Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PER MIRATIMIN ME NJE NDRYSHIM TE DEKRETIT NR.378, DATE 27.11.1992 "PER FALJEN E STUDIOVE TE PUNES TE PIKTOREVE DHE SKULPTOREVE"

(Nr.7657, date 12.1.1993)

 

Në mbështeije të neneve 16 dhe 28 të Ligjit nr.7491, datë 20.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese",

 

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

 

Neni 1

Të miratohet dekreti nr.378, datë 27.11.1992 "Për faljen e studiove të punës të piktorëve dhe skulptorëve" me këtë ndryshim:

Neni 2 të formulohet si vijon:

"Ngarkohen bashkitë dhe Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve që të përcaktojnë personal që i kanë në perdorim studiot e punës dhe që ushtrojnë veprimtari krijuese në to".

 

Neni 2

Ky Jigj hyn ne fuqi menjëhere.

Shpallur me dekretin nr.440, datë 26.1.1993 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha