Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECIZIE nr  6 491 din 8 octombrie 1951 pentru aplicarea decretului nr. 111/1951 , privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare

 

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI

PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 101 din 8 octombrie 1951

 


Bunurile care intri în prevederile decretului


Articolul 1 din decret arata care sunt bunurile a cãror situaţie a fost reglementatã în mod unitar, şi anume:
a) cele devenite proprietatea statului prin confiscare, în virtutea oricãror legi, decrete, hotãrâri judecãtoreşti sau prin decizii ale organelor împuternicite pe baza de lege a face confiscari. În aceasta categorie intra bunurile de orice fel, pentru care legile şi decretele prevãd confiscarea şi trecerea lor în proprietatea statului, fãrã a mai fi nevoie de proces, precum şi cele trecute în proprietatea statului prin hotãrâri judecãtoreşti.

Astfel sunt: bunurile confiscate ca urmare a retragerii cetateniei romane, potrivit <>art. 18 din decretul nr. 125 din 1948 * pentru cetãţenia romana, cele confiscate conform <>art. 16 din decretul nr. 183 din 1949 ** pentru sancţionarea infracţiunilor economice s. a.;

* D. nr. 125 din 7 iulie 1948, în prezent abrogat prin decretul 33/952.

** D. nr. 183 din 30 aprilie 1949, republicat în B. Of. nr. 70 din 17 august 1950 a fost abrogat prin decretul 202, publicat în B. Of. nr. 15 din 14 mai 1953.


 1. b) cele provenind din infracţiuni la diferite legi sau decrete care prevãd confiscari în total sau în parte a bunurilor infractorului şi pentru care nu a intervenit încã o hotãrâre definitiva de confiscare.
  Întrucât în majoritatea lor astfel de bunuri provin din infracţiuni la legile economice, iar pãstrarea lor pana la hotãrârea justiţiei ar constitui o sustragere pentru un timp mai îndelungat de la circuitul normal în cadrul economiei naţionale, decretul prevede valorificarea lor în întregime şi nu numai parţial, astfel cum prevedea decretul nr. 405 din 1949, care s-a abrogat.

Prin urmare, toate bunurile reţinute în vederea confiscãrii, potrivit diferitelor dispoziţii legale, chiar dacã nu a intervenit încã o hotãrâre judecãtoreascã de condamnare a infractorului, vor fi valorificate imediat potrivit normelor de fata;

 1. c) cele care provin din succesiunile fãrã moştenitori legali sau testamentari (vacante).
  Potrivit <>art. 5, alin. 2, din Legea nr. 6 din 1949 , pentru taxele şi impozitele de timbru, astfel cum a fost modificat prin decretul nr. 88, publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 21 iunie 1951, astfel de bunuri, la care nu se prezintã moştenitorii în termen de 6 luni de la data decesului, trec în proprietatea statului. Dupã trecerea termenului de 6 luni şi în baza hotãrârii judecãtoreşti, prin care statul a fost trimis în posesia bunurilor respective, acestea vor fi valorificate potrivit normelor din prezentele instrucţiuni.
  Procedura de urmat, pentru bunurile aparţinând succesiunilor vacante, începând de la data decesului şi pana la data hotãrârii justiţiei de trimitere în posesie, este cea prevãzutã în instrucţiunile privitoare la aplicarea decretului nr. 88 din 1951 , mai sus citat;
 2. d) bunurile fãrã stãpân, precum şi cele considerate abandonate prin efectul unor legi sau decrete.
  Sunt considerate bunuri fãrã stãpân, bunurile de orice fel pãrãsite timp de un an de zile de cãtre titularii lor - necunoscuţi sau absenţi - precum şi bunurile gãsite şi predate unitãţilor de militie care nu au fost reclamate de cei în drept în decurs de trei luni de la predare.

Prin urmare, dacã bunurile sunt pãrãsite timp de un an de zile, iar titularul lor necunoscut sau absent, nu a fãcut nici un act de conservare sau de administrare asupra acestor bunuri, prin soţ, sotie, copii, sau orice alte persoane care au mandat cu data certa, aceste bunuri devin ale statului.
Termenul de un an curge de la data ultimului act de administrare cu data certa, iar când nu exista un asemenea act, de la data înregistrãrii procesului-verbal dresat de organele financiare, prin care se constata ca fãrã stãpân bunurile respective.

Dupã trecerea termenului de un an, organele financiare vor cere instanţei judecãtoreşti, a locului situaţiei bunului, trecerea bunurilor în proprietatea statului şi apoi se va proceda la valorificarea lor.
Bunurile de orice fel, pãrãsite în locuri publice de cãtre deţinãtorii lor, în momentul când se exercita un control de cãtre organele administraţiei de stat, dacã nu se poate stabili imediat identitatea deţinãtorilor, se considera definitiv intrate în patrimoniul statului şi vor fi valorificate ca atare.
Oricine gãseşte un bun care nu-i aparţine şi nu cunoaşte sau nu are posibilitatea sa-l predea proprietarului sau, este obligat a-l preda unitãţilor de militie.

Potrivit art. 543 din Codul penal, oricine gãseşte un lucru şi nu-l preda în termen de 8 zile autoritãţilor sau aceluia care l-a pierdut, este supus pedepselor penale.

Bunurile gãsite se vor preda unitãţilor de militie, care le vor pãstra timp de trei luni, în care timp pot fi ridicate de cãtre cei care le-au pierdut.

Dacã în termenul de trei luni, aceştia nu se prezintã sa le ridice, bunurile devin ale statului şi vor fi valorificate ca atare.

Bunurile abandonate prin efectul unor legi sau decrete, sunt acele bunuri aflate în pãstrarea unor întreprinderi sau instituţii şi pentru care proprietarii lor nu s-au prezentat a le ridica în termenele prevãzute de acele legi sau decrete. Exemplu: decretul nr. 24, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 17 februarie 1951, privind reglementarea situaţiei unor obiecte sau valori depozitate la institutele de credit şi bancare, ori aflate în casetele de pãstrare (safe-uri), date cu chirie de acestea, decretul nr. 75, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 13 iunie 1951, privind reglementarea situaţiei unor obiecte sau valori depozitate la unele societãţi de transport intrate în lichidare s. a.;

 1. e) bunurile mobile de orice fel, aparţinând instituţiilor bugetare, care nu mai corespund sarcinilor sau scopului instituţiei, s-au invechit, ori au devenit inutile, dacã nu se transmit potrivit dispoziţiilor <>decretului nr. 326 din 1949.

În denumirea generica de instituţii bugetare, s-au înţeles organele centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat cat şi orice alte instituţii de stat.

Prin urmare, bunurile care se valorifica potrivit acestor instrucţiuni, sunt acelea pentru care conducãtorii instituţiilor bugetare au hotãrât sa nu se transmitã potrivit decretului nr. 326 pentru reglementarea transmiterii folosintii bunurilor statului deţinute de ministere, instituţii de stat şi sfaturile populare, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 6 august 1949.

Normele de evidenta, constatare şi descãrcare în scripete a acestor bunuri, rãmân cele stabilite de Direcţia bugetului prin instrucţiunile nr. 64745 din 28 iulie 1949, privitoare la trecerea la reforma şi scãderea din inventar de cãtre instituţiile bugetare a bunurilor ce nu mai pot fi folosite şi asupra modalitatii de valorificare a materialelor rezultate din decontarea lor.

În momentul, însã, când aceste bunuri trebuie valorificate, instituţia va înştiinţa Secţiunea financiarã în raza cãreia îşi are sediul, pentru a se proceda la valorificarea şi repartizarea lor, potrivit normelor de fata;

 1. f) bunurile aflate la întreprinderile şi organizaţiile economice de transport pe C. F. R., fluviale şi maritime precum şi la Administraţia Postelor şi Telecomunicatiilor, care nu au fost reclamate de destinatari în termen, sau care nu au fost restituite expeditorilor din cauza negasirii lor, ori din cauza neprezentarii în termenele stabilite pentru ridicare, potrivit normelor în vigoare;
  g) bunurile pãrãsite în vami, potrivit legii vamilor, precum şi cele scãzute în rebut, care devin proprietatea statului, dacã nu s-au ridicat în termen de 45 de zile de la înscrierea lor în registrul de magazie.
  Obligaţiile deţinãtorilor de bunuri
 2. a) Deţinãtorii bunurilor a cãror situaţie este reglementatã prin instrucţiunile de fata, sunt obligaţi sa ia cele mai bune mãsuri de identificare, inventariere şi conservarea lor şi sa le declare la unitãţile financiare operative în raza cãrora se afla bunurile (Secţiunile financiare ale oraşelor de subordonare regionala fãrã circumscripţii, raioanelor, oraşelor de subordonare raionala şi circumscriptiilor) în termen de cel mult 10 zile de la data când au devenit proprietatea statului, au fost confiscate sau reţinute în vederea confiscãrii.

Inventarierea acestor bunuri se va face potrivit normelor în vigoare la fiecare instituţie sau întreprindere ce le deţin, în mod cu totul distinct de bunurile ce aparţin instituţiei sau întreprinderi respective.
Pentru evidentierea bunurilor gãsite şi predate unitãţilor de militie, acestea vor tine evidenta lor într-un registru formular anexa 5, vor elibera dovezi de primirea bunurilor dupã formularul anexa 6 şi vor pretinde la predarea acestora cãtre proprietarii lor dovezi potrivit formularului anexa 7, pe care le vor pãstra ca acte justificative.

Declaraţia cãtre unitatea financiarã va cuprinde, dupã caz:

- denumirea instituţiei, întreprinderii sau numele şi pronumele persoanei fizice care deţine bunurile;

- sediul sau domiciliul declarantului.

Odatã cu declaraţia, se va depune şi un inventar al bunurilor, care va cuprinde, dupã caz:

- numãrul curent al partizii din registrul de evidenta al instituţiei sau întreprinderii care deţine bunurile;
- felul şi natura fiecãrui bun în parte, cu descrierea amãnunţitã a particularitatilor sale;

- numãrul sau cantitatea bunurilor;

- provenienta (se va arata fostul titular al bunurilor sau cel la care au fost gãsite);

- locul unde se afla depozitate;

- numele şi pronumele gestionarului sau custodelui;

- numãrul şi data actului sau hotãrârii care constata trecerea bunurilor în patrimoniul statului sau prin care s-a dispus confiscarea;

- instanta judecãtoreascã, organul sau persoana care a întocmit actul de trecere în patrimoniul statului sau de reţinerea în vederea confiscãrii.

Pentru bunurile perisabile sau supuse stricãciunii va fi instiintata imediat unitatea financiarã în raza cãreia se afla bunurile.

În cazul bunurilor supuse confiscãrii, declaraţia cãtre unitatea financiarã va fi facuta de cãtre cei care fac cercetãrile, ataşând la aceasta declaraţie şi un exemplar al inventarului.

Declaraţia se va face separat pentru fiecare persoana în parte, cãreia i s-au reţinut bunurile în vederea confiscãrii şi va cuprinde pe lângã datele arãtate mai sus şi temeiurile pe baza cãrora bunurile au fost reţinute.
Pentru bunurile aflate la unitãţile de militie, vami, C. F. R. şi P. T. T. , declaraţia se va face din 10 în 10 zile, sub forma de borderou care va conţine atât datele declaraţiei, cat şi ale inventarului, cu excepţia ca, în aceste declaraţii-borderou, nu se va mai arata natura fiecãrui bun în parte, cu descrierea amãnunţitã a particularitatilor sale, ci numai felul bunurilor din partida respectiva;

 1. b) potrivit art. 8 din decret toţi cei care la data publicãrii decretului deţin astfel de bunuri devenite proprietatea statului sau reţinute în vederea confiscãrii, sunt obligaţi sa le declare la unitatea financiarã de care aparţin, în termen de 30 zile de la data publicãrii decretului.
  Datele pe care trebuie sa le conţinã declaraţia, precum şi inventarul respectiv, sunt cele arãtate mai sus la lit. a;
 2. c) instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice care au cumpãrat sau preluat spre vânzare astfel de bunuri devenite proprietatea statului sau reţinute în vederea confiscãrii şi al cãror preţ nu a fost fãcut venit la stat pana la data publicãrii decretului, vor întocmi şi depune la unitãţile financiare de care aparţin, în termen de 30 zile de la data publicãrii decretului, o declaraţie-inventar de aceste bunuri, în doua exemplare, separat pentru fiecare instituţie sau întreprindere de la care au primit bunurile, în care vor arata urmãtoarele date, dupã caz:

- denumirea întreprinderii, organizaţiei economice sau instituţiei care a primit bunurile, sediul, nr. de telefon şi nr. contului de la Banca Republicii Populare Romane;

- denumirea întreprinderii sau instituţiei care i-a predat bunurile;

- nr. şi data procesului-verbal, borderoului sau inventarului de predare;

- felul bunurilor, cu arãtarea fiecãrui fel de bun în parte;

- cantitatea sau numãrul bunurilor;

- preţul stabilit pentru fiecare unitate;

- preţul total pe fel de bunuri;

- rabatul sau comisionul cuvenit întreprinderii;

- tarifele şi cheltuielile respective;

- cui se cuvin aceste taxe şi cheltuieli;

- suma ce se cuvine statului.

Aceste declaraţii-inventar vor fi semnate de cãtre conducãtorii instituţiilor sau întreprinderilor şi de şefii contabili respectivi.

Depozitarea şi custodia bunurilor

Bunurile provenind din confiscari sau reţinute în vederea confiscãrii, pot fi - dupã caz - lãsate pe loc în custodie sau depozitate la cele mai apropiate întreprinderi şi organizaţii economice din sectorul socialist, care comercializeazã sau utilizeazã în producţie astfel de bunuri şi care sunt obligate sa le primeascã în custodie.

Predarea lor în custodie, cãtre unitãţile economice de stat, se face pe baza de inventar, întocmit de cãtre acei care au fãcut confiscarea sau reţinerea în vederea confiscãrii.
Bunurile confiscate, potrivit legii vamilor, rãmân la unitãţile vamale respective pana la valorificare.
Bunurile gãsite rãmân la depozitul unitãţilor de militie pana la valorificarea lor.
Celelalte bunuri rãmân pana la valorificare în custodia instituţiilor, întreprinderilor, persoanelor fizice care le deţin, sau pot fi date în custodie altor persoane, pentru a se preintampina distrugerea sau sustragerea lor.

Modul de valorificare şi repartizare

Valorificarea acestor bunuri se va face prin vânzare cãtre instituţiile bugetare, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperative, gospodãriile agricole colective şi organizaţiile de masa, aflate în regiunea respectiva, iar în caz de refuz constatat a acestora, cãtre orice alta persoana, sau se vor atribui în mod gratuit, dupã cum urmeazã:

 1. a) bunurile perisabile, supuse stricãciunii, sau acele care prin trecerea timpului pierd din greutate sau valoare, precum şi vietatile de orice fel, se vor vinde imediat întreprinderilor sau organizaţiilor economice de stat, cooperativelor sau gospodariilor agricole colective. În caz de refuz constatat a acestora, se vor vinde oricãror altor persoane, iar în lipsa de orice fel de cumpãrãtori, se vor preda gratuit creselor, internatelor şcolare sau azilelor.

Vietatile de orice fel nu pot fi predate gratuit;

 1. b) bunurile care se vor constata ca au fost sustrase în orice mod de la instituţii, întreprinderi sau organizaţii economice de stat, cooperative, gospodãrii agricole colective şi organizaţii de masa, se vor restitui neîntârziat acestora;
 2. c) cele care constituiesc mijloace de baza, intrate definitiv în patrimoniul statului, se vor atribui gratuit, prin decizia (formular anexa 4) şefului Secţiunii financiare a regiunii, a oraşului de subordonare republicanã ori a Capitalei Republicii Populare Romane, dupã natura lor, instituţiilor bugetare, întreprinderilor sau organizaţiilor economice de stat, ori se vor vinde cooperativelor sau gospodariilor agricole colective;
 3. d) casele de locuit şi terenurile de orice fel, se vor atribui gratuit sfaturilor populare prin decizia (formularul anexa 4) şefului Secţiunii financiare a regiunii, a oraşului de subordonare republicanã ori a Capitalei Republicii Populare Romane sau se vor vinde cooperativelor şi gospodariilor agricole colective.
  e) granele, nutreţul şi alte produse agricole, precum şi vitele pentru tãiere, se vand organizaţiilor de colectare;
  f) materiile prime şi semifabricatele se vor vinde întreprinderilor de stat sau cooperativelor;
 4. g) obiectele vechi sau de arta, care au importanta ştiinţificã, istorica, artisticã sau de arhitectura, se transmit gratuit instituţiilor ştiinţifice sau muzeelor;
 5. h) obiectele cultelor religioase (icoane, cruci, candele, etc.), care nu sunt fãcute din metale preţioase, se vor transmite gratuit bisericilor sau comunitãţilor religioase, dupã natura lor;
 6. i) monetele divizionare şi biletele de Banca R. P. R. cu putere circulatorie, se vor vãrsa ca venit prin Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat, la titlul XIII din clasificatia bugetarã a veniturilor;
  j) valutele efective, monetele de aur romane sau strãine, aurul în lingouri, bare, praf, topit, ars, etc., vor fi predate Bãncii Republicii Populare Romane, Banca de Stat, care va vira imediat la buget contravaloarea lor;
 7. k) argintul sub orice forma, bijuteriile şi obiectele confectionate din metale preţioase, precum şi pietrele preţioase sub orice forma, vor fi predate Bãncii Republicii Populare Romane, Banca de Stat, pentru a fi valorificate prin Comisia pentru inventarierea, evaluarea şi valorificarea bijuteriilor şi obiectelor confectionate din metale preţioase, instituitã prin Decizia nr. 611 din 1951 a Ministerului Finanţelor. Sumele rezultate din valorificarea lor, vor fi vãrsate la bugetul statului.
  Evidentele acestei comisii şi modalitãţile de vânzare sunt cele prevãzute în aceste instrucţiuni pentru celelalte bunuri;
 8. l) acţiunile, titlurile şi orice alte valori mobiliare romane sau strãine, vor fi predate Direcţiei Participatii, Valutarã şi Datoriei publice din Ministerul Finanţelor, care se va îngriji de virarea la buget a contravalorii lor, dupã valorificarea facuta prin comisia prevãzutã de decret;
  m) mãrcile filatelice vor fi vândute Oficiului filatelic, care va vira la buget contravaloarea lor;
  n) cãrţile de orice fel vor fi vândute anticariatelor de stat, iar în caz de refuz a acestora, se vor vinde organelor Direcţiei de colectari şi achizitionari (D. C. A.), ca orice maculatura, conform Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 51, privind mãsuri pentru colectarea deşeurilor de hârtie, publicatã în Buletinul Oficial nr. 14 din 1 februarie 1951;
 9. o) mãrfurile de orice fel, obiectele de uz personal sau casnic, precum şi orice fel de bunuri scoase din uz, se vor vinde unitãţilor din sectorul socialist.

În caz de refuz constatat a acestor unitãţi, ele vor fi vândute în sectorul particular.
Bunurile de uz casnic sau personal, pot fi predate gratuit unitãţilor de asistenta socialã;
p) produsele alcoolice de orice fel, precum şi vehiculele în care se transporta astfel de produse fãrã documente legale, confiscate, se vor preda potrivit dispoziţiilor art. 4 din Decretul nr. 407 pentru modificarea unor dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 20 octombrie 1949 şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor nr. 850 din 24 februarie 1950 , privind aplicarea legii nr. 2 din 1950 a impozitului pe circulaţia produselor, publicate în Buletinul Oficial nr. 18 din 24 februarie 1950 şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor nr. 96548 din 19 august 1950 şi anume, produsele alcoolice se vor preda de cãtre însuşi organul care a reţinut bunurile supuse confiscãrii celui mai apropiat depozit al întreprinderilor industriale regionale de bãuturi, iar vehiculele şi animalele respective se predau gratuit întreprinderilor şi gospodariilor agricole de stat.

Mijloacele de transport care aparţin unitãţilor din sectorul socialist, în care se transporta bãuturi alcoolice fãrã documente legale, se vor lasa în custodia unitãţilor cãrora le aparţin. Bunurile de orice fel reţinute în vederea confiscãrii, ca urmare a sãvârşirii unor infracţiuni, se vor vinde potrivit alineatului 1 de la acest capitol, chiar înainte de a fi intervenit o hotãrâre definitiva de confiscare.
Aceste bunuri nu vor putea fi în nici un caz repartizate gratuit, cu excepţia acelor corpuri delicte care vor fi destinate muzeelor penale de cãtre comisiile respective.

Procurorul* sau delegatul sau, de pe lângã instanta care urmeazã sa fie sesizatã cu judecarea infracţiunii, sau în raza cãreia se gãsesc bunurile reţinute spre confiscare dupã caz, vor comunica unitãţii financiare respective, în termen de 15 zile de la data când Procuratura* a fost sesizatã, dacã bunurile respective se vand imediat, sau nu se vand pana la pronunţarea hotãrârii definitive. Se precizeazã ca, pentru bunurile prevãzute la lit. a şi b de mai sus valorificarea se va face imediat, fãrã a mai fi necesarã comunicarea Procuraturii*.

Comisiile de evaluare şi repartizare Potrivit art. 3 din decret, evaluarea şi repartizarea bunurilor se vor face pe baza proceselor-verbale (formular anexa 1), întocmite de cãtre o comisie formatã din organul financiar respectiv, împuternicitul instituţiei sau întreprinderii ori persoana care deţine bunurile şi împuternicitul instituţiei sau întreprinderii ori persoana cãreia i se vinde sau repartizeazã gratuit bunurile. Cel cãruia i se vinde sau repartizeazã gratuit bunul, va intra în compunerea comisiei, numai dupã ce a fost desemnat ca atare de cãtre ceilalţi doi membri ai comisiei.

* Potrivit art. 34 din Legea nr. 6, publicatã în B. Of. nr. 31 din 19 iunie 1952 termenul de "Parchet" se înlocuieşte cu acela de "Procuratura". În textul de mai sus s-a înlocuit expresia de "Şeful Parchetului" cu "Procurorul" deoarece acel ce conduce o unitate de Procuratura este procurorul.


Pentru evaluarea şi repartizarea argintului sub orice forma, bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, precum şi pietrelor preţioase sub orice forma, va funcţiona în continuare pe lângã sediul din Capitala al Bãncii Republicii Populare Romane, Comisia instituitã prin Decizia nr. 611 din 1951 a Ministerului Finanţelor, compunerea ei completandu-se cu un delegat al circ. 10 financiare şi cu delegaţii respectivi ai cumparatorilor.

De asemenea, pana la lichidare, va funcţiona şi Comisia instituitã prin Decizia Ministerului Finanţelor nr. 6318 din 11 mai 1951, pentru inventarierea, preluarea şi lichidarea obiectelor şi valorilor trecute în proprietatea statului, prin efectul decretului nr. 24 din 1951 privind reglementarea situaţiei unor obiecte sau valori depozitate la institutele de credit şi bancare, ori aflate în casetele de pãstrare (safe-uri), date cu chirie de acestea, care se va completa cu delegatul circ. 10 financiare şi delegaţii respectivi ai cumparatorilor.

Aceste comisii se vor întruni ori de câte ori va fi necesar, la instituţia, întreprinderea sau locul unde sunt depozitate bunurile, dupã ce în prealabil vor fi înştiinţate instituţiile, întreprinderile sau unitãţile din sectorul socialist, ori persoanele care doresc sa cumpere astfel de bunuri.
Pentru vânzarea sau repartizarea bunurilor perisabile supuse stricãciunii sau care prin trecerea timpului îşi pierd din greutate sau valoare, precum şi pentru vietati, comisiile se vor întruni imediat.
În scopul de a se asigura funcţionarea în bune condiţii şi în mod regulat a acestor comisii atât Secţiunile financiare cat şi instituţiile sau întreprinderile care deţin în mod permanent astfel de bunuri, precum şi cele care doresc sa cumpere vor desemna câte un delegat şi un supleant al sau, pe care secţiunile şi circumscripţiile financiare îi vor avea în evidenta, pentru a-i înştiinţa ori de câte ori va fi necesar.

Modul de evaluare

Potrivit art. 4 din decret, evaluarea bunurilor se va face la preţurile de stat, iar atunci când nu sunt fixate asemenea preţuri, la preţurile practicate.

Preţurile de stat, sunt preţurile stabilite de cãtre Consiliul de Miniştri, ministere, sfaturi populare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Comisia de Organizare a Cooperaţiei Meşteşugãreşti, potrivit decretului nr. 142 pentru reorganizarea regimului de stabilire şi planificare a preţurilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 45 din 25 mai 1950.

Dacã pentru unele bunuri nu sunt fixate încã preţuri de stat, ele se vor evalua la preţurile practicate la data vânzãrii. În cazul când nu sunt fixate preţuri de stat, evaluarea lor se va face la preţurile ce se practica, ţinându-se seama de starea bunului şi de gradul de uzura. Pentru bunurile degradate, desasortate sau de calitate inferioarã, comisiile sunt în drept a stabili preţuri scãzute, în raport cu starea bunurilor.

Preţurile bunurilor vândute întreprinderilor comerciale din sectorul socialist, sau celor particulare, vor fi cele de detaliu, minus rabatul comercial, iar la particulari la preţurile de detaliu.
Valoarea ambalajului se va include în preţul bunurilor, dacã costul lui nu a intrat în preţul de stat stabilit pentru bunul respectiv. Comisiile pot consulta specialişti din instituţiile bugetare şi întreprinderile de stat, asupra evaluãrii bunurilor.

În toate cazurile, în preţul bunurilor vândute vor trebui sa fie cuprinse toate drepturile cuvenite statului. Procedura de decontare şi vãrsare la buget a sumelor rezultate din vânzare Potrivit art. 5 din decret, sumele rezultate din vânzarea acestor bunuri, se vor face venit la buget, dupã ce mai întâi se vor deduce cheltuielile reprezentând transportul, încãrcarea, descãrcarea, pãstrarea şi alte asemenea cheltuieli care se cuvin altor instituţii, întreprinderi sau persoane.

Vãrsarea sumelor realizate din vânzare, cuvenite statului, se va face în întregime la Titlul XIII din clasificatia bugetarã a veniturilor, fãrã a se mai defalca separat impozitul pe circulaţia produselor, drepturile vamale sau alte asemenea drepturi.

Sumele cuvenite statului drept preţ se vor vãrsa la Titlul XIII din clasificatia bugetarã a veniturilor şi anume, la paragraful 5 cele provenind din bunuri confiscate sau supuse confiscãrii, la paragraful 21 cele provenind din vânzarea altor bunuri decât cele confiscate sau supuse confiscãrii şi la paragraful 25 cele provenind din vânzarea mãrfurilor cãzute în rebut la vami.

Costul transportului, încãrcarea, descãrcarea, pãstrarea şi alte asemenea cheltuieli se vor vãrsa în contul instituţiei sau întreprinderii cãreia i se datoreazã sumele respective. În procesul-verbal de inventariere, evaluare şi predare, Comisia va preciza cui se cuvine fiecare suma ce a intrat în compunerea preţului stabilit.

Pentru bunurile vândute unitãţilor din sectorul socialist (organelor centrale şi locale ale puterii sau administraţiei de stat, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, organizaţiilor de masa, cooperativelor şi organizaţiilor cooperative, gospodariilor agricole colective, Sovromurilor şi întreprinderilor sovietice), predarea bunurilor se va face înainte de achitarea preţului.
Termenul pentru virarea la buget a preţurilor bunurilor cumpãrate este de 30 de zile de la primirea mãrfurilor.
În caz de nevãrsarea sumelor respective în aceste termene, pentru fiecare zi de întârziere se va plati şi o majorare de 0,05%, care se va calcula de Banca unde are contul, Banca fiind obligatã la cererea organului financiar respectiv sa vireze preţul şi majorãrile cuvenite din contul cumpãrãtorului în contul unitãţii financiare care a cerut virarea.

De asemenea, Banca va trimite în mod regulat Secţiunii financiare respective, pe lângã extrasul de cont şi copii de pe documentele de virarea sumelor în contul unitãţii financiare.
Persoanele particulare, precum şi alţi cumpãrãtori care nu au conturi deschise la Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat, vor produce dovada achitãrii şi varsarii la buget a preţului, precum şi a cheltuielilor respective, înainte de a li se face predarea bunurilor.

Pentru evidenta plãţilor ce trebuie sa le facã cumpãrãtorii din sectorul socialist - mai sus-arãtaţi - secţiunile financiare vor tine un registru de conturi personale (formular anexa 3).

Articolul 5 din decret prevede ca, întreprinderile, instituţiile şi celelalte unitãţi din sectorul socialist cãrora li se atribuie în mod gratuit bunuri, vor suporta toate cheltuielile ocazionate cu pãstrarea, transportul şi manipularea lor.

 

Restituiri
În caz de clasare şi de neintroducere în termen legal a acţiunii directe*, precum şi în caz de scoatere de sub urmãrire, de încetare ori anulare a urmãririi, sau de achitare a inculpatului, bunurile supuse confiscãrii, care nu au fost încã vândute, se vor restitui celor în drept, pe baza dovezilor eliberate dupã caz, de Procuratura** sau instanta respectiva.

De asemenea, se vor restitui şi orice alte bunuri nevandute încã, în cazul când astfel de bunuri au intrat în mod eronat în patrimoniul statului, dacã prin sentinta judecãtoreascã rãmasã definitiva, s-a dispus restituirea.

Restituirea bunurilor de cãtre deţinãtori, se va face în asistenta delegatului unitãţii financiare respective.
Dacã bunurile au fost vândute, cei în drept pot cere restituirea sumelor realizate de stat din vânzarea lor, restituire care se va face potrivit normelor în vigoare privind restituiri de la buget. Cererea de restituire se va depune la unitatea financiarã unde au fost ţinute în evidenta bunurile.

* Potrivit legii nr. 3, pentru modificarea Codului de procedura penalã a R. P. R., publicatã în B. Of. nr. 11 din 14 aprilie 1956, chemarea în judecata prin acţiune directa este reglementatã în mod deosebit de vechile dispoziţiuni procedurale, prin art. 280 din C. proc. pen.

Dispoziţiile art. 2802 şi 2803, au fost modificate prin decretul nr. 132, publicat în B. Of. nr. 10 din 26 martie 1957, pentru modificarea codului de procedura penalã şi instituirea unor comisii de impaciuire.
** Vezi nota de sub titlul "Modul de valorificare şi repartizare" pct. p, din prezenta decizie.


Competiţia şi obligaţiile organelor financiare

 1. Competiţia
 2. a) Şefii secţiunilor financiare de pe lângã sfaturile populare ale regiunilor, oraşelor de subordonare republicanã şi Capitalei Republicii Populare Romane:

- pot atribui în mod gratuit, prin decizie, mijloacele de baza instituţiilor bugetare şi întreprinderilor sau organizaţiilor economice de stat, casele de locuit şi terenurile de orice fel sfaturilor populare.
Pentru case şi terenuri atribuirea se va face pe baza actului judecãtoresc, prin care statul a fost pus în posesia bunurilor respective.

- Deleagã, prin decizie, inspectorii veniturilor de stat, de la unitãţile financiare în subordine, care sa facã parte din comisiile pentru evaluarea şi predarea bunurilor, precum şi supleanţii lor şi care se vor ocupa în mod permanent în raza lor de activitate de aplicarea decretului şi instrucţiunilor de fata.


 1. Obligaţii

Organele financiare au urmãtoarele obligaţii privitoare la buna aplicare a acestui decret şi prezentelor instrucţiuni:
a) vor lua parte în mod activ la lucrãrile comisiilor de evaluare şi predare, ingrijindu-se ca evaluarea bunurilor sa se facã în mod just, potrivit normelor stabilite pentru fixarea preţurilor;
b) vor controla în mod regulat dacã instituţiile, întreprinderile sau persoanele care deţin astfel de bunuri le pãstreazã în bune condiţii;

 1. c) vor tine evidentele acestor bunuri, potrivit normelor stabilite;
 2. d) vor verifica în permanenta dacã sumele datorate din vânzarea bunurilor se vãrsa în termen la buget şi în caz contrariu vor cere Bãncii virarea sumei împreunã cu majorãrile respective.
 3. e) vor controla toate abaterile de la buna aplicare a decretului şi prezentelor instrucţiuni şi vor sesiza Procuratura* în scopul sanctionarii celor vinovaţi;
 4. f) vor întreprinde cercetãri în scopul descoperirii bunurilor ce se cuvin statului şi vor lua mãsuri ca acestea sa între în patrimoniul statului pe cãile legale;
 5. g) vor verifica la întreprinderile de transport, dacã bunurile neridicate în termen, au fost predate unor persoane fãrã calitate, înãuntrul termenului de reclamare, în scopul de a fi sustrase pentru a deveni proprietatea statului;
 6. h) pentru bunurile care au fost predate spre vânzare pana la data decretului şi care nu au fost vândute sau al cãror preţ nu a fost achitat, vor extrage date de la instituţiile şi întreprinderile care au predat bunuri spre vânzare, vor verifica la întreprinderile şi organizaţiile economice care au preluat spre vânzare aceste bunuri şi constata cauzele pentru care bunurile nu s-au vândut sau preţul nu a fost achitat, controland în acest fel sinceritatea declaraţiei acestora şi luând mãsuri pentru vânzarea acestor bunuri cãtre instituţiile şi întreprinderile deţinãtoare şi pentru achitarea preţului;
 7. i) vor lua mãsuri ca sumele nevarsate la buget pana la data publicãrii decretului, sa fie imediat virate.
  De asemenea, vor lua mãsuri, ca acolo unde sumele rezultate din vânzarea bunurilor au fost trecute în conturi speciale ale instituţiilor, care au dat spre vânzare astfel de bunuri, sumele din aceste conturi sa fie virate imediat la buget, iar conturile respective sa fie anulate.

* Vezi nota de sub titlul "Modul de valorificare şi repartizare" pct. p, din prezenta decizie.

Evidenta bunurilor şi a modului cum se face valorificarea Independent de evidenta pe care este obligat sa o ţinã fiecare deţinãtor al bunurilor, fiecare unitate financiarã operativã, adicã fiecare secţiune financiarã a oraşelor de subordonare regionala fãrã circumscripţii, a raioanelor (în afarã de cele din Capitala), oraşelor de subordonare raionala şi circumscripţiile financiare, vor tine evidenta materialã şi bãneascã a bunurilor de orice fel supuse confiscãrii, confiscate, fãrã moştenitori sau fãrã stãpân, precum şi a bunurilor care nu mai folosesc instituţiilor bugetare pe urmãtoarele formulare:

 1. procesul-verbal de inventariere, evaluare şi predare (formular anexa 1).

Acest proces-verbal se întocmeşte de cãtre Comisia prevãzutã la art. 3 din decret şi constituie documentul prin care se constata receptionarea, evaluarea şi predarea bunurilor atât în caz de vânzare ferma cat şi în caz de repartizare în mod gratuit, sau dare în custodie.

Aceste procese-verbale se vor confecţiona pe carnete brosate a 100 file, astfel ca o fila sa rãmânã fixa, iar doua detasabile.

Procesul-verbal se întocmeşte în trei exemplare, din care un exemplar rãmâne în carnet, al doilea exemplar se înmâneazã deţinãtorului bunurilor, iar al treilea exemplar se înmâneazã celui care preia bunurile.
Procesele-verbale se numeroteaza începând cu nr. 1 şi se continua numerotarea lor curenta pana ce se vor da alte dispoziţii de numerotare.

Predarea cãtre Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat sau unitãţilor sale, a obiectelor şi valorilor arãtate la capitolul "Modul de valorificare şi repartizare" lit. j şi k din prezentele instrucţiuni se va face de asemenea prin întocmirea procesului-verbal de inventariere, formular anexa 1, din care un exemplar va fi luat de reprezentantul Bãncii Republicii Populare Romane, Banca de Stat, care a primit bunurile şi care (în cazul bunurilor prevãzute la lit. k mai sus menţionatã), împreunã cu bunurile respective, vor fi predate Comisiei pentru evaluarea şi valorificarea bijuteriilor şi obiectelor confectionate din metale preţioase, de pe lângã aceasta Banca, iar celelalte doua exemplare vor fi luate de cãtre delegatul unitãţii financiare şi cel care a predat bunurile.

Pentru aceste cazuri, se vor deschide conturi personale pe numele Bãncii Republicii Populare Romane - Banca de Stat - în registrul (formular anexa 3).

Delegatul unitãţii financiare din Capitala, care face parte din Comisia mai sus-arãtatã, este obligat ca imediat ce s-a receptionat de Comisie bunurile respective, sa înştiinţeze unitatea financiarã a locului de unde au fost trimise bunurile, pentru a închide contul personal respectiv, indicandu-i totodatã numãrul şi data procesului-verbal de inventariere, formular anexa 1, întocmit de acea unitate în scopul de a identifica contul respectiv.

Delegatul unitãţii financiare din Capitala va trece în evidenta procesul-verbal (formular anexa 1), întocmit de Comisia de pe lângã Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat şi va urmãri achitarea preţului.

 1. Evidenta declaraţiilor deţinãtorilor de bunuri, precum şi a proceselor-verbale de inventariere (formular anexa 1) se tine în registrul pentru evidenta bunurilor de orice fel, supuse confiscãrii, confiscate, fãrã moştenitori sau fãrã stãpân (formular anexa 2).
 2. Pentru fiecare proces-verbal de inventariere, evaluare şi predare (formular anexa 1) în care s-a prevãzut ca plata preţului sa se facã ulterior predãrii bunurilor, se va deschide o partida în registrul de conturi personale pentru bunurile vândute sau predate spre vânzare (formular anexa 3).

Fiecare cont personal va purta acelaşi numãr ca şi procesul-verbal de inventariere (formular anexa 1) în care sunt specificate bunurile predate.

Dacã bunurile prevãzute în procesul-verbal de inventariere au fost vândute parţial mai multor întreprinderi sau organizaţii, partizile se vor deschide pentru fiecare întreprindere sau organizaţie şi vor purta fiecare acelaşi numãr al procesului-verbal respectiv.

Înregistrarea în partizi se face pe baza actelor justificative (procese-verbale de evaluare, documente bancare, etc.).

În cazul existenţei suprasolvirilor, o parte din suprasolvire se utilizeazã pentru compensarea majorãrilor.
În partida, aceasta operaţiune se înregistreazã astfel: în rubrica 3 se scrie "compensat majorãri în contul suprasolvirii"; în rubrica 10 suma ce se utilizeazã pentru plata majorãrilor se trece cu semnul minus, reducându-se cu aceasta suma suprasolvirea în rubrica 12, iar în rubrica 15 suma în cauza apare ca o plata.

Se menţioneazã ca bunurile pentru care în prezentele instrucţiuni nu s-a dispus ca pot fi repartizate gratuit, se vand şi nu se predau spre vânzare.

Pentru unitãţile cumparatoare din sectorul socialist, s-a prevãzut termen de plata preţului.
Ceilalţi cumpãrãtori vor achitã preţul înainte de a li se preda bunurile.

Formularul contului personal (anexa 3) este întocmit şi pentru cazul când ministerul ar lua în viitor mãsuri ca aceste bunuri sa poatã fi date spre vânzare în consignaţie.

 1. Pentru fiecare proces-verbal de inventariere şi evaluare, se va deschide câte un dosar separat, în care se vor pãstra toate actele referitoare la procesul-verbal în cauza, cum sunt: procesele-verbale de evaluare, actele de restituire, documentele bancare, orice declaraţii şi corespondenta respectiva.

Dosarul va purta acelaşi numãr de ordine ca şi procesul-verbal de inventariere şi evaluare.
Obligaţiile întreprinderilor comerciale de stat care cumpara bunurile cu termen de plata preţului Întreprinderile, care cumpara bunurile cu termen de plata preţului, au urmãtoarele obligaţii:
1. vor trimite reprezentantul lor pentru a prelua diferite bunuri, ori de câte ori sunt înştiinţate de organele financiare.

De asemenea vor lua în custodie bunurile confiscate de diferite organe ale administraţiei de stat, ori de câte ori li se solicita aceasta şi dacã intra în obiectul lor de comerţ sau industrie.
2. Vor confirma în scris unitãţii financiare respective primirea proceselor-verbale de inventariere, evaluare şi predare, formular anexa 1, şi a bunurilor respective, în termen de cel mult 3 zile de la data procesului-verbal.
3. Vor înscrie în evidentele întreprinderii, bunurile respective, în chiar ziua primirii.

 1. Se vor îngriji de conservarea bunurilor în cele mai bune condiţii pentru a nu fi înlocuite pana la vânzare cu altele de calitate inferioarã şi pentru a nu fi alterate sau deteriorate din cauza proastelor condiţii de întreţinere.
 2. Vor expune în permanenta bunurile respective vederii cumparatorilor şi vor lua cele mai potrivite mãsuri în scopul ca aceste bunuri sa fie vândute în cel mai scurt timp.
 3. Vor vira în mod regulat la buget preţul respectiv, în scopul de a nu plati majorãri de întârziere şi de a nu se expune şi altor sancţiuni.
 4. Vor indica neapãrat în scrisoarea de virament numãrul şi data procesului-verbal de inventariere, evaluare şi predare, formular anexa 1, din partida cãruia fac parte bunurile vândute, precum şi unitatea financiarã a cãrui reprezentant a fãcut parte din Comisia care a întocmit acel proces-verbal.

 

Sancţiuni
Potrivit art. 7 din decret, oricine se va face vinovat de nedeclararea tãinuirea, înlocuirea, însuşirea sau degradarea în orice mod a bunurilor care formeazã obiectul decretului, se va pedepsi potrivit legilor penale.
Organele financiare au obligaţia de a întreprinde cercetãri în orice loc şi descoperi pe acei care comit astfel de infracţiuni, sesizand imediat Procuratura*.

* Vezi nota de sub titlul "Modul de valorificare şi repartizare" pct. p, din prezenta decizie.

 

Lichidarea bunurilor deţinute la data publicãrii decretului Bunurile de orice fel, a cãror situaţie este reglementatã prin <>Decretul nr. 111 din 1951 şi prezentele instrucţiuni, deţinute în orice mod la data publicãrii acestui decret şi care nu au fost repartizate sau valorificate potrivit normelor legale, în vigoare pana la aceasta data, vor fi inventariate, repartizate sau valorificate potrivit instrucţiunilor de fata, în cel mai scurt termen.

Întreprinderile şi organizaţiile economice, care au preluat spre vânzare astfel de bunuri pana la data publicãrii decretului, sunt obligate sa cumpere ferm aceste bunuri şi sa achite preţul lor în termen de 30 zile de la întocmirea procesului-verbal, formular anexa 1, prin care se constata cumpãrarea lor.


Dispoziţii diverse

Potrivit art. 9 din decret, pe data intrãrii în vigoare a decretului, au fost abrogate:

- decretul nr. 405, pentru identificarea bunurilor supuse confiscãrii în baza diferitelor dispoziţii legale şi pentru punerea în circulaţie a acelor necesare circuitului economic, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 20 octombrie 1949;

- Legea nr. 10, privitoare la bunurile confiscate, intrate în patrimoniul statului, în temeiul hotãrârilor judecãtoreşti, publicatã în Monitorul Oficial nr. 21 din 27 ianuarie 1948;

- decretul nr. 442, pentru reglementarea bunurilor gãsite şi predate unitãţilor de militie, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 3 decembrie 1949;

- art. 5 din decretul nr. 15, pentru unele mãsuri financiare, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 31 ianuarie 1951;

- orice alte dispoziţii contrarii.