Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske

 

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), d o n o s i m

 

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sednici održanoj 27. septembra 2001. godine.

 

Broj: 01-808/01

1. oktobra 2001. godine

Banja Luka

Predsednik

Republike

Mirko Šarović, s. r.

  

ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

 

Glava I

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija.

 

Član 2.

Udruženje je u smislu ovog zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, koja se osniva radi upravljanja određenom imovinom u javnom ili zajedničkom interesu.

Udruženja i fondacije ostvaruju carinske, poreske i druge olakšice za svoj rad u skladu sa zakonom.

 

Član 3.

Udruženja i fondacije samostalno određuju svoje ciljeve i delatnosti u skaldu sa Ustavom i zakonom.

Statut i delovanje udruženja i fondacije ne mogu biti suprotni ustavnom poretku niti usmereni na njegovo nasilno podrivanje, raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti ili diskriminacije zabranjene Ustavom i zakonom.

Ciljevi i delatnost udruženja i fondacja ne mogu uključivati angažovanja u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

 

Član 4.

Udruženja ili fondacije mogu obavljati delatnost kojom se stiče dobit (privrednu delatnost) jedino ako sticanje dobiti nije osnovni standardni cilj udruženja ili fondacije.

Višak prihoda nad rashodom ostvaren obavlajnjem privredne djelatnosti  mora se investirati u osnovne statutarne aktivnosti udruženja ili fondacije. Nije dozvoljena dilrektna ili indirektna raspodela viška prihoda nad rashodima iz privredne delatnosti osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih organa, odgovornim licima, radnicima, donatorima ili trećim licima.

Ograničenje iz prethodnog stava se ne odnosi na primerene nadoknade niti na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva aktivnosti utvrđenih statutom udruženja ili fondacije.

Udruženja ili fondacije mogu obavljati privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne dealtnosti) bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.

Udruženja ili fondacije obavljaju privredne delatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih statutarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne aktivnosti) preko posebno osnovanog pravnog lica.

Ni jedna odredba iz ovog člana neće ograničiti imovinu udruženja ili fondacije iz člana 35 ovog zakona.

 

Član 5.

Udruženja i fondacije podnose godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj u skladu sa zakonom, drugim propisima i statutom.

 

Član 6.

Udruženja i fondacije imaju svoj naziv i sedište.

Udruženja i fondacije u obavljanju svoje delatnosti moraju upotrebljavati svoj naziv. Naziv udruženja i fondacije čije je sedište u Republici Srpskoj je na službenom jeziku Republike Srpske.

Udruženja i fondacije mogu imati svoj znak.

Naziv i znak udruženja i fondacija mora se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih udruženja i fondacija.

Naziv udruženja ili fondacija može se, ako je to predviđeno statutom, upisati u registar na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku mora biti upisan na prvom mestu.

Izuzetno od odredbi st. 3. i 6. ovog člana, naziv udruženja i fondacija može sadržavati pojedine strane reči ako one čine ime međunarodne organizacije čije je udruženje ili fondacija članica, ako su te reči uobočajene na službenom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči na službenom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Uz svoj puni naziv, udruženje ili fondacija može koristiti i skraćeni naziv.

U slučaju da dva ili više udruženja ili fondacija podnesu zahtev za upis pod istim nazivom, odabraće se onaj zahtev koji je ranije podnesen. Na udruženje ili fondaciju koje je kasije podnelo zahtev za upis pod istim nazivom shodno se primenjuju odredbe člana 29. st.1. i 2. ovog zakona.

Kada je takav upis već izvršen, organ nadležan za registraciju će doneti rešenje kojim će kasnije upisanom udruženju ili fondaciji, da u roku od 30 dana izvrši izmenu svog naziva. Ako se ne postupi po rešenju, protiv tog udruženja, odnosno fondacije, pokrenuće se postupak brisanja iz registra u skladu sa zakonom.

 

Član 7.

Ukoliko aktivnost udruženja ili fondacije nije u suprotnosti sa ovim zakonom, udruženje ili fondacija sa sedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine slobodno deluje na području Republike Srpske, bez daljih administrativnih uslovljavanja.

 

Član 8.

Zakonom se može udruženju ili fondaciji poveriti vršenje javnih ovlašćenja.

 

Glava II

UDRUŽENJA

 

1. Osnivanje udruženja

 

Član 9.

Udruženje mogu osnovati najmanje tri fizička ili pravna lica. Udruženje nastaje donošenjem osnivačkog akta.

Nakon osnivanja, udruženje može steći svojstvo pravnog lica upisom u registar (načelo dobrovoljnog upisa).

 

Član 10.

Osnivačka skupština udruženja donosi osnivački akt, statut udruženja i imenuje organe upravljanja.

 

Član 11.

Osnivački akt udruženja sadrži:

- imena i prezimena i adrese, odnosno naziv i sedište osnivača;

- naziv, sedište i adresu udruženja;

- osnovne ciljeve osnivanja udruženja;

- ime i prezime lica koje je ovlašćeno da obavi poslove upisa u registar udruženja;

- potpise osnivača i jedinstveni  matični broj građana,  ukoliko su osnivači državljani Repblike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

 

Član 12.

Statut udruženja sadrži odredbe kojima se ređuju:

- naziv i sedište udruženja;

- ciljevi i delatnost udruženja;

- postupak prijema i isključenja članova;

- prava i obaveze članova udruženja;

- organi udruženja, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata, postupak za sazivanje skupštine;

- način podnošenja finansijskog izveštaja i izveštaja o radu;

- pravila koja se primenjuju za stucanje i raspolaganje sredstvima udruženja; organ ovlašćen za nadzor nad korišćenjem tih sredstava;

- postupak za izmenu i dopunu statuta; ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata;

- oblik i sadržaj pečata udruženja;

- zastupanje;

- uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak udruženja;

- postupak raspodele preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja. Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 13.

Udruženje se može pripojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo udruženje ili fondaciju. Udruženje može osnovati podružnice, kancelarije, klubove ili druge organizovano-

pravne oblike, u saglasnosti sa statutom.

 

2. Članstvo

 

Član 14.

Član udruženja može biti svakofizičko ili pravno lice oje dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan statutom.

Maloletna lica mogu biti članovi udruženja i učestvovati kao članovi u radu udruženja na način propisan statutom.

 

3. Organi udruženja

 

Član 15.

Skupština je obavezni organ udruženja.

Ako statutom drugačije nije uređeno, skupštinu čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Statutom udruženja mogu se predvideti i drugi organi.

Ukoliko statutom nije predviđeno obrazovanje upravnog odbora ili drugog organa upravljanja, skupština će imenovati jedno ili više lica koja će zastupati udruženje u pravnom prometu.

 

Član 16.

Skupština udruženja:

- donosi statut, njegove izmene i dopune i druge akte određene statutom;

- daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime udruženja prije njegovog upisa u registar;

- odlučuje  o  pripajanju,  razdvajanju,  transformaciji,  prestanku  i  drugim  statusnim promenama udruženja;

- bira i razrešava dužnosti članove upravnog odbora ili lice ovlašćeno za zastupanje;

- pregleda  i  potvrđuje  finansijski  izvještaj  o  radu  pripremljen  od  strane  upravnog odbora ili ovlašćenog lica;

- odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

Član 17.

Upravni odbor ili lice ovlašćeno za zastupanje:

- priprema sednice skupštine;

- priprema i predlaže izmene statuta i drugih akata koje donosi skupština;

- sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane skupštine;

- upravlja imovinom udruženja;

- podnosi finansijski izveštaj i izveštaj o radu udruženja;

- vrši druge poslove određene statutom.

 

Glava III

FONDACIJE

 

1. Osnivanje fondacija

 

Član 18.

Fondacija može biti osnovana od strane jednog ili više fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu: osnivač).

Fondacija može biti osnovana ugovorom, testamentom ili drugim pravno valjanim aktom.

Ukoliko statutom nije drugačije uređeno, smatraće se da je fondacija osnovana na neodređeno vreme.

Osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača donosi osnivački akt i statut fondacije.

 

Član 19.

Osnivački akt fondacije sadrži:

- ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište osnivača,

- naziv, sedište i adresu fondacije,

- osnovne ciljeve za koje je fondacija osnovana;

- novčana sredstva ili druge vidove imovine koju osnivač ulaže;

- ime lica koje je ovlašteno da za obavljanje poslova registracije fondacije;

- popis  osnivača  i  jedinstveni  matilni  broj  građana,  ukoliko  su  osnivači  građani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

 

Član 20.

 

Statut fondacije sadrži odredbe kojima se uređuje:

- naziv i sedište fondacije;

- ciljevi i delatnost fondacije;

- organi  fondacije;  način  njihovog  izbora  i  opoziva;  nadležnost,  kvorum  i  pravila glasanja, uključujući specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom;

- način podnošenja finansijskog izveštaja i izveštaja o radu;

- pravila korišćenja sredstava fondacije;

- moguće korisnike sredstava fondacije;

- postupak za izmenu i dopunu statuta;

- ovlašćenja i način donošenja drugih opštih akata;

- uslove i postupak pripajanja, podele ili prestanka fondacije;

- postupak raspodele preostale imovine fondacije u slučaju prestanka;

- zastupanje fondacije;

- oblik i sadržaj pečata fondacije.

Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa zakonom.

 

Član 21.

Fondacija se može pripojiti, razdvojiti ili transformisati u drugu fondaciju.

Fondacija  može  osnovati  kancelarije,  predstavništva  i  druge  organizaciono-pravne oblike, u skladu sa statutom.

 

2. Organi fondacije

 

Član 22.

Organ upavlajnja fondacijom je upravni odbor.

Osnivač ili osoba ovlašćena od strane osnivača imenuje upravni odbor. Statutom se mogu propisati drugi organi fondacije.

 

Član 23.

Upravni odbor:

- odgovara za ostvarivanje ciljeva fondacije utvrđenih statutom;

- daje saglasost na radnje preduzete u ime fondacije pre njenog upisa u registar;

- upravlja imovinom fondacije;

- vrši izmene i dopune statuta i drugih akata, ukoliko nije drugačije uređeno statutom;

- imenuje osobu ovlašćenu za zastupanje i predstavljanje fondacije;

- odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada fondacije;

- priprema finansijske i druge izveštaje i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom;

- vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

 

Čan 24.

Upravni odbor ima najmanje tri člana.

Član upravnog odbora može biti fizičko lice ili pravno lice preko zastupnika. Članovi upravnog odbora ne mogu biti:

- lica zaposlena u fondaciji;

- članovi drugih organa fondacije;

- lica koja vrše nadzor nad radom fondacije.

 

Glava IV

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 25.

Udruženje ili fondacija se upisuje u registar udruženja ili fondacije koga vodi osnovni sud u sedištu okružnog suda na čijem području udruženje ili fondacija ima svoje sedište.

Postupak za registraciju ili prestanak rada udruženja i fondacija vodi se po odredbama vanparičnog postupka.

Registar je otvoren za javnost za vreme radnog vremena. Svako lice može lično ili putem pošte, zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa registrovane organizacije.

Izuzetno od odredbi iz prethodnog stava, ovlašćeni predstavnik udruženja ili fondacije može zahtevati od suda nadležnog za registraciju (u daljem tekstu: sud) da određeni podaci koji nisu upisani u registar ne budu dostupni javnosti, ukoliko bi se time mogao ugroziti lični integritet osnivača ili članova udruženja ili fondacije. O ovom zahtevu sud odlučuje posebnim rešenjem, koje se dostavlja Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u roku od osam dana od dana njegove pravosnažnosti.

 

Član 26.

Uz prijavu za upis u registar udruženja, odnosno fondacija, prilaže se:

- osnivački akt;

- statut udruženja ili fondacije;

- spisak članova organa upravljanja i imena lica ovlašćenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

 

Član 27.

Sud je dužan da u roku 30 dana od dana podnošenja zahteva za upis donese rešenje o upisu u registar.

Ako sud ne donese rešenje u roku iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je registracija izvršena prvog narednog dana po isteku roka.

Sud je dužan izdati rešenje kojim konstatuje činjenicu iz prethodnog stava u daljem roku od osam dana.

 

Član 28.

Rešenje o upisu u regisar udruženja, odnosno fondcije, sadrži:

- datum upisa;

- registarski broj pod kojim je izvršen upis;

- naziv i sedište udruženja ili fondacije;

- ciljeve i delatnost udruženja ili fondacije;

- imena lica ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje.

 

Član 29.

Ako sud smatra da u statutu udruženja ili fondacije nisu ispunjeni uslovi iz člana 12. odnosno 20. Zakona, ili da uz zahtev za upis u registar nije priloženo sve što je predviđeno članom 26. Zakona, pozvaće podnosioca zahteva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti kraći od 30 dana.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni utvrđene nedostatke u predviđenom roku, sud će rešenjem odbaciti zahtev za upis u registar.

Ako sud utvrdi da su standardni ciljevi i delatnost udruženja ili fondacije u suprotnosti sa odredbama člana 3. st. 2. i 3., člana 4. stava 1. Zakona, rešenjem će odbiti zahtev za upis u registar.

 

Član 30.

Protiv rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zasteva za upis u registar osnivači mogu izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom sudu u roku od 15 dana.

 

Član 31.

Udruženja i fondacije dužni su sudu podneti prijavu o svakoj promeni činjenica koje se upisuju u registar, u roku od 30 dana od izvršene promene.

 

Član 32

Odluka  o  upisu  u  registar  i  o  prestanku  udruženja  ili  fondacije  objavljuju  se  u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Troškove objavljivanja snosi udruženje ili fondacija.

 

Član 33.

Jedinstveni registar udruženja i fondacija vodi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vodi i jedinstveni registar stranih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su registrovale svoja predstavništva na teritoriji Republike Srpske.

Sud kod koga je izvršena registracija udruženja ili  fondacije dužan je da o tome obavesti i organ koji vodi jedinstveni registar u roku od osam dana po izvršenoj registraciji, ili o izmenjenoj registraciji.

Jedinstveni registar je otvoren za javnost za vreme radnog vremena. Svako lice može lično ili putem pošte, zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa predmeta registrovane organizacije, osim u slučaju utvrđenom u članu 25. stav 4. Zakona.

 

Glava V

UPIS U REGISTAR STRANE I MEĐUNARODNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

 

Član 34.

Odredbe Zakona o registraciji udruženja i fondacije prrimenjuju se na registraciju kancelarije, predstavništva ili drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog udruženja ili fondacije, ili druge međunarodne nevladine organizacije, ukoliko samim zakonom nije drugačije propisano (u daljem tekstu: strana nevladina organizacija).

Uz zahtev za upis u registar, nadležnom sudu se prilaže:

- rešenje o upisu strane nevladine organizacije u registar u domicilnoj zemlji;

- odluka  o  otvaranju  kancelarije,  predstavništva  ili  drugog  organizacionog  oblika  u Republici Srpskoj;

- ime i adresa lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije u Republici Srpskoj; kopija isprave o identitetu osobe ovlašćene za zastupanje;

- sedište i adresa kancelarije u Republici Srpskoj.

Ako prema zakonu domicilne zemlje strane nevladine organizacije nije propisan upis udruženja u registar, umesto rešenja o registraciji, u domicilnoj zemlji, uz zahtev za upis se podnosi druga pismena isprava, overena od suda ili drugog nadležnog organa, kojom se dokazuje da organizacija ima status pravnog lica u domicilnoj zemlji.

Ukoliko rešenje o upisu u sudski registar u domicilnoj zemlji ne sadrži podatke o statutarnim ciljevima i delatnosti udruženja, uz zahtev za upis u registar podnosi se i statut ili neki drugi unutrašnji akt iz kojeg su vidljivi ciljevi strane nevladine organizacije.

 

Glava VI

IMOVINA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 35.

Imovina udruženja ili fondacija čine dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrednost, finansijska sredstva iz budžetskih donacija i poreza, subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije; ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava organizacije.

Udruženje ili fondacija raspolaže svojom imovinom u skladu sa statutom i zakonom.

 

Član 36.

Nadzor nad zakonitošću i namenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja i fondacije vrši organ udruženja, odnosno fondacije, određen statutom i ovim zakonom, kao i nadležni republički organ.

 

Član 37.

Udruženje i fondacija je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izveštaje u skladu sa zakonom.

 

Član 38.

Organi udruženja i fondacije su dužni da upravljaju imovinom udruženja i fondacije sa pažnjom dobrog domaćina. Ukoliko udruženje ili  fondacija obavlja privrednu delatnost u skladu sa odredbama ovog zakona, članovi upravnog odbora raspolažu imovinom koja se koristi za obavljanje preivredne delatnosti s pažnjom dobrog privrednika.

Član organa udruženja ili fondacije ne može  glasati u stvarima u kojima njegovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga ili srodnika do trećeg stepena, mogu biti u suprotnosti sa imovinskim interesima udruženja ili fondacije.

Pravni propisi iz prethodnog stava zaključuju se po tržišnoj vrednosti, ili pod uslovima koji su najpovoljniji po udruženje ili fondaciju.

 

Glava VII

BRISANJE IZ REGISTRA

 

Član 39.

Udruženje ili fondacija briše se iz registra na osnovu konačnog rešenja o prestanku rada udruženja, odnosno fondacije na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada udruženja ili fondacije.

 

Član 40.

Udruženje ili fondacija prestaje sa radom:

- ako nadležni organ udruženja, odnosno fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja, odnosno fondacije;

- ako su ispunjeni usovi iz člana 6. poslednji stav ovog zakona, ili ako se utvrdi da je udruženje ili fondacija prestala delovati.

Smatra se da je udruženje ili fondacija prestala delovati:

- ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje skupštine udruženja, odnosno upravnog odbora fondacije, a skupština, odnosno upravni odbor nije održan;

- ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog ovim zakonom za osnivanje udruženja, a skupština udruženja u roku d tri meseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku oprijemu novih članova.

Nezavisno od odredbi stava 2. alineja 2. udruženje neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i delatnosti udruženja.

Kada sud utvrdi činjenice iz stava 1. ovog člana, donosi rešenje o prestanku rada udruženja, odnosno fondacije.

 

Član 41.

Udruženju, odnosno fondaciji će se zabraniti rad:

- ako deluje suprotno odredbama člana 3. stav 2. ovog zakona;

- ako nakon izrečene prekršejne kazne saglasno članu 47. stav 1. tač.1. i 4. ovog zakona nastavlja da obalja delatnost zbog koje je izrečena prekršajna kazna.

U slučajevima iz prethodnog stava, postupak sprovodi registrarski sud shodnom primenom odredaba Zakona o krivičnom postupku.

 

Član 42.

Preostala imovina udruženja ili fondacije koja se briše iz registra raspodeljuje se shodno odluci nadležnog organa udruženja ili fondacije, u skladu sa odredbama statuta.

Izuzetno od prethodnog stava, imovina udruženja ili fondacije koje je uživalo poreske, carinske i druge povlastice, ili koje je primalo budžetske donacije od građana ili pravnih lica u ukupnom iznosu većem od 10.000 KM u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, dodeljuje se drugom udruženju ili fondaciji registrovanom u Republici Srpskoj koja obavlja istu ili statutarnu delatnost, u skladu sa odredbama statuta.

Ukoliko nadležni organ udruženja ili fondacije ne donese odluku o raspodeli imovine do dana brisanja iz registra, sud će doneti odluku o raspodeli preosale imovine drugoj fondaciji ili udruženju, u skladu sa odredbama ovog člana.

 

Glava VIII

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA UDRUŽENJA I FONDACIJE

 

Član 43.

Nadzor nad zakonitošću rada udruženja i fondacija vrši nadležni organ Republike Srpske u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi delatnost udruženja ili fondacije.

 

Član 44.

U vršenju upravnog nadzora nad obavljanjem poverenih javnih ovlašćenja, organi koji vrše nadzor iz člana 43. ovog zakona, imaju pravo i dužnost naročito da:

- rešavaju po žalbi protiv donesenih upravnih akata u vršenju poverenih javnih ovlašćenja;

- vrše druga prava koja po zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku;

- daje sturčna upustva i objašnjenja za primenu zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na vršenje poverenih javnih ovlašćenja.

 

Član 45.

Udruženje ili fondacija koja vrši javna ovlašćenja dužna je organu uprave koji vrši nadzor nad njihovim radom da najmanje jedanput godišnje podnese izveštaj o vršenju poverenih javnih ovlašćenja.

 

Član 46.

Ako udruženje ili fondacija koja vrši javna ovlašćenja ne vrši poverene poslove shodno svojim dužnostima, nadležni organ uprave koji vrši nadzor dužan je pismeno upozoriti organ upravljanja udruženja ili fondacije i prdložiti mere za uklanjanje uočenih nedostataka, kao i preduzeti druge mere u okviru svojih prava i dužnosti.

 

Glava IX

KAZNENE ODREDBE

 

Član 47.

Kaznom od 300 KM do 3.000 KM kazniće se zbog prekršaja udruženje ili fondacija koja:

  1. obavlja delatnosti koje nisu saglasne ciljevima udruženja ili fondacije (član 3. stav 3., član 4. stav1., čl.11. i 21.);
  2. u pravnom prometu ne upotrebljava naziv pod kojim je upisan u registar (član 6. stav 2.);
  3. sudu ne prijavi promenu podataka koje se upisuju u registar u roku od 30 dana od dana nastupanja ove promene (član 31.);
  4. ako ne upotrebi višak  prihoda  nad  rashodima  ostvarenog  obavljanjem  privredne delatnosti na način predviđen zakonom i statutom (član 4. stav 2.).

Kaznom od 100 KM do 1.000 KM za prekršaje iz prethodnog stava ovog člana kazniće se odgovorno lice udruženja ili fondacije.

 

Glava X

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 48.

Udruženja ili fondacije koje su registrovane pre stupanja na snagu ovog zakona imaju obavezu uskladiti svoja unutrašnja akta sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom usklađivanja akata iz prethodnog stava, udruženja i fondacije se oslobađaju od obaveze plaćanja sudske takse.

 

Član 49.

Postupci za registraciju u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneseno prvostepeno rešenje dovršiće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 50.

Ministar uprave i lokalne samouprave doneće pravilnik za vođenje registarskih knjiga udruženja i fondacija, s pratećim obrascima, u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 51.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na udruženja i fondacije koje se upisuju u registar udruženja i fondacija.

Odredbe ovog zakona se shodno primenjuju na saveze i druge oblike povezivanja udruženja i fondacija.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na udruženja i fondacije čiji je pravni status uređen posebnim zakonom, osim ukoliko bi to bilo u suprotnosti sa odredbama posebnog zakona.

 

Član 52.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udruženjima građana („Službeni list SR BiH“, br. 5/90 i 21/90) i Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/94).

 

Član 53.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 01-1061/01                                                             Predsednik

27. septembra 2001. godine                                         Narodne skupštine

Banja Luka                                                                       Dr Dragan Kalinić, s.r.

Trascina file per caricare

BOSNIA La legge sulle associazioni e fondazioni della Repubblica Serba

 

ATTENZIONE: Questa legge è ancora in vigore in Bosnia Erzegovina

 

Ai sensi Emendamento XL Conte 2 della Costituzione della Repubblica Serba ( "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia", il numero 28/94), con la presente

 

COMANDA
Promulgando sulle associazioni e sulle fondazioni Repubblica Serba

Si promulga la legge sulle Associazioni e Fondazioni della Repubblica di Serbia, che è l'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia adottato nella sessione del 27 settembre 2001.

Numero: 01-808 / 01

1 ottobre, 2001

Presidente della Repubblica

Mirko Sarovic, sr

 

LEGGE
Su associazioni e fondazioni Serba

 

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Legge sulle associazioni e fondazioni (di seguito Act) regola l'istituzione, la registrazione, l'organizzazione interna e la cessazione del lavoro delle associazioni e fondazioni.

 

Articolo 2

L'Associazione è lo scopo di questa legge, qualsiasi forma di associazione volontaria di persone fisiche o giuridiche al fine di migliorare o raggiungere qualche interesse o scopo comune o generale, in conformità con la Costituzione e il diritto, e il cui scopo principale non è il profitto.

La Fondazione è una persona giuridica, senza appartenenza, che deve essere costituita per la gestione certa proprietà nell'interesse pubblico o comune.

Associazioni e fondazioni esercitano doganali, fiscali e altri benefici per il loro lavoro in conformità con la legge.

 

Articolo 3

Associazioni e fondazioni determinare autonomamente i propri obiettivi e le attività in conformità con la Costituzione e il diritto.

Lo statuto e il funzionamento di associazioni e fondazioni non possono essere in contrasto con l'ordine costituzionale, né diretto sul suo indebolimento violenta, incitamento all'odio nazionale, razziale e religioso o una discriminazione vietata dalla Costituzione e dalla legge.

Gli obiettivi e le attività delle associazioni e fondazioni non possono includere l'impegno nella campagna elettorale dei partiti politici e dei candidati, la raccolta di fondi per i partiti politici e candidati e finanziamento dei candidati o partiti politici.

 

Articolo 4

Un'associazione o una fondazione possono svolgere attività che conferisce fiscale (attività economica) solo se l'acquisizione non ha ottenuto l'obiettivo statutario di base della associazione o fondazione.

L'eccesso di entrate rispetto alle spese derivanti da prestazioni di attività economica deve essere investito in attività statutarie di base di associazioni o fondazioni. Non è consentito direttamente o indirettamente, la distribuzione delle entrate in eccesso sulle spese dei fondatori di attività economica, membri di associazioni, membri degli organi di amministrazione, persone responsabili, dipendenti, donatori o di terzi.

Limite del paragrafo precedente non si applica ai casi di risarcimento né a copertura dei costi relativi alla realizzazione degli obiettivi delle attività definite dallo statuto dell'associazione o della fondazione.

Associazioni o fondazioni possono svolgere le attività industriali sono direttamente connessi all'esercizio dei loro obiettivi statutari di base e le attività (le attività economiche connesse) obbligo formare persone giuridiche distinte.

Associazioni o fondazioni che svolgono attività economiche che non sono direttamente collegate al raggiungimento dei loro obiettivi statutari di base e le attività (attività economiche non correlate) tramite soggetto giuridico appositamente istituito.

Nessuna disposizione del presente articolo non limitano le associazioni e le fondazioni di proprietà di cui all'articolo 35 della presente legge.

 

Articolo 5

Associazioni e fondazioni devono presentare una relazione annuale sulle attività e relazione finanziaria in conformità con la legge, dei regolamenti e dello Statuto.

 

Articolo 6

Associazioni e fondazioni hanno il loro nome e la residenza.

Associazioni e fondazioni nell'esercizio della loro attività devono usare il loro nome.

Nome di associazioni e fondazioni con sede nella Repubblica di Serbia è una lingua ufficiale della Repubblica di Serbia.

Associazioni e fondazioni possono avere il loro segno.

Nome e carattere associazioni e fondazioni devono essere chiaramente distinguibili dai nomi e personaggi di altre associazioni e fondazioni.

Nome di un'associazione o una fondazione può essere, se richiesto dallo statuto, iscritto nel registro in una o più lingue straniere, a condizione che il nome nella lingua ufficiale deve essere inserito in primo luogo.

Nonostante le disposizioni del par. 3 e 6 del presente articolo, il nome di associazioni e fondazioni possono contenere parole straniere se fanno il nome dell'organizzazione internazionale di cui il membro associazione o fondazione, se queste cose sono comuni nella lingua ufficiale, se non hanno parole adeguate in un lingua ufficiale, o se le parole di una lingua morta.

Insieme con il suo nome completo, associazione o fondazione può utilizzare un nome breve.

Nel caso in cui due o più associazioni o fondazioni siano registrati sotto lo stesso nome, sono concessi i requisiti che erano già presentati. Presso l'associazione o fondazione che viene poi chiesto la registrazione sotto lo stesso nome fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29 par. 1 e 2 della presente legge.

Quando un tale ingresso già eseguito, l'organismo responsabile per la registrazione, mediante decisione, che avrebbe associazioni o fondazioni posteriore registrato, che entro 30 giorni una sostituzione del suo nome. Se non attuare la decisione, contro l'associazione o fondazione, avvierà il processo di cancellazione dal ruolo in conformità con la legge.

 

Articolo 7

Se l'attività della associazione o fondazione non è in contrasto con questa legge, l'associazione o fondazione con sede nella Federazione della Bosnia-Erzegovina in grado di operare nella Repubblica di Serbia, senza ulteriori condizionata amministrativa.

 

Articolo 8

La legge può associazioni o fondazioni affidato l'esercizio dei poteri pubblici.

 

Capitolo II

ASSOCIAZIONE

 

1. Istituzione Associazione

 

Articolo 9

L'Associazione può istituire almeno tre persone fisiche o giuridiche.

Le associazioni costituite da passare della carta.

Dopo la fondazione, l'associazione può acquisire la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro (il principio di iscrizione volontaria).

 

Articolo 10

L'assemblaggio fondatore dell'associazione adotta l'atto di fondazione e lo statuto e nominato dagli organi.

 

Articolo 11

L'atto di fondazione dell'associazione comprendono:

- nome e cognome e indirizzo o il nome e la sede dei fondatori;

- nome, sede e indirizzo dell'associazione;

- gli obiettivi fondamentali di stabilire associazioni;

- nome e cognome della persona autorizzata a condurre la registrazione delle imprese nel registro delle associazioni;

- le firme dei fondatori e il numero di identificazione, se i fondatori sono cittadini della Repubblica di Serbia e Bosnia-Erzegovina.

 

Articolo 12

Statuto contiene disposizioni che disciplinano:

- nome e sede dell'Associazione;

- obiettivi e le attività dell'associazione;

- la procedura di ammissione ed esclusione dei soci;

- diritti e gli obblighi dei membri dell'associazione;

- Autorità Association, le modalità della loro elezione e di richiamo, i poteri, quorum e regole di voto, tra cui le questioni specifiche possano essere adottate a maggioranza qualificata, la durata del loro mandato, la procedura per la convocazione dell'Assemblea;

- il metodo di presentare bilanci e delle relazioni;

- le norme applicabili per l'acquisizione e la disposizione dei beni dell'Associazione; corpo autorizzata a supervisionare l'utilizzo di tali fondi;

- un processo per la modifica della Carta; l'autorità e la decisione di altri atti generali;

- la forma e il contenuto del sigillo dell'Associazione;

- la rappresentanza;

- Condizioni e procedura per la giunzione, separazione, trasformazione o cessazione dell'associazione;

- procedura di ripartizione della struttura residua in caso di scioglimento dell'associazione.

La legge può prevedere altre disposizioni che non sono in conflitto con questa legge.

 

Articolo 13

L'Associazione può fondersi, separato o trasformarsi in un'altra associazione o fondazione.

L'Associazione può istituire filiali, uffici, club e altre forme organizzative-legale, in conformità con lo statuto.

 

2. Composizione

 

Articolo 14

Membro dell'Associazione può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che si uniscono volontariamente un'associazione secondo le modalità previste dallo statuto.

I minori possono essere membri dell'associazione e partecipare come membri nel lavoro dell'associazione secondo le modalità previste dalla legge.

 

3. Le autorità Association

 

Articolo 15

L'Assemblea è obbligato associazioni di autorità.

Se la legge non dispone diversamente, Assemblea è composta da tutti i membri dell'associazione, con uguale diritto di voto.

Statuto può prevedere che altri organi.

Se lo statuto non è previsto per la formazione del consiglio di amministrazione o di un altro organo di governo, l'Assemblea nomina uno o più persone che rappresenteranno l'associazione in transazioni legali.

 

Articolo 16

Assemblea dell'Associazione:

- adottare lo statuto, i suoi emendamenti e di altri documenti indicati dallo statuto;

- approva l'azione legale intrapresa per conto dell'associazione prima della sua iscrizione nel registro;

- decidere in merito alla fusione, la separazione, la trasformazione, la risoluzione e altri cambiamenti di stato della Associazione;

- eleggere e revocare i membri del consiglio o legale rappresentante;

- revisione e conferma la relazione finanziaria sul lavoro preparato dal consiglio di amministrazione o una persona autorizzata;

- decidere su altre questioni che non sono di competenza di un altro corpo.

 

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione o di una persona autorizzata a rappresentare:

- prepara le sessioni;

- preparare e proporre modifiche allo Statuto e altri atti passati dall'Assemblea;

- Attuare la politica, le conclusioni e le altre decisioni prese dall'Assemblea;

- gestisce il patrimonio dell'associazione;

- presenta una relazione finanziaria e una relazione sulle attività dell'associazione;

- Eseguire gli altri compiti specificati dalla legge.

 

Capitolo III

FONDAZIONE

 

1 Avvio di una Fondazione

 

Articolo 18

La Fondazione può essere formata da una o più persone fisiche o giuridiche (di seguito: il fondatore).

Fondazione può essere stabilita per contratto, un testamento o di altri atti giuridicamente validi.

Se la legge non dispone diversamente, si considera che la fondazione è stata istituita per un tempo indefinito.

Fondatore o la persona autorizzata dal fondatore porta fondazione atto e lo statuto della fondazione.

 

Articolo 19

Fondazione comprendente fondazione:

- nome e indirizzo o il nome e la residenza del fondatore;

- nome, sede e indirizzo della fondazione;

- gli obiettivi di base per i quali è stata fondata la fondazione;

- fondi o altri tipi di attività che il fondatore investe;

- il nome della persona autorizzata a registrare il fondamento;

- firma del numero di fondatore e di identificazione, se i fondatori sono cittadini della Repubblica di Serbia e Bosnia-Erzegovina.

 

Articolo 20

Statuto della fondazione contiene disposizioni per quanto riguarda:

- nome e sede della fondazione;

- gli obiettivi e le attività della Fondazione;

- gli organi della fondazione; le modalità della loro elezione e di richiamo; competenza, quorum e di voto regole, comprese le questioni specifiche possano essere adottate a maggioranza qualificata;

- il metodo di presentare bilanci e delle relazioni;

- le regole di utilizzo delle fondazioni attrezzature;

- possibili beneficiari della fondazione;

- un processo per la modifica della Carta;

- i poteri e le procedure per fare altri atti generali;

- Condizioni e modo di fissaggio, o non divisione della fondazione;

- la procedura per distribuire la proprietà residua in caso di una fondazione;

- Rappresentazione della fondazione;

- la forma e il contenuto della Fondazione timbro.

La legge può prevedere altre disposizioni che non sono contrario alla legge.

 

Articolo 21

La Fondazione può fondersi, separato o trasformarsi in un'altra fondazione.

Fondazione può stabilire uffici, rappresentazioni e altra forma organizzativa e legale, negli articoli.

 

2. Le autorità della Fondazione

 

Articolo 22

scheda di La Fondazione Autorità di Gestione degli amministratori.

Il fondatore o di una persona autorizzata dal fondatore nominato dal consiglio di amministrazione.

Lo statuto può prevedere altri organi della Fondazione.

 

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione:

- responsabile del raggiungimento degli obiettivi della Fondazione stabiliti dalla legge;

- approva l'azione legale intrapresa per conto della Fondazione prima della sua iscrizione nel registro;

- gestisce il patrimonio della Fondazione;

- effettuare modifiche allo Statuto e altri atti, salvo diverse disposizioni di legge;

- nominare una persona autorizzata a rappresentare il fondamento;

- decidere la concentrazione, separazione, trasformazione e scioglimento della fondazione;

- preparare i rapporti finanziari e di altro e di svolgere le altre mansioni in conformità alla legge e dello statuto;

- svolgere le altre mansioni in conformità con la legge e lo statuto.

 

Articolo 24

Il consiglio di amministrazione è composto da almeno tre membri.

membro del Consiglio può essere una persona fisica o giuridica tramite un rappresentante.

I membri del Consiglio non può essere:

- persone impiegate nella fondazione,

- altri membri del corpo fondazione,

- le persone che supervisionano il lavoro della Fondazione.

 

Capitolo IV

REGISTRAZIONE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

 

Articolo 25

Un'associazione o una fondazione sono iscritti nel registro delle associazioni o fondazioni che si registrano acqua corte principale presso la sede del tribunale distrettuale nel cui territorio l'associazione o fondazione ha la sua sede.

La procedura per la registrazione e la terminazione delle associazioni e fondazioni devono essere effettuati secondo procedimento contenzioso.

Il registro è aperto al pubblico durante le ore lavorative. Qualsiasi persona può personalmente o per posta, per chiedere una copia di qualsiasi iscrizione nel registro o qualsiasi documento dal file delle organizzazioni registrate.

Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, un rappresentante dell'associazione o della fondazione può chiedere al giudice competente per la registrazione (in prosieguo: la Corte) che alcune informazioni contenute nel registro non è disponibile al pubblico, a meno che ciò non comprometterebbe l'integrità personale dei fondatori o membri dell'associazione o fondazione. A proposito di questa applicazione il giudice decide un'ulteriore sentenza, che sarà presentato al Ministero dell'Amministrazione e autonomie locali entro otto giorni dalla sua validità giuridica.

 

Articolo 26

Domanda di iscrizione nel registro delle associazioni o fondazioni deve essere accompagnata da:

- Atto;

- statuto o fondazione;

- elenco dei membri dell'organo di gestione ei nomi delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione o fondazione.

 

Articolo 27

Il giudice è tenuto a, entro 30 giorni dalla data della domanda di registrazione di emettere una decisione sulla registrazione.

Se il giudice non emette una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che la registrazione era il primo giorno dopo la scadenza di tale termine.

Il giudice è tenuto ad emettere una decisione in cui si afferma fatto nel paragrafo precedente entro i successivi otto giorni.

 

Articolo 28

Decisione sulla registrazione di un'associazione o una fondazione, contiene:

- la data di iscrizione;

- il numero di registrazione della voce;

- nome e sede della associazione o fondazione;

- gli obiettivi e le attività dell'associazione o fondazione;

- i nomi delle persone autorizzate a rappresentare.

 

Articolo 29

Se il tribunale ritiene che gli statuti dell'associazione o della fondazione non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 12 e 20 della legge, o con i requisiti per la registrazione non incluso tutto è previsto dall'articolo 26 della legge, invita il richiedente e fissa un termine per la conformità che non può essere meno di 30 giorni.

Se il richiedente non porre rimedio alle carenze individuate in tempo utile, il giudice deve respingere la richiesta di registrazione.

Se il tribunale ritiene che gli obiettivi e le attività dell'associazione o fondazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3 cpv. 2 e 3, l'articolo 4, paragrafo 1 della legge di legge, sono respinte per la registrazione.

 

Articolo 30

Contro la decisione di licenziamento o il rifiuto della richiesta di registrazione dei fondatori può presentare ricorso alla corte d'appello competente entro 15 giorni.

 

Articolo 31

Associazioni e fondazioni sono tenuti a presentare al tribunale l'applicazione di eventuali fatti di variazione da immettere nel registro, entro 30 giorni dalla data del cambiamento.

 

Articolo 32

Decisione sulla registrazione e scioglimento dell'associazione o della fondazione è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia".

I costi di pubblicazione sono a carico un'associazione o una fondazione.

 

Articolo 33

Unified Registro delle associazioni e fondazioni tenuti dal ministero dell'Amministrazione e autonomie locali della Repubblica di Serbia. Ministero della Pubblica Amministrazione e autonomie locali e un singolo registro delle organizzazioni non governative straniere ed internazionali che hanno registrato i loro uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica di Serbia.

La corte dove la registrazione fatta un'associazione o una fondazione ha l'obbligo di informare l'autorità che conduce singolo registro entro otto giorni dal momento della registrazione o registrazione modificato.

Unified Registro è aperto al pubblico durante le ore lavorative. Qualsiasi persona può personalmente o per posta, per chiedere una copia di qualsiasi iscrizione nel registro o qualsiasi documento nell'organizzazione registrati fascicolo, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 4 della legge.

 

Capitolo V

REGISTRAZIONE ESTERA E DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 

Articolo 34

Le disposizioni della registrazione delle associazioni e fondazioni si applicano all'ufficio di registrazione, un'agenzia o qualsiasi altra forma organizzativa di associazione straniera o internazionale o di una fondazione o di altre organizzazioni internazionali non governative, se la legge stessa non sia diversamente previsto (in prosieguo: organizzazione non governativa straniera).

Oltre ai requisiti per la registrazione, il giudice competente deve essere accompagnata da:

- Decisione sulla registrazione delle ONG straniere nel registro nel paese di origine;

- decisione di aprire uffici, dichiarazione o altra forma organizzativa nella Repubblica Serba;

- il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a rappresentare l'organizzazioni non governative nella Repubblica di Serbia; le copie dei documenti di identità della persona autorizzata a rappresentare;

- sedile e l'indirizzo della sede nella Repubblica di Serbia.

Se sotto la legge del domicilio del paese da parte di organizzazioni non governative non è prescritto l'iscrizione nel registro, invece che la decisione sulla registrazione nel paese d'origine, con i requisiti per la registrazione è stato presentato ad altri documenti scritti, certificata da un tribunale o altra autorità competente, il che dimostra che l'organizzazione sia una persona giuridica nel paese di origine.

Se la decisione sulla registrazione nel paese d'origine non contiene informazioni sugli obiettivi statutari e le attività dell'associazione, insieme con i requisiti per la registrazione deve essere depositata presso l'statuto o altro atto interno degli obiettivi prove da parte di organizzazioni non governative.

 

Capitolo VI

ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

 

Articolo 35

Il patrimonio della associazione o fondazione è costituito da donazioni e regali che hanno un valore monetario, i fondi provenienti dai contributi di bilancio e tasse, sussidi e contratti con persone fisiche e giuridiche, proventi da interessi, dividendi, utili da capitale, gli affitti, le tasse e le fonti simili di reddito passivo, procede attraverso gli obiettivi e attività dell'associazione o fondazione; quote associative, quando si tratta di organizzazione, e altri proventi uso legittimo della proprietà e delle attività dell'organizzazione.

Associazione e Fondazione dispongono di sua proprietà in conformità con lo statuto e la legge.

 

Articolo 36

Supervisione sulla legittimità e l'utilizzo corretto e lo smaltimento delle associazioni e fondazioni esegue l'associazione o fondazione, stabilite nello statuto e la legge, così come l'autorità repubblicana competente.

 

Articolo 37

L'Associazione e la Fondazione tengono registri contabili e redazione del bilancio in conformità con la legge.

 

Articolo 38

I corpi di associazioni e fondazioni sono necessari per gestire le attività delle associazioni e fondazioni con la dovuta attenzione. Se l'associazione o fondazione svolge un'attività economica ai sensi delle disposizioni della presente legge, i membri del Consiglio possiedono la proprietà utilizzati per l'esercizio di attività economiche con la dovuta cura e diligenza.

Membro dell'associazione o della fondazione non può votare su questioni in cui i suoi interessi di proprietà, gli interessi del suo coniuge o parenti entro il terzo grado, possono essere in conflitto con gli interessi della proprietà dell'associazione o della fondazione.

Giuridica di cui al comma precedente devono essere conclusi al valore di mercato oa condizioni più favorevoli per l'associazione o fondazione.

 

Capitolo VII

Cancellazione dal ruolo

 

Articolo 39

Un'associazione o una fondazione devono essere rimossi dal registro sulla base di una decisione definitiva sullo scioglimento dell'associazione o della fondazione sulla base di una sentenza definitiva che vieta il lavoro del un'associazione o una fondazione.

 

Articolo 40

Un'associazione o una fondazione smette di funzionare:

- se l'autorità competente dell'associazione o della fondazione prende una decisione di porre fine o la decisione di fusione, la separazione o la trasformazione dell'associazione o della fondazione;

- se i requisiti di cui all'articolo 6 del l'ultimo paragrafo di questa legge, o se si è constatato che l'associazione o fondazione smesso di funzionare.

Si ritiene che l'associazione o fondazione cessato di operare:

- se il periodo di due volte più lungo il periodo previsto dalla legge per mantenere associazione montaggio o amministratore di fondazioni e assemblaggio e amministratore non possedute;

- se il numero dei membri dell'associazione è inferiore al numero specificato in questa legge per la costituzione di associazioni, e l'assemblea entro tre mesi dalla data di insorgenza di queste circostanze non può prendere una decisione sulla ammissione di nuovi membri.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, trattino 2 associazione non si fermerà se l'ammissione di nuovi membri non è possibile a causa di circostanze oggettive causate dalla natura degli obiettivi e delle attività dell'associazione di legge.

Quando la corte determina i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una decisione sullo scioglimento dell'associazione o della fondazione.

 

Articolo 41

Un'associazione o una fondazione proibiscono l'operazione:

- se funziona in contrasto con l'articolo 3, punto 2;

- se dopo aver imposto sanzioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1 articoli. 01:04 questa legge continua a svolgere l'attività per la quale si è imposto sanzioni.

Nei casi di cui sopra, la procedura eseguita alla corte di registrazione ai sensi delle disposizioni della legge di procedura penale.

 

Articolo 42

Le restanti attività della associazione o fondazione che viene cancellato dal registro sono distribuiti in conformità con la decisione dell'autorità competente, un'associazione o una fondazione, in conformità alle disposizioni dello statuto.

Deroga al comma precedente, il patrimonio della associazione o fondazione che ha goduto delle imposte, le dogane e altri privilegi, o che ha ricevuto sovvenzioni di bilancio da persone fisiche o giuridiche per un totale di più di 10.000 KM nell'anno solare precedente o attuale, viene assegnato a qualsiasi altra associazione o fondazione registrata nella Repubblica serba di svolgere le stesse attività o statutarie, in conformità ai requisiti di legge.

Se l'autorità competente dello un'associazione o una fondazione non riesce a decidere in merito alla distribuzione delle attività fino alla data di cancellazione dal ruolo, il tribunale deciderà sulla distribuzione del patrimonio residuo ad un'altra fondazione o associazione, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

 

Capitolo VIII

Supervisione della legalità delle associazioni e fondazioni

 

Articolo 43

Vigilanza sulla legalità del lavoro delle associazioni e fondazioni L'organo amministrativo competente della Repubblica di Serbia nel cui territorio comprende il monitoraggio della zona alla quale le attività della associazione o fondazione.

 

Articolo 44

Nell'esercizio controllo amministrativo sulle prestazioni di pubblica autorità delegata, gli organi di controllo di cui all'articolo 43 della presente legge, hanno il diritto e il dovere, in particolare, a:

- risolvere il ricorso contro gli atti amministrativi nell'esercizio della pubblica autorità delegata;

- esercitare gli altri diritti che hanno l'autorità legale nel procedimento amministrativo di secondo grado;

- fornire linee guida di esperti e chiarimenti sull'applicazione delle leggi, altre norme e documenti generali relative all'esercizio dei pubblici poteri delegati.

 

Articolo 45

Un'associazione o una fondazione che esercitano pubblici poteri deve organo amministrativo che sovrintende il loro lavoro, almeno una volta all'anno una relazione sull'esercizio dei poteri pubblici delegati.

 

Articolo 46

Se l'associazione o fondazione che esercitano pubblici poteri non svolgere compiti delegati in conformità dei propri doveri, il competente organo amministrativo che sovrintende l'obbligo di emettere avvertimenti all'associazione autorità di gestione o di fondazione e di proporre misure per eliminare le carenze individuate, così come adottare altre misure, entro i suoi diritti e doveri .

 

Titolo IX

disposizioni sanzionatorie

 

Articolo 47

deve essere imposto importo di 300 a 3.000 per le violazioni dell'associazione o della fondazione:

1. Le attività Esegue non sono d'accordo di associazione o fondazione obiettivi (articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 1, art 11:21.);

In secondo luogo nel traffico amministrativo non utilizza il nome con il quale è stata iscritta nel registro (articolo 6, paragrafo 2);

3 ° Corte non riporta cambiamenti di dati da inserire nel registro entro 30 giorni dal verificarsi di questi cambiamenti (articolo 31);

4. Se non si utilizza il surplus di entrate rispetto alle spese ottenuto eseguendo attività economiche come previsto dalla legge e dallo Statuto (articolo 4, paragrafo 2).

Multa da 100 a 1.000 km per le violazioni di cui al comma precedente di questo articolo è imposto sulla persona responsabile della associazione o fondazione.

 

Capitolo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 48

Un'associazione o una fondazione registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad armonizzare le loro atti interni con le disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Durante la sincronizzazione atto dal paragrafo precedente, associati e le fondazioni sono esenti dall'obbligo di pagare le spese di giudizio.

 

Articolo 49

Le procedure per la registrazione in cui prima dell'entrata in vigore della presente legge non ha superato la decisione di prima istanza sono compilati in conformità con le disposizioni della presente legge.

 

Articolo 50

Ministro di Amministrazione e degli enti locali emana prescrizioni per conserva la documentazione delle associazioni e fondazioni, con le forme di accompagnamento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 51

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni e fondazioni da inserire nel registro delle associazioni e fondazioni registrano.

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle alleanze e altre forme di collegamento tra le associazioni e le fondazioni.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle associazioni e fondazioni la cui situazione giuridica è regolata da una legge speciale, a meno che ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni di una legge speciale.

 

Articolo 52

Alla data di efficacia della presente legge, la legge sulle associazioni ( "Gazzetta Ufficiale della RS BiH", nn. 5/90 e 21/90) e la legge sulla Dotazioni, fondazioni e fondi ( "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia", n ° 14 / 94).

 

Articolo 53

Questa legge entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia".

 Numero: 01-1061 / 01

 27 settembre 2001

 Presidente dell' Assemblea nazionale

 Dr. Dragan Kalinic

 

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske

 

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), d o n o s i m

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sednici održanoj 27. septembra 2001. godine.

 

Broj: 01-808/01

1. oktobra 2001. godine

Banja Luka

Predsednik

Republike

Mirko Šarović, s. r.

  

ZAKON
O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE
[1]

Glava I
OPŠTE ODREDBE

Član 1

Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija.

Član 2

Udruženje je u smislu ovog zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, koja se osniva radi upravljanja određenom imovinom u javnom ili zajedničkom interesu.

Udruženja i fondacije ostvaruju carinske, poreske i druge olakšice za svoj rad u skladu sa zakonom.

 

Član 3

Udruženja i fondacije samostalno određuju svoje ciljeve i delatnosti u skladu sa Ustavom i zakonom.

Statut i delovanje udruženja i fondacija ne mogu biti suprotni ustavnom poretku niti usmereni na njegovo nasilno podrivanje, raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti ili diskriminacije zabranjene Ustavom i zakonom.

Ciljevi i delatnost udruženja i fondacija ne mogu uključivati angažovanja u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

 

Član 4

Udruženja ili fondacije mogu obavljati delatnost kojom se stiče dobit (privrednu delatnost) jedino ako sticanje dobiti nije osnovni statutarni cilj udruženja ili fondacije.

Višak prihoda nad rashodima ostvaren obavljanjem privredne delatnosti mora se investirati u osnovne statutarne aktivnosti udruženja ili fondacije. Nije dozvoljena direktna niti indirektna raspodela viška prihoda nad rashodima iz privredne delatnosti osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih organa, odgovornim licima, radnicima, donatorima ili trećim licima.

Ograničenje iz prethodnog stava se ne odnosi na primerene nadoknade niti na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva aktivnosti utvrđenih statutom udruženja ili fondacije.

Udruženja ili fondacije mogu obavljati privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne delatnosti) bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.

Udruženja ili fondacije obavljaju privredne delatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne aktivnosti) preko posebno osnovanog pravnog lica.

Ni jedna odredba iz ovog člana neće ograničiti imovinu udruženja i fondacije iz člana 35 ovog zakona.

 

Član 5

Udruženja i fondacije podnose godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj u skladu sa zakonom, drugim propisima i statutom.

 

Član 6

Udruženja i fondacije imaju svoj naziv i sedište.

Udruženja i fondacije u obavljanju svoje delatnosti moraju upotrebljavati svoj naziv.

Naziv udruženja i fondacije čije je sedište u Republici Srpskoj je na službenom jeziku Republike Srpske.

Udruženja i fondacije mogu imati svoj znak.

Naziv i znak udruženja i fondacija mora se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih udruženja i fondacija.

Naziv udruženja ili fondacija može se, ako je to predviđeno statutom, upisati u registar na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku mora biti upisan na prvom mestu.

Izuzetno od odredbi st. 3 i 6 ovog člana, naziv udruženja i fondacija može sadržavati pojedine strane reči ako one čine ime međunarodne organizacije čije je udruženje ili fondacija članica, ako su te reči uobičajene na službenom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u nekom službenom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Uz svoj puni naziv, udruženje ili fondacija može koristiti i skraćeni naziv.

U slučaju da dva ili više udruženja ili fondacija podnesu zahtev za upis pod istim nazivom, odobriće se onaj zahtev koji je ranije podnesen. Na udruženje ili fondaciju koje je kasnije podnelo zahtev za upis pod istim nazivom shodno se primenjuju odredbe člana 29 st. 1 i 2 ovog zakona.

Kada je takav upis već izvršen, organ nadležan za registraciju će doneti rešenje kojim će kasnije upisanom udruženju ili fondaciji, da u roku od 30 dana izvrši izmenu svog naziva. Ako ne postupi po rešenju, protiv tog udruženja, odnosno fondacije, pokrenuće se postupak brisanja iz registra u skladu sa zakonom.

 

Član 7

Ukoliko aktivnost udruženja ili fondacije nije u suprotnosti sa ovim zakonom, udruženje ili fondacija sa sedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine slobodno deluje na području Republike Srpske, bez daljih administrativnih uslovljavanja.

 

Član 8

Zakonom se može udruženju ili fondaciji poveriti vršenje javnih ovlašćenja.

 

Glava II

UDRUŽENJA

1. Osnivanje udruženja

 

Član 9

Udruženje mogu osnovati najmanje tri fizička ili pravna lica.

Udruženje nastaje donošenjem osnivačkog akta.

Nakon osnivanja, udruženje može steći svojstvo pravnog lica upisom u registar (načelo dobrovoljnog upisa).

 

Član 10

Osnivačka skupština udruženja donosi osnivački akt, statut udruženja i imenuje organe upravljanja.

 

Član 11

Osnivački akt udruženja sadrži:

- imena i prezimena i adrese, odnosno naziv i sedište osnivača;

- naziv, sedište i adresu udruženja;

- osnovne ciljeve osnivanja udruženja;

- ime i prezime lica koje je ovlašćeno da obavi poslove upisa u registar udruženja;

- potpise osnivača i jedinstveni matični broj građana, ukoliko su osnivači državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

 

Član 12

Statut udruženja sadrži odredbe kojima se uređuju:

- naziv i sedište udruženja;

- ciljevi i delatnost udruženja;

- postupak prijema i isključenja članova;

- prava i obaveze članova udruženja;

- organi udruženja, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata, postupak za sazivanje skupštine;

- način podnošenja finansijskog izveštaja i izveštaja o radu;

- pravila koja se primenjuju za sticanje i raspolaganje sredstvima udruženja; organ ovlašćen za nadzor nad korišćenjem ovih sredstava;

- postupak za izmenu i dopunu statuta; ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata;

- oblik i sadržaj pečata udruženja;

- zastupanje;

- uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak udruženja;

- postupak raspodele preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 13

Udruženje se može pripojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo udruženje ili fondaciju.

Udruženje može osnivati podružnice, kancelarije, klubove i druge organizaciono-pravne oblike, u saglasnosti sa statutom.

 

2. Članstvo

 

Član 14

Član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan statutom.

Maloletna lica mogu biti članovi udruženja i učestvovati kao članovi u radu udruženja na način propisan statutom.

 

3. Organi udruženja

 

Član 15

Skupština je obavezni organ udruženja.

Ako statutom nije drugačije uređeno, skupštinu čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Statutom udruženja mogu se predvideti i drugi organi.

Ukoliko statutom nije predviđeno obrazovanje upravnog odbora ili drugog organa upravljanja, skupština će imenovati jedno ili više lica koje će zastupati udruženje u pravnom prometu.

 

Član 16

Skupština udruženja:

- donosi statut, njegove izmene i dopune i druge akte određene statutom;

- daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime udruženja pre njegovog upisa u registar;

- odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promenama udruženja;

- bira i razrešava dužnosti članove upravnog odbora ili lice ovlašćeno za zastupanje;

- pregleda i potvrđuje finansijski izveštaj o radu pripremljen od strane upravnog odbora ili ovlašćenog lica;

- odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

Član 17

Upravni odbor ili lice ovlašćeno za zastupanje:

- priprema sednice skupštine;

- priprema i predlaže izmene statuta i drugih akata koje donosi skupština;

- sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane skupštine;

- upravlja imovinom udruženja;

- podnosi finansijski izveštaj i izveštaj o radu udruženja;

- vrši druge poslove određene statutom.

 

Glava III

FONDACIJE

1. Osnivanje fondacija

 

Član 18

Fondacija može biti osnovana od strane jednog ili više fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu: osnivač).

Fondacija može biti osnovana ugovorom, testamentom ili drugim pravno valjanim aktom.

Ukoliko statutom nije drugačije uređeno, smatraće se da je fondacija osnovana na neodređeno vreme.

Osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača donosi osnivački akt i statut fondacije.

 

Član 19

Osnivački akt fondacije sadrži:

- ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište osnivača;

- naziv, sedište i adresu fondacije;

- osnovne ciljeve za koje je fondacija osnovana;

- novčana sredstva ili druge vidove imovine koju osnivač ulaže;

- ime lica koje je ovlašćeno za obavljanje poslova registracije fondacije;

- potpis osnivača i jedinstveni matični broj građana, ukoliko su osnivači državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

 

Član 20

Statut fondacije sadrži odredbe kojima se uređuje:

- naziv i sedište fondacije;

- ciljevi i delatnost fondacije;

- organi fondacije; način njihovog izbora i opoziva; nadležnost, kvorum i pravila glasanja, uključujući specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom;

- način podnošenja finansijskog izveštaja i izveštaja o radu;

- pravila korišćenja sredstava fondacije;

- moguće korisnike sredstava fondacije;

- postupak za izmenu i dopunu statuta;

- ovlašćenja i način donošenja drugih opštih akata;

- uslove i postupak pripajanja, podele ili prestanka fondacije;

- postupak raspodele preostale imovine fondacije u slučaju prestanka;

- zastupanje fondacije;

- oblik i sadržaj pečata fondacije.

Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa zakonom.

 

Član 21

Fondacija se može pripojiti, razdvojiti ili transformisati u drugu fondaciju.

Fondacija može osnivati kancelarije, predstavništva i druge organizaciono-pravne oblike, u skladu sa statutom.

2. Organi fondacije

 

Član 22

Organ upravljanja fondacijom je upravni odbor.

Osnivač ili osoba ovlašćena od strane osnivača imenuje upravni odbor.

Statutom se mogu propisati i drugi organi fondacije.

 

Član 23

Upravni odbor:

- odgovara za ostvarivanje ciljeva fondacije utvrđenih statutom;

- daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime fondacije pre njenog upisa u registar;

- upravlja imovinom fondacije;

- vrši izmene i dopune statuta i drugih akata, ukoliko nije drugačije uređeno statutom;

- imenuje osobu ovlašćenu za zastupanje i predstavljanje fondacije;

- odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada fondacije;

- priprema finansijske i druge izveštaje i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom;

- vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

 

Član 24

Upravni odbor čine najmanje tri člana.

Član upravnog odbora može biti fizičko lice ili pravno lice preko zastupnika.

Članovi upravnog odbora ne mogu biti:

- lica zaposlena u fondaciji,

- članovi drugih organa fondacije,

- lica koja vrše nadzor nad radom fondacije.

 

Glava IV

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 25

Udruženje ili fondacija se upisuje u registar udruženja ili registar fondacije koga vodi osnovni sud u sedištu okružnog suda na čijem području udruženje ili fondacija ima svoje sedište.

Postupak za registraciju i prestanak rada udruženja i fondacija vodi se po odredbama vanparničnog postupka.

Registar je otvoren za javnost za vreme radnog vremena. Svako lice može lično ili putem pošte, zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa registrovane organizacije.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava, ovlašćeni predstavnik udruženja ili fondacije može zahtevati od suda nadležnog za registraciju (u daljem tekstu: sud) da određeni podaci koji su upisani u registar ne budu dostupni javnosti, ukoliko bi se time mogao ugroziti lični integritet osnivača ili članova udruženja ili fondacije. O ovom zahtevu sud odlučuje posebnim rešenjem, koje se dostavlja Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u roku od osam dana od dana njegove pravosnažnosti.

 

Član 26

Uz prijavu za upis u registar udruženja, odnosno fondacija, prilaže se:

- osnivački akt;

- statut udruženja ili fondacije;

- spisak članova organa upravljanja i imena lica ovlašćenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

 

Član 27

Sud je dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za upis donese rešenje o upisu u registar.

Ako sud ne donese rešenje u roku iz stava 1 ovog člana, smatraće se da je registracija izvršena prvog narednog dana po isteku tog roka.

Sud je dužan izdati rešenje kojim konstatuje činjenicu iz prethodnog stava u daljem roku od osam dana.

 

Član 28

Rešenje o upisu u registar udruženja, odnosno fondacije, sadrži:

- datum upisa;

- registarski broj pod kojim je izvršen upis;

- naziv i sedište udruženja ili fondacije;

- ciljeve i delatnost udruženja ili fondacije;

- imena lica ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje.

 

Član 29

Ako sud utvrdi da u statutu udruženja ili fondacije nisu ispunjeni uslovi iz člana 12, odnosno 20 Zakona, ili da uz zahtev za upis u registar nije priloženo sve što je predviđeno članom 26 Zakona, pozvaće podnosioca zahteva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti kraći od 30 dana.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni utvrđene nedostatke u predviđenom roku, sud će rešenjem odbaciti zahtev za upis u registar.

Ako sud utvrdi da su statutarni ciljevi i delatnost udruženja ili fondacije u suprotnosti sa odredbama člana 3 st. 2 i 3, člana 4 stav 1 Zakona, rešenjem će odbiti zahtev za upis u registar.

 

Član 30

Protiv rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za upis u registar osnivači mogu izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom sudu u roku od 15 dana.

 

Član 31

Udruženja i fondacije dužni su sudu podneti prijavu o svakoj promeni činjenice koje se upisuju u registar, u roku od 30 dana od dana izvršene promene.

 

Član 32

Odluka o upisu u registar i o prestanku udruženja ili fondacije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Troškove objavljivanja snosi udruženje ili fondacija.

 

Član 33

Jedinstveni registar udruženja i fondacija vodi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vodi i jedinstveni registar stranih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su registrovale svoja predstavništva na teritoriji Republike Srpske.

Sud kod koga je izvršena registracija udruženja ili fondacije dužan je o tome obavestiti i organ koji vodi jedinstveni registar u roku od osam dana po izvršenoj registraciji, ili o izmenjenoj registraciji.

Jedinstveni registar je otvoren za javnost za vreme radnog vremena. Svako lice može lično ili putem pošte, zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa predmeta registrovane organizacije, osim u slučaju utvrđenom u članu 25 stav 4 Zakona.

 

Glava V

UPIS U REGISTAR STRANE I MEĐUNARODNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

 

Član 34

Odredbe Zakona o registraciji udruženja i fondacije primenjuju se na registraciju kancelarije, predstavništva ili drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog udruženja ili fondacije, ili druge međunarodne nevladine organizacije, ukoliko samim zakonom nije drugačije propisano (u daljem tekstu: strana nevladina organizacija).

Uz zahtev za upis u registar, nadležnom sudu se prilaže:

- rešenje o upisu strane nevladine organizacije u registar u domicilnoj zemlji;

- odluka o otvaranju kancelarije, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u Republici Srpskoj;

- ime i adresa lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije u Republici Srpskoj; kopija isprave o identitetu osobe ovlašćene za zastupanje;

- sedište i adresa kancelarije u Republici Srpskoj.

Ako prema zakonu domicilne zemlje strane nevladine organizacije nije propisan upis udruženja u registar, umesto rešenja o registraciji u domicilnoj zemlji, uz zahtev za upis se podnosi druga pismena isprava, overena od suda ili drugog nadležnog organa, kojom se dokazuje da organizacija ima status pravnog lica u domicilnoj zemlji.

Ukoliko rešenje o upisu u registar u domicilnoj zemlji ne sadrži podatke o statutarnim ciljevima i delatnosti udruženja, uz zahtev za upis u registar podnosi se i statut ili neki drugi unutrašnji akt iz kojeg su vidljivi ciljevi strane nevladine organizacije.

 

Glava VI

IMOVINA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 35

Imovinu udruženja ili fondacija čine dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrednost, finansijska sredstva iz budžetskih dotacija i poreza, subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije; članarina, kada je u pitanju udruženje, i ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava organizacije.

Udruženje i fondacija raspolaže svojom imovinom u skladu sa statutom i zakonom.

 

Član 36

Nadzor nad zakonitošću i namenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja i fondacije vrši organ udruženja, odnosno fondacije, određen statutom i ovim zakonom, kao i nadležni republički organ.

 

Član 37

Udruženje i fondacija je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izveštaje u skladu sa zakonom.

 

Član 38

Organi udruženja i fondacije su dužni da upravljaju imovinom udruženja i fondacije sa pažnjom dobrog domaćina. Ukoliko udruženje ili fondacija obavlja privrednu delatnost u skladu sa odredbama ovog zakona, članovi upravnog odbora raspolažu imovinom koja se koristi za obavljanje privredne delatnosti s pažnjom dobrog privrednika.

Član organa udruženja ili fondacije ne može glasati u stvarima u kojima njegovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga ili srodnika do trećeg stepena, mogu biti u suprotnosti sa imovinskim interesima udruženja ili fondaciju.

Pravni poslovi iz prethodnog stava zaključuju se po tržišnoj vrednosti, ili pod uslovima koji su najpovoljniji po udruženje ili fondaciju.

 

Glava VII

BRISANJE IZ REGISTRA

 

Član 39

Udruženje ili fondacija briše se iz registra na osnovu konačnog rešenja o prestanku rada udruženja, odnosno fondacije na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada udruženja ili fondacije.

 

Član 40

Udruženje ili fondacija prestaje sa radom:

- ako nadležni organ udruženja, odnosno fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja, odnosno fondacije;

- ako su ispunjeni uslovi iz člana 6 poslednji stav ovog zakona, ili ako se utvrdi da je udruženje ili fondacija prestala delovati.

Smatra se da je udruženje ili fondacija prestala delovati:

- ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine udruženja, odnosno upravnog odbora fondacija, a skupština, odnosno upravni odbor nije održan;

- ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog ovim zakonom za osnivanje udruženja, a skupština udruženja u roku od tri meseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

Nezavisno od odredbi stava 2 alineja 2 udruženje neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i delatnosti udruženja.

Kada sud utvrdi činjenice iz stava 1 ovog člana, donosi rešenje o prestanku rada udruženja, odnosno fondacije.

 

Član 41

Udruženju, odnosno fondaciji zabraniće se rad:

- ako deluje suprotno odredbama člana 3 stav 2 ovog zakona;

- ako nakon izrečene prekršajne kazne saglasno članu 47 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona nastavi da obavlja delatnost zbog koje je izrečena prekršajna kazna.

U slučajevima iz prethodnog stava, postupak sprovodi registarski sud shodnom primenom odredaba Zakona o krivičnom postupku.

 

Član 42

Preostala imovina udruženja ili fondacije koja se briše iz registra raspodeljuje se shodno odluci nadležnog organa udruženja ili fondacije, u skladu sa odredbama statuta.

Izuzetno od prethodnog stava, imovina udruženja ili fondacije koje je uživalo poreske, carinske i druge povlastice, ili koje je primilo budžetske dotacije od građana ili pravnih lica u ukupnom iznosu većem od 10.000 KM u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, dodeljuje se drugom udruženju ili fondaciji registrovanom u Republici Srpskoj koja obavlja istu ili statutarnu delatnost, u skladu sa odredbama statuta.

Ukoliko nadležni organ udruženja ili fondacije ne donese odluku o raspodeli imovine do dana brisanja iz registra, sud će doneti odluku o raspodeli preostale imovine drugoj fondaciji ili udruženju, u skladu sa odredbama ovog člana.

 

Glava VIII

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Član 43

Nadzor nad zakonitošću rada udruženja i fondacija vrši nadležni organ uprave Republike Srpske u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi delatnost udruženja ili fondacije.

 

Član 44

U vršenju upravnog nadzora nad obavljanjem poverenih javnih ovlašćenja, organi koji vrše nadzor iz člana 43 ovog zakona, imaju pravo i dužnost naročito da:

- rešavaju po žalbi protiv donesenih upravnih akata u vršenju poverenih javnih ovlašćenja;

- vrše druga prava koja po zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku;

- daje stručna uputstva i objašnjenja za primenu zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na vršenje poverenih javnih ovlašćenja.

 

Član 45

Udruženje ili fondacija koja vrši javna ovlašćenja dužna je organu uprave koji vrši nadzor nad njihovim radom da najmanje jedanput godišnje podnese izveštaj o vršenju poverenih javnih ovlašćenja.

 

Član 46

Ako udruženje ili fondacija koja vrši javna ovlašćenja ne vrši poverene poslove saglasno svojim dužnostima, nadležni organ uprave koji vrši nadzor dužan je pismeno upozoriti organ upravljanja udruženja ili fondacije i predložiti mere za uklanjanje uočenih nedostataka, kao i preduzeti druge mere u okviru svojih prava i dužnosti.

 

Glava IX

KAZNENE ODREDBE

 

Član 47

Kaznom od 300 KM do 3.000 KM kazniće se zbog prekršaja udruženje ili fondacija koja:

1. obavlja delatnosti koje nisu saglasne ciljevima udruženja ili fondacije (član 3 stav 3, član 4 stav 1, čl. 11 i 21);

2. u upravnom prometu ne upotrebljava naziv pod kojim je upisan u registar (član 6 stav 2);

3. sudu ne prijavi promene podataka koji se upisuju u registar u roku od 30 dana od dana nastupanja ove promene (član 31);

4. ako ne upotrebi višak prihoda nad rashodima ostvarenog obavljanjem privredne delatnosti na način predviđen zakonom i statutom (član 4 stav 2).

Kaznom od 100 KM do 1.000 KM za prekršaje iz prethodnog stava ovog člana kazniće se odgovorno lice udruženja ili fondacije.

 

Glava X

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 48

Udruženja ili fondacije koje su registrovane pre stupanja na snagu ovog zakona imaju obavezu uskladiti svoja unutrašnja akta sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom usklađivanja akta iz prethodnog stava, udružena i fondacije se oslobađaju od obaveze plaćanja sudske takse.

 

Član 49

Postupci za registraciju u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneseno prvostepeno rešenje dovršiće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 50

Ministar uprave i lokalne samouprave doneće pravilnik za vođenje registarskih knjiga udruženja i fondacija, s pratećim obrascima, u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 51

Odredbe ovog zakona primenjuju se na udruženja i fondacije koje se upisuju u registar udruženja i registar fondacija.

Odredbe ovog zakona se shodno primenjuju na saveze i druge oblike povezivanja udruženja i fondacija.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na udruženja i fondacije čiji je pravni status uređen posebnim zakonom, osim ukoliko bi to bilo u suprotnosti sa odredbama posebnog zakona.

 

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udruženjima građana ("Službeni list SR BiH", br. 5/90 i 21/90) i Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 14/94).

 

Član 53

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 01-1061/01

27. septembra 2001. godine

Banja Luka

Predsednik

Narodne skupštine

Dr. Dragan Kalinić, s.r.

 

[1] "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/2001. (17. listopada 2001.).