Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PËR FINANCIMIN NGA BUXHETI I SHTETIT TË BASHKËSIVE FETARE, QË KANË NËNSHKRUAR

MARRËVESHJE ME KËSHILLIN E MINISTRAVE

(LIGJ Nr.10 140, datë 15.5.2009)

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

 

Neni 1

 1. Shteti mbështet financiarisht bashkësitë fetare, Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Kishën Katolike në Shqipëri dhe Kryegjyshatën Botërore Bektashiane, të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave.
 2. Me "bashkësi fetare", sipas këtij ligji, kuptohen vetëm ato bashkësi që kanë lidhur marrëveshje me Këshillin e Ministrave.

 

Neni 2

 1. Shteti mund të financojë pjesërisht bashkësitë fetare për ndërtimin, mirëmbajtjen e objekteve të kultit, si edhe në ringritjen e restaurimin e qendrave të pelegrinazhit e të infrastrukturës së tyre ndihmëse, për objektet që lidhen me turizmin fetar, sipas projekteve, që paraqiten nga bashkësitë fetare te Komiteti Shtetëror për Kultet dhe miratohen nga ministri përgjegjës për kultet.
 2. Përcaktimi i masës së financimit bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 3

Shteti financon bashkësitë fetare deri në gjysmën e pagës minimale buxhetore, për punonjës të personelit të administratës, sipas listëpagesave të paraqitura në institutin përkatës të sigurimeve shoqërore.

 

Neni 4

 1. Shteti financon bashkësitë fetare për pagat e arsimtarëve të institucioneve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe universitar, që zotërohen drejtpërdrejt ose përmes organizatave jofitimprurëse, të krijuara e të administruara nga bashkësitë fetare dhe që janë të miratuara nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe/ose nga Këshilli i Ministrave.
 2. Përcaktimi i masës së financimit dhe procedurat për shpërndarjen e tyre bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave, në bazë të projekteve të paraqitura në Komitetin Shtetëror për Kultet dhe të miratuara nga ministri përgjegjës për kultet.
 3. Duke mbajtur parasysh rrethanat dhe nevojat konkrete, shteti mund t'i japë objekte ose ndërtesa, në përdorim ose me qira, një bashkësie fetare, për plotësimin e nevojave në fushën e arsimit.

 

Neni 5

 1. Kryegjyshata Botërore Bektashiane, për shkak të pozitës së veçantë si kryegjyshatë botërore, me qendër në Tiranë dhe të shtrirjes së veprimtarisë së saj jashtë vendit, përfiton një fond vjetor, i cili përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, në bazë të projekteve të paraqitura.
 2. Kryegjyshata Botërore Bektashiane ia paraqet projektet Komitetit Shtetëror për Kultet, i cili, nëpërmjet ministrit përgjegjës për kultet, ia propozon Këshillit të Ministrave.

 

Neni 6

Fondet për mbështetjen financiare dhe shpërndarja e këtyre fondeve shtetërore, sipas parashikimeve të bëra në nenet 2, 3 e 7 të këtij ligji, sipas nevojave dhe kërkesave të secilës bashkësi fetare, miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për kultet.

 

Neni 7

 1. Komiteti Shtetëror për Kultet harton formularët e nevojshëm për aplikim për fonde dhe ua shpërndan bashkësive përkatëse. Formularët miratohen me urdhër të ministrit përgjegjës për kultet.
 2. Mbështetja financiare dhe shpërndarja e fondeve shtetërore kryhen vetëm pasi të jetë paraqitur kërkesa për aplikim dhe duke mbajtur parasysh këtë kërkesë.
 3. Bashkësitë fetare i dorëzojnë kërkesat e tyre brenda afatit të përcaktuar në ligjin vjetor për Buxhetin e Shtetit.

 

Neni 8

Përdorimi i fondeve shtetërore, që u jepen bashkësive fetare, auditohet nga institucionet përkatëse shtetërore, të ngarkuara me auditim, në bazë të legjislacionit në fuqi.

 

Neni 9

Kur vërehet shpërdorimi i fondeve shtetërore nga ndonjë bashkësi fetare, organet përkatëse shtetërore të ngarkuara veprojnë dhe marrin masa, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Neni 10

Për planifikimin, ndjekjen dhe mënyrën e përdorimit të fondeve shtetërore, sipas këtij ligji, ngarkohen Komiteti Shtetëror për Kultet, ministri përgjegjës për kultet dhe institucionet e tjera përgjegjëse, që kanë lidhje ose ngarkohen me ndjekjen dhe kontrollin e fondeve shtetërore.

 

Neni 11

Personat fizikë dhe juridikë, që sponsorizojnë bashkësitë fetare, përfitojnë për shumën e sponsorizuar lehtësi tatimore, sipas nenit 5 të ligjit nr.7892, datë 21.12.1994 "Për sponsorizimet", të ndryshuar.

 

Neni 12

Dispozita kalimtare dhe të fundit

Për legalizimin e objekteve të kultit, të institucioneve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe universitar, objekteve me destinacion për shërbime sociale a shëndetësore, bashkësitë fetare përjashtohen nga pagesat, që rrjedhin nga zbatimi i ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar.

 

Neni 13

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 2 pika 2, 4 pika 2, 5 e 6 të këtij ligji.

 

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimi t në Fletoren Zyrtare.

 

Shpallur me dekretin nr.6198, datë 5.6.2009 të

Presidentit të Republikës së Shqipërisë,

Bamir Topi

Finanziamento dal bilancio dello Stato delle comunità religiose che sono firmatari di accordi con il Consiglio dei Ministri
(Legge n ° 10 140, datata 15.5.2009)

Ai sensi degli articoli 78 e 83 paragrafo 1, della Costituzione, proposto dal Consiglio dei ministri,
L'ASSEMBLEA DI ALBANIA
DECIDE:Articolo 1

 1. Lo Stato finanzia le comunità religiose, la comunità musulmana dell'Albania, la Chiesa ortodossa albanese, la Chiesa cattolica albanese e la World Headquarters Bektashi, che hanno firmato accordi con il Consiglio dei Ministri.
 2. "le comunità religiose", secondo questa legge, solo la comunità che hanno concluso accordi con il Consiglio dei Ministri.


Articolo 2

 1. Lo Stato può finanziare in parte le comunità religiose per la costruzione e la manutenzione di luoghi di culto, così come provvedere a ricostruire e restaurare i centri di pellegrinaggio le loro infrastrutture e le strutture accessorie connesse al turismo religioso, in base ai progetti presentati dalle comunità al Comitato di Stato dei Culti religiosi di Stato e approvate dal Ministro responsabile per i culti.
 2. La determinazione del finanziamento è stabilita dal Consiglio dei Ministri.


Articolo 3

Lo Stato finanzia le comunità religiose fino alla metà del bilancio del salario minimo per dipendente la gestione amministrativa del personale, in base alla spesa annotata sul libro paga presentata presso il corrispondente istituto di previdenza sociale.


Articolo 4

 1. Lo Stato finanzia le comunità religiose per gli stipendi degli insegnanti di istituti di istruzione, da quella prescolare all'università, quando l'università appartenga direttamente o tramite organizzazioni non-profit, create e gestite dalle comunità religiose e che sono state approvate dal Ministero responsabile per l'istruzione e / o dal Consiglio dei Ministri.
 2. La determinazione del finanziamento e le procedure per la sua distribuzione da parte del Consiglio dei Ministri, avviene sulla base dei progetti presentati al Comitato di Stato per i Culti e approvati dal ministro responsabile per i culti.
 3. Tenendo conto delle circostanze e delle necessità specifiche, lo Stato può dare oggetti o edifici in uso o affitto a una comunità religiosa, per soddisfare le esigenze in materia di istruzione.


Articolo 5

 1. World Headquarters di Bektashi, a causa della posizione speciale come le World Headquarters, con sede a Tirana e l'espansione delle sue attività all'estero, riceve un fondo annuale, stabilito dal Consiglio dei Ministri su progetti presentati.
 2. World Headquarters sostiene i progetti dei Bektashi che Comitato di Stato per Culti, attraverso il ministro responsabile per i culti, propongono al Consiglio dei Ministri.


Articolo 6

I fondi per il sostegno e la distribuzione di questi fondi finanziari statali, secondo le previsioni contenute negli articoli 2, 3 e 7 di questa legge, secondo i bisogni e le esigenze di ogni comunità religiosa, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro responsabile per i culti.


Articolo 7

 1. Comitato di Stato per Culti predispone i moduli di domanda per il finanziamento e li distribuisce alle rispettive comunità. Le forme sono approvate con decreto del ministro responsabile per i culti.
 2. Il sostegno finanziario e la ripartizione dei fondi statali può essere eseguiti solo dopo l'applicazione depositata e tenendo a mente questa richiesta.
 3. Le comunità religiose della presentazione della domanda entro i termini indicati nella legge annuale sul bilancio dello Stato.


Articolo 8

L'utilizzo dei fondi statali, dato a comunità religiose, viene verificato dalle competenti istituzioni statali incaricate di revisione contabile, ai sensi della legislazione vigente.


Articolo 9

Quando viene rilevato un abuso di fondi statali per qualsiasi comunità religiosa, gli organi statali competenti preposti ne prendono atto e adottano misure, in conformità con la legislazione vigente.


Articolo 10

La pianificazione, il monitoraggio e l'utilizzo dei fondi statali, in base a questa legge, il Comitato di Stato sulle sette cariche, il ministro responsabile di culti e di altre istituzioni competenti, in relazione o incaricati di monitoraggio e controllo dei fondi statali.


Articolo 11

Persone ed entità che sponsorizzano le comunità religiose hanno diritto all 'importo degli incentivi fiscali sponsorizzati ai sensi dell'articolo 5 della legge nr.7892, datata 1994/12/21 "On sponsorizzazione", per come modificata.


Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Per la legalizzazione degli oggetti di culto, istituti di istruzione prescolare, laurea e di laurea, gli edifici destinati a servizi sanitari o sociali, le comunità religiose sono esenti da oneri derivanti dall'applicazione della legge nr.9482, in data 03.04.2006 "Sulla legalizzazione, urbanizzazione e l'integrazione delle costruzioni illegali", e successive modifiche.


Articolo 13

Il Consiglio dei ministri ha il mandato di emanare disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, 4, paragrafo 2, 5 e 6 della presente legge.


Articolo 14

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale.

 

Promulgato con Decreto nr.6198, in data 06.05.2009 di

Presidente della Repubblica di Albania,

Bamir Topi