Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRET nr. 111 din 14 iulie 1951

Privind reglementarea situaţiei bunurilor supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor

Textul actului publicat în B.Of. nr. 81/27 iul. 1951

 

Art. 1.

Bunurile care intra in prevederile prezentului Decret, sint urmatoarele:

a) Cele devenite proprietatea Statului prin confiscare, in virtutea oricaror legi, decrete, hotariri judecatoresti sau prin deciziuni ale organelor imputernicite pe baza de lege a face confiscari;

b) Cele provenite din infractiuni la diferite legi sau decrete, care prevad confiscari in total sau in parte a bunurilor infractorului si pentru care nu a intervenit nici o hotarire definitiva de confiscare;

c) Cele care provin din succesiunile fara mostenitori legali sau testamentari;

d) Bunurile fara stapin, precum si cele considerate abandonate prin efectul unor legi sau decrete. Sint considerate bunuri fara stapin, bunurile de orice fel parasite timp de un an de zile de catre titularii lor -necunoscuti sau absenti- precum si bunurile gasite si predate unitatilor de Militie, care nu au fost reclamate de cei in drept in decurs de trei luni de la predare;

e) Bunurile mobile de orice fel, apartinind institutiilor bugetare care nu mai corespund sarcinilor sau scopului institutiei, s-au invechit, ori au devenit inutile, daca nu se transmit potrivit dispozitiunilor Decretului Nr.326 din 1949;

f) Bunurile aflate la intreprinderile si organizatiunile economice de transport pe C.F.R., fluviale si maritime, precum si la Administratia Postelor si Telecomunicatiilor, care nu au fost reclamate de destinatari in termen sau care nu au fost restituite expeditorilor din cauza negasirii lor, ori din cauza neprezentarii in termenele stabilite pentru ridicare;

g) Bunurile parasite in vami, potrivit legii vamilor, precum si cele cazute in rebut, care devin proprietatea Statului daca nu s-au ridicat in termen de 45 zile de la inscrierea lor in registrul de magazie al vamii.

 

Art. 2.

Detinatorii bunurilor de felul celor prevazute la art. 1, sint obligati sa ia cele mai bune masuri de inventariere, identificare si conservarea lor si sa le declare la Sectiunea Financiara de care apartin, in termen de cel mult 10 zile de la data cind au devenit proprietatea Statului sau au fost confiscate.

 

Art. 3.

Valorificarea acestor bunuri se va face prin vinzare catre institutii, catre intreprinderile si organizatiile economice ale Statului, sau catre cooperative si gospodarii agricole colective, precum si catre particulari. Ministerul Finantelor le va putea atribui insa si in mod gratuit unor categorii de beneficiari.

Evaluarea si repartizarea bunurilor se va face pe baza proceselor-verbale intocmite de catre o comisiune formata din organul financiar respectiv, imputernicitul institutiei sau intreprinderii, ori persoana care detine bunurile si imputernicitul institutiei sau intreprinderii ori persoana careia i se repartizeaza bunurile.

 

Art. 4.

Evaluarea bunurilor se va face la preturile de Stat, iar atunci cind nu sint fixate asemenea preturi, la preturile practicate.

 

Art. 5.

Sumele rezultate din vinzarea acestor bunuri se vor face venit la buget, dupa ce mai intii se vor deduce cheltuielile reprezentind transportul, incarcarea, descarcarea, pastrarea si alte asemenea cheltuieli.

Intreprinderile si institutiile carora li se atribuie in mod gratuit bunurile, vor suporta toate cheltuielile ocazionate cu pastrarea, transportul si manipularea lor.

 

Art. 6.

Modul de valorificare si repartizare, termenele de predare, obligatiunile organelor financiare, procedura de decontare si varsare la buget a sumelor rezultate din vinzare, precum si orice alte norme necesare unei bune aplicari a prezentului Decret, se vor stabili de catre Ministerul Finantelor prin instructiuni publicate in Buletinul Oficial.

 

Art. 7.

Oricine se va face vinovat pentru nedeclararea, tainuirea, inlocuirea, insusirea sau degradarea in orice mod a bunurilor care formeaza obiectul prezentului Decret, se va pedepsi potrivit legilor penale.

 

Art. 8.

Toti cei care la data publicarii prezentului Decret, detin bunuri din cele prevazute la art. 1, devenite proprietatea Statului, sint obligati sa le declare la Sectiunea Financiara de care apartin, in termen de 30 de zile.

 

Art. 9.

Pe data intrarii in vigoare a prezentului Decret, se abroga:

- Decretul Nr. 405, pentru identificarea bunurilor supuse confiscarii in baza diferitelor dispozitiuni legale si pentru punerea in circulatie a celor necesare circuitului economic, publicat in Buletinul Oficial Nr. 67 din 20 Octombrie 1949;

- Legea Nr. 10, privitoare la bunurile confiscate, intrate in patrimoniul Statului, in temeiul hotaririlor judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial Nr. 21 din 27 Ianuarie 1948;

- Decretul Nr. 442, pentru reglementarea bunurilor gasite si predate unitatilor de Militie, publicat in Buletinul Oficial Nr. 77 din 3 Decembrie 1949;

Art. 5 din Decretul Nr. 15 pentru unele masuri financiare, publicat in Buletinul Oficial Nr. 13 din 31 Ianuarie 1951, precum si orice alte dispozitiuni contrarii.

Dat in Bucuresti la 17 Iulie 1951.