Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УРЕДБА

О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА СВЕШТЕНИКЕ И ВЕРСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

("Сл. гласник РС", бр. 46/2012)

 

Члан 1

Овом уредбом уређује се износ, начин и динамика уплате доприноса за обавезно пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике из средстава буџета Републике Србије.

 

Члан 2

За лица из члана 1. ове уредбе средства за уплату доприноса за обавезно пензијско и инвалидско и здравствено осигурање обезбеђују се у буџету Републике Србије до висине најниже месечне основице доприноса прописане чланом 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Разлику доприноса између најниже месечне основице доприноса и опредељене основице доприноса уплаћује осигураник, односно црква или верска заједница, у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Републике Србије на разделу органа надлежног за послове вера, у складу са законом.

 

Члан 3

Орган надлежан за послове вера преносиће средства на прописане уплатне рачуне доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица из члана 1. ове уредбе, најкасније до 15. у месецу за претходни месец.

 

Члан 4

Надлежна организација за обавезно социјално осигурање доставља податке о осигураницима и променама у осигурању за осигуранике из члана 1. ове уредбе Пореској управи, у роковима прописаним Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Основицу доприноса за сваког осигураника црква, односно верска заједница опредељује у сарадњи са надлежном организацијом за обавезно социјално осигурање која податке о томе доставља Пореској управи, у складу са законом.

Пореска управа доноси решења о задужењу, на основицу доприноса коју определи црква, односно верска заједница у сарадњи са надлежном организацијом за обавезно социјално осигурање. Основица се опредељује за одређеног осигураника и не може се мењати у току текуће године.

 

Члан 5

Пореска управа, по извршеној уплати из члана 2. ове уредбе, евидентира уплаћене доприносе о сваком осигуранику о чему доставља податке надлежној организацији за обавезно социјално осигурање.

 

Члан 6

Пореска управа, најкасније до 5. у месецу доставља податке о свештеницима и верским службеницима, о јединици локалне самоуправе на којој се врши задужење за одређеног осигураника, обележјима за идентификацију обвезника, најнижој месечној основици осигурања и обрачунатом износу доприноса за обавезно социјално осигурање на ту основицу, органу надлежном за послове вера.

 

Члан 7

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".