Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Regolamento per istituzione e tenuta del registro delle Chiese e delle comunità religiose, le loro associazioni e le forme organizzative in Bosnia-Erzegovina

 

PRAVILNIK

O USPOSTAVI I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

«Službeni glasnik BiH», broj 46/04).

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se: vođenje jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar); upis u Registar; postupanje po prijavi za upis u Registar; upis promjena u Registru; zbirka isprava; javnost Registra; čuvanje Registra; izvadak iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za uspostavu i vođenje Registra, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) za:

a) sve crkve i vjerske zajednice i njihove unutrašnje organizacione oblike, kojima se na osnovu Zakona potvrđuje kontinuitet svojstva pravne osobe, te nove pravne osobe koja se konstituiše iz postojećeg Subjekta upisa;

b) saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, za koje to zatraži crkva ili vjerska zajednica;

c) registraciju nove crkve i vjerske zajednice.

 

II - VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 2.

1. Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutrašnjih organizacionih oblika iz člana 1. tač. a), b), c) ovoga pravilnika (u daljem tekstu: Subjekt upisa), vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

2. Registar se vodi u obliku knjige formata 350 x 250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala (Obrazac RSU).

3. Na naslovnoj strani knjige Registra u lijevom gornjem uglu se upisuje: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde, a na sredini naslovne strane, Registar, s konkretnom naznakom za koju crkvu ili vjersku zajednicu se vodi Registar, te broj knjige (knjiga broj I., II., III., IV. i V.).

4. Registar se vodi posebno za svaku: crkvu, vjersku zajednicu, saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, koji imaju svojstvo pravne osobe.

5. Strane Registra, osim naslovne strane, označene su rednim brojevima.

6. Prije prvog upisa u Registar, ovlaštena službena osoba Ministarstva ovjerava Registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva, na način, da na prvoj unutrašnjoj strani Registra upiše tekst, koji glasi: "Ovaj Registar sadrži ukupno______ strana".

 

Član 3.

1. Popunjavanje rubrike u Registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su naznačeni u rubrici.

2. Rubrika se popunjava čitljivo, tintom ili hemijskom olovkom.

3. Upisani tekst u rubrici se ne smije brisati niti ispravljati.

4. Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene službene osobe Ministarstva i datum ispravke, a ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem crvenom kosom crtom, i upis se obavlja u prvoj slobodnoj rubrici.

 

Član 4.

1. Izmjena nastala nakon upisa u Registar, upisuje se u rubriku, koja se odnosi na odgovarajuću izmjenu, a nakon upisa novog podatka, rubrika koja sadrži stari podatak precrtava se kosom crvenom crtom.

2. Ako je rubrika, koja se odnosi na izmjenu podatka, popunjena, ili ako Subjekt upisa mijenja svoj naziv, na prvoj slobodnoj strani Registra prenose se svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske strane s koje se prenosi upis u Registar, na način, da se u rubriku: "registarski broj" upisuje registarski broj pod kojim je upisan Subjekt upisa, u rubriku: "datum registra sa strane broj", upiše se broj prethodne strane s koje se prenosi registracija, na strani s koje se prenosi registracija, u rubriku: "datum registracije na stranu broj", upiše se broj strane na koju se prenosi registracija, nakon čega se strana s koje se prenosi registracija precrtava kosom crvenom crtom.

3. Datum prestanka s radom Subjekta upisa upisuje se u odgovarajuću rubriku, a potom se registarska strana koja se odnosi na taj Subjekt upisa, precrtava s dvije kose crvene crte.

 

III - UPIS U REGISTAR

 

Član 5.

1. Prijava za upis u Registar Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

2. U prijavi za upis u Registar Subjekta upisa, kojemu se, u skladu sa članom 8. st. 2., 5. i 6. Zakona potvrđuje kontinuitet pravne osobe, navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište Subjekta upisa i broj telefona;

c) sadržaj, opis i otisak pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj, opis i otisak štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

3. Uz prijavu se prilaže: ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

4. Ako se unutar postojećeg Subjekta upisa iz stava 2. ovoga pravilnika konstituiše nova organizaciona cjelina, koja će imati svojstvo pravne osobe, prijava za upis u Registar Ministarstva takvog Subjekta upisa podnosi se na obrascu U-1-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

5. U prijavi U-1-1 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

6. Uz prijavu U-1-1, prilaže se:

a) uredno popunjen obrazac U-1 za postojeći Subjekt upisa, u skladu sa stavom 2. ovoga člana, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;

b) odluka nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnivanju Subjekta upisa;

c) ime, prezime, ovjereni potpis i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

 

Član 6.

1. Prijava za upis u Registar novog Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-3, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

U prijavi U-3 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

2. Uz prijavu U-3, u skladu sa članom 18. st. 1. i 2. Zakona, prilaže se:

a) statut Subjekta upisa;

b) isprava o službenom vjerskom naukovanju Subjekta upisa;

c) spisak 300 građana-sljedbenika, koji sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis građana-sljedbenika;

d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegova zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima;

e) podaci za ovlaštenu osobu iz člana 5. stav 3. ovoga pravilnika, na obrascu U -2.

 

Član 7.

1. Statut Subjekta upisa ovjerava Ministarstvo, na način, da se strane statuta prošiju vrpcom, a oba kraja vrpce se na posljednjoj strani statuta pričvrste naljepnicom, na kojoj se otisne pečat Ministarstva.

2. Na posljednjoj strani statuta upisuje se tekst ovjere, koji glasi:

"Ovjerava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine".

Broj _________ Datum ______ Potpis _____________________

 

Član 8.

1. Dva ili više Subjekata upisa iz Bosne i Hercegovine mogu osnovati saveze crkava i vjerskih zajednica (u daljem tekstu: Savez).

2. Savezi se osnivaju pisanim aktom, u kojem se navode osnivači, definisani ciljevi osnivanja Saveza, način osnivanja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, te vrijeme trajanja Saveza.

3. Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

U prijavi U-1 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

f) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

g) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

h) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

i) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

4. Uz prijavu U-1 se prilaže: ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba, i pismeni akt iz stava 2. ovoga člana.

 

IV - POSTUPANJE PO PRIJAVI ZA UPIS U REGISTAR

 

Član 9.

1. Po prijemu prijave za upis u Registar, Ministarstvo će utvrditi da li je prijava pravilno popunjena, ovjerena i podnijeta od strane ovlaštene osobe, te da li su uz prijavu priložene isprave, u skladu sa Pravilnikom.

2. Ukoliko postoji nedostatak, Ministarstvo će pismeno obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 15 dana uredi, odnosno dopuni prijavu.

3. Ako podnosilac prijave u roku iz prethodnog stava ne uredi, odnosno dopuni prijavu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti prijavu.

4. Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana uredno podnijete prijave, donijeti rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa.

 

Član 10.

1. Danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva, Subjektu upisa iz člana 5. ovoga pravilnika potvrđuje se kontinuitet pravne osobe, a Subjekt upisa iz člana 6. i Savez iz člana 8. ovoga pravilnika stječe svojstvo pravne osobe, danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva.

2. Svaki Subjekt upisa, u trenutku stjecanja svojstva pravne osobe, za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Član 11.

1. Ministarstvo može odbiti prijavu za upis u Registar, samo iz razloga navedenih u Zakonu.

2. U slučaju iz prethodnog stava, podnosilac prijave može uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od prijema rješenja o odbijanju registracije.

3. Ako Ministarstvo ne donese rješenje o upisu u Registar novog Subjekta upisa u roku od 60 dana od dana uredno podnijete prijave za upis u Registar, smatrat će se da je donijeto rješenje o registraciji istekom 60 dana nakon podnijete prijave.

4. U slučaju iz stava 3. ovoga člana, podnosilac prijave može uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za upis u Registar.

5. Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je konačna.

6. Protiv konačne odluke može se podnijeti tužba upravnom odjelu Suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana prijema konačne odluke.

 

V - UPIS PROMJENA U REGISTRU

 

Član 12.

1. Subjekt upisa je dužan prijaviti upis promjene podatka u Registru, iz čl. 4., 6. ili 8. ovoga pravilnika, kao i upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu broj U-4.

2. Prijavu iz prethodnog stava potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa i ista se ovjerava pečatom Subjekta upisa.

3. Uz prijavu za upis promjena iz stava 1. ovoga člana, Subjekt upisa podnosi isprave na osnovu kojih dokazuje nastale promjene u Registru.

4. Ministarstvo će donijeti rješenje o promjeni podataka Subjekta upisa u Registru u roku od osam dana od dana prijema prijave.

5. Subjekti upisa iz člana 5. stav 4., člana 6. stav 2. i člana 8. ovoga pravilnika su dužni, da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upisu u Registar Ministarstva Subjekta upisa, Ministarstvu dostaviti otisak pečata i štambilja.

 

Član 13.

1. Ako Subjekt upisa prestane s radom, dužan je odmah podnijeti Ministarstvu prijavu za brisanje iz Registra Subjekta upisa, na obrascu U-5.

2. U prijavi iz prethodnog stava navodi se puni naziv Subjekta upisa koji prestaje s radom, sjedište Subjekta upisa i razlog prestanka.

3. Uz prijavu se prilaže Odluka nadležnog organa o prestanku s radom Subjekta upisa.

4. Na osnovu uredne prijave, Ministarstvo, po žurnom postupku, donosi rješenje o prestanku s radom Subjekta upisa.

 

VI - ZBIRKA ISPRAVA

 

Član 14.

1. Za svaki Subjekt upisa vodi se zbirka isprava.

2. Na naslovnoj strani omota, na sredini, upisuje se naziv: "Zbirka isprava", a ispod navedenog teksta, upisuje se naziv Subjekta upisa i registarski broj pod kojim je izvršen upis u Registar.

3. U zbirku isprava odlažu se: prijava za upis u Registar, Statut, rješenje o upisu u Registar, prijava za upis promjena u Registru, dokaz o plaćenoj naknadi, kao i sve isprave koje su priložene uz prijavu, na osnovu kojih je izvršen upis i promjena upisa u Registru.

4. Zbirke isprava se smatraju ispravama trajne vrijednosti.

 

VII - JAVNOST REGISTRA

 

Član 15.

1. Registar je javan.

2. Svaka osoba, koja dokaže pravni interes, ima pravo uvida u podatke upisane u Registar, osim osobnih podataka fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje Subjekta upisa, odnosno dijela Subjekta upisa, zaštićenih zakonom, ili pak podnijeti zahtjev da joj se dostavi kopija isprave u Registru.

3. Kopiju isprave potpisuje ministar, ili službena osoba koju on ovlasti.

 

VIII - ČUVANJE REGISTRA

 

Član 16.

1. Registar i sve isprave, na osnovu kojih je izvršen upis u Registar, kao i sve promjene u Registru, koje se odnose na Subjekt upisa, smatraju se ispravama od trajne vrijednosti, i njihovo arhiviranje i čuvanje vrši se na način, koji će osigurati zaštitu od zloupotrebe, oštećenja ili uništenja.

2. Zavođenje prijava i ostalih isprava koji su predmet ovog pravilnika, te arhiviranje i čuvanje zbirke isprava, vrši se na način koji će osigurati zaštitu od zloupotrebe, oštećenja ili uništenja, u skladu sa Uputstvom o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih organa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 35/03).

 

IX - IZVADAK IZ REGISTRA

 

Član 17.

1. Na pismeni zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, njegova punomoćnika, ili nadležnog organa, Ministarstvo izdaje izvadak iz Registra, na obrascu IR.

2. Obrazac IR sadrži: puni naziv Subjekta upisa, sjedište, broj telefona, registarski broj i datum rješenja upisa, te ime i prezime zakonskog zastupnika Subjekta upisa.

3. Obrazac IR potpisuje ovlaštena službena osoba Ministarstva i isti se ovjerava pečatom Ministarstva.

4. Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke, koji su upisani u Registar.

5. Na zahtjev nadležnog organa (pravosudnog i sl.), koji utvrđuje činjenice u postupku koji vodi, u obrazac IR se mogu unijeti i zastarjeli podaci.

 

X - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.

1. Obrasci prijava navedeni u ovom pravilniku popunjavaju se pisaćom mašinom, ili kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a pisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati niti brisati i moraju biti istovjetni sa Statutom ili Odlukom nadležnog organa Subjekta upisa.

2. Prijava i isprave koje se podnose uz prijavu za upis u Registar ili za upis promjene u Registru, podnose se u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji.

3. Ministarstvo će izdati rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa i rješenje o upisu promjene podatka u Registru Subjekta upisa na jeziku i pismu na kojem to zahtijeva Subjekt upisa.

 

Član 19.

Prijave za upis u registar Subjekata upisa i prijave za upis promjena u Registru predviđene ovom pravilnikom, Ministarstvu podnose: Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati za Katoličku Crkvu, Eparhije za Srpsku pravoslavnu Crkvu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijski uredi za Islamsku zajednicu, i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine za Jevrejsku zajednicu.

 

Član 20.

Podnosilac prijave je obavezan, da uz prijavu priloži dokaz o plaćenoj naknadi za:

a) upis u Registar Subjekta upisa 50 KM;

b) upis promjena u Registru 50 KM;

c) izvadak iz Registra 10 KM;

d) kopiju isprava po jednoj strani 1 KM.

 

Član 21.

1. Obrasci: U-1, U-1-1, U-2, U-3, U-4 i U-5 čine sastavni dio ovoga pravilnika, i isti se bez naknade mogu dobiti u Ministarstvu, a biće dostupni i na njeb strani njnjnj.mpr.gov.ba

2. Rješenje Ministarstva o upisu u Registar Subjekta upisa i upisu promjena Subjekta upisa u Registru, bez obrazloženja, objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", na teret Subjekta upisa.

 

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Trascina file per caricare