Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014)

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1

Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Član 2

Ovim zakonom ureĊuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ovim zakonom ureĊuje se penzijsko i invalidsko osiguranje i za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, a ukljuĉila su se u obavezno osiguranje.

 

Član 3

Obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem obezbeĊuju se prava za sluĉaj starosti, invalidnosti, smrti i telesnog oštećenja.

 

Član 4

Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje je osiguranje kojim se, na osnovu ugovora, mogu obezbediti prava za sluĉaj starosti, invalidnosti, smrti i telesnog oštećenja, ili veći obim tih prava od obima utvrĊenog ovim zakonom, kao i druga prava iz ovog osiguranja.

 

Član 5

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiĉu se i ostvaruju zavisno od duţine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz primenu naĉela solidarnosti.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiĉu se, ostvaruju i koriste pod uslovima i na naĉin utvrĊen ovim zakonom.

 

Član 6

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu liĉna prava i ne mogu se prenositi na druga lica.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarevaju, osim prava na potraţivanja dospelih a neisplaćenih iznosa u sluĉajevima utvrĊenim ovim zakonom.

 

Član 7

Pojedine kategorije osiguranika mogu izuzetno, u sluĉajevima i na naĉin utvrĊen ovim zakonom, sticati i ostvarivati pravo na penziju pod posebnim uslovima.

Kategorije osiguranika, bliţi kriterijumi za ostvarivanje prava u smislu stava 1. ovog ĉlana, kao i naĉin finansiranja tih prava ureĊuju se ovim zakonom.

 

Član 8**

Sredstva za povećane obaveze koje nastaju usled sticanja i ostvarivanja prava pod posebnim uslovima za odreĊene kategorije osiguranika obezbeĊuju se u budţetu.

 

Član 9

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbeĊuju se, odnosno ostvaruju kod republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: fond).

 

II. OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

Član 10

Obavezno osigurana lica (u daljem tekstu: osiguranici), u smislu ovog zakona, jesu:
1) zaposleni (u daljem tekstu: osiguranik zaposleni);
2) lica koja samostalno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih delatnosti); 3) poljoprivrednici (u daljem tekstu: osiguranik poljoprivrednik).

Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava 1. ovog ĉlana, osnov osiguranja odreĊuje se na taj naĉin što postojanje osnova osiguranja po prethodnoj taĉki iskljuĉuje osnov osiguranja iz naredne taĉke.

Obaveze za plaćanje doprinosa po osnovu osiguranja utvrĊuju se u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 11

Osiguranici zaposleni jesu:

1) lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u preduzeću, drugom pravnom licu, drţavnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fiziĉkih lica (u daljem tekstu: poslodavac), izuzev lica iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 2) ovog zakona;

2) civilna lica na sluţbi u Vojsci Srbije;
2a) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

3) izabrana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade;

4) lica koja su u skladu sa propisima o radu, u radnom odnosu odnosno zaposlena van prostorija poslodavca;

5) lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u preduzeću koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje, ili ako meĊunarodnim ugovorom nije drugaĉije odreĊeno;

6) domaći drţavljani koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili meĊunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fiziĉkih lica, ako meĊunarodnim ugovorom nije drugaĉije odreĊeno;

7) domaći drţavljani zaposleni u inostranstvu, ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja, ili ako prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po propisima te drţave, ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije;

8) strani drţavljani i lica bez drţavljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih pravnih ili fiziĉkih lica, ako meĊunarodnim ugovorom nije drugaĉije odreĊeno, kao i kod meĊunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviĊeno meĊunarodnim ugovorom;

9) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu;

10) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina ţivota, odnosno bez obzira na godine ţivota ako nisu na školovanju;

11) lica za ĉijim je radom prestala potreba, kao i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog steĉaja, likvidacije, odnosno u svim sluĉajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novĉanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

 

Član 12

Osiguranici samostalnih delatnosti jesu:

1) lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja;

2) lica koja su osnivaĉi, odnosno ĉlanovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu ĉiji su osnivaĉ odnosno ĉlan;

3) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu;

4) sveštenici i verski sluţbenici ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja;

5) lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novĉanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

Radom u smislu stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana smatra se i predstavljanje i zastupanje privrednih društava od strane njihovih osnivaĉa, odnosno ĉlanova na osnovu upisa u registar nadleţne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje poloţaj privrednih društava.

 

Član 13

Osiguranici poljoprivrednici su lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, ĉlanovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva, ĉlanovi porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva ili ĉlanovi mešovitog domaćinstva, ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzije ili nisu na školovanju. Poljoprivrednim domaćinstvom, porodiĉnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica ţivota, privreĊivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo izmeĊu njegovih ĉlanova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili graĊevinske celine na kojem se obavlja stoĉarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje peĉuraka, puţeva, pĉela i drugi uzgoj ili gajenje.

Nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje je obveznik poreza na imovinu po osnovu poljoprivrednog zemljišta ili poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje porez na imovinu i porez na dohodak graĊana.

Ĉlan poljoprivrednog domaćinstva, porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje ţivi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodiĉnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu.

Obavezno su osigurani nosilac poljoprivrednog domaćinstva i nosilac porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno najmanje jedan ĉlan domaćinstva, porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva ili mešovitog domaćinstva.

Ostali ĉlanovi domaćinstva, porodiĉnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, mogu se osigurati pod uslovom propisanim ovim zakonom.

 

Član 14

Svojstvo osiguranika stiĉe se danom poĉetka a prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova.

Svojstvo osiguranika utvrĊuje se na osnovu prijave na osiguranje, odnosno odjave osiguranja, u skladu s ovim zakonom.

Svojstvo osiguranika ne moţe se steći pre navršenih 15 godina ţivota.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog ĉlana, svojstvo osiguranika poljoprivrednika moţe mirovati najduţe pet godina u toku osiguranja iz objektivnih razloga (elementarne nepogode, bolest i porodiljsko odsustvo), s tim što to ne moţe biti uzastopnih pet godina.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, osiguranici iz ĉlana 11. taĉ. 9) i 10) ovog zakona i osiguranici iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona, mogu steći, odnosno moţe im prestati svojstvo osiguranika, prema utvrĊenom staţu osiguranja, ukoliko se ne moţe utvrditi poĉetak i prestanak obavljanja poslova.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, svojstvo osiguranika poljoprivrednika moţe prestati i sa danom ispunjenja uslova za sticanje prava na penziju u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 15

Lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju mogu se ukljuĉiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja pod uslovima, u obimu i na naĉin predviĊen ovim zakonom.

Svojstvo osiguranika iz stava 1. ovog ĉlana stiĉe se danom podnošenja zahteva, a izuzetno, na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Svojstvo osiguranika iz stava 1. ovog ĉlana prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli.

Podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju smatra se zahtevom za prestanak svojstva osiguranika iz stava 1. ovog ĉlana, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje ovih prava.

Svojstvo osiguranika iz stava 1. ovog ĉlana moţe se steći pod uslovom da nije nastupio neki od sluĉajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo u skladu sa ovim zakonom, a ukoliko je nastupio neki od tih sluĉajeva, svojstvo osiguranika moţe se steći samo za sluĉaj koji nije nastupio.

 

III. DOBROVOLJNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

Član 16

Dobrovoljnim penzijskim i invalidskim osiguranjem osiguranici mogu, u skladu sa posebnim zakonom, obezbediti sebi i ĉlanovima svoje porodice veći obim, kao i drugu vrstu prava od prava utvrĊenih ovim zakonom.

Lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona mogu, dobrovoljnim penzijskim i invalidskim osiguranjem, u skladu sa posebnim zakonom, sebi i ĉlanovima svoje porodice obezbediti prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje mogu organizovati i sprovoditi pravna lica, u skladu sa posebnim zakonom.

Posebnim zakonom u smislu ovog ĉlana podrazumeva se zakon kojim se ureĊuje dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i organizacija i poslovanje pravnih lica koja sprovode dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

IV. LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU PRAVA ZA SLUĈAJ INVALIDNOSTI I TELESNOG OŠTEĆENJA PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU

 

Član 17

Prava za sluĉaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću ostvaruju:

1) lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ţivota, ako su na školovanju;

2) lica koja se nalaze na struĉnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji, koja uputi organizacija nadleţna za zapošljavanje;

3) uĉenici i studenti kada se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktiĉnoj nastavi;

4) lica koja se nalaze na izdrţavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici ustanove za izdrţavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada;

5) lica koja, u skladu sa propisima, obavljaju odreĊene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu.

 

V. PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 

Član 18

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, jesu:

1) za sluĉaj starosti:

(1) pravo na starosnu penziju,

(2) pravo na prevremenu starosnu penziju;

2) za sluĉaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju;

3) za sluĉaj smrti:

(1) pravo na porodiĉnu penziju;

(2) pravo na naknadu pogrebnih troškova;

4) za sluĉaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću - pravo na novĉanu naknadu za telesno oštećenje;

5) za sluĉaj potrebe za pomoći i negom drugog lica - pravo na novĉanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

 

VI. USLOVI ZA STICANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 

 1. Starosna penzija

 

Član 19

Osiguranik stiĉe pravo na starosnu penziju:


1) kad navrši 65 godina ţivota i najmanje 15 godina staţa osiguranja;

2) kad navrši 45 godina staţa osiguranja.

 

Član 19a

Izuzetno od ĉlana 19. taĉka 1) ovog zakona, osiguranik ţena koja navrši najmanje 15 godina staţa osiguranja, stiĉe pravo na starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, 60 godina i šest meseci ţivota;

2) u 2016. godini, 61 godinu ţivota;


3) u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci ţivota;

4) u 2018. godini, 62 godine ţivota;

5) u 2019. godini, 62 godine i šest meseci ţivota;


6) u 2020. godini, 63 godine ţivota;


7) u 2021. godini, 63 godine i dva meseca ţivota;

8) u 2022. godini, 63 godine i ĉetiri meseca ţivota;

9) u 2023. godini, 63 godine i šest meseci ţivota;

10) u 2024. godini, 63 godine i osam meseci ţivota;

11) u 2025. godini, 63 godine i deset meseci ţivota;

12) u 2026. godini, 64 godine ţivota;


13) u 2027. godini, 64 godine i dva meseca ţivota;

14) u 2028. godini, 64 godine i ĉetiri meseca ţivota;

15) u 2029. godini, 64 godine i šest meseci ţivota;

16) u 2030. godini, 64 godine i osam meseci ţivota;

17) u 2031. godini, 64 godine i deset meseci ţivota.

 

1a Prevremena starosna penzija

Član 19b

Osiguranik stiĉe pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staţa osiguranja i najmanje 60 godina ţivota.

 

Član 19v

Izuzetno od ĉlana 19b ovog zakona, osiguranik stiĉe pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 55 godina ţivota (muškarac), odnosno 36 godina i ĉetiri meseca staţa osiguranja i najmanje 54 godine i ĉetiri meseca ţivota (ţena);

2) u 2016. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci ţivota (muškarac), odnosno 37 godina staţa osiguranja i 55 godina ţivota (ţena);

3) u 2017. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 56 godina i ĉetiri meseca ţivota (muškarac), odnosno 37 godina i šest meseci staţa osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci ţivota (ţena);

4) u 2018. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 57 godina ţivota (muškarac), odnosno 38 godina staţa osiguranja i najmanje 56 godina i ĉetiri meseca ţivota (ţena);

5) u 2019. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci ţivota (muškarac), odnosno 38 godina i šest meseci staţa osiguranja i najmanje 57 godina ţivota (ţena);

6) u 2020. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 58 godina i ĉetiri meseca ţivota (muškarac), odnosno 39 godina staţa osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci ţivota (ţena);

7) u 2021. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 59 godina ţivota (muškarac), odnosno 39 godina i ĉetiri meseca staţa osiguranja i najmanje 58 godina i ĉetiri meseca ţivota (ţena);

8) u 2022. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci ţivota (muškarac), odnosno 39 godina i osam meseci staţa osiguranja i najmanje 59 godina ţivota (ţena);

9) u 2023. godini, 40 godina staţa osiguranja i najmanje 60 godina ţivota (muškarac), odnosno 40 godina staţa osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci ţivota (ţena).

 

Član 20

Osiguraniku koji je na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem navršio najmanje 2/3 od ukupno navršenog staţa osiguranja, starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju, utvrĊena u ĉlanu 19. taĉka 1) ovog zakona, sniţava se zavisno od stepena uvećanja staţa za po jednu godinu, i to:

1) za svakih pet godina provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci raĉuna u staţ osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake ĉetiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci raĉuna u staţ osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci raĉuna u staţ osiguranja kao 16 meseci;

4) za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci raĉuna u staţ osiguranja kao 18 meseci.

Starosna granica iz stava 1. ovog ĉlana moţe se sniţavati najviše do 55 godina ţivota.

Izuzetno od stava 2. ovog ĉlana, starosna granica za osiguranike koji rade na poslovima iz stava 1. taĉka 4) ovog ĉlana moţe se sniţavati najviše do 50 godina ţivota.

 

 1. Invalidska penzija

 

Član 21

Invalidnost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu sluţbu, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bolešću, povredom van rada ili bolešću, koje se ne mogu otkloniti leĉenjem ili medicinskom rehabilitacijom.

 

Član 22

Povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzroĉnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaniĉkim, fiziĉkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloţaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na naĉin iz stava 1. ovog ĉlana, koju osiguranik - zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije rasporeĊen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na naĉin iz stava 1. ovog ĉlana, koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja sluţbenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad, kao i u drugim sluĉajevima utvrĊenim zakonom.

Povredom na radu smatra se i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao iskljuĉiva posledica nekog nesrećnog sluĉaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran ili u vezi s njim.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na naĉin iz st. 1. do 4. ovog ĉlana, koju osiguranik pretrpi u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.

 

Član 23

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na naĉin predviĊen u ĉlanu 22. ovog zakona koju osiguranici pretrpe uĉestvujući:

1) u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća;


2) u vojnoj veţbi ili u vršenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje utvrĊenih zakonom;

3) na radnom kampu ili takmiĉenju (proizvodnom, sportskom i dr.);


4) na drugim poslovima i zadacima za koje je zakonom utvrĊeno da su od opšteg interesa.

 

Član 24

Profesionalne bolesti, u smislu ovog zakona, jesu odreĊene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane duţim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.

Profesionalne bolesti, radna mesta, odnosno poslovi na kojima se te bolesti pojavljuju i uslovi pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima, u smislu stava 1. ovog ĉlana, utvrĊuju ministar nadleţan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadleţan za poslove zdravlja, na predlog fonda.

 

Član 25

Osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, stiĉe pravo na invalidsku penziju:

1) ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću;

2) ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću - pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina ţivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju utvrĊenih u ĉlanu 19. taĉka 1) ovog zakona i da ima navršenih pet godina staţa osiguranja.

3) (brisana)

 

Član 26

Osiguranik kod koga je invalidnost, prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, nastala pre navršene 30 godine ţivota stiĉe pravo na invalidsku penziju:

1) kad je invalidnost nastala do navršene 20 godine ţivota - ako ima godinu dana staţa osiguranja;

2) kad je invalidnost nastala do navršene 25 godine ţivota - ako do nastanka invalidnosti ima najmanje dve godine staţa osiguranja;

3) kad je invalidnost nastala do navršene 30 godine ţivota - ako do nastanka invalidnosti ima najmanje tri godine staţa osiguranja.

 

 1. Porodična penzija

 

Član 27

Pravo na porodiĉnu penziju mogu ostvariti ĉlanovi porodice:

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staţa osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu penziju ili invalidsku penziju; ili

2) umrlog korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije.

Ako je smrt lica iz ĉlana 17. ovog zakona nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, ĉlanovi njegove porodice stiĉu pravo na porodiĉnu penziju bez obzira na duţinu penzijskog staţa tog lica.

 

Član 28

Ĉlanovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz ĉlana 27. ovog zakona smatraju se:

1) braĉni drug;

2) deca (roĊena u braku ili van braka ili usvojena, pastorĉad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdrţavao, unuĉad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdrţavao);

3) roditelji (otac i majka, oĉuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdrţavao.

Pravo na porodiĉnu penziju moţe ostvariti i braĉni drug iz razvedenog braka ako mu je sudskom presudom utvrĊeno pravo na izdrţavanje.

 

Član 28a

Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije u trenutku zakljuĉenja braka navršio godine ţivota iz ĉlana 19. taĉka 1) ovog zakona, braĉni drug moţe steći pravo na porodiĉnu penziju pod uslovom da imaju zajedniĉko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

 

Član 29

Udova stiĉe pravo na porodiĉnu penziju:


1) ako je do smrti braĉnog druga, navršila 53 godine ţivota; ili

2) ako je, do smrti braĉnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti braĉnog druga, postala potpuno nesposobna za rad; ili

3) ako je, posle smrti braĉnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodiĉnu penziju po tom braĉnom drugu, a udova obavlja roditeljsku duţnost prema toj deci. Udova koja u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadrţava pravo na porodiĉnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udova koja do smrti braĉnog druga nije navršila 53 godine ţivota, ali je navršila 45 godina ţivota, stiĉe pravo na porodiĉnu penziju kad navrši 53 godine ţivota.

Udova koja u toku trajanja prava na porodiĉnu penziju steĉenog na naĉin iz stava 1. taĉ. 2) i 3) ovog ĉlana navrši 53 godine ţivota, trajno zadrţava pravo na porodiĉnu penziju. Udova kojoj pravo na porodiĉnu penziju prestane pre navršenih 53, ali posle navršenih 45 godina ţivota moţe ponovo ostvariti pravo kad navrši 53 godine ţivota.

 

Član 30

Udovac stiĉe pravo na porodiĉnu penziju:


1) ako je do smrti braĉnog druga, navršio 58 godina ţivota; ili

2) ako je, do smrti braĉnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti braĉnog druga, postao potpuno nesposoban za rad; ili

3) ako je, posle smrti braĉnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodiĉnu penziju po tom braĉnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku duţnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadrţava pravo na porodiĉnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovac koji u toku trajanja prava na porodiĉnu penziju steĉenog na naĉin iz stava 1. taĉ. 2) i 3) ovog ĉlana navrši 58 godina ţivota, trajno zadrţava pravo na porodiĉnu penziju.

 

Član 30a

Braĉni drug profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodiĉnu penziju stiĉe bez obzira na propisane godine ţivota, pod uslovom da nije ponovo sklopio brak, odnosno, ako ima decu, da su deca završila školovanje.

 

Član 31

Dete stiĉe pravo na porodiĉnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina ţivota.

Posle navršenih 15 godina ţivota dete stiĉe pravo na porodiĉnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih:

1) 20 godina ţivota, ako pohaĊa srednju školu;

2) 26 godina ţivota, ako pohaĊa visokoškolsku ustanovu;

3) (brisana)

Dete stiĉe pravo na porodiĉnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan ţivot i rad, nastala do uzrasta do koga se deci obezbeĊuje pravo na porodiĉnu penziju.

Dete stiĉe pravo na porodiĉnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan ţivot i rad, nastala posle uzrasta do koga se deci obezbeĊuje pravo na porodiĉnu penziju, a pre smrti osiguranika odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik odnosno korisnik prava izdrţavao do svoje smrti.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodiĉnu penziju pripada i za vreme bolesti do navršenih godina ţivota iz stava 2. ovog ĉlana kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog upućivanja na odsluţenje vojnog roka u skladu sa propisima kojima se ureĊuje vojna obaveza, pravo na porodiĉnu penziju pripada i za vreme odsluţenja vojnog roka, a najduţe do navršene 27 godine ţivota.

Invalidno dete, u skladu sa propisima o razvrstavanju dece ometene u razvoju i dete iz stava 4. ovog ĉlana, stiĉe pravo na porodiĉnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

 

Član 32

Kada je izdrţavanje uslov za sticanje prava na porodiĉnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdrţavao ĉlana porodice ako ukupni meseĉni prihodi ĉlana porodice ne prelaze iznos najniţe penzije iz ĉlana 76. ovog zakona, u prethodnom kvartalu.

U prihode iz stava 1. ovog ĉlana ne uzima se: dodatak na decu, roditeljski dodatak, materijalno obezbeĊenje porodice, porodiĉna penzija ostvarena po drugom roditelju, novĉana naknada po osnovu pomoći i nege, novĉana naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada, otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu uĉeniĉkog i studentskog standarda.

 

Član 33

Roditelj (otac i majka, oĉuh i maćeha i usvojilac) koga je osiguranik odnosno korisnik prava, u skladu sa zakonom izdrţavao do svoje smrti stiĉe pravo na porodiĉnu penziju ako je do smrti osiguranika odnosno korisnika prava:

1) navršio 65 (muškarac), odnosno 60 (ţena) godina ţivota; ili

2) postao potpuno nesposoban za rad.

 

Član 34

Ĉlanovima uţe porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, u smislu ovog zakona, smatraju se braĉni drug i deca (roĊena u braku ili van braka ili usvojena, pastorĉad i unuci).

Ĉlanovima šire porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, u smislu ovog zakona, smatraju se roditelji (otac, majka, oĉuh, maćeha i usvojioci), braća, sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdrţavao.

 

Član 35

Ĉlanovima šire porodice pripada pravo na porodiĉnu penziju ako nema ĉlanova uţe porodice, a ako ih ima - samo kada porodiĉna penzija koja pripada ĉlanovima uţe porodice ne dostigne pun iznos osnova od koga se odreĊuje visina porodiĉne penzije.

 

Član 36

Lice koje je prouzrokovalo smrt osiguranika, odnosno korisnika prava, namerno ili krajnjom nepaţnjom, ne moţe po tom osnovu ostvariti pravo na porodiĉnu penziju.

 

 1. Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću

 

Član 37

Telesno oštećenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što oteţava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju ţivotnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

Osiguranik i lice iz ĉlana 17. ovog zakona kod koga telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću iznosi najmanje 30%, stiĉe pravo na novĉanu naknadu.

 

Član 38

Telesna oštećenja iz ĉlana 37. ovog zakona, kao i procente tih oštećenja utvrĊuju ministar nadleţan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadleţan za poslove zdravlja na predlog fonda.

 

Član 39

Telesna oštećenja razvrstavaju se prema teţini u osam stepena, i to:

Stepen

Procenat telesnog oštećenja

1. 100% 


2. 90% 


3. 80% 


4. 70% 


5. 60% 


6. 50% 


7. 40% 


8. 30%

  

 

Član 40

Kada kod osiguranika kod koga je ranije nastalo telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću ispod 30% doĊe do pogoršanja tog telesnog oštećenja ili nastane nov sluĉaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću, tako da ukupno telesno oštećenje iznosi 30% ili više, osiguranik stiĉe pravo na novĉanu naknadu za telesno oštećenje u odgovarajućem procentu prema novom stepenu telesnog oštećenja koji se odreĊuje na osnovu novog stanja ukupnog telesnog oštećenja.

 

 1. Pravo na naknadu pogrebnih troškova

 

Član 41

U sluĉaju smrti korisnika penzije, licu koje je snosilo troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova.

 

5a Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Član 41a

Pravo na novĉanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i teţine stanja povrede ili bolesti utvrĊena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih ţivotnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica iz stava 1. ovog ĉlana koje je nepokretno, ili koje zbog teţine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani,

svlaĉi, oblaĉi i da odrţava osnovnu liĉnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa taĉnom projekcijom i kod lica koje postiţe vid sa korekcijom do 0,05.

 

 1. OdreĎene kategorije osiguranika

 

Član 42

Osiguranici - zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju jesu:

1) policijski sluţbenici - uniformisana ovlašćena sluţbena lica i policijski sluţbenici koji rade na posebno sloţenim, specifiĉnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova koji rade na poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje kriviĉnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena sluţbena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski sluţbenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem.

Radna mesta i poslovi iz stava 1. ovog ĉlana ne mogu biti administrativno-tehniĉka radna mesta, odnosno poslovi, već samo poslovi na kojima je rad naroĉito teţak, opasan i štetan za zdravlje, odnosno poslovi na kojima je obavljanje profesionalne delatnosti ograniĉeno navršenjem odreĊenih godina ţivota ili zbog prirode i teţine posla, fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje.

Izuzetno, stav 2. ovog ĉlana ne odnosi se na zaposlene iz stava 1. taĉka 6) ovog ĉlana.

 

Član 43

Osiguranik iz ĉlana 42. taĉ. 1) do 6) ovog zakona, kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz ĉlana 19. ovog zakona, stiĉe pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 55 godina ţivota i 25 godina staţa osiguranja, od ĉega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, u organu iz ĉlana 42. ovog zakona.

Pravo na starosnu penziju pod uslovima iz stava 1. ovog ĉlana ne moţe steći osiguranik koji u momentu ostvarivanja prava nije ovlašćeno lice odnosno zaposleni iz ĉlana 42. ovog zakona.

Osiguranik iz ĉlana 42. taĉka 7) ovog zakona, kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz ĉlana 19. ovog zakona, stiĉe pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 60 godina ţivota i 25 godina staţa osiguranja, od ĉega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, u organu iz ĉlana 42. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, i ĉlana 19. ovog zakona, profesionalno vojno lice stiĉe pravo na starosnu penziju i to:

1) podoficir i oficir do ĉina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staţa i najmanje 53 godine ţivota;

2) oficir ĉina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staţa i najmanje 54 godine ţivota.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, i ĉlana 19. ovog zakona, policijski sluţbenici - pripadnici specijalnih jedinica policije, pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije koji rade na posebno sloţenim, specifiĉnim, odnosno operativnim poslovima, stiĉu pravo na starosnu penziju kad navrše najmanje 53 godine ţivota i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

 

Član 43a

Izuzetno od ĉlana 43. stav 1. ovog zakona, osiguranik stiĉe pravo na starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, najmanje 54 godine ţivota i 21 godinu i osam meseci staţa osiguranja, od ĉega najmanje 11 godina i osam meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

2) u 2016. godini, najmanje 54 godine i ĉetiri meseca ţivota i 22 godine staţa osiguranja od ĉega najmanje 12 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

3) u 2017. godini, najmanje 54 godine i osam meseci ţivota i 22 godine i šest meseci staţa osiguranja od ĉega najmanje 12 godina i šest meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

4) u 2018. godini, najmanje 55 godina ţivota i 23 godine staţa osiguranja, od ĉega najmanje 13 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

5) u 2019. godini, najmanje 55 godina ţivota i 23 godine i šest meseci staţa osiguranja, od ĉega najmanje 13 godina i šest meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

6) u 2020. godini, najmanje 55 godina ţivota i 24 godine staţa osiguranja, od ĉega najmanje 14 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem;

7) u 2021. godini, najmanje 55 godina ţivota i 24 godine i šest meseci staţa osiguranja, od ĉega najmanje 14 godina i šest meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem.

Izuzetno od ĉlana 43. stav 3. ovog zakona, osiguranik koji navrši 25 godina staţa osiguranja, od ĉega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, u organu iz ĉlana 42. ovog zakona, stiĉe pravo na starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, 56 godina i deset meseci ţivota;

2) u 2016. godini, 57 godina i ĉetiri meseca ţivota;

3) u 2017. godini, 58 godina ţivota;


4) u 2018. godini, 58 godina i osam meseci ţivota;

5) u 2019. godini, 59 godina i ĉetiri meseca ţivota.

 

VII. PENZIJSKI STAŢ

 

Član 44

Penzijski staţ na osnovu koga se stiĉu i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata:

1) vreme koje se raĉuna u staţ osiguranja i poseban staţ prema odredbama ovog zakona;

2) vreme koje je, kao staţ osiguranja i poseban staţ, raĉunato u penzijski staţ prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 45

U staţ osiguranja, u smislu ĉlana 44. ovog zakona, raĉuna se i vreme koje je osiguranik proveo u svojstvu vojnog osiguranika.

 

Član 46

U staţ osiguranja, u smislu ĉlana 44. ovog zakona, raĉuna se vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 1. Staž osiguranja koji se računa sa efektivnim trajanjem

 

Član 47

U staţ osiguranja u smislu ĉlana 44. stav 1. taĉka 1) ovog zakona raĉuna se vreme provedeno na radu odnosno u osiguranju, u efektivnom trajanju.

 

Član 48

U staţ osiguranja raĉuna se i vreme za koje osiguranik, u skladu s propisima o radu i zapošljavanju, prima novĉanu naknadu za koju je plaćen doprinos.

 

Član 49

U staţ osiguranja raĉuna se vreme koje osiguranik, u skladu sa propisima o radu, provede na obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i vreme koje osiguranik iz ĉlana 11. taĉka 10) provede na obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga, za koje je plaćen doprinos.

U staţ osiguranja raĉuna se vreme za koje je lice, odnosno osiguranik iz ĉlana 15. ovog zakona uplaćivalo doprinos.

 

Član 50

U staţ osiguranja raĉuna se vreme za koje je osiguranik iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona, ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos.

Staţ osiguranja iz stava 1. ovog ĉlana srazmerno se utvrĊuje na taj naĉin što se iznos ugovorene naknade na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje porez na dohodak graĊana deli sa najniţom osnovicom za plaćanje doprinosa koja vaţi u momentu uplate doprinosa, u skladu sa zakonom.

Staţ osiguranja ostvaren po osnovu utvrĊenim u st. 1. i 2. ovog ĉlana, u jednoj kalendarskoj godini moţe iznositi najviše 12 meseci.

 

Član 51

Osiguraniku samostalnih delatnosti u staţ osiguranja raĉuna se i vreme za koje je privremeno obustavio obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom, ako je za to vreme uplatio doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

 1. Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem

 

Član 52

Osiguraniku koji radi na naroĉito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima i osiguraniku koji radi na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima posle navršenja odreĊenih godina ţivota ne moţe uspešno obavljati svoju profesionalnu delatnost, staţ osiguranja u efektivnom trajanju raĉuna se sa uvećanim trajanjem pod uslovima utvrĊenim ovim zakonom.

Stepen uvećanja staţa osiguranja zavisi od teţine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, a moţe iznositi najviše 50%.

 

Član 53

Radno mesto odnosno posao na kome se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem je radno mesto odnosno posao na kome je rad naroĉito teţak, opasan i štetan za zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne zaštitne mere utvrĊene propisima.

Radno mesto odnosno posao na kome se staţ osiguranja raĉuna s uvećanim trajanjem je i radno mesto odnosno posao na kome je obavljanje profesionalne delatnosti ograniĉeno navršenjem odreĊenih godina ţivota ili zbog prirode i teţine posla, fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje.

 

Član 54

Osiguraniku iz ĉlana 52. stav 1. ovog zakona, staţ osiguranja raĉuna se sa uvećanim trajanjem pod uslovom da je na radnim mestima odnosno poslovima iz ĉlana 53. ovog zakona efektivno proveo ukupno najmanje 10 godina, odnosno ukupno najmanje pet godina ako je utvrĊena invalidnost.

Staţ osiguranja se uvećava samo za vreme koje je efektivno provedeno na radu.

Prilikom utvrĊivanja uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kumulativno se uzima staţ osiguranja sa uvećanim trajanjem ostvaren na radnim mestima odnosno poslovima iz ĉlana 53. ovog zakona.

 

Član 55

Radna mesta, odnosno poslove na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, postupak i naĉin za njihovo utvrĊivanje, kao i stepen uvećanja staţa osiguranja utvrĊuje ministar nadleţan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, na predlog fonda.

Zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadniku Bezbednosno-informativne agencije, pripadniku Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, zaposlenom u organu nadleţnom za spoljne poslove koji radi na odreĊenim poslovima pod posebnim uslovima, profesionalnom pripadniku Vojske Srbije, zaposlenom u Upravi, ovlašćenom sluţbenom licu Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji, svakih 12 meseci efektivno provedenih na tim poslovima raĉuna se najviše kao 16 meseci staţa osiguranja u zavisnosti od teţine ovih poslova, pod uslovima iz ĉlana 54. ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog ĉlana, nadleţni ministar utvrĊuje radna mesta i poslove na kojima se zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, civilnom licu na sluţbi u Vojsci Srbije i profesionalnom vojnom licu prema propisima o Vojsci Srbije, svakih 12 meseci efektivno provedenih na tim poslovima raĉuna kao 18 meseci staţa osiguranja, sporazumno sa ministrom nadleţnim za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Radna mesta odnosno poslovi, kao i stepeni uvećanja staţa osiguranja iz st. 1. do 3. ovog ĉlana, podleţu reviziji najdocnije po isteku 10 godina od dana njihovog utvrĊivanja.

 

Član 56

Radna mesta, odnosno poslove lica iz ĉlana 55. stav 2. ovog zakona, kao i stepen uvećanja staţa osiguranja utvrĊuje nadleţni ministar u skladu sa zakonom, odnosno direktor

Bezbednosno-informativne agencije, sporazumno sa ministrom nadleţnim za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Na akte iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

 

Član 57

Revizijom radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staţa osiguranja, u smislu ovog zakona, smatra se ponovna ocena postojanja uslova iz ĉlana 53. ovog zakona na osnovu koje se utvrĊuje na kojim radnim mestima, odnosno poslovima prestaje raĉunanje staţa osiguranja s uvećanim trajanjem, odnosno menja stepen uvećanja staţa ili uvodi raĉunanje staţa osiguranja sa uvećanim trajanjem.

Revizija radnih mesta odnosno poslova iz stava 1. ovog ĉlana vrši se na naĉin i po postupku po kojima se vrši njihovo utvrĊivanje.

 

Član 58

Staţ osiguranja sa uvećanim trajanjem raĉuna se i osiguranicima koji su na radu, po osnovu koga su bili obavezno osigurani, proveli radeći u smislu ĉlana 47. kao: osiguranici s telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do šeste grupe, civilni invalidi rata od prve do šeste grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i cerebralne i deĉije paralize i od multipleks skleroze.

Osiguranicima iz stava 1. ovog ĉlana svakih 12 meseci efektivno provedenih na radu po osnovu koga su osigurani raĉuna se, pod uslovima utvrĊenim u ĉlanu 54. ovog zakona, kao 15 meseci staţa osiguranja.

 

Član 59

U staţ osiguranja sa uvećanim trajanjem osiguraniku se raĉuna i vreme provedeno u svojstvu vojnog osiguranika i to pod uslovima i u obimu koji su utvrĊeni propisima kojima se ureĊuje penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika.

 

 1. Poseban staž

 

Član 60

Osiguraniku - ţeni koja je rodila treće dete, po tom osnovu uraĉunava se u posebni staţ vreme u trajanju od dve godine.

Osiguraniku - ţeni uraĉunava se u posebni staţ vreme u trajanju od:

1) šest meseci, koja je rodila jedno dete;


2) godinu dana, koja je rodila dvoje dece.

 

VIII. UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 

 1. Starosna i invalidska penzija

 

Član 61

Visina starosne i invalidske penzije odreĊuje se tako što se liĉni bodovi pomnoţe sa vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava.

 

Član 62

Liĉni bodovi osiguranika utvrĊuju se mnoţenjem liĉnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staţa.

 

Član 63

Godišnji liĉni koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade osiguranika, odnosno osnovice osiguranja poĉev od 1. januara 1970. godine za svaku kalendarsku godinu i proseĉne godišnje zarade u Republici za istu kalendarsku godinu.

Ako su zarade, odnosno osnovice osiguranja unete u matiĉnu evidenciju u neto iznosu dovode se u odnos sa proseĉnom neto zaradom zaposlenih u Republici, a ako su unete u matiĉnu evidenciju u bruto iznosu dovode se u odnos sa proseĉnom bruto zaradom zaposlenih u Republici.

Godišnji liĉni koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade osiguranika, za svaku kalendarsku godinu i proseĉne godišnje zarade u Republici za istu kalendarsku godinu.

Godišnji liĉni koeficijent u smislu st. 1. i 2. ovog ĉlana iznosi jedan kada je zarada, osnovica osiguranja, odnosno ugovorena naknada u kalendarskoj godini, jednaka proseĉnoj zaradi zaposlenih u Republici u toj kalendarskoj godini.

Pri odreĊivanju godišnjeg liĉnog koeficijenta uzimaju se zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja, kao i ugovorene naknade koje su sluţile za obraĉunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na koje je plaćen doprinos i koje su utvrĊene u matiĉnoj evidenciji.

Godišnji liĉni koeficijent moţe iznositi najviše pet.

Podatak o proseĉnoj godišnjoj neto zaradi u Republici odnosno proseĉnoj godišnjoj bruto zaradi u Republici iz st. 1. do 5. ovog ĉlana, objavljuje organ nadleţan za poslove statistike.

 

Član 64

Osiguraniku koji ostvari naknadu prema propisima o zdravstvenom osiguranju i za vreme porodiljskog odsustva, za izraĉunavanje godišnjeg liĉnog koeficijenta, za vreme ostvarivanja ovih naknada, uzima se ta naknada.

Osiguraniku koji je u periodu od 1. januara 1970. godine do 31. decembra 2002. godine ostvario naknadu zarade prema propisima o zdravstvenom osiguranju i za vreme porodiljskog odsustva, prema propisima o porodiljskom odsustvu, za period primanja naknade, iznos naknade se izraĉunava na osnovu liĉnog koeficijenta po jednom ĉasu rada za period za koji je ostvarena zarada, odnosno osnovica osiguranja i mnoţi brojem ĉasova provedenih na bolovanju.

Osiguraniku koji je u periodu od 1. januara 1970. godine do 31. decembra 2002. godine ostvario naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva prema propisima o porodiljskom odsustvu i naknadu zarade za vreme bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, ukoliko je to za njega povoljnije, za period primanja naknade, godišnji liĉni koeficijent se izraĉunava kao odnos ostvarene zarade za ĉasove provedene na radu iz godine u kojoj se ostvaruje naknada, prema proseĉnoj zaradi zaposlenih u Republici za tu godinu, koja odgovara vremenu za koji je zarada ostvarena.

Deo godišnjeg liĉnog koeficijenta iz ovog ĉlana zajedno sa delom godišnjeg liĉnog koeficijenta iz ĉlana 63. ovog zakona ĉini ukupni godišnji liĉni koeficijent za kalendarsku godinu.

 

Član 65

Osiguraniku koji je u periodu od 1. januara 1970. godine do poĉetka primene ovog zakona, ostvario naknadu zarade prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju za izraĉunavanje godišnjeg liĉnog koeficijenta uzima se osnovica od koje je odreĊena ta naknada a u sluĉaju naknade zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu za izraĉunavanje godišnjeg liĉneg koeficijenta uzima se i ostvarena naknada.

 

Član 66

Osiguraniku kome se ne mogu utvrditi godišnji liĉni koeficijenti ni za jednu kalendarsku godinu, u smislu ĉlana 63. stav 1. ovog zakona, godišnji liĉni koeficijent iznosi jedan.

Osiguraniku za koga u matiĉnoj evidenciji nisu utvrĊeni podaci o zaradi, naknadi zarade, odnosno osnovici osiguranja za pojedine kalendarske godine za izraĉunavanje godišnjeg liĉnog koeficijenta uzima se:

1) za period od 1. januara 1970. godine do 31. decembra 1992. godine - proseĉna godišnja neto zarada zaposlenih u Republici Srbiji;

2) za period od 1. januara 1994. godine do 31. decembra 1998. godine - iznos garantovane zarade;

3) za period od 1. januara 1999. godine do 31. avgusta 2004. godine - iznos najniţe osnovice osiguranja za I i II stepen struĉnosti;

4) za period od 1. septembra 2004. godine - iznos najniţe meseĉne osnovice doprinosa.

Osiguraniku iz stava 2. ovog ĉlana, koji nema utvrĊen staţ osiguranja za celu kalendarsku godinu, godišnji liĉni koeficijent utvrĊuje se srazmerno staţu osiguranja navršenom u toj kalendarskoj godini.

 

Član 67

Liĉni koeficijent utvrĊuje se tako što se zbir godišnjih liĉnih koeficijenata iz ĉl. 63. do 66. ovog zakona podeli sa periodom (godine, meseci i dani) za koje su obraĉunati, s tim što se svaka godina raĉuna kao 1, svaki mesec kao 0,0833, a svaki dan kao 0,00278.

Kao jedan mesec, u smislu stava 1. ovog ĉlana raĉuna se kalendarski mesec, odnosno 30 dana.

 

Član 68

Penzijski staţ iz ĉlana 62. ovog zakona iskazan u godinama, mesecima i danima moţe iznositi najviše 45 godina i raĉuna se na naĉin utvrĊen u ĉlanu 67. ovog zakona.

 

Član 69

Za odreĊivanje visine starosne penzije osiguraniku ţeni, navršen staţ osiguranja uvećava se za 6%.

Za odreĊivanje visine invalidske penzije, ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest, pri utvrĊivanju liĉnih bodova raĉuna se 40 godina penzijskog staţa.

Za odreĊivanje visine invalidske penzije, ako je uzrok invalidnosti bolest ili povreda van rada, pri utvrĊivanju liĉnih bodova, dodaju se godine penzijskog staţa od dana prestanka osiguranja, odnosno ukoliko je osiguranje prestalo pre dana utvrĊene invalidnosti, u odnosu na dan utvrĊene invalidnosti, tako što se:

1) osiguraniku mlaĊem od 53 godine ţivota dodaje 2/3 penzijskog staţa koji mu nedostaje do navršenih 53 godine ţivota i 1/2 penzijskog staţa koja nedostaje osiguraniku ţeni od 53 godine ţivota do navršenih 58 godina ţivota, a osiguraniku muškarcu od 53 godine ţivota do navršenih 63 godine ţivota;

2) osiguraniku starijem od 53 godine ţivota dodaje 1/2 penzijskog staţa koja nedostaje osiguraniku ţeni do navršenih 58 godina ţivota, a osiguraniku muškarcu do navršenih 63 godine ţivota.

Za odreĊivanje visine invalidske penzije osiguraniku ţeni, navršen staţ osiguranja i penzijski staţ iz stava 3. ovog ĉlana, uvećava se za 6%.

Staţ iz st. 1, 3. i 4. ovog ĉlana, moţe se dodati najviše do 40 godina.

Osiguraniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na invalidsku penziju u pogledu penzijskog staţa i kod koga je invalidnost prouzrokovana delimiĉno povredom na radu ili profesionalnom bolešću a delimiĉno bolešću ili povredom van rada, odreĊuje se jedna invalidska penzija koja se sastoji od srazmernih delova odreĊenih po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno po osnovu bolesti ili povrede van rada prema njihovom uticaju na ukupnu invalidnost, s

tim što tako obraĉunata penzija ne moţe iznositi više od penzije odreĊene sa 40 godina penzijskog staţa.

Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana delimiĉno povredom na radu ili profesionalnom bolešću, a delimiĉno povredom van rada ili bolešću i koji ispunjava uslove za sticanje prava na invalidsku penziju samo po osnovu invalidnosti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom bolešću invalidska penzija se odreĊuje u procentu sa kojim je na ukupnu invalidnost uticala povreda na radu ili profesionalna bolest.

 

Član 70

Vrednost opšteg boda je nominalni iznos koji predstavlja koliĉnik izraĉunatog zbira penzija i zbira liĉnih bodova svih korisnika starosne i invalidske penzije koji su pravo na penziju ostvarili u periodu od 1. januara 2001. do 30. juna 2002. godine.

Zbir penzija iz stava 1. ovog ĉlana odreĊuje se na osnovu meseĉne visine penzija u poslednjem kvartalu 2002. godine.

Zbir liĉnih bodova korisnika iz stava 1. ovog ĉlana obraĉunava se na naĉin utvrĊen po odredbama ovog zakona.

Vrednost opšteg boda iz stava 1. ovog ĉlana, usklaĊuje se na naĉin koji je propisan za usklaĊivanje penzija.

UsklaĊenu vrednost opšteg boda objavljuje fond.

 

1a Prevremena starosna penzija

Član 70a

Visina prevremene starosne penzije odreĊuje se na isti naĉin kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako odreĊene penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina ţivota.

 

Član 70b

Izuzetno od ĉlana 70a ovog zakona, osiguraniku ţeni se prevremena starosna penzija odreĊuje na naĉin kako se odreĊuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih:

1) u 2015. godini, 60 godina i šest meseci ţivota;

2) u 2016. godini, 61 godinu ţivota;


3) u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci ţivota;

4) u 2018. godini, 62 godine ţivota;

5) u 2019. godini, 62 godine i šest meseci ţivota;

6) u 2020. godini, 63 godine ţivota;


7) u 2021. godini, 63 godine i dva meseca ţivota;

8) u 2022. godini, 63 godine i ĉetiri meseca ţivota;

9) u 2023. godini, 63 godine i šest meseci ţivota;

10) u 2024. godini, 63 godine i osam meseci ţivota;

11) u 2025. godini, 63 godine i deset meseci ţivota;

12) u 2026. godini, 64 godine ţivota;


13) u 2027. godini, 64 godine i dva meseca ţivota;

14) u 2028. godini, 64 godine i ĉetiri meseca ţivota;

15) u 2029. godini, 64 godine i šest meseci ţivota;

16) u 2030. godini, 64 godine i osam meseci ţivota;

17) u 2031. godini, 64 godine i deset meseci ţivota.

 

Član 70v

Iznos prevremene starosne penzije utvrĊen u skladu sa ĉl. 70a i 70b ovog zakona umanjuje se najviše do 20,4%.

 

 1. Porodična penzija

 

Član 71

Porodiĉna penzija odreĊuje se od starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u ĉasu smrti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u ĉasu smrti, u procentu koji se utvrĊuje prema broju ĉlanova porodice koji imaju pravo na tu penziju, i to:

1) ako penzija pripada samo ĉlanovima uţe porodice ili samo ĉlanovima šire porodice umrlog osiguranika odnosno korisnika prava odreĊuje se u sledećim procentima:

- za jednog ĉlana 70%;


- za dva ĉlana 80%;


- za tri ĉlana 90%;


- za ĉetiri ĉlana ili više ĉlanova 100%.

2) ako penzija pripada i ĉlanovima uţe porodice i ĉlanovima šire porodice umrlog osiguranika odnosno korisnika prava, ĉlanovima uţe porodice odreĊuje se porodiĉna penzija prema taĉki 1) ovog stava, a ĉlanovima šire porodice pripada ostatak do iznosa starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije iz ovog stava.

Ako pravo na porodiĉnu penziju imaju braĉni drug i razvedeni braĉni drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, odreĊuje se jedna porodiĉna penzija u visini koja pripada za jednog ĉlana porodice i deli se u jednakim iznosima.

Porodiĉna penzija iz ĉlana 15. ovog zakona odreĊuje se u iznosu od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u ĉasu smrti.

 

Član 72

Kao najmanji osnov za odreĊivanje porodiĉne penzije uzima se starosna penzija, prevremena starosna penzija umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, odreĊena za penzijski staţ od 20 godina.

Ukupan iznos porodiĉne penzije ne moţe preći najviši iznos starosne, prevremene starosne penzije odnosno invalidske penzije.

 

Član 73

Deca bez oba roditelja imaju pravo, pored porodiĉne penzije po jednom roditelju, i na porodiĉnu penziju po drugom roditelju.

Penzije iz stava 1. ovog ĉlana odreĊuju se kao jedna penzija, ĉiji iznos ne moţe preći najviši iznos penzije, utvrĊen u skladu s ovim zakonom.

 

 1. Novčana naknada za telesno oštećenje

 

Član 74

Visina novĉane naknade za telesno oštećenje odreĊuje se od osnova koji ĉini osnov za zateĉene korisnike prava na novĉanu naknadu za telesno oštećenje u Republiĉkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, u procentu telesnog oštećenja utvrĊenom u ĉlanu 39. ovog zakona.

Novĉana naknada za telesno oštećenje pripada u stalnom meseĉnom iznosu.

 

 1. Naknada pogrebnih troškova

 

Član 75

Naknada pogrebnih troškova pripada u visini jedne i po proseĉne penzije u fondu u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.

 

4a Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica

Član 75a

Visina novĉane naknade za pomoć i negu drugog lica odreĊuje se u visini iznosa usklaĊene novĉane naknade za pomoć i negu zateĉenih korisnika ovog prava u osiguranju zaposlenih.

 

 1. Najniži i najviši iznos penzije

 

Član 76****

Najniţi iznos penzije pripada osiguraniku koji ostvari pravo na starosnu, prevremenu starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju ako mu je ta penzija manja od iznosa penzije utvrĊene po odredbama ovog ĉlana.

Najniţi iznos penzije u osiguranju zaposlenih i u osiguranju samostalnih delatnosti vanredno se usklaĊuje od 1. januara 2011. godine za procenat kojim se obezbeĊuje da uĉešće najniţeg iznosa penzije za januar 2011. godine u proseĉnoj zaradi bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije u 2010. godini bude veće za jedan procentni poen u odnosu na uĉešće najniţeg iznosa penzije isplaćene za 2010. godinu u proseĉnoj zaradi bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije u 2010. godini. Ovako usklaĊen iznos dalje se usklaĊuje u skladu sa ovim zakonom.

Najniţi iznos starosne, odnosno invalidske penzije za osiguranike poljoprivrednike utvrĊuje se u iznosu od 9.000 dinara na dan 1. januara 2011. godine. Ovako utvrĊen najniţi iznos penzije dalje se usklaĊuje na naĉin na koji se usklaĊuju penzije, u skladu sa ovim zakonom.

Ako osiguranik ima navršen staţ osiguranja po razliĉitim osnovama, najniţi iznos penzije za osiguranike poljoprivrednike utvrĊuje se kada je preteţan staţ osiguranja navršen u osiguranju poljoprivrednika.

Ako najniţi iznos penzije iz stava 1. ovog ĉlana isplaćene u osiguranju zaposlenih za prethodnu godinu iznosi manje od 27% od iznosa proseĉne zarade zaposlenih bez poreza i doprinosa na teritoriji Republike u prethodnoj godini, za korisnike u osiguranju zaposlenih i u osiguranju samostalnih delatnosti najniţi iznos penzije vanredno se usklaĊuje od 1. januara tekuće godine za procenat kojim se obezbeĊuje da se najniţi iznos penzije za prethodnu godinu dovede na nivo od 27% proseĉne zarade bez poreza i doprinosa u prethodnoj godini.

 

Član 77

Osiguraniku koji je ostvario pravo na inostrani deo penzije prema meĊunarodnom ugovoru pripada iznos u visini razlike do najniţeg iznosa penzije ako mu je iznos penzije, utvrĊen po ovom zakonu, i inostrane penzije obraĉunate prema vaţećem deviznom kursu na dan ostvarivanja prava, manji od iznosa najniţe penzije odreĊene prema ĉlanu 76. ovog zakona.

 

Član 78

Najviši iznos penzije odreĊuje se tako što liĉni koeficijent ne moţe iznositi više od 3,8.

 

 1. Starosna i invalidska penzija za odreĎene kategorije osiguranika

 

Član 79

Osiguraniku iz ĉlana 43. ovog zakona, starosna odnosno invalidska penzija odreĊuje se u skladu sa odredbama ĉlana 61. ovog zakona, a liĉni bodovi utvrĊuju se na naĉin predviĊen ĉl. 62. do 70. ovog zakona.

Izuzetno od ĉlana 63. stav 1, ĉlana 64. st. 2 i 3. i ĉlana 65. ovog zakona, osiguraniku iz ĉlana 43. ovog zakona, za izraĉunavanje godišnjeg liĉnog koeficijenta ne uzima se period od 1. januara 1970. godine već period od 1. januara 1996. godine.

Iznos penzije utvrĊen na naĉin iz st. 1. i 2. ovog ĉlana uvećan za 20%, predstavlja ukupan iznos penzije za osiguranike iz ĉlana 43. ovog zakona.

Na naĉin iz stava 2. ovog ĉlana utvrĊuje se godišnji liĉni koeficijent i za druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, pripadnike Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije pod uslovom da u tom organu imaju navršenih najmanje 20 godina staţa osiguranja.

Iznos penzije iz st. 1. do 4. ovog ĉlana ne moţe biti veći od iznosa utvrĊenog u ĉlanu 78. ovog zakona.

 

IX. USKLAĐIVANJE PENZIJE I NOVĈANE NAKNADE

 

Član 80

Penzija se od 1. aprila tekuće godine usklaĊuje sa kretanjem potrošaĉkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklaĊuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošaĉkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku izmeĊu realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%.

Penzija se od 1. oktobra tekuće godine usklaĊuje sa kretanjem potrošaĉkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Isplata usklaĊene penzije teĉe od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije.

UsklaĊivanje penzije vrši se na osnovu podataka republiĉkog organa nadleţnog za poslove statistike o kretanju potrošaĉkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

 

Član 80a

Izuzetno od ĉlana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklaĊuje:

- u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;


- u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;


- u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

- u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%;


- u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.

Ako, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje budţetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednaĉavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklaĊivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na naĉin propisan stavom 1. ovog ĉlana, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se ureĊuje budţetski sistem.

 

Član 81

Novĉane naknade usklaĊuju se na naĉin predviĊen za usklaĊivanje penzija.

 

X. OSTVARIVANJE I KORIŠĆENJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 

 1. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

Član 82

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se kod fonda.

 

Član 82a

Pravo na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju ostvaruje se posle prestanka osiguranja.

Prestankom osiguranja u smislu stava 1. ovog ĉlana smatra se i raniji prestanak osiguranja, ako se lice u trenutku podnošenja zahteva nalazi u osiguranju, ako su uslovi za sticanje prava na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju isti u trenutku podnošenja zahteva i ranijeg prestanka osiguranja.

Prestankom osiguranja u smislu stava 1. ovog ĉlana za osiguranika koji istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova smatra se prestanak osiguranja po osnovu koga je prioritetno osiguran u skladu sa ĉlanom 10. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, osiguranici iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 1) ovog zakona koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje rad privatnih preduzetnika, pravo na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na starosnu penziju.

 

Član 83

(Brisan)

 

Član 84

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se od dana podnetog zahteva, a najranije šest meseci pre tog dana.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja se ostvaruju u fondu obezbeĊuju se u postupku predviĊenom zakonom kojim je ureĊen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukĉije ureĊeno.

 

Član 85

Penzijski staţ i zarade, naknade, ugovorne naknade, odnosno osnovice osiguranja, kao i druge ĉinjenice od uticaja na sticanje i utvrĊivanje prava, osim nalaza, mišljenja i ocene organa veštaĉenja, uzimaju se u obzir pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, na osnovu podataka utvrĊenih u matiĉnoj evidenciji.

Penzijski staţ se ne moţe utvrĊivati na osnovu izjava svedoka.

 

Član 86

Pitanje naknade dela penzije u sluĉaju kada je penzijski staţ utvrĊen kod fonda vojnih osiguranika posle 1. januara 1973. godine i kod fonda regulisaće se sporazumom tih fondova.

 

Član 87

(Brisan)

 

Član 88

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za utvrĊivanje penzijskog staţa pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno na zahtev ĉlana porodice za ostvarivanje prava na porodiĉnu penziju.

U postupku iz stava 1. ovog ĉlana fond je duţan da osiguranicima i korisnicima prava pruţa struĉnu pomoć.

Korisnik prava je duţan da fondu blagovremeno prijavi promenu koja je od uticaja na pravo odnosno obim korišćenja tog prava.

 

Čl. 89 i 90

(Brisani)

 

Član 91

Ĉinjenice koje se, u skladu sa zakonom, ne utvrĊuju u matiĉnoj evidenciji, a koje su od znaĉaja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, utvrĊuju se u postupku rešavanja o tim pravima.

 

Član 92

U postupku za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u fondu obezbeĊuje se dvostepenost.

 

Član 93

Kada je za rešavanje o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrĊivanje postojanja invalidnosti, telesnog oštećenja, potrebe za pomoći i negom drugog lica uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan ţivot i rad, fond rešenjem utvrĊuje te ĉinjenice na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštaĉenja ĉije se obrazovanje i naĉin rada ureĊuje opštim aktom fonda.

Nalaz, mišljenje i ocena iz stava 1. ovog ĉlana podleţe kontroli koju vrši organ fonda utvrĊen opštim aktom iz stava 1. ovog ĉlana.

Na akt iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daje ministar nadleţan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadleţan za poslove zdravlja.

U obavljanju kontrole iz stava 2. ovog ĉlana, moţe se dati saglasnost ili primedba. Primedba kojom se ukazuje na uoĉene nedostatke i daje uputstvo za njihovo otklanjanje, obavezna je za organe koji su vršili veštaĉenje.

 

Član 94

Postupak za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti pokreće se na zahtev osiguranika na osnovu predloga za utvrĊivanje invalidnosti, u skladu sa opštim aktom fonda.

Predlog iz stava 1. ovog ĉlana daje izabrani lekar, u skladu sa zakonom.

 

Član 94a

Ako je osiguranik, u toku privremene spreĉenosti za rad, podneo zahtev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti, ili je od strane izabranog lekara, odnosno lekarske komisije, u skladu sa zakonom, upućen na ocenu radne sposobnosti, Fond obezbeĊuje sredstva za isplatu naknade zarade zbog privremene spreĉenosti za rad poĉev od 61. dana od dana pokretanja postupka, ukoliko je utvrĊen gubitak radne sposobnosti.

 

Član 95

Postupak za ostvarivanje prava na novĉanu naknadu za telesno oštećenje i prava na novĉanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pokreće se na zahtev osiguranika odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije.

Postupak za ostvarivanje prava na novĉanu naknadu za telesno oštećenje i prava na novĉanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pokreće se i po sluţbenoj duţnosti na osnovu mišljenja organa veštaĉenja datog prilikom veštaĉenja o invalidnosti, u skladu sa opštim aktom fonda.

 

Član 96

Promene u stanju invalidnosti koje su od uticaja na pravo na invalidsku penziju priznatu pravosnaţnim rešenjem, utvrĊuju se u postupku pokrenutom na zahtev osiguranika, odnosno po sluţbenoj duţnosti.

Fond odreĊuje obavezan kontrolni pregled korisnika prava, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrĊivanja invalidnosti, osim u sluĉajevima predviĊenim opštim aktom fonda.

Na akt iz stava 2. ovog ĉlana saglasnost sporazumno daju ministar nadleţan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadleţan za poslove zdravlja.

 

Član 97

Kao dan nastanka invalidnosti, telesnog oštećenja i potrebe za pomoći i negom drugog lica uzima se dan kada je na osnovu pregleda dat nalaz, mišljenje i ocena organa veštaĉenja u prvostepenom postupku, odnosno neki raniji dan za koji postoji odgovarajuća medicinska dokumentacija.

 

Član 98

Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o penzijskom staţu donosi organ fonda odreĊen opštim aktom fonda.

Prvostepeno rešenje iz stava 1. ovog ĉlana podleţe prethodnoj kontroli koju vrši organ utvrĊen opštim aktom fonda.

 

Član 99

Protiv prvostepenog rešenja moţe se izjaviti ţalba organu odreĊenom opštim aktom fonda u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ţalba ne odlaţe izvršenje rešenja osim ako se njom pobija utvrĊena invalidnost.

 

Član 100

Prvostepeno rešenje fonda podleţe reviziji koju vrši organ odreĊen opštim aktom fonda. Revizijom se moţe ispitati i pravilnost nalaza, mišljenja i ocene koje daju organi veštaĉenja. Revizija ne odlaţe izvršenje rešenja.

 

Član 101

Ako je protiv prvostepenog rešenja izjavljena ţalba, o reviziji i ţalbi rešava se istim rešenjem.

Ako protiv prvostepenog rešenja nije izjavljena ţalba, a revizija ne bude izvršena u roku od tri meseca od dana isteka roka za ţalbu, smatra se da je revizija izvršena i data saglasnost na to rešenje.

 

Član 102

U vršenju revizije na prvostepeno rešenje moţe se dati saglasnost, odnosno prvostepeno rešenje moţe se izmeniti, poništiti ili ukinuti.

Ako je prvostepeno rešenje poništeno ili ukinuto, revizijom se ispituje samo da li je novo rešenje u skladu sa razlozima zbog kojih je ranije prvostepeno rešenje poništeno ili ukinuto.

 

Član 103

Protiv rešenja fonda donetog po ţalbi, odnosno u vršenju revizije o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i protiv konaĉnog rešenja o podacima utvrĊenim u matiĉnoj evidenciji, moţe se pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda.

 

Član 104

Protiv konaĉnog rešenja fonda, u sluĉajevima kada nisu ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka po zakonu kojim je ureĊen opšti upravni postupak, ili su protekli rokovi za ponavljanje postupka po tom zakonu, postupak se moţe ponoviti:

1) ako se sazna za nove ĉinjenice, odnosno naĊe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi sami, ili u vezi sa već upotrebljenim dokazima, mogli dovesti do drugaĉijeg rešenja;

2) kada je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka ĉinjenica, odnosno dokaz koji moţe dovesti do drugaĉijeg rešenja.

Ponavljanje postupka pokreće se na predlog osiguranika ili po sluţbenoj duţnosti.

Ako je predlog za ponavljanje postupka podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut u roku od pet godina od dana dostavljanja rešenja osiguraniku, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji su vaţili u vreme donošenja rešenja po kome se postupak ponavlja. Ako je predlog podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut po isteku tog roka, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji vaţe u vreme podnošenja predloga za ponavljanje postupka, odnosno u vreme pokretanja tog postupka po sluţbenoj duţnosti.

Na osnovu podataka pribavljenih u ranijem i ponovljenom postupku, nadleţni organ novim rešenjem moţe ranije rešenje koje je bilo predmet ponavljanja ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem kojim se ukida ranije rešenje.

 

Član 105

Pravosnaţno rešenje fonda moţe se izmeniti novim rešenjem ako je njime povreĊen zakon ili opšti akt fonda na štetu osiguranika odnosno korisnika prava ili ako je o nekom pravnom pitanju docnije zauzeto pravno shvatanje povoljnije za osiguranika.

Novo rešenje će se doneti i ako se sazna za ĉinjenice koje su od uticaja na pravo osiguranika, a koje su nastale posle donošenja rešenja.

Prava utvrĊena rešenjem donetim u postupku izmene pripadaju od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva za izmenu rešenja, odnosno od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu pokrenutom po sluţbenoj duţnosti.

Kod ponovnog rešavanja o pravu osiguranika odnosno korisnika prava, prema stavu 1. ovog ĉlana primenjuju se propisi koji su vaţili u ĉasu donošenja konaĉnog rešenja. Ako se rešava o pravu prema stavu 2. ovog ĉlana primeniće se propisi koji vaţe u vreme pokretanja postupka.

 

Član 106

U sporovima sukoba nadleţnosti u postupku za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja do kojih doĊe izmeĊu fonda i poslodavaca, nadleţan je Vrhovni kasacioni sud.

 

 1. Korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

Član 107

(Brisan)


 

Član 108

Penzije i novĉane naknade utvrĊuju se u meseĉnom iznosu i isplaćuju unazad.

Korisnik penzije i novĉane naknade moţe da ovlasti drugo lice da u njegovo ime prima penziju ili novĉanu naknadu.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog ĉlana vaţi najduţe 12 meseci od dana njegovog izdavanja i moţe se produţiti.

Korisnik penzije i novĉane naknade duţan je da, na zahtev Fonda, dostavi uverenje o ţivotu.

 

Član 109

Fond je duţan da korisniku prava isplaćuje iznose koji mu pripadaju u mestu njegovog prebivališta u Republici Srbiji.

 

Član 110

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju kada, u toku njihovog korišćenja, prestanu da postoje uslovi za sticanje i ostvarivanje tih prava.

Prava iz stava 1. ovog ĉlana prestaju i kad korisnik ostvari pravo iz ovog osiguranja kod organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje drţave koja je formirana na podruĉju prethodne Jugoslavije, ako meĊunarodnim ugovorom nije drugaĉije odreĊeno.

Korisniku penzije iz stava 2. ovog ĉlana koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju propisane ovim zakonom ponovo se utvrĊuje pravo na penziju, pri ĉemu se ne uzima u obzir penzijski staţ na osnovu koga je organizacija za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje drţave formirane na podruĉju prethodne Jugoslavije utvrdila pravo na penziju.

 

Član 111

Starosna penzija, prevremena starosna penzija isplaćuje se od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, odnosno od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku toga roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad.

Porodiĉna penzija isplaćuje se od dana utvrĊenog u stavu 1. ovog ĉlana, pod uslovom da podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju.

 

Član 112

Osiguraniku koji pravo na invalidsku penziju ostvaruje u postupku pokrenutom u toku trajanja osiguranja, invalidska penzija isplaćuje se od dana prestanka osiguranja, a najranije od dana dostavljanja pravosnaţnog rešenja o utvrĊenoj invalidnosti poslodavcu.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, invalidska penzija isplaćuje se i pre pravosnaţnosti rešenja o utvrĊenoj invalidnosti u sluĉaju prestanka osiguranja zbog prestanka potrebe za radom lica, kao i prestanka zaposlenja zbog steĉaja, likvidacije, odnosno u svim sluĉajevima prestanka rada poslodavca, a najranije šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je invalidnost postojala pre podnošenja zahteva.

Kada se pravo na invalidsku penziju ostvaruje posle prestanka zaposlenja odnosno osiguranja, a invalidnost je postojala pre podnošenja zahteva, invalidska penzija isplaćuje se od dana nastanka invalidnosti, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva.

 

Član 113

Novĉana naknada za telesno oštećenje isplaćuje se od dana nastanka telesnog oštećenja, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je telesno oštećenje postojalo pre podnošenja zahteva.

 

Član 114

Osiguranik odnosno korisnik prava na novĉanu naknadu za telesno oštećenje koji po posebnim propisima stekne pravo na novĉanu naknadu po osnovu istog telesnog oštećenja moţe po sopstvenom izboru da koristi samo jedno od tih prava, ako posebnim propisima nije drukĉije odreĊeno.

 

Član 115

Ako u stanju invalidnosti, odnosno stepenu telesnog oštećenja nastupe promene koje su od uticaja na utvrĊena prava, ta prava prestaju, menjaju se odnosno stiĉu se nova prava, i to:

1) ako je promena utvrĊena na zahtev osiguranika - od prvog dana narednog meseca po podnošenju zahteva;

2) ako je promena utvrĊena na zahtev osiguranika nastala posle podnetog zahteva - od prvog dana narednog meseca posle nastale promene;

3) ako je promena utvrĊena po sluţbenoj duţnosti od prvog dana narednog meseca po donošenju prvostepenog rešenja o odreĊivanju prava po osnovu utvrĊene promene.

 

Član 116

Porodiĉna penzija isplaćuje se kao jedna penzija i kada je odreĊena za više korisnika, ako korisnici ne zahtevaju da im se penzija isplaćuje odvojeno.

Ako porodiĉna penzija pripada samo ĉlanovima uţe porodice ili samo ĉlanovima šire porodice, a neki od njih ţive odvojeno, ukupna porodiĉna penzija deli se na jednake delove.

Ako porodiĉna penzija pripada i ĉlanovima uţe porodice i ĉlanovima šire porodice, a neki od njih ţive odvojeno, ta penzija se prethodno deli na deo koji pripada ĉlanovima uţe porodice i deo koji pripada ĉlanovima šire porodice, pa se svaki deo dalje rasporeĊuje na jednake delove.

 

Član 117

Ako porodiĉnu penziju koriste dva ili više ĉlanova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju, ostalim ĉlanovima koji imaju pravo na porodiĉnu penziju ponovo se odreĊuje visina penzije. Tako odreĊena visina penzije pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je korisniku prestalo pravo na penziju.

Korisniku porodiĉne penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja se isplata porodiĉne penzije.

Korisniku porodiĉne penzije, koji stekne svojstvo osiguranika po osnovu ĉlana 11. taĉ. 9) i 10) i ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona, obustavlja se isplata porodiĉne penzije, nakon utvrĊivanja staţa osiguranja za period utvrĊenog staţa osiguranja.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog ĉlana, korisniku porodiĉne penzije ne obustavlja se isplata porodiĉne penzije u sluĉaju kada je ostvario ugovorenu naknadu na meseĉnom nivou u iznosu niţem od najniţe osnovice u osiguranju zaposlenih, vaţeće u momentu uplate doprinosa.

Ako se isplata porodiĉne penzije obustavi, ili ako pravo koje pripada pojedinom ĉlanu porodice miruje, porodiĉna penzija se ponovo ne odreĊuje.

Ako se korisniku porodiĉne penzije, zbog zaposlenja, odnosno obavljanja delatnosti po osnovu koje je obavezno osiguran ili zbog korišćenja starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije, ne isplaćuje porodiĉna penzija koja mu pripada, ostalim ĉlanovima uţe

porodice isplaćuje se za to vreme porodiĉna penzija u visini koja se odreĊuje kao da korisnik penzije nema pravo na porodiĉnu penziju.

 

Član 118

Pravo na porodiĉnu penziju prestaje ĉlanu porodice koji usled nastale promene više ne ispunjava uslove za sticanje i korišćenje tog prava.

Pravo na porodiĉnu penziju prestaje ĉlanu porodice ako je pravosnaţnom presudom osuĊen za smrt lica po osnovu koga ostvaruje, odnosno koristi pravo.

 

Član 119

Ako osiguranik, odnosno korisnik penzije, stekne pravo na dve ili više penzija na teritoriji Republike, moţe koristiti samo jednu od tih penzija, i to po sopstvenom izboru.

 

Član 120

Osiguranik koji sam plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ako nisu uplaćeni svi dospeli iznosi doprinosa, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond će izvršiti obustavu 1/3 meseĉnog iznosa penzije utvrĊene u stavu 1. ovog ĉlana, sve dok se na taj ili drugi naĉin ne namire neuplaćeni dospeli iznosi doprinosa.

Po namirenju neuplaćenih dospelih iznosa doprinosa, osiguranik iz stava 1. ovog ĉlana ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu ukupnog staţa poĉev od dana sticanja prava iz stava 1. ovog ĉlana.

 

Član 121

Korisnik starosne penzije, prevremene starosne penzije koji se zaposli na teritoriji Republike, odnosno obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran na teritoriji Republike, ima pravo po prestanku tog zaposlenja odnosno obavljanja te samostalne delatnosti, na ponovno odreĊivanje penzije ako je bio u osiguranju najmanje godinu dana.

Korisniku prava iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje se povoljniji iznos penzije.

 

Član 122

Dospeli meseĉni iznosi novĉanih davanja na osnovu utvrĊenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne isplaćuju se korisniku koji se bez opravdanih razloga u odreĊenom roku ne odazove pozivu za pregled radi ponovnog utvrĊivanja stanja invalidnosti, stepena telesnog oštećenja, za sve vreme dok se ne odazove pozivu.

Meseĉni iznosi obustavljeni prema stavu 1. ovog ĉlana isplaćuju se naknadno korisniku koji se odazove pozivu u roku od 30 dana od dana odreĊenog za pregled.

Korisniku koji se odazove pozivu po isteku roka iz stava 2. ovog ĉlana, obustavljeni meseĉni iznosi primanja ne isplaćuju se, a isplata primanja uspostavlja se od prvog dana narednog meseca posle odazivanja pozivu.

 

Član 123

Dospeli meseĉni iznosi penzije, novĉanih naknada, koji nisu mogli biti isplaćeni zbog okolnosti koje je prouzrokovao korisnik, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad raĉunajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.

 

Član 124

Fond isplaćuje penziju, odnosno novĉanu naknadu korisniku prava koji ima prebivalište u inostranstvu, u skladu sa meĊunarodnim ugovorom, odnosno pod uslovom reciprociteta.

 

Član 124a

Pravo na novĉanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ne moţe se ostvariti ako se pravo na takvu novĉanu naknadu ostvaruje po drugom osnovu.

 

XI. MATIĈNA EVIDENCIJA O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 

Član 125

Fond vodi matiĉnu evidenciju o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ĉlana, matiĉnu evidenciju za zaposlene u organu nadleţnom za unutrašnje poslove vodi taj organ odnosno Bezbedonosno-informativna agencija za njene pripadnike, na naĉin utvrĊen ovim zakonom.

Fond vrši kontrolu voĊenja evidencije iz stava 2. ovog ĉlana.

 

Član 126

Matiĉna evidencija se vodi po propisanim jedinstvenim metodološkim principima. Podaci se unose u matiĉnu evidenciju prema propisanom jedinstvenom kodeksu šifara.

Podaci se unose u matiĉnu evidenciju na osnovu prijava podnesenih na propisanim obrascima koje se mogu dostavljati i putem sredstava za elektronsku obradu podataka, odnosno u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom.

Akte odnosno obrasce iz st. 1. do 3. ovog ĉlana propisuje Vlada Republike Srbije.

 

Član 127

Matiĉna evidencija ustrojava se unošenjem podataka o osiguraniku na osnovu prijave na osiguranje.

 

Član 128

U matiĉnu evidenciju unose se podaci o:


1) osiguranicima;


2) korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;


3) obveznicima plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Član 129

U matiĉnu evidenciju unose se sledeći podaci o osiguranicima:

1) prezime i ime;


2) jedinstveni matiĉni broj graĊana i poreski identifikacioni broj;

3) pol;

4) dan, mesec i godina roĊenja;

5) zanimanje;


6) školska sprema;


7) osnov osiguranja;

8) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika;

8a) o mirovanju svojstva osiguranika poljoprivrednika, odnosno utvrĊenim periodima mirovanja osiguranja;

9) o staţu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, ugovorenim naknadama i drugim naknadama koje sluţe za odreĊivanje visine prava;

10) o broju meseci, odnosno dana provedenih na radu i broju meseci, odnosno dana za koje su isplaćene naknade;

11) o visini uplaćenog doprinosa;


12) da li je osiguranik korisnik penzije;

13) o obvezniku plaćanja doprinosa;

14) o penzijskom staţu - po vrstama;

15) o osiguranicima s telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojnim invalidima od prve do šeste grupe, civilnim invalidima rata od prve do šeste grupe, slepim licima i licima obolelim od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije, cerebralne i deĉije paralize i multipleks skleroze.

Za osiguranike koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, u matiĉnoj evidenciji evidentiraju se podaci o staţu osiguranja, odnosno o vremenu provedenom na tim radnim mestima, odnosno poslovima i stepenu uvećanja staţa.

Osiguranicima koji nemaju jedinstven matiĉni broj graĊana fond odreĊuje liĉni broj.

 

Član 130

U matiĉnu evidenciju, pored podataka iz ĉlana 129. stav 1. taĉ. 1) do 4) ovog zakona, unose se i sledeći podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja:

1) o vrsti penzije;


2) o pravnom osnovu za utvrĊivanje penzije;

3) o datumu sticanja prava na penziju i datumu poĉetka isplate, obustave i ponovne isplate penzije, kao i o pravnom osnovu za obustavu, odnosno ponovnu isplatu penzije;

4) o invalidnosti, uzroku invalidnosti i dijagnozi;

5) o iznosu penzije na dan ostvarivanja prava.

U matiĉnu evidenciju unose se i podaci o srodstvu korisnika porodiĉne penzije sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom penzije po osnovu koga je ostvareno pravo na porodiĉnu penziju.

 

Član 131

Fond odreĊuje obveznicima plaćanja doprinosa registarski broj.

Registarski broj iz stava 1. ovog ĉlana sastoji se od oznake kategorije osiguranika, opštine, tekućeg rednog broja registra i kontrolnog broja.

 

Član 132

Prijave podataka za matiĉnu evidenciju podnose fondu: 1) poslodavac:

(1) prijave podataka o obvezniku plaćanja doprinosa koje obuhvataju prijave poĉetka i prijave prestanka poslovanja;

(2) prijavu na osiguranje i odjavu osiguranja, za osiguranike iz ĉlana 11. taĉ. 1) do 6) i taĉ. 8) do 11) i ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona;

(3) prijave podataka za utvrĊivanje staţa osiguranja, zarade i naknade zarade koje sluţe za utvrĊivanje godišnjeg liĉnog koeficijenta za osiguranike zaposlene i visine uplaćenog doprinosa;

(4) prijave promena podataka iz odredaba podtaĉ. (1) do (3) ove taĉke;

(5) prijavu o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade;

2) nadleţni organ (opštinska uprava odnosno organ nadleţan za voĊenje registra privrednih subjekata) - prijavu na osiguranje i odjavu osiguranja za osiguranike koji, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu delatnost i osiguranike poljoprivrednike, kao i prijavu promene tih podataka;

3) organ nadleţan za poslove javnih prihoda - prijave podataka za osnovice osiguranja koje sluţe za utvrĊivanje godišnjeg liĉnog koeficijenta i visini uplaćenog doprinosa - za osiguranike samostalnih delatnosti, i osiguranike poljoprivrednike, kao i prijavu promene tih podataka, izuzev za osiguranike iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 2) koji su u radnom odnosu i taĉ. 3) do 5);

4) organizacija, savez i udruţenje - prijavu na osiguranje i odjavu osiguranja, osim za osiguranike koji samostalno obavljaju privrednu delatnost, kao i prijavu promene tih podataka;

5) osiguranik koji je sam obveznik plaćanja doprinosa, osim osiguranika iz taĉ. 2) do 4) ovog stava:

(1) prijave podataka o obvezniku plaćanja doprinosa;

(2) prijavu na osiguranje, promenu podataka u toku osiguranja i odjavu osiguranja;

6) organizacija za zapošljavanje:

(1) prijavu na osiguranje i odjavu osiguranja za osiguranike za koje je, u skladu sa zakonom, obveznik plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i prijavu promene tih podataka;

(2) prijave podataka o utvrĊenom staţu osiguranja, naknadi zarade i visini uplaćenog doprinosa za lica iz podtaĉke (1) ove taĉke, kao i prijavu promene tih podataka.

7) (brisana)


8) nadleţni matiĉar - prijave o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Izuzetno od stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana, ukoliko nadleţni organ opštinske uprave ne podnese prijavu na osiguranje, odjavu osiguranja, prijavu promene tih podataka u roku iz ĉlana 144. ovog zakona, Fond po sluţbenoj duţnosti:

1) saĉinjava prijavu na osiguranje, odjavu osiguranja, kao i prijavu promene podataka o osiguranju za osiguranike poljoprivrednike na osnovu podataka iz javnih isprava i evidenciji organa nadleţnog za voĊenje katastra nepokretnosti, organa nadleţnog za utvrĊivanje poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti, organa nadleţnog za voĊenje registra poljoprivrednih gazdinstava i opštinskog organa uprave.

Fond po sluţbenoj duţnosti:

1) saĉinjava prijavu podataka o utvrĊenom staţu osiguranja, zaradi, naknadama zarade, osnovicama osiguranja, ugovorenim naknadama i drugim naknadama koje sluţe za utvrĊivanje godišnjeg liĉnog koeficijenta i visini uplaćenog doprinosa - za osiguranike koji sami plaćaju doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, u sluĉaju kada je obveznik podnošenja ne podnese u roku iz ĉlana 144. ovog zakona;

2) vodi posebnu evidenciju o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade.

 

Član 133

U sluĉaju kada su prijave podataka za utvrĊivanje staţa osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja, ugovorene naknade i druge naknade koje sluţe za utvrĊivanje visine prava i visine uplaćenog doprinosa podnesene putem sredstava za elektronsku obradu podataka, podnosilac prijave je duţan da, na zahtev fonda, te prijave podnese na propisanim obrascima.

 

Član 134

U prijave podataka za matiĉnu evidenciju podaci se unose samo na osnovu javnih isprava i evidencija propisanih zakonom.

 

Član 135

Za taĉnost podataka unesenih u prijave podataka za matiĉnu evidenciju odgovoran je podnosilac prijave.

Fond je duţan da proverava taĉnost podataka unesenih u prijave podataka za matiĉnu evidenciju, da zahteva dokaze i vrši uvid u evidencije i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave.

Podnosilac prijave je duţan da osiguraniku, korisniku prava i fondu daje taĉna obaveštenja, odnosno podatke od znaĉaja za utvrĊivanje ĉinjenica vaţnih za sticanje i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i da fondu pruţi dokaze i omogući uvid u evidenciju i dokumentaciju.

 

Član 136

Svojstvo osiguranika za lice za koje je podnesena prijava na osiguranje utvrĊuje se uvoĊenjem u matiĉnu evidenciju izdavanjem potvrde o prijemu prijave na osiguranje.

Prilikom prijema prijave na osiguranje vrši se provera podataka sadrţanih u prijavi i zahtevaju dokazi na kojima se ti podaci zasnivaju.

Odredbe st. 1. i 2. ovog ĉlana primenjuju se i prilikom odjave osiguranja.

Podnosilac prijave duţan je da licu, za koje je podneo prijavu na osiguranje odnosno odjavu osiguranja, preda overenu foto-kopiju potvrde o prijemu te prijave odnosno odjave, u roku od osam dana od dana njenog izdavanja.

Ako se na osnovu podnesene prijave na osiguranje utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika, podnosiocu prijave izdaje se pismeno rešenje.

Kopije potvrda o prijemu prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 1) ovog zakona, fond je duţan da dostavi nadleţnom poreskom organu do petog u mesecu za prethodni mesec.

Dostavljanje podataka iz stava 6. ovog ĉlana moţe se vršiti i u elektronskoj formi.

 

Član 137

Lice za koje obveznik podnošenja prijava nije podneo prijavu na osiguranje moţe podneti zahtev za utvrĊivanje svojstva osiguranika.

Zahtev iz stava 1. ovog ĉlana moţe podneti i obveznik podnošenja prijave.

Fond će pokrenuti postupak za utvrĊivanje svojstva osiguranika i kada, prilikom kontrole ili na drugi naĉin, utvrdi da prijava na osiguranje nije podnesena za lice koje ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje.

U sluĉajevima iz st. 1. do 3. ovog ĉlana fond donosi pismeno rešenje o utvrĊivanju svojstva osiguranika.

Obveznik podnošenja prijave duţan je da, na osnovu rešenja iz stava 4. ovog ĉlana kojim je utvrĊeno svojstvo osiguranika, podnese prijavu na osiguranje.

Izuzetno od stava 5. ovog ĉlana, Fond saĉinjava prijavu na osiguranje kada je ne moţe podneti obveznik podnošenja prijave.

Odredbe st. 1. do 6. ovog ĉlana primenjuju se i u sluĉaju kad obveznik podnošenja odjave osiguranja nije podneo odjavu osiguranja.

 

Član 138

Licu kome svojstvo osiguranika nije utvrĊeno u rokovima odreĊenim za podnošenje prijave na osiguranje, to svojstvo moţe se utvrditi najranije od 1. januara 1965. godine, na naĉin utvrĊen ovim zakonom i opštim aktom Fonda.

Na akt iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daje Vlada.

Svojstvo osiguranika, osnov osiguranja, zarade, naknade, ugovorene naknade i visina uplaćenog doprinosa ne mogu se utvrĊivati na osnovu izjava svedoka.

 

Član 139

Prijave podataka za matiĉnu evidenciju podnose se fondu, odnosno njegovoj organizacionoj jedinici, i to:

1) za osiguranike zaposlene iz ĉlana 11. taĉ. 1) do 6) i taĉ. 8) do 11) ovog zakona - prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice (filijala, ekspozitura, ispostava, poslovnica, predstavništvo, zastupništvo i druge poslovne i radne jedinice);

1a) izuzetno od taĉke 1) ovog ĉlana za osiguranike zaposlene iz ĉlana 11. taĉka 2a) ovog zakona - prema sedištu poslodavca;

2) za osiguranike zaposlene iz ĉlana 11. taĉka 7) i ĉlana 15. ovog zakona - prema prebivalištu osiguranika u Republici;

3) za osiguranike samostalnih delatnosti iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 1) i 2) ovog zakona, izuzev osiguranika koji ne ostvaruju redovan meseĉni prihod - prema mestu u kome je osiguranik registrovao obavljanje delatnosti po osnovu koje je osiguran;

4) za osiguranike samostalnih delatnosti iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 4) i 5) ovog zakona i za osiguranike koji ne ostvaruju redovan meseĉni prihod - prema prebivalištu, odnosno boravištu osiguranika u Republici;

4a) za osiguranike samostalnih delatnosti iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona - prema sedištu isplatioca naknade;

5) za osiguranike poljoprivrednike iz ĉlana 13. ovog zakona - prema sedištu organa nadleţnog za utvrĊivanje poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti, prema sedištu organa nadleţnog za voĊenje registra poljoprivrednih gazdinstava.

Za osiguranike koji obavljaju poslove iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona, a nisu obavezno osigurani po osnovu obavljanja tih poslova, podaci o ugovorenoj naknadi dostavljaju se fondu nadleţnom u skladu sa ĉlanom 10. stav 2. ovog zakona.

 

Član 140

Svojstvo osiguranika, staţ osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje se uzimaju za utvrĊivanje visine prava utvrĊuje fond na osnovu prijava podataka iz ĉlana 132. ovog zakona, unošenjem podataka u matiĉnu evidenciju.

Osiguraniku za koga je doprinos obraĉunat i uplaćen na osnovicu, zaradu ili deo zarade sa zakašnjenjem u tekućoj kalendarskoj godini za prethodnu ili neku drugu kalendarsku godinu u matiĉnu evidenciju za utvrĊivanje godišnjeg liĉnog koeficijenta za prethodnu ili neku raniju kalendarsku godinu unosi se osnovica za mesec za koji je doprinos plaćen, odnosno zarada ili deo zarade koja mu je pripadala za mesec za koji je doprinos plaćen.

Na naĉin iz stava 2. ovog ĉlana unosi se i iznos doprinosa.

Odredbe st. 2. i 3. ovog ĉlana neće se primenjivati u sluĉaju kad je doprinos obraĉunat i plaćen na osnovicu, zaradu ili deo zarade zakljuĉno sa 31. januarom tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno u sluĉaju kada su isplaćena zarada ili deo zarade manji od zarade koja mu je pripadala za mesec za koji je doprinos plaćen.

Podaci iz ĉlana 129. stav 2. ovog zakona utvrĊuju se unošenjem u matiĉnu evidenciju po ispunjenju uslova iz ĉlana 52. ovog zakona.

 

Član 141

Fond koji, prilikom provere podataka iz ĉlana 135. ovog zakona, utvrdi da prijava o staţu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, odnosno ugovorenim naknadama i visini uplaćenih doprinosa koje se uzimaju za utvrĊivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa nije pravilno popunjena ili da podaci nisu uneseni u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, naloţiće podnosiocu prijave da ih ispravi u roku koji ne moţe biti duţi od 30 dana.

 

Član 142

Fond je duţan je da osiguraniku, na njegov zahtev, izda uverenje o podacima unesenim u matiĉnu evidenciju o osiguranicima.

Uverenje iz stava 1. ovog ĉlana ima svojstvo javne isprave.

Osiguranik ima pravo da zahteva da fond donese rešenje o podacima o osiguranju, penzijskom staţu, zaradama, naknadama zarade, odnosno osnovicama osiguranja, odnosno ugovorenim naknadama i drugim naknadama i visini uplaćenih doprinosa, unetim u matiĉnu evidenciju.

Fond je duţan da rešenje iz stava 3. ovog ĉlana donese u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

 

Član 143

Podaci uneti u matiĉnu evidenciju, na naĉin utvrĊen ovim zakonom, mogu se naknadno menjati u sledećim sluĉajevima:

1) ako nadleţni organ naknadno, u propisanom postupku, utvrdi promenu podataka;

2) ako su podaci o osiguranju, penzijskom staţu, staţu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, ugovorenim naknadama, odnosno osnovicama osiguranja koji sluţe za utvrĊivanje visine prava, kao i podaci o visini uplaćenih doprinosa uneti u matiĉnu evidenciju na osnovu laţnih isprava;

3) ako se naknadno, proverom podataka ili na drugi naĉin, utvrdi da su u matiĉnu evidenciju uneti netaĉni ili nepotpuni podaci.

Promena podataka unetih u matiĉnu evidenciju vrši se na osnovu odgovarajuće prijave promene podataka, po postupku utvrĊenim ovim zakonom.

 

Član 144

Prijave podataka iz ĉlana 132. ovog zakona dostavljaju se u sledećim rokovima:

1) prijava podataka o obvezniku plaćanja doprinosa - u roku od tri dana od dana poĉetka poslovanja, odnosno od dana prestanka poslovanja, odnosno od dana nastale promene u poslovanju obveznika plaćanja doprinosa;

2) prijava na osiguranje, odjava od osiguranja i prijava promena u toku osiguranja - u roku od tri dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zakljuĉenja ugovora, obavljanja poslova ili poĉetka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u osiguranju;

3) prijava podataka za utvrĊivanje staţa osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje sluţe za utvrĊivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa - najdocnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a organ nadleţan za poslove javnih prihoda - do 30. juna tekuće godine;

4) prijava o promeni podataka iz taĉke 3) ovog ĉlana - u roku od tri dana od dana utvrĊene promene, odnosno od dana prijema pravnosnaţnog rešenja kojim je utvrĊena promena podataka;

5) prijava o smrti korisnika prava - u roku od tri dana od dana izdavanja izvoda iz matiĉne knjige umrlih

6) prijava iz ĉlana 132. stav 1. taĉka 1) podtaĉka (5) u roku od tri dana od dana uplate doprinosa.

Izuzetno od stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana, kada je poslodavac omladinska zadruga, prijave na osiguranje, odjave od osiguranja i prijave promena u toku osiguranja dostavljaju se kvartalno, a najkasnije u roku od osam dana po isteku kalendarske godine.

 

Član 145

Fond je duţan je da podatke iz primljenih prijava unese u matiĉnu evidenciju u sledećim rokovima:

1) podatke iz prijava iz ĉlana 144. taĉ. 1) i 2) ovog zakona - u roku od 30 dana od dana prijema prijave;

2) podatke iz prijava iz ĉlana 144. taĉ. 3) i 4) ovog zakona - u roku od 60 dana od dana prijema prijave, a najdocnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

3) podatke iz prijava iz ĉlana 144. taĉka 5) ovog zakona - u roku od jednog dana od dana prijema prijave

4) podatke iz prijava iz ĉlana 132. stav 1. taĉka 1) podtaĉka (5) ovog zakona - u roku od osam dana od dana prijema prijave.

 

Član 146

Prijave podataka za ustrojavanje i voĊenje matiĉne evidencije na osnovu kojih su podaci uneti u matiĉnu evidenciju, ĉuvaju se najmanje 30 godina od dana sticanja prava utvrĊenih na osnovu tih podataka, ali ne manje od 10 godina od dana prestanka prava.

Prijave podataka za osiguranike koji nisu stekli pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja ĉuvaju se najmanje 40 godina, raĉunajući od poslednjeg unošenja podataka u matiĉnu evidenciju.

 

Član 147

Umesto originalnih prijava podataka mogu se ĉuvati prijave snimljene na mikrofilmovima, odnosno sredstvima za elektronsku obradu podataka (magnentni mediji i sl.) ili u elektronskoj formi u skladu sa zakonom.

Fond izdaje osiguraniku overenu foto-kopiju prijave iz stava 1. ovog ĉlana.

 

Član 148

Uništavanje originalnih prijava na osnovu kojih su podaci uneti u matiĉnu evidenciju vrši struĉna komisija koju obrazuje fond.

 

Član 149

Podaci sadrţani u matiĉnoj evidenciji koriste se i za statistiĉka istraţivanja. Fond najmanje jednom godišnje, objavljuje podatke iz stava 1.
Zaštita podataka iz matiĉne evidencije obezbeĊuje se na propisan naĉin.

 

XII. ORGANIZACIJA

 

Član 150

Penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeĊuje i sprovodi fond.

Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeĊuju sredstva za ovo osiguranje.

 

Član 151**

Fond:

1) osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po ovom zakonu obavezno osigurana i koja su se ukljuĉila u ovo osiguranje;

2) (prestala da važi)
3) utvrĊuje osnovice za plaćanje doprinosa u skladu sa ovim zakonom;

4) obezbeĊuje namensko i ekonomiĉno korišćenje sredstava, stvara rezerve za osiguranje i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

5) obezbeĊuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovoĊenje osiguranja;

6) vrši kontrolu prijavljivanja na osiguranje kao i kontrolu svih podataka od znaĉaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava;

7) organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom; 8) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom fonda.

 

Član 152

Prava iz ĉlana 150. ovog zakona ostvaruju se i obezbeĊuju u fondu. Taĉ. 1) - 3) (brisane)

Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao organizaciona jedinica fonda iz stava 1. ovog ĉlana, pored poslova utvrĊenih statutom fonda obavlja i:

1) pripremu i izradu materijala za pregovore sa inostranim nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja;

2) poslove dijagnostike radi provere medicinske dokumentacije;


3) poslove u vezi sa staţom osiguranja sa uvećanim trajanjem;


4) poslove u vezi sa obezbeĊivanjem društvenog standarda korisnika prava;


5) vrši statistiĉka i druga istraţivanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

6) ostvaruje saradnju sa nadleţnim pokrajinskim organom, naroĉito u pogledu razmene podataka i iskustava, kao i sa savezom penzionera i savezima sindikata obrazovanim na nivou autonomne pokrajine.

 

Član 153

Fondom iz ĉlana 152. stav 1. upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

 

Član 154

Organi fonda su upravni odbor i direktor.

 

Član 155

Upravni odbor fonda ima sedam ĉlanova, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i to:

1) ĉetiri ĉlana na predlog ministra nadleţnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministra nadleţnog za poslove finansija;

2) jednog ĉlana iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje rad, koji ima najveći broj ĉlanova;

3) jednog ĉlana iz reda poslodavaca, na predlog reprezentativnog udruţenja poslodavaca osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje rad, koje ima najveći broj ĉlanova;

4) jednog ĉlana iz reda korisnika prava, na predlog saveza penzionera osnovanog na nivou Republike, koje ima najveći broj ĉlanova. Savez penzionera podnosi dokaz o broju registrovanih ĉlanova ministarstvu nadleţnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.

 

Čl. 156 i 157

(Brisani)

 

Član 158

Ĉlanovi upravnog odbora imenuju se na vreme od ĉetiri godine.

Predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora bira i razrešava upravni odbor na dve godine.

 

Član 159

Naĉin rada, kao i druga pitanja od znaĉaja za rad upravnog odbora ureĊuju se statutom i opštim aktom fonda.

 

Član 160**

Upravni odbor:
1) donosi statut i druge opšte akte fonda;

2) donosi akt o organizaciji fonda, u skladu sa statutom fonda, kao i druge akte u skladu sa ovim zakonom;

3) utvrĊuje osnovice za plaćanje doprinosa za pojedine kategorije osiguranika, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;

4) (prestala da važi)

5) donosi finansijski plan i završni raĉun fonda;

5a) usvaja izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju;

6) donosi srednjoroĉne i godišnje programe rada;

7) odluĉuje o poslovanju fonda;

8) sprovodi konkurs (oglas) o imenovanju direktora fonda;

9) odluĉuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom fonda.

Vlada Republike Srbije daje saglasnost na statut fonda i godišnji program rada fonda.

Akte iz stava 1. taĉka 5) ovog ĉlana, fond dostavlja u postupku i na naĉin utvrĊen propisima kojima se ureĊuje budţetski sistem.

Akti iz stava 1. taĉ. 1) do 5) ovog ĉlana, objavljuju se u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".

Upravni odbor podnosi Vladi izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za prethodnu godinu najkasnije mesec dana od dana donošenja odluke o završnom raĉunu.

 

Čl. 161-166

(Brisani)

 

Član 167

Direktor fonda:


1) organizuje rad i poslovanje u fondu i odgovara za zakonitost rada u fondu;


2) predstavlja i zastupa fond;


3) izvršava odluke upravnog odbora fonda;


4) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u fondu, uz saglasnost upravnog odbora;

5) rukovodi radom zaposlenih u fondu;


6) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom fonda.

Direktora fonda, po sprovedenom konkursu imenuje upravni odbor fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije, na period od ĉetiri godine, a direktora pokrajinskog fonda imenuje Upravni odbor republiĉkog fonda na predlog nadleţnog organa autonomne pokrajine.

Direktor fonda istovremeno je i direktor struĉne sluţbe fonda, a direktor pokrajinskog fonda je istovremeno direktor struĉne sluţbe pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Direktor pokrajinskog fonda uĉestvuje u radu Upravnog odbora republiĉkog fonda, bez prava odluĉivanja.

Direktor pokrajinskog fonda imenuje direktore filijala republiĉkog fonda koje su obrazovane na teritoriji autonomne pokrajine.

 

Član 168

Upravne, analitiĉke, finansijske, administrativne, tehniĉke i druge poslove utvrĊene zakonom, statutom i drugim aktima fonda obavljaju zaposleni u fondu koji ĉine struĉnu sluţbu fonda.

Fond moţe ugovoriti da poslove iz stava 1. ovog ĉlana, u celini ili delimiĉno, obavlja druga organizacija, odnosno organ.

 

XIII. FINANSIRANJE

 

Član 169

Prihod i primanja fonda ĉine sredstva:


1) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u sluĉajevima i pod uslovima utvrĊenim zakonom obezbeĊuju u budţetu;

3) od imovine kojom raspolaţe fond;

4) od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na trţištu novca ili kupovinom obveznica ĉiji emitent je drţava;

5) subvencija i donacija;

6) ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

7) dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

7a) budţeta za obaveze Republike Srbije utvrĊene zakonom;

8) iz drugih izvora.

Pokrajinski fond, u skladu sa zakonom i statutom, ima podraĉun preko koga se vrše uplate i isplate sredstava republiĉkog fonda na teritoriji autonomne pokrajine.

 

Član 170**

(Prestao da važi)

 

Član 171

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje koriste se samo za namene odreĊene zakonom, i to za:

1) isplatu penzija i novĉanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

2) tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

3) druge obaveze utvrĊene zakonom.

Sredstva fonda mogu se, u skladu sa aktom fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda fonda po osnovu doprinosa.

 

Član 172

Sopstveni prihodi fonda koji ostaju po izmirenju obaveza iz ĉlana 171. ovog zakona koriste se za ulaganja u hartije od vrednosti, za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti.

 

Član 173

Republika je garant za obaveze fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja (drţavna garancija).

 

Član 174**

Doprinos plaća i osiguranik koji ostvaruje ugovorenu naknadu po osnovu ugovora iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona i kada nema svojstvo osiguranika po tom osnovu.

Doprinos plaća i osiguranik zaposleni koji obavlja poslove iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 1) do 3) ovog zakona i poslove po osnovu ugovora o dopunskom radu, predviĊenim posebnim zakonom.

 

Čl. 175-182**

(Prestali da važe)

 

Član 183

(Brisan)

 

Čl. 184-190**

(Prestali da važe)

 

Član 191

Osiguranik zaposleni koji obavlja poslove iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 1) do 3) ovog zakona, obveznik je uplate doprinosa na osnovice koje se ovim zakonom utvrĊuju za osiguranike samostalnih delatnosti iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 1) do 3) ovog zakona.

Osnovica iz stava 1. ovog ĉlana, zajedno sa osnovicom koju ĉini zarada odnosno najniţa osnovica, ne moţe biti viša od petostrukog iznosa proseĉne zarade u Republici na godišnjem nivou, prema podacima koje objavljuje republiĉki organ nadleţan za poslove statistike.

UtvrĊivanje i naplatu doprinosa za osiguranike zaposlene koji obavljaju i poslove iz ĉlana 12. stav 1. taĉ 1) i 2) ovog zakona, vrši organ nadleţan za poslove voĊenja poreskog postupka, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje poreski postupak.

 

Čl. 192-194**

(Prestali da važe)

 

Član 195

Osnovicu na koju se plaća doprinos za osiguranike samostalnih delatnosti iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona ĉini ugovorena naknada na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje porez na dohodak graĊana.

Osnovicu na koju se plaća doprinos za osiguranike zaposlene koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o dopunskom radu, u skladu sa posebnim zakonom, ĉini ugovorena naknada na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje porez na dohodak graĊana.

Osnovica iz stava 1. ovog ĉlana ne moţe biti veća od petostrukog iznosa proseĉne zarade po zaposlenom u Republici na godišnjem nivou, prema podacima koje objavljuje republiĉki organ nadleţan za poslove statistike.

Osnovicu na koju se obraĉunava i plaća doprinos za osiguranike zaposlene i osiguranike samostalnih delatnosti, koji obavljaju i poslove po osnovu ugovora iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3), ĉini i ugovorena naknada, koja zajedno sa zaradom i drugom osnovicom, odnosno najniţom osnovicom, ne moţe biti veća od petostrukog iznosa proseĉne zarade po zaposlenom u Republici na godišnjem nivou, prema podacima koje objavljuje republiĉki organ nadleţan za poslove statistike.

 

Čl. 196-200**

(Prestali da važe)

 

Član 201**

Doprinos za osiguranike zaposlene koji ostvaruju prihod, odnosno dobit po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, izuzev osiguranika iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3), plaća sam osiguranik, na isti naĉin i u istim rokovima kao i osiguranik samostalnih delatnosti.

Doprinos za osiguranike, koji ostvaruju ugovorenu naknadu za obavljanje poslova iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona, obraĉunava i uplaćuje isplatilac ugovorene naknade na teret osiguranika, prilikom isplate ugovorene naknade.

 

Čl. 202 i 203**

(Prestali da važe)

 

Član 204

(Brisan)

 

Član 205**

(Prestao da važi)

 

Član 206

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje za povećane obaveze koje nastaju usled sticanja i ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pod posebnim uslovima za odreĊene kategorije osiguranika, utvrĊene ovim zakonom, za staţ osiguranja koji se raĉuna sa uvećanim trajanjem za osiguranike iz ĉlana 58. ovog zakona, kao i za povećane obaveze koje nastaju priznavanjem posebnog staţa iz ĉlana 60. ovog zakona, obezbeĊuju se u budţetu.

 

Član 207

Razlika izmeĊu penzije utvrĊene primenom ĉlana 79. ovog zakona i penzije utvrĊene primenom opštih odredaba ovog zakona (ĉl. 61. do 70), kao i ceo iznos penzije odreĊene osiguraniku koji ne ispunjava uslove za sticanje prava na penziju utvrĊene u ĉlanu 19. ovog zakona, obezbeĊuje se u budţetu.

Sredstva za pokriće razlike izmeĊu najniţeg iznosa penzije utvrĊene primenom ĉlana 76. ovog zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene obezbeĊuju se u budţetu Republike.

 

XIV. NAKNADA ŠTETE

 

Član 208

Naknada štete priĉinjene fondu, odnosno povraćaj nezakonito i nepravilno izvršenih isplata penzija i drugih novĉanih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši se po odredbama zakona kojim se ureĊuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drugaĉije ureĊeno.

Fond donosi rešenje o utvrĊivanju preplaćenog iznosa penzija u kojem navodi visinu preplaćenog iznosa i naĉin za povraćaj istog.

Fond moţe doneti rešenje da preplaćeni iznos bude nadoknaĊen obustavom do 1/3 meseĉnog iznosa penzije sve dok se na taj naĉin ne izmiri utvrĊen preplaćen iznos penzija, ako se Fond i korisnik penzije sporazumeju o takvom naĉinu povraćaja preplaćenih iznosa penzija.

Fond ima pravo da zahteva naknadu priĉinjene štete od lica koje je prouzrokovalo invalidnost, telesno oštećenje ili smrt osiguranika ako je, po tom osnovu, ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Fond je duţan da zahteva naknadu štete od poslodavca ukoliko je do povrede na radu, odnosno profesionalne bolesti došlo nepreduzimanjem odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, u skladu sa propisima o radu.

Pri utvrĊivanju visine štete ne uzimaju se u obzir iznos uplaćenog doprinosa za to osiguranje, niti duţina navršenog penzijskog staţa.

 

Član 209

Zahtevom za naknadu štete moţe se obuhvatiti ukupan iznos štete ili iznos dela štete koji se odnosi na odreĊeni protekli period.

Fond moţe zahtevati da se šteta koja je prouzrokovala obavezu plaćanja invalidske ili porodiĉne penzije, kao i drugog trajnog novĉanog primanja, nadoknadi jednokratnim iznosom u celini.

Iznos iz stava 2. ovog ĉlana obraĉunava se prema visini priznate penzije i drugog trajnog novĉanog primanja, kao i prema oĉekivanom proseĉnom vremenu korišćenja tih prava.

 

Član 210

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete i neposredno od zajednice osiguranja imovine i lica nastale upotrebom motornog vozila.

 

XV. VRŠENJE NADZORA

 

Član 211

Nadzor nad izvršavanjem ovog zakona vrše nadleţni organi.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata fonda vrši ministarstvo nadleţno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

XVI. KAZNENE ODREDBE

 

Član 212***

Novĉanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji ne prijavi, odnosno neblagovremeno prijavi promenu koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (ĉlan 88. stav 3).

 

Član 213***

Novĉanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matiĉnu evidenciju - preduzeće ili drugo pravno lice ako ne podnese prijavu podataka za matiĉnu evidenciju ili ako tu prijavu podnese posle isteka roka iz ĉlana 144. ovog zakona (ĉlan 132).

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matiĉnu evidenciju - poslodavac fiziĉko lice novĉanom kaznom od 5.000 do 400.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj osiguranik, koji je sam obveznik podnošenja prijave podataka za matiĉnu evidenciju, novĉanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu, drţavnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novĉanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

 

Član 214***

Novĉanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac prijave - preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako unese netaĉne podatke u prijavu podataka za matiĉnu evidenciju (ĉlan 135. stav 1);

2) ako osiguraniku, korisniku prava ili fondu ne da ili ako da netaĉno obaveštenje, odnosno podatak od znaĉaja za utvrĊivanje ĉinjenica vaţnih za sticanje i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ili ako spreĉava uvid ovlašćenom licu fonda u evidencije i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave (ĉlan 135. stav 3);

3) ako davanjem neistinitih podataka, odnosno isprava omogući osiguraniku ili drugom licu korišćenje prava koja mu po ovom zakonu ne pripadaju ili mu ne pripadaju u tom obimu (ĉlan 135. st. 1. i 3);

4) ako licu, za koje je podneo prijavu na osiguranje, odnosno odjavu osiguranja, ne preda overenu fotokopiju potvrde o prijemu te prijave, odnosno odjave u roku od osam dana od dana njenog izdavanja (ĉlan 136. stav 4);

5) ako, u roku koji odredi fond, ne ispravi utvrĊene nepravilnosti prijave podataka za matiĉnu evidenciju ili ne unese, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, podatke o staţu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, na osnovu kojih se utvrĊuje visina prava (ĉlan 141).

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj podnosilac prijave - poslodavac fiziĉko lice novĉanom kaznom od 5.000 do 400.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu, drţavnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novĉanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

 

Član 215***

Novĉanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj fond ako u matiĉnu evidenciju ne unese podatke u rokovima iz ĉlana 145. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog ĉlana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u fondu novĉanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

 

Čl. 216 i 217**

(Prestali da važe)

 

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 218

Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su, do dana stupanja na snagu ovog zakona, ta prava ostvarili po propisima koji su bili na snazi do tog dana a koja su utvrĊena ovim zakonom, imaju ta prava i posle tog dana, u skladu sa propisima koji su vaţili do poĉetka primene ovog zakona.

Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su ta prava ostvarili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, do dana stupanja na snagu ovog zakona a koja nisu utvrĊena ovim zakonom, koriste ih pod uslovima, u obimu i na naĉin utvrĊen ovim zakonom.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog ĉlana osiguranicima odnosno licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u 2003. godini a do dana stupanja na snagu ovog zakona, visina prava odreĊuje se na isti naĉin kao i korisnicima koji su prava ostvarili u 2002. godini.

 

Član 219

Izuzetno od ĉlana 14. stav 4. ovog zakona, na zahtev osiguranika poljoprivrednika koji nije uplatio ceo ili deo dospelog doprinosa poĉev od 1. januara 1996. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na zahtev ĉlana njegove porodice, period mirovanja osiguranja moţe se utvrditi i u neprekidnom trajanju, bez utvrĊivanja razloga za mirovanje predviĊenim ovim zakonom.

Na zahtev lica iz stava 1. ovog ĉlana, za period mirovanja osiguranja ili za deo tog perida moţe se uplatiti doprinos na vaţeću osnovicu u momentu uplate doprinosa u skladu sa zakonom.

 

Član 220

(Brisan)

 

Član 221

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno za utvrĊivanje penzijskog staţa, pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona, okonĉaće se pod uslovima i na naĉin predviĊenim propisima koji su bili na snazi u vreme pokretanja postupka, ako ovim zakonom nije drugaĉije odreĊeno.

 

Član 222

Penzijski staţ u smislu ovog zakona, na osnovu koga se stiĉu i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata i vreme navršeno do dana poĉetka primene ovog zakona koje je priznato u penzijski staţ prema propisima koji su bili na snazi do tog dana.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, licima koja su ostvarila pravo na produţeno osiguranje po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, staţ koji je ostvaren po tom osnovu i za koji su plaćeni doprinosi, priznaje se za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po odredbama ovog zakona.

 

Član 223

Korisniku prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, koji nije zaposlen, vrši se prevoĊenje privremene naknade u invalidsku penziju, u iznosu od 50% invalidske penzije odreĊene u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ukoliko je invalidska penzija iz stava 1. ovog ĉlana manja od zateĉenog iznosa privremene naknade, korisnik prava zadrţava zateĉeni iznos naknade, sve dok se usklaĊivanjem ovaj iznos ne izjednaĉi sa visinom invalidske penzije odreĊene u skladu sa stavom 1. ovog ĉlana.

 

Član 224

Korisnik prava na naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorije invalidnosti), naknade zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorije invalidnosti), naknade po osnovu preostale radne sposobnosti, naknade po osnovu rasporeĊivanja na drugi odgovarajući posao i opasnosti od nastanka invalidnosti koji je zaposlen, zadrţava iznos naknade koju koristi na dan stupanja na snagu ovog zakona, s tim što ona ne moţe biti veća od 50% iznosa proseĉne zarade po zaposlenom u Republici u 2002. godini koji objavljuje organ nadleţan za poslove statistike.

Naknade iz stava 1. ovog ĉlana usklaĊuju se na naĉin predviĊen za usklaĊivanje penzija.

Izuzetno od stava 2. ovog ĉlana, korisniku kome je iznos naknade veći od iznosa proseĉne zarade iz stava 1. ovog ĉlana, naknada se ne usklaĊuje sve dok se ne izjednaĉi sa iznosom proseĉne zarade iz stava 1. ovog ĉlana.

 

Član 225

Korisniku prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti, preostale radne sposobnosti, koji je to pravo ostvario do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kome nezavisno od njegove volje

odnosno bez njegove krivice prestane svojstvo osiguranika, odreĊuje se invalidska penzija iz ĉlana 223. ovog zakona, po proteku vremena za koje mu pripada pravo na novĉanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju.

 

Član 226

Korisniku invalidske penzije iz ĉl. 223. i 225. ovog zakona koji postane osiguranik u skladu sa odredbama ovog zakona, obustavlja se isplata penzije za vreme osiguranja.

Isplata penzije iz stava 1. ovog ĉlana nastavlja se po prestanku ponovnog osiguranja ako je to osiguranje prestalo nezavisno od volje osiguranika odnosno bez njegove krivice.

 

Član 227

Pravo na invalidsku penziju iz ĉlana 223. i 225. ovog zakona i pravo na naknadu iz ĉlana 224. ovog zakona, prestaje danom ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju, u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 228

Za odreĊivanje penzije iz ĉlana 223. ovog zakona, uzima se penzijski staţ navršen do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i zarade, osnovice osiguranja i naknade, odnosno osnovice od kojih su odreĊene naknade ostvarene do tog dana.

 

Član 229

Korisnicima prava iz ĉlana 223. ovog zakona, staţ osiguranja raĉuna se po odredbama ovog zakona.

Korisnicima naknade iz ĉlana 224. ovog zakona, u matiĉnu evidenciju se pored zarade, odnosno osnovice osiguranja i naknade zarade, unosi i isplaćena naknada.

 

Član 230

Korisnik invalidske penzije iz ĉlana 223. ovog zakona kod ostvarivanja prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju ili invalidsku penziju ima pravo na ponovno odreĊivanje penzije, shodno odredbama ĉlana 121. stav 1. ovog zakona, ako je to za njega povoljnije.

 

Član 231

Izuzetno od ĉlana 79. ovog zakona, do 31. decembra 2009. godine, osiguraniku iz ĉl. 42. i 43. ovog zakona ako je to za njega povoljnije, starosna odnosno invalidska penzija odreĊuje se od penzijskog osnova koji predstavlja njegov proseĉni meseĉni iznos zarade odnosno naknade zarade ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

Od osnova iz stava 1. ovog ĉlana, osiguraniku pripada starosna penzija koja za 20 godina penzijskog staţa, iznosi 55% (muškarac), odnosno 57,5% (ţena) od penzijskog osnova i povećava se po 2,5% od penzijskog osnova sa svaku dalju navršenu godinu do navršenih 30 godina penzijskog staţa. Za svaku navršenu godinu preko 30 godina penzijskog staţa penzija

se povećava po 0,5% od penzijskog osnova, s tim što ne moţe iznositi više od 85% od penzijskog osnova.

Ako osiguranik iz stava 1. ovog ĉlana u vršenju ili povodom vršenja sluţbenih zadataka izgubi ţivot odnosno kod koga nastane invalidnost po osnovu koje stekne pravo na invalidsku penziju, penzija se odreĊuje od penzijskog osnova utvrĊenog u stavu 1. ovog ĉlana.

Zarada u smislu stava 1. ovog ĉlana jeste zarada umanjena za plaćene poreze i doprinose.

Prilikom odreĊivanja penzije iz st. 1. do 3. ovog ĉlana, vrši se prethodno usklaĊivanje penzije, poĉev od 1. januara godine u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na penziju na naĉin na koji se usklaĊuje penzija u prethodnoj godini, u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 232

Podaci o zaradi za 2002. godinu unose se u matiĉnu evidenciju na osnovu podataka o zaradi umanjenoj za plaćene poreze i doprinose.

 

Član 233

Lice koje je svojstvo osiguranika imalo po propisima koji su vaţili do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i ĉlanovi njegove porodice i ĉlanovi porodice korisnika prava po tim propisima, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju pod uslovima utvrĊenim ovim zakonom.

 

Član 234

Korisnicima prava borcima narodnooslobodilaĉkog rata, uĉesnicima španskog nacionalnooslobodilaĉkog i revolucionarnog rata od 1936. do 1939. godine, uĉesnicima narodnooslobodilaĉkog pokreta Grĉke, kao i ĉlanovima njihovih porodica, usklaĊivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši se po odredbama ovog zakona.

 

Član 235

Republika obezbeĊuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrĊene ovim zakonom, a koja su ostvarena po propisima Republike koji su bili na snazi do dana poĉetka primene ovog zakona.

Republika obezbeĊuje i sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za koja su ranijim propisima Republike bile utvrĊene obaveze Republike.

Sredstva za pokriće obaveza fonda nastalih zbog ostvarivanja i korišćenje prava na penziju pod posebnim uslovima utvrĊenim propisima Savezne Republike Jugoslavije koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona obezbeĊuju se na naĉin utvrĊen tim propisima, dok se sporazumom izmeĊu Srbije i Crne Gore drugaĉije ne uredi.

 

Član 236

Izuzetno od odredbe ĉlana 63. ovog zakona, za utvrĊivanje visine prava ne uzimaju se zarade, naknade i osnovice osiguranja iz 1993. godine.

 

Član 237

Odredbe ĉlana 86. ovog zakona primenjivaće se i na penzije ostvarene do dana stupanja na snagu ovog zakona, po osnovu staţa osiguranja navršenog, odnosno utvrĊenog posle 1. januara 1963. godine.

 

Član 238

Matiĉna evidencija ustrojena i voĊena na naĉin utvrĊen propisima koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, od dana stupanja na snagu ovog zakona vodi se na naĉin utvrĊen ovim zakonom.

Podaci o penzijskom staţu koji je osiguranik navršio do 31. decembra 1969. godine i o posebnom staţu navršenom posle tog dana, kao i podaci o promenama tih podataka, unose se u matiĉnu evidenciju o osiguranicima na osnovu prijave podataka o penzijskom staţu.

Podaci o penzijskom staţu koji je osiguranik iz ĉlana 43. ovog zakona navršio do 31. decembra 1995. godine, kao i podaci o promenama tih podataka, unose se u matiĉnu evidenciju o osiguranicima na osnovu prijave podataka o penzijskom staţu.

Izuzetno od odredaba ĉlana 130. ovog zakona, za potrebe korišćenja i obrade podataka unetih u matiĉnu evidenciju po liĉnom broju osiguranika koristiće se i dalje liĉni broj osiguranika.

 

Član 239

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u sledećim rokovima:

1) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, akta iz ĉl. 93. do 96. i ĉl. 184. i 202;

2) u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, akta iz ĉl. 98. do 100. i ĉlana 159;

3) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, akta iz ĉl. 24, 38, 56, i 126.

 

Član 240

Rešenja kojima su, do dana stupanja na snagu ovog zakona, priznata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ili kojima je utvrĊen penzijski staţ, a kojima je oĉigledno povreĊen materijalni zakon, mogu se ukinuti po pravu nadzora i po proteku roka utvrĊenog zakonom kojim je ureĊen opšti upravni postupak, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nalazi i mišljenja organa veštaĉenja na osnovu kojih su, do dana stupanja na snagu ovog zakona, priznata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu invalidnosti, mogu se preispitivati po sluţbenoj duţnosti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 241

Osiguraniku koji je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, radio na radnim mestima odnosno poslovima na kojima se staţ osiguranja raĉuna s uvećanim trajanjem na osnovu propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, taj staţ se raĉuna za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom koji je vaţio u periodu kada je navršen.

 

Član 242

Na rad fonda ne primenjuju se propisi o javnim sluţbama.

 

Član 243

U matiĉnu evidenciju osiguranika unose se podaci o invalidima rada - korisnicima prava po osnovu preostale radne sposobnosti i opasnosti od nastanka invalidnosti, na naĉin predviĊen propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije drugaĉije ureĊeno.

 

Član 244

(Brisan)

 

Član 245

Pravo na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za ĉitanje i pisanje - reproduktor, Brajevu pisaću mašinu i druga elektronska odnosno digitalna pomagala osiguranik, korisnik penzije - slepo lice i slepo dete osiguranika, do donošenja odgovarajućih propisa, ostvaruje pod uslovima utvrĊenim propisima, koji su vaţili do dana poĉetka primene ovog zakona.

 

Član 246

Izuzetno od ĉlana 17. ovog zakona, prava za sluĉaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću ostvaruju lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju odreĊene poslove po osnovu ugovora o dopunskom radu ili ugovora o delu, dok ne steknu svojstvo osiguranika u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 247

Odredbe ĉlana 104. st. 1. do 3. ne primenjuju se u postupku rešavanja predloga za ponavljanje postupka za utvrĊivanje posebnog staţa iz narodnooslobodilaĉkog rata podnetih posle 30. juna 1983. godine.

 

Član 248

Dobrovoljnim penzijskim i invalidskim osiguranjem iz ĉlana 16. ovog zakona mogu se baviti samo pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane posebnim zakonom kojim se ureĊuje dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i organizacija i poslovanje investicionih fondova koji sprovode dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Član 249

Nominalni iznos vrednosti opšteg boda, iz ĉlana 70. st. 1. do 3. ovog zakona utvrĊuje Vlada Republike Srbije.

Nominalni iznos vrednosti opšteg boda, iz stava 1. ovog ĉlana, objavljuje se u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".

 

Član 250

Iznosi najniţe penzije odnosno naknada iz ĉl. 74, 76. i 244. ovog zakona koje imaju zateĉeni korisnici u Republiĉkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih predstavljaju usklaĊene iznose najniţe penzije odnosno naknada korisnika koji su to pravo ostvarili u 2002. godini, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 251

Osnovice koje su se za osiguranike zaposlene primenjivale u decembru 2002. godine, prema propisima koji su vaţili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se do utvrĊivanja najniţih osnovica iz ĉlana 182. stav 2. ovog zakona.

Najniţe osnovice iz stava 1. ovog ĉlana utvrdiće se na osnovu podataka organa nadleţnog za poslove statistike o proseĉnoj zaradi po zaposlenom u Republici za prvi kvartal 2003. godine.

 

Član 252

Osnovica na koju se plaća doprinos za osiguranika poljoprivrednika za 2003. godinu jeste najniţa osnovica osiguranja za osiguranike zaposlene sa I i II stepenom struĉne spreme, utvrĊena za decembar 2002. godine, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnovicu iz stava 1. ovog ĉlana objaviće fond.

Izuzetno od ĉlana 205. ovog zakona, doprinos utvrĊen za osiguranika poljoprivrednika za 2003. godinu dospeva za plaćanje:

1) 15. maja za prvo tromeseĉje;


2) 15. septembra za drugo i treće tromeseĉje;

3) 15. novembra za ĉetvrto tromeseĉje.

 

Član 253

Osiguranicima samostalnih delatnosti, doprinos koji su u toku 2002. godine akontaciono plaćali na zaradu, predstavlja konaĉan obraĉun doprinosa za 2002. godinu.

Osiguranicima samostalnih delatnosti koji su doprinos u toku 2002. godine plaćali na paušalni prihod i procenjenu najniţu osnovicu osiguranja za period jun-decembar 2002. godine, konaĉan obraĉun doprinosa za tu godinu, vrši se na najniţu osnovicu osiguranja ako razlika izmeĊu najniţe osnovice i procenjene osnovice iznosi do 3%.

Ako je razlika iz stava 2. ovog ĉlana veća od 3%, konaĉan obraĉun doprinosa za tu godinu biće akontativno plaćen doprinos na procenjene osnovice, uvećan za 3%.

Osiguranicima poljoprivrednicima akontaciono utvrĊen doprinos za 2002. godinu predstavlja konaĉan obraĉun doprinosa i konaĉnu obavezu za 2002. godinu.

 

Član 254

Prava za sluĉaj invalidnosti i telesnog oštećenja ostvaruju lica koja pretrpe povredu na radu uĉestvujući:

1) u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća;

2) u vojnoj veţbi ili u vršenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje utvrĊenih zakonom;

3) na radnom kampu ili takmiĉenju (proizvodnom, sportskom i dr.);

4) na drugim poslovima i zadacima za koje je zakonom utvrĊeno da su od opšteg interesa.

Prava iz stava 1. ovog ĉlana, ostvarivaće se u fondu, dok se ostvarivanje ovih prava ne uredi drugim propisima.

 

Član 255

Svojstvo osiguranika iz ĉlana 15. ovog zakona, moţe se izuzetno steći i pre poĉetka primene ovog zakona, na osnovu podnetog zahteva, a najranije od 1. januara 1999. godine.

Osnovica na koju se plaća doprinos je osnovica koja vaţi za osiguranike iz ĉlana 15. u momentu uplate doprinosa, a u prijave podataka za matiĉnu evidenciju se unose najniţe osnovice koje su vaţile u periodu za koji se doprinos plaća.

Zahtev iz stava 1. ovog ĉlana moţe se podneti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U rokovima iz st. 1. i 2. zahtev za uplatu neuplaćenih doprinosa mogu podneti i drugi osiguranici.

 

Član 256

(Brisan)

 

Član 257*****

Korisniku penzije koji ispunjava uslove iz ĉlana 121. stav 1. za ponovo odreĊivanje penzije a kome je visina prava odreĊena po propisima koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, radi ponovnog odreĊivanja visine penzije zateĉeni nominalni iznos penzije prethodno se svodi na liĉne bodove korisnika.

SvoĊenje iz stava 1. vrši se tako što se iznos penzije na dan podnošenja zahteva deli sa usklaĊenom vrednošću opšteg boda.

Liĉni bodovi iz stava 1. ovog ĉlana koriguju se naknadno ostvarenim staţom osiguranja, zaradama, naknadama zarade, kao i osnovicama osiguranja i ugovorenim naknadama na koji je plaćen doprinos, a u skladu sa odredbama ovog zakona.

Liĉni bodovi utvrĊeni na naĉin iz stava 3. ovog ĉlana jesu osnov za odreĊivanje novog iznosa penzije u skladu sa ovim zakonom.

Korisniku prava iz stava 1. utvrĊuje se povoljniji iznos penzije.

 

Član 258

(Brisan)

 

Član 259

Korisnicima penzije koji su pravo na penziju ostvarili u republikama Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije koje nisu u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike, fond će isplaćivati akontaciju penzije, u skladu s aktom Vlade Republike Srbije, ako im organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod kojih su ostvarili pravo na penziju ne isplaćuju penzije.

 

Član 260

Odredba ĉlana 121. stav 1. ovog zakona odnosi se i na korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do dana poĉetka primene ovog zakona.

 

Član 261

Nadleţni poreski organ će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona preuzeti od fonda sve predmete i rešenja u vezi sa kojima je fond u skladu sa ĉlanom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 52/96, 46/98, 29/2001 i 80/2002) zapoĉeo, vodio ili okonĉao postupak naplate doprinosa.

Rešenja po kojima je pokrenut upravni spor i predmete o kojima se vodi upravni spor fond će predati nadleţnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana prijema presude, zajedno sa tom presudom.

U sluĉajevima iz st. 1. i 2. ovog ĉlana nadleţni poreski organ nastaviće i okonĉaće postupak utvrĊivanja i naplate doprinosa na naĉin kako je utvrĊeno rešenjima fonda, odnosno presudom iz stava 2. ovog ĉlana.

 

Član 261a

Izuzetno od odredaba ĉlana 70. stav 4, ĉlana 76. st. 2. i 5, ĉlana 80, ĉlana 81, ĉlana 224. stav 2, ĉlana 234. i ĉlana 244. stav 7. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon i 63/06 - US), iznos penzije, najniţi iznos penzije, iznos novĉane naknade i iznos opšteg boda, utvrĊen za oktobar 2008. godine povećanjem za 10% izvršenim zajedno sa redovnim usklaĊivanjem penzija u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - predstavlja osnov za

isplatu penzije, odnosno novĉane naknade i odreĊivanje vrednosti opšteg boda za 2009. i 2010. godinu, i neće se menjati u 2009. i 2010. godini.

Nakon isteka perioda iz stava 1. ovog ĉlana, iznos iz stava 1. ovog ĉlana predstavlja osnov za prvo naredno usklaĊivanje penzije, najniţeg iznosa penzije, novĉane naknade i vrednosti opšteg boda.

 

Član 262

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaţe Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sluţbeni list SRJ", broj 5/2003), Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sluţbeni list SRJ", br. 30/96, 70/2001, 3/2002 i 39/2002) i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 52/96, 46/98, 29/2001 i 80/2002).

Do stupanja na snagu akata iz ĉlana 239. ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sluţbeni list SRJ", br. 30/96, 70/2001, 3/2002 i 39/2002).

 

Član 263*

Ovaj zakon stupa na snagu, izuzev odredaba ĉlana 191. ovog zakona u delu koji se odnosi na osnovice za vršenje poslova iz ĉlana 12. stav 1. taĉka 3) ovog zakona i ĉlana 195. ovog zakona, koje se primenjuju poĉev od 1. jula 2003. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

 

Član 63[s1]

Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, koji su osnovani Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 27/92, 82/92, 28/95 i 12/96) i nastavili sa radom u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 52/96, 46/98, 29/01 i 80/02) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04), na dan 1. januara 2008. godine postaju jedan fond - Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeĊuju sredstva za ovo osiguranje. Finansijsko poslovanje Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje obavljaće se putem tri podraĉuna: osiguranika zaposlenih, osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika do 1. januara 2011. godine, a od tog dana - putem jednog raĉuna.

 

Član 64[s1]

Organi fonda iz ĉlana 63. ovog zakona obrazovaće se najkasnije do 31. januara 2008. godine.

 

Član 65[s1]

Upravni odbor fonda iz ĉlana 63. ovog zakona doneće statut, druge opšte akte i akt o organizaciji fonda najkasnije u roku od 30 dana od dana obrazovanja upravnog odbora.

 

Član 66[s1]

Danom poĉetka rada fonda iz ĉlana 63. ovog zakona, imovina, obaveze i kapital Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, postaju imovina, obaveze i kapital fonda iz ĉlana 63. ovog zakona.

Vrednost imovine, obaveza i kapitala proceniće ovlašćeno lice, u skladu sa zakonom.

 

Član 67[s1]

Fond iz ĉlana 63. ovog zakona preuzeće sve zaposlene iz Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

 

Član 68[s1]

Podzakonske akte iz ĉlana 239. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04) koji nisu doneti - nadleţni organi duţni su da donesu u roku od šest meseci od dana poĉetka primene ovog zakona.

Podzakonski akt iz ĉlana 37. ovog zakona doneće se, odnosno usaglasiti sa ovim zakonom, u roku od osam dana od dana poĉetka primene ovog zakona.

 

Član 69[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 4. ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stiĉe kad navrši:

1) u 2006. i 2007. godini, 63 godine ţivota (muškarac), odnosno 58 godina ţivota (ţena) i najmanje 20 godina penzijskog staţa;

2) u 2008. godini, 63 godine i šest meseci ţivota (muškarac), odnosno 58 godina i šest meseci ţivota (ţena) i najmanje 19 godina penzijskog staţa;

3) u 2009. godini, 64 godine ţivota (muškarac), odnosno 59 godina ţivota (ţena) i najmanje 18 godina penzijskog staţa;

4) u 2010. godini, 64 godine i šest meseci ţivota (muškarac), odnosno 59 godina i šest meseci ţivota (ţena) i najmanje 17 godina penzijskog staţa.

Odredba stava 1. ovog ĉlana odnosi se i na sticanje prava na invalidsku penziju, kada je uslov za sticanje tog prava gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina ţivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.

 

Član 70[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 7. st. 1. i 2. ovog zakona, pravo na porodiĉnu penziju udova stiĉe kad navrši:

1) u 2006. i 2007. godini, 48 godina ţivota;

2) u 2008. godini, 48 godina i šest meseci ţivota;

3) u 2009. godini, 49 godina ţivota;

4) u 2010. godini, 49 godina i šest meseci ţivota.

Izuzetno od odredbe ĉlana 7. stav 3. ovog zakona, pravo na porodiĉnu penziju udova, koja do smrti braĉnog druga nije navršila 45 godina ţivota, stiĉe kad navrši:

1) u 2006. i 2007. godini, 43 godine ţivota;


2) u 2008. godini, 43 godine i šest meseci ţivota;

3) u 2009. godini, 44 godine ţivota;


4) u 2010. godini, 44 godine i šest meseci ţivota.

 

Član 71[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 8. ovog zakona, pravo na porodiĉnu penziju udovac stiĉe kad navrši:

1) u 2006. i 2007. godini, 53 godine ţivota;


2) u 2008. godini, 53 godine i šest meseci ţivota;


3) u 2009. godini, 54 godine ţivota;

4) u 2010. godini, 54 godine i šest meseci ţivota.

 

Član 72[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 9. ovog zakona, pravo na porodiĉnu penziju roditelj stiĉe kad navrši: 1) u 2006. i 2007. godini, 63 godine ţivota (muškarac), odnosno 58 godina ţivota (ţena);

2) u 2008. godini, 63 godine i šest meseci ţivota (muškarac), odnosno 58 godina i šest meseci ţivota (ţena);

3) u 2009. godini, 64 godine ţivota (muškarac), odnosno 59 godina ţivota (ţena);

4) u 2010. godini, 64 godine i šest meseci ţivota (muškarac), odnosno 59 godina i šest meseci ţivota (ţena).

 

Član 73[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 21. ovog zakona, usklaĊivanje penzije vrši se:

1) od 1. aprila i 1. oktobra 2006. godine, sa kretanjem troškova ţivota i proseĉne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, u procentu koji predstavlja zbir 62,5% procenta rasta, odnosno pada troškova ţivota i 37,5% procenta rasta, odnosno pada zarada;

2) od 1. aprila i 1. oktobra 2007. godine, sa kretanjem troškova ţivota i proseĉne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada troškova ţivota i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada;

3) od 1. aprila i 1. oktobra 2008. godine, sa kretanjem troškova ţivota i proseĉne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, u procentu koji predstavlja zbir 87,5% procenta rasta, odnosno pada troškova ţivota i 12,5% procenta rasta, odnosno pada zarada.

Isplata usklaĊene penzije teĉe od prvog dana u mesecu u kome je izvršeno usklaĊivanje.

UsklaĊivanje penzije u smislu stava 1. ovog ĉlana vrši se na osnovu podataka organa nadleţnog za poslove statistike za prethodnih šest meseci, iskazanih kumulativno.

 

Član 74[s1]

Odredbe ĉlana 76. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04), mogu se primenjivati najduţe pet godina od dana poĉetka primene ovog zakona.

 

Član 75[s1]

Ukoliko proseĉan iznos penzije korisnika u osiguranju zaposlenih isplaćene za prethodnu godinu iznosi manje od 60% od iznosa proseĉne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnoj godini, penzije će se vanredno uskladiti od 1. januara tekuće godine, za procenat kojim se obezbeĊuje da se iznos proseĉne penzije za prethodnu godinu korisnika u osiguranju zaposlenih dovede na nivo od 60% proseĉne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u prethodnoj godini.

Ovo vanredno usklaĊivanje moţe se primenjivati najduţe tri godine od dana poĉetka primene ovog zakona.

 

Član 76[s1]

Odredba ĉlana 18. ovog zakona odnosi se i na zateĉene korisnike starosne odnosno invalidske penzije.

 

Član 77[s1]

Izuzetno od odredbe ĉlana 5. ovog zakona, za osiguranike iz ĉlana 42. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04) starosna granica moţe se sniţavati najviše do 50 godina ţivota zakljuĉno sa 31. decembrom 2009. godine.

Izuzetno od odredbe ĉlana 43. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04) osiguranik iz ĉlana 42. tog zakona kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz ĉlana 19. tog zakona stiĉe pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 50 godina ţivota i 20 godina staţa osiguranja, od ĉega najmanje 10 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, zakljuĉno sa 31. decembrom 2009. godine.

 

Član 78[s1]

Posebnim zakonom urediće se uslovi i naĉin za sticanje prava po osnovu delimiĉne invalidnosti za osiguranike zaposlene i osiguranike samostalnih delatnosti.

 

Član 79[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2006. godine, osim odredaba ĉl. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44, 45, 47. i 48, ĉlana 49. stav 1. i ĉl. 53, 59. i 60. ovog zakona, koje će se primenjivati od 1. januara 2008. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

 

Član 3[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije", a ĉlan 1. ovog zakona primenjuje se od 1. januara 2008. godine.

 

Samostalni član Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 107/2009)

 

Član 2[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 75/2014)

 

Prelazne odredbe

Član 68[s4]

Poljoprivrednici koji su, do dana poĉetka primene ovog zakona, stekli svojstvo osiguranika u skladu sa Zakonom, obavezno su osigurani i prema ovom zakonu od dana njegovog stupanja na snagu.

Poljoprivrednici koji, do dana stupanja na snagu ovog zakona, nisu stekli svojstvo osiguranika, u skladu sa Zakonom, a nemaju navršenih 50 (muškarac), odnosno 45 (ţena) godina ţivota, obavezno su osigurani prema ovom zakonu, od dana njegovog stupanja na snagu.

Osiguranici kojima prestane svojstvo osiguranika po osnovu zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti posle stupanja na snagu ovog zakona, a otpoĉnu da se bave poljoprivredom, obavezno su osigurani prema ovom zakonu, od dana poĉetka obavljanja te delatnosti, ako nisu stariji od 65 (muškarac), odnosno 60 (ţena) godina ţivota.

 

Član 69[s4]

(Brisan)

 

Član 70[s4]

Izuzetno od ĉlana 9. stav 2. ovog zakona, starosna granica moţe se sniţavati najviše do:

1) u 2011. godini, 53 godine i ĉetiri meseca ţivota;


2) u 2012. godini, 53 godine i osam meseci ţivota;


3) u 2013. godini, 54 godine ţivota;

4) u 2014. godini, 54 godine i ĉetiri meseca ţivota;

5) u 2015. godini, 54 godine i osam meseci ţivota.

 

Član 71[s4]

Izuzetno od ĉlana 13. ovog zakona, odnosno od ĉlana 29. stav 1. Zakona, pravo na porodiĉnu penziju udova stiĉe kad navrši:

1) u 2011. godini, 50 godina ţivota;

2) u 2012. godini, 50 godina i šest meseci ţivota;

3) u 2013. godini, 51 godinu ţivota;

4) u 2014. godini, 51 godinu i šest meseci ţivota;

5) u 2015. godini, 52 godine ţivota;

6) u 2016. godini, 52 godine i šest meseci ţivota.

Izuzetno od ĉlana 13. ovog zakona, odnosno ĉlana 29. stav 2. Zakona, pravo na porodiĉnu penziju udova, koja je do smrti braĉnog druga navršila 45 godina ţivota stiĉe kad navrši:

1) u 2011. godini, 50 godina ţivota;


2) u 2012. godini, 50 godina i šest meseci ţivota;

3) u 2013. godini, 51 godinu ţivota;


4) u 2014. godini, 51 godinu i šest meseci ţivota;

5) u 2015. godini, 52 godine ţivota;


6) u 2016. godini, 52 godine i šest meseci ţivota.

Izuzetno od ĉlana 13. ovog zakona, odnosno ĉlana 29. stav 3. Zakona, udova koja u toku trajanja prava na porodiĉnu penziju steĉenog na naĉin iz ĉlana 29. stav 1. taĉ. 2) i 3) Zakona, trajno zadrţava pravo na porodiĉnu penziju i udova kojoj pravo na porodiĉnu penziju prestane posle navršene 45 godine ţivota moţe ponovo ostvariti pravo na porodiĉnu penziju kad navrši:

1) u 2011. godini, 50 godina ţivota;


2) u 2012. godini, 50 godina i šest meseci ţivota;

3) u 2013. godini, 51 godinu ţivota;


4) u 2014. godini, 51 godinu i šest meseci ţivota;

5) u 2015. godini, 52 godine ţivota;


6) u 2016. godini, 52 godine i šest meseci ţivota.

 

Član 72[s4]

Izuzetno od ĉlana 14. ovog zakona, odnosno ĉlana 30. stav 1. Zakona, pravo na porodiĉnu penziju udovac stiĉe kad navrši:

1) u 2011. godini, 55 godina ţivota;
2) u 2012. godini, 55 godina i šest meseci ţivota; 3) u 2013. godini, 56 godina ţivota;
4) u 2014. godini, 56 godina i šest meseci ţivota; 5) u 2015. godini, 57 godina ţivota;
6) u 2016. godini, 57 godina i šest meseci ţivota.

Izuzetno od ĉlana 14. ovog zakona, odnosno ĉlana 30. stav 3. Zakona, udovac koji u toku trajanja prava na porodiĉnu penziju steĉenog na naĉin iz ĉlana 30. stav 1. taĉ. 2) i 3) Zakona, trajno zadrţava pravo na porodiĉnu penziju kad navrši:

1) u 2011. godini, 55 godina ţivota;


2) u 2012. godini, 55 godina i šest meseci ţivota;

3) u 2013. godini, 56 godina ţivota;


4) u 2014. godini, 56 godina i šest meseci ţivota;

5) u 2015. godini, 57 godina ţivota;


6) u 2016. godini, 57 godina i šest meseci ţivota.

 

Član 73[s4]

(Brisan)

 

Član 74[s4]

Izuzetno od ĉlana 25. stav 1. ovog zakona, osiguraniku ţeni uvećava se staţ osiguranja za odreĊivanje visine starosne penzije, kao i staţ osiguranja i penzijski staţ za odreĊivanje visine invalidske penzije, i to:

1) u 2011. i 2012. godini, za 15%;

2) u 2013. godini, za 14%;


3) u 2014. godini, za 13%;


4) u 2015. godini, za 12%;

5) u 2016. godini, za 11%;

6) u 2017. godini, za 10%;

7) u 2018. godini, za 9%;

8) u 2019. godini, za 8%;

9) u 2020. godini, za 7%.

 

Član 75[s4]

Akt iz ĉlana 23. ovog zakona kojim se utvrĊuju radna mesta odnosno poslovi na kojima se staţ osiguranja raĉuna sa uvećanim trajanjem, i stepen uvećanja staţa osiguranja za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, civilna lica na sluţbi u Vojsci Srbije i profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, doneće se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 76[s4]

Odredbe ĉlana 76. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluţbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09), primenjivaće se zakljuĉno sa 31. decembrom 2015. godine.

 

Član 77[s4]

Izuzetno od ĉlana 33. ovog zakona, penzija će se od 1. decembra 2010. godine uskladiti tako što će se povećati za 2%.

Izuzetno od ĉlana 33. ovog zakona, penzija se usklaĊuje:

- od 1. aprila 2011. godine sa kretanjem potrošaĉkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodna tri meseca;

- od 1. oktobra 2011. i od 1. aprila 2012. godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošaĉkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja polovinu realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini ukoliko je taj rast pozitivan.

 

Član 78[s4]

Penzijski staţ na osnovu koga profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije stiĉu i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, obuhvata i vreme koje je, kao staţ osiguranja i poseban staţ, raĉunato u penzijski staţ prema propisima koji su se do poĉetka primene ovog zakona primenjivali na profesionalna vojna lica.

 

Član 79[s4]

Poslove obezbeĊivanja i sprovoĊenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadleţnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

ObezbeĊivanje i sprovoĊenje penzijskog i invalidskog osiguranja iz stava 1. ovog ĉlana, u odnosu na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja odnosi se na pravo na penziju, pravo na dodatak za pomoć i negu i pravo na novĉanu naknadu za telesno oštećenje. Pravom iz penzijskog i invalidskog osiguranja smatra se i pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Danom preuzimanja poslova obezbeĊivanja i sprovoĊenja penzijskog i invalidskog osiguranja iz stava 1. ovog ĉlana, Republiĉki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje preuzeće imovinu, obaveze i zaposlene od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Obim i naĉin preuzimanja iz stava 3. ovog ĉlana bliţe će se urediti aktom Vlade u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog ĉlana, preuzimanje se ne odnosi na obaveze dospelih a neizmirenih novĉanih potraţivanja korisnika vojnih penzija, po osnovu delimiĉnog usklaĊivanja penzija i novĉanih naknada, utvrĊenih u ĉlanu 193. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije ("Sluţbeni glasnik RS", br. 116/07 i 88/09), a nastalih do stupanja na snagu ovog zakona, za koje će se sredstva obezbediti u budţetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom i posebnim aktom Vlade.

Vrednost imovine, obaveza i kapitala proceniće ovlašćeno lice, u skladu sa zakonom.

 

Član 80[s4]

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeĊuju se u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budţetu Republike Srbije, poĉev od 1. januara 2012. godine.

 

Član 81[s4]

Ĉlan 31. ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2010. godine za osiguranike iz ĉlana 42. Zakona.

 

Član 82[s4]

Odredbe ĉl. 240-260, ĉl. 262-272, ĉl. 274. i 275. i ĉl. 276. i 277, u delu koji se odnosi na penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, poglavlja XVI Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Sluţbeni list SRJ", br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i "Sluţbeni list SCG", br. 7/05 i 44/05), kao i odredbe ĉlana 192. st. 2, 3. i 4. Zakona o Vojsci Srbije ("Sluţbeni glasnik RS", br. 116/07 i 88/09), primenjivaće se zakljuĉno sa 31. decembrom 2011. godine kada prestaju da vaţe.

Odredba ĉlana 192. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije prestaje da vaţi sa 31. decembrom 2014. godine.

 

Član 83[s4]

Ĉlan 257. Zakona primenjivaće se i na korisnike koji su penzije ostvarili prema propisima koji su se primenjivali na profesionalna vojna lica zakljuĉno sa 31. decembrom 2011. godine.

 

Član 84[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba ĉl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju poĉev od 1. januara 2012. godine.

Samostalni član Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

 

Član 2[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)

 

Član 18[s6]

Akti iz ĉlana 56. Zakona usaglasiće se sa ĉlanom 6. ovog zakona, odnosno sa izmenjenim ĉlanom 42. Zakona, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 19[s6]

Zaposleni, kojima u skladu sa ĉlanom 18. ovog zakona, prestane pravo na raĉunanje staţa osiguranja sa uvećanim trajanjem, mogu ostvariti pravo na sniţavanje starosne granice, utvrĊeno ĉlanom 20. Zakona, uz odreĊivanje visine te penzije na naĉin na koji se ostvaruje pravo na prevremenu starosnu penziju, odnosno uz umanjenje penzije.

 

Član 22[s6]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba ĉl. 14. do 17. ovog zakona,

koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i odredbe ĉlana 9. ovog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2032. godine.

 

Trascina file per caricare