Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

U skladu s članom 23 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na 48 sjednici održanoj 29.avgusta 2002.godine, donosi

 

Z A K O N

O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA

 

PRVI DIO:I - UDRUŽENJA I FONDACIJE

 

I.1. OPĆE ODREDBE

 

Član 1

Ovim zakonom ureðuje se osnivanje, registracija, unutra nja organizacija, prestanak rada i aktivnost udruženja i fondacija koji se registruju u svojstvu udruženja i fondacija na nivou Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt»).

 

Član 2

1. Udruženje se osniva zajedničkim sporazumom u kojem se grupa od tri ili više fizičkih, odnosno pravnih lica, u svim kombinacijama, dobrovoljno udružuje radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nema namjeru sticati profit. Osnivači udruženja ne mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti, Brčko Distrikt, kantoni, gradovi, općine, državni organi, državna preduzeća, fondovi, kao ni bilo koja druga državnačinstitucija ili organizacija. Udruženje stiče status pravnog lica upisom u Sudski registar Brčko Distrikta (u daljem tekstu: registar).

2. Fondacija je pravno lice osnovano od jednog ili više fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu: osnivači), a čiji je cilj upravljanje odreðenom imovinom u javnom interesu ili u dobrotvorne svrhe. Osnivači fondacije ne mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti, Brčko Distrikt, kantoni, gradovi, općine, državni organi, državna preduzeća i fondovi, kao ni bilo koja druga državnačinstitucija ili organizacija. Fondacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar.

 

Član 3

1. Ciljevi i aktivnosti Udruženja ili fondacije ne mogu uključivati angažovanje u predizbornoj kampanji, prikupljanje sredstava za kandidate, finansiranje i promovisanje kandidata odnosno političkih stranaka.

 

Član 4

1. Udruženje ili fondacija može obavljati privredne djelatnosti samo ako je svrha takvih djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvrðenih statutom Udruženja ili fondacije.

2. Udruženje ili fondacija može obavljati privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane s ostvarivanjem osnovnih ciljeva utvrðenih statutom Udruženja ili fondacije (u daljem tekstu: nesrodne privredne djelatnosti) samo preko posebno osnovanog pravnog lica.

3. Dobit koju Udruženje ili fondacija ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva utvrðenih statutom Udruženja ili fondacije.

4. Nije dozvoljeno direktno ili indirektno sticanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti Udruženja ili fondacije: osnivačima, članovima Udruženja, članovima upravljačkih organa, odgovornim licima, radnicima ili donatorima.

5. Ograničenje iz prethodne tačke se ne odnosi na naknade za rad ili nadoknade tro kova tim licima u vezi s ostvarivanjem ciljeva utvrðenih statutom Udruženja ili fondacije.

6. Ograničenja iz ovog člana neče uticati na imovinu Udruženja i fondacije iz člana 32 ovog zakona.

 

Član 5

1. Udruženja i fondacije samostalno utvrðuju svoje ciljeve i aktivnosti u skladu s Ustavom BiH, Statutom Brčko Distrikta i ovim zakonom.

2. Program i djelovanje Udruženja ili fondacije ne mogu biti u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, niti usmjereni ka njegovom nasilnom rušenju niti raspirivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije.

 

Član 6

1. Registrovanom Udruženju ili fondaciji može se zakonom ili odlukom organa izvršne vlasti donesenim u skladu sa zakonom povjeriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javna ovlaštenja. Pod javnim ovlaštenjima u smislu ovog zakona podrazumijeva se javna uprava koju Vlada Brčko Distrikta vrši u skladu sa Statutom i Zakonom o izvr noj vlasti Brčko Distrikta.

2. Ovo se ne može uraditi protiv volje Udruženja ili fondacije.

3. Ako Udruženje ili fondacija prihvati da vrši javna ovlaštenja, obavezna je obezbijediti zakonito i nesmetano provo enje javnih ovlaštenja.

4. Rad registrovanog Udruženja ili fondacije je javan ukoliko nije drugačije predviðeno statutom Udruženja ili fondacije.

 

Član 7

1. Svako registrovano Udruženje ili fondacija ima svoj puni naziv i sjedište.

2. Udruženje ili fondacija u obavljanju svoje djelatnosti može upotrebljavati isključivo svoj registrovani naziv.

3. Uz svoj puni naziv Udruženje ili fondacija može koristiti i skraćeni naziv.

4. Naziv registorvanog Udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

5. Udruženje odnosno fondacija može imati svoj znak.

6. Naziv, skraćeni naziv i znak Udruženja ili fondacije moraju se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih registrovanih Udruženja ili fondacija.

7. Naziv, skraćeni naziv i znak Udruženja ili fondacije ne mogu da sadrže riječi, znakove ili simbole koji su protivni zakonu ili javnom moralu.

 

I.2. UDRUŽENJA

 

I.2.1. Osnivanje Udruženja

 

Član 8

1. Radnje preduzete u vremenu izmeðu osnivanja i registracije Udruženja mogu stvoriti obaveze samo za one koji su preduzeli te radnje, osim ako Udruženje te radnje ne odobri. Samo skupština Udruženja može odobriti radnje preduzete u njegovo ime prije registrovanja.

2. Smatra se da je Udruženje osnovano na neodreðeno vrijeme, osim ako statutom nije utvrðeno drugačije.

 

Član 9

1. Osnivačka skupština Udruženja ima obavezu da donese osnivački akt, statut Udruženja i imenuje organe upravljanja u skladu s ovim zakonom.

 

Član 10

Osnivački akt Udruženja sadrži:

a) puno ime osnivača, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu osnivača;

b) naziv Udruženja, skraćeni naziv ukoliko postoji, sjedište i adresu Udruženja;

c) ciljeve osnivanja Udruženja i

d) ime osobe ovlaštene da zastupa Udruženje u obavljanju poslova u podnošenju zahtjeva za upis u

 

Član 11

Statut Udruženja sadrži:

a) naziv Udruženja, skraćeni naziv i znak Udruženja ukoliko postoje, i adresu Udruženja,

b) ciljeve Udruženja,

c) djelatnost Udruženja,

d) postupak za primanje i isključivanje članova,

e) organe i zvaničnike Udruženja, način njihovog izbora, uslove i način opoziva, ovlaštenja, način odlučivanja, trajanje mandata, odgovornost, uslove i način prestanka rada odnosno raspuštanja,

f) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ, lice ili lica koji su ovlašteni za nadzor nad korištenjem tih sredstava,

g) način ostvarivanja javnosti rada,

h) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata,

j) opis oblika i sadržaj pečata,

i) zastupanje Udruženja,

k) uslove i postupak za pripajanje drugom Udruženju, kao i uslove i postupak za razdvajanje, transformaciju ili raspuštanje odnosno prestanak rada Udruženja,

l) postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.

 

Član 12

1. Udruženje se ne može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo pravno lice izuzev registrovanog Udruženja ili fondacije.

 

I.2.2. Članstvo

 

Član 13

1. Udruženje može ustanoviti sopstvene kriterije za prijem u članstvo. Kriteriji za prijem u članstvo podliježu samo Ograničenjima u smislu zabrane diskriminacije koja je utvrðena u Ustavu Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, te u Statutu i zakonima Brčko Distrikta.

 

I.2.3. Organi Udruženja

 

Član 14

1. Pored osnivačkog akta, statuta ili njihovih ekvivalenata, Udruženje mora imati skupštinu, a može imati i upravni odbor.

 

Član 15

1. Za strano ili meðunarodno Udruženje dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani, i organe, koji ispunjavaju funkcije kako ih definiše ovaj zakon.

 

Član 16

1. Skupština, kao najviši organ Udruženja je nadležna za:

a) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata odreðenih statutom,

b) odlučivanje o pripajanju drugom Udruženju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja,

c) razrješenje članova upravnog odbora, ako takav organ Udruženja postoji,

d) usvajanje izvještaja koji je pripremio upravni odbor, ako takav organ Udruženja postoji i

e) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

 

Član 17

1. Upravni odbor, ukoliko ga Udruženje ima:

a) priprema sjednice skupštine,

b) priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi skupština,

c) provodi politiku, zakljuke i druge odluke koje je donijela skupština,

d) raspolaže imovinom Udruženja,

e) podnosi godišnji ili periodi ni izvještaj o svom radu skupštini na usvajanje i

f) vrši i druge poslove odreðene statutom.

 

Član 18

lanovi organa Udruženja ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u pravoj ili pobočnoj liniji do trećeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom tog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi organa Udruženja imaju obavezu da obezbijede da se sve finansijske transakcije Udruženja zaključuju prema realnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno pod uslovima koji su povoljniji za Udruženje.

 

I.3. FONDACIJE

 

I.3.1. Osnivanje fondacija

 

Član 19

1. Osnivači fondacije ne moraju biti državljani ili pravna lica iz Bosne i Hercegovine.

2. Fondacija može biti osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, testamentom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom.

3. Fondacija se ne može pripajati, razdvajati ili transformisati u drugo pravno lice osim fondacije.

4. Fondacija mora imati osnivački akt, statut, upravni odbor, odnosno akte i organe, koji su im suštinski ekvivalentni. Za stranu ili meðunarodnu fondaciju dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani i organe, koji vrše funkcije kako ih definiše ovaj zakon.

 

Član 20

1. Osnivački akt fondacije naro ito sadrži:

a) puno ime osnivača, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu osnivača,

b) naziv fondacije, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu fondacije,

c) ciljeve zbog kojih je fondacija osnovana,

d) izvod o novčanim iznosima i izvorima početnih osnovnih sredstava fondacije, u obliku utvrðenom propisima gradona elnika i

e) ime, prezime i adresu osobe ovlaštene da zastupa fondaciju u obavljanju poslova u podnošenju zahtjeva za upis u

 

Član 21

Statut fondacije sadrži:

a) naziv fondacije, skraćeni naziv i znak ukoliko postoje, i sjedište fondacije,

b) ciljeve fondacije,

c) djelatnost fondacije,

d) organe i zvaničnike fondacije, način njihovog izbora, nadležnost, način odlučivanja, te uslove i proceduru njihovog raspuštanja,

e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima fondacije,

f) postupci za izmjenu i dopunu statuta, kao i ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata,

g) zastupanje fondacije,

h) uslovi i postupak za pripajanje drugoj fondaciji, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada fondacije,

i) kriteriji za raspolaganje imovinom fondacije u slučaju prestanka rada fondacije i

j) opis oblika i sadržaj pečata fondacij

 

I.3.2. Organi fondacije

 

Član 22

1. Organ upravljanja fondacijom je upravni odbor.

2. Statutom registrovane fondacije mogu se utvrditi i drugi organi fondacije.

 

Član 23

1. Upravni odbor fondacije je odgovoran za ostvarivanje ciljeva fondacije, a može obavljati i druge poslove utvr ene statutom i u skladu sa zakonom.

2. Upravni odbor registrovane fondacije čine najmanje tri člana.

3. Članovi upravnog odbora fondacije ne moraju biti državljani Bosne i Hercegovine.

4. Upravni odbor fondacije nadležan je za:

a) donošenje ili priznavanje osnivačkog akta, statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata utvrðenih statutom,

b) odlučivanje o pripajanju drugoj fondaciji, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama fondacije,

c) prijem, usvajanje i podnošenje dokumentacije, informacija i ostalih izvještaja ili materijala ako se to ovim zakonom ili u skladu s njim zahtijeva i

d) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa fond

 

Član 24

Članovi organa fondacije ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u pravoj ili pobočnoj liniji do trećeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom tog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi organa imaju obavezu da osiguraju da se sve finansijske transakcije fondacije zaključuju prema pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljniji za fondaciju.

 

I.4. REGISTROVANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 25

1. Registracija Udruženja je dobrovoljna.

2. Udruženja i fondacije upisuju se u registar.

 

Član 26

Ukoliko je predviðeno statutom, naziv Udruženja ili fondacije može se upisati u registar i na jednom ili više stranih jezika, s tim da se prvi upiše naziv na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Strana Udruženja ili fondacije mogu upotrebljavati samo svoje registrovane nazive.

 

Član 27

1. Prijava za upis u registar podnosi se u roku od petnaest dana od dana donošenja osnivačkog akta. Uz prijavu za upis prilaže se:

a) osnivački akt odnosno akt osnivanja,

b) statut Udruženja ili fondacije,

c) spisak osnivača i članova organa upravljanja,

d) imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje Udruženja ili fondacije u Bosni i Hercegovini,

e) podaci iz člana 31 ovog zakona, ukoliko se radi o upisu stranog Udruženja ili fondacije,

f) naziv Udruženja ili fondacije i skraćeni naziv ukoliko postoji,

g) primjerak znaka Udruženja ili fondacije, ukoliko postoji i

h) ciljeve Udruženja ili

2. Obrazac i način podnošenja prijave za registraciju utvrðuje se propisima Pravosudne komisije.

 

Član 28

1. Rješenje koje donosi Osnovni sud o upisu u registar Udruženja ili fondacije sadrži:

a) datum upisa,

b) registracijski broj pod kojim je izvršen upis,

c) naziv, skraćeni naziv ukoliko postoji i adresu Udruženja ili fondacije,

d) znak Udruženja ili fondacije, ako postoji,

e) ciljeve za koje je Udruženje ili fondacija osnovana,

f) djelatnost Udruženja ili fondacije,

g) imena i adrese lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja ili

 

Član 29

Ako Osnovni sud ustanovi da su ciljevi Udruženja ili fondacije u suprotnosti s odredbama člana 3 ovog zakona odnosno člana 5 ovog zakona, odnosno da su naziv, skraćeni naziv i znak Udruženja ili fondacije protivni odredbi člana 7, stav 7, Osnovni sud će Rješenjem odbiti prijavu za upis u registar, navodeći razloge za donošenje takvog Rješenja.

 

Član 30

1. Udruženje ili fondacija dužne su podnijeti Osnovnom sudu prijavu za izmjenu i dopunu registracije u slučaju nastupanja promjene u pogledu podataka navedenih u članu 28 pod c), d), e) i f) ovog zakona, i to u roku od 8 dana od dana nastupanja promjene.

2. Osnovni sud donosi rješenje u pogledu prijave u skladu s članom 28 ovog zakona.

 

Član 31

1. Osim ako nije drugačije utvrðeno u ovom članu, pravila i postupci za registrovanje utvrðeni u ovom zakonu odnose se i na strana i meðunarodna Udruženja, fondacije i druge neprofitne organizacije, kao i njihove podružnice koje žele da se registruju na nivou Brčko Distrikta.

1. Uz prijavu za registraciju na nivou Brčko Distrikta, strana i meðunarodna Udruženja, fondacije i druge neprofitne organizacije dostavit će Osnovnom sudu radi upisa u registar:

a) dokaz da organizacija ima status pravnog lica u inozemstvu,

b) izjavu u kojoj se opisuju aktivnosti koje će se preduzeti u Brčko Distriktu,

c) naziv, adresu i broj telefona sjedišta organizacije u mati noj zemlji i glavnog predstavni tva u Bosni i Hercegovini, ukoliko postoji,

d) ime i prezime, zvanje lica koje rukovodi glavnim predstavni tvom organizacije u Bosni i Hercegovini. Ako organizacija nema predstavni tvo u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se navodi ime, prezime i zvanje lica odgovornog za rad doorganizacija u Bosni i Hercegovini i

e) ime i prezime, adresa, zvanje i broj telefona lica koje je organizacija ovlastila da bude njen pravni predstavnik u Bosni i Hercegovini.

 

I.5. FINANSIRANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 32

Prihodi Udruženja i fondacija mogu uključivati :

a) članarinu, kada je u pitanju Udruženje,

b) dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizi kih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,

c) prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,

d) prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja ili fondacije, na način odreðen statutom i

e) ostali prihodi u skladu sa

 

Član 33

1. Registrovano Udruženje ili fondacija su dužni da uredno vode poslovne knjige u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavljaju finansijske izvještaje u skladu s ovim i drugim relevantnim zakonima.

2. Registrovano Udruženje ili fondacija raspolaže svojom imovinom u skladu sa statutom i ovim zakonom.

 

Član 34

Organi Udruženja ili fondacije dužni su da upravljaju imovinom Udruženja ili fondacije s dužnom pa njom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu Udruženja i fondacije.

 

I.6. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 35

Udruženje ili fondacija briše se iz registra na osnovu konačnog rješenja o prestanku rada registrovanog Udruženja ili fondacije, odnosno na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada registrovanog Udruženja ili fondacije.

 

Član 36

1. Udruženje ili fondacija prestaje s radom:

- ako nadležni organ Udruženja ili fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Udruženja ili fondacije,

- ako se utvrdi da je Udruženje ili fondacija prestala djelovati.

Smatra se da je registrovano Udruženje ili fondacija prestala djelovati:

- ako bez opravdanih razloga ne obavlja djelatnost radi ostvarenja svojih ciljeva u periodu od najmanje dvije pune kalendarske godine,

- ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja odreðenog ovim zakonom za osnivanje Udruženja, a skupština Udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o primjeni novih članova.

2. Nezavisno od odredbi prethodnog stava smatrat će se da Udruženje nije prestalo djelovati ako prijem novih članova nije mogu zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženja.

3. Kad Osnovni sud utvrdi činjenice iz stava 1 ovog člana, donosi Rješenje o prestanku rada registrovanog Udruženja, odnosno fondacije.

 

Član 37

1. Udruženju odnosno fondaciji zabranit će se rad:

- ako djeluje suprotno odredbama člana 5 stav. ovog zakona,

- ako nakon izrečene prekršajne kazne saglasno  članu 45 ovog zakona nastavi da obavlja aktivnost zbog koje je izrečena prekršajna kazna.

2. U slučajevima iz prethodnog stava, postupak sprovodi Osnovni sud shodnom primjenom

Zakona o krivi nom postupku Brčko Distrikta.

3. Registrovano Udruženje ili fondacija čiji je rad zabranjen pravosnažnom presudom, briše se iz registra.

 

Član 38

1. Preostala imovina Udruženja ili fondacije koji se brišu iz registra raspodjeljuje se shodno odluci nadležnog organa Udruženja ili fondacije, u skladu s odredbama statuta.

2. Ukoliko nadležni organ registrovanog Udruženja ili fondacije ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana brisanja iz registra, Osnovni sud će donijeti odluku o raspodjeli preostale imovine drugom registrovanom Udruženju ili fondaciji, u skladu s odredbama ovog člana.

 

Član 39

1. Na Rješenje Osnovnog suda kojim se izriču kazne na osnovu člana 45 ovog zakona, ili raspušta Udruženje ili fondacija na osnovu člana 36 ili člana 37 ovog zakona, ili nameće raspodjela sredstava na osnovu člana 38 ovog zakona, kao i na druga Rješenja donesena u skladu s ovim zakonom može se uložiti žalba.

2. Žalba se ulaže Apelacionom sudu Brčko Distrikta u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

 

1.7 NADZOR NAD ZAKONITO U RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE JAVNIH OVLAŠTENJA

 

Član 40

Nadzor nad zakonitošću rada Udruženja i fondacija kojima je povjereno obavljanje javnih ovlaštenja vrši Odjeljenje Vlade Brčko Distrikta u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja ili fondacije.

 

Član 41

U vršenju upravnog nadzora nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja, organ koji vrši nadzor iz člana 40 ovog zakona ima pravo i dužnost da daje stru ne upute i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na vršenje povjerenih javnih ovlaštenja.

 

Član 42

Udruženje ili fondacija koji vrše javna ovlaštenja dužni su organu uprave koji vrši nadzor nad njihovim radom podnijeti izvještaj o vršenju povjerenih javnih ovlaštenja najmanje jedanput godisnje.

 

Član 43

Ako Udruženje ili fondacija koji vrše javna ovlaštenja ne vrše povjerene poslove saglasno svojim du nostima, nadlšžni organ uprave koji vrši nadzor dužan je pismeno upozoriti organ upravljanja Udruženja ili fondacije i predložiti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, kao i preduzeti druge mjere u okviru svojih prava i dužnosti.

 

Član 44

Po žalbi protiv upravnih akata koje Udruženje ili fondacija donesu prilikom vršenja povjerenih javnih ovlaštenja odlučuje Apelaciona komisija Brčko Distrikta, a u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Brčko Distrikta.

 

DRUGI DIO: - KAZNENE ODREDBE

 

Član 45

1. Kaznom od 300 KM do 3.000 KM kaznit e se za prekršaj registrovano Udruženje i fondacija koji:

a) ne izvrši upis u registar,

b) ne podnese godišnji izvještaj, ako je podnošenje obavezno prema ovom zakonu,

c) obavlja aktivnosti koje zna ajno odstupaju od ciljeva odreðenog registrovanog Udruženja ili fondacije,

d) u pravnim transakcijama ne upotrebljava jedan od svojih registrovanih naziva,

e) ne podnese prijavu za izmjenu i dopunu registracije (član 30 ta ka 1 ovog zakona),

f) ne upotrijebi ostvarenu dobit ili sredstva na način predviðen statutom ili odgovarajućim zakonom, i

g) pruži informacije Osnovnom sudu u vezi s podnošenjem zahtjeva za upis, izmjenu podataka u registru, odnosno prestankom rada u skladu s odredbama ovog zakona, koje su neistinite i navode na pogrešan zaključak.

2. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se novčanom kaznom odgovorni predstavnik Udruženja ili fondacije. Novčana kazna iznosi od 100 KM do 1.000 KM.

3. Postupak iz ovog člana provodi se u skladu sa Zakonom o prekršajima Brčko Distrikta.

 

TRE I DIO: - PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE

 

Član 46

1. Udruženja i fondacije koji su registrovani prije stupanja na snagu ovog zakona i koji žele da se registruju u skladu s ovim zakonom, imaju obavezu da usklade svoje akte s odredbama ovog zakona i da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona dostave Osnovnom sudu usklaðene akte o registraciji Udruženja ili fondacije.

 

Član 47

1. Od dana stupanja na snagu ovog zakona svim Udruženjima ili fondacijama koji su prethodno započeli ali nisu okončali postupak registrovanja u nadležnosti drugih organa vlasti Bosne i Hercegovine bit će dozvoljeno da prestanu s prethodno započetim postupkom te da umjesto toga nastave s postupkom u skladu s odredbama ovog zakona.

2. Udruženja i fondacije koji se registruju u skladu s odredbama prethodne tačke nisu obavezni da plaćaju administrativnu taksu.

 

Član 48

1. Pravosudna komisija i gradonačelnik se obavezuju da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu sve podzakonske akte predviðene ovim zakonom.

2. Svi podzakonski akti koje Pravosudna komisija i gradona elnik donesu na osnovu odredbi ovog zakona, te sve izmjene i dopune istih, bit će objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

 

 

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

BOSNE I HERCEGOVINE

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

 

Broj:0-02-022-215/02

Brčko, 29. avgust 2002.godine

 

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Ðapo, dipl.pravnik