Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republika c Kosoves                                                Komuna e Kaçanikut

Republika Kosova                                                    Opstina Kacanik

Rcpublic ofKosovo                                                   Municipal Kacanik

-KUVENDII KOMUNES-           

 

OlNr. 16-7909/2013

Kaçanik, 31.05.2013

 

Ne baze te nenit 12.2(c) lidhur me nenin 40.2(a) te Ligjit per Veteqeverisje lokale Nr.03/L- 040 (Gazeta Zy1tare e Republikes se Kosoves nr. 28 e dates 04 qershor 2008), te Ligjit per Barazi Gji nore, Ligjit Kunder Diskriminimit, Ligjit te Sherbimit Civil, Ligjit Kunder Dhunes ne Familje, Ligjit mbi Marredhenien e Punes, si dhe dispozitave te Konventes per Eliminimin e te gjitha Forma ve te Diskri m in i m i t ndaj Gruas, Kuvcnd i i Komunes Kaçanik, ne mbledhjen e mbajtur me date: 31 .05.2013, aprovoi,

 

RREGULLOREN

PER BARAZI GJINORE

 

DISPOZITAT E PERGJITHSHME

 

Neni l


Qellimi

Me kete rregullore mbrohet, trajtohet dhe vendoset barazia gjinore si vlere themelore e zhvillimit demokratike te shoqerise ne Komunen e Kaçanikut, mundesite e barabarta te kontributeve te tyre ne zhvillimin ekonomik, social, kulturor dhe ne te gjitha fushat e jetes shoqerore. Ngase garantimi i te drejtave te barabarta eshte detyre e tere shoqerise

dhe nenekupton menjanimin e te gjitha pengesave ne realizimin e barazise gjinore .

Kjo rregullore percakton kushte dhe mundesi per barazi gjinore permes politikave qe mbeshtesin zhvillimin e gjithanshem dhe permiresimin, sidomos te pozites se femrave, ne komunen tone ne menyre qe ato te jene te vleresuara dhe te gezojne autoritet ne familje dhe shoqeri.

Perkatesia gjinore i referohet percaktimit socio - kulturor te burrit dhe gruas, rolit qe lidhet me te gjitha aspektet e jetes shoqerore dhe civile, nevojave dhe interesave te tyre te veçanta.

 

Neni 2

Perkufizimet

2.1 "Barazi gjinorc" do te thote pjesemanje e barabarte e femrave dhe meshkt jve
gjitha fushat e jetes, pozite te barabarte, mundesi te barabarta per te gezuar te gjitha te drcjtat c tyre dhe per te vene ne sherbim potencialet e tyre individuale ne zhvillimin e shoqerise si dhe te kene pertitim te barabarte nga te arriturat e ketij zhvillimi.

2.2 "Trajtim i barabarte gjinor" do te thote menjanim i te gjitha formave te diskriminimit qoft ato te drejtperdrejta apo te terthorta te diskriminimit gjinor.

2.3 "Disk.-iminim i drejtperdrejte gjinor" do te thote trajtim i pabarabarte i ndonjc individi ne krahasim me nje individ te gjinise se kundert ne rrethana te njejta apo te ngjashme.

2.4 "Diskriminim i terthorte gjinor" do te thote venia e individit te njeres gjini ne pozite jo te barabarte me dispozitat asnjanese, standartet apo trajtim te pabarabarte ne rrethana te njejta ose te ngjashme, perveç rasteve kur keto dispozita, standarte apo ky trajtim eshte i domosdoshem dhe nese mund te justifikohet me fakte objektive qe nuk bazohen posaçerisht ne ndonjeren gjini.

2.5 "Parimin c trajtimit te barabarte" qe nenkupton se nuk do te kete kurrfare diskriminimi te drejtperdrejte apo te te11horte ndaj personit, ne baze te gjinise, moshes, gjendjes martesore, gjuhes, paaftesise fìzike apo mendore, orientimit seksual , mendimit apo bindjes politike, religjionit apo besimit, perkatesise etnike apo sociale, races, prones, lindjcs ose statuseve tjera.

2.6 "Masat ligjore" jane masa te cilat kane per qellim arritjen e barazise se plote te femrave dhe meshkujve ne shoqeri, te cilat japin perparesi specifike ne menyre qe pjesetareve te gjinise se caktuar t'u mundesohet qasje e barabarte ne te gjitha fushat e jetes shoqerore, te mcnjanohet pabarazia gjinore ekzistuese, ose t'u sigurohen te drejta te cilat me heret nuk iu kane takuar.

2.7 " Masat e pergjithshme" jane masa te natyres normative, permes te cilave diskriminimi gjinor parandalohet me ane te ligjeve te cilat i rregullojne fhshat e veçanta, sjelljet ne rrcthana te caktuara apo qasjen e duhur per garantimin e trajtimit te barabarte gjinor. siç jane ndeshkimet qe duhet ndermarre ndaj individeve ne rast te shkeljes se kctyre ku1ìzimeve ose kerkesave.

2.8 " Masat c veçanta" jane masate perkohshme te cilat kane per qellim garantimin e te drejtave te barabarta gjinore dhe promovimin e barazise gjinore ne fushat specifike te jetes shoqerore, ne te cilat eshte identifikuar perfaqesimi i pabarabarte gjinor apo pozita e pabarabarte e personave qe i perkasin njeres gjini.

2.9 " Perfaqesimi i pabarabarte" eshte atehere kur perfaqesimi i njeres gjini. ne nje fushe te posaçme shoqerore apo ne nje segment te kesaj fushe, eshte me i ulet se 40%.

 

Neni 3

Institucionet dhe organet udheheqese

3.l Me zbatimin e masave ligjore dhe afirmative vendoset pjesemarrja e barabarte e femrave dhe meshkujve ne organet e te gjitha niveleve te institucioneve publike, ne menyre qe pjesemanja ne keto institucione te arrije nivelin e pjesemar:jes se tyre te popullata e pergjithshme e Komunes.

3.2 Pjeseman:ja e barabarte e femrave dhe mcshkujve arrihet ne harmoni me ligjin per barazi gjinore.

3.3 Gjate emerimit ne pozita te larta te institucioneve komunale, duhet te respektohet pjeseman: ja e barabarte e femrave dhe meshkujve ne perputhje me paragrafin 2.

3.4 Organet kompetente gjate emerimit te anetareve te keshillave, komisioneve dhe organeve perfàqesuese brenda dhe jashte Komunes duhet te perfillin perfàqesimin e barabarte te femrave dhe meshkujve ne keta keshilla, komisione dhe organe perfaqesuese.

3.5 lnstitucionet komunale, ne pajtim me kompetencat e tyre, promovojne dhe krijojne mundesi te barabarta, hartojne politikat e tyre duke u bazuar ne barazine gjinorc dhe miratojne masa dhe ndermarrin aktivitete te nevojshme per krijimin e mundesive te barabarta per femra dhe meshkuj.

 

Neni 4

Vendim marrja

4.1 Vendimet qe marrin organet e qeverisjes lokale , Kuvendi Komunal dhe Kryetari i Komunes, para miratimit duhet te shqyrtohen ne aspektin e barazise gjinore edhe nga zyrtar i/zyrtat:ja per barazi gjinore.

4.2 Sherbimi civil ne saje te paanshmerise, profesionalizmit, pergjegjshmerise ref1ekton barazine gjinore.

4.3 Pranimi ne Sherbimin Civil te Kosoves behet ne paJtlm me parimet e merites, aftesise profesionale. paanshmerise, mundesive te barabarta, mos diskriminimit dhe pert
veprimit te kandidateve.

4.4 Nepunesit civile kane te drejte ne traJtlm te barabarte ne te gjitha aspektet e menaxhimit te personelit, duke perfshire karrieren, shperblimet, kompensimin dhe mbrojtjen ligjore, pavaresisht nga gjinia, raca, besimi fetar, politik, aftesite e kufizuara, kushtet statusi martesor, mosha ose prejardhja etnike

 

Neni 5

Partite politike

5.1 Partite politike te regjistruara ne regjistrin e partive politike, percaktojne metodat dhe masat per perfshiljen dhe perfaqesimin e grave dhe burrave ne patjtim me nenin 3.2 te ligjit per barazi gjinore.

 

Neni 6

Ekonomia

6.1.Konform strategjise komunale per barazi gjinore (shih nenin7) cdo drejtori gjate draftimit te planeve buxhetore komunale duhet te ket parasysh komeponeneten e ndmjes se drejte buxhetore e cila nuk nenkupton ndarje te vecanet te mejeteve fim1ciare per grate, por planitìkimin dhe zabtimin e nevojave ne menyre te barabarbarte.

6.:2 Komuna gjate planifikimit te buxhctit komunal, te beje identifikimin e nevojave te te dy gjinive.

6.3 Ne procesin e planifikimit te buxhetit, komuna te s1guroJ mbajtjen e tubimeve, degjimeve publike dhe te inkurajoje pjesemarrjen e grave.

6.4 Komuna te beje hartimin planeve dhe plotikave per stimulimin e programeve per grate ndermarrese nepermjet krijimit te mundesive per qasje ne prone dhe kredi lchtesira.

 

Ncni 7

Arsimi dhe kultura

7.1 Ne te gjitha nivelet e arsimit dhe edukimit duhet te mundesohet arsimimi dhe edukimi i barabarte i femrave dhe meshkujve per pjesemarrje e tyre aktive ne shoqcri, ne jetcn familjare dhe tregun e punes.

7.2 Organi pergjegjes per arsim dhe institucionet ne fushen e arsimit dhe te edukimit ne te gjitha nivelet krijojne, zbatojne dhe mbikeqyrin politikat e veprimit per s1gunmm e barazise gjinore me qellim te ti'ajtimit te njejte te femrave dhe meshkujve.

7.3 pcrfshit:jes se barabarte te femrave dhe meshkujve ne lemenjte e sportit dhe te gjitha aktivitete te lira, qe zhvillohen ne komunen tone.

 

Neni 8

Mbrojtja Sociale

8.1 Ne legjislacionin komunal te politikave te mbrojtjes sociale te mundesohet qasja e plote dhc e barabartt duke rritur numrin e sherbimeve per grate e varfera dhe kryefamiljarc.

8.2 Fe1m·at dhe meshkujt kane te drejte per qasje te barabarte ne sistemin e sigurise dhe mireqenies sociale gjate tere jetes.

 

Neni 9

Shoqeria civile dhc barazia gjinore

9.l Komuna te bashekupunoje me organizatat joqeveritare dhe grupet e tjera te shoqerise civile per avancimin e barazise gjinore ne komunen e Kaçanikut sipas nenit 11 te Ligjit per barazi gjinore

 

Neni 10

Barazia gjinore dhe te drejtat civile

Mosha mesatare per te dy gjinite ne Kosove eshte 18 (tetembedhjete) vjeç

10.1 Martesa njihet me ligj me aktin e kurorezimit i cili lejohet me arritjen e moshes madhore nese me ligje te veçante nuk eshte parapare ndryshe dhe sjell te drejta dhe detyrime sipas ligjit

10.2 Pasuria e perbashket e regjistruar si prone e perbashket ne pajtim me paragrafi n 16.7 administrohet ne menyre te perbashket dhe nuk mund te tjetersohet pa pelqimin e bashkeshorteve.

10.3 Ne rast te shkurorezimit te bashkeshorteve pasuna e perbashket e rregullojne gjykatat kompetente sipas kontributeve te tyre.

10.4 Ne rast vdekje te njerit prej bashkeshorteve, pasuria trashegimore ndahet ndermjet bashkeshortit/bashkeshortes dhe trashegimtareve te tjere ne pajtim me ligjin.

10.5 fcmijeL femra dhe meshkuj trashegojne pasurine ne menyre te barabarte.


10.6 Trashegimtaret, femra dhe meshkuj , mund te disponojne me pjesen e tyre trashegimore dhe ta tjetersojne , pas regjistrimit si pasuri e tyre trashegimore.

 

Neni 11

Punesimi

Il.l Kriteret dhe kushtet per zgjedhjen e kandidateve per vende pune ne çdo dege veprimtarie, ne te gjitha shkallet profesionale, ne sektorin publik dhe privat, vendosen mbi bazat e barazise gjinore.

11.2 Punedhenesi/Punedhenesja siguron qe femrat dhe meshkujt te kene mundesi te barabarta per te vazhduar shkollimin dhe aftesimin profesional dhe te percjellin trajnimet te cilat mbahen per te shtuar shkathtesite profesionale ose te pergatiten per profesione te tjera.

11.3 Ndalohet diskriminimi mbi bazat gjinore ne rast te zvogelimeve dhe mbylljes se vendi t te punes.

 

Neni 12

Planet per barazi gjinore

12.1 çdo drejtori duhet qe per çdo vit te hartoj nje plan per barazi gjinore me synime konkrete. Plani hartohet paralel me buxhetin dhe planin e veprimtarise. Njekohesisht me llogarine vjetore ekonomike duhet te behet edhe llogaria vjetore per barazi gjinore.

12.2 Shefat e sektoreve dhe drejtoret e drejtorive jane pergjegjesit kryesore rreth punes per barazi gjinore brenda çdo drejtorie.

12.3 7yra per barazi gjinore do te ndihmoje ne mbledhjen, evidentimin dhe anlizene e te dhenave tek çdo lloj anketimi tjeter per t'u ardhur ne ndihme drejtorive dhe sherbimeve te tjera komunale· ne rast nevoje te hartimeve te dokumenteve te barazise gpnore.

 

Neni 13

Dispozitat kalimtare Hyrja ne fuqi

13.l Kjo Rregullore me miratimin e saj nga Kuvendi i Komunes, hyn ne fuqi 15 dite pas regjistrimit ne Zyren e Protokollit te MAPL-se si dhe Publikimit ne Faqen Zyrtare te komunes se Kaçanikut.