Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu čl. IV. 4.a) i II.4.) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. juna 2003. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 30. juna 2003. godine, usvojila je

 

OKVIRNI ZAKON

O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

(''Službeni glasnik BiH'', 18/2003)

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se principi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, obrazovanja odraslih i osnivanja i funkcioniranja institucija za pružanje usluga u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i dopunska nastava za djecu državljana BiH u inozemstvu.

Zakonom se regulira sljedeće:

I - Općeodredbe

 1. svrha obrazovanja,
 2. opći ciljevi obrazovanja, priroda i osnovna polazišta obrazovanja i odgoja.

 

II - Načela u obrazovanju

 1. pravo djeteta na obrazovanje,
 2. značaj dječijih prava,
 3. unapređenje poštivanja ljudskih prava,
 4. sloboda kretanja.

 

III - Nivoi obrazovanja

 

IV - Prava i obaveze i roditelji

 

V - Javne i privatne škole

 

VI - Uloga i obaveze škole

 

VII - Autonomija škole

 

VIII - Standardi u obrazovanju

 

IX - Tijela za uspostavu standarda u obrazovanju

 

X - Upravljanje u školama

 1. organi upravljanja u školi/školski odbori,
 2. direktor škole,
 3. vijeće roditelja,
 4. vijeća učenika,
 5. stručni organi škole.

 

XI - Praćenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona

 

XII - Zaštita prava

 

XIII - Prijelazne i završne odredbe

 

Organi vlasti nadležni za organiziranje obrazovnog sistema u Brčko Distriktu BiH, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i kantonima, u skladu sa ustavom (u daljem tekstu: nadležne obrazovne vlasti), ustanove koje se prema važećim zakonima u Bosni i Hercegovini registriraju za pružanje usluga u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: škole), i druge stručne institucije u oblasti obrazovanja, obavezni su primjenjivati i poštivati principe i norme utvrđene ovim zakonom i osigurati obrazovanje pod jednakim uslovima za sve učenike.

Principi i standardi utvrđeni ovim zakonom i na osnovu ovog zakona ne mogu se smanjivati.

 

1. Svrha obrazovanja

 

Član 2.

Svrha obrazovanja je da, kroz optimalni intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima, doprinese stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava, te doprinese njegovom ekonomskom razvoju koji će osigurati najbolji životni standard za sve građane.

 

2. Opći ciljevi obrazovanja

 

Član 3.

Opći ciljevi obrazovanja proizlaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini.

Opći ciljevi obrazovanja su:

a) omogućavanje pristupa znanju kao osnovi za razumijevanje sebe, drugoga i svijeta u kojem se živi;

b) osiguravanje optimalnog razvoja za svaku osobu, uključujući i one s posebnim potrebama, u skladu s njihovim uzrastom, mogućnostima i mentalnim i fizičkim sposobnostima;

c) promocija poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i priprema svake osobe za život u društvu koje poštuje principe demokratije i vladavine zakona;

d) razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini, vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji, na način primjeren civilizacijskim tekovinama, upoznajući i uvažavajući druge i drugačije, poštujući različitosti i njegujući međusobno razumijevanje, toleranciju i solidarnost među svim ljudima, narodima i zajednicama u Bosni i Hercegovini i svijetu;

e) osiguranje jednakih mogućnosti za obrazovanje i mogućnost izbora na svim nivoima obrazovanja, bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno porijeklo i status, porodični status, vjeroispovijest, psihofizičke i druge lične osobine;

f) postizanje kvalitetnog obrazovanja za građane;

g) postizanje standarda znanja koji se mogu komparirati na međunarodnom, odnosno evropskom nivou, koji osiguravaju uključivanje i nastavak školovanja u evropskom obrazovnom sistemu;

h) podsticanje cjeloživotnog učenja;

i) promocija ekonomskog razvoja;

j) uključivanje u proces evropskih integracij

 

II - NAČELA U OBRAZOVANJU

 

1. Pravo djeteta na obrazovanje

 

Član 4.


Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja.

Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja.

 

 

2. Značaj dječijih prava

 

Član 5.

Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti, u školama i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.

U slučaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumačenju ili djelovanju, koje će najviše koristiti interesu djeteta.

 

3. Unapređenje poštivanja ljudskih prava

 

Član 6.

Škola ima odgovornost da, u vlastitoj i u sredini u kojoj djeluje, doprinese stvaranju takve kulture koja poštuje ljudska prava i osnovne slobode svih građana, kako je to utemeljeno Ustavom i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina.

 

Član 7.

Jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine upotrebljavat će se u svim školama, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Svi učenici će u školama izučavati pisma koja su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

Član 8.

Jezik i kultura svake značajnije manjine koja živi u Bosni i Hercegovini poštivat će se i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, u skladu s Okvirnom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina.

 

Član 9.

Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.

Imajući na umu različitost ubjeđenja/vjerovanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke samo ako su u skladu s njihovim ubjeđenjem ili ubjeđenjima njihovih roditelja.

Škola ne može preduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja.

Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike.

 

Član 10.

U nastavnim i drugim aktivnostima u školi se ne mogu upotrebljavati ili izlagati didaktički i drugi materijali, niti davati izjave od strane nastavnika i drugog školskog osoblja, koji bi se opravdano mogli smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj grupi ili religiji.

U nadležnosti je entitetskih, kantonalnih i obrazovnih vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine osnivanje organa koji će vršiti nadgledanje u vezi s povredama koje mogu nastati u školama kršenjem principa navedenog u prethodnom stavu.

Organi i tijela iz stava 2. ovog člana donose obavezujuće odluke i preporuke. Sastav, način rada i druga pitanja od značaja za rad ovih tijela uređuju se aktom o njihovom osnivanju.

 

 

4. Sloboda kretanja

 

Član 11.


U procesu uspostave i organizacije obaveznog obrazovnog sistema i procesa u Bosni i Hercegovini, nadležne obrazovne vlasti obavezne su osigurati uslove za nesmetano i slobodno kretanje roditelja, učenika i nastavnika, u smislu poštivanja njihovih prava na izbor prebivališta i zapošljavanje.

 

Član 12.

Sve javne osnovne škole imaju upisno područje. Svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni.

Pohađanje određene škole je obavezno, osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od pohađanja škole kao što je to predviđeno ovim zakonom.

Na zahtjev roditelja djeteta, nadležno ministarstvo može, u iznimnim slučajevima, dijete izuzeti od obaveze pohađanja određene škole iz ovog člana, ako je to potrebno da bi se zaštitila prava djeteta i ako se nađe da je to najbolje u interesu djeteta.

Nadležno ministarstvo može izdati smjernice za odlučivanje po zahtjevima iz prethodnog stava, imajući u vidu da su smjernice u skladu s principima i pravima utvrđenim ovim zakonom.

Učenici po završetku osnovnog obrazovanja imaju pravo konkurirati za prijem u bilo koju srednju školu u Bosni i Hercegovini. Upis u ove škole zasnivat će se na uslovima jednakopravnog natjecanja.

Škole su dužne osigurati svu moguću pomoć roditeljima i učenicima i, u skladu s važećom regulativom, osigurati neophodne uslove za ostvarivanje ovih prava, naročito kada se radi o izbjeglicama, raseljenim osobama ili povratnicima.

 

Član 13.

Svjedočanstva i diplome o završenom obrazovanju, stečene po važećem nastavnom planu i programu i izdate od verificiranih obrazovnih ustanova, imaju jednak status na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Vrijeme obrazovanja u odgovarajućem obrazovnom programu, koje nije okončano dodjelom svjedočanstva ili diplome, priznaje se, bez uslovljavanja, za dalji nastavak i završetak obrazovanja u tom istom programu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Učeniku koji prelazi iz jednog obrazovnog programa u drugi, u okviru iste struke, vrijeme obrazovanja u prethodnom obrazovnom programu priznaje se za dalji nastavak obrazovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu s nastavnim planom i programom i drugim uslovima utvrđenim važećim propisima.

Učenik se upisuje u naredni razred, a škola je dužna da mu omogući polaganje eventualne razlike predmeta najkasnije do 15. aprila tekuće godine.

 

Član 14.

Javne isprave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama nastavnika imaju jednaku važnost u Bosni i Hercegovini.

Stečene kvalifikacije nastavnika priznaju se u skladu s utvrđenim stučnim i profesionalnim standardima za izvođenje nastave na pojedinim nivoima obrazovanja.

 

III - NIVOI OBRAZOVANJA

 

Član 15.


Predškolsko obrazovanje ustanovljava se kao dio ukupne brige društva za poboljšanje kvaliteta življenja i razvoja djece u ranom djetinjstvu.

Predškolsko obrazovanje čini sastavni dio obrazovnog sistema.

Predškolsko obrazovanje regulirat će se zakonima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s principima i standardima definiranim ovim zakonom.

 

Član 16.

Osnovno obrazovanje obavezno je za svu djecu.

Obavezno obrazovanje počinje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do 1. aprila navršava šest godina života i traje bez prekida tokom perioda koji ne može biti kraći od osam godina.

Nadležne obrazovne vlasti i škole u Bosni i Hercegovini obavezne su, najkasnije do juna 2004. godine, stvoriti sve potrebne uslove za normalno otpočinjanje osnovne škole u trajanju od devet godina.

Nadležne obrazovne vlasti, na inicijativu ili uz saglasnost roditelja i uz konsultacije s drugim stručnim i nadležnim institucijama, mogu dozvoliti jednu godinu ranijeg ili odgođenog početka obaveznog obrazovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.

Obavezno obrazovanje je besplatno. Besplatno osnovno obrazovanje osigurava se svoj djeci.

Dijete u smislu ovog zakona je svaka osoba do navršene osamnaeste godine života.

 

 

Član 17.

Srednjoškolsko obrazovanje je svima dostupno, u skladu s postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesom i sposobnostima.

Srednjoškolsko obrazovanje u javnim ustanovama je besplatno u skladu sa zakonom.

 

Član 18.

Tokom perioda obaveznog obrazovanja, nadležni organi vlasti preduzimaju sve neophodne mjere kako bi učenicima osigurali uslove za slobodan pristup i učešće u obrazovanju, naročito u pogledu osiguranja pristupa besplatnim udžbenicima, priručnicima i drugom didaktičkom materijalu.

 

Član 19.

Djeca i mladi s posebnim obrazovnim potrebama stiču obrazovanje u redovnim

školama i prema programima prilagođenim njihovim individualnim potrebama. Individualni program, prilagođen njihovim mogućnostima i sposobnostima, izradit će se za svakog učenika, uz obavezno određivanje defektološkog i logopedskog statusa.

Djeca i mladi sa ozbiljnim smetnjama i poteškoćama u razvoju mogu se djelimično ili u cjelini obrazovati u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama, u slučajevima kad je nemoguće pružiti odgovarajuće obrazovanje u redovnim školama.

Kategorije, postupak identifikacije, planiranje i način rada, profil, obuka i profesionalni razvoj stručnog kadra za rad s djecom i mladima s posebnim potrebama i druga pitanja, bliže se uređuju propisima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s principima i standardima utvrđenim ovim zakonom.

 

Član 20.

Obrazovanje odraslih organizira se u određenim predmetima, te za njihov profesionalni i lični razvoj. Obrazovanje odraslih uključuje profesionalnu obuku, dokvalifikacije, prekvalifikacije i druge aktivnosti koje osiguravaju cjeloživotno učenje.

Obrazovanje odraslih detaljnije će biti regulirano zakonima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s principima i standardima definiranim ovim zakonom.

 

Član 21.

Radi sticanja novih znanja, usavršavanja i profesionalnog razvoja, nastavni kadar, pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi i direktori škola obuhvaćeni su obaveznim programima obuke, usavršavanja i provjere.

Takve programe ustanovit će obrazovne vlasti u entitetu, kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, u skladu s principima i standardima definiranim ovim zakonom.

 

IV - PRAVA I OBAVEZE RODITELJA

 

Član 22.

Roditelji, staratelji i usvojioci (u daljem tekstu: roditelji) osnovni su vaspitači svoje djece.

Prava i obaveze, koja proističu iz te uloge, roditelji ostvaruju u skladu s ovim zakonom i ostalim važećim propisima.

 

Član 23.

Roditelji imaju pravo i obavezu starati se o obrazovanju svoje djece.

Pravo je roditelja da, u skladu s njihovim uvjerenjima o tome šta je u najboljem interesu njihove djece, koliko je to dostupno, odaberu vrstu obrazovanja koju će njihova djeca sticati, pod uslovom da je takvim izborom ostvareno pravo djeteta na odgovarajuće obrazovanje.

 

Član 24.

U ostvarivanju svojih prava, roditelji ne mogu ograničiti prava svoje djece da imaju pristup i uživaju korist od obrazovanja primjerenog njihovom uzrastu i sposobnostima.

 

Član 25.

Svoje pravo na izbor obrazovanja djece roditelji ne mogu ostvarivati na način kojim se promoviraju predrasude na rasnoj, spolnoj, nacionalnoj, jezičkoj, vjerskoj i svakoj drugoj osnovi, kao i na način protivan ovom zakonu.

 

Član 26.

Roditelji imaju pravo odabrati da svoju djecu obrazuju u javnoj ili privatnoj školi. Privatne škole, u pogledu uslova i procedura, osiguravaju jednake mogućnosti za upis svim kandidatima.

Nadležne obrazovne vlasti obavezne su osigurati mehanizme kontrole rada i pedagoškog praćenja i procjene obrazovnih standarda koji se primjenjuju u privatnoj školi kako bi se osiguralo da dijete dobije odgovarajuće obrazovanje.

 

Član 27.

Roditelji su obavezni svojoj djeci osigurati redovno pohađanje škole tokom perioda obaveznog školovanja. U slučaju nemara i neodgovornog odnosa prema ovoj obavezi, roditelji podliježu sankcijama u skladu sa zakonom.

Roditelji, također, imaju pravo i obavezu, prema prilikama i svojim mogućnostima, podsticati dalje obrazovanje svoje djece.

 

Član 28.

Pravo i obaveza roditelja je redovno informiranje, konsultiranje i praćenje obrazovnog napretka svoje djece, kao i pravo da prate i vrednuju rad direktora, nastavnikâ i drugog školskog osoblja, te kvalitet rada škole u cjelini.

Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece i putem svojih predstavnika u školskim organima i tijelima i putem svojih asocijacija, na svim nivoima odlučivanja, učestvovati u odlučivanju o pitanjima od značaja za rad škole i funkcioniranje obrazovnog sistema uopće.

 

V - JAVNE I PRIVATNE ŠKOLE

 

Član 29.

Javne i privatne škole obavljaju djelatnost redovnog obrazovanja u skladu s propisanim planovima i programima obrazovnih vlasti.

Javne škole osnivaju nadležni organi vlasti, u skladu s principima i standardima utvrđenim ovim zakonom i ostalim uslovima i kriterijima utvrđenim propisima u oblasti obrazovanja.

 

Član 30.

Privatnu školu mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe, u skladu s principima i standardima utvrđenim ovim zakonom i ostalim uslovima i kriterijima utvrđenim u propisima u oblasti obrazovanja.

 

Član 31.

Privatna škola može početi s radom po dobivanju saglasnosti nadležnih obrazovnih vlasti za primjenu odgovarajućeg plana i programa, kada, u skladu s važećim propisima, osigura i druge standarde i uslove koji garantiraju da će učenici dobiti odgovarajuće obrazovanje, njegu i sigurnost, u skladu sa specifičnostima datih privatnih škola u koje spadaju i vjerske škole.

Samo međunarodne privatne škole mogu imati nastavne planove i programe koji u potpunosti ne pokrivaju zajedničko jezgro nastavnih planova i programa.

 

Član 32.

Privatna škola ne može se osnovati u svrhu promoviranja rasnih, nacionalnih, vjerskih, spolnih i drugih predrasuda, niti svoje funkcije smije vršiti na način protivan zakonu, odnosno na način kojim se navedene predrasude promoviraju.

 

Član 33.

S ciljem organiziranja dopunske nastave iz grupe tzv. ''nacionalnih predmeta'' za učenike osnovnih i srednjih škola - državljane BiH u inozemstvu, nadležna ministarstva BiH inicirat će potpisivanje posebnih sporazuma sa svim državama u kojima za BiH postoji takav interes.

Finansijska sredstva za troškove nastavnog osoblja, ukoliko iz domicilnih propisa ne proizilazi da padaju na teret zemalja prijema, planirat će se u budžetu institucija BiH.

Nastavni plan i program za predmete dopunske nastave, na osnovu zajedničkih jezgri iz člana 42. ovog zakona, utvrđuje posebna komisija koju imenuje Vijeće ministara, u saradnji s Agencijom za nastavne planove i programe.

 

VI - ULOGA I OBAVEZE ŠKOLE

 

Član 34.

U školi se podučavaju učenici i redovno se prati i vrši procjena njihovog obrazovnog napretka, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Škola svoju ulogu i obaveze ostvaruje u okruženju koje razvija motivaciju za sticanje znanja, koje poštuje i podržava individualnost svakog učenika, kao i njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest, koje je sigurno i u kojem ne postoji bilo kakav oblik zastrašivanja, zlostavljanja, fizičkog kažnjavanja, vrijeđanja, ponižavanja ili degradiranja ili štete po zdravlje, uključujući i štetu izazvanu pušenjem ili upotrebom drugih opojnih i zakonom zabranjenih sredstava.

 

Član 35.

Škola ne smije vršiti diskriminaciju u pristupu djece obrazovanju ili njihovom učešću u obrazovnom procesu, na osnovu rase, boje, spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, na osnovu toga što su djeca s posebnim potrebama, ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

U smislu stava 1. ovog člana, nadležni organi vlasti i institucije, zajedno sa školama, posebno su odgovorni za osiguranje funkcionalnog smještaja i prateće infrastrukture za nesmetan pristup i učešće u obrazovnom procesu djeci s posebnim potrebama, mladima i odraslima.

 

Član 36.

Škola promovira jednake šanse za sve svoje učenike, nastavnike i ostale zaposlenike, uvažavajući i promovirajući istovremeno i pravo na različitosti među njima. U tom cilju nadležne obrazovne vlasti i škola utvrđuju i provode vlastite programe koji podržavaju i njeguju različite kulture, jezike i vjeroispovijesti svojih učenika i zaposlenika.

 

Član 37.

Škola promovira i razvija stalno i dinamično partnerstvo škole, roditelja i sredine u kojoj žive, u svim pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcije škole i interesa i potreba učenika.

Škola, roditelji, djeca i lokalna sredina naročito promoviraju i provode programe zajedničkog i organiziranog djelovanja i saradnje u borbi protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece i mladih, borbi protiv droge, alkoholizma i drugih toksikomanija, pušenja i maloljetničke delikvencije, te svih drugih pojava koje ugrožavaju zdravlje i život učenika.

 

Član 38.

Pitanja funkcija i aktivnosti škole, njene organizacije, načina rada i kućnog reda u

školi bliže se uređuju općim aktima škole, u skladu s važećim propisima, izrađenim uz konsultacije sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.

 

Član 39.

Rad škole je javan.

Nadzor nad radom škole ostvaruje se u skladu s važećim propisima.

 

VII - AUTONOMIJA ŠKOLE

 

Član 40.

U školama je zabranjeno djelovanje političkih stranaka i njihovih podmladaka.

 

Član 41.

Škola uživa odgovarajući stepen autonomije, u skladu s važećim propisima, a naročito u pogledu zapošljavanja nastavnog, stručnog i drugog kadra, te slobode rada nastavnika.

Škola poštuje slobodu nastavnika da izvode nastavu na način koji smatraju odgovarajućim, pri čemu škola mora voditi računa o standardima i održivosti postojećih i primjeni novih oblika i metoda u nastavnom procesu.

Škola pruža nastavnicima optimalnu podršku pri ostvarivanju profesionalnih standarda u izvođenju nastave.

 

VIII - STANDARDI U OBRAZOVANJU

 

Član 42.

U svim javnim i privatnim školama u Bosni i Hercegovini uspostavit će se i primjenjivati zajedničko jezgro nastavnih planova i programa.

 

Član 43.

Zajedničko jezgro nastavnih planova i programa sastoji se od nastavnih planova i programa sa što je moguće širom zajedničkom jezgrom za sve predmete osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja.

Zajedničko jezgro nastavnih planova i programa izrađuje posebano ad hoc privremeno tijelo. Članove ovog tijela imenuju ministri obrazovanja entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, a jednog člana imenuje ministar civilnih poslova.

Na prijedlog privremenog tijela iz prethodnog stava, sporazum o zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa usvajaju i potpisuju ministri obrazovanja entiteta, ministri obrazovanja svih kantona iz Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Zajedničko jezgro nastavnih programa i planova će:

a) osigurati da se kroz vaspitno-obrazovni proces razvija pozitivan odnos i osjećaj pripadnosti državi Bosni i Hercegovini;

b) garantirati i osigurati kvalitetno obrazovanje za svu djecu i dostizanje zadovoljavajućeg standarda znanja, vještina i sposobnosti;

c) osigurati dosljednost kvaliteta standarda obrazovanja u svim školama i na svim nivoima obrazovanja;

d) osigurati zadovoljavajuću usklađenost nastavnih planova i programa, kao i njihovu prilagodljivost, u skladu sa specifičnim potrebama škole i lokalne zajednice;

e) osigurati primjenu nastavnih planova i programa koji odgovaraju razvojnim potrebama djece na koju se odnose, te njihovom uzrastu i posebnim interesima sa akcentom na promociju zdravog načina života kao najvećeg interesa učenika, roditelja, nastavnog osoblja i društva;

f) osigurati slobodu kretanja i jednak pristup obrazovanju;

g) garantirati ekonomičnost i efikasnost u finansiranju i radu škol

 

Član 44.

Velika većina pedagoških aktivnosti u školi sastojat će se od predmeta i nastavnih programa i planova predviđenih zajedničkim jezgrama nastavnih programa i planova.

U okviru zajedničkog jezgra nastavnih programa i planova, javne i privatne škole imaju slobodu kreiranja i realizacije nastavnih sadržaja po svom izboru, u skladu sa čl. 3., 7., 8., 10., 34., 36. i članom 41. ovog zakona.

 

Član 45.

Nadležne obrazovne vlasti utvrđuju i ostale standarde i normative u obrazovanju, u pogledu:

a) prostora, opreme i nastavnih sredstava u školama,

b) vremena za školske i nastavne aktivnosti,

c) udžbenika i drugog didaktičkog materijala,

d) obrazovnog procesa,

e) obrazovnih i profesionalnih kompetencija nastavnika,

f) ocjenjivanja učenika,

g) normativa o obimu rada (nastavna norma i radna norma za sve uposlene u školi), normativa o uslovima rada (broj učenika u razredu i vaspitnoj grupi u nastavnim i vannastavnim aktivnostima).

Standardima i normativima u obrazovanju osigurava se dosljedna i efikasna primjena zajedničkih jezgara nastavnih programa i planova u svim školama u Bosni i Hercegovini.

 

IX - TIJELA ZA USPOSTAVU STANDARDA U OBRAZOVANJU

 

Član 46.

Tijela za uspostavu standarda u obrazovanju u Bosni i Hercegovini su: Agencija za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju osnovana međuentiteskim sporazumom 2000. godine, Agencija za nastavne programe i planove, postojeće stručne ustanove entiteta i kantona, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i druga stalna i povremena stručna tijela.

 

Član 47.

Agencija za standarde i ocjenjivanje ustanovljuje standarde uspjeha učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata; provodi istraživanja u cilju ocjenjivanja razvoja i objavljuje rezultate istraživanja; daje savjete nadležnim obrazovnim vlastima u pitanjima propisanih standarda i njihove primjene; ustanovljuje i vodi mehanizme izvještavanja o stanju u školama na teritoriji Bosne i Hercegovine; uspostavlja kontakte s tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama, sa ciljem da propisani standardi ne budu ispod nivoa standarda koji se primjenjuju u tim zemljama; pruža pomoć pri priznavanju domaćih svjedočanstava i diploma u drugim zemljama; provodi druge aktivnosti u vezi s primjenom standarda.

 

Član 48.

Agencija za nastavne planove i programe je nezavisno stručno tijelo zaduženo za implementaciju zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja, koje tretira ovaj zakon.

Zajedničko jezgro nastavnih programa i planova objavljuje se u svim službenim glasilima u Bosni i Hercegovini.

Agencija za nastavne planove i programe odgovorna je za implementaciju, praćenje, evaluaciju, usavršavanje i razvoj zajedničkog jezgra za nastavne programe i planove, u skladu sa standardima utvrđenim ovim zakonom i standardima u državama obuhvaćenim evropskim integracijama.

Agencija za nastavne planove i programe radit će u saradnji s Agencijom za standarde i ocjenjivanje.

 

Član 49.

Sporazumom između vlada entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine regulirat će se pitanja organizacije, nadležnosti, načina rada, finansiranja, sjedišta i druga pitanja u vezi s radom tijela osnovanih u skladu sa članom 45. ovog zakona.

 

X - UPRAVLJANJE OBRAZOVNIM SISTEMOM U ŠKOLAMA

 

Član 50.

Zakonima u oblasti obrazovanja i drugim propisima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine detaljnije se uređuju pitanja osnivanja, organiziranja i nadležnosti organa, tijela i procedura za upravljanje obrazovnim sistemom.

Zakonima iz stava 1. ovog člana uređuju se nadležnosti i odgovornosti za upravljanje obrazovnim sistemom, posebno u pogledu: finansiranja obrazovanja, odnosa škole i obrazovnih vlasti, odnosa obrazovnih vlasti i škola prema društvenoj zajednici, partnerstva svih subjekata u obrazovanju, školskog menadžmenta i svih drugih pitanja od značaja za efikasno upravljanje obrazovnim sistemom.

 

 

1. Školski organi i tijela

 

Član 51.

Svaka škola ima školski odbor.

Školski odbor odgovoran je za utvrđivanje i provođenje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, a po principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura.

Sastav upravnog školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice, onako kako ona u datom trenutku izgleda u principu prema popisu stanovništva u BiH 1991. godine.

Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.

 

2. Direktor škole

 

Član 52.

Direktora javne škole imenuje školski odbor, po proceduri koja se bliže uređuje zakonima entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH i općim aktima škole.

Direktor je odgovoran za svakodnevno rukovođenje školom i za vođenje pedagoških aktivnosti škole.

 

3. Vijeće roditelja

 

Član 53.

Roditelji učenika imaju pravo, a škola obavezu, pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja, čije članove biraju roditelji učenika.

Način i procedura osnivanja i rada vijeća roditelja utvrđuje se općim aktima škole. Vijeće roditelja:

a) promovira interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi, b) predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,

c) podstiče angažman roditelja u radu škole,

d) informira školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odosi na rad i upravljanje školom,

e) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi i

f) kandiduje i bira predstavnike roditelja u školski

 

4. Vijeće učenika

 

Član 54.

Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju školu, škola im pomaže da osnuju vijeće učenika, čija je funkcija da:

a) promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se škola nalazi,

b) predstavlja stavove učenika školskom odboru škole,

c) podstiče angažman učenika u radu škole i

d) informira školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu

školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktima škole.

 

5. Stručni organi škole

 

Član 55.

Škola ima stručne organe: nastavničko vijeće, odjeljensko vijeće i stručni aktiv. Ovlaštenja, sastav i način rada stručnih organa škole bliže se uređuju zakonima iz

oblasti obrazovanja na nivou entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH i općim aktima škole.

 

XI - PRAĆENJE I NADZOR NAD PROVOENJEM OVOG ZAKONA

 

Član 56.

Nadzor nad primjenom ovog zakona vršit će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i

Hercegovine.

Nadležne obrazovne vlasti odgovorne su za provođenje kao i za praćenje i nadzor ovog zakona, svaka u okviru svoje nadležnosti.

 

XII - ZAŠTITA PRAVA

 

Član 57.

Prijave za kršenje principa definiranih ovim zakonom mogu se podnijeti nadležnoj obrazovnoj instituciji ili inspekciji nadležnoj za područje obrazovanja, koja će putem rješenja utvrditi opravdanost takvog kršenja i naložiti njegovo otklanjanje.

Ako rješenje ne bude doneseno u roku od 30 dana od datuma podnošenja prijave, ili ako stranka ne bude zadovoljna rješenjem, ona može podnijeti pritužbu nadležnom ministarstvu, koje je obavezno pritužbu riješiti u roku od 30 dana.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

 

Član 58.

Protiv osobe koja se ponaša suprotno ovom zakonu disciplinski postupak može pokrenuti škola, nadležna inspekcija ili resorno ministarstvo.

U slučaju sumnje da je izvršeno krivično djelo, škola, nadležna inspekcija ili resorno ministarstvo obavijestit će odgovarajući organ krivičnog gonjenja.

 

XIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 59.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine preduzet će korake ka zaključivanju sporazuma iz člana 48., odmah nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak zaključivanja sporazuma provodi se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Svi zakoni u entitetima, kantonima i Brčko Distriktu BiH, kao i drugi odgovarajući propisi iz oblasti obrazovanja uskladit će se s odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od šest mjeseci po stupanju na snagu ovog zakona.

Kako bi se postigao odgovarajući kvalitet obrazovanja i standarda znanja, te njihove uporedivosti na domaćem i međunarodnom planu, nadležne obrazovne vlasti dužne su osigurati da se do početka 2003./2004. godine nastava u svim školama u Bosni i Hercegovini realizira na osnovu zajedničkih jezgara nastavnih planova i programa kako je to utvrđeno ovim zakonom.

Do donošenja posebnog zakona, principi utvrđeni ovim zakonom primjenjivat će se i na škole srednjeg usmjerenog obrazovanja.

 

Član 60.

Ako u rokovima utvrđenim ovim zakonom ne bude ispunjena bilo koja propisana obaveza, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijet će obavezujuće privremene mjere.

Privremene mjere primjenjivat će se do ispunjenja obaveza propisanih ovim zakonom.

 

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH''.

 

PSBiH broj 59/03

30. juna 2003. godine Sarajevo

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferović, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Velimir Jukić, s. r.

 

(''Službeni glasnik BiH'', 18/2003)

Trascina file per caricare

LEGGE QUADRO SULL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN BOSNIA ERZEGOVINA

 

Ai sensi dell'art. IV. 4a) e II.4.), Della Costituzione della Bosnia-Erzegovina, l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina in occasione della sessione della Camera dei Rappresentanti, tenutosi il 27 giugno 2003, e in occasione della sessione della Camera dei Popoli tenutasi il 30 giugno 2003, ha adottato la

 

LEGGE QUADRO SULL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN BIH

 

I. DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Questa legge disciplina i principi di scuola materna, primaria e secondaria e l'educazione, l'educazione degli adulti e la creazione e il funzionamento delle istituzioni per la fornitura di servizi nel settore dell'istruzione in Bosnia-Erzegovina, così come l'educazione supplementare per i figli dei cittadini della BiH all'estero.

La legge regola la seguente:

 

I - Disposizioni generali

1. Scopo della Pubblica Istruzione

2. Obiettivi generali di istruzione, la natura delle premesse di base di educazione

 

II - Principi in materia di istruzione

1. Il diritto del fanciullo all'educazione

2. Importanza diritti dei bambini

3. Promozione dei diritti umani

4. Libertà di movimento

 

III - I livelli di istruzione

IV - I diritti e gli obblighi dei genitori

V - Scuole pubbliche e private

VI - Ruolo e responsabilità della scuola

VII - Autonomia scolastica

VIII - Norme in materia di istruzione

IX - I corpi di definizione di norme in materia di istruzione

X - La gestione del sistema di istruzione nelle scuole

1. L'autorità di gestione presso la Scuola di schede di I / scuola

2. Preside della scuola

3. I genitori

4. Consiglio degli studenti

5. Scuola Expert

 

XI - Monitoraggio e supervisione dell'attuazione della presente legge

XII - salvaguardia dei diritti

XIII - Disposizioni transitorie e finali

 

Le autorità, competenti per l'organizzazione del sistema di istruzione nel Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Serbia, Federazione e contee, secondo la Costituzione (in prosieguo: le autorità competenti per l'istruzione), istituzioni che ai sensi della normativa vigente in Bosnia-Erzegovina sono registrati per la fornitura di servizi nel campo della scuola materna , l'istruzione e degli adulti istruzione primaria e secondaria (in prosieguo: la scuola), e di altre istituzioni professionali nel campo della formazione, sono tenuti ad applicare e rispettare i principi e le norme di cui al presente legge e garantire l'istruzione a parità di condizioni per tutti gli studenti. I principi e le norme stabiliti dalla presente legge e in virtù di questa legge non possono essere ridotti.

 

1. Scopo della Pubblica Istruzione

 

Articolo 2

Lo scopo dell'educazione è quello di, attraverso lo sviluppo intellettuale, fisico, morale e sociale ottimale dell'individuo, secondo le loro capacità e competenze, alla creazione di una società basata sullo Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, e contribuire al suo sviluppo economico in grado di garantire la migliore qualità di vita per tutti i cittadini.

 

2. Gli obiettivi generali della formazione

 

Articolo 3

Gli obiettivi generali dell'educazione derivano dai valori universali generalmente accettati di una società democratica, e da sistemi di valori adeguati basati su specifiche del patrimonio nazionale, storico, culturale e religioso dei popoli e delle minoranze nazionali che vivono in Bosnia-Erzegovina.

Gli obiettivi generali della formazione sono:

a) fornire accesso alla conoscenza come base per la comprensione di noi stessi, gli altri e il mondo in cui viviamo;

b) garantire lo sviluppo ottimale per ogni persona, compresi quelli con esigenze speciali, in base alle loro età, abilità e attitudini mentali e fisiche;

c) promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e la preparazione di ogni persona di vivere in una società che rispetti i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

d) sviluppare la consapevolezza di appartenere allo Stato della Bosnia-Erzegovina la propria identità culturale, la lingua e la tradizione, in modo coerente con il patrimonio della civiltà, per imparare a conoscere e rispettare gli altri e quelli diversi, nel rispetto della diversità e promuovere la comprensione reciproca, la tolleranza e la solidarietà tra tutti i popoli, le nazioni e le comunità Bosnia-Erzegovina e il mondo;

e) garantire pari opportunità di istruzione e di scelta a tutti i livelli di istruzione, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, background e lo status sociale e culturale, lo stato di famiglia, la religione, duševnotjelesne e altre caratteristiche personali;

f) il raggiungimento di un'istruzione di qualità per i cittadini;

g) raggiungimento di standard di conoscenze che sono paragonabili a livello internazionale o europeo, garantendo continuare la loro formazione nel sistema educativo europeo;

h) la promozione della vita;

i) per promuovere lo sviluppo economico;

j) entrare nel processo di integrazione europea.

 

II - PRINCIPI IN FORMAZIONE

 

1. Il diritto del fanciullo all'educazione

 

Articolo 4

Ogni bambino ha parità di accesso e pari opportunità di partecipazione in materia di istruzione del caso, senza discriminazioni di alcun.

Parità di accesso e possibilità significano garantire condizioni e opportunità uguali per tutti, per iniziare e continuare a proseguire gli studi.

educazione opportuni mezzi di formazione che, secondo le norme stabilite, consente un bambino il modo migliore per sviluppare le loro capacità mentali, fisiche e morali inerenti e potenziali, a tutti i livelli di istruzione.

 

2. L'importanza dei diritti dei bambini

 

Articolo 5

Diritti dei bambini in materia di istruzione, la cura adeguata per il bene della loro salute e della sicurezza fisica e mentale, nelle scuole e in tutti i luoghi dove ricevono istruzione, hanno il primato su tutti gli altri diritti.

In caso di conflitto di diritti, la preferenza è data a destra, interpretazione o azione che sarà molto beneficio per il bambino.

 

3. Promozione dei diritti umani

 

Articolo 6

La scuola ha la responsabilità di, nel proprio ambiente in cui opera, alla creazione di tale cultura che rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i cittadini, come sancito dalla Costituzione e da altri strumenti internazionali sui diritti umani, che è stato firmato dalla Bosnia-Erzegovina.

 

Articolo 7

Lingue dei popoli costitutivi della Bosnia-Erzegovina devono essere utilizzati in tutte le scuole, in accordo con la Costituzione della Bosnia-Erzegovina.

Tutti gli studenti delle scuole imparano gli alfabeti che sono in uso ufficiale in Bosnia-Erzegovina.

 

Articolo 8

Lingua e cultura di qualsiasi minoranza significativa in Bosnia-Erzegovina devono essere rispettati e studiato presso la Scuola per quanto possibile, in conformità con la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

 

Articolo 9

La scuola intende promuovere e proteggere la libertà religiosa, la tolleranza e il dialogo.

Tenendo presente la diversità di credenze / condanne in BiH, gli alunni devono frequentare le lezioni religiose solo se queste ultime partite le loro convinzioni o credenze dei loro genitori.

La scuola non può prendere misure o azioni per limitare la libertà di espressione propria e incontrare altri e differenti credenze religiose.

Gli studenti che non desiderano partecipare l'insegnamento religioso non saranno in alcun modo essere portati ad una posizione sfavorevole rispetto ad altri alunni.

 

Articolo 10.

Nell'insegnamento e altre attività a scuola non possono essere utilizzati o soggetti didattici e altri materiali, e non fanno dichiarazioni di insegnanti e altro personale scolastico, che potrebbero ragionevolmente essere considerati offensivi per la lingua, la cultura e la religione degli alunni appartenenti a qualsiasi nazionale, etnica gruppo o religione.

I poteri delle autorità di entità, cantonale e istruzione del distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina per formare un corpo che supervisionerà le lesioni correlate che potrebbero verificarsi nelle scuole, in violazione dei principi di cui al paragrafo precedente.

Le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo prendere decisioni vincolanti e raccomandazioni. La composizione, metodo di lavoro e altre questioni di importanza per il lavoro di tali organi sono regolati dall'atto sulla loro struttura.

 

4. Libera circolazione

 

Articolo 11

Nel processo di creazione e organizzazione del sistema di istruzione e di processo in Bosnia-Erzegovina, le autorità educative competenti sono tenute a fornire le condizioni per un movimento fluido e privo di genitori, studenti e insegnanti, in termini di rispetto per il loro diritto di scegliere soggiorno e l'occupazione.

 

Articolo 12

Tutte le scuole pubbliche hanno un bacino di utenza. Tutti gli allievi in ​​età di scuola dell'obbligo devono essere iscritti alla scuola nel bacino idrografico in cui risiedono.

Frequenza scolastica è obbligatoria, a meno che lo studente frequenta una scuola privata o è esentato dalla partecipazione come previsto dal presente Codice.

Su richiesta dei genitori del bambino, il ministero competente può, in casi eccezionali, di un bambino esentati dal frequentare certe scuole del presente articolo, se è necessario per proteggere i diritti dei bambini e per chi è nel migliore interesse del bambino.

Il ministero competente può formulare orientamenti per decidere sui requisiti del paragrafo precedente, tenendo presente che le linee guida sono coerenti con i principi ei diritti sulla base di questa legge.

Gli alunni che hanno completato l'istruzione primaria hanno diritto a presentare domanda di iscrizione in qualsiasi scuola secondaria in Bosnia-Erzegovina. L'iscrizione in queste scuole sarà basata su una concorrenza leale.

Le scuole sono tenute a fornire tutta l'assistenza possibile per i genitori e gli studenti e, in conformità alle norme vigenti, garantire le condizioni necessarie per la realizzazione di questi diritti, soprattutto quando si tratta di rifugiati, sfollati o rimpatriati.

 

Articolo 13

Certificati e diplomi di istruzione completato, acquisiti come per i curricula applicabile ed emessi dagli istituti di istruzione certificate, devono avere lo status uguale su tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina.

formazione volta in un programma educativo adeguato, che non viene completata da emissione di certificati o diplomi riconosciuti, senza necessità di ulteriore prosecuzione e il completamento della formazione nello stesso programma su tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina.

Studente che si muove da un programma educativo a un altro, nello stesso campo, durante l'allenamento al programma di formazione precedente è riconosciuto per la formazione continua in tutta la Bosnia-Erzegovina, in conformità con il curriculum e le altre condizioni stabilite dalla normativa applicabile.

Lo studente può iscriversi al grado successivo, e la scuola è obbligata a fornire lui passando di eventuali esami di differenza entro e non oltre il 15 aprile dell'anno in corso.

 

Articolo 14

I documenti pubblici sui titoli di studio e professionali dei docenti hanno uguale importanza in Bosnia-Erzegovina.

Le qualifiche degli insegnanti acquisiti sono riconosciuti in base alla determinazione di esperti e standard professionali per l'insegnamento a specifici livelli di istruzione.

 

III - LIVELLI DI ISTRUZIONE

 

Articolo 15

istruzione prescolare è stabilito come parte della cura globale della società per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo dei bambini nella prima infanzia.

l'educazione prescolare è una parte integrante del sistema di istruzione.

l'educazione prescolare è disciplinato dalle leggi degli enti, Cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, in conformità con i principi e gli standard definiti dalla presente legge.

 

Articolo 16

L'istruzione primaria è obbligatoria per tutti i bambini.

L'istruzione obbligatoria inizia nell'anno solare in cui il bambino fino al 1 ° aprile ha completato sei anni di vita e continua in un periodo che non può essere inferiore a otto anni.

Le autorità competenti per l'istruzione e le scuole in Bosnia-Erzegovina sono obbligati, al più tardi entro giugno 2004, per creare tutte le condizioni necessarie per il normale inizio della scuola elementare per 9 anni.

Le autorità scolastiche competenti, a sua istigazione, o con il consenso dei genitori e in consultazione con altri esperti e le istituzioni competenti possono consentire un anno di inizio precedente o posticipato di istruzione obbligatoria, se è nel migliore interesse del bambino.

L'istruzione obbligatoria è gratuita. l'istruzione primaria gratuita è disponibile per tutti i bambini.

Un bambino, ai sensi della presente legge, ogni persona fino all'età di diciotto anni.

 

Articolo 17.

L'istruzione secondaria è a disposizione di tutti, in base al loro successo nella scuola elementare, interesse personale e le abilità.

L'istruzione secondaria nelle istituzioni pubbliche è libero dalla legge.

 

Articolo 18

Durante il periodo di istruzione obbligatoria, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire le condizioni per l'accesso libero e la partecipazione all'istruzione, soprattutto per quanto riguarda garantire l'accesso ai libri di testo gratuiti, manuali e altro materiale didattico.

 

Articolo 19

I bambini ei giovani con bisogni educativi speciali acquisire l'educazione nelle scuole regolari e in base alle loro esigenze individuali. Un programma individuale in funzione delle loro capacità e competenze, sarà sviluppato per ogni studente e determina lo stato defectologist e patologo.

I bambini ei giovani con disturbi gravi e difficoltà in fase di sviluppo possono essere parzialmente o completamente educati in istituti educativi speciali, nei casi in cui è impossibile fornire un'istruzione adeguata nelle scuole regolari.

Categorie, procedure di identificazione, metodi di pianificazione e di lavoro, il profilo, la formazione e lo sviluppo professionale del personale che lavora con i bambini ei giovani con bisogni speciali e altre questioni saranno regolati da norme di entità, cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, in conformità con i principi e gli standard stabiliti nel presente legge.

 

Articolo 20

L'educazione degli adulti è organizzato in materie specifiche e per il loro sviluppo professionale e personale. L'educazione degli adulti comprende la formazione professionale, formazione supplementare, di riqualificazione e di altre attività che garantiscono l'apprendimento permanente.

dettaglio per adulti sarà regolato dalle leggi degli enti, Cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, in conformità con i principi e gli standard definiti dalla presente legge.

 

Articolo 21

Al fine di acquisire nuove conoscenze, la formazione e lo sviluppo professionale, insegnanti, pedagogisti, psicologi, logopedisti, e capi di istituto sono coperti da una formazione obbligatoria, l'avanzamento e la verifica.

Tali programmi saranno stabiliti dalle autorità educative nelle entità, cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, in conformità con i principi e gli standard definiti dalla presente legge.

 

IV - LE RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

 

Articolo 22

I genitori, tutori e genitori adottivi (di seguito come i genitori) sono i principali educatori dei propri figli.

I diritti e gli obblighi derivanti da questo ruolo, i genitori sono realizzati in conformità con la presente legge e dalle altre norme vigenti.

 

Articolo 23

I genitori hanno il diritto e l'obbligo di prendersi cura della educazione dei loro figli.

Il diritto dei genitori, secondo le loro convinzioni su ciò che è nel migliore interesse dei loro figli, quanto è disponibile, scegliere il tipo di educazione dei loro figli acquisiranno, purché tale scelta esercita il diritto del bambino ad un'adeguata istruzione.

 

Articolo 24

Nell'esercizio dei loro diritti, i genitori non possono limitare il diritto dei loro figli di avere accesso a e beneficiare di una formazione adeguata alle loro esigenze e capacità.

 

Articolo 25

Il loro diritto di scegliere l'educazione dei figli, i genitori non può essere esercitata in modo che promuove pregiudizio sulla razziali, sessuali, etniche, linguistiche, religiose o qualsiasi altro motivo, e in modo contrario a questa legge.

 

Articolo 26

I genitori hanno il diritto di educare i loro figli nelle scuole pubbliche o private.

Le scuole private, per quanto riguarda le condizioni e le procedure, garantire pari opportunità per tutti i candidati.

Le autorità scolastiche competenti hanno l'obbligo di garantire che i meccanismi di controllo e monitoraggio pedagogico e valutazione degli standard educativi che si applicano a una scuola privata per assicurare che il bambino riceve una formazione adeguata.

 

Articolo 27

I genitori hanno l'obbligo di assicurare che i loro figli frequentano regolarmente la scuola durante il periodo della scuola dell'obbligo. In caso di negligenza e l'atteggiamento irresponsabile nei confronti di questo obbligo, i genitori sono responsabili per legge.

I genitori hanno il diritto e l'obbligo, a seconda delle circostanze e le loro capacità, incoraggiare l'ulteriore educazione dei loro figli.

 

Articolo 28.

Il diritto e l'obbligo dei genitori di essere informati, consultare e monitorare il progresso educativo dei loro figli, così come il diritto di monitorare e valutare il lavoro di presidi, insegnanti e altro personale scolastico, e la qualità della scuola nel suo insieme.

I genitori hanno il diritto e l'obbligo, nell'interesse dei propri figli e attraverso i loro rappresentanti in seno alle autorità scolastiche e corpi e attraverso le loro associazioni, a tutti i livelli del processo decisionale, partecipano al processo decisionale su questioni di importanza al lavoro della scuola e il funzionamento del sistema di istruzione in generale.

 

V - SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

 

Articolo 29

scuole pubbliche e private svolgere l'attività di istruzione formale in base al curriculum prescritto delle autorità scolastiche.

Le scuole pubbliche stabilite dalle autorità competenti, in conformità con i principi e le norme stabilite dalla presente legge e dalle altre condizioni ei criteri stabiliti nel settore dell'istruzione.

 

Articolo 30

Le scuole private possono essere stabilite da parte di persone fisiche e giuridiche nazionali ed esteri, in conformità con i principi e gli standard definiti dalla presente legge e le altre condizioni ei criteri stabiliti dalla normativa in materia di istruzione.

 

Articolo 31

Le scuole pubbliche possono iniziare a operare dopo aver ricevuto il consenso delle autorità scolastiche competenti per l'applicazione del piano di studi appropriato quando, in conformità alla normativa applicabile, assicurare altri standard e requisiti che garantiscano che gli alunni ricevono un'istruzione adeguata, cure e la sicurezza in accordo con le specifiche di determinate scuole private che comprese le scuole religiose.

Solo le scuole private internazionali possono avere programmi di studio che non coprono completamente la formazione di base comune.

 

Articolo 32

Le scuole private possono essere stabilite allo scopo di promuovere razziali, etnici, religiosi, sessuali o di altri pregiudizi, né il loro ruolo devono essere effettuate in modo contrario alla legge o in un modo che promuovono i pregiudizi di cui sopra.

 

Articolo 33

Per organizzare classi aggiuntive di cosiddetto gruppo. '' soggetti nazionali '' per le scuole primarie e secondarie - i cittadini della Bosnia-Erzegovina all'estero, i ministeri competenti della Bosnia-Erzegovina devono avviare firma di accordi separati con tutti i paesi in cui la BiH v'è un tale interesse.

Il finanziamento per i costi del personale docente, a meno che i regolamenti domicilio non comportano a carico dei paesi beneficiari, verrà pianificato nel bilancio delle istituzioni della Bosnia-Erzegovina.

Il curriculum per l'educazione complementare, sulla base del nucleo comune di cui all'articolo 42 della presente legge, ha istituito un comitato speciale nominato dal Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'Agenzia per i curricula.

 

VI - RUOLO E COMPETENZE DEL SCUOLA

 

Articolo 34

La scuola insegna agli studenti e regolarmente monitorare e valutare il loro progresso educativo, al fine di garantire l'adeguata formazione necessaria per le loro esigenze e capacità.

Scuola suo ruolo e gli obblighi raggiunti in un ambiente che si sviluppa incentivo per l'acquisizione di conoscenze, che rispetta e sostiene l'individualità di ogni studente, così come la loro cultura e identità etnica, lingua e religione, che è sicuro e che non prevede alcuna forma di intimidazione, molestie, fisica punizione, insulti, umiliazioni o degradazione o danno per la salute, tra cui i danni causati dal fumo o utilizzando altre sostanze stupefacenti e fuorilegge.

 

Articolo 35

La scuola non può discriminare l'accesso dei bambini all'istruzione e la loro partecipazione al processo educativo, sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, sulla base del fatto che i bambini con bisogni speciali, o per ogni altra base.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità e le istituzioni competenti, insieme con le scuole, in particolare sono responsabili per il fissaggio di aggiornamenti funzionali per l'accesso seamless e la partecipazione al processo di istruzione per i bambini con bisogni speciali, i giovani e gli adulti.

 

Articolo 36

La scuola promuove le pari opportunità per tutti i suoi studenti, insegnanti e altri dipendenti, rispettare e promuovere allo stesso tempo, e il diritto alla diversità tra di loro. A tal fine, le autorità competenti per l'istruzione e le scuole per individuare e attuare i propri programmi, sostenendo e promuovendo diverse culture, lingue e religioni dei suoi studenti e dipendenti.

 

Articolo 37

La scuola promuove e sviluppa collaborazione permanente e dinamica della scuola, i genitori e le comunità in cui vivono, in tutte le questioni di importanza per la realizzazione del ruolo delle scuole e gli interessi e le esigenze degli studenti.

Scuola, i genitori, i bambini e la comunità locale soprattutto promuovono e realizzano l'azione congiunta e organizzata e la cooperazione nella lotta contro gli abusi sui minori e l'abuso di bambini e giovani, lotta contro la droga, l'alcolismo e altre dipendenze, il fumo e la delinquenza giovanile, e tutti gli altri fenomeni che minacciano la salute e la vita degli studenti.

 

Articolo 38

Le domande del ruolo e le attività della scuola, la sua organizzazione, il funzionamento e le procedure quotidiane nelle scuole saranno regolati da atti generali della scuola, in conformità alla normativa applicabile, sviluppati in consultazione con studenti, genitori e insegnanti.

 

Articolo 39

lavoro scolastico è pubblico.

La supervisione del lavoro scolastico è effettuata in conformità alle normative vigenti.

 

VII - AUTONOMIA DELLE SCUOLE

 

Articolo 40

Le scuole sono vietati l'attività dei partiti politici e dei loro progenie.

 

Articolo 41

La scuola gode di un adeguato grado di autonomia in conformità con le normative vigenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione della didattica, esperti e altro personale e la libertà degli insegnanti.

La scuola rispetta la libertà degli insegnanti ad insegnare nel modo che ritengono opportuno, in cui la scuola deve tener conto delle norme e la sostenibilità delle esistenti e realizzazione di nuove forme e metodi nel processo di insegnamento.

Scuola forniscono supporto ottimale nell'esercizio standard professionali nell'insegnamento.

 

VIII - STANDARD DI ISTRUZIONE

 

Articolo 42

In tutte le scuole pubbliche e private in Bosnia-Erzegovina sarà stabilito e applicato formazione di base comune.

 

Articolo 43

La base comune è costituito da piani di studio con il più ampio possibile base comune per tutte le materie di istruzione primaria e secondaria generale in Bosnia-Erzegovina.

La base comune si prepara speciale hoc corpo temporaneo annuncio. I membri di questo corpo sono nominati dai Ministri dell'Istruzione degli enti, cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, e un membro nominato dal Ministro degli Affari Civili.

Su proposta del corpo intermedio del paragrafo precedente, l'accordo sulla base comune è adottata e firmata dai ministri di entità istruzione, i ministri dell'istruzione di tutte le contee della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, e del rappresentante del Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina.

La base comune volontà:

a) garantire che il processo educativo per sviluppare un atteggiamento positivo e un senso di appartenenza allo Stato della Bosnia-Erzegovina;

b) garantire e assicurare un'istruzione di qualità per tutti i bambini e di raggiungere livelli soddisfacenti di conoscenze, competenze e capacità;

c) assicurare la coerenza degli standard qualitativi di istruzione in tutte le scuole ea tutti i livelli di istruzione;

d) assicurare la conformità soddisfacente di programmi, così come la loro adattabilità, secondo le esigenze specifiche delle scuole e comunità locali;

e) assicurare l'attuazione del programma di studi per soddisfare le esigenze di sviluppo dei bambini interessati, la loro età e interessi particolari con particolare attenzione alla promozione di uno stile di vita sano nel migliore interesse di studenti, genitori, insegnanti e la società;

f) garantire la libera circolazione e parità di accesso all'istruzione;

g) economia garanzia ed efficienza nel finanziamento e il lavoro della scuola.

 

Articolo 44

La stragrande maggioranza delle attività pedagogiche nelle scuole è composto da soggetti e curricula previsti nel programma di base comune.

Nel quadro della base comune, scuole pubbliche e private hanno la libertà di creare e realizzare contenuti formativi di loro scelta, ai sensi dell'art. 3, 7, 8, 10, 34, 36 e 41 della presente legge.

 

Articolo 45

Le autorità scolastiche competenti devono anche stabilire altri standard e norme in materia di:

a) spazio, attrezzature e sussidi didattici nelle scuole,

b) il tempo per attività scolastiche ed educative,

c) libri di testo e altro materiale didattico,

d) il processo di apprendimento,

e) le competenze educative e professionali degli insegnanti,

f) la valutazione degli allievi,

standard g) carico di lavoro (insegnamento e le norme di lavoro per tutti i dipendenti della scuola), le norme sulle condizioni di lavoro (numero di studenti in classi e gruppi di insegnamento nei programmi di studio e le attività extra-curriculari).

Standard e norme sicure un'applicazione coerente ed efficace della base comune in tutte le scuole in Bosnia-Erzegovina.

 

IX - ORGANI PER FISSAZIONE DI NORME NEL ISTRUZIONE

 

Articolo 46

Corpo per definizione di norme in materia di istruzione in Bosnia-Erzegovina sono: Agenzia per la Standard e la valutazione in materia di istruzione, stabilito un accordo inter-entità, nel 2000, Agenzia per i curricula, le istituzioni di esperti esistenti delle entità e dei cantoni, Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina, così come altri gruppi di esperti permanenti e temporanee.

 

Articolo 47

L'Agenzia per gli Standard e la valutazione definisce gli standard di studente e la valutazione dei risultati conseguiti; La ricerca effettuata con lo scopo di valutare lo sviluppo e la pubblicazione dei risultati della ricerca; fornisce consulenza alle autorità competenti sui temi della standard prescritti e la loro attuazione; stabilire e condurre meccanismi di segnalazione sulla situazione nelle scuole in Bosnia-Erzegovina; stabilisce contatti con corpi che hanno funzioni simili in altri paesi, allo scopo di standard prescritti non siano inferiori ai principi applicati in tali paesi; fornire assistenza nel riconoscimento dei certificati e diplomi nazionali in altri paesi; altre attività svolte nell'ambito della norma.

 

Articolo 48  

L'Agenzia per i curriculum è organismo professionale indipendente responsabile per l'attuazione del programma di base comune a tutti i livelli dell'istruzione regolati da questa legge.

La base comune è pubblicata in tutte le gazzette ufficiali in Bosnia-Erzegovina.

L'Agenzia per Curricula è responsabile per l'attuazione, monitoraggio, valutazione, miglioramento e sviluppo della base comune in conformità con gli standard stabiliti dalla presente legge e delle norme nel quadro dell'integrazione europea.

L'Agenzia per Curricula lavora in collaborazione con l'Agenzia per gli Standard e la valutazione.

 

Articolo 49

L'accordo tra i governi di entità, cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina deve governare le questioni di organizzazione, campo di applicazione, il funzionamento, il finanziamento, la sede e le altre questioni relative al lavoro degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 45 della presente legge.

 

X - AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO NELLE SCUOLE

 

Articolo 50

Le leggi in materia di istruzione e di altre norme delle entità, cantoni e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina regolano in modo più dettagliato istituzione, l'organizzazione e la competenza di organi, organismi e le procedure per l'amministrazione del sistema educativo.

Le leggi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono regolati dalla portata e responsabilità per la gestione del sistema di istruzione, in particolare per quanto riguarda: finanziamento dell'istruzione; i rapporti tra le scuole e le autorità educative; relazioni di autorità scolastiche e le scuole nei confronti della comunità; collaborazione di tutti i soggetti in formazione; gestione della scuola e tutte le altre questioni importanti per l'efficiente gestione del sistema di istruzione.

 

1. Le autorità e gli organismi scolastici

 

Articolo 51

Ogni scuola ha un consiglio d'istituto.

Il consiglio scolastico è responsabile per la determinazione e l'attuazione della politica scolastica, la gestione generale del lavoro della scuola e l'uso efficiente delle risorse umane e materiali.

I membri del consiglio scolastico sono eletti tra il personale della scuola, il fondatore della scuola, comunità e genitori locale, secondo la procedura di legge, e sotto il principio della parità di rappresentanza di tutte le strutture.

La composizione del consiglio scolastico deve riflettere la struttura etnica di studenti e genitori, personale della scuola e la comunità locale, in quanto è in un momento rilevante, in linea di principio secondo il censimento in Bosnia-Erzegovina nel 1991.

Il comportamento del membro del consiglio scolastico è volontaria e gratuita.

 

2. Il capo della scuola

 

Articolo 52

Direttore della scuola pubblica è nominato dal consiglio d'istituto, la procedura che è più vicino alle leggi che governano delle entità, cantoni, Distretto di Brcko e atti generali della scuola.

Il direttore è responsabile della gestione quotidiana della scuola e la guida di attività pedagogiche della scuola.

 

3. I genitori

 

Articolo 53a

I genitori hanno diritti e dell'obbligo scolastico, per aiutare i genitori a stabilire un capogruppo consiliare, i cui membri sono eletti dai genitori degli studenti.

Il modo e la procedura di stabilimento e del consiglio genitori sono eletti dalla scuola.

Consiglio Genitori:

a) promuovere gli interessi della scuola nella comunità in cui ha sede la scuola,

b) rappresenta il punto di vista dei genitori al consiglio scolastico,

c) favorire il coinvolgimento dei genitori nel lavoro scolastico,

d) informare il consiglio scolastico sulle sue posizioni quando lo ritenga necessario, o su richiesta del consiglio scolastico, su ogni questione relativa al lavoro e gestione della scuola e

e) partecipare allo sviluppo e realizzazione di progetti rilevanti che incoraggiano e promuovono il lavoro educativo nella scuola;

f) nominare ed eleggere i rappresentanti dei genitori al consiglio scolastico.

 

4. gli studenti Il Consiglio

 

Articolo 54

Prendendo in considerazione l'età degli studenti che frequentano la scuola, la scuola li aiuta a stabilire un consiglio degli studenti, il cui compito è quello di:

a) promuovere gli interessi della scuola nella comunità in cui si trova la scuola,

b) rappresenta il punto di vista del bordo della scuola,

c) incoraggia l'impegno degli studenti nella scuola e

d) informare il consiglio scolastico sulle sue posizioni quando lo ritenga necessario, o su richiesta del consiglio scolastico, su ogni questione relativa al lavoro e la gestione scolastica.

Il modo e la procedura di stabilimento e il lavoro del consiglio degli studenti sono eletti dalla scuola.

 

5. scuola Expert

 

Articolo 55

Scuola hanno gruppi di esperti: consiglio dei docenti, consiglio di classe, e il gruppo di lavoro di esperti.

Il potere, la composizione e le operazioni degli organi scolastici professionali devono essere regolati da leggi del livello delle entità, cantoni, Distretto di Brcko e atti generali della scuola.

 

XI - MONITORAGGIO E CONTROLLO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

 

Articolo 56

Supervisione dell'attuazione della presente legge, il Ministero degli Affari Civili della Bosnia-Erzegovina.

Le autorità competenti per l'istruzione sono responsabili per l'attuazione e per il monitoraggio e il controllo della presente legge, ciascuno nel suo ambito di applicazione.

 

XII - PROTEZIONE DEI

 

Articolo 57  

I rapporti sulle violazioni dei principi contenuti nella presente legge possono essere presentate alla competente istituzione di istruzione o di controllo competente in materia di istruzione, che sarà una decisione per determinare la motivazione di tale violazione e ordinare la sua rimozione.

Se la decisione non viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica, o se il partito non è soddisfatto della decisione, possono presentare un reclamo con il ministero competente, che è necessario per risolvere il ricorso entro trenta giorni.

Il partito insoddisfatto può avviare un procedimento dinanzi al giudice competente.

 

Article 58  

Contro coloro che agiscono in contrasto con questa legge, i procedimenti disciplinari possono essere intentati da scuola, di controllo competente o il Ministero competente.

Nel caso di crimine sospetto, la scuola, di controllo competente o il Ministero competente informerà l'autorità competente del procedimento penale.

 

XIII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 59  

Il Ministero degli Affari Civili della Bosnia-Erzegovina si impegnano passi verso la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 48, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La procedura per la conclusione dell'accordo è effettuata entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutte le leggi nelle entità, cantoni e Distretto di Brcko, così come altre norme vigenti in materia di istruzione devono essere armonizzate con le disposizioni della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al fine di ottenere una adeguata qualità dell'istruzione e degli standard di conoscenza, e la loro comparabilità a livello nazionale e internazionale, le autorità competenti provvedono affinché entro l'inizio del 2003/2004. Le classi in tutte le scuole in Bosnia-Erzegovina è implementato sulla base del curriculum di base comuni, come definito dalla presente legge.

Fino all'adozione di una legge speciale, i principi stabiliti dalla presente legge si applicano anche alle scuole secondarie vocazione.

 

Articolo 60

Se i termini previsti dalla presente legge, non sono soddisfatti uno degli obblighi previsti, il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina passerà provvedimenti provvisori vincolanti.

provvedimenti provvisori saranno attuate per adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.

 

Articolo 61

Questa legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Bosnia-Erzegovina ''.

 

30 giu 2003 Sarajevo

Presidente della Camera dei Rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina

Sefik Džaferović         

 

Presidente Camera dei Popoli

Assemblea parlamentare

Velimir Jukic