Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O OMLADINSKOM ORGANIZOVANJU RS

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

U Zakonu o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 98/04 i 119/08) član 2. mijenja se i glasi:

„Pojmovi koji se u ovom zakonu upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

- omladinu i mlade čine lica od 15 do navršenih 30 godina,

- omladinska politika predstavlja dokument koji Republika i jedinice lokalne samouprave donose u cilju poboljšanja položaja i rješavanja utvrđenih problema mladih u Republici Srpskoj. To je dokument sa jasno definisanim programskim ciljevima, mehanizmima i rokovima za njihovu realizaciju, odgovornim institucijama i organizacijama, partnerima, te neophodnim finansijskim sredstvima i njihovim izvorima, a u skladu sa jasno definisanim oblastima od interesa za mlade,

- omladinske organizacije su različiti oblici udruživanja mladih koji se osnivaju na različitim principima kao što su teritorijalni, strukovni, interesni i sličnim principima, a pod tim pojmom u smislu ovog zakona podrazumijevaju se i organizacije za mlade koje su osnovane na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama, a čiji su programi, projekti i aktivnosti u značajnoj mjeri usmjereni na mlade ili na pitanja od značaja za mlade, osim u slučaju udruživanja u omladinske savjete u koje se mogu udruživati isključivo omladinske organizacije,

- omladinske aktivnosti predstavljaju različite aktivnosti u oblastima omladinskog sektora koje sprovode mladi ili subjekti omladinske politike i koje su usmjerene ka unapređivanju položaja mladih i njihovom osnaživanju za aktivno učešće u društvu na ličnu i društvenu dobrobit,

- omladinski rad predstavlja onaj dio omladinskih aktivnosti koje se organizuju sa mladima i za mlade, odvija se u okviru slobodnog vremena mladih i preduzima se radi unapređivanja uslova za lični i društveni razvoj mladih i opšte društvene koristi u skladu sa njihovim potrebama, mogućnostima, a uz njihovo dobrovoljno učešće,

- omladinski objekat je pristupačan i prilagođen otvoren ili zatvoren prostor u kome se obavljaju omladinske aktivnosti,

- omladinski centar je pristupačan i prilagođen prostor za mlade u kojem se mladima u kontinuitetu pružaju aktivnosti i programi zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja sa ciljem razvoja mladih u svjesne, odgovorne članove zajednice i stvaranja uslova za ostvarivanje njihovih punih potencijala,

- omladinske manifestacije su oblici omladinskih aktivnosti i djelovanja kojima se realizuju programi namijenjeni omladini,

- neformalno obrazovanje mladih je skup organizovanih i mladima prilagođenih obrazovnih aktivnosti, koje  nisu  predviđene   sistemom   formalnog   obrazovanja, zasnovanih   na potrebama i interesovanjima mladih, principima dobrovoljnog i aktivnog učešća mladih u procesu učenja i promociji demokratskih vrijednosti, kroz koje mladi stiču kompetencije neophodne za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i bolju zaposlenost i

- međunarodna omladinska saradnja predstavlja različite oblike saradnje mladih na međunarodnom nivou, kao i institucionalnu saradnju u oblastima od interesa za mlade.“

 

Član 2.

U članu 7. u stavu 2. riječi: „i polne diskriminacije“ zamjenjuju se riječima: „polne i diskriminacije na osnovu invaliditeta“.

 

Član 3.

U članu 11. u stavu 3. riječi: „republičkom, gradskom i opštinskom nivou“ zamjenjuju se riječima:

„nivou Republike i jedinica lokalne samouprave“.

 

Član 4.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina.

Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donose akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana.

Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi.“

 

Član 5.

Član 14. mijenja se i glasi:

„Omladinsku politiku Republike Srpske donosi Narodna skupština Republike Srpske. Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva.

Prijedlog omladinske politike i akcionog plana provođenja omladinske politike iz st. 1. i 2. ovog člana priprema Ministarstvo u saradnji sa Savjetom za mlade Republike Srpske.“

 

Član 6.

Član 15. mijenja se i glasi:

„Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Omladinska politika iz stava 1. ovog člana mora da bude u skladu sa Omladinskom politikom Republike Srpske.“

 

Član 7.

U članu 16. riječi: „grada i opštine“ zamjenjuju se riječima: „jedinice lokalne samouprave“, kao i u cijelom tekstu Zakona u odgovarajućem padežu, a riječi: „Odbor za pitanja mladih Narodne skupštine Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima: „skupštinsko radno tijelo koje se bavi pitanjima mladih“.

 

Član 8.

U članu 18. u stavu 1. u alineji prvoj riječi: „omladinskom politikom“ zamjenjuju se riječima:

„akcionim planom provođenja omladinske politike“.

 

Član 9.

Član 19. mijenja se i glasi:

„Nadležni organi Republike i jedinica lokalne samouprave obavezuju se da će, u skladu sa članom 17. ovog zakona, posebnu pažnju posvetiti izradi i realizaciji programa u sljedećim oblastima:

- zapošljavanja mladih,

- stambene politike za mlade,

- obrazovanja, kulture i fizičke kulture,

- zdravlja i socijalne politike za mlade,

- informisanja mladih,

- ravnopravnosti polova,

- mobilnosti, omladinskog rada i organizovanja,

- borbe protiv nasilja i kriminaliteta,

- korištenja slobodnog vremena mladih i participacija u društvu i

- zaštite životne sredine i mladi.“

 

Član 10.

Član 22. mijenja se i glasi:

„U cilju poboljšanja uloge i statusa mladih u Republici, nadležni organi Republike i jedinica lokalne samouprave će obezbijediti uslove da mladi učestvuju u donošenju odluka, raspravama i debatama koje se odnose na njihovu problematiku.

Obezbjeđivanje  uslova  iz  stava  1.  ovog  člana  odnosi  se  na  obavezu  nadležnih  organa Republike i jedinica lokalne samouprave da formiraju posebne komisije za mlade.

Na republičkom nivou formira se skupštinsko radno tijelo koje se bavi pitanjima mladih, a čiji je rad definisan Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske. Komisije za mlade na nivou jedinica lokalne samouprave biraju se i iz reda predstavnika omladinskih savjeta, pri čemu jednu trećinu članova komisije za mlade čine predstavnici omladinskih savjeta. Komisije za mlade su stalna radna tijela u jedinicama lokalne samouprave.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima nisu formirani omladinski savjeti, članovi, odnosno predstavnici mladih u komisiji za mlade biraće se iz reda omladinskih organizacija putem javnog konkursa.“

 

Član 11.

Član 23. mijenja se i glasi:

„Omladinske organizacije mogu se registrovati u omladinski registar pod uslovom da u svom članstvu imaju najmanje dvije trećine mladih.

Oblici organizovanja iz stava 1. ovog člana mogu se međusobno udruživati u složenije oblike organizovanja, kao što su savezi, unije i omladinski savjeti.

Pored omladinskih organizacija, mogu se osnivati organizacije za mlade koje su svojim radom i aktivnostima usmjerene na rad sa mladima ili na pitanjima od značaja za mlade.“

 

Član 12.

U članu 29. stav 2. briše se.

 

Član 13.

Poslije člana 45. dodaje se novi član 45a. koji glasi:

„Član 45a.

Za predsjednika, potpredsjednika, predsjednika skupštine, predsjednika Upravnog odbora Omladinskog savjeta i omladinskih savjeta jedinica lokalne samouprave ne mogu biti birana lica koja u smislu odredbe člana 2. stav 1. alineja prva ovog zakona nisu mladi.“

 

Član 14.

Poslije člana 48. dodaje se novi član 48a. koji glasi:

„Član 48a.

Prilikom upisa u omladinski registar omladinska organizacija dužna je ispuniti, pored opštih, i posebne uslove:

- programski ciljevi i zadaci definisani u statutu moraju biti usmjereni uglavnom na mlade i pitanja od interesa za mlade,

- u svom članstvu mora imati najmanje dvije trećine mladih,

- u organima upravljanja mora imati najmanje dvije trećine mladih.

Prilikom upisa u omladinski registar organizacija za mlade dužna je ispuniti, pored opštih, i poseban uslov da programi, projekti i aktivnosti u značajnoj mjeri moraju biti usmjereni na mlade ili na pitanja od značaja za mlade.

Omladinski savjet i omladinski savjeti jedinica lokalne samouprave postaju reprezentativni i imaju sva prava i obaveze utvrđene ovim zakonom danom upisa u omladinski registar.“

 

Član 15.

U članu 54. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Za realizaciju akcionog plana provođenja omladinske politike na nivou Republike planiraju se finansijska sredstva.

Za  realizaciju  akcionog  plana  provođenja  omladinske  politike  na  nivou  jedinice  lokalne samouprave  planiraju  se  i  izdvajaju  sredstva  u  iznosu  ne  manjem  od  iznosa  sredstava obezbijeđenih budžetom na nivou te jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. Planiranje i izdvajanje sredstava na način utvrđen u stavu 3. ovog člana ne odnosi se na kapitalne investicije.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

 

Član 16.

U članu 61. poslije riječi: „obezbijede“, dodaju se riječi: „pristupačne i prilagođene“.

 

Član 17.

U članu 62. poslije riječi: „obezbjeđuje“, dodaju se riječi: „pristupačan i prilagođen“.

 

Član 18.

Član 64. briše se.

 

Član 19.

Član 69. mijenja se i glasi:

„Omladinske manifestacije su oblici omladinskih aktivnosti i djelovanja u kojima se realizuju programi namijenjeni omladini, a mogu se provoditi u posebno uređenim objektima za tu namjenu, kao i na drugim mjestima koja ispunjavaju uslove za bezbjedno održavanje manifestacije.“

 

Član 20.

U članu 70. riječi: „druga fizička i pravna lica“ zamjenjuju se riječima: „organizacije za mlade“.

 

Član 21.

Poslije člana 74. naziv glave: „MEĐUNARODNA OMLADINSKA SARADNJA“ mijenja se i glasi: „MEĐUNARODNA OMLADINSKA SARADNJA I MOBILNOST MLADIH“.

 

Član 22.

U članu 75. u stavu 3. poslije riječi: „saradnju“, dodaju se riječi: „i mobilnost mladih“.

 

Član 23.

Poslije člana 75. dodaje se novi član 75a. koji glasi:

„Član 75a.

Pojam mobilnost mladih podrazumijeva obrazovnu, kulturnu i turističku pokretljivost mladih, te njihovo uključivanje u međunarodnu saradnju i razmjenu.

Standardi koji će se preciznije definisati dokumentom omladinske politike, a odnose se na mobilnost mladih su:

-  veća međugradska i mobilnost mladih unutar zemlje,

-  veća međunarodna mobilnost mladih,

-  povećati  smještajne  kapacitete  i omogućiti  pogodnosti  u transportnim  uslugama za mlade.“

 

Član 24.

U članu 76. u stavu 2. poslije riječi: „medija“ dodaju se riječi: „i u različitim formatima“.

 

Član 25.

Poslije člana 76. naziv odjeljka: „Upravljački  komitet“ mijenja se i glasi: „Savjet za mlade Republike Srpske“.

 

Član 26.

Član 77. mijenja se i glasi:

„Savjet za mlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet) osniva Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva, a radi davanja mišljenja o stručnim pitanjima iz oblasti razvoja omladinske politike i njene primjene.

Članovi Savjeta su:

- ministar porodice, omladine i sporta,

- ministar prosvjete i kulture,

- ministar zdravlja i socijalne zaštite,

- ministar rada i boračko-invalidske zaštite,

- ministar finansija,

- predstavnik radnog tijela koje se bavi pitanjima mladih Narodne skupštine Republike Srpske i - tri predstavnika Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Rad Savjeta uređuje se pravilnikom, koji donosi ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

 

Član 27.

U članu 78. riječi: „upravljačke komitete“ zamjenjuju se riječima: „savjete za mlade“.

 

Član 28.

U članu 79. u stavu 1. riječ: „Komitet“ zamjenjuje se riječju: „Savjet“, kao i u cijelom tekstu Zakona u odgovarajućem padežu.

 

Član 29.

Član 81. briše se.

 

Član 30.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 01-2021/11                                                                                                PREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar 2011.                                                                           NARODNE SKUPŠTINE   Mr Igor Radojičić