Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

 

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

 

 Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

 

Следващи редакции: изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

 

[…]

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[...]

Чл. 10. (1) При осъществяването на своята дейност радио- и телевизионните оператори се ръководят от следните принципи:

1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение;

2. гарантиране на правото на информация;

3. запазване на тайната на източника на информация;

4. защита на личната неприкосновеност на гражданите;

5. недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите;

6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак;

7. гарантиране на правото на отговор;

8. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и програмите;

9. съхраняване на чистотата на българския език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и радио- и телевизионният пазар, трябва да бъде предназначено за европейски произведения, когато това практически е възможно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Най-малко 10 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и радио- и телевизионният пазар, трябва да бъде предназначено за европейски произведения, създадени от външни продуценти. Това съотношение трябва да бъде постигнато постепенно чрез отделяне на достатъчно средства за нови произведения, тоест произведения, които се разпространяват не по-късно от 5 години след тяхното създаване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Изискванията по ал. 2 и 3 не се прилагат за програми, които са предназначени за местна аудитория и се разпространяват от един оператор, който не е част от националната мрежа.

[...]

Чл. 17. (1) Радио- и телевизионните оператори носят отговорност за съдържанието на програмите, предоставени от тях за разпространение.

(2) Радио- и телевизионните оператори са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на принципите на и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Разпоредбите по ал. 2, които засягат малолетните и непълнолетните, не се отнасят до предавания в кодиран вид и/или предавания, които се излъчват между 23,00 и 6,00 ч. и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален знак през цялото време. Тази разпоредба не изключва отговорността на оператора за спазването на принципите на през цялото времетраене на програмата.

(4) Радио- и телевизионните оператори не носят отговорност за разгласени сведения и за тяхното съдържание, когато те са:

1. получени по официален ред;

2. цитати от официални документи;

3. точно възпроизвеждане на публични изявления;

4. основани на материали, получени от информационни агенции или от други радио- и телевизионни оператори.

(5) При цитиране на документи не се допускат изменения.

(6) Новините като информационни факти трябва да бъдат разграничавани от коментарите към тях.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Когато в част от предаване е използвано предаване на друг радио- или телевизионен оператор, това трябва да бъде посочено изрично и да е в съответствие с правната уредба в .

[...]

Чл. 53. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия могат да дадат програмно време за обръщение към вярващите и за предаване на значими религиозни церемонии по искане от:

1. Българската православна църква;

2. други официално регистрирани вероизповедания.

(2) Условията и редът за предоставяне на програмно време по ал. 1 се определят в правилника за организацията и дейността на БНР и БНТ.

[...]

Чл.90. (1) Не могат да бъдат спонсори на предавания политически партии и организации, както и религиозни организации.

(2) Не могат да бъдат спонсори на предавания лица, чиято основна дейност е производството на стоки и услуги, забранени за рекламиране.

(3) Не могат да бъдат спонсорирани политически и икономически предавания, които съдържат анализи и коментари или чиято тематика е сходна с предмета на дейност на спонсора.

(4) Не могат да бъдат спонсорирани новини, с изключение на спортните новини, когато са отделени от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства или като отделно предаване.

[...]

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

§ 95. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.

© KP

Trascina file per caricare

LAW FOR THE RADIO AND TELEVISION

 

Prom. SG. 138/24 Nov 1998, amend. SG. 60/2 Jul 1999, amend. SG. 81/14 Sep 1999, amend. SG. 79/29 Sep 2000, amend. SG. 80/18 Sep 2001, amend. SG. 96/9 Nov 2001, amend. SG. 112/29 Dec 2001, amend. SG. 77/9 Aug 2002, amend. SG. 120/29 Dec 2002, suppl. SG. 99/11 Nov 2003, amend. SG. 114/30 Dec 2003, amend. SG. 99/9 Nov 2004, amend. SG. 115/30 Dec 2004, amend. SG. 88/4 Nov 2005, amend. SG. 93/22 Nov 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005

[…] 

Chapter one.

GENERAL PROVISIONS

[...]

Art. 10. (1) In carrying out their activities the radio and television operators shall be guided by the following principles:

1. guaranteeing the right to free expression of opinion;

2. guaranteeing the right to information;

3. preservation of the secret of the source of information;

4. protection of the personal inviolability of the citizens;

5. non-admission of programmes suggesting intolerance among the citizens;

6. (amend., SG 79/00) non-admission of programmes contradicting the good manners, especially if they contain pornography, praising or freeing from blame cruelty or violence or instigate hatred based on racial, sexual, religious or national nature;

7. guaranteeing the right to response;

8. guaranteeing the copyright and related rights of the broadcasts and programmes;

9. preservation of the purity of the Bulgarian language.

(2) (amend., SG 79/00) At least 50 percent of the total annual programme time, excepting the news and the sport broadcasts, radio and television games, the commercials, the teletext and the radio and television market, must be allocated for European productions when practically possible.

(3) (amend., SG, 79/00) At least 10 percent of the total annual programme time, excluding the news and the sport broadcasts, radio and television games, the commercials, the teletext and the radio and television market, must be allocated for European productions created by outside producers. This ratio must be achieved gradually by allocation of enough funds for new productions, i.e. productions which are broadcast not later than 5 years after their creation.

(4) (new, SG 79/00) The requirements under para 2 and 3 shall not apply for programmes designated for the local auditorium and which are distributed by one operator who is not a part of the national network.

[…]

Section II.

Programmes of BNR and BNT

Art. 17. (1) The radio and television operators shall bear responsibility for the contents of the programmes submitted by them for broadcasting.

(2) The radio and television operators shall be obliged not to admit creation or submission for broadcasting of programmes in violation of the principles of Art. 10, as well as programmes suggesting national, political, ethnic, religious and race intolerance, praising or freeing from blame cruelty or violence or which are directed at damaging the physical, mental and moral development of the minors and underage persons.

(3) (suppl. SG 79/00) The provisions of para 2 relating to the minors and underage persons shall not regard the coded broadcasts and/or broadcasts between 23.00 hours and 6.00 hours and which are clearly marked by preceding audio and/or audio-visual sign or are identified by a visual sign during the whole time. This provision shall not exclude the responsibility of the operator for observing he principles of art. 10 during the whole time of the programme.

(4) The radio and television operators shall not be responsible for disseminated information and its contents when they are:

1. obtained by official order;

2. quotations of official documents;

3. precise reproduction of public announcements;

4. based on materials received from information agencies or from other radio and television operators.

(5) Changes shall not be permitted in quoting documents.

(6) The news, as informational facts, must be differentiated from the comments on them.

(7) (amend. SG 79/00) When a part of a programme uses a programme of another radio or television operator it must be explicitly pointed out and to be in compliance with the legal provisions of the Law for the copyright and the related rights.

[...]

Art. 53. (1) The Bulgarian National Radio and the Bulgarian National Television can provide programme time for address to the believers and for broadcasting important religious ceremonies by a request of:

1. The Bulgarian Orthodox Church;

2. other officially registered religions.

(2) The conditions and the order of providing programme time under para 1 shall be determined by the regulations for the organisation and activity of BNR and BNT.

[...].

Art. 90. (1) Sponsors of broadcasts cannot be political parties and organisations, as well as religious organisations.

(2) Sponsors of broadcasts cannot be persons whose basic activity is the production of commodities and services prohibited for commercials.

(3) Political and economic broadcasts cannot be sponsored if they contain analyses and commentaries or whose subject is similar to the subject of activity of the sponsor.

(4) News cannot be sponsored, with the exception of the sport news, if they are separated from the other parts of the programme by visual or sound means or an individual broadcasting.

[...]

§ 88. The code shall enter in force from the 1st of January 2006, except Art. 179, Para 3, Art. 183, Para 9, § 10, item 1, letter "e" and item 4, letter "c", § 11, item 1, letter "b" and § 14, item 12 of the transitional and concluding provisions which shall enter in force from the day of promulgation of the code in the State Gazette.

§ 95. The law shall enter in force from the 1st of January 2006.

© KP

Trascina file per caricare

Legge radio e televisione

 Legge sulla radio e la televisione  G. U.  n. 21 del 10 marzo 2006

 

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г.

Att. 17

1. La radio e la televisione sono responsabili dei programmi essi offerti.

2. . La radio e la televisione sono responsabili della trasmissione di programmi che violano l’art. 10  di questa legge e della programmazione di trasmissioni che influenzano la nazionalità la politica, l’etnia, la religione , trasmissioni che esaltano la crudeltà e la violenza.

[…]

Art. 53

La radio nazionale e la televisione bulgara possono concedere uno spazio stabilito alle confessioni religiose per trasmetter cerimonie religiose su richiesta

  1. dalla Chiesa Ortodossa Bulgara
  2. dall’ecclesiastico che rapprenda una confessione religiosa

Art.. 90

1. Le trasmissioni non possono essere sponsorizzate dai partiti politici e dalle confessioni religiose.

[…]

Trad.

Kristina Petrova

Trascina file per caricare