Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

nr. 984/2014-11-04

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 810 din  6 noiembrie 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 27 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) restaurarea şi conservarea, care includ operaţii de proiectare şi execuţie, a lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;".

2. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Consiliile locale, judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2)."

3. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;

c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;

..........................................................................

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;".

4. La articolul 14 alineatul (1), litera k) se abrogă.

5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), unitatea de cult/unitatea centrală de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor."

6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 15

 (1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea <<conform cu originalul>> şi vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;

c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare, prevăzut la art. 18, al utilizării sprijinului primit.

l) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;

m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

(2) Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

(3) Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare."

7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 18

Modelul şi conţinutul cererii-tip, al declaraţiei pe propria răspundere tip, al raportului de justificare tip, al protocolului de finanţare tip, precum şi procedurile de alocare şi justificare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte."

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

 

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 984.