Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O OMLADINSKOM ORGANIZOVANJU

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom se utvrñuje: opšti interes i programi u oblasti omladine, osnivanje, udruživanje omladinskih organizacija, djelatnost, imovina i finansiranje, prava i obaveze, stručni rad i usavršavanje, omladinske manifestacije, meñunarodna omladinska saradnja, informisanje i tijela za razvoj omladinske politike.

 

 1. Odreñivanje pojmova

 

Član 2.

U smislu ovog zakona utvrñuju se izrazi koji imaju sljedeće značenje: "Omladinu i mlade" čine lica od 16 do navršenih 30 godina.

"Omladinska politika" predstavlja strategiju koju društvena zajednica preduzima u cilju poboljšanja statusa mladih u Republici Srpskoj, kao i rješavanje problema omladine. To je dokument sa utvrñenim ciljevima, strategijom i posebnim programima iz pojedinih oblasti.

"Omladinske organizacije" su različiti oblici udruživanja mladih (klubovi, centri, savezi, unije i drugo) koji se osnivaju na različitim principima kao što su teritorijalni, strukovni, interesni i slično.

"Omladinski rad, odnosno aktivnost" podrazumijeva oblike društveno- korisnog rada iz oblasti interesovanja omladine u koji su uključeni i kojim se doprinosi unapreñenju položaja mladih. Omladina ostvaruje pravo osnivanja i udruživanja u omladinske organizacije, koje čine omladinski sektor u Republici Srpskoj.

"Omladinske djelatnosti" su djelatnosti kojima se omogućuje omladinski rad, odnosno aktivnosti ili obezbjeñuju uslovi za njihovo obavljanje.

"Programi" su skup planiranih aktivnosti kojima se obezbjeñuje omladinski rad, aktivnost i djelatnost i realizacija omladinske politike.

"Omladinski objekat" je jednonamjenski ili višenamjenski otvoren ili zatvoren prostor u kome se obavljaju omladinske aktivnosti.

"Omladinske manifestacije" su oblici omladinskih aktivnosti i djelovanja u kojima se realizuju programi namjenjeni omladini.

"Meñunarodna omladinska saradnja" predstavlja različite oblike saradnje sa mladima na meñunarodnom nivou.

 

 1. Osnovna načela i ciljevi

 

Član 3.

Omladinsko organizovanje u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) temelji se na poštivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i izvornih načela demokratije zasnovanih na Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Republike Srpske i meñunarodnim konvencijama iz oblasti omladinskih djelatnosti.

 

Član 4.

Ciljevi omladinskog organizovanja su:

-  podsticanje sistematskog unapreñenja i razvoja omladinskog organizovanja i omladinske politike uz aktivno učešće omladine

-  animiranje omladine

-  afirmacija omladinskih aktivnosti

-  zastupanje interesa i prava omladine

-  promocija učešća mladih u procesu odlučivanja.

 

Član 5.

Omladinska organizacija, u smislu ovog zakona, je dobrovoljna i na osnovu statuta ureñena organizacija sa pravnim statusom udruženja grañana, koja djeluje na principima dobrovoljnosti, demokratičnosti i poštivanju zakonskih propisa, a svojim radom doprinosi poboljšanju statusa mladih, uključivanju mladih u život društvene zajednice, kao i rješavanju problema mladih.

 

Član 6.

Rad omladinske organizacije je javan.

Ostvarivanje javnosti rada ureñuje se statutom omladinske organizacije.

 

Član 7.

Omladinska organizacija samostalno ureñuje svoje ciljeve i djelatnosti u skladu sa

Ustavom i zakonom.

Djelatnost omladinske organizacije ne može biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom, niti usmjerena na njegovo podrivanje, raspirivanje nacionalne, rasne, vjerske i polne diskriminacije.

Omladinska organizacija se ne može uključivati, niti angažovati u predizbornoj

kampanji političkih partija i kandidata, niti im pružati podršku.

 

Član 8.

Omladinska organizacija prilikom realizacije svojih programa i aktivnosti dužna je da obezbjedi punu sigurnost i zaštitu prava i sloboda svim članovima i korisnicima, u skladu sa zakonskim normama.

 

Član 9.

Omladinska organizacija ostvaruje pravo na autonomnost, ureñivanje unutrašnjih odnosa, donošenje akata, u skladu sa zakonom i meñunarodnim standardima.

 

Član 10.

Omladinska organizacija ostvaruje svoja prava i obaveze u meñunarodnoj omladinskoj saradnji samostalno ili preko udruženih omladinskih organizacija Republike Srpske i zajedničkih omladinskih organizacija Bosne i Hercegovine.

 

II. OPŠTI INTERES I PROGRAMI

 

 1. Opšti interes

 

Član 11.

Briga o omladini je od opšteg interesa za Republiku.

Opšti interes, iz predhodnog stava ovog člana, ostvaruje se ureñivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organizovanje i brigu o omladini.

Opšti interes ostvaruje se donošenjem i realizacijom utvrñenog dokumenta omladinske politike na republičkom, gradskom i opštinskom nivou.

 

Član 12.

Omladinskom politikom, iz prethodnog člana, ureñuju se osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru, kao što su pitanja: vaspitanje mladih, njegovanje moralnih, estetskih, kulturnih i sportskih vrijednosti, razvijanje fizičkih i duhovnih vrijednosti ličnosti, svijest o humanističkim vrijednostima, ličnoj i društvenoj odgovornosti, socijalno- zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, ekologiji i dr.

 

Član 13.

Omladinska politika se definiše na nivou Republike, grada i opštine za kratkoročni (godišnji) i srednjoročni (petogodišnji) period.

 

Član 14.

Omladinsku politiku Republike Srpske za kratkoročni period donosi Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture, uz aktivno učešće predstavnika omladine.

Omladinsku politiku Republike Srpske za srednjoročni period (u daljem tekstu: Omladinska politika) donosi Narodna Skupština Republike Srpske, na prijedlog Ministarsva prosvjete i kulture.

Prijedlog omladinske politike iz stava 1. i 2. ovog člana, priprema Republički sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u saradnji sa Upravljačkim komitetom za omladinu Republike (u daljem tekstu: Komitet) i predlaže ga Ministarstvu prosvjete i kulture.

 

Član 15.

Srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike donosi za područje grada ili opštine, skupština grada ili opštine na prijedlog nadležne komisije za mlade, uz učešće omladinskog savjeta opštine ili grada.

Odreñeni broj članova komisije čine odbornici, a preostali broj članova se popunjava predstavnicima omladinskih organizacija. Sastav komisije se bliže odreñuje statutom skupštine.

Plan omladinske politike iz stava 1. ovog člana, mora biti u skladu sa Omladinskom politikom Republike Srpske (srednjoročni i kratkoročni period).

 

Član 16.

U ostvarivanju i provoñenju Omladinske politike učestvuju Sekretarijat, nadležna ministarstva, organi grada i opštine, obrazovne, kulturne, sportske i druge institucije, organizacije i organi u saradnji sa omladinskim savjetima iz člana 39. i 44. ovog zakona, komisija za mlade skupštine opštine, odnosno grada i Odbor za pitanja mladih Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 1. Programi i rokovi

 

Član 17.

Omladinska politika definiše posebne programe iz različitih oblasti omladinskog

života i interesovanja, za čiju realizaciju su zaduženi organi utvrñeni u članu 16. ovog zakona.

Programima iz stava 1. ovog člana utvrñuju se naročito:

-  zadaci i mjere za realizaciju omladinske politike po oblastima;

-  opšti, materijalni, kadrovski, prostorni i drugi uslovi za njihovo ostvarivanje;

-  institucije nadležne za realizaciju programa omladinske politike;

-  saradnja sa omladinskim organizacijama;

-  sadržaj i obim omladinskih projekata i manifestacija koji se finasiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava;

-  izvršioci programa, način njihovog izbora i rokovi za realizaciju;

-  vrijeme za koje se donosi program.

 

Član 18.

Programi za čije ostvarivanje se obezbjeñuju sredstva iz budžeta i drugih sredstava

Republike odnose se na:

-  realizaciju zadataka i mjera koje su precizirane Omladinskom politikom;

- podršku radu omladinskih organizacija i institucija koje se bave razvojem omladinske politike na osnovu utvrñenih kriterija;

-  izgradnju, opremanje i održavanje omladinskih objekata od republičkog interesa;

-  unapreñenje stručnog i istraživačko- razvojnog rada, informacionih sistema i informisanja;

-  podršku omladinskim projektima i manifestacijama od republičkog interesa;

-  meñunarodnu omladinsku saradnju.

 

Član 19.

Nadležni organi Republike, grada i opštine obavezuju se da će u skladu sa članom 17. ovog zakona, posebnu pažnju posvetiti izradi i realizaciji programa u sljedećim oblastima:

2.1. Zapošljavanje - sačiniti programe borbe protiv nezaposlenosti mladih na ekonomskom i društvenom nivou, ali i pružiti podršku organizovanju i aktivnostima, odnosno radu omladinskih organizacija, posebno onih koje se bave hendikepiranim mladim ljudima obezbijeñenjem finasijskih sredstava, kao i stvaranjem uslova za oslobañanje od poreza, carina i doprinosa i slično.

2.2. Socijalna i zdravstvena zaštita - organizovano pripremati i razvijati konsultacije meñu omladinskim organizacijama i izabranim predstavnicima, te svim socijalnim i profesionalnim grupama, koje se bave socijalnom zaštitom i promovisanjem zdravlja, kao i pripremati, razvijati i promovisati savjetovanje i informisanje mladih socijalnih radnika i dobrovoljaca, koji pripremaju preventivne i rehabilitacione strategije.

Isto tako, u saradnji sa omladinskim organizacijama, pripremati, razvijati i promovisati programe o problemima zloupotrebe droge i alkohola meñu mladim ljudima, u saradnji sa omladinskim organizacijama, organima i njihovim predstavnicima. Intenzivirati saradnju omladinskih organizacija i Ministarstva unutrašnjih poslova.

2.3. Stručni rad i usavršavanje - u okviru svojih nadležnosti ostvarivati opšti interes u oblasti školstva, promovišući neformalno obrazovanje, obrazovanje u oblasti ljudskih prava i ohrabrivanje mladih ljudi da ostvaruju puno učešće u školskom životu i srodnim aktivnostima, kao što su vannastavne aktivnosti i razmjena učenika.

2.4. Sport i kultura - pripremati programe u oblasti sporta i kulture, s ciljem što masovnijeg uključivanja mladih u sportski i kulturni život Republike, grada i opštine.

 

Član 20.

Republika, grad i opština će ostvarivati opšti interes i u drugim oblastima, pripremom i realizacijom programa, u skladu sa omladinskim politikama.

 

Član 21.

Omladinske organizacije, koje su korisnici sredstava iz budžeta Republike, za realizaciju programa utvrñenih Omladinskom politikom, obavezni su da dostave svoje programe resornim ministarstvima, kao i Sekretarijatu, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Omladinske organizacije, koje su korisnici sredstava iz budžeta grada ili opštine, za realizaciju programa utvrñenih planom omladinske politike grada ili opštine, obavezni su da dostave programe nadležnim organima, u roku koji ti organi utvrde.Korisnici sredstava iz stava 1. i 2. ovog člana, dužni su da dostave izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, najkasnije 30 dana po njihovom utrošku.

 

 1. Institucijalno učešće mladih u donošenju odluka

 

Član 22.

U cilju poboljšanja uloge i statusa mladih u Republici, nadležni organi Republike, grada i opštine će obezbjediti uslove da mladi učestvuju u donošenju odluka, raspravama i debatama koje se odnose na njihovu problematiku.

Obezbijeñivanje uslova iz stava 1. ovog člana se odnosi na obavezu nadležnih organa Republike, grada i opštine, da formiraju posebne komisije za mlade.

Članovi komisije iz stava 2. ovog člana biraju se iz reda predstavnika omladinskih savjeta Republike, grada ili opštine i predstavnika zakonodavne vlasti u Republici, gradu i opštini. Komisije su stalna radna tijela u skupštinama opštine, grada i Republike.

 

III .  OSNIVANjE, UDRUŽIVANjE I REGISTRACIJA

 

Član 23.

Omladinske organizacije mogu se osnovati kao klubovi, centri, društava i sl., pod uslovom da u svom članstvu imaju najmanje dvije trećine omladine.

Oblici organizovanja iz stava 1. ovog člana, mogu se meñusobno udruživati u složenije oblike organizovanja, kao što su: savezi, unije, omladinski savjeti i sl.

 

 1. Osnivanje, naziv i sjedište

 

Član 24.

Omladinske organizacije osnivaju se i organizuju slobodno i samostalne su u ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Omladinsku organizaciju mogu da osnuju najmanje tri fizička ili pravna lica u skladu sa zakonom.

Osnivačka skupština omladinske organizacije donosi osnivački akt, statut, programske ciljeve i imenuje organe upravljanja.

Omladinska organizacija nastaje donošenjem osnivačkog akta koji sadrži:

-  ime, adresu, naziv i sjedište osnivača;

-  ciljeve i zadatke omladinske organizacije;

-  ime i prezime lica ovlašćenih za zastupanje omladinske organizacije;

-  usvojen statut omladinske organizacije.

 

Član 25.

Naziv omladinske organizacije glasi na jednom od službenih jezika Republike Srpske.

Naziv omladinske organizacije može se, ako je to predviñeno statutom, upisati u omladinski registar na jednom ili više stranih jezika.

Naziv omladinske organizacije mora se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih omladinskih organizacija.

 

Član 26.

Sjedište omladinske organizacije je u mjestu u kome je sjedište organa upravljanja.

 

 1. Članstvo

 

Član 27.

Članovi omladinske organizacije mogu biti: osnivači, omladina, stručnjaci u radu sa omladinom i ostala lica koja se dobrovoljno učlane, u skladu sa statutom omladinske organizacije.

 

Član 28.

Učlanjenje i istup iz omladinske organizacije, vrši se u skladu sa statutom omladinske organizacije.

Maloljetna lica mogu biti članovi omladinske organizacije i učestvovati u radu u skladu sa statutom, uz poštivanje njihovih osnovnih ljudskih prava, kao i zaštitu od manipulacije i zloupotrebe.

 

 1. Organi omladinskih organizacija

 

Član 29.

Omladinskom organizacijom upravljaju članovi, u skladu sa zakonom i statutom omladinske organizacije.

Lica zaposlena u omladinskoj organizaciji učestvuju u upravljanju omladinskom organizacijom, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

 

Član 30.

Skupština je najviši organ upravljanja omladinske organizacije.

Skupština donosi statut, odlučuje o statusnim promjenama, bira i razrješava članove izvršnih organa, razmatra i usvaja izvještaj o radu i finasijskom poslovanju i odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

Član 31.

Skupština omladinske organizacije zasjeda najmanje jednom godišnje, a može zasjedati i više puta kad se za to steknu uslovi.

Skupštinu saziva predsjednik skupštine ili drugo ovlašteno lice.

 

Član 32.

Ako statutom drugačije nije odreñeno, skupštinu čine svi članovi omladinske organizacije sa jednakim pravom glasa.

Statutom omladinske organizacije mogu se predvidjeti i drugi organi.

Skupština imenuje jedno ili više lica koje će zastupati omladinsku organizaciju.

 

 1. Opšta akta

 

Član 33.

Statut je osnovni opšti akt omladinske organizacije. Pravilnici i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa statutom.

Statut, pravilnici i drugi opšti akti omladinske organizacije moraju biti u skladu sa osnivačkim aktom, ovim i drugim zakonima.

 

Član 34.

Statut omladinske organizacije obavezno sadrži: odredbe o nazivu i sjedištu, ciljevima, sticanju i prestanku članstva, pravima i obavezama članova, organima i načinu njihovog izbora, načinu sazivanja skupštine, načinu donošenja odluka i načinu njihovog ovjeravanja, zastupanju, rješavanju sporova unutar organizacije, dobrovoljnom prestanku i postupanju sa imovinom u tom slučaju, području djelovanja i drugim pitanjima, koja su odreñena zakonom.

 

Član 35.

Omladinska organizacija prestaje sa radom brisanjem iz sudskog registra na osnovu rješenja o brisanju.

 

 1. Oblici udruživanja i omladinski savjeti

 

Član 36.

Omladinske organizacije se mogu udruživati na različitim principima (teritorijalni, strukovni, interesni i drugo), u skladu sa zakonom.

 

Član 37.

Omladinske organizacije mogu da djeluju na teritoriji jedne ili više opština, odnosno gradova ili na čitavoj teritoriji Republike.

 

Član 38.

Najmanje deset omladinskih organizacija mogu se udružiti u savez, (uniju i sl.) koji je organizovan da djeluje na čitavoj teritoriji Republike (u daljem tekstu: republičke omladinske organizacije).

Omladinska organizacija koja nije nastala udruživanjem, na način iz stava 1. Ovog člana, može biti republička omladinska organizacija, pod uslovom da aktivno djeluje i realizuje redovne godišnje programe i aktivnosti u najmanje deset opština Republike.

Republička omladinska organizacija dužna je da Sekretarijatu redovno dostavlja dokaze o svom radu i realizovanim aktivnostima.

Dokaz, iz predhodnog stava ovog člana, čine godišnji izvještaji o radu i potvrda o tom radu izdata od nadležnih organa opštine ili grada u kojoj omladinska organizacija obavlja aktivnosti i djelatnosti.

Ukoliko omladinska organizacija ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ovog člana, gubi status republičke omladinske organizacije.

 

Član 39.

Republičke omladinske organizacije iz člana 38. ovog zakona osnivaju Omladinski savjet Republike Srpske (u daljem tekstu: Omladinski savjet) i učestvuju u njegovom radu.

 

Član 40.

Omladinski savjet dužan je da doprinosi:

-  planiranju, razvoju i primjeni Omladinske politike;

-  zastupanju interesa i prava omladine i njihovom institucionalnom učešću u životu i radu Republike, grada i opštine;

-  animiranju mladih za omladinski rad;

-  informisanosti mladih;

-  koordinaciji i realizaciji omladinskih projekata od republičkog interesa;

-  koordinaciji sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini;

-  meñunarodnoj omladinskoj saradnji i dr.

 

Član 41.

Za funkcionisanje Omladinskog savjeta planiraju se sredstva u budžetu Republike u okviru sredstava Sekretarijata. Omladinski savjet finansira se i iz vlastitih sredstava objezbijeñenih u skladu sa zakonom.

Omladinski savjet delegira svoje predstavnike u stručno-savjetodavna i radna tijela koje formira Narodna skupština Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i Sekretarijat u cilju razvoja i realizacije Omladinske politike.

 

Član 42.

Sadržina i uslovi rada Omladinskog savjeta bliže se ureñuju statutom koji donosi njegova skupština.

Omladinski savjet donosi poslovnik o radu.

Osnivači i članovi tijela u okviru Omladinskog savjeta, dužni su da doprinose njegovom jačanju.

 

Član 43.

Omladinski savjet, ostvarujući opšti interes, doprinosi razvoju omladinskog sektora u Republici i Bosni i Hercegovini, u skladu sa dogovorenim nadležnostima, zajedničkim interesima i potrebama (realizacija zajedničkih projekata, članstvo i učešće na meñunarodnim asocijacijama, i sl.).

 

Član 44.

Omladinske organizacije koje djeluju na području grada ili opštine mogu osnovati gradske ili opštinske omladinske savjete (u daljem tekstu: savjeti grada ili opštine), koji imaju značajnu ulogu u rješavanju problema mladih na prostoru za koji se osnivaju.

 

Član 45.

Savjet grada ili opštine dužan je da doprinosi:

-  procjeni potreba i interesa mladih i osmišljavanju i realizaciji programa omladinske politike grada ili opštine;

-  animiranju mladih za omladinski rad, aktivnosti i djelatnosti;

-  učešću u raspravama koje se tiču mladih;

-  planiranju, razvoju i primjeni omladinske politike grada ili opštine;

-  zastupanju interesa i prava omladine;

-  informisanosti mladih;

-  koordinaciji i realizaciji omladinskih programa od opštinskog ili gradskog interesa;

-  regionalnoj omladinskoj saradnji i dr.

Za osnovno funkcionisanje savjeta grada ili opštine nadležni organ grada ili opštine dužan je planirati i obezbijediti sredstva.

Savjet grada ili opštine delegira svoje predstavnike u stručno-savjetodavna i radna tjela, koje formira nadležni organ u cilju razvoja omladinske politike.

Nadležnost i način rada savjeta grada i opštine bliže se regulišu statutom, odnosno poslovnikom o radu.

 

 1. Registracija

 

Član 46.

Omladinska organizacija, republička omladinska organizacija, Omladinski savjet i savjet grada ili opštine stiču svojstvo pravnog lica upisom u registar, koji vodi osnovni sud u sjedištu okružnog suda, na čijem području omladinska organizacija ima sjedište (u daljem tekstu: sudski registar).

Omladinske organizacije, iz prethodnog stava ovog člana, upisuju se u omladinski registar koji vodi Sekretarijat (u daljem tekstu: omladinski registar), odnosno nadležni organ grada ili opštine.

 

Član 47.

U registar Sekretarijata upisuje se: naziv omladinske organizacije, sjedište, broj telefona, datum osnivanja, podaci o licu ovlašćenom za zastupanje, lista osnivača, broj rješenja o upisu u sudski registar, jedinstveni identifikacioni broj i dr.

 

Član 48.

Postupak za upis u omladinski registar pokreće se prijavom za upis, koju podnosi Sekretarijatu ovlašćeno lice omladinske organizacije.

Uz prijavu za upis u regisar koji vodi Sekretarijat prilažu se:

- osnivački akt ili ugovor o udruživanju;

- statut;

- spisak lica koja su ovlaštena za zastupanje;

- lista osnivača;

- programski ciljevi;

- rješenje o upisu u sudski registar.

 

Član 49.

U slučaju da dvije ili više omladinskih organizacija podnesu zahtjev Sekretarijatu za upis u omladinski registar pod istim nazivom, odobriće se onaj zahtjev koji je ranije podnesen.

U slučaju da je takav upis izvršen, Sekretarijat će donijeti rješenje kojim će kasnije upisanoj omladinskoj organizaciji naložiti da u roku od 30 dana izvrši promjenu svog naziva. Ako ne postupi po rješenju u odreñenom roku omladinska organizacija, na koju se ono odnosi, briše se iz registra.

 

Član 50.

Omladinske organizacije koje nisu navedene u članu 46. ovog zakona, kao i savjeti grada ili opštine, upisuju se u registar nadležnog organa grada ili opštine.

Omladinske organizacije koje djeluju na teritoriji više od jedne opštine ili grada, dužne su da se upišu u registar nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi njihovo sjedište, a u drugom gradu ili opštini samo se evidentiraju.

Nadležni organi grada ili opštine su dužni da pismeno obavijeste Sekretarijat o svakom upisu u registar omladinskih organizacija iz stava 1. i 2. ovog člana.

 

Član 51.

Način voñenja omladinskog registra, sadržaj obrazaca, isprave koje se prilažu i sadržaj prijave za upis propisuje direktor Sekretarijata.

Omladinska organizacija briše se iz omladinskog registra na osnovu konačnog rješenja o prestanku rada, zabrani rada, odluci o statusnim promjenama i sl.

 

IV OBAVLJANJE AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI, IMOVINA I FINANSIRANJE

 

 1. Omladinske aktivnosti i djelatnosti

 

Član 52.

Omladinska organizacija može da vrši samo onaj omladinski rad, aktivnosti i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrñeni njenim statutom i odredbama ovog zakona.

 

 1. Finansiranje

 

Član 53.

Osnovu finasiranja omladinskog rada, aktivnosti i djelovanja čine prihodi, koje omladinske organizacije ostvare, na osnovu programa, iz budžeta Republike, grada, opštine, prihoda od igara na sreću i drugih izvora.

Pod drugim izvorima ovaj zakon podrazumijeva prihode od članarina, poklona, javnih donacija, reklama na omladinskim manifestacijama, ustupanja televizijskih prava, prihoda koji se ostvaruju sopstvenim aktivnostima i prihoda od preduzeća ukoliko su osnivači.

Ukoliko omladinska organizacija u toku godine ostvari veći prihod od rashoda, obavezna je da taj višak upotrijebi za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

 

Član 54.

U cilju ostvarivanja opšteg interesa Republika, grad i opština izdvajaju dio sredstava iz budžeta za finansiranje programa, u skladu sa Omladinskom politikom, a na prijedlog nadležnih omladinskih tijela (komisija, odbora).

 

Član 55.

Za sredstva uložena u finansiranje rada omladinskih organizacija, pravna i fizička lica kao donatori ostvaruju odreñene olakšice, u skladu sa zakonom.

 

Član 56.

Omladinske organizacije ostvaruju carinske, poreske i druge olakšice za nabavku osnovnih sredstava za rad, u skladu sa zakonskim propisima.

Omladinske organizacije ostvaruju poreske olakšice prilikom realizacije aktivnosti iz oblasti materijalne proizvodnje, pružanja intelektualnih usluga, izdavačke djelatnosti, u skladu sa zakonom. Potrebnu saglasnost daju resorna ministarstva.

 

Član 57.

Omladinske organizacije mogu, u skladu sa statutom, osnivati fondacije za finasiranje omladinskih aktivnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i ustanovama.

 

 1. Imovina

 

Član 58.

Imovina omladinske organizacije ne može se dijeliti članovima organizacije.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na naknade troškova nastalih obavljanjem poslova u korist omladinske organizacije, naknada za organizovanje i obavljanje stručnog rada, kao i naknada licima koje su u radnom odnosu.

 

Član 59.

Sredstva dobijena iz javnih prihoda (budžeta), omladinska organizacija je obavezna da upotrijebi na ekonomski racionalan način i isključivo za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva, odnosno za odobrene namjene.

 

Član 60.

Prestankom postojanja omladinske organizacije imovina koja preostane nakon podmirenja obaveza prelazi na pravna lica predviñena zakonom, odnosno statutom omladinske organizacije.

 

 1. Objekti za obavljanje omladinske aktivnosti

 

Član 61.

Grad i opština se obavezuju da na osnovu utvrñenih kriterija, koje donosi komisija za mlade, obezbijede objekte i uslove u kojima mladi mogu da izraze i pokažu svoje kreativne sposobnosti, kao i da obavljaju omladinske aktivnosti.

 

Član 62.

Vlada Republike Srpske obezbjeñuje prostor i druge uslove za rad Omladinskog savjeta.

 

V. PRAVA I OBAVEZE

 

Član 63.

Članovi i omladinske organizacije imaju pravo na:

-  slobodu mišljenja i društvenog djelovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i statutarnim ciljevima;

-  uključivanje u institucije i donošenje odluka bitnih za razvoj omladinske politike;

-  javno iznošenje stavova i kritiku rada i djelovanja svih segmenata društvene zajednice;

-  udruživanje u strukovne organizacije i omladinske savjete;

-  izdavanje svojih glasila.

Omladinskoj organizaciji i njenim članovima zagarantovana su prava koja proističu iz meñunarodnih konvencija, koja se odnose na omladinsko organizovanje.

 

Član 64.

Obaveze omladinskih organizacija proističu iz člana 3. i 4. ovog zakona, a odnose se na konkretne aktivnosti: afirmaciju omladinskog volonterizma, organizaciju humanih akcija sa ciljem opšte-društvene koristi, organizovanje sportskih manifestacija, borbu protiv bolesti zavisnosti, resocijalizirajuće aktivnosti u oblasti maloljetničke delikvencije i druge aktivnosti koje su od koristi za širu društvenu zajednicu.

 

VI STRUČNI RAD I USAVRŠAVANjE

 

Član 65.

Stručni rad članova omladinskih organizacija, u smislu ovog zakona, obuhvataju: obuku, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački rad, stručno obučavanje, osposobljavanje i usavršavanje, planiranje i programiranje razvoja omladinske politike, informaciono- dokumentacionu djelatnost, meñunarodnu stručnu saradnju, propagandu, reklamu i marketing, javno informisanje, izdavalaštvo, profesionalno voñenje poslova i druge vidove stručnog rada u omladinskom sektoru.

 

Član 66.

Stručni rad u omladinskim organizacijama obavljaju stručnjaci iz zemlje i inostranstva, koji imaju iskustvo u omladinskom radu, aktivnostima i djelatnostima.

 

Član 67.

Sekretarijat, zajedno sa nadležnim institucijama i organizacijama, priprema i realizuje godišnji program stručnog usavršavanja iz oblasti omladinskog rada, aktivnosti i djelatnosti od interesa za Republiku.

Za realizaciju godišnjeg programa stručnog usavršavanja, iz stava 1. ovog člana, planiraju se sredstva u budžetu Republike.

 

Član 68.

Nadležni organi i tijela grada ili opštine pripremaju i realizuju godišnji program stručnog usavršavanja iz člana 67. ovog zakona.

 

VII. OMLADINSKE MANIFESTACIJE

 

Član 69.

Omladinski rad, aktivnosti i djelatnosti ostvaruju se realizacijom omladinskih manifestacija, kao što su: omladinski kampovi savjetovanja, kulturno- umjetničke priredbe, sportska takmičenja i dr.

 

Član 70.

Organizovanjem omladinskih manifestacija mogu se baviti omladinske organizacije i druga fizička i pravna lica (u daljem tekstu: organizator).

 

Član 71.

Sekretarijat utvrñuje listu omladinskih manifestacija od republičkog značaja, na osnovu predloženih programa omladinskih organizacija.

 

Član 72.

Organizator je dužan da osigura nesmetano i bezbijedno održavanje omladinske manifestacije, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Organizator je dužan da preduzme mjere koje omogućavaju predupreñenje rizika nastanka štete za učesnike, gledaoce i treća lica.

Organizator je dužan da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, preduprijedi svaku vrstu nasilja i nedoličnog ponašanja, te da obezbijedi zaštitu zdravlja i ličnog integriteta učesnika u omladinskoj manifestaciji, kao i da sprovede mjere i naloge koji se odnose na održavanje javnog reda i mira.

 

Član 73.

Organizator je dužan da, imajući u vidu značaj omladinske manifestacije, očekivani broj učesnika, mjesne prilike i druge okolnosti, donese plan bezbijednosti i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i da koordiniranim radom preduzmu potrebne mjere da za vrijeme održavanja manifestacija ne doñe do nasilja ili nedoličnog ponašanja učesnika.

 

Član 74.

Organizator je dužan, da za vrijeme održavanja omladinske manifestacije, spriječi upotrebu alkohola i opojnih sredstava u skladu sa zakonom.

Bliže odredbe o pravima i obavezama organizatora i učesnika na manifestacijama, kao i mjere, utvrdiće Sekretarijat posebnim pravilnikom, a u skladu sa zakonom.

 

VIII. MEÐUNARODNA OMLADINSKA SARADNJA

 

Član 75.

Meñunarodna omladinska saradnja predstavlja različite oblike saradnje sa mladima na meñunarodnom nivou.

Meñunarodna omladinska saradnja, u smislu ovog zakona, obuhvata: učešće omladinskih organizacija u radu meñunarodnih institucija i organizacija, stručno usavršavanje u inostranstu iz oblasti omladinskog rada, studijske posjete, učešće na konferencijama meñunarodnog karaktera, saradnja sa meñunarodnim institucijama i organizacijama, razmjena volontera i drugi oblici saradnje.

Vlada Republike Srpske, na prijedlog Sekretarijata, će u budžetu Republike Srpske planirati posebna sredstva za meñunarodnu omladinsku saradnju.

 

IX. INFORMISANJE

 

Član 76.

Sekretarijat i Omladinski savjet, u saradnji sa gradovima i opštinama, utvrñuje program i oblik informisanja mladih u Republici.

Program informisanja mladih treba da obezbjedi nesmetan tok informacija putem različitih medija koje su od značaja za unapreñenje omladinske politike u Republici, razvoj omladinske saradnje i jačanja omladinskog sektora.

 

X. TIJELA ZA RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE

 

Upravljački komitet

Član 77.

Upravljački komitet za omladinu (u daljem tekstu: Komitet), obrazuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Sekretarijata i sugestija Omladinskog savjeta, radi davanja mišljenja o stručnim pitanjima iz oblasti razvoja omladinske politike i njene primjene.

Članove Komiteta čine: predstavnici resornih ministarstava, Sekretarijata, institucija koje se bave razvojem omladinske politike i predstavnici Omladinskog savjeta.

 

Član 78.

Nadležni organi grada, odnosno opštine mogu obrazovati svoje upravljačke komitete.

 

Član 79.

Komitet u okviru svog djelokruga rada razmatra, predlaže i daje mišljenja o:

-  ciljevima, programima i mjerama predloženim Omladinskom politikom;

-  programima koji se finansiraju iz budžeta Republike, grada ili opštine;

-  omladinskim aktivnostima koje su od prioritetnog značaja za Republiku, grad ili opštinu;

-  kriterijima za raspodjelu sredstava iz budžeta Republike, grada ili opštine namjenjenih za realizaciju programa utvrñenih Omladinskom politikom;

Komitet radi i druge poslove za koje ga ovlasti Vlada Republike Srpske.

 

Član 80.

U cilju efikasnijeg rada, Komitet može formirati komisije, ekspertske grupe i druga radna tijela.

 

Član 81.

Komitet donosi Poslovnik o svom radu.

 

XI. NADZOR

 

Član 82.

Nadzor nad primjenom ovog zakona, kao i zakonitošću rada omladinskih organizacija, vrši nadležni republički organ, u čije područje spada praćenje stanja u omladinskom sektoru, u skladu sa zakonom.

 

XII . KAZNENE ODREDBE

 

Član 83.

Kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM, kaznit će se zbog prekršaja omladinska organizacija:

 1. kad obavlja djelatnosti koje nisu saglasne načelima i ciljevima (član 3. i 4.);
 2. kad u upravnom prometu ne upotrebljavaju naziv pod kojim su upisani u registar (član 25.);
 3. ako se ne upiše u registar nadležnog organa (član 46.);
 4. ako realizuje aktivnosti suprotno odredbama člana 52.;
 5. ako učestvuje u predizbornoj kampanji političkih partija i kandidata (član 7. stav 3.).

Kaznom od 50,00 KM do 500,00 KM, za prekršaj iz predhodnog stava, kaznit će se odgovorno lice omladinske organizacije.

Kaznom od 200,00 KM do 3.000,00 KM, kaznit će se zbog prekršaja omladinska organizacija:

 1. ako djeluje suprotno ustavnom poretku ili diskriminatorski (član 7. stav 2.);
 2. ako se osnuje suprotno odredbama člana 24.;
 3. ako organizaciju zastupa lice suprotno odredbama člana 32. stav 3.;
 4. ako skupština ili predsjednik skupštine postupa suprotno odredbama člana 30.;
 5. ako ostvareni višak prihoda ne upotrijebi u statutarne ciljeve b(član 53. stav 3.);

Kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM, za prekršaj iz predhodnog stava kaznit će se odgovorno lice omladinske organizacije.

 

XIII. PRELAZNE ODREDBE

 

Član 84.

Omladinsku politiku predlaže Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Omladinsku politiku će donijeti grad i opština, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 85.

Sekretarijat će utvrditi program rada za realizaciju Omladinske politike, u roku od 60 dana po njenom donošenju.

Sekretarijat će, u roku iz stava 1. ovog člana, utvrditi listu manifestacija od republičkog značaja.

 

Član 86.

Vlada Republike Srpske će, u skladu sa članom 77. ovog zakona, na prijedlog Sekretarijata, imenovati Upravljački komitet, u roku od 30 dana po stupanju na snagu ovog zakona.

 

Član 87.

Pravilnik o voñenju registra omladinskih organizacija, Sekretarijat će donijeti u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 88.

Postojeće omladinske organizacije dužne su da usklade svoju organizaciju i akte sa ovim zakonom, kao i da izvrše upis u registre nadležnih organa, najkasnije u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pri upisu u registre nadležnih organa, omladinske organizacije su osloboñene obaveze plaćanja sudske i administrativne takse.

 

Član 89.

Grad i opštine će uspostaviti registar omladinskih organizacija za svoje područje, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 90.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske."

 

Broj: 01- 785 /04                                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 20. oktobar 2004. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

 

Dušan Stojičić