Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


Privind aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii"

(Textul actului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 1 noiembrie 2005)

(nr. 1273/2005-10-18)

 

Art. 1

(1) Se aprobă Programul naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", bazat pe parteneriatul dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cele ale administraţiei publice locale.

(2) Programul naţional prevăzut la alin. (1) cuprinde acţiuni privind:

a) realizarea parteneriatului culte religioase - administraţie publică, pentru derularea în comun a programelor de asistenţă socială şi combatere a sărăciei;

b) reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult;

c) restaurarea picturilor din lăcaşurile de cult;

d) construirea unor lăcaşuri de cult;

e) realizarea de instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

Art. 2.

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acţiuni dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2), care vor fi aprobate de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, ca anexe la bugetele locale.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) se vor finanţa de la bugetul de stat şi din bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 3.

Ministerul Culturii şi Cultelor este organul administraţiei publice centrale care va coordona realizarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii".