Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Crkve i vjerske zajednice

 

Upis u Registar crkava i vjerskih zajednica vrši se u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 5/04) i Pravilnikom o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 46/04).

Crkve i vjerske zajednice su zajednice, ustanove i organizacije vjernika, osnovane u skladu sa vlastitim propisima, naučavanjima, vjerama, tradicijama i praksom, kojima je priznata pravna sposobnost i koje su upisane u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutrašnjih organizacionih oblika (u daljem tekstu: Subjekt upisa), vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, potvrđuje se kontinuitet svojstva pravnog lica istorijski zasnovanim crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini u skladu sa vjerskim propisima i unutrašnjom organizacijom u Islamskoj zajednici u BiH, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kao i svim ostalim crkvama i vjerskim zajednicama, kojima je priznato svojstvo pravnog lica prije stupanja na snagu ovog zakona.

Nove crkve i vjerske zajednice stiču svojstvo pravnog lica na način predviđen Zakonom i Pravilnikom.

 

Upis u Registar

I. Crkve i vjerske zajednice kojima se potvrđuje kontinuitet pravnog lica

 

Prijava za upis u Registar Subjekta upisa kojem se potvrđuje kontinuitet pravnog lica, podnosi se Ministarstvu pravde BiH, na formularu U-1 koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje Subjekta upisa.

Uz prijavu (formular U-1) se prilaže i formular U-2 u kojem se navode podaci (ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstven matični broj i služba lica ovlaštenog za zastupanje) lica ovlaštenog za zastupanje. Ovaj formular potpisuje službeno lice.

Ako se unutar postojeće crkve ili vjerske zajednice konstituiše nova organizaciona cjelina, koja će imati svojstvo pravnog lica, prijava za upis u Registar se podnosi na formularu U-1-1, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje novog Subjekta upisa.

 

Uz prijavu U-1-1 prilaže se:

a) uredno popunjen formular U-1 za postojeću crkvu ili vjersku zajednicu a koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje postojeće crkve ili vjerske zajednice;

b) odluka nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnivanju nove organizacione cjeline (tj. novog subjekta upisa);

c) formular U-2 koji potpisuje službeno lice, a koji sadrži podatke o licu ovlaštenom za zastupanje novog Subjekta upisa.

Prijave za upis u Registar i prijave za upis promjena u Registru, Ministarstvu pravde podnose: Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati za Katoličku crkvu, Eparhije za Srpsku pravoslavnu crkvu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijski uredi za Islamsku zajednicu i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine za Jevrejsku zajednicu.

 

II. Nove crkve ili vjerske zajednice

 

Novu crkvu ili vjersku zajednicu može osnovati 300 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo entitetsko državljanstvo.

Pod istim ili sličnim imenom postojeće crkve ili vjerske zajednice ne može se osnovati nova crkva ili vjerska zajednica.

Prijava za upis u Registar nove crkve ili vjerske zajednice, podnosi se Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na formularu U-3, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa.

Uz prijavu (formular) U-3, prilaže se:

a) statut crkve ili vjerske zajednice iz kojeg je vidljiv sadržaj i način ispovijedanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područja i način djelovanja;

b) isprava o njenom službenom vjerskom naukovanju;

c) spisak 300 građana - sljedbenika, koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstven matični broj i svojeručni potpis građana – sljedbenika;

d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime poglavara crkve ili vjerske zajednice, njegovog zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima;

e) formular U-2 koji potpisuje službeno lice, a koji sadrži podatke o licu ovlaštenom za zastupanje subjekta upisa.

 

III Savez crkava i vjerskih zajednica

 

Dvije ili više crkava ili vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine mogu osnivati saveze crkava i vjerskih zajednica.

Savezi se osnivaju sporazumom, izjavom ili drugim pisanim aktom u kojem su navedeni osnivači, definisani ciljevi osnivanja Saveza, način formiranja zajedničke upravljačko-zastupničke strukture, te vrijeme trajanja Saveza.

Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se na formularu U-1, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje Saveza. Uz formular U-1 prilaže se i formular U-2, sa podacima lica ovlaštenog za zastupanje Saveza a koji potpisuje službeno lice. Takođe se prilaže i pisani akt o osnivanju Saveza.

 

Upis promjena u Registru

 

Crkve i vjerske zajednice upisane u Registar koji se vodi kod Ministarstva pravde, dužne su da prijave nastale promjene u pogledu:

naziva (i skraćenog naziva ako postoji) Subjekta upisa;

sjedišta Subjekta upisa;

sadržaja, opisa i žiga pečata Subjekta upisa;

sadržaja, opisa i žiga štembilja;

sadržaja i opisa loga ili znaka Subjekta upisa ako postoji;

lica ovlašćenog za zastupanje.

Prijava za upis nastalih promjena podnosi se na formularu U-4.

 

Ako Subjekt upisa prestane sa radom dužan je da odmah podnese Ministarstvu pravde prijavu za brisanje iz Registra, na formularu U-5. Uz prijavu se prilaže Odluka nadležnog organa o prestanku sa radom Subjekta upisa.

 

Formulari: U-1, U-1-1, U-2, U-3, U-4 i U-5, koji se nalaze u prilogu, popunjavaju se na pisaćoj mašini, ili računaru, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a pisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati ili brisati i moraju biti istovjetni sa Statutom ili Odlukom nadležnog organa Subjekta upisa

 

Administrativne takse (17.3.2014)

 

Podnosilac prijave je obavezan, da uz prijavu priloži dokaz o plaćenoj naknadi za:

 

  1. a) upis u Registar Subjekta upisa 50 KM;
  2. b) upis promjena u Registru 50 KM;
  3. c) izvod iz Registra 10 KM
  4. d) kopiju isprava po jednoj strani 1 KM

 

Broj računa na koji se taksa može uplatiti:

ŽIRO RAČUN MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH

Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 UniCredit bank d.d. Mostar

Depozitni račun, broj računa 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d.

Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 UniCredit bank a.d. Banja Luka 

Depozitni račun, broj računa 1610000010751006 Raiffeisen bank

ŠIFRA PRIHODA: 722568

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 0904999

Svrha: Taksa za registraciju crkve/vjerske zajednice

U korist: Budžet BiH

Žalbe upućene na rješenja Ministarstva pravde BiH:

taksa za žalbe protiv rješenja 10,00 KM

brojevi računa kod banaka ostaju isti

vrsta prihoda: 722102

budžetska organizacija: 0904999

u svrhu: taksa na žalbu

u korist budžeta BiH

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare