Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE1

prijevod na bosanski jezik

 

PREAMBULA

 

Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti,

 

Posvećeni miru, pravdi, toleranciji i pomirenju,

 

Ubijeđeni da demokratski organi vlasti i pravične procedure najbolje stvaraju miroljubive odnose unutar pluralističkog društva,

 

U želji da podstaknu opšte blagostanje i ekonomski razvoj kroz zaštitu privatnog vlasništva i unapređenje tržišne privrede,

 

Vođeni ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda,

 

Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovi- ne u skladu sa međunarodnim pravom,

 

Odlučni da osiguraju puno poštovanje međunarodnog humanitarnog prava,

 

Inspirisani Univerzalnom Deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktovima o građanskim i političkim pravima, odnosno o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, i Deklaracijom o pravima lica koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim ma- njinama, kao i drugim instrumentima ljudskih prava,

 

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9.

1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i gra-

đani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine:

 

 

 

 

Član I

Bosna i Hercegovina

 

1. Kontinuitet

 

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada "Bosna i Hercegovina", nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom stru- kturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati

članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u dru- gim međunarodnim organizacijama.

 

 

1 Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevo. OHR, Office of the High Representative

 

2. Demokratska načela

 

Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

 

3. Sastav

 

Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republi- ke Srpske (u daljem tekstu "entiteti").

 

4. Kretanje roba, usluga, kapitala i lica

 

Postoji sloboda kretanja širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nije- dan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.

 

5. Glavni grad

 

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.

 

6. Simboli

 

Bosna i Hercegovina će imati one simbole koje svojom odlukom odredi Parlamentarna skupština i potvrdi Predsjedništvo.

 

7. Državljanstvo

 

Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje reguliše Parlamentarna skupština, i drža- vljanstvo svakog entiteta koje regulišu sami entiteti, pod uslovom da:

a)  Svi  državljani  bilo  kojeg  entiteta  su,  samim  tim,  državljani  Bosne  i  Hercegovine. b)  Nijedno  lice  ne  može  biti  arbitrarno  lišeno  državljanstva  Bosne  i  Hercegovine,  ili

državljanstva entiteta, ili na drugi način ostavljeno bez državljanstva. Niko ne može biti lišen državljanstva Bosne i Hercegovine, ili entiteta, po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili bilo koji drugi status.

 

c) Sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine, neposredno prije stupa- nja na snagu ovog Ustava, su državljani Bosne i Hercegovine. Državljanstvo lica koja su natu- ralizovana poslije 6.4.1992. godine, a prije stupanja na snagu ovog Ustava, regulisaće Parla- mentarna skupština.

 

d) Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države, pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje ure-

đuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV, stav 4, tačka (d). Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini i u entitetima samo ako je Bosna i Hercegovina država njihovog prebivališta.

 

e) Državljanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegovine. Sva- ki entitet može izdavati pasoše Bosne i Hercegovine svojim državljanima, na način kako je to regulisala Parlamentarna skupština. Bosna i Hercegovina može izdavati pasoše onim državlja- nima kojima pasoš nije izdat od strane entiteta. Uspostaviće se centralni registar svih pasoša izdatih od strane entiteta i od strane Bosne i Hercegovine.

 

Član II

Ljudska prava i osnovne slobode

 

1. Ljudska prava

 

Bosna  i  Hercegovina  i  oba  entiteta  će  osigurati  najviši  nivo  međunarodno  priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tu svrhu postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kao što je predviđeno u Aneksu 6 Opšteg okvirnog sporazuma.

 

2. Međunarodni standardi

 

Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slo- boda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

 

 

 

3.  Katalog prava

 

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog

člana, što uključuje:

 

a) Pravo na život.

 

b) Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni.

 

c) Pravo lica da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti, ili na prisilnom ili obaveznom radu.

 

d) Pravo na ličnu slobodu i sigurnost.

 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.

 

f) Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku. g) Slobodu misli, savjesti i vjere.

h) Slobodu izražavanja.

 

i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima. j) Pravo na brak i zasnivanje porodice.

 

k) Pravo na imovinu.

 

l) Pravo na obrazovanje.

 

m) Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.

 

4. Nediskriminacija

 

Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.

 

5. Izbjeglice i raseljena lica

 

Sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo da se slobodno vrate u svoje domove. Oni imaju pravo, u skladu s Aneksom 7 Opšteg okvirnog sporazuma, da im se vrati imovina koje su bili lišeni za vrijeme neprijateljstava od 1991. i da dobiju kompenzaciju za svu takvu imovinu, koja im ne može biti vraćena. Sve obaveze ili izjave u vezi sa takvom imovinom, koje su date pod prisilom, ništave su.

 

6. Implementacija

 

Bosna i Hercegovina, i svi sudovi, ustanove, organi vlasti, te organi kojima posredno ruko- vode entiteti ili koji djeluju unutar entiteta podvrgnuti su, odnosno primjenjuju ljudska prava i osnovne slobode na koje je ukazano u stavu 2.

 

7. Međunarodni sporazumi

 

Bosna i Hercegovina će ostati ili postati strana ugovornica međunarodnih sporazuma pobrojanih u Aneksu I ovog Ustava.

 

8. Saradnja

 

Svi nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini će sarađivati sa, i obezbijediti neograničen pristup: svim međunarodnim posmatračkim mehanizmima ljudskih prava koji se uspostave za Bosnu i Hercegovinu; nadzornim tijelima koja se uspostave bilo kojim međunarodnim spo- razumom navedenim u Aneksu I ovog Ustava; Međunarodnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju (a naročito će se pridržavati naredbi koje su izdate po članu 29. Statuta Tribunala); i bilo kojoj drugoj organizaciji ovlaštenoj od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda sa mandatom koji se tiče ljudskih prava ili humanitarnog prava.

 

Član III

Nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta

 

1. Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

 

Sljedeća pitanja su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine:

 

a) Vanjska politika.

 

b) Vanjskotrgovinska politika. c) Carinska politika.

d) Monetarna politika, kao što je predviđeno članom VII.

 

e) Finansiranje institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. f) Politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila.

g) Provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom.

 

h) Uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava. i) Regulisanje međuentitetskog transporta.

j) Kontrola vazdušnog saobraćaja.

 

2. Nadležnosti entiteta

 

a) Entiteti imaju pravo da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim državama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.

 

b) Svaki entitet će pružiti svu potrebnu pomoć vladi Bosne i Hercegovine kako bi joj se omogućilo da ispoštuje međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, s tim da će finansijske obaveze u koje je ušao jedan entitet bez saglasnosti drugog, a prije izbora Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ostati obaveza tog entiteta osim ukoliko je ta obaveza neophodna za nastavak članstva Bosne i Hercegovine u nekoj međunarodnoj organi- zaciji.

 

c) Entiteti će ispuniti sve uslove za pravnu sigurnost i zaštitu lica pod svojom jurisdikci- jom, održavanjem civilnih ustanova za primjenu pravnih propisa, koje će funkcionisati u skla- du sa međunarodno priznatim standardima uz poštovanje međunarodno priznatih ljudskih pra- va i osnovnih sloboda, iz člana II ovog Ustava, i poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera.

 

d) Svaki entitet može također sklapati sporazume sa državama i međunarodnim organizaci- jama uz saglasnost Parlamentarne skupštine. Parlamentarna skupština može zakonom predvi- djeti da za određene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna.

 

3. Pravni poredak i nadležnosti institucija

 

a) Sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucija- ma Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima.

 

b) Entiteti i sve njihove administativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske

 

odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opšta načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta.

 

4. Koordinacija

 

Predsjedništvo može odlučiti da podstakne međuentitetsku koordinaciju u stvarima koje se ne nalaze u okviru nadležnosti Bosne i Hercegovine predviđenim ovim Ustavom, izuzev ako se u konkretnom slučaju jedan entitet tome usprotivi.

 

5. Dodatne nadležnosti

 

a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome posti- gne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 - 8 Opšteg okvirnog spora- zuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavi- snosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.

 

b) U periodu od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Ustava, entiteti će početi pregovore s ciljem uključivanja i drugih pitanja u nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, uključu- jući korištenje izvora energije, i zajedničke privredne projekte.

 

Član IV

Parlamentarna skupština

 

Parlamentarna skupština ima dva doma: Dom naroda i Predstavnički dom.

 

1. Dom naroda

 

Dom naroda se sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

 

a) Nominovane hrvatske, odnosno bošnjačke delegate iz Federacije biraju hrvatski odno- sno bošnjački delegati u Domu naroda Federacije. Delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

 

b) Devet članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uslovom da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.

 

2. Predstavnički dom

 

Predstavnički dom sastoji se od 42 člana, od kojih se dvije trećine biraju sa teritorije Fede- racije, a jedna trećina sa teritorije Republike Srpske.

 

a) Članovi Predstavničkog doma biraju se neposredno iz svog entiteta, u skladu sa izbo- rnim zakonom kojeg će donijeti Parlamentarna skupština. Međutim, prvi izbori će biti održani u skladu sa Aneksom 3. Opšteg okvirnog sporazuma.

 

b) Većina svih članova izabranih u Predstavnički dom sačinjava kvorum.

 

3. Procedura

a) I jedan i drugi dom će biti sazvani u Sarajevu, najkasnije 30 dana nakon njihovog izbora. b) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim

članovima jednog Srbina, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata za predsjedavajućeg i zamjenike

predsjedavajućeg, s tim da će mjesto predsjedavajućeg rotirati između ova tri lica. c) Sve zakonodavne odluke moraju biti odobrene od strane oba doma.

d) Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Dele- gati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu gla- sova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu treći- nu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjeni- ci će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabra- nih iz svakog entiteta.

 

e) Predložena odluka Parlamentarne skupštine može biti proglašena destruktivnom po vita- lni interes bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda većinom glasova iz redova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata izabranih u skladu sa stavom 1, tačka (a). Za donošenje takve odluke biće potrebna saglasnost Doma naroda, izglasana od strane većine bošnjačkih, većine hrvatskih i većine srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.

 

f) Kada većina bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata stavi primjedbu na pozivanje na tačku (e), predsjedavajući Doma naroda će odmah sazvati Zajedničku komisiju, koja se sastoji od tri delegata, od kojih je svaki izabran iz redova bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata, u cilju razrješenja tog pitanja. Ukoliko to Komisija ne uspije u roku od pet dana, predmet se upućuje Ustavnom sudu koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slu-

čaja.

 

g) Dom naroda se može raspustiti odlukom Predsjedništva ili samog Doma, pod uslovom da je odluka Doma o raspuštanju donijeta većinom koja uključuje većinu delegata iz reda najmanje dva naroda, bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog. Dom naroda koji je izabran u prvim izborima poslije stupanja na snagu ovog Ustava ne može biti raspušten.

 

h) Odluke Parlamentarne skupštine neće stupiti na snagu prije nego što budu objavljene.

 

i) Kompletni zapisnici sa rasprava u oba doma biće objavljivani, a njihove sjednice će, osim u izuzetnim situacijama u skladu sa poslovnikom, biti javne.

 

j) Delegati i članovi ne mogu biti pozivani na krivičnu ili građansku odgovornost u pogle- du bilo kojeg čina izvršenog u okviru dužnosti u Parlamentarnoj skupštini.

 

4. Ovlaštenja

 

Parlamentarna skupština je nadležna za:

 

a) Donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva ili za vršenje funkcija Skupštine po ovom Ustavu.

 

b) Odlučivanje o izvorima i iznosu sredstava za rad institucija Bosne i Hercegovine i za međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

 

c) Odobravanje budžeta za institucije Bosne i Hercegovine. d) Odlučivanje o saglasnosti za ratifikaciju ugovora.

e) Ostala pitanja koja su potrebna da se provedu njene dužnosti, ili koja su joj dodijeljena zajedničkim sporazumom entiteta.

 

Član V

Predsjedništvo

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

 

1. Izbor i trajanje mandata

 

a) Članovi Predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasa za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), u skladu sa izbornim zakonom kojeg donosi Parlamentarna skupština. Međutim, prvi izbori će se održati u skladu sa Aneksom 3. Opšteg okvirnog sporazuma. Bilo koje upražnjeno mjesto u Predsjedništvu će biti popunjeno od strane odgovarajućeg entiteta, u skladu sa zakonom koji će donijeti Parlamentarna skupština.

 

b) Mandat članova Predsjedništva koji su izabrani na prvim izborima traje dvije godine; mandat članova izabranih nakon toga će biti četiri godine. Članovi Predsjedništva mogu biti birani još jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedništvo prije isteka četvorogodišnjeg roka.

 

2. Procedura

 

a) Predsjedništvo će usvojiti svoj poslovnik o radu koji će predvidjeti adekvatan vremenski rok za najavu sjednica Predsjedništva.

 

b) Članovi Predsjedništva će između sebe imenovati jednog člana za predsjedavajućeg. U prvom mandatu Predsjedništva, predsjedavajući će biti onaj član koji je dobio najveći broj glasova. Poslije toga, način izbora predsjedavajućeg, rotacijom ili na drugi način, odrediće Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV, stav 3.

 

c) Predsjedništvo će nastojati da usvoji sve odluke Predsjedništva – tj. one koje se tiču pita- nja koja proizilaze iz člana V (3), tačke (a) do (e) – putem konsenzusa. Takve odluke mogu, pod uslovima iz tačke (d) ovog stava, usvojiti dva člana ukoliko svi pokušaji da se dostigne konsenzus ne uspiju.

 

d) Član Predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom, može odluku Predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od tri dana po njenom usvajanju. Takva odluka će biti odmah upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukoliko je tu izjavu dao član sa te teritorije; bošnjačkim delegati- ma u Domu naroda Federacije, ukoliko je takvu izjavu dao bošnjački član; ili hrvatskim dele- gatima u istom tijelu, ukoliko je tu izjavu dao hrvatski član. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odlu- ka Predsjedništva neće imati učinka.

 

3. Ovlaštenja

 

Predsjedništvo je nadležno za:

 

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

 

b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.

 

c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama  i  traženje  članstva  u  onim  međunarodnim  organizacijama  i  institucijama  u kojima Bosna i Hercegovina nije član.

 

d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazi- vanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

 

e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

f) Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara. g)  Podnošenje  izvještaja  o  rashodima  Predsjedništva  Parlamentarnoj  skupštini  na  njen

zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.

 

h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i

Hercegovini.

 

i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu pre- nese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

 

4. Vijeće ministara

 

Predsjedništvo će imenovati predsjedavajućeg Vijeća ministara koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma. Predsjedavajući će imenovati ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi, a koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma.

 

a) Predsjednavajući i ministri zajedno sačinjavaju Vijeće ministara i odgovorni su za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima kako je naznačeno u stavovima

1, 4 i 5 člana III, o čemu podnose izvještaj Parlamentarnoj skupštini (uključujući, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o rashodima Bosne i Hercegovine).

 

b) Najviše dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije. Predsjedavajući će, također, imenovati zamjenike ministara (koji neće biti iz istog konstituti- vnog naroda kao i njihovi ministri), koji će preuzeti dužnost nakon odobrenja Predstavničkog doma.

 

c) Vijeće ministara će podnijeti ostavku ukoliko mu Parlamentarna skupština izglasa nepovjerenje.

 

5. Stalni komitet

 

a) Svaki član Predsjedništva će, po službenoj dužnosti, vršiti funkciju civilnog zapovje- dnika oružanih snaga. Nijedan entitet neće prijetiti silom niti upotrebljavati silu protiv drugog entiteta i ni pod kakvim okolnostima oružane snage jednog entiteta ne smiju ući niti boraviti na teritoriji drugog entiteta bez saglasnosti njegove vlade i Predsjedništva Bosne i Hercego- vine. Sve oružane snage u Bosni i Hercegovini će funkcionisati u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.

 

b) Članovi Predsjedništva će izabrati Stalni komitet za vojna pitanja koji će koordinirati aktivnosti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Članovi Predsjedništva ujedno su i članovi Stalnog komiteta.

 

Član VI

Ustavni sud

 

1. Sastav

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od devet članova.

 

a) Četiri člana bira Predstavnički dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom.

 

b) Sudije će biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Svako ko udovoljava takvoj kvalifikaciji i ima pravo glasa može biti imenovan za sudiju Ustavnog suda. Sudije koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne države.

 

c)  Mandat  sudija  imenovanih  u  prvome  sazivu  biće  pet  godina,  izuzev  ako  podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija. Sudije koje su imenovani u prvome sazivu ne mogu biti reimenovani. Sudije koje će biti imenovani nakon prvog saziva služiće do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija.

 

d) Za imenovanja koja se budu vršila nakon isteka perioda od pet godina od prvih imeno- vanja, Parlamentarna skupština može zakonom predvidjeti drugačiji način izbora troje sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

 

2. Procedure

 

a) Većina svih članova suda sačinjava kvorum.

 

b) Sud će, većinom glasova svih članova, usvojiti svoja pravila o radu. Sud će voditi javne rasprave, a svoje odluke će javno obrazlagati i objavljivati.

 

3. Jurisdikcija

 

Ustavni sud će podržavati ovaj Ustav.

 

a) Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne ograničavajući se na to pitanje:

 

- Da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom državom u skladu sa ovim Ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

- Da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim Ustavom. Sporove može pokrenuti član Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjeda-

vajući,  ili  njegov  zamjenik,  bilo  kojeg  doma  Parlamentarne  skupštine;  jedna  četvrtina

članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta.

 

b) Ustavni sud također ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom

Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

 

c) Ustavni sud je nadležan u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o čijem važenju njegova odluka ovisi, kompatibi- lan sa ovim Ustavom, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili u pogledu postojanja ili doma-

šaja nekog opšteg pravila međunarodnog javnog prava koje je bitno za odluku suda.

 

4. Odluke

 

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

 

Član VII

Centralna banka

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedina ovlaštena institucija za štampanje novca i monetarnu politiku na cijelom području Bosne i Hercegovine.

 

1. Nadležnosti Centralne banke odrediće Parlamentarna skupština. Međutim, u periodu od

šest godina od stupanja na snagu ovog Ustava, Centralna banka neće moći davati kredite

štampanjem novca, niti funkcionisati kao valutna komisija; nakon tog perioda Parlamentarna skupština može tu nadležnost dati Centralnoj banci.

 

2. Prvi Upravni odbor Centralne banke će se sastojati od Guvernera kojega imenuje Međunarodni monetarni fond, nakon konsultacija sa Predsjedništvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak i jedan Hrvat, koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske - svi sa mandatom od 6 godina. Guverner, koji neće

 

biti državljanin Bosne i Hercegovine niti bilo koje susjedne države, može imati odlučujući glas u slučaju neriješenog ishoda glasanja.

 

3. Nakon tog perioda, Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine će se sastojati od pet lica koja imenuje Predsjedništvo na period od 6 godina. Odbor će među svojim člano- vima imenovati Guvernera na period od 6 godina.

 

Član VIII

Finansije

 

1. Parlamentarna skupština će svake godine, na prijedlog Predsjedništva, usvojiti budžet kojim se finansiraju troškovi potrebni za izvršavanje nadležnosti institucija Bosne i Hercego- vine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

 

2. Ukoliko se takav budžet ne usvoji blagovremeno, budžet za prethodnu godinu će biti korišten na privremenoj osnovi.

 

3. Federacija će obezbijediti dvije trećine, a Republika Srpska jednu trećinu prihoda koji su potrebni za budžet, osim ako se prihodi ne prikupljaju na način kako je utvrdila Parlamentarna skupština.

 

Član IX

Opšte odredbe

 

1. Nijedno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne, izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optužnicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

2. Naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije.

 

3. Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine, u pravilu, odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine.

 

Član X

Izmjene i dopune

 

1. Amandmanska procedura

 

Ovaj Ustav može biti mijenjan i dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu.

 

2. Ljudska prava i osnovne slobode

 

Nijednim amandmanom na ovaj Ustav ne može se eliminisati, niti umanjiti bilo koje od prava i sloboda iz člana II ovog Ustava, niti izmijeniti ova odredba.

 

Član XI

Prelazne odredbe

 

Prelazne odredbe u vezi sa javnim funkcijama, važenjem zakona i drugim pitanjima izlo-

žene su u Aneksu II ovog Ustava.

 

Član XII

Stupanje na snagu

 

1. Ustav će stupiti na snagu po potpisivanju Opšteg okvirnog sporazuma kao ustavni akt, kojim se amandmanski zamjenjuje i stavlja van snage Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

 

2. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Ustava, entiteti će amandmanskim postupkom izmijeniti svoje ustave da bi se osigurala saglasnost sa ovim Ustavom u skladu sa

članom III, stav 3, tačka (b).

 

Aneks I

Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini

 

1.   Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948)

 

2.   Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli I-II (1977)

 

3.   Konvencija koja se odnosi na status izbjeglica (1951) i Protokol (1966)

 

4.   Konvencija o državljanstvu udatih žena (1957)

 

5.   Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva (1961)

 

6.   Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije (1965)

 

7.   Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966) i Opcioni protokoli (1966 i 1989)

 

8.   Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966)

 

9.   Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije u odnosu na žene (1979)

 

10.  Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja (1984)

 

11.  Evropska konvencija o sprečavanju mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (1987)

 

12.  Konvencija o pravima djeteta (1989)

 

13.  Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica (1990)

 

14.  Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina (1992)

 

15.  Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1994)

 

Aneks II

Prelazne odredbe

 

1. Zajednička prelazna komisija

 

a) Strane ovim ustanovljavaju Zajedničku prelaznu komisiju koja će biti ovlaštena da raspravlja o praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom Ustava Bosne i Hercegovine, Opšteg okvirnog sporazuma i njegovih aneksa, i daje preporuke i prijedloge.

 

b) Zajednička prelazna komisija se sastoji od četiri lica iz Federacije, tri iz Republike

Srpske i jednog predstavnika Bosne i Hercegovine.

 

c) Sastancima komisije predsjedava Visoki predstavnik ili lice koje on odredi.

 

2. Kontinuitet pravnih propisa

 

Svi zakoni, propisi i sudski poslovnici, koji su na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u trenutku kada Ustav stupi na snagu, ostaće na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti Bosne i Hercegovine.

 

3. Pravni i administrativni postupci

 

Svi postupci u sudovima ili organima uprave, koji su u toku na prostoru Bosne i Hercego- vine u trenutku stupanja na snagu ovog Ustava, biće nastavljeni ili preneseni na druge sudove ili organe u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima kojima se uređuje nadležnost ovih institucija.

 

4. Državni organi

 

Dok ne budu zamijenjeni novim sporazumom ili zakonom, organi vlasti, institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine će funkcionisati u skladu sa važećim propisima.

 

5. Ugovori

 

Svi ugovori koje je ratifikovala Republika Bosna i Hercegovina između 1.1.1992. godine i stupanja na snagu ovog Ustava biće dati na uvid članovima Predsjedništva u roku od 15 dana od njihovog stupanja na dužnost; svaki ugovor koji ne bude dat na uvid biće proglašen poni-

štenim. U roku od 6 mjeseci poslije prvog zasjedanja Parlamentarne skupštine, na zahtjev bilo kojeg člana Predsjedništva, Parlamentarna skupština će razmotriti da li da otkaže bilo koji drugi ugovor.

 

Izjava u ime Republike Bosne i Hercegovine

 

Republika Bosna i Hercegovina odobrava Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu IV Opšteg okvirnog sporazuma.

 

Muhamed Šaćirbegović

Za Republiku Bosnu i Hercegovinu

 

 

 

Izjava u ime Federacije Bosne i Hercegovine

 

Federacija Bosne i Hercegovine u ime svojih konstitutivnih naroda i građana odobrava

Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu IV Opšteg okvirnog sporazuma.

 

Krešimir Zubak

Za Federaciju Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

Izjava u ime Republike Srpske

 

Republika Srpska odobrava Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu IV Opšteg okvirnog sporazuma.

 

Nikola Koljević

Za Republiku Srpsku

Trascina file per caricare

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

Prijevod na hrvatski jezik

PREAMBULA

 

Na temelju poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti,

 

Predani miru, pravdi, toleranciji i pomirenju,

 

Uvjereni da demokratske ustanove vlasti i pravični postupci najbolje uspostavljaju miroljubi- ve odnose u pluralističkom društvu,

 

U želji da promiču opće blagostanje i gospodarski razvitak kroz zaštitu privatne svojine i pro- micanje tržišnog gospodarstva,

 

Rukovođeni ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda,

 

Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost Bosne i Hercegovine sukladno međunarodnom pravu,

 

Odlučni da osiguraju puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava,

 

Nadahnuti Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktovima o civilnim i političkim pravima, odnosno o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, i Deklaracijom o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama, kao i drugim instrumentima o ljudskim pravima,

 

Podsjećajući na Temeljna načela usaglašena u Genevi 8. rujna 1995. i u New Yorku 26. rujna

1995.

 

Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (zajedno s ostalima), i građani Bosne i Herce- govine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine:

 

 

 

 

Članak I

Bosna i Hercegovina

 

1. Kontinuitet

 

Republika Bosna i Hercegovina, čiji je oficijelni naslov od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa svojim unutarnjim ustrojem  izmijenjenim  kako  je  to  predviđeno  ovim  Ustavom,  sa  svojim  međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje članica Ujedinjenih naroda, a kao Bosna i Hercegovina može zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sustava Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim ustanovama.

 

 

1 Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevo. OHR, Office of the High Representative

 

2. Demokratska načela

 

Bosna i Hercegovina je demokratska država, koja funkcionira sukladno zakonu i temeljem slobodnih i demokratskih izbora.

 

3. Sastav

 

Bosna  i  Hercegovina  se  sastoji  od  dva  entiteta:  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  i

Republike Srpske (u daljnjem tekstu “entiteti”).

 

4. Kretanje roba, usluga, kapitala i osoba

 

Sloboda kretanja postoji po cijeloj Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja osoba, roba, usluga i kapitala po cijeloj Bosni i Hercegovini. Ni jedan entitet neće postavljati bilo kakve kontrole na granici između entiteta.

 

5. Glavni grad

 

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.

 

6. Simboli

 

Bosna i Hercegovina će imati one simbole za koje se odluči njezina Parlamentarna skupština, a odobri ih Predsjedništvo.

 

7. Državljanstvo

 

Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje uređuje Parlamentarna skupština, i državljanstvo svakog entiteta, koje uređuje svaki entitet, pod uvjetom da:

a)  Svi  državljani  nekog  entiteta  su,  samim  tim,  državljani  Bosne  i  Hercegovine. b) Ni jedna osoba ne može samovoljno biti lišena državljanstva Bosne i Hercegovine, ili

državljanstva entiteta, ili na drugi način ostavljena bez državljanstva. Nitko ne može biti lišen državljanstva Bosne i Hercegovine, ili entiteta, iz bilo kojeg razloga kao što su spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, vezivanje za neku nacionalnu manjinu, imovina, rođenje ili drugi status.

 

c) Sve osobe koje su bile državljani Republike Bosne i Hercegovine neposredno prije stu- panja na snagu ovoga Ustava, državljani su Bosne i Hercegovine. Državljanstvo osoba koje su naturalizirane poslije 6. travnja 1992. godine, a prije stupanja na snagu ovog Ustava, uredit će Parlamentarna skupština.

 

d) Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo neke druge države, pod uvjetom da postoji bilateralni sporazum između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupštine sukladno članku IV, stavak 4, točka (d). Osobe s dvojnim državljanstvom mogu glasovati u Bosni i Hercegovini i u entiteti- ma samo ako je Bosna i Hercegovina zemlja njihova prebivanja.

 

e) Državljanin Bosne i Hercegovine u inozemstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegovine. Svaki entitet može izdavati putovnice Bosne i Hercegovine svojim državljanima, na način kako to uredi Parlamentarna skupština. Bosna i Hercegovina moze izdavati putovnice i onim državljanima kojima neki entitet nije izdao putovnicu. Postojat će središnji registar svih putovnica izdanih od strane entiteta i Bosne i Hercegovine.

 

Članak II

Ljudska prava i temeljne slobode

 

1. Ljudska prava

 

Bosna i Hercegovina i oba entiteta osigurat će najviši stupanj međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu oformljena je Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kako to predviđa Aneks 6 Općeg okvirnog sporazuma.

 

2. Međunarodni standardi

 

U Bosni i Hercegovini izravno se primjenjuju prava i slobode garantirani Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i njezinim protokolima. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima.

 

3. Popis prava

 

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što uključuje:

 

a) Pravo na život.

 

b) Pravo osobe da ne bude podvrgnuta mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem postu- panju ili kazni.

 

c) Pravo osobe da ne bude držana u ropstvu ili potčinjenosti ili da ne obnaša prisilan ili obvezatan rad.

 

d) Prava na slobodu i sigurnost osobe.

 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima, i druga prava vezana za krivične postupke.

 

f) Pravo na privatni i obiteljski život, dom i dopisivanje. g) Slobodu mišljenja, savjesti i vjere.

h) Slobodu izražavanja.

 

i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja. j) Pravo na ženidbu i udadbu, te osnivanje obitelji.

k) Pravo na imovinu.

 

l) Pravo na obrazovanje.

 

m) Pravo na slobodu kretanja i prebivanja.

 

4. Nediskriminacija

 

Uživanje prava i sloboda predviđenih ovim člankom ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovom Ustavu, osigurano je za sve osobe u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje,  nacionalno  ili  društveno  podrijetlo,  vezivanje  za  neku  nacionalnu  manjinu, imovina, rođenje ili drugi status.

 

5. Izbjeglice i raseljene osobe

 

Sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo slobodno se vratiti u svoje domove. One imaju pravo, sukladno Aneksu 7 Općeg okvirnog sporazuma, da im se vrati imovina koje su bile lišene  tijekom neprijateljstava  od  1991.  godine  i  da  im se dadne  naknada  za  svu  takvu imovinu koja im se ne može vratiti. Sve obveze ili izjave vezane za takvu imovinu, a koje su date pod prisilom, ništavne su.

 

6. Provedba

 

Bosna i Hercegovina, i svi sudovi, uredi, državni organi, i tijela kojima posredno rukovode entiteti ili koja djeluju unutar entiteta, primjenjivat će i poštivati ljudska prava i temeljne slobode navedene u stavku 2.

 

7. Međunarodni sporazumi

 

Bosna i Hercegovina će ostati ili postati strana ugovornica u međunarodnim sporazumima popisanim u Aneksu I ovom Ustavu.

 

8. Suradnja

 

Sve nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini surađivat će sa, i omogućiti neograničen pristup: svim međunarodnim mehanizmima za praćenje ljudskih prava utemeljenim za Bosnu i Herce- govinu; nadzornim tijelima utemeljenim bilo kojim međunarodnim sporazumom navedenim u Aneksu I ovom Ustavu; Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju (a posebice će se pokora- vati nalozima izdanim temeljem članka 29. Statuta toga suda); i svim drugim organizacijama ovlaštenim od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda s mandatom koji je u svezi sa ljudskim pravima ili humanitarnim pravom.

 

Članak III

Nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta

 

1. Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

 

Slijedeći poslovi su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine:

 

a) Vanjska politika.

 

b) Vanjskotrgovinska politika. c) Carinska politika.

d) Monetarna politika kako je to predviđeno člankom 7.

 

e) Financiranje institucija i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine. f) Politika useljavanja, izbjeglica i azila kao i donošenje propisa o tome.

g) Provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose s Interpolom.

 

h) Postavljanje i rad zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja. i) Donošenje propisa o transportu među entitetima.

j) Kontrola zračnog prometa.

 

2. Nadležnosti entiteta

 

a) Entiteti imaju pravo uspostavljati posebne paralelne odnose sa susjednim državama, sukladno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

 

b) Svaki će entitet pružati svu potrebitu pomoć vladi Bosne i Hercegovine kako bi ona mogla izvršavati međunarodne obveze Bosne i Hercegovine, s tim da će za financijske obveze koje je stvorio jedan entitet bez suglasnosti drugog, prije izbora Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, biti odgovоran taj entitet, osim u onoj mjeri u kojoj je ta obveza  potrebna  za  nastavak  članstva  Bosne  i  Hercegovine  u  nekoj  međunarodnoj organizaciji.

 

c) Entiteti će ispuniti sve uvjete za sigurnost i zaštitu svih osoba u područjima pod njiho- vom nadležnošću održavanjem civilnih ustanova za provedbu pravnih propisa, koje će djelo- vati sukladno međunarodno priznatim standardima i uz poštivanje međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda navedenih u članku II, i poduzimanjem drugih podesnih mjera.

 

d) Svaki entitet može također sklapati sporazume s državama i međunarodnim organiza- cijama uz suglasnost Parlamentarne skupštine. Parlamentarna skupština može zakonom uredi- ti da takva suglasnost, za određene vrste sporazuma, nije potrebita.

 

3. Pravni sustav i nadležnosti entiteta i institucija

 

a) Sve vladine funkcije i ovlasti, koje po ovom Ustavu nisu izričito dodijeljene instituci- jama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima.

 

b) Entiteti i sve njihove niže jedinice u potpunosti će se pokoravati ovome Ustavu, koji dokida one odredbe zakona Bosne i Hercegovine i ustava i zakona entiteta koje su protivne Ustavu, kao i odlukama institucija Bosne i Hercegovine. Opća načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog sustava Bosne i Hercegovine i entiteta.

 

4. Koordinacija

 

Predsjedništvo može odlučiti da potpomogne koordinaciju među entitetima u stvarima koje prema ovome Ustavu nisu u nadležnosti Bosne i Hercegovine, osim ako se neki entitet tome usprotivi u bilo kojem konkretnom slučaju.

 

5. Dodatne nadležnosti

 

a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost za one poslove o kojima se entiteti suglase; koji su predviđeni u Aneksima 5 - 8 Općeg okvirnog sporazuma; ili koji su potrebni za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti, i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, sukladno s podjelom nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine. Mogu se po potrebi osnovati i dodatne institucije za obavljanje takovih na- dležnosti.

 

b) Tijekom šest mjeseci od stupanja ovog Ustava, entiteti će započeti pregovore s ciljem uključivanja u nadležnost institucija Bosne i Hercegovina i drugih poslova, uključujući i kori-

štenje energetskih resursa i zajedničke gospodarske projekte.

 

Članak IV

Parlamentarna skupština

 

Parlamentarna skupština ima dva doma: Dom naroda i Zastupnički dom.

 

1. Dom naroda

 

Dom naroda se sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

 

a) Nominirane hrvatske i bošnjačke delegate iz Federacije biraju hrvatski odnosno bošnja-

čki delegati Doma naroda Federacije. Delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština

Republike Srpske.

 

b) Devet članova Doma naroda čine kvorum, s tim da su nazočna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.

 

2. Zastupnički dom

 

Zastupnički dom se sastoji od 42 člana, od kojih su dvije trećine izabrane s teritorija

Federacije, a jedna trećina s teritorija Republike Srpske.

 

a) Članovi Zastupničkog doma biraju se izravno iz njihovih entiteta sukladno izbornom zakonu koji treba donijeti Parlamentarna skupština. Prvi izbori će se, protivno tome, održati sukladno Aneksu 3 Općeg okvirnog sporazuma.

 

b) Kvorum čini većina svih članova izabranih u Zastupnički dom.

 

3. Postupak

 

a) I jedan i drugi dom sazvat će se u Sarajevu najkasnije 30 dana po njihovu izboru.

 

b) Svaki će dom većinom glasova donijeti svoj poslovnik i od svojih članova izabrati jednog Srbina, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, od kojih će jedan biti predsjedavajući, a druga dvojica dopredsjedavajući, s tim da se ove funkcije rotiraju između ove tri izabrane osobe.

 

c) Za donošenje svih zakona bit će potrebna suglasnost oba doma.

 

d) Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova nazočnih koji su glasovali. Delegati i članovi će uložiti maksimalne napore kako bi ta većina uključivala barem jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorija svakog entiteta. Ako većina glasova ne uključuje po jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorija svakog entiteta, predsjedavajući i dopredsjedavajući sastat će se kao komisija i pokušati ishoditi suglasnost u roku od tri dana nakon glasovanja. Ako ovi napori ne uspiju, odluke će se usvajati većinom onih koji su nazočni i koji glasuju, pod uvjetom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine ili više delega- ta ili članova iz jednog ili drugog entiteta.

 

e) Neka se predložena odluka Parlamentarne skupštine može proglasiti štetnom po vitalne interese bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda većinom glasova bošnjačkih, odnosno hrvatskih, odnosno srpskih delegata izabranih sukladno stavku 1, točka (a). Za takvu će predloženu odluku u Domu naroda biti potrebita suglasnost većine bošnjačkih, većine hrva- tskih i većine srpskih delegata koji su nazočni i koji glasuju.

 

f) U slučaju protivljenja većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata pozivanju na točku (e), predsjedavajući Doma naroda odmah će sazvati Zajedničku komisiju sastavljenu od tri delegata, od kojih su po jednog izabrali bošnjački, hrvatski i srpski delegati, u svrhu rješe- nja spornog pitanja. Ako Komisija u roku od pet dana ne uspije to pitanje riješiti, predmet će se uputiti Ustavnom sudu koji će ga po hitnom postupku ispitati da vidi ima li postupovnih nepravilnosti.

 

g) Dom naroda može se raspustiti odlukom Predsjedništva ili samog Doma, pod uvjetom da odluka Doma o raspuštanju izglasuje većina koja uključuje većinu delegata iz barem dva naroda: Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Međutim, Dom naroda iz prvog saziva nakon stupanja na snagu ovog Ustava ne može se raspustiti.

h) Odluke Parlamentarne skupštine ne mogu stupiti na snagu prije njihova objavljivanja. i) Oba će doma u potpunosti objavljivati zapisnik sa svojih rasprava i javno voditi svoje

rasprave osim u izuzetnim okolnostima sukladno svojim poslovnicima.

 

j) Delegati i članovi neće krivično ili građanskopravno odgovarati za djela počinjena u okviru njihovih dužnosti u Parlamentarnoj skupštini.

 

4. Ovlasti

 

 

Parlamentarna skupština je nadležna za:

a) Donošenje zakona potrebitih za provedbu odluka Predsjedništva ili za izvršavanje odgo- vornosti Skupštine po ovome Ustavu.

b) Odlučivanje o izvorima i visini sredstava za rad institucija Bosne i Hercegovine i za podmirivanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

 

c) Odobravanje proračuna za institucije Bosne i Hercegovine. d) Odlučivanje o davanju suglasnosti za ratifikaciju ugovora.

e) Ostale stvari potrebite za izvršavanje njezinih dužnosti ili one koje su joj dodijeljene uzajamnim sporazumom entiteta.

 

 

Članak V

Predsjedništvo

 

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji je svaki izabran izravno s teritorija Federacije, i jednog Srbina, izravno izabrana sa teritorija Republike Srpske.

 

 

1. Izbor i trajanje mandata

 

a) Članovi Predsjedništva biraju se izravno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasuje za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), sukladno izbornom zakonu kojeg donosi Parlamentarna skupština. Prvi će se izbori, protivno tome, održati sukladno Aneksu 3 Općeg okvirnog sporazuma. Svako upražnjeno mjesto u Predsjedništvu popunjavat će se iz dotičnog entiteta, sukladno zakonu kojeg će usvojiti Parlamentarna skupština.

 

b) Mandat članova Predsjedništva izabranih na prvim izborima trajat će dvije godine; dok

će mandat budućih članova trajati četiri godine. Članovi će imati pravo biti birani na još

uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti birani.

 

 

2. Postupak

a) Predsjedništvo će donijeti svoj poslovnik o radu kojim će se predvidjeti adekvatno obavještavanje o sazivanju svih sjednica Predsjedništva.

b) Člananovi Predsjedništva će između sebe izabrati predsjedavajućeg. Za prvi mandat Predsjedništva predsjedavajući će biti član koji je dobio najveći broj glasova. Nakon toga način biranja predsjedavajućeg, rotacijom ili drukčje, odredit će Parlamentarna skupština, sukladno članku IV, stavak 3.

c) Predsjedništvo će nastojati da sve odluke Predsjedništva donosi konsenzusom (tj. one koje se tiču pitanja koja proizilaze iz članka V (3), točke (a) do (e)). Međutim, te odluke, pod uvjetima iz točke (d) ovog stavka, mogu donijeti samo dva člana ako propadnu svi napori da se postigne konsenzus.

d) Član Predsjedništva koji je glasovao protiv neke odluke Predsjedništva može dati izjavu da je ta odluka štetna po vitalne interese entiteta za teritorij na kojem je izabran, a sve u roku od tri dana nakon usvajanja te odluke. Takova će se odluka odmah podnijeti Narodnoj skupštini Republike Srpske, ako je izjavu dao član s tog teritorija; odnosno bošnjačkim delegatima u Domu naroda Federacije, ako je izjavu dao bošnjački član; ili hrvatskim delega- tima Domu naroda Federacije ako je izjavu dao hrvatski član. Ako je izjava potvrđena dvotre-

ćinskom  većinom  delegata  u  roku  od  deset  dana  od  njezina  podnošenja,  sporna  odluka

Predsjedništva neće stupiti na snagu.

 

 

3. Ovlasti

Predsjedništvo je nadležno za:

 

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

 

b) Imenovanje veleposlanika i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, s tim da ih se s teritorija Federacije ne može izabrati više od dvije trećine.

 

c) Zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i europskim organizacijama i institu- cijama i traženje članstva u onim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovi- na nije član.

 

d) Vođenje pregovora o sklapanju međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkaziva- nje i uz pristanak Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

 

e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

 

f) Predlaganje, na preporuku Savjeta ministara, godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini.

 

g) Podnošenje izvješća na zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje, Parlamentarnoj skupšti- ni o izdacima Predsjedništva.

 

h) Koordiniranje, po potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i

Hercegovini.

 

i) Obavljanje i drugih funkcija potrebitih za izvršavanje njegovih dužnosti koje mu dodijeli

Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti.

 

4. Vijeće ministara

 

Predsjedništvo će imenovati predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji će preuzeti dužnost nakon potvrde od strane Zastupničkog doma. Predsjedavajući će imenovati ministra vanjskih poslova, ministra za vanjsku trgovinu i druge ministre po potrebi, a koji će stupiti na dužnost po potvrdi Zastupničkog doma.

 

a) Predsjedavajući i ministri zajedno čine Vijeće ministara s obvezom provođenja politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima navedenim u članku III, stavak 1, 4 i 5, i podnošenja izvješća  Parlamentarnoj  skupštini  (uključujući  barem  jedno  izvješće  godišnje  o  izdacima Bosne i Hercegovine).

 

b) S teritorija Federacije ne može se imenovati više od dvije trećine svih ministara. Predsjedavajući će također imenovati i zamjenike ministara (koji neće biti iz istog konstituti- vnog naroda kao njihovi ministri), a koji će stupiti na dužnost nakon potvrde Zastupničkog doma.

 

c) Vijeće ministara dužno je dati ostavku ako mu u bilo koje vrijeme Parlamentarna skupština izglasuje nepovjerenje.

 

5. Stalni komitet

 

a) Svaki će član Predsjedništva, po službenoj dužnosti, imati ovlast civilnog zapovjednika oružanih snaga. Ni jedan entitet ne smije prijetiti silom ili koristiti silu protiv drugog entiteta,

 

a ni pod kakvim okolnostima ne smiju oružane snage jednog entiteta ući ili boraviti na terito- riju drugog entiteta bez odobrenja vlade ovog drugog i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve će oružane snage u Bosni i Hercegovini djelovati sukladno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

 

b) Članovi Predsjedništva izabrat će Stalni komitet za vojna pitanja koji će koordinirati aktivnosti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Članovi Predsjedništva ujedno su i članovi Stalnog komiteta.

 

Članak VI

Ustavni sud

 

1. Sastav

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima devet članova.

a) Četiri člana bira Zastupnički dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana izabrat će predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon dogovora sa Predsjedništvom.

 

b) Suci će biti istaknuti pravnici visokih moralnih kvaliteta. Svaka osoba s pravom glasa i takovim kvalifikacijama može biti sudac Ustavnog suda. Suci koje izabere predsjednik Europskog suda za ljudska prava ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne države.

 

c) Mandat prvoimenovanih sudaca bit će pet godina, osim ako prije ne daju ostavku ili ne budu s razlogom smijenjeni konsenzusom ostalih sudaca. Prvoimenovani suci nemaju pravo biti ponovno imenovani. Svi kasnije imenovani suci obnašat će svoju dužnost do dobi od 70 godina, ukoliko prije ne podnesu ostavku ili ne budu s razlogom smijenjeni konsenzusom ostalih sudaca.

 

d) Za imenovanje sudaca nakon pet godina od prvog imenovanja, Parlamentarna skupština može zakonom utvrditi drugačiji način izbora trojice sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava.

 

2. Postupak

 

a) Većina svih članova Suda čini kvorum.

 

b) Sud će donijeti svoja pravila o radu većinom glasova svojih članova. Sud će voditi javne rasprave, a svoje odluke će obrazlagati i objavljivati.

 

3. Nadležnost

 

Ustavni sud će podržavati ovaj Ustav.

 

a) Ustavni sud ima isključivu nadležnost odlučivanja o svim sporovima koji proisteknu iz ovog Ustava između entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, ili između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući, ali se ne ograničavajući se na to:

 

- Je li odluka nekog entiteta da uspostavi posebne paralelne odnose sa susjednom državom sukladna ovom Ustavu, uključujući i odredbe koje se tiču suvereniteta i teritorijalnog integri- teta Bosne i Hercegovine.

- Je li neka odredba ustava ili zakona jednog entiteta sukladna ovom Ustavu.

Spor može pokrenuti član Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjedavaju-

ći ili dopredsjedavajući jednog od domova Parlamentarne skupštine; jedna četvrtina člano- va/delegata jednog od domova Parlamentarne skupštine, ili jedna četvrtina jednog od domova zakonodavnog tijela jednog entiteta.

 

b) Ustavni sud također ima prizivnu nadležnost za pitanja iz Ustava koja se pojave na temelju presude bilo kojeg drugog suda u Bosni i Hercegovini.

 

c) Ustavni sud će imati nadležnost za pitanja koja mu podnese bilo koji sud u Bosni i Hercegovini, a koja se tiču toga je li neki zakon o čijoj valjanosti ovisi njegova odluka sukla- dno ovom Ustavu, s Europskom konvencijom za ljudska prava i temeljne slobode i njezinim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili koja se tiču postojanja ili djelokruga nekog općeg pravila međunarodnog javnog prava koje je bitno za odluku suda.

 

4. Odluke

 

Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.

 

Članak VII

Centralna banka

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedina vlast za izdavanje valute i monetarnu poli- tiku u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

1.  Nadležnosti  Centralne  banke  odredit će  Parlamentarna  skupština.  Izuzetno,  tijekom prvih šest godina po stupanju na snagu ovog Ustava, ona ne može davati kredite pravljenjem novca, djelujući u tom pogledu kao valutni odbor; nakon kojeg perioda joj Parlamentarna sku- pština može dodijeliti te ovlasti.

 

2. Prvi Upravni odbor Centralne banke sastojat će se od Guvernera kojeg će postaviti Međunarodni monetarni fond, nakon dogovora s Predsjedništvom, i tri člana koje postavlja Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak, jedan Hrvat, koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske, svi sa mandatom od šest godina. Guverner, koji neće biti državljanin Bosne i Hercegovine ili neke od susjednih zemalja, može imati odlučujući glas u Upravnom odboru u slučaju neriješenog ishoda glasovanja.

 

3. Nakon toga, Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine sastojat će se od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Odbor će između svojih članova izabrati Guvernera na period od šest godina.

 

Članak VIII

Financije

 

1. Na prijedlog Predsjedništva Parlamentarna skupština će svake godine usvajati proračun koji će pokrivati izdatke potrebne za izvršavanje odgovornosti institucija Bosne i Hercegovine i za ispunjavanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

 

2. Ako se takav proračun ne usvoji pravodobno, koristit će se proračun iz prethodne godine na privremenoj osnovi.

 

3. Federacija će osigurati dvije trećine, a Republika Srpska jednu trećinu sredstava potrebnih za proračun, osim u ukoliko se sredstva prikupljaju na način koji je utvrdila Parla- mentarna skupština.

 

Članak IX

Opće odredbe

 

1. Ni jedna osoba koja izdržava kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i ni jedna osoba koja je pod optužbom Suda i koja se oglušila o poziv da se pojavi pred Sudom, ne može se kandidirati, niti može obnašati nikakvu naimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriju Bosne i Hercegovine.

 

2. Naknada za osobe koje obnašaju službu u institucijama Bosne i Hercegovine ne može se smamanjivati tijekom mandata obnašatelja službe.

 

3. Dužnosnici postavljeni na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine odražavat će opći sastav naroda Bosne i Hercegovine.

 

Članak X

Izmjene i dopune

 

1. Postupak za izmjene i dopune

 

Izmjene i dopune ovoga Ustava mogu se vršiti odlukom Parlamentarne skupštine donese- nom dvotrećinskom većinom nazočnih delegata koji su glasovali u Zastupničkom domu

 

2. Ljudska prava i temeljne slobode

 

Ni jedna izmjena ili dopuna ovog Ustava ne može dokinuti ili umanjiti ni jedno od prava i sloboda navedenih u članku II ovog Ustava ili izmijeniti ovaj stavak.

 

Članak XI

Prijelazne odredbe

 

Prijelazne  odredbe  koje  se  tiču  javnih  službi,  pravnih  i  drugih  pitanja  izložene  su  u

Aneksu II ovome Ustavu.

 

Članak XII

Stupanje na snagu

 

1. Ovaj Ustav će stupiti na snagu nakon potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma kao ustavni akt koji zamjenjuje i stavlja van snage Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

 

2. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Ustava, entiteti će izvršiti izmjene svojih ustava kako bi ih usuglasili s ovim Ustavom, sukladno članku III, stavak 3, točka (b).

 

Aneks I

Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini

 

1. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948)

 

2. Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli I-II (1977)

 

3. Konvencija koja se odnosi na status izbjeglica (1951) i Protokol (1966)

 

4. Konvencija o državljanstvu udatih žena (1957)

 

5. Konvencija o smanjivanju broja osoba bez državljanstva (1961)

 

6. Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije (1965)

 

7. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966) i Opcioni protokoli (1966 i

1989)

 

8. Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966)

 

9. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama (1979)

 

10.  Konvencija  protiv  mučenja  i  drugog  nehumanog  ili  ponižavajućeg  postupanja  ili kažnjavanja (1984)

 

11. Europska konvencija o sprječavanju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postu- panja ili kažnjavanja (1987)

 

12. Konvencija o pravima djeteta (1989)

 

13. Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji (1990)

 

14. Europska povelja za regionalne jezike i jezike manjina (1992)

 

15. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1994)

 

Aneks II

Prijelazne odredbe

 

1. Zajednička privremena komisija

 

a) Strane ovim osnivaju Zajedničku privremenu komisiju s mandatom da raspravlja prakti-

čna pitanja vezana za provedbu Ustava Bosne i Hercegovine i Općeg okvirnog sporazuma i njihovih Aneksa, i da daje preporuke i prijedloge.

 

b) Zajednička privremena komisija sastojat će se od četiri osobe iz Federacije, tri osobe iz

Republike Srpske i jednog predstavnika Bosne i Hercegovine.

 

c) Sjednicama Komisije predsjedavat će Visoki predstavnik ili osoba koju on odredi.

 

2. Kontinuitet pravnih propisa

 

Svi zakoni, propisi i sudski poslovnici koji budu na snazi na teritoriju Bosne i Hercegovine kad Ustav stupi na snagu, ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj se ne kose s Ustavom, sve dok nadležno vladino tijelo Bosne i Hercegovine ne odredi drugačije.

 

3. Sudski i administrativni postupci

 

Svi postupci pred sudovima ili upravnim tijelima, koji budu djelovali na teritoriju Bosne i Hercegovine u trenutku kad Ustav stupi na snagu, nastavit će se pred istima ili će biti prene- seni na druge sudove ili tijela u Bosni i Hercegovni, sukladno zakonima koji određuju nadle-

žnost takovih službi.

 

4. Državni organi

 

Vladini uredi, institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine radit će sukladno važećim propisima dok ovi ne budu izmijenjeni novim sporazumom ili zakonom.

 

5. Ugovori

 

Svi ugovori koje je ratificirala Republika Bosna i Hercegovina između 1. siječnja 1992. godine i stupanja na snagu ovog Ustava predočit će se članovima Predsjedništva u roku od 15 dana po stupanju na dužnost; svaki takav ugovor koji se ne predoči, bit će poništen. U roku od

šest  mjeseci  nakon  prvog  saziva  Parlamentarne  skupštine,  na  zahtjev  bilo  kojeg  člana

Predsjedništva, Parlamentarna skupština će razmotriti hoće li poništiti još koji takav ugovor.

 

 

 

 

Izjava u ime Republike Bosne i Hercegovine

 

Republika Bosna i Hercegovina odobrava Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu 4 Općeg okvirnog sporazuma.

 

Muhamed Šaćirbegović

Za Republiku Bosnu i Hercegovinu

 

 

 

 

Izjava u ime Federacije Bosne i Hercegovine

 

Federacija Bosne i Hercegovine u ime svojih konstitutivnih naroda i građana, odobrava

Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu 4 Općeg okvirnog sporazuma.

 

Krešimir Zubak

Za Federaciju Bosne i Hercegovine

 

Izjava u ime Republike Srpske

 

Republika Srpska odobrava Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu 4 Općeg okvirnog spora- zuma.

 

Nikola Koljević

Za Republiku Srpsku

Trascina file per caricare

Bosnia and Herzegovina – Constitution

 

Adopted on: 1 Dec 1995

ICL Document Status: 14 Dec 1995

 

 

Preamble

 

Based on respect for human dignity, liberty, and equality, Dedicated to peace, justice, tolerance, and reconciliation,

Convinced that democratic governmental institutions and fair procedures best produce peaceful relations within a pluralist society,

Desiring to promote the general welfare and economic growth through the protection of private property and the promotion of a market economy,

Guided by the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations,

Committed to the sovereignty, territorial integrity, and political independence of Bosnia and Herzegovina in accordance with international law,

Determined to ensure full respect for international humanitarian law,

Inspired by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights, and the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, as well as other human rights instruments,

Recalling the Basic Principles agreed in Geneva on 8 Sep 1995, and in New York on 26 Sep 1995, Bosniacs, Croats, and Serbs, as constituent peoples (along with Others), and citizens of Bosnia and Herzegovina hereby determine that the Constitution of Bosnia and Herzegovina is as follows:

 

 

Article I Bosnia and Herzegovina

 

Paragraph 1 Continuation

The Republic of Bosnia and Herzegovina, the official name of which shall henceforth be "Bosnia and Herzegovina," shall continue its legal existence under international law as a state, with its internal structure modified as provided herein and with its present internationally recognized borders. It shall remain a Member State of the United Nations and may as Bosnia and Herzegovina maintain or apply for membership in organizations within the United Nations system and other international organizations.

 

Paragraph 2 Democratic Principles

Bosnia and Herzegovina shall be a democratic state, which shall operate under the rule of law and with free and democratic elections.

 

Paragraph 3 Composition

Bosnia and Herzegovina shall consist of the two Entities, the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska (hereinafter "the Entities").

 

Paragraph 4 Movement of Goods, Services, Capital, and Persons There shall be freedom of movement throughout Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina and the Entities shall not impede full freedom of movement of persons, goods, services, and capital throughout Bosnia and Herzegovina. Neither Entity shall establish controls at the boundary between the Entities.

 

 

Paragraph 5 Capital

The capital of Bosnia and Herzegovina shall be Sarajevo.

 

Paragraph 6 Symbols

Bosnia and Herzegovina shall have such symbols as are decided by its Parliamentary Assembly and approved by the Presidency.

 

Paragraph 7 Citizenship

There shall be a citizenship of Bosnia and Herzegovina, to be regulated by the Parliamentary Assembly, and a citizenship of each Entity, to be regulated by each Entity, provided that:

(a) All citizens of either Entity are thereby citizens of Bosnia and Herzegovina.

(b) No person shall be deprived of Bosnia and Herzegovina or Entity citizenship arbitrarily or so as to leave him or her stateless. No person shall be deprived of Bosnia and Herzegovina or Entity citizenship on any ground such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

(c) All persons who were citizens of the Republic of Bosnia and Herzegovina immediately prior to the entry into force of this Constitution are citizens of Bosnia and Herzegovina. The citizenship of persons who were naturalized after April 6, 1992 and before the entry into force of this Constitution will be regulated by the Parliamentary Assembly.

(d) Citizens of Bosnia and Herzegovina may hold the citizenship of another state, provided that there is a bilateral agreement, approved by the Parliamentary Assembly in accordance with Article IV (4)(d), between Bosnia and Herzegovina and that state governing this matter. Persons with dual citizenship may vote in Bosnia and Herzegovina and the Entities only if Bosnia and Herzegovina is their country of residence.

(e) A citizen of Bosnia and Herzegovina abroad shall enjoy the protection of Bosnia and Herzegovina. Each Entity may issue passports of Bosnia and Herzegovina to its citizens as regulated by the Parliamentary Assembly. Bosnia and Herzegovina may issue passports to citizens not issued a passport by an Entity. There shall be a central register of all passports issued by the Entities and by Bosnia and Herzegovina.

 

Article II Human Rights and Fundamental Freedoms

 

 

Paragraph 1 Human Rights

Bosnia and Herzegovina and both Entities shall ensure the highest level of internationally recognized human rights and fundamental freedoms. To that end, there shall be a Human Rights Commission for Bosnia and Herzegovina as provided for in Annex 6 to the General Framework Agreement.

 

Paragraph 2 International Standards

The rights and freedoms set forth in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols shall apply directly in Bosnia and Herzegovina. These shall have priority over all other law.

 

Paragraph 3 Enumeration of Rights

All persons within the territory of Bosnia and Herzegovina shall enjoy the human rights and fundamental freedoms referred to in paragraph 2 above; these include:

(a) The right to life.

(b) The right not to be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

(c) The right not to be held in slavery or servitude or to perform forced or compulsory labor.

(d) The rights to liberty and security of person.

(e) The right to a fair hearing in civil and criminal matters, and

other rights relating to criminal proceedings.

(f) The right to private and family life, home, and correspondence.

(g) Freedom of thought, conscience, and religion.

(h) Freedom of expression.

(i) Freedom of peaceful assembly and freedom of association with others.

(j) The right to marry and to found a family.

(k) The right to property.

(l) The right to education.

(m) The right to liberty of movement and residence.

 

Paragraph 4 Non-Discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms provided for in this Article or in the international agreements listed in Annex I to this Constitution shall be secured to all persons in Bosnia and Herzegovina without discrimination on any ground such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

 

Paragraph 5 Refugees and Displaced Persons

All refugees and displaced persons have the right freely to return to their homes of origin. They have the right, in accordance with Annex 7 to the General Framework Agreement, to have restored to them property of which they were deprived in the course of hostilities since 1991 and to be compensated for any such property that cannot be restored to them. Any commitments or statements relating to such property made under duress are null and void.

 

Paragraph 6 Implementation

Bosnia and Herzegovina, and all courts, agencies, governmental organs, and instrumentalities operated by or within the Entities, shall apply and conform to the human rights and fundamental freedoms referred to in paragraph 2 above.

 

Paragraph 7 International Agreements

Bosnia and Herzegovina shall remain or become party to the international agreements listed in Annex I to this Constitution.

 

Paragraph 8 Cooperation

All competent authorities in Bosnia and Herzegovina shall cooperate with and provide unrestricted access to: any international human rights monitoring mechanisms established for Bosnia and Herzegovina; the supervisory bodies established by any of the international agreements listed in Annex I to this Constitution; the International Tribunal for the Former Yugoslavia (and in particular shall comply with orders issued pursuant to Article 29 of the Statute of the Tribunal); and any other organization authorized by the United Nations Security Council with a mandate concerning human rights or humanitarian law.

 

Article III Responsibilities of and Relations Between The Institutions of Bosnia and Herzegovina And the Entities

 

 

Paragraph 1 Responsibilities of the Institutions of Bosnia and Herzegovina

The following matters are the responsibility of the institutions of Bosnia and Herzegovina:

(a) Foreign policy.

(b) Foreign trade policy.

(c) Customs policy.

(d) Monetary policy as provided in Article VII.

(e) Finances of the institutions and for the international obligations of Bosnia and Herzegovina.

(f) Immigration, refugee, and asylum policy and regulation.

(g) International and inter-Entity criminal law enforcement, including relations with Interpol.

(h) Establishment and operation of common and international communications facilities.

(i) Regulation of inter-Entity transportation.

(j) Air traffic control.

 

Paragraph 2 Responsibilities of the Entities

 

(a) The Entities shall have the right to establish special parallel relationships with neighboring states consistent with the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.

(b) Each Entity shall provide all necessary assistance to the government of Bosnia and Herzegovina in order to enable it to honor the international obligations of Bosnia and Herzegovina, provided that financial obligations incurred by one Entity without the consent of the other prior to the election of the Parliamentary Assembly and Presidency of Bosnia and Herzegovina shall be the responsibility of that Entity, except insofar as the obligation is necessary for continuing the membership of Bosnia and Herzegovina in an international organization.

(c) The Entities shall provide a safe and secure environment for all persons in their respective jurisdictions, by maintaining civilian law enforcement agencies operating in accordance with internationally recognized standards and with respect for the internationally recognized human rights and fundamental freedoms referred to in Article II above, and by taking such other measures as appropriate.

(d) Each Entity may also enter into agreements with states and international organizations with the consent of the Parliamentary Assembly. The Parliamentary Assembly may provide by law that certain types of agreements do not require such consent.

 

Paragraph 3 Law and Responsibilities of the Entities and the Institutions

 

(a) All governmental functions and powers not expressly assigned in this Constitution to the institutions of Bosnia and Herzegovina shall be those of the Entities.

(b) The Entities and any subdivisions thereof shall comply fully with this Constitution, which supersedes inconsistent provisions of the law of Bosnia and Herzegovina and of the constitutions and law of the Entities, and with the decisions of the institutions of Bosnia and Herzegovina. The general principles of international law shall be an integral part of the law of Bosnia and Herzegovina and the Entities.

 

Paragraph 4 Coordination

The Presidency may decide to facilitate inter-Entity coordination on matters not within the responsibilities of Bosnia and Herzegovina as provided in this Constitution, unless an Entity objects in any particular case.

 

Paragraph 5 Additional Responsibilities

 

(a) Bosnia and Herzegovina shall assume responsibility for such other matters as are agreed by the Entities; are provided for in Annexes 5 through 8 to the General Framework Agreement; or are necessary to preserve the sovereignty, territorial integrity, political independence, and international personality of Bosnia and Herzegovina, in accordance with the division of responsibilities between the institutions of Bosnia and Herzegovina. Additional institutions may be established as necessary to carry out such responsibilities.

(b) Within six months of the entry into force of this Constitution, the Entities shall begin negotiations with a view to including in the responsibilities of the institutions of Bosnia and Herzegovina other matters, including utilization of energy resources and cooperative economic projects.

 

Article IV Parliamentary Assembly

 

 

The Parliamentary Assembly shall have two chambers: the House of Peoples and the House of Representatives

 

Paragraph 1 House of Peoples

The House of Peoples shall comprise 15 Delegates, two-thirds from the Federation (including five Croats and five Bosniacs) and one-third from the Republika Srpska (five Serbs).

(a) The designated Croat and Bosniac Delegates from the Federation shall be selected, respectively, by the Croat and Bosniac Delegates to the House of Peoples of the Federation. Delegates from the Republika Srpska shall be selected by the National Assembly of the Republika Srpska.

(b) Nine members of the House of Peoples shall comprise a quorum, provided that at least three Bosniac, three Croat, and three Serb Delegates are present.

 

Paragraph 2 House of Representatives

The House of Representatives shall comprise 42 Members, two-

thirds elected from the territory of the Federation, one-third from the territory of the Republika Srpska.

(a) Members of the House of Representatives shall be directly elected from their Entity in accordance with an election law to be adopted by the Parliamentary Assembly. The first election, however, shall take place in accordance with Annex 3 to the General Framework Agreement.

(b) A majority of all members elected to the House of Representatives shall comprise a quorum.

 

Paragraph 3 Procedures

 

(a) Each chamber shall be convened in Sarajevo not more than 30 days after its selection or election.

(b) Each chamber shall by majority vote adopt its internal rules and select from its members one Serb, one Bosniac, and one Croat to serve as its Chair and Deputy Chairs, with the position of Chair rotating among the three persons selected.

(c) All legislation shall require the approval of both chambers.

(d) All decisions in both chambers shall be by majority of those present and voting. The Delegates and Members shall make their best efforts to see that the majority includes at least one-

third of the votes of Delegates or Members from the territory of each Entity. If a majority vote does not include one-third of the votes of Delegates or Members from the territory of each Entity, the Chair and Deputy Chairs shall meet as a commission and attempt to obtain approval within three days of the vote. If those efforts fail, decisions shall be taken by a majority of those present and voting, provided that the dissenting votes do not include two-thirds or more of the Delegates or Members elected from either Entity.

(e) A proposed decision of the Parliamentary Assembly may be declared to be destructive of a vital interest of the Bosniac, Croat, or Serb people by a majority of, as appropriate, the Bosniac, Croat, or Serb Delegates selected in accordance with paragraph 1 (a) above. Such a proposed decision shall require for approval in the House of Peoples a majority of the Bosniac, of the Croat, and of the Serb Delegates present and voting.

(f) When a majority of the Bosniac, of the Croat, or of the Serb Delegates objects to the invocation of paragraph (e), the Chair of the House of Peoples shall immediately convene a Joint Commission comprising three Delegates, one each selected by the Bosniac, by the Croat, and by the Serb Delegates, to resolve the issue. If the Commission fails to do so within five days, the matter will be referred to the Constitutional Court, which shall in an expedited process review it for procedural regularity.

(g) The House of Peoples may be dissolved by the Presidency or by the House itself, provided that the House's decision to dissolve is approved by a majority that includes themajority of Delegates from at least two of the Bosniac, Croat, or Serb peoples. The House of Peoples elected in the first elections after the entry into force of this Constitution may not, however, be dissolved.

(h) Decisions of the Parliamentary Assembly shall not take effect before publication.

(i) Both chambers shall publish a complete record of their deliberations and shall, save in exceptional circumstances in accordance with their rules, deliberate publicly.

(j) Delegates and Members shall not be held criminally or civilly liable for any acts carried out within the scope of their duties in the Parliamentary Assembly.

 

Paragraph 4 Powers

The Parliamentary Assembly shall have responsibility for:

(a) Enacting legislation as necessary to implement decisions of the Presidency or to carry out the responsibilities of the Assembly under this Constitution.

(b) Deciding upon the sources and amounts of revenues for the operations of the institutions of Bosnia and Herzegovina and international obligations of Bosnia and Herzegovina.

(c) Approving a budget for the institutions of Bosnia and Herzegovina.

(d) Deciding whether to consent to the ratification of treaties.

(e) Such other matters as are necessary to carry out its duties or as are assigned to it by mutual agreement of the Entities.

 

Article V Presidency

 

 

The Presidency of Bosnia and Herzegovina shall consist of three Members: one Bosniac and one Croat, each directly elected from the territory of the Federation, and one Serb directly elected from the territory of the Republika Srpska.

 

Paragraph 1 Election and Term

 

(a) Members of the Presidency shall be directly elected in each Entity (with each voter voting to fill one seat on the Presidency) in accordance with an election law adopted by the Parliamentary Assembly. The first election, however, shall take place in accordance with Annex 3 to the General Framework Agreement. Any vacancy in the Presidency shall be filled from the relevant Entity in accordance with a law to be adopted by the Parliamentary Assembly.

(b) The term of the Members of the Presidency elected in the first election shall be two years; the term of Members subsequently elected shall be four years. Members shall be eligible to succeed themselves once and shall thereafter be ineligible for four years.

 

Paragraph 2 Procedures

 

(a) The Presidency shall determine its own rules of procedure, which shall provide for adequate notice of all meetings of the Presidency.

(b) The Members of the Presidency shall appoint from their Members a Chair. For the first term of the Presidency, the Chair shall be the Member who received the highest number of votes. Thereafter, the method of selecting the Chair, by rotation or otherwise, shall be determined by the Parliamentary Assembly, subject to Article IV (3).

(c) The Presidency shall endeavor to adopt all Presidency Decisions (i.e., those concerning matters arising under Article III (1)(a) - (e)) by consensus. Such decisions may, subject to paragraph (d) below, nevertheless be adopted by two Members when all efforts to reach consensus have failed.

(d) A dissenting Member of the Presidency may declare a Presidency Decision to be destructive of a vital interest of the Entity from the territory from which he was elected, provided that he does so within three days of its adoption. Such a Decision shall be referred immediately to the National Assembly of the Republika Srpska, if the declaration was made by the Member from that territory; to the Bosniac Delegates of the House of Peoples of the Federation, if the declaration was made by the Bosniac Member; or to the Croat Delegates of that body, if the declaration was made by the Croat Member. If the declaration is confirmed by a two-thirds vote of those persons within ten days of the referral, the challenged Presidency Decision shall not take effect.

 

Paragraph 3 Powers

The Presidency shall have responsibility for:

(a) Conducting the foreign policy of Bosnia and Herzegovina.

(b) Appointing ambassadors and other international representatives of Bosnia and Herzegovina, no more than two-

thirds of whom may be selected from the territory of the Federation.

(c) Representing Bosnia and Herzegovina in international and European organizations and institutions and seeking membership in such organizations and institutions of which Bosnia and Herzegovina is not a member.

(d) Negotiating, denouncing, and, with the consent of the Parliamentary Assembly, ratifying treaties of Bosnia and Herzegovina.

(e) Executing decisions of the Parliamentary Assembly.

(f) Proposing, upon the recommendation of the Council of Ministers, an annual budget to the Parliamentary Assembly.

(g) Reporting as requested, but not less than annually, to the Parliamentary Assembly on expenditures by the Presidency.

(h) Coordinating as necessary with international and nongovernmental organizations in Bosnia and Herzegovina.

(i) Performing such other functions as may be necessary to carry out its duties, as may be assigned to it by the Parliamentary Assembly, or as may be agreed by the Entities.

 

Paragraph 4 Council of Ministers

The Presidency shall nominate the Chair of the Council of Ministers, who shall take office upon the approval of the House of Representatives. The Chair shall nominate a Foreign Minister, a Minister for Foreign Trade, and other Ministers as may be appropriate, who shall take office upon the approval of the House of Representatives.

(a) Together the Chair and the Ministers shall constitute the Council of Ministers, with responsibility for carrying out the policies and decisions of Bosnia and Herzegovina in the fields referred to in Article III (1), (4), and (5) and reporting to the Parliamentary Assembly (including, at least annually, on expenditures by Bosnia and Herzegovina).

(b) No more than two-thirds of all Ministers may be appointed from the territory of the Federation. The Chair shall also nominate Deputy Ministers (who shall not be of the same constituent people as their Ministers), who shall take office upon the approval of the House of Representatives.

(c) The Council of Ministers shall resign if at any time there is a vote of no-confidence by the Parliamentary Assembly.

 

Paragraph 5 Standing Committee

 

(a) Each member of the Presidency shall, by virtue of the office, have civilian command authority over armed forces. Neither Entity shall threaten or use force against the other Entity, and under no circumstances shall any armed forces of either Entity enter into or stay within the territory of the other Entity without the consent of the government of the latter and of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. All armed forces in Bosnia and Herzegovina shall operate consistently with the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.

(b) The members of the Presidency shall select a Standing Committee on Military Matters to coordinate the activities of armed forces in Bosnia and Herzegovina. The Members of the Presidency shall be members of the Standing Committee.

 

Article VI Constitutional Court

 

 

Paragraph 1 Composition

The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina shall have nine members.

(a) Four members shall be selected by the House of Representatives of the Federation, and two members by the Assembly of the Republika Srpska. The remaining three members shall be selected by the President of the European Court of Human Rights after consultation with the Presidency.

(b) Judges shall be distinguished jurists of high moral standing. Any eligible voter so qualified may serve as a judge of the Constitutional Court. The judges selected by the President of the European Court of Human Rights shall not be citizens of Bosnia and Herzegovina or of any neighboring state.

(c) The term of judges initially appointed shall be five years, unless they resign or are removed for cause by consensus of the other judges. Judges initially appointed shall not be eligible for reappointment. Judges subsequently appointed shall serve until age 70, unless they resign or are removed for cause by consensus of the other judges.

(d) For appointments made more than five years after the initial appointment of judges, the Parliamentary Assembly may provide by law for a different method of selection of the three judges selected by the President of the European Court of Human Rights.

 

Paragraph 2 Procedures

 

(a) A majority of all members of the Court shall constitute a quorum.

(b) The Court shall adopt its own rules of court by a majority of all members. It shall hold public proceedings and shall issue reasons for its decisions, which shall be published.

 

Paragraph 3 Jurisdiction

The Constitutional Court shall uphold this Constitution.

(a) The Constitutional Court shall have exclusive jurisdiction to decide any dispute that arises under this Constitution between the Entities or between Bosnia and Herzegovina and an Entity or Entities, or between institutions of Bosnia and Herzegovina, including but not limited to:

-- Whether an Entity's decision to establish a special parallel relationship with a neighboring state is consistent with this Constitution, including provisions concerning the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.

-- Whether any provision of an Entity's constitution or law is consistent with this Constitution.

Disputes may be referred only by a member of the Presidency, by the Chair of the Council of Ministers, by the Chair or a Deputy Chair of either chamber of the Parliamentary Assembly, by one-fourth of the members of either chamber of the Parliamentary Assembly, or by one-fourth of either chamber of a legislature of an Entity.

(b) The Constitutional Court shall also have appellate jurisdiction over issues under this Constitution arising out of a judgment of any other court in Bosnia and Herzegovina.

(c) The Constitutional Court shall have jurisdiction over issues referred by any court in Bosnia and Herzegovina concerning whether a law, on whose validity its decision depends, is compatible with this Constitution, with the European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols, or with the laws of Bosnia and Herzegovina; or concerning the existence of or the scope of a general rule of public international law pertinent to the court's decision.

 

Paragraph 4 Decisions

Decisions of the Constitutional Court shall be final and binding.

 

Article VII Central Bank

 

 

There shall be a Central Bank of Bosnia and Herzegovina, which shall be the sole authority for issuing currency and for monetary policy throughout Bosnia and Herzegovina.

 

Paragraph 1 [Responsibility]

The Central Bank's responsibilities will be determined by the Parliamentary Assembly. For the first six years after the entry into force of this Constitution, however, it may not extend credit by creating money, operating in this respect as a currency board; thereafter, the Parliamentary Assembly may give it that authority.

 

Paragraph 2 [Composition]

The first Governing Board of the Central Bank shall consist of a Governor appointed by the International Monetary Fund, after consultation with the Presidency, and three members appointed by the Presidency, two from the Federation (one Bosniac, one Croat, who shall share one vote) and one from the Republika Srpska, all of whom shall serve a six-year term. The Governor, who shall not be a citizen of Bosnia and Herzegovina or any neighboring state, may cast tie-breaking votes on the Governing Board.

 

Paragraph 3 [Term]

Thereafter, the Governing Board of the Central Bank of Bosnia and Herzegovina shall consist of five persons appointed by the Presidency for a term of six years. The Board shall appoint, from among its members, a Governor for a term of six years.

 

Article VIII Finances

 

 

Paragraph 1 [Budget]

The Parliamentary Assembly shall each year, on the proposal of the Presidency, adopt a budget covering the expenditures required to carry out the responsibilities of institutions of Bosnia and Herzegovina and the international obligations of Bosnia and Herzegovina.

 

Paragraph 2 [Provisional Budget]

If no such budget is adopted in due time, the budget for the previous year shall be used on a provisional basis.

 

Paragraph 3 [Shares in Revenues]

The Federation shall provide two-thirds, and the Republika Srpska one-third, of the revenues required by the budget, except insofar as revenues are raised as specified by the Parliamentary Assembly.

 

Article IX General Provisions

 

 

Paragraph 1 [Eligibility, International Tribunal]

No person who is serving a sentence imposed by the

International Tribunal for the Former Yugoslavia, and no person who is under indictment by the Tribunal and who has failed to comply with an order to appear before the Tribunal, may stand as a candidate or hold any appointive, elective, or other public office in the territory of Bosnia and Herzegovina.

 

Paragraph 2 [Compensation]

Compensation for persons holding office in the institutions of Bosnia and Herzegovina may not be diminished during an officeholder's tenure.

 

Paragraph 3 [General Representation]

Officials appointed to positions in the institutions of Bosnia and Herzegovina shall be generally representative of the peoples of Bosnia and Herzegovina.

 

Article X Amendment

 

 

Paragraph 1 Amendment Procedure

This Constitution may be amended by a decision of the Parliamentary Assembly, including a two-thirds majority of those present and voting in the House of Representatives.

 

Paragraph 2 Human Rights and Fundamental Freedoms

No amendment to this Constitution may eliminate or diminish any of the rights and freedoms referred to in Article II of this Constitution or alter the present paragraph.

 

Article XI Transitional Arrangements

 

 

Transitional arrangements concerning public offices, law, and other matters are set forth in Annex II to this Constitution.

 

{ For the ICL-edition, we have included the text of Annex II since this Article is the only provision referencing it: }

 

Paragraph 1 Joint Interim Commission

 

(a) The Parties hereby establish a Joint Interim Commission with a mandate to discuss practical questions related to the implementation of the Constitution of Bosnia and Herzegovina and of the General Framework Agreement and its Annexes, and to make recommendations and proposals.

(b) The Joint Interim Commission shall be composed of four persons from the Federation, three persons from the Republika Srpska, and one representative of Bosnia and Herzegovina.

(c) Meetings of the Commission shall be chaired by the High Representative or his or designee.

 

Paragraph 2 Continuation of Laws

All laws, regulations, and judicial rules of procedure in effect within the territory of Bosnia and Herzegovina when the Constitution enters into force shall remain in effect to the extent not inconsistent with the Constitution, until otherwise determined by a competent governmental body of Bosnia and Herzegovina.

 

Paragraph 3 Judicial and Administrative Proceedings

All proceedings in courts or administrative agencies functioning within the territory of Bosnia and Herzegovina when the Constitution enters into force shall continue in or be transferred to other courts or agencies in Bosnia and Herzegovina in accordance with any legislation governing the competence of such courts or agencies.

 

Paragraph 4 Offices

Until superseded by applicable agreement or law, governmental

offices, institutions, and other bodies of Bosnia and Herzegovina will operate in accordance with applicable law.

 

Paragraph 5 Treaties

Any treaty ratified by the Republic of Bosnia and Herzegovina between January 1, 1992 and the entry into force of this Constitution shall be disclosed to Members of the Presidency within 15 days of their assuming office; any such treaty not disclosed shall be denounced. Within six months after the Parliamentary Assembly is first convened, at the request of any member of the Presidency, the Parliamentary Assembly shall consider whether to denounce any other such treaty.

 

Article XII Entry into Force

 

 

Paragraph 1 [Superseding Old Constitution]

This Constitution shall enter into force upon signature of the General Framework Agreement as a constitutional act amending and superseding the Constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina.

 

Paragraph 2 [Conformity of Old Constitutions]

Within three months from the entry into force of this Constitution, the Entities shall amend their respective constitutions to ensure their conformity with this Constitution in accordance with Article III (3)(b).

 

© FB

Trascina file per caricare

УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ1

превод на српски језик

  

ПРЕАМБУЛА

 

Полазећи од поштовања  људског достојанства, слободе и једнакости,

 

Посвећени миру, правди, толеранцији и помирењу,

 

Увјерени да демократске  институције власти  и правични поступци најбоље стварају

мирољубиве односе у плуралистичком друштву,

 

Желећи   да   подстакну   опште   благостање    и  економски  раст  путем   заштите

приватног власништва и унапјеђења тржишне привреде,

 

Руковођени циљевима и принципима Повеље Уједињених нација,

 

Опредијељени за суверенитет, територијални интегритет  и политичку независност

Босне и Херцеговине у складу са међународним правом,

 

Одлучни да обезбиједе пуно поштовање међународног хуманитарног права,

 

Надахнути Универзалном декларацијом о правима човјека, Међународним пактовима

о грађанским и политичким правима, односно о економским, социјалним и културним

правима и Декларацијом о правима припадника националних или етничких, вјерских и

језичких мањина, као и другим инструментима људских права,

 

Позивајући  се  на  Основне  принципе договорене  8. септембра  1995.  у  Женеви  и

26. септембра 1995. у Њујорку,

 

Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи (заједно са осталим), и грађани

Босне и Херцеговине овим одлучују да Устав Босне и Херцеговине гласи:

 

 

 

Члан I

Босна и Херцеговина

 

1. Континуитет

 

Република   Босна   и   Херцеговина,   чије   је   званично   име   од   сада   "Босна   и

Херцеговина", наставља своје правно постојање по међународном праву као држава, са

унутрашњом структуром модификованом овим Уставом и са постојећим међународно

признатим границама. Она остаје држава чланица Уједињених нација, и као Босна и

Херцеговина може задржати чланство или затражити пријем у организацијама у оквиру

система Уједињених нација, као и у другим међународним организацијама.

 

 

1 Устав Босне и Херцеговине. Сарајево. OHR, Office of the High Representative

 

2. Демократска начела

 

Босна  и  Херцеговина  је  демократска  држава,  која  функционише  на  принципу

владавине права и на основу слободних и демократских избора.

 

3. Састав

 

Босна и Херцеговина се састоји од два ентитета: Федерације Босне и Херцеговине и

Републике Српске (у даљем тексту "ентитети").

 

4. Кретање  роба, услуга, капитала и лица

 

На  цијелој  територији  Босне  и  Херцеговине  постоји  слобода  кретања.  Босна  и

Херцеговина  и  ентитети  неће  ометати  пуну  слободу  кретања  лица,  робе,  услуга  и

капитала    по   цијелој    територији    Босне    и    Херцеговине.    Ниједан    ентитет    неће

успостављати било какву контролу на граници између ентитета.

 

5. Главни град

 

Главни град Босне и Херцеговине је Сарајево.

 

6. Симболи

 

О симболима Босне и Херцеговине одлучује Парламентарна скупштина, а потврђује

их Предсједништво.

 

7. Држављанство

 

Постоји   држављанство    Босне    и   Херцеговине,   које   регулише   Парламентарна

скупштина,  и  држављанство  сваког  ентитета,  које  регулише  сваки  ентитет,  под

условом:

а)  Да  су  сви  држављани  сваког  ентитета  самим  тим  и  држављани  Босне  и

Херцеговине,

 

b)  Да  се  ниједном  лицу  не  може  самовољно  одузети  држављанство  Босне  и

Херцеговине  или  ентитета  нити  га  се  на  други  начин  оставити  без  држављанства.

Ниједно лице не може бити лишено држављанства Босне и Херцеговине по било којој

основи,  као  што  је  пол,  раса,  боја,  језик,  вјероисповијест,  политичко  или  друго

мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност са националном мањином,

имовина, рођење или неки други статуси.

 

c) Сва лица која су била држављани Републике Босне и Херцеговине непосредно

прије    ступања    на    снагу    овог   Устава,    су    држављани    Босне    и    Херцеговине.

Држављанство лица која су натурализована послије 6. априла 1992, а прије ступања на

снагу овог Устава, регулисаће Парламентарна скупштина.

 

d) Држављани Босне и Херцеговине могу имати држављанство друге државе, под

условом да постоји билатерални споразум између Босне и Херцеговине и те државе

којим се то питање уређује, а који је одобрила Парламентарна скупштина у складу са

 

чланом IV, став 4, тачка (d). Лица са двојним држављанством могу гласати у Босни и

Херцеговини и ентитетима само ако имају пребивалиште у Босни и Херцеговини.

 

e)  Држављанин  Босне  и  Херцеговине  у  иностранству  ужива  заштиту  Босне  и

Херцеговине.  Сваки  ентитет  може  издавати  пасоше  Босне  и  Херцеговине  својим

држављанима, онако како то одреди Парламентарна скупштина. Босна и Херцеговина

може издати пасоше својим држављанима којима није издат пасош неког од ентитета.

Постојаће   централна   евиденција   свих   пасоша   које   издају   ентитети   и   Босна   и

Херцеговина.

 

Члан II

Људска права и основне слободе

 

1. Људска  права

 

Босна и Херцеговина и оба ентитета ће обезбиједити највиши ниво међународно

признатих људских права и основних слобода. У том циљу постоји Комисија за људска

права  за  Босну  и  Херцеговину,  како  је  предвиђено  Анексом 6  Општег  оквирног

споразума.

 

2. Међународни  стандарди

 

Права и слободе предвиђене Европском конвенцијом за заштиту људских права и

основних   слобода   и   њеним   протоколима   директно   се   примјењују   у   Босни   и

Херцеговини. Ови акти имају приоритет над свим другим законима.

 

3. Набрајање права

 

Сва  лица  на  територији  Босне  и  Херцеговине  уживају  људска  права  и  основне

слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:

 

а)  Право на живот.

 

b) Право да не буду подвргнута мучењу или нехуманом и понижавајућем поступку

или казни.

 

c) Право да не буду држана у ропству или потчињености или на принудном или

обавезном раду.

 

d)  Право на личну слободу и безбједност.

 

e)  Право на правичан поступак у грађанским и кривичним стварима и друга права у

вези с кривичним поступком.

 

f)  Право на приватни и породични живот, дом и преписку. g)  Слободу мисли, савјести и вјероисповијести.

h)  Слободу изражавања.

 

i)   Слободу мирног окупљања и слободу удруживања.

 

ј)   Право на брак и заснивање породице. k) Право на имовину.

l)  Право на образовање.

 

m) Право на слободу кретања и пребивалишта.

 

4. Недискриминација

 

Уживање    права    и    слобода,    предвиђених     овим    чланом    или    међународним

споразумима наведеним у Анексу I овог Устава, обезбеђено је свим лицима у Босни и

Херцеговини без дискриминације по било којој основи као што су пол, раса, боја, језик,

вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално и социјално поријекло

или повезаност са националном мањином, имовина, рођење или други статус.

 

5. Избјеглице  и расељена лица

 

Све избјеглице и расељена лица имају право да се слободно врате својим домовима.

Они  имају  право,  у  складу  са  Анексом 7  Општег  оквирног  споразума,  на  поврат

имовине које су били лишени за вријеме непријатељстава од 1991. год. и на накнаду за

ону имовину која им не може бити враћена. Све обавезе или изјаве о таквој имовини,

дате под присилом, су ништавне.

 

6. Имплементација

 

Босна и Херцеговина и сви судови, агенције, владини органи и институције којима

управљају  ентитети  или  које  дјелују  у  оквиру  ентитета,  подвргнути  су,  односно

примјењују људска права и основне слободе из става 2.

 

7. Међународни  споразуми

 

Босна  и  Херцеговина  ће  остати  или  постати  уговорна  страна  међународних

споразума наведених у Анексу I овог Устава.

 

8. Сарадња

 

Све  надлежне  власти  у  Босни  и  Херцеговини  ће  сарађивати  са  и  омогућити

неограничен приступ: свим међународним механизмима за надгледање људских права

установљеним за Босну и Херцеговину; надзорним тијелима установљеним било којим

од међународних споразума наведених у Анексу I овог Устава; Међународном суду за

бившу  Југославију  (а  нарочито  ће  се  повиновати  наређењима  издатим  на  основу

члана 29.    Статута   Суда);   и    свим    другим   организацијама    које    овласти    Савјет

безбједности Уједињених нација, са мандатом који је из подручја људских права и

хуманитарног права.

 

Члан III

Надлежности и односи између институција Босне и Херцеговине и Ентитета

 

1. Надлежности  институција Босне и Херцеговине

 

Сљедећа питања спадају у надлежност институција Босне и Херцеговине:

 

а) Спољна политика.

 

b) Спољнотрговинска политика. c) Царинска политика.

d) Монетарна политика, како је одређена чланом VII.

 

e) Финансирање институција и међународних обавеза Босне и Херцеговине. f) Политика и регулатива за усељавање, избјеглице и азил.

g)    Спровођење   међународних    и    међуентитетских     кривичноправних    прописа,

укључујући и односе са Интерполом.

 

h) Успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација. i) Регулисање саобраћаја између ентитета.

j) Контрола ваздушног саобраћаја.

 

2. Надлежности  Ентитета

 

а) Ентитети имају право да успоставе специјалне паралелне односе са сусједним

државама,  у  складу  са  суверенитетом  и  територијалним  интегритетом  Босне  и

Херцеговине.

 

b) Сваки ентитет ће пружати сву потребну помоћ влади Босне и Херцеговине како би

јој омогућио да испуњава међународне обавезе Босне и Херцеговине, под условом да је

за финансијске обавезе које је преузео један ентитет без сагласности другог, а прије

избора Парламентарне скупштине и Предсједништва Босне и Херцеговине, одговоран

тај ентитет, изузев уколико је та обавеза неопходна за настављање чланства Босне и

Херцеговине у некој међународној организацији.

 

c)  Ентитети  ће  испунити  све  услове  за  правну  сигурност  и  заштиту  лица  под

њиховом јурисдикцијом, одржавањем цивилних установа за примјену правних прописа

које   ће   радити    у   складу   са   међународно   признатим    стандардима,    поштујући

међународно призната људска права и основне слободе из члана II овог Устава, као и

предузимањем других одговарајућих мјера.

 

d)  Сваки  ентитет  може  такође  да  склапа  уговоре  са  државама  и  међународним

организацијама  уз  пристанак  Парламентарне  скупштине.  Парламентарна  скупштина

може законом предвидјети да за неке врсте споразума таква сагласност није потребна.

 

3. Правни  поредак и надлежности  институција

 

а)  Све  владине  функције  и  овлашћења,  која  нису  овим  Уставом  изричито  дата

институцијама Босне и Херцеговине, припадају ентитетима.

 

b) Ентитети и њихове ниже јединице у потпуности ће поштовати овај Устав, којим се

стављају ван снаге одредбе закона Босне и Херцеговине и одредбе устава и закона

ентитета које су у супротности с њим, као и одлуке институција Босне и Херцеговине.

Општи принципи међународног права представљају интегрални дио правног поретка

Босне и Херцеговине и ентитета.

 

4. Координација

 

Предсједништво може да одлучи да олакша сарадњу између ентитета у стварима које

не  спадају  у  надлежност  Босне  и  Херцеговине  како  је  предвиђено  овим  Уставом,

уколико се један ентитет не противи у датом случају.

 

5. Додатне надлежности

 

а) Босна и Херцеговина ће преузети надлежност и за друге послове о којима се

ентитети договоре; за послове предвиђене Анексима 5 - 8 Општег оквирног споразума;

или који су потребни за очување суверенитета, територијалног интегритета, политичке

независности  и  међународног  субјективитета  Босне  и  Херцеговине,  у  складу  са

подјелом надлежности између институција Босне и Херцеговине. По потреби, могу се

формирати и додатне институције за обављање ових надлежности.

 

b) У периоду од шест мјесеци од ступања на снагу овог Устава, ентитети ће отпочети

преговоре са циљем да у надлежности институција Босне и Херцеговине укључе и

друга  питања,  укључујући  коришћење  енергетских  ресурса  и  заједничке  привредне

пројекте.

 

Члан IV

Парламентарна скупштина

 

Парламентарна скупштина има два вијећа: Дом народа и Представнички дом.

 

1. Дом народа

 

Дом народа се састоји од 15 делегата, од којих су двије трећине из Федерације (пет

Хрвата и пет Бошњака) и једна трећина из Републике Српске (пет Срба).

 

а) Именоване хрватске и бошњачке делегате из Федерације бирају хрватски, односно

бошњачки делегати у Дому народа Федерације. Делегате из Републике Српске бира

Народна скупштина Републике Српске.

 

b) Девет чланова Дома народа представљају кворум, под условом да су присутна

најмање три бошњачка, три хрватска и три српска делегата.

 

2. Представнички дом

 

Представнички дом има четрдесет два члана, од којих се двије трећине бирају са

територије Федерације, а једна трећина са територије Републике Српске.

 

а) Чланови Представничког дома се бирају директно из њихових ентитета, у складу

са  изборним  законом  који  ће  усвојити  Парламентарна  скупштина.  Међутим,  први

избори ће се одржати у складу са Анексом 3 Општег оквирног споразума.

 

b) Већина свих чланова изабраних у Представничком дому представља кворум.

 

3. Поступак

 

а) У Сарајеву ће се састати сваки дом најкасније тридесет дана након избора.

 

b) Сваки дом већином гласова усваја свој пословник о раду и међу својим члановима

бира за предсједавајућег и његове замјенике једног Србина, једног Бошњака и једног

Хрвата, с тим да положај предсједавајућег ротира између та три изабрана лица. c) Доношење свих закона захтијева сагласност оба дома.

d) Све одлуке у оба дома доносе се већином гласова оних који су присутни и који

гласају. Делегати и чланови ће максимално настојати да та већина укључује најмање

једну трећину гласова делегата или чланова са територије сваког ентитета. Ако већина

гласова не укључује једну трећину гласова делегата или посланика са територије сваког

ентитета, предсједавајући и његови замјеници састаће се као комисија и покушати да

обезбиједе сагласност у року од три дана након гласања. Ако то не успије, одлуке се

доносе  већином  гласова  оних  који  су  присутни  и  гласају,  под условом  да  гласови

против не смију да садрже двије трећине или више делегата или чланова изабраних из

сваког ентитета.

 

е) Предложена одлука Парламентарне скупштине може се прогласити штетном по

виталне интересе бошњачког, хрватског или српског народа већином гласова из редова

бошњачких, хрватских, или српских делегата, изабраних у складу са ставом 1. тачка (а).

Да би била усвојена, таква предложена одлука захтијева у Дому народа сагласност

већине бошњачких, већине хрватских и већине српских делегата који су присутни и

гласају.

 

f) Када се већина бошњачких, хрватских или српских делегата успротиви позивању

на тачку (е), предсједавајући Дома народа ће одмах сазвати Заједничку комисију од три

делегата,  по  једног  из  редова  бошњачких,  хрватских  и  српских  делегата,  како  би

ријешила то питање. Ако Комисија у томе не успије у року од пет дана, предмет се

преноси  на  Уставни  суд,  који  ће  у  хитном  поступку  размотрити  процедуралну

регуларност у тој ствари.

 

g) Дом народа могу да распусте Предсједништво или сам Дом, под условом да је ту

одлуку Дома о распуштању усвојила већина, која укључује већину делегата из најмање

два народа, бошњачког, хрватског или српског. Међутим, Дом народа изабран на првим

изборима након ступања на снагу овог Устава не може се распустити.

 

h) Одлуке Парламентарне скупштине неће ступати на снагу прије објављивања.

 

i) Оба вијећа ће публиковати потпуне записнике својих расправа и, осим у изузетним

случајевима у складу са пословником, расправљаће јавно.

 

ј) Делегати и чланови неће бити кривично или грађански одговорни за било који

поступак извршен у оквиру њихових дужности у Парламентарној скупштини.

 

4. Овлашћења

 

Парламентарна скупштина је надлежна за:

 

а)  Доношење  закона  потребних  за  спровођење  одлука  Предсједништва  или  за

извршавање надлежности Скупштине по овом Уставу.

 

b) Одлучивање о изворима и износу средстава за функционисање институција Босне

и Херцеговине и за међународне обавезе Босне и Херцеговине. c) Одобравање буџета за институције Босне и Херцеговине. d) Одлучивање о пристанку на ратификацију уговора.

e) Друга питања потребна за извршавање њезиних дужности или оних обавеза које

су јој узајамним споразумом додијелили ентитети.

 

Члан V

Предсједништво

 

Предсједништво Босне и Херцеговине се састоји од три члана: једног Бошњака и

једног Хрвата, а сваки од њих се непосредно бира са територије Федерације, и једног

Србина, који се непосредно бира са територије Републике Српске.

 

1. Избори и трајање мандата

 

а)  Чланове  Предсједништва  ће  непосредно  бирати  сваки  ентитет  (тако  да  сваки

гласач гласа за једно мјесто у Предсједништву) у складу са изборним законом који ће

усвојити Парламентарна скупштина. Међутим, први избори ће се одржати у складу са

Анексом 3    Општег    оквирног   споразума.   Упражњено   мјесто    у   Предсједништву

попуниће  се  из  одговарајућег  ентитета,  у  складу  са  законом  који  ће  усвојити

Парламентарна скупштина.

 

b)  Мандат  чланова  Предсједништва  изабраних  на  првим  изборима  траје  двије

године; мандат чланова изабраних након тога трајаће четири године. Чланови могу

бити узастопно бирани још једном и послије тога не могу бити бирани сљедеће четири

године.

 

2. Поступак

 

а)  Предсједништво  доноси  пословник  о  свом  раду,  којим  ће  се  обезбиједити

одговарајуће обавјештавање о свим састанцима Предсједништва.

 

b) Чланови Предсједништва  из својих редова именују предсједавајућег. У првом

мандату Предсједништва, предсједавајући је онај члан који добије највећи број гласова.

Касније ће о методу избора предсједавајућег, ротирањем или на други начин, одлучити

Парламентарна скупштина у складу са чланом IV, став 3.

 

c) Предсједништво ће настојати да консензусом усвоји све одлуке Предсједништва

(тј.  оне  које  произилазе  из  члана V  (3),  тачка (а)-(е)).  Такве  одлуке  могу,  што

произилази  из  тачке (d)  овог  става,  ипак  да  усвоје  два  члана  ако  сви  напори  за

постизање консензуса претрпе неуспјех.

 

d) Члан Предсједништва који се не слаже са неком одлуком Предсједништва може да

изјави да је она веома штетна по виталне интересе ентитета за територију са које је

изабран, под условом да то учини у року од три дана од њеног усвајања. Таква одлука

ће се одмах упутити Народној скупштини Републике Српске, ако је такву изјаву дао

члан са те територије, бошњачким делегатима у Дому народа Федерације, ако је такву

изјаву дао бошњачки члан, или хрватској делегацији тог тијела, ако је такву изјаву дао

хрватски члан. Ако је та изјава потврђена двотрећинском већином у року од десет дана

по упућивању, оспорена одлука Предсједништва неће ступити на снагу.

 

3. Надлежности

 

Предсједништво је надлежно за:

 

а) Вођење спољне политике Босне и Херцеговине.

 

b)    Именовање    амбасадора    и    других    међународних    представника    Босне    и

Херцеговине, од којих се са територије Федерације не бира више од две трећине.

 

c) Представљање Босне и Херцеговине у међународним и европским организацијама

и   институцијама   и   тражење   чланства   у   оним   међународним   организацијама   и

институцијама у којима Босна и Херцеговина није члан.

 

d)   Преговарање   о   закључењу   међународних    уговора   Босне    и   Херцеговине,

отказивање и, уз сагласност Парламентарне скупштине, ратификовање таквих уговора.

 

е) Извршавање одлука Парламентарне скупштине.

 

f)    Предлагање    годишњег    буџета    Парламентарној    скупштини    на    препоруку

Министарског савјета.

 

g) Извјештавање по захтјеву, најмање једанпут годишње, Парламентарне скупштине

о трошковима Предсједништва.

 

h) Координацију, према потреби, са међународним и невладиним организацијама у

Босни и Херцеговини.

 

i) Вршење других функција које могу бити потребне за извршење његових дужности,

које му може додијелити Парламентарна скупштина, или за које се сложе ентитети.

 

4. Министарски савјет

 

Предсједништво ће именовати предсједавајућег Министарског савјета, који ступа на

дужност  пошто  га  потврди  Представнички  дом.  Предсједавајући  именује  министра

спољних послова, министра за спољну трговину и друге министре по потреби, а који ће

ступити на дужност након што их потврди Представнички дом.

 

а) Предсједавајући и министри заједно чине Министарски савјет, са надлежностима

за извршавање политике  и одлука  Босне  и Херцеговине у  подручјима  из члана III,

став 1, 4 и 5, о чему подноси извјештаје Парламентарној скупштини (укључујући и,

најмање једанпут годишње, извјештаје о трошковима Босне и Херцеговине).

 

b) Са територије Федерације не може бити именовано више од двије трећине свих

министара.  Предсједавајући  именује  и  замјенике  министара  (који  нису  из  истог

конститутивног народа као њихови министри), који преузимају дужност након што их

потврди Представнички дом.

 

c) Министарски савјет ће поднијети оставку кад год му Парламентарна скупштина

изгласа неповјерење.

 

5. Стални  комитет

 

а)  Сваки  члан  Предсједништва  има,  по  својој  функцији,  цивилну  команду  над

оружаним снагама. Ниједан ентитет неће пријетити силом или користити силу против

другог ентитета и ни под којим околностима неће оружане снаге једног ентитета ући на

територију другог ентитета или на њој боравити без сагласности владе овог другог

ентитета  и  Предсједништва  Босне  и  Херцеговине.  Све  оружане  снаге  у  Босни  и

Херцеговини дјеловаће у сагласности са суверенитетом и територијалним интегритетом

Босне и Херцеговине.

 

b) Чланови Предсједништва ће изабрати Стални комитет за војна питања, који ће

координисати    активности    оружаних    снага    у   Босни    и    Херцеговини.    Чланови

Предсједништва су уједно и чланови Сталног комитета.

 

Члан VI

Уставни суд

 

1. Састав

 

Уставни суд Босне и Херцеговине има девет чланова.

 

а)  Четири  члана  бира  Представнички  дом  Федерације,  а  два  члана  Народна

скупштина Републике Српске. Преостала три члана бира предсједник Европског суда за

људска права након консултација са Предсједништвом.

 

b) Судије ће бити истакнути правници великог моралног угледа. Сваки пуноправни

гласач са тим квалификацијама може да буде судија Уставног суда. Судије које изабере

предсједник  Европског  суда  за  људска  права  не  могу  бити  држављани  Босне  и

Херцеговине, нити неке од сусједних земаља.

 

c) Мандат судија који буду именовани на почетку трајаће пет година, осим ако не

поднесу  оставку  или  не  буду  с разлогом  разријешени  консензусом  осталих  судија.

Судије које ће у почекту бити именоване не могу бити поново именоване. Судије које

ће након тога бити именоване вршиће службу до седамдесет година старости, изузев

ако не дају оставку или не буду с разлогом разријешени консензусом осталих судија.

 

d)  За  именовање  након  више  од  пет  година  по  првобитном  именовању  судија,

Парламентарна скупштина може законом да предвиди другачији начин избора оних

троје судија које бира предсједник Европског суда за људска права.

 

2. Поступак

 

а) Већина свих чланова Суда представљаће кворум.

 

b) Суд ће усвојити правила Суда већином гласова својих чланова. Судски поступак

ће бити јаван и Суд ће објављивати образложења својих одлука.

 

3. Надлежности

 

Уставни суд ће штитити овај Устав.

 

а) Уставни суд има искључиву надлежност да одлучује у споровима који по овом

Уставу настају између ентитета, или између Босне и Херцеговине и једног или оба

ентитета,  или  између  институција  Босне  и  Херцеговине,  укључујући,  али  се  не

ограничавајући само на то:

 

- Да ли је одлука неког ентитета да успостави специјални паралелни однос са неком

од сусједних држава сагласна овом Уставу, укључујући и одредбе које се односе на

суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине.

 

- Да ли је неки члан устава или закона ентитета у сагласности са овим Уставом.

 

Спорове    могу     покретати     само     чланови     Предсједништва,     предсједавајући

Министарског савјета, предсједавајући или замјеник предсједавајућег било којег вијећа

Парламентарне скупштине, једна четвртина чланова било којег вијећа Парламентарне

скупштине или једна четвртина било ког законодавног вијећа неког ентитета.

 

b) Уставни суд има и апелациону надлежност над питањима по овом Уставу, која

проистичу из пресуде сваког суда у Босни и Херцеговини.

 

c) Уставни суд има надлежност у питањима која му упути било који суд у Босни и

Херцеговини, а односи се на то да ли је закон на чијој ваљаности почива његова одлука,

сагласан са овим Уставом, Европском конвенцијом о људским правима и основним

слободама и њеним протоколима, или са законима Босне и Херцеговине; или у погледу

постојања или дјелокруга неког општег правила међународног јавног права које је од

значаја за одлуку тог суда.

 

4. Одлуке

 

Одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 

Централна банка

 

Централна  банка  Босне  и  Херцеговине  је  једина  власт  за  емитовање  новца  и

монетарну политику у цијелој Босни и Херцеговини.

 

1. Парламентарна скупштина ће одредити надлежности Централне банке. Међутим,

првих шест година након ступања на снагу овог Устава, она не може давати кредите

стварањем  новца,  нити  дјеловати  као  валутна  емисиона  установа.  Послије  тога

Парламентарна скупштина јој може дати ту надлежност.

 

2.  Први  Управни  одбор  Централне  банке  сачињаваће  Гувернер,  којег  именује

Међународни монетарни фонд након консултација са Предсједништвом, и три члана,

која именује Предсједништво, од којих су два из Федерације (један Бошњак, један

Хрват, који заједно имају један глас) и један из Републике Српске, а сви имају мандат

од шест година. Глас Гувернера, који не може бити грађанин Босне и Херцеговине,

нити неке од сусједних држава, може бити одлучујући у случају изједначеног броја

гласова.

 

3. Након тога ће Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине сачињавати

пет лица, која именује Предсједништво на мандат од шест година. Одбор ће именовати

Гувернера међу својим члановима са мандатом од шест година.

 

Члан VIII

Финансије

 

1.  Парламентарна  скупштина  ће  сваке  године,  на  приједлог  Предсједништва,

усвајати   буџет   за   покривање   трошкова   потребних   за   извршавање   надлежности

институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.

 

2. Ако се такав буџет не усвоји благовремено, привремено ће се примјењивати буџет

из претходне године.

 

3. Федерација ће обезбјеђивати двије трећине, а Република Српска једну трећину

прихода  потребних  за  буџет,  осим  у  случајевима  гдје  Парламентарна  скупштина

одлучује о начину стицања прихода.

 

Члан IX

Опште одредбе

 

1. Ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу

Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог Суда, а није се повиновало

налогу да се појави пред Судом, не може бити кандидат за наименовану, изборну или

другу јавну функцију нити је вршити на територији Босне и Херцеговине.

 

2. Накнада за лица на функцији у институцијама Босне и Херцеговине не може се

умањити за вријеме трајања мандата носиоца функције.

 

3. Функционери именовани на положаје у институцијама Босне и Херцеговине, у

начелу, представљају састав народа Босне и Херцеговине.

 

Измјене и допуне

 

1. Амандмански поступак

 

Овај Устав се може мијењати и допуњавати одлуком Парламентарне скупштине, која

укључује  двотрећинску  већину  гласова  оних  који  су  присутни  и  који  гласају  у

Представничком дому.

 

2. Људска  права  и основне слободе

 

Ниједан амандман овог Устава не може да елиминише или умањи права и слободе из

члана II овог Устава или да измијени ову одредбу.

 

Члан XI

Прелазни аранжмани

 

1.   Прелазни аранжмани о јавним функцијама, важењу закона и другим питањима

дати су у Анексу II овог Устава.

 

Члан XII

Ступање на снагу

 

1.  Овај  Устав  ступа  на  снагу  по  потписивању  Општег  оквирног  споразума  као

уставни акт који замјењује и ставља ван снаге Устав Републике Босне и Херцеговине.

 

2.  У  року   од  три   мјесеца   по  ступању  на  снагу   овог  Устава,  ентитети   ће

амандманским  поступком  измијенити  своје  уставе  како  би  обезбиједили  њихову

сагласност са овим Уставом, у складу са чланом III, став 3, тачка (b).

 

Анекс I

Додатни споразуми о људским правима који ће се примјењивати у Босни и

Херцеговини

 

1.   Конвенција о спрјечавању и кажњавању злочина геноцида (1948)

 

2.   Женевске  конвенције I-IV  о  заштити  жртава  рата  (1949)  и  њихови  допунски

протоколи I-II (1977)

 

3.   Конвенција о статусу избјеглица (1951) и Протокол (1966)

 

4.   Конвенција о држављанству удатих жена (1957)

 

5.   Конвенција о смањењу броја лица без држављанства (1961)

 

6.   Међународна  конвенција  о  елиминацији  свих  облика  расне  дискриминације

(1965)

 

7.   Међународни  пакт  о  грађанским  и  политичким  правима  (1966)  и  опциони

протоколи (1966 и 1989)

 

 

9.   Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (1979)

 

10.  Конвенција  против  мучења  и  других  сурових,  нехуманих  и  понижавајућих

поступака или кажњавања (1984)

 

11.  Европска конвенција о спрјечавању мучења и нехуманих или понижавајућих

поступака или кажњавања (1987)

 

12.  Конвенција о правима дјетета (1989)

 

13.  Међународна конвенција о заштити права свих радника миграната и чланова

њихових породица (1990)

 

14.  Европска повеља за регионалне и мањинске језике (1992)

 

15.  Оквирна конвенција за заштиту националних мањина (1994)

 

Анекс II

Прелазни аранжмани

 

1. Заједничка прелазна комисија

 

а) Стране овим формирају Заједничку прелазну комисију са мандатом да расправља

о практичним питањима спровођења Устава Босне и Херцеговине и Општег оквирног

споразума и његових анекса и да даје препоруке и приједлоге.

 

b)  Заједничку  прелазну  комисију  чине  четири  лица  из  Федерације,  три  лица  из

Републике Српске и један представник Босне и Херцеговине.

 

c) Састанцима комисије предсједава Високи представник или лице које он одреди.

 

2. Континуитет правних  прописа

 

Сви  закони,  прописи  и  судски  правилници,  на  снази  на  територији  Босне  и

Херцеговине у вријеме ступања на снагу овог Устава, остају на снази у оној мјери у

којој  нису  у  супротности  са  Уставом,  док  одговарајући  орган  власти  Босне  и

Херцеговине не одлучи другачије.

 

3. Правни  и административни поступци

 

Сви поступци на судовима или у управним тијелима који су у току на територији

Босне и Херцеговине у вријеме ступања на снагу овог Устава, наставиће се или ће се

пренијети на друге судове или тијела у Босни и Херцеговни у складу са прописима

којима се уређују надлежности таквих судова и тијела.

 

4. Државни  органи

 

Док не буду замијењени новим споразумом или законом, органи власти, институције

и друга тијела Босне и Херцеговине дјеловаће у складу са важећим прописима.

 

5. Уговори

 

Сваки  уговор  који  је  ратификовала  Република  Босна  и  Херцеговина  између

1. јануара   1992.   и   ступања   на   снагу   овог   Устава,   изнијеће   се   пред   чланове

Предсједништва у року од петнаест дана након њиховог ступања на дужност. Сваки

уговор који не буде изнесен пред чланове биће проглашен неважећим. У року од шест

мјесеци након што се Парламентарна скупштина први пут састане, на захтјев било којег

члана Предсједништва, Парламентарна скупштина ће разматрати да ли да поништи

било који други уговор.

 

 

 

 

Изјава  у име Републике  Босне и Херцеговине

 

Република Босна и Херцеговина прихвата Устав Босне и Херцеговине у Анексу 4

Општег оквирног споразума.

 

Мухамед Шаћирбеговић

За Републику Босну и Херцеговину

 

 

 

 

Изјава  у име Федерације  Босне и Херцеговине

 

Федерација Босне и Херцеговине у име својих конститутивних народа и грађана,

прихвата Устав Босне и Херцеговине у Анексу 4 Општег оквирног споразума.

 

Крешимир Зубак

За Федерацију Босне и Херцеговине

 

 

 

 

Изјава  у име Републике  Српске

 

Република  Српска  одобрава  Устав  Босне  и  Херцеговине  у  Анексу  4  Општег

оквирног споразума.

 

Никола Кољевић

За Републику Српску

Trascina file per caricare