Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН

О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом уређују се врсте, изградња, коришћење и управљање гробљима, обављање погребне дјелатности и друга питања од значаја за гробља и за обављање погребне дјелатности.

 

Члан 2.

Погребна дјелатност је комунална дјелатност која обухвата одржавање гробља и крематоријума, пружање погребних услуга и обављање свих послова у вези са сахраном умрлих, као што су припремање гробних мјеста, опремање умрлих, њихов пренос, спровођење церемоније сахране умрлих, односно кремирања, уређивање и одржавање гробова и гробних мјеста и друго.

 

Члан 3.

(1) Јединица локалне самоуправе за обављање погребне дјелатности може основати јавно комунално предузеће у складу са законом или може обављање погребне дјелатности повјерити или дати сагласност за обављање те дјелатности привредном друштву, вјерској заједници или удружењу грађана, ако су регистровани за обављање погребне дјелатности у складу са посебним прописима и ако испуњавају услове прописане овим законом.

(2) Јавно комунално предузеће, привредно друштво, вјерска заједница или удружење грађана који обављају погребну дјелатност (у даљем тексту: управа гробља) дужни су да ту дјелатност обављају у складу са одредбама овог закона и прописима донесеним на основу њега.

 

Члан 4.

Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

а) гробље је комунални објекат намијењен за сахрану умрлих, опремљен комуналним објектима и инфраструктуром одређеним одредбама овог закона и одлуком скупштине јединице локалне самоуправе,

б) гробно мјесто представља површину земљишта одређену за сахрану умрлог лица према одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега, а која је за ту намјену графички и нумерички одређена у техничкој документацији гробља,

в) гроб је гробно мјесто у које су сахрањени посмртни остаци једног или више лица,

г) сахрана подразумијева покопавање посмртних остатака умрлог, односно спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређена мјеста, као и друге радње које се у том циљу предузимају,

д) мртвачница је просторијa која служи за чување посмртних остатака умрлог до сахране и испраћаја посмртних остатака и

ђ) обавезно почивање је период који мора протећи од дана сахране да би се могла вршити промјена намјене земљишта на којем је гробље изграђено или извршити премјештање посмртних остатака из једног гробног мјеста у друго.

 

Члан 5.

Одребе овог закона које се односе на гробно мјесто односе се и на гробницу, уколико овим законом није другачије прописано.

 

II. ИЗГРАДЊА И ВРСТЕ ГРОБАЉА

 

Члан 6.

Јединица локалне самоуправе доноси посебну одлуку којом ће детаљније прописати услове о:

а) изградњи гробља, гробница и надгробних споменика и упису података на њима,

б) начину управљања, уређивања и одржавања гробља,

в) изградњи мртвачница и хладњача на гробљима,

г) кремирању посмртних остатака,

д) начину формирања цијене и продаји гробних мјеста и начину формирања и плаћања трошкова за одржавање гробља,

ђ) преносу посмртних остатака до гробља и са гробља,

е) начину сахране и ископавања умрлих лица,

ж) временским размацима сахрањивања у попуњена гробна мјеста,

з) начину сахране непознатих лица и

и) сахрани ван гробља у употреби.

 

Члан 7.

(1) Према начину оснивања и намјени сахране, гробља могу бити јавна и посебна.

(2) Јавна гробља су гробља у власништву јединице локалне самоуправе и намијењена су за сахрану свих лица, без обзира на њихову вјерску и националну припадност.

(3) Посебна гробља могу бити у власништву јединице локалне самоуправе или субјеката из члана 3. овог закона који њима управљају, а намијењена су за сахрану лица која су стекла одређени статус у складу са посебним прописима или лица одређене вјерске припадности, а могу бити:

а) спомен-гробља,

б) војна гробља,

в) гробља масовних катастрофа,

г) анонимна гробља,

д) гробља вјерских заједница и

ђ) друга гробља за посебне намјене.

(4) Посебна гробља могу бити засебан дио јавног гробља.

(5) Одлуку о проглашењу постојећих гробаља у употреби или нових гробаља или њихових дијелова посебним гробљем доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

(6) Према површини земљишта које заузима, гробље може бити:

а) мало гробље (до 1 hа),

б) средње гробље (од 1 hа до 5 hа) и

в) велико гробље (већа од 5 hа).

(7) Према начину вршења сахране гробља могу бити:

а) гробља са класичном сахраном,

б) крематоријумска гробља за полагање урни и просипање пепела и

в) мјешовита гробља.

 

Члан 8.

Гробље као комунални објекат којим управља јавно предузеће или који је јединица локалне самоуправе дала на управљање и одржавање привредном друштву, вјерској заједници или удружењу грађана ради обављања погребне дјелатности је власништво јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налазе.

 

Члан 9.

(1) Приликом изградње новог гробља морају се обезбиједити објекти са припадајућим простором и комунална инфраструктура гробља, које чине:

а) гробно мјесто,

б) гробни редови које чини низ гробних мјеста,

в) гробна поља која чини више гробних редова са не више од 200 гробних мјеста са приступним стазама,

г) стазе које повезују групе гробних мјеста у гробном пољу или ред гробних мјеста,

д) главне стазе које повезују гробна поља са одмориштима и проширењима,

ђ) унутрашње и вањске саобраћајнице за колски промет са паркиралиштем,

е) зеленила и зелене површине,

ж) ограде око гробља,

з) опроштајно-церемонијални склоп са отвореним или затвореним опроштајним простором (мртвачница, опроштајна сала и помоћне просторије),

и) простор за преузимање и опремање покојника,

ј) сервисне функције за одржавање и управљање гробљем и

к) пратеће услуге продаје (продаја цвијећа, свијећа, опреме и слично).

(2) Гробље може имати објекте потребне за вршење вјерских обреда, посебан меморијални дио за посебне врсте сахране, те мање пратеће производне просторе изван простора гробља за израду вијенаца, надгробних обиљежја и друге опреме потребне за обављање погребне дјелатности и одржавање гробља.

(3) Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију ће правилником детаљније уредити начин одређивања димензија, изглед и уређење дијелова гробља, објеката и припадајућих простора.

 

Члан 10.

Изградња гробља планира се за потребе сахране умрлих за једно насељено мјесто или више насељених мјеста унутар јединице локалне самоуправе или за сва насељена мјеста једне јединице локалне самоуправе, о чему одлуком одлучује скупштина јединице локалне самоуправе.

 

Члан 11.

(1) Изградња нових и проширење постојећих гробаља планира се спроведбеним документима просторног уређења јединице локалне самоуправе.

(2) Израда докумената просторног уређења из става 1. овог члана заснива се на процијењеним потребама изградње и уређења гробља утврђеним за период од најмање 50 година приликом изградње новог гробља, односно најмање 20 година приликом проширења постојећег гробља, са могућношћу изградње и уређења у етапама.

(3) Нова гробља граде се на погодном и довољно великом простору који је према амбијенту и конфигурацији терена одговарајући за ту намјену, изван или на рубу насељеног мјеста, са обезбијеђеним приступом на јавне саобраћајнице.

(4) Изградња нових гробаља или проширење постојећег гробља не може се вршити у ужем урбаном подручју јединице локалне самоуправе које обухвата прву, другу и трећу стамбено-пословну зону.

 

Члан 12.

(1) Скупштина јединице локалне самоуправе донијеће одлуку о затварању гробља када утврди да на гробљу више нема могућности оснивања нових гробних мијеста, али постоји могућност укопа у постојећа гробна мјеста.

(2) Скупштина јединице локалне самоуправе донијеће одлуку о стављању гробља или дијела гробља ван употребе када више не постоји могућност укопа због просторних, санитарних и других услова.

 

Члан 13.

(1) Простор гробља стављеног ван употребе, или његов дио, може се користити за друге намјене одређене одговарајућим документом просторног уређења јединице локалне самоуправе послије истека рока обавезног почивања.

(2) Рок обавезног почивања из става 1. овог члана износи најмање 100 година, рачунајући од дана обављене посљедње сахране.

 

Члан 14.

(1) По истеку рока из члана 13. став 2. овог закона гробље или дио гробља ван употребе може се измјестити ради привођења простора намјени из члана 13. став 1. Овог закона.

(2) Скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуку о измјештању гробља или дијела гробља које је ван употребе под условом да се измјештање гробља и даље сахране осигурају изградњом новог гробља или на другом постојећем гробљу на подручју исте јединице локалне самоуправе.

(3) Трошкове измјештања гробља или дијела гробља и уређење гробних мјеста сноси јединица локалне самоуправе.

 

Члан 15.

(1) Саопштење о доношењу одлуке о измјештању гробља или дијела гробља ван употребе објављује се у гласилу јединице локалне самоуправе, средствима јавног информисања и „Службеном гласнику Републике Српске“.

(2) Саопштење из става 1. овог члана садржи податке о гробљу које се измјешта, податке о гробљу на које ће се извршити пренос ексхумираних посмртних остатака, као и позив сродницима лица сахрањених на гробљу које је одређено за измјештање да у року од три мјесеца од објављивања саопштења доставе своје захтјеве у погледу начина поновног укопавања ексхумираних посмртних остатака њихових сродника и преузимања надгробних споменика и других предмета у вези са гробовима и гробницама.

(3) По истеку рока из става 2. овог члана сродници, о свом трошку, могу премјестити посмртне остатке и сахранити их на другом гробљу у употреби, као и уклонити надгробне споменике и друге предмете са гробова и гробница.

(4) Ексхумација посмртних остатака не може се вршити прије истека рока из става 2. овог члана, а ексхумирани остаци за које не буду достављени захтјеви да се укопају на уобичајени начин покопавају се у за то одређен заједнички гроб, односно гробницу, на које се стављају подаци о лицима чију су посмртни остаци ту покопани.

(5) Споменици и други други предмети који до почетка ексхумације посмртних остатака не буду уклоњени припадају субјектима који управљају гробљем и они са њима слободно располажу.

 

Члан 16.

(1) Изузетно од члана 13. став 1. овог закона, када је то неопходно из урбанистичких и других оправданих разлога, надлежни орган јединице локалне самоуправе може донијети одлуку о измјештању гробља или дијела гробља ван употребе и прије истека рока обавезног почивања, али не прије истека рока од десет година, ако је земљиште исушено, односно рока од 20 година, ако је земљиште влажно, рачунајући од дана обављене посљедње сахране.

(2) Поступак објављивања одлуке и преноса ексхумираних остатака врши се у складу са одредбама члана 15. овог закона.

(3) У случају из става 1. овог члана јединица локалне самоуправе дужна је да без накнаде обезбиједи власнику гробног мјеста за које још није истекао рок обавезног почивања друго гробно мјесто у истом или другом гробљу истих или приближно истих локацијских услова.

 

Члан 17.

Одлуке скупштине јединице локалне самоуправе из члана 7. став 5, чл. 12, 14. и 16. овог закона објављују се у службеном гласилу јединице локалне самоуправе и дневној штампи, а по потреби и на други начин.

 

III. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉЕМ

 

Члан 18.

(1) Управљање гробљем подразумијева продају гробних мјеста,  уређење, одржавање и реконструкцију гробља, промјену намјена површина и слично, на начин који одговара техничким и санитарним условима, при чему се води рачуна о заштити животне средине, а нарочито о пејзажним и естетским вриједностима.

(2) Управљање гробљем врши се на начин којим се исказује поштовање према умрлим лицима која су у њему сахрањена.

 

Члан 19.

(1) Радове у гробљу могу изводити предузетник или привредно друштво регистровано за ту врсту дјелатности у складу са законом.

(2) Извођење радова у гробљу може се вршити само уз претходно прибављено одобрење управе гробља.

(3) Управа гробља даје одобрење за постављање, уклањање, односно замјену надгробних споменика и надгробних знакова у складу са одлуком из члана 6. овог закона.

 

Члан 20.

(1) О одржавању гробних мјеста брину се власници у складу са правилима која је прописала управа гробља.

(2) Власник гробног мјеста дужан је да управи гробља плаћа годишњу накнаду за одржавање и уређење заједничких дијелова гробља израчунату у складу са критеријумима одређеним одлуком јединице локалне самоуправе и актима управе гробља.

 

Члан 21.

(1) Гробља која су проглашена културно-историјским и природним добрима одржавају се и обнављају у складу са посебним прописима.

(2) Гробови и гробнице који су проглашени споменицима културе одржавају се и обнављају у складу са прописима о заштити споменика културе.

(3) Гробови и гробнице у којима су сахрањени посмртни остаци значајних историјских личности не могу се сматрати напуштеним, већ се о њима брине надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са посебним прописима.

(4) Натписи на гробовима и гробницама не смију вријеђати ничије националне, вјерске или моралне осјећаје, нити на било који начин вријеђати успомену на покојника.

 

IV. САХРАНА УМРЛИХ

 

Члан 22.

(1) Сахрана умрлих може се вршити само на гробљу.

(2) Изузетно од става 1. овог члана сахрана се може вршити изван гробља у случајевима одређеним одлуком скупштине јединице локалне самоуправе из члана 6. овогзакона, а на основу одобрења које даје орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове и уз претходно прибављено мишљење органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове здравства.

 

Члан 23.

(1) Сахрана се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима, а на начин који одговара поштовању према умрлом, достојанству мјеста на којем почива и уз поштовање осјећања сродника умрлог и других лица која су била блиска са умрлим.

(2) Приликом сахране могу се вршити вјерски обреди у складу са прописима о правном положају вјерских заједница.

 

Члан 24.

(1) Умрли се по правилу сахрањује на гробљу које се налази на подручју јединице локалне самоуправе гдје је имао пребивалиште.

(2) Умрли се може сахранити и на гробљу које је он одредио за живота или које одреди његова породица, односно лица која су дужна да се брину о његовој сахрани.

 

Члан 25.

(1) Сахрана се може извршити послије утврђивања смрти на начин одређен посебним прописом.

(2) Сахрана се може извршити најраније по истеку 24 сата од момента наступања смрти.

 

Члан 26.

(1) Сахрана посмртних остатака врши се на гробљу које је у употреби.

(2) Гробље у употреби које се налази у граду или насељу градског карактера, мора имати мртвачницу.

 

Члан 27.

Одобрење за обављање сахране на одређеном гробљу даје управа гробља.

 

Члан 28.

(1) Након утврђене смрти, посмртни остаци се преносе на гробље и до сахране чувају у мртвачници, ако на гробљу постоји мртвачница.

(2) Ако на гробљу не постоји мртвачница, посмртни остаци до сахране чувају се у просторији за чување посмртних остатака која је за то посебно уређена и одређена од надлежног органа јединице локалне самоуправе.

(3) До испуњења услова из ст. 1. и 2. овог члана у складу са одредбама овог закона посмртни остаци могу се до сахране чувати и у црквама, капелама и другим објектима који су намијењени за вршење вјерских обреда само ако је тијело смјештено у херметички затворен лимени сандук.

(4) Прије сахране посмртни остаци могу бити изложени на одређеном мјесту ван гробља, ради указивања посебних посмртних почасти, ако сахрану организује друштвено-политичка заједница или се сахрана обавља по одобрењу надлежног органа јединице локалне самоуправе.

 

Члан 29.

(1) Спаљивање посмртних остатака може се вршити ако је такву жељу за живота изјавило умрло лице или по налогу лица које је дужно да сахрани умрлог.

(2) Спаљивање посмртних остатака може се вршити само у објектима који служе за спаљивање посмртних остатака – крематоријум.

(3) Спаљивање посмртних остатака не може се вршити ако је умрли за живота изразио жељу да се његови посмртни остаци не спаљују.

(4) Спаљивање посмртних остатака лица које није умрло природном смрћу не може се извршити без одобрења органа надлежног за покретање или вођење кривичног поступка.

(5) Сахрана спаљених посмртних остатака умрлог или расипање пепела спаљених посмртних остатака врши се на мјестима која су за то одређена одлуком скупштине јединице локалне самоуправе.

 

Члан 30.

(1) Сахрану умрлог лица дужни су да обезбиједе његови сродници, односно лица која су према важећим прописима обавезна да га издржавају, односно да се о њему брину или друга физичка и правна лица која су преузела обавезу да обезбиједе сахрану, односно која су дужна да се о томе брину.

(2) Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше сахрану то одбију, или нису у могућности да сахрану обезбиједе, сахрану ће извршити управа гробља коју одреди надлежни орган јединице локалне самоуправе у којој је лице умрло, односно гдје су посмртни остаци нађени.

(3) У случају из става 2. овог члана, пријављивање сахране, утврђивање идентитета умрлог и упис у матичну књигу умрлих врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.

 

Члан 31.

(1) Трошкове сахране сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се брину о његовој сахрани.

(2) Ако не постоје лица из става 1. овог члана која су дужна да обезбиједе сахрану, трошкове сахране сноси јединица локалне самоуправе на чијој територији је умрли имао посљедње пребивалиште, а ако се не може утврдити посљедње пребивалиште умрлог, трошкове сноси јединица локалне самоуправе на чијој територији је лице умрло, односно на чијој су територији пронађени посмртни остаци умрлог.

(3) Јединица локалне самоуправе која је обезбиједила сахрану умрлог лица има право на накнаду трошкова од лица која су била дужна да обезбиједе сахрану, односно из заоставштине умрлог.

(4) У случају када јединица локалне самоуправе не успије трошкове сахране надокнадити на начин прописан ставом 3. овог члана, трошкови сахране сноси јединица локалне самоуправе.

 

V. КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИХ МЈЕСТА

 

Члан 32.

(1) Управа гробља продаје гробно мјесто под условима и на начин утврђен одлуком скупштине јединице локалне самоуправе из члана 6. овог закона и актима управе гробља и о томе са купцем закључује уговор.

(2) У одлуци из става 1. овог члана јединица локалне самоуправе одређује критеријуме за утврђивање цијене гробног мјеста и поступак продаје.

 

Члан 33.

(1) Купљено гробно мјесто може се ставити у правни промет.

(2) Уколико власник жели да изврши продају гробног мјеста, дужан је да гробно мјесто прво понуди управи гробља и то по цијени која не може бити већа од цијене према важећем цјеновнику управе на дан понуде тог гробног мјеста.

(3) Уколико власник жели да изврши продају гробнице, дужан је да гробницу прво понуди управи гробља и то по цијени која не може бити већа од цијене по којој гробницу касније може продати другом лицу.

(4) Ако управа гробља не прихвати понуду из става. 2. и 3. овог члана у року од 15 дана од пријема понуде, сматра се да није заинтересована.

(5) У случају из става 4. овог члана, власник гробно мјесто, односно гробницу, може продати другом лицу о чему се сачињава уговор о купопродаји.

(6) Уговор о купопродаји из става 5. овог члана доставља се управи гробља ради уписа новог власника у евиденције.

(7) Управа гробља дужна је да упише новог власника у евиденције уколико је испоштована процедура прописана ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана.

 

Члан 34.

 (1) Право сахране у гробно мјесто имају:

а) власник гробног мјеста,

б) чланови породице власника гробног мјеста и

в) друга лица за која власник достави управи гробља писмено одобрење или уговор.

(2) Власник гробног мјеста може допустити привремено сахрањивање других лица.

(3) Након смрти власника гробног мјеста, права и обавезе над гробним мјестом стичу његови насљедници по окончању оставинске расправе.

(4) У случају спора у вези са гробним мјестом, управа гробља не може дозволити сахрањивање у то гробно мјесто до правоснажног окончања спора.

 

Члан 35.

(1) Посмртни остаци сахрањеног могу се ексхумирати и премјестити на друго гробље, по претходно прибављеном одобрењу надлежног органа јединице локалне самоуправе и одобрењу надлежног санитарног инспектора, само ако је на другом гробљу обезбијеђено гробно мјесто за сахрану.

(2) У случају из става 1. овог члана, уколико је на гробу постојало право коришћења, након ексхумације гробно мјесто се враћа управи гробља која је дужна да изврши промјену стања у евиденцијама из члана 37. овог закона, а уколико је на гробу постојало право својине, власник гробног мјеста се не мијења.

 

Члан 36.

(1) Гробно мјесто, односно гроб који власник није одржавао или за који није плаћао трошкове одржавања гробља најмање десет година сматра се напуштеним и управа гробља га може поново прометовати.

(2) Управа гробља дужна је да спроведе поступак јавног оглашавања утврђивања напуштености гробног мјеста, односно гроба из става 1. овог члана, уколико тај поступак није у могућности окончати са лицем које се у евиденцијама гробља води као власник гробног мјеста, односно гроба или са његовим насљедницима.

(3) Ранији власник гробног мјеста, односно гроба који се у складу са ставом 1. Овог члана сматра напуштеним, може располагати изграђеном опремом (надгробна плоча, надгробни споменик и знаци, ограда гроба и слично) након што плати цјелокупан износ трошкова одржавања гробља које дугује, обрачунатих у складу са прописима којима су уређени облигациони односи за комунална потраживања или ће се у противном сматрати да је ријеч о напуштеној имовини којом управа гробља може слободно располагати.

(4) Управа гробља дужна је да прије уступања гробног мјеста из става 1. овог члана другом лицу, премјести посмртне остатке из напуштеног гроба у заједничку гробницу изграђену за ту намјену, под условима из члана 16. овог закона.

 

VI. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАДЗОР

 

Члан 37.

(1) Управа гробља води гробишну евиденцију.

(2) Гробишна евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:

а) гробницама и гробницама за урне,

б) гробним мјестима и гробним мјестима за урне,

в) власницима гробних мјеста и гробница, те власницима гробних мјеста и

гробница за урне,

г) лицима која имају право сахрањивања,

д) свим промјенама и

ђ) узроку смрти.

(3) Саставни дио евиденције из става 1. овог члана је положајни план гробних мјеста и гробница.

(4) Управа гробља дужна је да води и регистар сахрањених лица по презимену, имену и имену оца, те јединственом матичном броју умрлог лица са назнаком гдје је сахрањено.

(5) Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију ће донијети правилник којим ће се прописати садржај и начин вођења гробишне евиденције, вођење регистра умрлих лица и потребни обрасци.

 

Члан 38.

(1) Документа из члана 37. овог закона архивирају се и трајно чувају.

(2) Надзор над вођењем докумената из члана 37. овог закона спроводи орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове.

 

Члан 39.

(1) Орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове прати обављање погребне дјелатности и спровођење одредаба овог закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу гробаља и обављање погребне дјелатности.

(2) Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

 

Члан 40.

(1) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши комунална полиција јединице локалне самоуправе.

(2) По указаној потреби или на захтјев органа из члана 39. ст. 1. и 2. овог закона, као и на захтјев органа из става 1. овог члана, инспекцијски надзор може извршити и друга инспекција.

 

Члан 41.

У вршењу инспекцијског надзора, поред овлашћења утврђених прописима о комуналној полицији и актима јединице локалне самоуправе, комуналнa полиција овлашћена је да:

а) контролише да ли се сахрањивање умрлих, обављање погребне дјелатности и управљање гробљем    врши у складу са условима прописаним овим законом и подзаконским прописима донесеним на основу њега,

б) контролише да ли се одржавање гробног мјеста и заједничких дијелова гробља врши на начин прописан одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега,

в) забрани извођење радова на гробљу који се изводе без одобрења управе гробља и да нареди уклањање радова изведених супротно датом одобрењу управе гробља и планским актима гробља,

г) нареди уклањање предмета и ствари које су остављене на унутрашњим и вањским саобраћајницама гробља, зеленим површинама и другим објектима комуналне инфраструктуре гробља и

д) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен према одредбама овог закона.

 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 42.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које обавља погребну дјелатност без одговарајућег одобрења надлежног органа јединице локалне самоуправе.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

 

Члан 43.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај јавно предузеће, привредно друштво, вјерска заједница или удружење грађана које као правно лице управља гробљем, ако:

а) да одобрење за постављање, уклањање, односно замјену надгробних споменика и надгробних знакова супротно члану 19. став 3. овог закона,

б) врши сахрањивање посмртних остатака умрлог ван гробља, супротно члану 22. овог закона,

в) врши спаљивање посмртних остатака супротно члану 29. ст. 1. до 4. овог закона,

г) врши сахрањивање спаљених посмртних остатака умрлог или расипање пепела спаљених посмртних остатака, супротно члану 29. став 5. овог закона,

д) не обезбиједи сахрану за умрла лица у складу са чланом 30. став 2. овог закона,

ђ) не упише новог власника гробног мјеста у евиденције када је испоштована процедура продаје у складу са чланом 33. став 7. овог закона,

е) не изврши промјену уписа у евиденцијама у случају преноса посмртних остатака у друго гробље, у складу са чланом 35. став 2. овог закона,

ж) не обезбиједи пренос посмртних остатака на друго гробље у складу са чланом 36. став 4. овог закона и

з) не води евиденцију о сахрањивању свих умрлих лица на подручју јединице локалне самоуправе, те регистар умрлих лица са потребним подацима у складу са чл. 37. И 38. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу из става 1. овог члана, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

 

Члан 44.

Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:

а) без одобрења управе гробља, односно супротно датом одобрењу поставља, уклања, односно мијења надгробни споменик и надгробни знак супротно члану 19. став 3. овог закона,

б) не одржава гробно мјесто у складу са правилима која је прописала управа гробља у складу са чланом 20. став 1. овог закона,

в) врши сахрањивање посмртних остатака ван гробља супротно члану 22. Овог закона,

г) врши сахрањивање посмртних остатака без одобрења за сахрану управе гробља, супротно члану 27. овог закона,

д) не обезбиједи сахрану умрлог у складу са чланом 30. став 1. овог закона и

ђ) врши пренос посмртних остатака супротно члану 35. овог закона.

 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 45.

Објектима за вршење вјерских обреда који се налазе у оквиру постојећих гробаља управља управа гробља којој ти објекти припадају.

 

Члан 46.

Лице које је према ранијим прописима стекло право коришћења гробног мјеста стиче право својине на том гробном мјесту у складу са посебним законом.

 

Члан 47.

Постојећа гробља смјештена  у ужем урбаном подручју јединице локалне самоуправе не могу се проширивати.

 

Члан 48.

(1) Управа гробља обезбиједиће да се на гробљима у градовима и насељима градског карактера изграде мртвачнице у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

(2) До изградње намјенских објеката из става 1. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе обезбиједиће за то посебно одређену и уређену просторију за чување посмртних остатака.

 

Члан 49.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију донијеће:

а) Правилник о начину одређивања димензија, изглед и уређење дијелова гробља, објеката и припадајућих простора из члана 9. став 3. овог закона у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона и

б) Правилник о садржају и начину вођења гробишне евиденције, вођење регистра умрлих лица и потребни обрасци из члана 37. став 5. овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 50.

(1) Јединице локалне самоуправе дужне су да донесу одлуке о гробљима и погребној дјелатности из члана 6. овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Управа гробља дужна је да у року од шест мјесеци од дана доношења прописа из става 1. овог члана усклади своја општа акта са одредбама овог закона и прописима јединице локалне самоуправе.

(3) Управа гробља дужна је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донесе акт о правилима понашања на гробљу и изложи га на видљивом мјесту, а нарочито на сваком улазу у гробље.

 

Члан 51.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 01-1896 /12                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 13. децембар 2012. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                   Мр Игор Радојичић

 

 

Закон о измјенама и допунама Закона о гробљима и

погребној дјелатности

Службени гласник Републике Српске 6/2014

 

Члан 1.

У Закону о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 31/13), у члану 6. у тачки д) послије ријечи: „гробља“ додаје се запета и ријечи: „за гробља која су у власништву јединице локалне самоуправе“.

Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

„(2) Приликом прописивања услова из става 1. овог члана јединица локалне самоуправе дужна је обезбиједити поштовање вјерских норми и обичаја.

(3) Начин формирања цијене и резервације, односно продаје гробних мијеста, те начин формирања и плаћања трошкова одржавања гробаља вјерских заједница, одређују вјерске заједнице.“

 

Члан 2.

У члану 7. послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„(6) Изузетно од одредбе става 5. овог члана, статус гробаља вјерских заједница у употреби не може се мијењати без претходно утврђеног општег интереса у складу са посебним прописом.“

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

 

Члан 3.

У члану 8. послије ријечи: „налази“ додаје се запета и ријечи: „осим гробаља вјерских заједница која су у њиховом власништву“.

 

Члан 4.

У члану 13. став 1. послије ријечи: „почивања“ додаје се запета и ријечи: „ако је утврђен општи интерес, изузев гробаља која имају статус културно-историјског или природног добра у складу са посебним прописима“.

 

Члан 5.

У члану 16. у ставу 1. послије ријечи: „разлога“ додају се ријечи: „за које је утврђен општи интерес у складу са посебним прописом“, а послије ријечи: „сахране“ додаје се запета и ријечи: „осим гробаља која имају статус културно-историјског или природног добра у складу са посебним прописима“.

 

Члан 6.

У члану 26. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Изузетно од става 2. овог члана вјерска заједница може имати заједничку мртвачницу за потребе свих посебних гробаља са којима управља на подручју те јединице локалне самоуправе.“

 

Члан 7.

У члану 28. у ставу 3. ријечи: „црквама, капелама и другим“ бришу се.

 

Члан 8.

У члану 42. у ставу 1. ријечи: „надлежног органа јединице локалне самоуправе“ бришу се.

 

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 01-1675/13


Датум: 18. јул 2013. године

Број службеног гласника: 6/ 1