Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Nr.5 i Regj. Themeltar

Nr.5 i Vendimit

 

VENDIM

NE EMER TE REPUBLIKES

 

Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte te perbere nga:

 

Thimjo Kondi             Kryetar

Zamir Poda                 Anetar

Kristaq Ngjela             Anetar

Spiro Spiro                 Anetar

Perikli Zaharia             Anetar

Agron Lamaj              Anetar

Artan Hoxha               Anetar

Ylvi Myrtja                 Anetar

Valentina Kondili       Anetare

Vladimir Metani         Anetar

Vladimir Bineri          Anetar

Evgjeni Sinoimeri       Anetare

Irma Bala                    Anetare

Besnik Imeraj             Anetar

Ardian Dvorani          Anetar

 

ne seancen gjyqesore te dates 24.03.2005 dhe 30.03.2005 moren ne shqyrtim ceshtjen civile me pale:

 

PADITËS TË KUNDËRPADITUR:                       GJERGJI SKENDERI

                                                                      THEODHORA SKENDERAJ,

                                                                      FOTINI TEREZI,

                                                                      RUSHIT MERO, perfaqesuar nga av. Ali Zanko               

I PADITUR KUNDËRPADITËS:               KISHA KATOLIKE “ZEMRA E KRISHTIT”,                                                                perfaqesuar nga av. V. Konomi dhe av. Dh. Muslia

 

I PADITUR:                                                 K.K.K.PRONAVE PRANE

                                                                      BASHKISE TIRANE,ne mungese             

 

OBJEKTI I PADISË:

Anullim pjeserisht i vendimit te K.K.K.Pronave

nr.609, date 11.06.1996.

OBJEKTI I KUNDËRPADISË:

Lirim e dorezim sendi.

Baza ligjore: Neni 296 i K.Civil.

Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane, me vendimin nr.1793, date 24.04.1997, ka vendosur:

Pranimin e padise dhe rrezimin e kunderpadise.

 

Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1740, date 15.08.1997 ka vendosur:

Lenien ne fuqi te vendimit.

 

Gjykata e Larte, me vendimin nr.446, date 14.01.1998 ka vendosur:

Prishjen e vendimit te gjykates se shkalles se pare dhe kthimin per rigjykim ne Gjykaten e Apelit Tirane.

 

Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.22, date 16.01.2001 ka vendosur:

Rrezimin e padise dhe pranimin e kunderpadise.

 

Kolegji Civil i Gjykates se Larte, me vendimin nr.470, date 25.04.2002 ka vendosur:

Prishjen e vendimit dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne gjykaten e apelit.

 

Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.01, date 20.01.2003 ka vendosur:

Pranimin e kerkese-padise duke anulluar piken 1/a te vendimit nr.609, date 11.06.1996 te K.K.K.Pronave Bashkia Tirane, per godinen dy-kateshe ne rruga e Kavajes.

Rrezimin e kerkese-padise.

 

Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur Kisha Katolike “Zemra e Krishtit”, e cila kerkon prishjen e vendimit duke parashtruar keto shkaqe:

  • Gjykata e apelit ka dhene nje vendim te njeanshem, ne kundershtim me ligjin dhe provat e administruara.

  • Prona objekt gjykimi i eshte blere ne vitin 1937 shtetasit Hajredin Hoxha nga Shoqeria “SAVIEI” dhe qe nga ky vit deri ne konfiskimin e prones ne vitin 1947 ka qene ne pronesi dhe ne perdorim ekskluziv te Kishes Katolike “Zemra e Krishtit” Urdheri i Jezuiteve. Kjo per faktin se kjo prone eshte blere nga Shoqeria “SAVIEI”, per ushtrimin e aktivitetit te subjekteve te Kishes Katolike. Kete e tregon dhe praktika e ndjekur per periudhen 1937 deri ne konfiskimin e tyre ne vitin 1947.Te gjithe pronat qe kane qene ne pronesi te Kishes Katolike jane blere nga kjo shoqeri ose nga Santa Luigji si person fizik, kryetar i Eterve Jezuit. Nga kjo shoqeri eshte blere dhe trualli 730 m2, ne te cilin eshte ndertuar objekti i Kishes Katolike ne rrugen e “Kavajes”.

  • Duke qene se shtetezimi eshte bere ne emer te Urdherit te Jezuit dhe, bazuar ne ligjin 7698, date 15.04.1993, K.K.K.P. e ka kthyer kete prone, duhet te pranohet rekursi duke prishur vendimin e gjykates se Apelit dhe perfundimisht te rrezohet padia e te pranohet kunderpadia. Kolegji Civil i Gjykates se Larte, me vendimin date 30.09.2004 ka vendosur kalimin e ceshtjes per gjykim ne Kolegjet e Bashkuara per arsyet e parashtruara me poshte:
    Rezulton se ne kohen e gjykimit te ceshtjes ne Gjykaten e Larte ka hyre ne fuqi ligji i ri nr.9235, date 29.07.2004 “Per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish-Pronareve” dhe nje sere aktesh nenligjore te dala per zbatim te tij.

Ne ligjin nr.7698, date 15.04.1993, parashikohej ne menyre te shprehur se “Nuk trajtohen ne kete ligj pronat e ish-mbretit dhe shoqerive te huaja ose te perbashketa” (neni 23). Ndersa ligji i ri nr.9235, date 29.07.2004, ne nenin 4 (Perjashtimet nga ky ligj) dhe ne nenin 7 (Pronat qe nuk kthehen) nuk e parashikon me nje perjashtim te tille.

Ne keto rrethana, lidhur me ceshtjen ne shqyrtim shtrohet pyetja: A perfshihen ne rregullimet e ligjit te ri edhe kthimi apo kompensimi i pronave te shoqerive te huaja apo te perbashketa?

Gjykata e apelit e ka pranuar padine e paditesave, qiramarres te baneses qe i eshte kthyer pales se paditur, Kisha Katolike “Zemra e Krishtit”, dhe ka anulluar vendimin e Komisionit te Pronave me arsyetimin qe, megjithese kjo banese eshte shtetezuar ne emer te kishes, pronesia e saj i takon shoqerise tregetare “SAVIEI”, e cila ishte shoqeri italiane (e huaj) dhe qe kishte personalitet juridik te vecante nga personaliteti juridik i Kishes Katolike.

Gjykatat e faktit i kane legjitimuar proceduralisht paditesat per te kerkuar anullimin e vendimit te Komisionit te Pronave me arsyetimin qe ata kishin nje interes te ligjshem per ngritjen e padise pasi perfitojne nga ligji i privatizimit te banesave shteterore prej qiramarresve te tyre.

Shtrohet pyetja: Ne rrethanat e reja te shfuqizimit te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 dhe te mosperfshirjes ne ligjin e ri te ndalimit te parashikuar ne nenin 23 te ketij ligji per pronat e shoqerive te huaja, a vazhdojne te konsiderohen te legjitimuar paditesat ne kerkimin e tyre per anullimin e vendimit perkates te Komisionit te Pronave?

Ka rezultuar gjate gjykimit ne apel se ne vitet 1959-1960 shoqeria “SAVIEI” nepermjet nje kontrate dhurimi i ka dhuruar ne teresi te gjitha pronat e saj Kishes Katolike. Kete dhurim gjykata e apelit e ka konsideruar te pavlefshem, duke arsyetuar se pronesia e baneses i kishte kaluar shtetit me ane shtetezimi qe ne vitin 1947. Nisur nga sa me lart shtrohet pyetja: A eshte ky arsyetim ne pajtim me qendrimin e Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte ne vendimin unifikues nr. 24, date 13.03.2002?

Sipas tij, vendimet e komisioneve te pronave nuk jane menyra te reja te fitimit te pronesise, por korrigjim i padrejtesise se bere dhe, per kete qellim, shfuqizojne ipso lege  te gjitha aktet e meparshme ligjore, me te cilat u ishte marre prona pronareve padrejtasisht. Ato nuk krijojne nje situate te re (nuk kane efekt konstituitiv), por ristabilizojne ligjshmerine dhe drejtesine.......

Nepermjet ketyre akteve normative (ligjet e reja) u njihet e drejta e pronesise ish pronareve, ose trashegimtareve te tyre, dhe u percaktuan modalitetet per gezimin efektiv te saj...

 

KOLEGJET E BASHKUARA TË GJYKATËS SË LARTË

pasi degjuan relatimin e gjyqtareve Evjeni Sinoimeri e Vladimir Bineri; perfaqesuesit e pales se paditur kunderpaditese, qe kerkuan prishjen e vendimit te gjykates se apelit, rrezimin e padise dhe pranimin e kunderpadise;

perfaqesuesin e pales paditese te kunderpaditur, qe kerkoi lenijen ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit e pasi e biseduan ceshtjen ne teresi, 

 

 

VËREJNË

Vendimi civil nr.1, date 20.01.2003 i Gjykates se Apelit Tirane persa i perket padise nuk eshte i bazuar ne ligj, prandaj duhet te ndryshohet duke vendosur perfundimisht rrezimin e padise. Persa i perket kunderpadise vendimi duhet te lihet ne fuqi.

Gjate gjykimit nga gjykatat e faktit rezultojne rrethanat e ceshtjes si me poshte:

Komisioni i Kthimit e Kompensimit te Pronave prane Bashkise Tirane, me vendimin nr.609, date 11.06.1996 i ka kthyer pales se paditur-kunderpaditese, Kishes Katolike “Zemra e Krishtit”, nder te tjera, nje ndertese te ndodhur ne qytetin e Tiranes, me perberje dhe kufij te percaktuar. Kete banese e perdorin paditesat ne baze te nje kontrate qiramarrjeje me shtetin.

Paditesit e kunderpaditur, duke pretenduar se banesa duhet te ruaje regjimin juridik te prones shteterore dhe se ata kane te drejten e privatizimit te saj sipas dispozitave mbi privatizimin e banesave shteterore, kane kerkuar anullimin per kete pjese te vendimit te Komisionit te Pronave. Ata kane pretenduar se banesa ne kohen e shtetezimit nuk ka qene ne pronesi te Kishes (Urdherit te Jezuiteve), por ne pronesi te shoqerise se huaj tregtare “SAVIEI”, prandaj padrejtesisht i eshte kthyer Kishes Katolike.

Nga ana tjeter Kisha Katolike “Zemra e Krishtit”, me cilesine e pronares, nepermjet kunderpadise ka kerkuar detyrimin e paditesave t`i lirojne e dorezojne banesen perkatese.

Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte konkludojne se vendimi nr.609, date 11.06.1996 i Komisionit te Pronave prane Bashkise Tirane eshte rrjedhoje e interpretimit dhe zbatimit te drejte te dispozitave te Ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish-Pronareve”.

Prona objekt gjykimi eshte blere ne vitin 1937 ne emer te shoqerise italiane SAVIEI prej shitesit Hajredin Hoxha. Prej kesaj shoqerie eshte blere e hipotekuar edhe trualli prej 730 m2 ku eshte ndertuar ndertesa e kishes Katolike “Zemra e Krishtit” dhe qe kufizohet me pronen objekt gjykimi. Deri ne vitin 1947, kur eshte shtetezuar, kjo prone ka qene ne posedim e gezim te Urdherit te Eterve Jezuite dhe shtetezimi eshte bere ne emer te tij.

Rezulton gjithashtu se jo vetem keto prona, por te gjitha pronat e Kishes Katolike ne Shqiperi jane blere e rregjistruar ne emer te kesaj shoqerie, ose te Santa Luigji si person fizik, i cili ishte Kryetar i Urdherit te Eterve Jezuite. Kjo ka qene nje praktike e njohur per pronat e Kishes Katolike ne Itali e kudo ne bote. Kjo praktike eshte krijuar per shkak se deri ne lidhjen e konkordatit midis shtetit italian dhe selise se Shenjte ne vitin 1931 te gjitha entet fetare nuk gezonin personalitet juridik, prandaj te gjitha pronat e kishes figuronin te rregjistruara ne emer te personave fizike ose te shoqerive tregtare te themeluara prej klerikeve e besimtareve. E tille ishte edhe shoqeria “SAVIEI” e themeluar me 01.07.1922. Ajo eshte krijuar per te administruar pasurite e luajteshme e te paluajteshme te Urdherit te Eterve Jezuite.

Pas lidhjes se marrveshjes midis shtetit italian e Selise se Shenjte fitoi personalitet juridik edhe enti fetar Provinca e Venete e Shoqerise se Jezusit, per te cilen u deklarua e u zyrtarizua kalimi ne pronesi edhe i te gjitha pronave te luajteshme e paluajteshme qe ishin te rregjistruara me pare ne emer te shoqerise “SAVIEI”. Pasi u kryen de jure te gjitha  transferimet e pronesise me akte dhurimi shoqeria “SAVIEI” e mbaroi misionin e saj, prandaj te gjithe aksioneret vendosen venijen ne likujdim dhe shkrirjen e menjehereshme te shoqerise ne vitin 1959. Po ne kete vit u deklarua kalimi prej shoqerise “SAVIEI” tek Provinca Venete e Shoqerise se Jezusit edhe e pasurive te paluajteshme qe ndodheshin ne Shqiperi, ne qytetin e Tiranes dhe te Shkodres.

Edhe pse nje akt i tille dhurimi i bere ne Itali nuk konsiderohej me vlere juridike sipas rendit juridik te vendosur ne Shqiperi ne ate kohe, ne vecanti per pronat objekt konflikti te shpronesuara qe ne vitin 1947, sidoqofte ai ka vleren e proves per te provuar se pronat e rregjistruara ne emer te shoqerise “SAVIEI”, ishin jo vetem ne administrimin e Kishes Katolike, por kesaj te fundit i takonte de facto edhe e drejta e pronesise se tyre, gje qe u realizua edhe de jure, pa krijuar asnje konflikt apo keqkuptim, pas likuidimit te shoqerise “SAVIEI”. Keto rrethana i njihnin mire si autoritetet e shtetit shqiptar ne vitin 1947, kur vendosen shtetezimin kunder Kishes Katolike, edhe pse pronat ishin te rregjistruara ne emer te shoqerise “SAVIEI”, ashtu edhe Komisionet e Kthimit te Pronave te krijuara pas hyrjes ne fuqi te Ligjit nr.7698, date 15.04.1993, te cilet vendosen qe keto prona t`i ktheheshin po Kishes Katolike.

Nisur nga sa me lart, Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte arrijne ne perfundimin se ne rastet kur regjimi komunist ka shtetezuar prona kunder Kishes katolike, pavaresisht se ato kane qene te rregjistruara ne emer te personave fizike apo personave juridike (shoqeri tregtare) te krijuara para hyrjes ne fuqi te marrveshjes midis Shtetit Italian dhe selise se Shenjte, keto prona i kthehen apo kompensohen Kishes Katolike.

Keto disponime ne favor te Kishes Katolike mund te kundershtohen vetem nga trashegimtaret e personave fizike apo suksesoret e personave juridike (shoqerive tregtare), ne emrin e te cileve kane qene te rregjistruara pronat.

Nga ana tjeter, cdo person qe pretendon se ka nje interes te ligjshem, perfshire ketu edhe qiramarresit e ndertesave te pershtatura per banim mbas shtetezimit te tyre, nuk mund te privohet nga e drejta per te kundershtuar vendimet e Komisioneve te Pronave, d.m.th. legjitimohet ne nje kerkim te tille, vecse kundershtimi mund te behet vetem per shkaqe te ndryshme nga ato qe kane te bejne me marrdhenijet faktike e juridike te rregulluara nga konkordati midis shtetit italian dhe Selise se Shenjte.

Si perfundim, padia e paditesave nuk rrezohet thjeshte per mungese legjitimimi procedural. Paditesat legjitimohen per ngritjen e padise, si ne regjimin juridik te Ligjit nr.7698, date 15.04.1993, ashtu edhe pas hyrjes ne fuqi te Ligjit te ri nr.9235, date 29.07.2004 “Per Kthimin dhe Kompensimin e Prones”. Ligji i ri nuk e parashikon ndalimin per kthimin apo kompensimin e pronave te shoqerive te huaja, por, gjithesesi, ceshtja eshte zgjidhur sipas ligjit te meparshem dhe prona i eshte kthyes nje subjekti per te cilin nuk ka pasur e nuk ka ndalim ligjor.

Gjithashtu, Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte verejne se ceshtja ne shqyrtim eshte disi e ndryshme nga ceshtja e zgjidhur me vendimin unifikues nr.24, date 13.03.2002.

Gjithsesi, arsyetimi i bere ne kete vendim qendron per te gjitha rastet e kthimit e kompensimit te pronave ish-pronareve. Megjithate, dhurimet e bera nga shoqeria “SAVIEI” ne favor te Kishes Katolike, qe çuan perfundimisht ne likujdimin e shoqerise, nuk kane vleren e akteve juridike per kalimin e pronesise, por ato, sic kemi arsyetuar me lart, ne harmoni me provat e tjera, provojne pronesine e urdherit te Eterve Jezuite mbi objektin ne fjale.

Komisioni i Pronave me vendimin e tij ka vendosur gjendjen e marrdhenijeve juridike te pronesise para momentit te shtetezimit, duke ristabilizuar ligjshmerine dhe drejtesine.

Persa i perket kunderpadise vendimi i apelit duhet te lihet ne fuqi. Posedimi i paditesave nuk eshte i kunderligjshem, sepse ai bazohet ne nje kontrate qiraje. Lirimi dhe dorezimi i nderteses do te behet i mundur nepermjet ekzekutimit te vendimit te Komisionit te Pronave sipas modaliteteve te percaktuara nga shteti per kete qellim.

 

PËR KËTO ARSYE

Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485, pika a dhe d te K.Pr.Civile, dhe te nenit 17 te Ligjit nr.8588, date 15.03.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e Gjykates se Larte te Republikes se Shqiperise”,

 

VENDOSËN:

Ndryshimin e vendimit civil nr.1, date 20.01.2003 te Gjykates se Apelit Tirane, lidhur me padine, rrezimin e padise se paditesave te kunderpaditur Gjergji Skenderi, Theodhora Skenderaj, Fotini Terezi e Rushit Mero, kunder te paditures kunderpaditese Kisha Katolike “Zemra e Krishtit”, me objekt anullimin e vendimit nr.609, date 11.06.1996 te K.K.K.Pronave Tirane.

Lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se Apelit lidhur me kunderpadine.

Ky vendim per njesimin e praktikes gjyqesore te dergohet per botim ne Fletoren Zyrtare.

 

Tirane, me 30.03.2005       

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

N ° 5 del Reg. carta

decisione No.5

 

DECISIONE

A NOME DELLA REPUBBLICA

 

I Collegi congiunta della Corte Suprema composta da:

 

Thimjo Kondi                        Presidente

Zamir Poda                            membro

Ngjela Kristaq                        membro

Spiro Spiro                            membro

Pericle Zaharia                       membro

Agron Lamaj                          membro

Artan Hoxha                          membro

Myrta Ylvi                             membro

Valentina Kondili                   membro

Vladimir Metano                    membro

Vladimir Bineri                      membro

Evgeni Sinoimeri                   membro

Irma Bala                               membro

Fedeltà Imeraj                        membro

Ardian Dvorani                      membro

 

All'udienza del 24.03.2005 e 30.03.2005, ha preso la questione in esame parte civile:

 

QUERELANTE A CONTATORE:             GJERGJI SKENDERI

                                                                      THEODHORA SKENDERAJ,

                                                                      FOTINI TEREZI,

                                                                      RUSHIT MERO, perfaqesuar nga av. Ali Zanko               

CONTATORE INCRIMINATO:                KISHA KATOLIKE “ZEMRA E KRISHTIT”,                                                                perfaqesuar nga av. V. Konomi dhe av. Dh. Muslia

 

INCRIMINATO:                                          K.K.K.PRONAVE PRANE

                                                                      BASHKISE TIRANE,ne mungese

 

OGGETTO DEL PROCESSO CIVILE:

Annullare parzialmente la decisione di Commissione di Restituzione e Compensazione di Proprieta‚

n. 609, il 11.06.1996.

L’ OGGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE:

Consegna della proprieta.

La base legale: articolo 296 del codice civile Albanese.

Il tribunale del distretto di Tirana, con la decisione n.1793, il 24.04.1997, ha deciso:

L'accettazione dell’ azione e il rigetto della domanda riconvenzionale.

La Corte d'appello, con la decisione n.1740, il 15.08.1997 ha deciso di lasciare in vigore la decisione summenzionata del tribunale del distretto di Tirana.

 

La Corte di Cassazione, con la decisione n.446, il 14.01.1998 ha deciso:

Annullamento della decisione del giudice di prima instanza e rinviare il caso presso la corte d’ Appello di Tirana con altri membri.

 

La Corte d'appello, con la decisione n. 22‚ il 16.01.2001 ha deciso:

La cessazione della causa e l'accettazione della domanda riconvenzionale.

 

Collegio civile della Corte di Cassazione, con la decisione n. 470, in data 25.04.2002 ha deciso:

Annullamento della decisione e rinvio del caso per un nuovo processo alla corte d' appello con altri membri.

La Corte d'Appello, con la decisione N. 01, il 2003/01/20 ha deciso:

Accettazione dell’ azione‚ annullando il paragrafo 1 / A, della decisione n. 609, il 06.11.1996 di Commissione di Restituzione e Compensazione di Proprieta Comune di Tirana, per la construzione a due piani‚ nella via Kavaja.

Il riggetto della domanda riconvenzionale.

Contro la decisione della corte d'appello ricorre Il convenuto Chiesa cattolica "Cuore di Cristo", che chiede l'annullamento della decisione di Corte D’ Appello di Tirana, presentando queste ragioni:

- La Corte d'Appello ha dato una decisione unilaterale, in contrasto con la legge e le prove somministrate.

- La proprieta‚ oggetto del giudizio fu acquistato tramite atto di compravendita nel 1937 dal cittadino Hajredin Hoxha‚ da parte dell'organizzazione "SAVIEI" e da questo anno fino alla confisca dei beni nel 1947, è stato di proprietà e amministrata esclusivamente dalla Chiesa cattolica "Cuore di Cristo" Ordine dei Gesuiti. Ciò è dovuto al fatto che la struttura è stata acquistata dalla società "SAVIEI" per l'esercizio dell'attività del soggetto Chiesa cattolica. Questo lo dimostra anche la pratica adottata per il periodo 1937 fino alla confisca dei suoi beni durante l'anno 1947.Tutti i beni‚ che sono stati di proprietà della Chiesa cattolica sono stati acquistati da questa società o dalla persona fisica Santa Louis, Il primo dei Padri gesuiti. Da questa società è stata acquistata la superficie 730 m2 di terreno, sulla quale è stato costruito l'oggetto della Chiesa cattolica nella via di "Kavaja".

- Dato che l’ esproprazione della proprieta venne presentata per conto dell' Ordine di Gesùiti e in base alla legge n. 7698, il 15.04.1993, La Commissione di Restituzione e Compensazione di Proprieta ha restituito questa proprietà, Il convenuto chiede l’ accettazione del ricorso‚ l’ annullamento della decisione di Corte d'Appello e, infine, il riggetto dell’ azione dell’ attore‚ l’ accetazione della domanda riconvenzionale del convenuto.

Il Collegio Civile della Corte di Cassazione, in una decisione del 30.09.2004 ha rinviato a giudizio nei Collegi Congunti per le ragioni di seguito indicate:

Risulta che, al momento del processo del caso presso la Corte di Cassazione è entrata in vigore la legge n. 9235, il 29.07.2004 "Sulla restituzione e compensazione dei beni agli ex proprietari" e una serie di regolamenti adottati per la sua attuazione.

La legge n. 7698, il 15.04.1993, prevedeva che "in questa legge non vengono trattati le proprietà dell'ex re e delle società estere o congiunte" (articolo 23). Mentre la nuova legge n 9235, in data 29.07.2004, l'articolo 4 (eccezioni a questa legge) e l'articolo 7 (le cause di non restituzione di Proprietà) non prevede tale esclusione.

In queste circostanze, nasce la domanda: include la nuova la legge la restituzione o il risarcimento dei beni di società straniere o congiunte?

La corte d'appello ha accettato l’ azione dell’ attore, affituario dell'appartamento‚ il quale è stato restituito al convenuto, la Chiesa cattolica "Cuore di Cristo", ed ha annullato la decisione della Commissione di restituzione e compensazione della proprietà sulla base del fatto che, mentre questa costruzione è stata espropriata nel nome della chiesa, la proprietà apparteneva alla società commerciale "SAVIEI", che era la società italiana (straniera) e si dispone di una personalità giuridica distinta dalla personalità giuridica della Chiesa cattolica.

I tribunali hanno legittimato l’ attore a chiedere con l’ azione l'annullamento della decisione della Commissione della restituzione e compensazione della proprietà per il fatto che avevano un interesse legittimo di fare causa dopo aver avuto il diritto dalla legge di privatizzazione delle abitazioni‚ proprieta dello stato all’ affituario/convenuto.

Si pone la domanda: Nel nuovo contesto riguardo la modifica della legge n. 7698, in data 15.04.1993 e l'esclusione nella nuova legge del divieto di cui all'articolo 23 della presente legge sulla proprietà di società estere, è ancora considerato l’ attore legittimo nella sua azione per l'annullamento della decisione competente della Commissione per la restituzione e la compensione della proprietà?

Durante il processo presso la Corte d’ Appello ha risultato che la società "SAVIEI" negli anni 1959-1960 attraverso un contratto di donazione ha donato interamente tutte le sue proprietà alla Chiesa cattolica. Questa corte d'appello di donazione è considerata non valida, sostenendo che la proprietà dell'appartamento era passato allo Stato‚ attraverso l’ esproprazione nel anno 1947. In base a quanto sopra‚ si pone domanda: Questo raggionamento è basato secondo la posizione della decisione unificante n. 24 il 13/03/2002 dei Colleggi Congunti di Cassazione?

Secondo questa decisione, le decisioni della Commissione di restituzione e compensazione delle proprietà non ci sono nuovi modi di guadagnare la proprietà, ma la correzione dell' ingiustizia fatta e, a questo fine, annullano ipso legge tutti gli atti della precedente legge, con la quale è stata espropriata ingiustamente la proprieta. Loro non creano una nuova situazione (non avendo effetto costitutivo), ma ristabilizzano la legalità e la giustizia.

Attraverso questi atti normativi (le nuove leggi) si riconosce il diritto di proprietà degli ex proprietari o dei loro eredi e si definiscono le modalità per il suo effettivo godimento ...

 

I COLLEGGI CONGUNTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

dopo aver sentito i giudici relatori Evjeni è Sinoimeri Vladimir Bineri; i rappresentanti del convenuto, il quale ha chiesto di annullare la decisione della corte d'appello, il riggetto dell’ azione e l'accettazione della domanda riconvenzionale;

il rappresentante dell'attore, il quale ha chiesto il rilascio in vigore della decisione della corte d'appello‚ dopo aver discusso il caso in modo sostanziale,

 

NOTANO:

La Decisione Civile n ° 1, il data 20.01.2003 della Corte d'appello nei confronti dell’ azione non si basa sulla legge, e deve essere modificata alla fine decidere il riggetto dell’ azione. Per quanto riguarda la decisione della corte d’appello sul riggetto della domanda riconvenzionale‚ deve essere lasciata al vigore.

Durante le corti secondo le prova derivante da circostanze del caso‚ risulta come segue:

Il Comitato per la restituzione e la compensazione di proprietà del Comune di Tirana, con la decisione n. 609, il 11.06.1996 ha transferito al convenuto‚ la Chiesa cattolica "Cuore di Cristo", tra l'altro, un edificio situato a Tirana con la composizione e confini definiti. L’ attore ha utilizzato questo appartamento sulla base di un contratto di affito con lo Stato.

L’ attore, sostiene il fatto che l'appartamento deve mantenere il regime giuridico dei beni dello Stato. Di conseguenza lui dovrebbe avere il diritto di privatizzazione ai sensi delle disposizioni sulla privatizzazione di unità abitative in proprieta della stato. Percio‚ lui ha chiesto l'annullamento di questa parte della decisione della Commissione di resituzione e compensazione della proprieta. Lui ha preteso che l'appartamento al momento dell’ espropriazione non è stato di proprietà della chiesa (Gesuiti), ma di proprietà della società di commercio estero "SAVIEI" così che egli è stato ingiustamente restituito alla Chiesa cattolica.

D'altra parte la Chiesa cattolica "Cuore di Cristo" con la qualità del proprietario, attraverso la domanda riconvenzionale‚ ha richiesto la consegna dell’ apartamento da parte dell’attore/affituario.

I Colleggi Congunti della Corte di Cassazione concludono che la decisione n ° 609, il data 06.11.1996 della Commissione per la restituzione e compensazione della proprietà nei pressi di Comune di Tirana è il risultato della interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della legge n. 7698, in data 15.04.1993 "Sulla restituzione e compensazione di proprietà agli ex proprietari ".

La proprietà oggetto di giudizio è stata acquistata nel 1937 per conto della società italiana SAVIEI mediante l’ atto di compravendita dal venditore Hajredin Hoxha. Questa società ha acquistato il terreno con superficie 730 m2‚ il quale l’ ha registrato presso l’ ipoteca (L’ Ufficio per la Registrazione dei beni immobile). Ladove è stato costruito l’ edifici della chiesa "Cuore di Cristo" cattolico e che confina con la proprietà oggetto di giudizio. Fino al 1947, quando è stata espropriata, questa struttura è stata in possesso e godimento dell' Ordine dei Padri Gesuiti. Di conseguenza‚ l’ esproprazione è stata eseguita a suo nome.

Inoltre risulta che non solo queste proprietà, ma tutte le proprietà della Chiesa cattolica in Albania vengono acquistati e registrati a nome di questa personalita giuridica, o di Santa Louis‚ una persona fisica, che è stato il Primo dell'Ordine dei Padri Gesuiti. Questa è stata una pratica nota per le proprietà della Chiesa cattolica in Italia ed in tutto il mondo. Questa pratica è stata creata perché fino alla realizzazione del Concordato connessione tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1931, tutte le organizzazioni religiosi non godevano la personalità giuridica, così tutte le proprietà della chiesa figuravano registrate a nome di persone fisiche o aziende commerciali stabilite dal clero od i fedeli. La società "SAVIEI" era fondata il 01.07.1922. Essa è stata creata per amministrare i beni immobili del patrimonio dell' Ordine dei Padri Gesuiti.

Dopo la conclusione di un accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede‚ l’ istituzione religiosa Provincia di Venezia Compagnia di Gesù ha acquistato personalità giuridica e, a cui si è formalizzato il trasferimento di tutte le proprietà beni mobili e immobili che sono stati registrati prima per conto della società "SAVIEI". Dopo il trasferimento della proprietà de jure mediante la donazione della società "SAVIEI"‚ quest’ ultima venne messa in liquidazione ed esposizione allo scioglimento immediato della società nel 1959. Nello stesso anno è stato dichiarato il passaggio della società "SAVIEI" per Veneto Provincia della Societa di Gesù, che erano dei beni immobili in Albania, a Tirana e Scutari.

Anche se un tale atto di donazione fatta in Italia non è stata considerata valida sotto l'ordine giuridico stabilito in Albania‚ in particolare le proprietà di conflitto espropriate nel 1947, hanno il valore di prove per dimostrare che le proprietà registrate a nome della società "SAVIEI" non erano solo nella gestione della Chiesa cattolica, ma quest'ultima era di fatto proprietaria del bene immobile oggetto di giudizio. Poi essa divenne anche de jure proprietaria, senza creare alcun conflitto dopo la liquidazione della società "SAVIEI". Queste circostanze gli sapevano meglio le autorità dello stato albanese nel 1947, quando hanno provveduto l’ esproprazione dei beni immobili in proprieta della Chiesa cattolica, anche se le proprietà sono state registrate a nome della società "SAVIEI", come la Commissione per la restituzione e la compensazione delle proprietà‚ creata dopo l'entrata in vigore della legge n. 7698, il 15.04.1993, il quale ha stabilito che tali beni vengono restituiti alla Chiesa cattolica.

Sulla base di quanto sopra, i Collegi Congunti della Corte di Cassazione hanno concluso che nei casi in cui il regime comunista ha espropriato le proprietà della Chiesa cattolica, nonostante il fatto che esse sono state registrate a nome di persone fisiche o giuridiche (società commerciali) creati prima dell'entrata in vigore della convenzione tra lo stato italiano e la Santa Sede, queste proprietà vengono restituite o compensate alla Chiesa cattolica.

Queste disposizioni a favore della Chiesa Cattolica possono essere impugnate soltanto dagli eredi di persone fisiche o successori legali delle persone giuridiche (società commerciali), in nome del quale sono state registrate le proprietà.

D' altra parte, qualsiasi persona che sostiene di avere un interesse legittimo, compresi gli affituari degli edifici adottate ad uso di abitazione‚ dopo la loro espropriazione‚ non può essere privato dal diritto di impugnare le decisioni della Commissione di restituzione e di compensazione di proprietà‚ ad eccezione dei casi regolati dal Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

In conclusione, l’azione dell’ attore / l’ affituario non viene riggettato semplicemente per mancanza di legittimità. L’ attore e legittimato a citare in giudizio, in quanto il regime giuridico della legge n ° 7698, in data 15.04.1993, e dopo l'entrata in vigore della nuova legge n 9235, in data 29.07.2004 "Sulla restituzione e la compensazione della proprietà". La nuova legge non prevede un divieto di compensazione o restituzione dei beni immobile alle compagnie straniere, ma, in ogni caso, il problema è risolto secondo la legge precedente e la restituzione del bene è un argomento per il quale non era di alcun divieto legale.

Inoltre, i Collegi congiunti della corte di cassazione che la questione in esame è un po 'diversa dal problema risolto con la decisione unificante n ° 24 del 13/03/2002.

Tuttavia, il ragionamento fatto in questa decisione sta in piedi per tutti i casi di restituzione delle proprietà agli ex proprietari. Tuttavia, le donazioni effettuate dalla società "SAVIEI" a favore della Chiesa cattolica, che alla fine hanno portato alla liquidazione della società, non hanno il valore di atti giuridici per il trasferimento della proprietà, ma, come abbiamo ragionato sopra, in coerenza con altri elementi di prova , attesta la titolarità di propieta dei padri Gesuiti sul bene immobile‚ oggetto di giudizio.

La Commissione di restituzione e compensazione di proprietà‚ con la sua decisione ha stabilito i rapporti giuridici dello stato della proprietà prima del momento di espropriazione‚ ristabilizzando la legalità e la giustizia.

Per quanto riguarda l'esito della domanda riconvenzionale ricorso‚ deve essere lasciato in vigore la decisione della corte d’ apello di Tirana. Il possesso dell' attore non è illegittima in quanto si basa su un contratto d’ affito. Il rilascio e consegna dell'edificio saranno resi possibili attraverso l'esecuzione della decisione della Commissione di restituzione e compensazione di proprieta secondo le modalità fissate dallo stato per questo scopo.

 

PER QUESTI MOTIVI

I Collegi congiunti della Corte Suprema, ai sensi dell'articolo 485, punti A e D del codice di procedura civile e l'articolo 17 della legge n ° 8588, in data 15.03.2000 "Sull’ organizzazione e il funzionamento della Corte di Cassazione della Repubblica di Albania "

 

HANNO DECISO:

La modifica della decisione Civile n. 1, il 20.01.2003 della Corte d'Appello in merito all’ atto di citazione degli attori Skender Gjergji, Theodhóra Skenderaj, Fotini Rushit Terezi di Mero, contro il convenuto la Chiesa cattolica "Cuore Cristo ", con l' oggetto di annullamento della decisione n 609, in data 11.06.1996 di KKKPronave Tirana‚ a rigettare l’ atto di citazione.

Lasciare in vigore la decisione della Corte d' appello di Tirana sulla domanda riconvenzionale.

La decisione di unificare la giurisprudenza e inviata per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Tirana, il 30.03.2005