Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRAVILNIK 

O USPOSTAVI I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

 
I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se: vođenje jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar); upis u Registar; postupanje po prijavi za upis u Registar; upis promjena u Registru; zbirka isprava; javnost Registra; čuvanje Registra; izvadak iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za uspostavu i vođenje Registra, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) za:

a) sve crkve i vjerske zajednice i njihove unutrašnje organizacione oblike, kojima se na osnovu Zakona potvrđuje kontinuitet svojstva pravne osobe, te nove pravne osobe koja se konstituiše iz postojećeg Subjekta upisa;

 

b) saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, za koje to zatraži crkva ili vjerska zajednica;

 

c) registraciju nove crkve i vjerske

 

II. VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 2.

 1. Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutrašnjih organizacionih oblika iz člana tač. a), b), c) ovoga pravilnika (u daljem tekstu: Subjekt upisa), vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 2. Registar se vodi u obliku knjige formata 350 x 250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala (Obrazac RSU).

 3. Na naslovnoj strani knjige Registra u lijevom gornjem uglu se upisuje: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde, a na sredini naslovne strane, Registar, s konkretnom naznakom za koju crkvu ili vjersku zajednicu se vodi Registar, te broj knjige (knjiga broj , II., III., IV. i V.).

 4. Registar se vodi posebno za svaku: crkvu, vjersku zajednicu, saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, koji imaju svojstvo pravne osobe.

 5. Strane Registra, osim naslovne strane, označene su rednim

 6. Prije prvog upisa u Registar, ovlaštena službena osoba Ministarstva ovjerava Registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva, na način, da na prvoj unutrašnjoj strani Registra upiše tekst, koji glasi: "Ovaj Registar sadrži ukupno strana".

 

Član 3.

 1. Popunjavanje rubrike u Registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su  naznačeni  u

 2. Rubrika se popunjava čitljivo, tintom ili hemijskom

 3. Upisani tekst u rubrici se ne smije brisati niti ispravljati.

 4. Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene službene osobe Ministarstva i datum ispravke, a ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem crvenom kosom crtom, i upis se obavlja u prvoj slobodnoj

 

Član 4.

 1. Izmjena nastala nakon upisa u Registar, upisuje se u rubriku, koja se odnosi na odgovarajuću izmjenu, a nakon upisa novog podatka, rubrika koja sadrži stari podatak precrtava se kosom crvenom

 2. Ako je rubrika, koja se odnosi na izmjenu podatka, popunjena, ili ako Subjekt upisa mijenja svoj naziv, na prvoj slobodnoj strani Registra prenose se svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske strane s koje se prenosi upis u Registar, na način, da se u rubriku: "registarski broj" upisuje registarski broj pod kojim je upisan Subjekt upisa, u rubriku: "datum registra sa strane broj", upiše se broj prethodne strane s koje se prenosi registracija, na strani s koje se prenosi registracija, u rubriku: "datum registracije na stranu broj", upiše se broj strane na koju se prenosi registracija, nakon čega se strana s koje se prenosi registracija precrtava kosom crvenom

 3. Datum prestanka s radom Subjekta upisa upisuje se u odgovarajuću rubriku, a potom se registarska strana koja se odnosi na taj Subjekt upisa, precrtava s dvije kose crvene

 

III. UPIS U REGISTAR

 

Član 5.

 1. Prijava za upis u Registar Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta

 2. U prijavi za upis u Registar Subjekta upisa, kojemu se, u skladu sa članom st. 2., 5. i 6. Zakona potvrđuje kontinuitet pravne osobe, navode se slijedeći podaci:

 3. puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

 4. sjedište Subjekta upisa i broj telefona;

 5. sadržaj, opis i otisak pečata Subjekta upisa;

 6. sadržaj, opis i otisak štambilja Subjekta upisa;

 7. sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

 8. Uz prijavu se prilaže: ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

 9. Ako se unutar postojećeg Subjekta upisa iz stava ovoga pravilnika konstituiše nova organizaciona cjelina, koja će imati svojstvo pravne osobe, prijava za upis u Registar Ministarstva takvog Subjekta upisa podnosi se na obrascu U-1-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

 10. U prijavi U-1-1 navode se slijedeći podaci:

 11. puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

 12. sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

 13. sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

 14. sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

 15. sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

 16. Uz prijavu U-1-1, prilaže se:

 17. uredno popunjen obrazac U-1 za postojeći Subjekt upisa, u skladu sa stavom ovoga člana, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;

 18. odluka nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnivanju Subjekta upisa;

 19. ime, prezime, ovjereni potpis i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

 

Član 6.

1. Prijava za upis u Registar novog Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-3, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta. U prijavi U-3 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

 

b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

 

c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

 

d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

 

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

 

2. Uz prijavu U-3, u skladu sa članom st. 1. i 2. Zakona, prilaže se:

a) statut Subjekta upisa;

 

b) isprava o službenom vjerskom naukovanju Subjekta upisa;

 

c) spisak 300 građana-sljedbenika, koji sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis građana-sljedbenika;

 

d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegova zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima;

 

e) podaci za ovlaštenu osobu iz člana stav 3. ovoga pravilnika, na obrascu U -2.

 

Član 7.

 1. Statut Subjekta upisa ovjerava Ministarstvo, na način, da se strane statuta prošiju vrpcom, a oba kraja vrpce se na posljednjoj strani statuta pričvrste naljepnicom, na kojoj se otisne pečat

 2. Na posljednjoj strani statuta upisuje se tekst ovjere, koji glasi: "Ovjerava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine".

Broj

Datum

Potpis

 

Član 8.

 1. Dva ili više Subjekata upisa iz Bosne i Hercegovine mogu osnovati saveze crkava i vjerskih zajednica (u daljem tekstu: Savez).

 2. Savezi se osnivaju pisanim aktom, u kojem se navode osnivači, definisani ciljevi osnivanja Saveza, način osnivanja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, te vrijeme trajanja

 3. Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

U prijavi U-1 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

 

f) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

 

g) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

 

h) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

 

i )sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

4. Uz prijavu U-1 se prilaže: ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba, i pismeni akt iz stava ovoga člana.

 

IV. POSTUPANJE PO PRIJAVI ZA UPIS U REGISTAR

 

Član 9.

 1. Po prijemu prijave za upis u Registar, Ministarstvo će utvrditi da li je prijava pravilno popunjena, ovjerena i podnijeta od strane ovlaštene osobe, te da li su uz prijavu priložene isprave, u skladu sa

 2. Ukoliko postoji nedostatak, Ministarstvo će pismeno obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 15 dana uredi, odnosno dopuni prijavu.

 3. Ako podnosilac prijave u roku iz prethodnog stava ne uredi, odnosno dopuni prijavu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti prijavu.

 4. Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana uredno podnijete prijave, donijeti rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa.

 

Član 10.

 1. Danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva, Subjektu upisa iz člana ovoga pravilnika potvrđuje se kontinuitet pravne osobe, a Subjekt upisa iz člana 6. i Savez iz člana 8. ovoga pravilnika stječe svojstvo pravne osobe, danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva.

 2. Svaki Subjekt upisa, u trenutku stjecanja svojstva pravne osobe, za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom

 

Član 11.

 1. Ministarstvo može odbiti prijavu za upis u Registar, samo iz razloga navedenih u

 2. U slučaju iz prethodnog stava, podnosilac prijave može uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od prijema rješenja o odbijanju registracije.

 3. Ako Ministarstvo ne donese rješenje o upisu u Registar novog Subjekta upisa u roku od 60 dana od dana uredno podnijete prijave za upis u Registar, smatrat će se da je donijeto rješenje o registraciji istekom 60 dana nakon podnijete prijave.

 4. U slučaju iz stava ovoga člana, podnosilac prijave može uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za upis u Registar.

 5. Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je konačna.

 6. Protiv konačne odluke može se podnijeti tužba upravnom odjelu Suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana prijema konačne odluke.

 

V. UPIS PROMJENA U REGISTRU

 

Član 12.

 1. Subjekt upisa je dužan prijaviti upis promjene podatka u Registru, iz čl. , 6. ili 8. ovoga pravilnika, kao i upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu broj U-4.

 2. Prijavu iz prethodnog stava potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa i ista se ovjerava pečatom Subjekta

 3. Uz prijavu za upis promjena iz stava ovoga člana, Subjekt upisa podnosi isprave na osnovu kojih dokazuje nastale promjene u Registru.

 4. Ministarstvo će donijeti rješenje o promjeni podataka Subjekta upisa u Registru u roku od osam dana od dana prijema

 5. Subjekti upisa iz člana stav 4., člana 6. stav 2. i člana 8. ovoga pravilnika su dužni, da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upisu u Registar Ministarstva Subjekta upisa, Ministarstvu dostaviti otisak pečata i štambilja.

 

Član 13.

 1. Ako Subjekt upisa prestane s radom, dužan je odmah podnijeti Ministarstvu prijavu za brisanje iz Registra Subjekta upisa, na obrascu U-5.

 2. U prijavi iz prethodnog stava navodi se puni naziv Subjekta upisa koji prestaje s radom, sjedište Subjekta upisa i razlog prestanka.

 3. Uz prijavu se prilaže Odluka nadležnog organa o prestanku s radom Subjekta

 4. Na osnovu uredne prijave, Ministarstvo, po žurnom postupku, donosi rješenje o prestanku s radom Subjekta

 

 

 

 

VI. ZBIRKA ISPRAVA

 

Član 14.

 1. Za svaki Subjekt upisa vodi se zbirka

 2. Na naslovnoj strani omota, na sredini, upisuje se naziv: "Zbirka isprava", a ispod navedenog teksta, upisuje se naziv Subjekta upisa i registarski broj pod kojim je izvršen upis u

 3. U zbirku isprava odlažu se: prijava za upis u Registar, Statut, rješenje o upisu u Registar, prijava za upis promjena u Registru, dokaz o plaćenoj naknadi, kao i sve isprave koje su priložene uz prijavu, na osnovu kojih je izvršen upis i promjena upisa u

 4. Zbirke isprava se smatraju ispravama trajne vrijednosti.

 

VII. JAVNOST REGISTRA

 

Član 15.

 1. Registar je

 2. Svaka osoba, koja dokaže pravni interes, ima pravo uvida u podatke upisane u Registar, osim osobnih podataka fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje Subjekta upisa, odnosno dijela Subjekta upisa, zaštićenih zakonom, ili pak podnijeti zahtjev da joj se dostavi kopija isprave u

 3. Kopiju isprave potpisuje ministar, ili službena osoba koju on ovlasti.

 

VIII. ČUVANJE REGISTRA

 

Član 16.

 1. Registar i sve isprave, na osnovu kojih je izvršen upis u Registar, kao i sve promjene u Registru, koje se odnose na Subjekt upisa, smatraju se ispravama od trajne vrijednosti, i njihovo arhiviranje i čuvanje vrši se na način, koji će osigurati zaštitu od zloupotrebe, oštećenja ili uništenja.

 2. Zavođenje prijava i ostalih isprava koji su predmet ovog pravilnika, te arhiviranje i čuvanje zbirke isprava, vrši se na način koji će osigurati zaštitu od zloupotrebe, oštećenja ili uništenja, u skladu sa Uputstvom o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih organa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 35/03).

 

IX. IZVADAK IZ REGISTRA

 

Član 17.

 1. Na pismeni zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, njegova punomoćnika, ili nadležnog organa, Ministarstvo izdaje izvadak iz Registra, na obrascu IR.

 2. Obrazac IR sadrži: puni naziv Subjekta upisa, sjedište, broj telefona, registarski broj i datum rješenja upisa, te ime i prezime zakonskog zastupnika Subjekta

 3. Obrazac IR potpisuje ovlaštena službena osoba Ministarstva i isti se ovjerava pečatom

 4. Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke, koji su upisani u

 5. Na zahtjev nadležnog organa (pravosudnog i ), koji utvrđuje činjenice u postupku koji vodi, u obrazac IR se mogu unijeti i zastarjeli podaci.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.

 1. Obrasci prijava navedeni u ovom pravilniku popunjavaju se pisaćom mašinom, ili kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a pisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati niti brisati i moraju biti istovjetni sa Statutom ili Odlukom nadležnog organa Subjekta

 2. Prijava i isprave koje se podnose uz prijavu za upis u Registar ili za upis promjene u Registru, podnose se u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji.

 3. Ministarstvo će izdati rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa i rješenje o upisu promjene podatka u Registru Subjekta upisa na jeziku i pismu na kojem to zahtijeva Subjekt

 

Član 19.

Prijave za upis u registar Subjekata upisa i prijave za upis promjena u Registru predviđene ovom pravilnikom, Ministarstvu podnose: Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati za Katoličku Crkvu, Eparhije za Srpsku pravoslavnu Crkvu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijski uredi za Islamsku zajednicu, i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine za Jevrejsku zajednicu.

 

Član 20.

Podnosilac prijave je obavezan, da uz prijavu priloži dokaz o plaćenoj naknadi za:

 1. upis u Registar Subjekta upisa 50 KM;

 2. upis promjena u Registru 50 KM;

 3. izvadak iz Registra 10 KM;

 4. kopiju isprava po jednoj strani 1

 

Član 21.

 1. Obrasci: U-1, U-1-1, U-2, U-3, U-4 i U-5 čine sastavni dio ovoga pravilnika, i isti se bez naknade mogu dobiti u Ministarstvu, a biće dostupni i na njeb strani mpr.gov.ba

 2. Rješenje Ministarstva o upisu u Registar Subjekta upisa i upisu promjena Subjekta upisa u Registru, bez obrazloženja, objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", na teret Subjekta upisa.

 

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Trascina file per caricare

Norme in materia di costituzione e gestione di un registro unico per la registrazione di chiese e comunità religiose, le loro associazioni e le forme organizzative in Bosnia-Erzegovina

 

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge sulla libertà di religione e la posizione giuridica delle Chiese e delle comunità religiose in Bosnia-Erzegovina ( "Gazzetta Ufficiale" n ° 09/04), il Ministro della Giustizia della Bosnia-Erzegovina, portando

 

REGOLAMENTO

Circa l'istituzione e la tenuta del registro delle Chiese e delle comunità religiose, le loro associazioni e le forme organizzative, Bosnia-Erzegovina

 

I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo primo

La presente ordinanza prescrive: la gestione di un registro unico per la registrazione di chiese e comunità religiose, le loro associazioni e le forme organizzative in Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: il Registro); iscrizione nel Registro; deliberando secondo la domanda di registrazione; L'ingresso nel Registro; raccolta di documenti; Registro pubblico; tenuta del Registro; estratto del registro, così come altre questioni importanti per la creazione e la manutenzione del registro, ai sensi della legge sulla libertà di religione e la posizione giuridica delle Chiese e delle comunità religiose in Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: la legge) a:

a) tutte le chiese e le comunità religiose e le loro forme organizzative interne, che si basano sulla legge conferma la continuità delle persone giuridiche, e la nuova entità giuridica che deve essere formata dal soggetto esistente di ingresso;

b) associazioni di chiese e comunità religiose e le loro forme organizzative, che hanno spinto una chiesa o una comunità religiosa;

c) registrazione di nuove chiese e comunità religiose.

 

II. - MANTENIMENTO DEL REGISTRO UNIFICATO

 

Articolo secondo

1. Registro delle chiese esistenti e nuovi e le comunità religiose, le loro associazioni e le forme organizzative interne di cui all'articolo 1, punto a), b), c), del presente regolamento (di seguito: oggetto di entrata), il Ministero della Giustizia della Bosnia-Erzegovina (di seguito Ministero).

2. Il registro è conservato sotto forma di un libro in formato 350x250 mm, rilegato in copertina rigida in materiale durevole (Form RSU).

3. Sulla prima pagina del registro nell'angolo in alto a sinistra è scritto: Bosnia-Erzegovina, Ministero della Giustizia, e al centro del frontespizio, registro, con particolare indicazione per la quale la chiesa o comunità religiosa per mantenere il Registro e il numero di libri (numero del libro I. , II., III., IV. e V.).

4. Registrazione deve essere tenuto separatamente per ciascuna: una chiesa, comunità religiosa, associazioni di chiese e comunità religiose e le loro forme di organizzazione, dotate di personalità giuridica.

5 ° pagine del registro, ad eccezione per la pagina del titolo, contrassegnati con numerati.

6. Prima della prima iscrizione nel registro, il funzionario autorizzato del Ministero certifica registrare la propria firma e il sigillo del Ministero, in un certo senso, che sulla prima pagina all'interno del registro inserito del testo, che recita: "Il registro contiene un totale di ______ pagine".

 

Articolo 3

1. Completando la prima colonna nel registro scrivendo i dati appropriati, indicati nella colonna.

2. La casella deve essere compilato in modo leggibile cartuccia di stampa o la penna.

3. Il messaggio del consiglio non deve essere eliminato o corretto.

4. A titolo, un minor numero di errori sono corretti tracciando una linea orizzontale e mettere le firme dei funzionari autorizzati del Ministero e la data di correzione, e se si tratta di un grave errore, l'intera voce è annullata attraversando una barra rossa, e la registrazione è fatto nella prima sezione libera.

 

Articolo 4

1. Il cambio creato con l'entrata in registro immesso nella colonna, che è diretto ad uno scambio, e all'entrata di nuovi dati, i dati includono contenenti vecchio pezzo attraversata da una linea rossa.

2. Se la colonna relativa allo scambio di informazioni, riempito, o se il soggetto di entrata cambia il suo nome, sulla prima pagina libera del registro viene trasferito a tutti i dati validi dalle rispettive sezioni con la pagina di registrazione che viene trasmesso l'iscrizione nel registro, in un certo senso, cioè nella sezione, "numero di registrazione" immesso il numero di registrazione del soggetto registrato di voce sotto la rubrica: "il registro di trasferimento con il codice del sito", entra il numero della pagina precedente che scarica di registrazione nella pagina che viene passato registrazione sezione: "il trasferimento della registrazione al numero di pagina", il numero di pagina sulla quale viene trasferita la registrazione, dopo di che la pagina che si trasmette registrazione è attraversata da una linea diagonale rossa.

3 ° data di cessazione del lavoro oggetto di annotazione deve essere inserita nella casella appropriata e quindi la pagina di registrazione che si riferisce al tema di entrata deve essere attraversata da due linee rosse diagonali.

 

III. - REGISTRAZIONE

 

Articolo 5°

1. La domanda di registrazione delle voci di soggetti sottoposti al ministero in forma di U -1, firmato dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto di registrazione.

2. Nella domanda di registrazione del soggetto di registrazione, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, 5 e 6 della legge conferma la continuità delle persone giuridiche, i seguenti dati:

a) nome e cognome (e accorciato se c'è) oggetto di ingresso;

b) la sede del soggetto di registrazione e numero di telefono;

c) contenuti, descrizione e timbro oggetto di ingresso;

d) il contenuto, e la descrizione timbrato di soggetto di entrata;

e) il contenuto e la descrizione del logo o segnano oggetto di registrazione, se del caso.

3. Con l'applicazione è accompagnata da: nome, cognome, firma, numero di identificazione personale e le persone di servizio autorizzate a rappresentare l'oggetto della registrazione, in modo da formare l'U-2, firmata da un responsabile.

4. Se, entro il soggetto esistente di entrata al paragrafo 2 del presente regolamento costituisce una nuova unità organizzativa, che avrà lo status di una persona giuridica, la domanda di registrazione del Ministero di un tale soggetto di entrata è presentata sul Form U-1-1, che è firmato da una persona autorizzata a la rappresentazione.

5. Nell'applicazione di U-1-1 elenca le seguenti informazioni:

a) nome e cognome (e accorciato se c'è) oggetto di ingresso;

b) sede e numero di telefono del soggetto di entrata;

c) il contenuto e la descrizione dei sigilli oggetto di entrata;

d) il contenuto e la descrizione del timbro soggetto di entrata;

e) il contenuto e la descrizione logo o segnano oggetto di registrazione, se del caso.

6. Oltre all'applicazione di U-1-1, devono essere corredate di:

a) modulo debitamente compilato U-1 per soggetto esistente di ingresso, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, firmato dalla persona autorizzata a rappresentare;

b) decisione dell'autorità competente della chiesa o comunità religiosa sul progetto di soggetto di entrata;

c) Nome completo, firma e persona di assistenza qualificato autorizzato a rappresentare l'oggetto della registrazione, in modo da formare l'U-2, firmata da un responsabile.

 

Articolo 6

1. La domanda di registrazione di un nuovo soggetto di entrata deve essere presentata al Ministero, sotto forma di U-3, firmato dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto di registrazione.

Il rapporto U-3 elenca le seguenti informazioni:

a) nome e cognome (e accorciato se c'è) oggetto di ingresso;

b) sede e numero di telefono del soggetto di entrata;

c) il contenuto e la descrizione dei sigilli oggetto di entrata;

d) il contenuto e la descrizione del timbro soggetto di entrata;

e) il contenuto e la descrizione logo o segnano oggetto di registrazione, se del caso.

2. Con l'applicazione di U-3, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 e 2 della legge, deve essere corredata da:

a) statuto oggetto di ingresso;

b) strumenti di ufficiale di apprendistato religioso soggetto di entrata;

c) un elenco di 300 cittadini-seguaci, che contiene le seguenti informazioni: nome e cognome, luogo di nascita, indirizzo attuale, il numero di identificazione e la firma di cittadini-seguaci;

d) decisione relativa alla creazione, che è stato adottato da almeno 30 fondatori della chiesa o comunità religiosa, il nome della chiesa o comunità religiosa, il suo vice e altri rappresentanti autorizzati a rappresentare la chiesa o comunità religiosa prima che gli organi dello Stato;

e) i dati per la persona autorizzata di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della presente ordinanza, la forma di U -2.

 

Articolo 7

1. Gli statuti del soggetto di entrata certificato dal Ministero, sulla strada per il sito dello Statuto dell'ultimo nastro, e entrambe le estremità del nastro per l'ultima pagina dei Statuto attaccato un'etichetta, su cui stampare il timbro del Ministero.

2. Nell'ultima pagina dei Statuto sono iscritti testo di certificazione, che recita:

"Timbro del Ministero della Giustizia della Bosnia-Erzegovina".

Numero: _________________ Firma

Data: __________ __________

 

Articolo 8

1. Due o più soggetti di voce dalla Bosnia-Erzegovina in grado di stabilire associazioni di chiese e comunità religiose (di seguito: Federazione).

2. Le associazioni sono stabiliti documento scritto, elencando i fondatori, gli obiettivi nella creazione del partito, il metodo di controllo di stabilire uno strutture articolari rappresentative, e la durata dell 'Unione.

3. La domanda di registrazione dell'Alleanza nel Registro presentata al Ministero, sotto forma di U-1, firmato dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto di registrazione.

L'applicazione di U-1 elenca le seguenti informazioni:

a) nome e cognome (e accorciato se c'è) oggetto di ingresso;

b) sede e numero di telefono del soggetto di entrata;

c) descrizione del contenuto e oggetto di tenuta ingresso;

d) descrizione del contenuto e soggetto di registrazione del timbro;

e) il contenuto e la descrizione del logo o segnano oggetto di registrazione, se del caso.

4. Oltre al check-in-1 deve essere accompagnata da: nome, cognome, firma, numero e servizio di identificazione personali persone autorizzate a rappresentare l'oggetto della registrazione, in modo da formare l'U-2, firmata da un responsabile, e un atto scritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

IV. - ESECUZIONE DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE

 

Articolo 9

1. Al ricevimento della domanda di registrazione, il Ministero dovrà stabilire se l'applicazione è completata correttamente, certificato e presentato da una persona autorizzata, e se essi sono attaccati ai documenti di applicazione, in conformità con i regolamenti.

2. Se v'è una carenza, il Ministero comunica al richiedente entro il termine di 15 giorni modificare o completare l'applicazione.

3. Se il richiedente entro il paragrafo precedente non modificare o completare l'applicazione, il Ministero respinge la domanda.

4. Il Ministero, entro 30 giorni dalla richiesta debitamente sottoposta, emettere una decisione sulla registrazione del soggetto di entrata.

 

Articolo 10.

1. A decorrere dalla data della decisione sulla registrazione del Ministero, oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento conferma la continuità della persona giuridica, una voce di soggetto di cui all'articolo 6 e l'Alleanza di cui all'articolo 8 della presente direttiva acquisisce una persona giuridica, il giorno in cui la decisione di registrazione nel Registro del Ministero.

2. Ogni registrazione entità, l'acquisto della personalità giuridica, per i suoi obblighi con il suo intero patrimonio.

 

Articolo 11

1. Il Ministero può respingere la domanda di registrazione, solo per i motivi indicati nella legge.

2. Nel caso del paragrafo precedente, il richiedente può presentare ricorso al Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di rifiuto della registrazione.

3. Se il Ministero non emette una decisione sulla registrazione di un nuovo soggetto di entrata entro 60 giorni le domande debitamente depositato per l'iscrizione sarà considerata per rendere una decisione sulla registrazione della scadenza di 60 giorni dopo le domande presentate.

4. Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, il richiedente può presentare ricorso al Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

5. Decisione del Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina è definitiva.

6. La decisione finale può essere impugnata al servizio amministrativo della Corte della Bosnia-Erzegovina, entro tre mesi dal ricevimento della decisione finale.

 

VI. ENTRATA IN REGISTRI

 

Articolo 12

1. La registrazione entità è tenuta a segnalare le modifiche dei dati di iscrizione nel Registro di sistema, ai sensi degli articoli 4, 6 o 8 della presente direttiva, nonché la registrazione di un cambiamento della persona autorizzata a rappresentare il soggetto di registrazione, in modo da formare U-quarto

2. L'applicazione del paragrafo precedente è firmato dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto di registrazione e lo stesso viene verificata dal sigillo della entità aziendale.

3. Con la domanda di iscrizione delle modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le voci soggette presentato documenti che dimostrano il cambiamento di registro.

4. Il Ministero deve emettere una decisione sulla modifica della persona interessata di iscrizione nel registro entro otto giorni dal ricevimento della domanda.

5. Il cibo dell'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 8 del presente regolamento è tenuto a, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione sulla registrazione del Ministero del soggetto della registrazione, il Ministero della fornitura e timbro francobolli.

 

Articolo 13

1. Se il soggetto di registrazione cessa di esistere, si presenta immediatamente al ministero una richiesta di cancellazione dal Registro del soggetto d'ingresso, sotto forma di U quinto

2. In applicazione del paragrafo precedente riporta il nome completo del soggetto di registrazione, che cesserà di esistere, la sede del soggetto di entrata e la ragione per la terminazione.

3. Con l'applicazione è accompagnata da decisione dell'organo competente sulla cessazione del lavoro della entità aziendale.

4. Sulla base della corretta applicazione, il Ministero, una procedura accelerata, rilascia una decisione sulla conclusione dei lavori della entità aziendale.

 

VII. RACCOLTA DI DOCUMENTI

 

Articolo 14

1. Per ogni voce soggetto porta ad una raccolta di documenti.

2. Nella pagina anteriore del coperchio, in mezzo, immettere il nome: "Raccolta di documenti", e sotto il testo di cui sopra, inserire il nome del soggetto di registrazione e numero di registrazione della registrazione nel Registro.

3. Per la raccolta dei documenti depositati sono: domanda di registrazione, lo Statuto, la decisione sulla registrazione, la domanda di registrazione delle variazioni del Registro, la prova del pagamento di un indennizzo, così come tutti i documenti allegati alla domanda, sulla base del quale viene eseguita l'ingresso e cambia le voci nel Registro di sistema.

4. Collezioni di documenti sono considerati documenti di valore duraturo.

 

VII. - REGISTRO PUBBLICO

 

Articolo 15

1. Registrati è pubblico.

2. Ogni persona che può dimostrare di interesse legale deve avere accesso ai dati inseriti nel Registro, oltre ai dati personali delle persone fisiche autorizzate a rappresentare l'oggetto della registrazione, che fa parte del soggetto di ingresso, protetto dalla legge, o inviare una richiesta da consegnare copia del documento nel Registro di sistema .

3. Copia del documento firmato dal ministro, o un funzionario da lui autorizzata.

               

VIII. - LA TENUTA DEL REGISTRO

 

Articolo 16

1. Registrati e tutti i documenti, in base alle quali l'iscrizione nel registro, nonché eventuali modifiche del Registro di sistema, che si riferiscono al tema di ingresso, sono considerati documenti di valore duraturo, e la conservazione e lo stoccaggio è fatto in modo tale da garantire la protezione da abusi, danni o distruzione.

2. Ritorna seduzione e di altri documenti che sono oggetto del presente regolamento, così come l'archiviazione e conservazione dei documenti, devono essere effettuate in modo che fornirà una protezione da uso improprio, danneggiamento o la distruzione, in conformità con l'Istruzione sul modo di eseguire attività di ufficio dei ministeri, servizi, istituzioni e altri organismi Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina ( "Gazzetta ufficiale" n ° 35/03).

 

IX. ESTRATTO DEL REGISTRO

 

Articolo 17.

1. Nella richiesta scritta del soggetto rappresentante autorizzato di registrazione, un proxy o organo di governo, il Ministero emette un estratto del Registro di sistema, il modello IR.

2. Forma IR include: nome e cognome del soggetto di registrazione, indirizzo, numero di telefono, numero di registrazione e la data della decisione di entrata, e il nome dell'entità commerciale legale rappresentante.

3. Modulo IR firmata da un funzionario autorizzato del Ministero e lo stesso è certificato con il timbro del Ministero.

4. Estratto dal registro contiene le informazioni più recenti, che sono iscritto nel registro.

5. Su richiesta delle autorità (il bar e simili.), Determinata dal fatto che nel processo che porta, sotto forma di IR possono essere inseriti e dati non aggiornati.

 

X - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 18

1. Le domande di forme previste dal presente regolamento devono essere compilati a macchina o al computer, latino o cirillico, in una delle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina, ei dati scritti non devono essere cancellate, corretti o cancellati e devono essere identici allo Statuto o decisione le autorità responsabili della entità aziendale.

2. La domanda ei documenti da presentare con la domanda di registrazione o per la registrazione delle variazioni di registro, devono essere presentate in copia originale, certificata o copia autenticata.

3. Il Ministero emetterà una decisione sulla registrazione del soggetto di entrata e la decisione sulla registrazione di modifica dei dati nel registro oggetto di registrazione nella lingua e scrittura in cui si richiede l'entità di business.

 

Articolo 19

Le domande di registrazione di soggetti di ingresso ed applicazioni per le modifiche al Registro di cui al presente regolamento, il Ministero ha presentato: Conferenza episcopale e l'ufficio del vescovo per la Chiesa cattolica, Eparchia della Chiesa ortodossa serba, la Comunità islamica in Bosnia-Erzegovina e uffici Mufti della Comunità islamica, e la comunità ebraica della Bosnia-Erzegovina per la comunità ebraica.

 

Articolo 20

Il richiedente è tenuto a collegare alle prove applicazione di pagamento di un indennizzo per:

1. a) registrazione del soggetto di entrata 50 cv;

2. b) Iscrizione nei registri 50 HP;

3. c) estratto del registro di 10 HP;

4. d) una copia del documento di una pagina 1 KM.

 

Articolo 21

1. Le forme: U-1, U 1-1, U-2, U-3, U-4 e U-5 costituiscono parte integrante, e la stessa è gratuita può essere ottenuta in Ministero, e sarà disponibile il sito www.mpr.gov.ba

2. Una decisione del Ministero sulla immatricolazione e messa cambia il tema della iscrizione nel registro, senza spiegazioni, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Bosnia-Erzegovina", a scapito della entità aziendale.

 

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale".

 

No: 01-30-689 / 04

Sarajevo, 30.08.2004.

 

Il MINISTRO

Slobodan Kovac,