Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 1090 din 5 decembrie 2005)

(nr. 334/2005-11-29)

 

Articol unic.

Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Art. 1.

(1) Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării lor, astfel:

a) prin licitaţie, selecţie de oferte de preţ sau negociere directă, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi aprobat de Guvern;

b) prin valorificarea directă, fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiaşi parametri, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatori economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de construcţii - cazare sau de resortul hrănirii, a uneltelor genistice, a echipamentului şi a ambalajelor, potrivit regulamentului elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi aprobat de Guvern, sau în alte situaţii aprobate de conducătorii acestor instituţii, la propunerea şefului Statului Major General (similare);

c) prin transmitere fără plată la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile legii.

(2) În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma bunuri scoase din funcţiune se înţelege mijloacele fixe scoase din funcţiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, precum şi alte bunuri materiale în starea în care se află, declasate sau clasate.

(3) Bunurile culturale mobile clasate conform legii, care sunt scoase din funcţiune, pot fi valorificate de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională numai prin transmiterea, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după caz, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(4) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi valorificate numai după declanşarea din oficiu şi finalizarea procedurii de clasare, conform legii.

(5) Dezmembrarea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării lor, este interzisă.