Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministar Slobodan Kova, s. r.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH

 

Sukladno lanku 20. stavak 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini  ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04), ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi

 

UPUTSTVO O PROVEDBI ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOME POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA

(Broj 03-50-3266/06 2006. godine Sarajevo)

 

OPĆE ODREDBE

 

Ovim Uputstvom o provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu: Uputstvo) se crkvama i vjerskim zajednicama, njihovim savezima i organizacijskim oblicima kao i entitetskim i lokalnim tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini, pružaju upute i smjernice u provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) u cilju unapređenja razumijevanja i punog poštivanja prava na slobodu savjesti i vjere.

Odredbe ovog Uputstva treba razumijevati kao namjeru unapređenja odnosa države i crkava i vjerskih zajednica, garanciju vjerskih sloboda i jednakosti u pravima i obvezama svih crkava i vjerskih zajednica.

 

1. Odnos države i crkava i vjerskih zajednica

Pitanja od zajedni kog interesa za Bosnu i Hercegovinu i neku ili više crkava i vjerskih zajednica e se uređivati i međusobnim sporazumima koji zaklju uje Predsjedništvo BiH, Vije e ministara ili vlade entiteta i crkve odnosno vjerske zajednica a koji se mogu odnositi na prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, prava u obavljanju odgojno-obrazovne, kulturne, umjetni ke i druge djelatnosti, uvjeta za izgradnju crkava i drugih objekata i sli no.

Radi provedbe akata koji uređuje odnose države i crkava i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja zna ajnih za položaj i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Zakonu o ministar- stvima i drugim tijelima uprave Bosnei Hercegovine kao mjerodavno ministarstvo za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama određuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kao mjerodavno tijelo za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama ima prava prethodno dati mišljenje o tekstu sporazuma koji zaklju

uje neko od tijela iz stavka 1. ovoga lanka i crkve odnosno vjerske zajednice.

 

2. Diskriminacija na temelju vjere ili uvjerenju

1. Nijedna odredba Zakona ne može se primjenjivati u smislu ograniavanja ili diskriminiranja ili privilegije zbog vjerskih uvjerenja, pripadnosti crkvi, vjerskoj zajednici, kao ni zbog uestvovanja u vjerskim obredima i prakticiranju svih zajamenih vjerskih sloboda i prava.

 

3. Vjerski službenici, uposleno osoblje

1. Vjerske službenike biraju i postavljaju crkve i vjerske zajednice sukladno svojim tradicijama i ustanovljenim vlastitim zahtjevima, propisima i potrebama. Vjerski službenici su fizike osobe koje takvim smatra njihova crkava ili vjerska zajednica. Oni obavljaju djelatnost kojom se namiruju religiozne, duhovne, duševne i posebne kulturne potrebe građana.

2. U obavljanju vjerske djelatnosti vjerskim službenicima se jam i puna sloboda, autonomija i imunitet pred građanskim vlastima, što znai da se vjerski službenici ne mogu lišavati slobode osim ukoliko njihovo djelovanje, svojim sadržajem i nainom obavljanja vjerskih obreda i drugih o itovanja vjere dovodi do težeg kršenja pravnog poretka, javne sigurnosti, morala ili ide na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i slobode drugih.

3. Vjerski službenici imaju pravo naplaivati vršenje određenih obreda prema uredbama koje donose crkve i vjerske zajednice sukladno njihovim propisima i pravilnicima u obavljanju njihove djelatnosti, raznih poslova i aktivnosti.

4. Radi obavljanja poslova crkve i vjerske zajednice mogu stupati u pravne odnose i sklapati ugovor o radu s uposlenim radnicima. Uposleni radnici s kojima je crkva ili vjerska zajednica sklopila ugovor o radu ostvaruju pravaiz radnoga odnosa sukladno unutarnjoj organizaciji i prema pravilima koje određuju crkve i vjerske zajednice, kao i sukladno važeem radnom zakonodavstvu kao i drugi uposlenici.

 

4. Socijalna prava vjerskih službenika, uposlenog osoblja i polaznika vjerskih škola i studenata visokih teoloških sveuilišta

1. Mjerodavno ministarstvo Bosne i Hercegovine za pitanja mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava na temelju socijalne skrbi e u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Uputstva predložiti Vijeu ministara Bosne i Hercegovine, uvjete i na in na koji e vjerski službenici ostvarivati svoja prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava po osnovi socijalne skrbi iz državnog prorauna, prema važeim propisima, sukladno njihovoj strunoj spremi i funkciji unutra crkve ili vjerske zajednice..

2. Svaka crkava ili vjerska zajednica, na temelju sporazuma zakljuenog s Vijeem ministara BiH u smislu lanka 15. Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, dostavlja mjerodavnom ministarstvu popis svojih vjerskih službenika koji imaju prava koristiti ove pogodnosti

3. Redovni polaznici škola i studenti viših škola i fakulteta u vlasništvu ili pod vodstvom crkava i vjerskih zajednica ostvaruju sva prava kako ih ostvaruju polaznici javnih škola i fakulteta, prava u javnom prometu, studentske domove i druga prava uenika i studenata.

4. Obveza je mjerodavnih organa i institucija da izdaju potvrde odnosno uvjerenja, kojima se ostvaruju odnosno garantiraju prava ili beneficije iz prethodnoga stavka.

 

5. Imovina crkava i vjerskih zajednica

1. Crkve i vjerske zajednice mogu posjedovati i imati u vlasništvo i raspolaganje pokretnu i nepokretnu imovinu u zemlji i inozemstvu sukladno važeim zakonima.

2. Imovina crkava i vjerskih zajednica sastoji se od hramova, bogomolja, džamija i drugih zdanja za obavljanje vjerskih obreda, zemljišta, šuma, novanih sredstava, proizvodnih, komunikacijskih, socijalnih, dobrotvornih, kulturno- obrazovnih, stambenih, informativnih objekata i zavoda, nov anih sredstava i od druge imovine neophodne za obavljanje vjerske djelatnosti i razvijanje prosvjete i kulture. Ovaj popis nije taksativan.

3. U zajednici sa vjernicima i vjerskim službenicima, preko svojih vrhovnih ili autonomnih tijela i predstavnika, crkve i vjerske zajednice, shodno svom unutarnjem poretku i sopstvenim propisima samostalno upravljaju svojom imovinom, kapitalom, fondovima i zadužbinama. To znai da se tijela vlasti ne smiju miješati u rad i upravljanje imovinom u vlasništvu crkava i vjerskih zajednica, niti njihovu suradnju s njima uvjetovati time.

 

6. Financiranje crkava i vjerskih zajednica

1. Crkve i vjerske zajednice stjeu svoju imovinu i financiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, obavljanjem karitativne, odgojno-obrazovne, kulturne, umjetnike ili druge op e korisne djelatnosti, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira, od pružanja vjerskih usluga, od nasljedstva i darova od dobrovoljnih priloga (u novcu, uslugama ili radovima) fizikih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva

2. Crkvama i vjerskim zajednicama može se iz prora una tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim razinama njihovoga organiziranja darivati, poštujui principe ravnopravnosti i transparentnosti, imovina i financijska sredstva za potrebe njihove redovne djelatnosti, nanain reguliran propisima o financijskom poslovanju, te odrediti sredstva ija e se godišnja visina odobravati u ovisnosti od vrste i znaaja programa koji crkve i vjerske zajednice ostvaruju u oblasti kulture, prosvjetne, odgojno-obrazovne, socijalne, zdravstvene, humanitarne i druge djelatnosti od interesa za građane.

3. Crkvama i vjerskim zajednicama mogu se iz prorauna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim razinama njezinog organiziranja dodijeljivati i namjenske pomoi, osobito za obnovu i ouvanje te izgradnju hramova, bogomolja, džamija i drugih objekata vjerskih zajednica.

4. Crkve i vjerske zajednice koje se za pomoobraaju proraunskim tijelima vlasti dužne su podnjeti obrazložen zahtjev s elementima plana raspodjele utroška odobrenih sredstava za gore navedene namjene.

5. Tijela državne vlasti na svim razinama njezinog organiziranja u procesu odluivanja o dodijeli sredstava konzultiraju se s mjerodavnim ministarstvom za suradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama sukladno zakonu.

6. Tijela državne vlasti na svim razinama njezinog organiziranja imaju pravo biti informirani o nainu i dinamici upotrebe namjenskih sredstva dodijeljenih iz prorauna sukladno propisima o financijskom poslovanju.

 

7. Pravni status crkava i vjerskih zajednica

1. Prilikom registracije udruge vjernika, građana ili druge pravne osobe koja se namjerava baviti vjerskim pitanjima ili namjerava provoditi aktivnosti u svezi s vjerom, prilikom podnošenja prijave za registraciju mora osigurati pismenu suglasnost nadležnog organa dotine crkve ili vjerske zajednice.

2. Ukoliko neka fizika ili pravna osoba u svojeme radu, aktivnostima u javnome životu te na proizvodima ili prilikom pružanja usluga upotrebljava naziv, simbole, znamenje i atribute koji su identini ili asociraju na nazive, simbole, znamenje i atribute registrovanih crkava ili vjerskih zajednica, dužni su prije upotrebe pribaviti pismenu suglasnost mjerodavnog organa doti ne crkve ili vjerske zajednice.

3. Mjerodavni vjerski poglavar, sukladno propisima crkve ili vjerske zajednice, odluuj pisanim dokumentom o potrebi izgradnje vjerskog objekta i predlaže lokaciju. Mjerodavno tijelo BiH e to uvažiti ukoliko se tomu ne protive objektivni razlozi i nee uzimati u razmatranje zamolbe za gradnju vjerskih objekata ako zamolbe nemaju priloženo pismeno odobrenje mjerodavnog poglavara crkve ili vjerske zajednice.

 

8. Savezi crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini

1. Svaka crkva i vjerska zajednica unutar sebe može formirati razliite pravne subjekte, na primjer udruge sveenika ili vjerskih službenika, izdavake ustanove, dobrotvorna društva i drugo radi ostvarenja konkretnih ciljeva i interesa kako tog subjekata tako i crkvei vjerske zajednice u cjelini.

2. Dvije ili više crkava i vjerskih zajednice mogu obrazovati razli ite saveze i organizacijske oblike radi ostvarenja i podsticanja vjerske djelatnosti, prosvjete i kulture i drugih interesa i udružiti se u razliite asocijacije koje se registriraju u nove pravne subjekte.

3. Državne vlasti imaju obvezu surađivati s ovim subjektima bez bilo kakve diskriminacije ili dodatnog uvjetovanja.

 

9. Brisanje iz Registra za upis crkava i vjerskih zajednica

1. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi rješenje o brisanje crkve ili vjerske zajednice iz Registra crkava i vjerskih zajednica u sljedeim uvjetima:

- ako mjerodavno tijelo crkve ili vjerske zajednice donese odluku o njezinom prestanku,

- ako tijelo sudske vlasti pravomo

- no utvrdi da crkva ili vjerska zajednica svojim djelovanjem poziva ili poti

- e na vjersku, nacionalnu ili rasnu mržnju ili drugi oblik nesnošljivosti među građanima Bosne i Hercegovine, sustavno narušava javnu sigurnost, sigurnost i javni poredak, razara obitelj, narušava javni moral i ugrožava zdravlje podsticanjem upotrebe narkoti

- kih i psihotropnih sredstava ili na neki drugi na

- in narušava duhovni integritet i mentalno zdravlje radi ukorjenjivanja i širenja doktrine.

2. Protiv rješenja o brisanju iz Registra može se uložit žalba Vijeu ministara Bosne i Hercegovine.

3. Protiv konanog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od tri mjeseca pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

10. Pristup crkava i vjerskih zajednica sredstvima javnog informiranja

1. Crkve i vjerske zajednice mogu obavljati djelatnost javnog informiranja suglasno posebnim propisima, te imaju prava pristupa sredstvima javnog informiranja u vlasništvu države, entiteta, kantona/županija i opina suglasno programskim shemama informacijskih kua i eventualnim sporazumumima koje zakljuuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnost javnog informiranja.

 

11. Stupanje na snagu

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a isto e se objaviti u "Službenom glasniku BiH", a objavit e se i u službenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Broj 03-50-3266/06

2006. godine

Sarajevo

Ministar Mirsad Kebo, v. r.

Službeni glasnik bih broj 83/06

 

Trascina file per caricare