Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom ureduju se prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i obaveze organa vlasti u Republici Srpskoj da poštuju i štite, ocuvaju i razvijaju etnicki, kulturni, jezicki i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u Republici Srpkoj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

Član 2.

Nacionalna manjina u smislu ovog zakona je dio stanovništva – državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda, a sacinjavaju je gradani istog ili slicnog etnickog porijekla, iste ili slicne tradicije, obicaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne istorijske prošlosti i drugih karakteristika.

Republika Srpska štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Ceha, Italijana, Jevreja, Madara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog c lana.

 

Član 3.

Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo da slobodno bira da se prema njemu ophode ili ne ophode kao takvim i ne smije doCi u nepovoljan položaj zbog takvog opredeljenja, a bilo kakav oblik diskriminacije po tom osnovu je zabranjen.

Nije dozvoljena asimilacija pripadnika nacionalnih manjina.

 

Član 4.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodu organizovanja i okupljanja radi izražavanja i zaštite svojih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i politickih sloboda, prava, interesa, potreba i identiteta.

 

Član 5.

Republika Srpska omoguCava i finansijski podržava održavanje i razvoj odnosa izmedu pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj sa pripadnicima nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu i sa narodima u njihovim maticnim državama.

Republika Srpska, gradovi i opštine, dužni su predvidjeti u svojim budžetima sredstva za pomoC udruženjima gradana koja okupljaju pripadnike nacionalnih manjina, a u cilju ostvarivanja prava propisanih ovim zakonom.

Vlada Republike Srpske je dužna, da uz prethodno mišljenje Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, donijeti odluku kojom Ce biti bliže odredeni kriteriji i nacin raspodjele sredstava iz stava 1 ovog Člana.

 

Član 6.

U gradovima, opštinama i mjesnim zajednicama gdje pripadnici nacionalnih manjina cine veCinu stanovništva, dužni su poštovati prava pripadnika drugih nacionalnih maljina kao i konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, uvažavajuCi nacela njihove potpune ravnopravnosti.

 

II. ZNAKOVI I SIMBOLI

 

Član 7.

Pripadnici nacionalnih manjina mogu slobodno isticati i nositi znakove i simbole nacionalne manjine kojoj pripadaju kao i njenih organizacija, udruženja i institucija.

Prilikom upotrebe znakova i simbola, pripadnici nacionalnih manjina obavezni su isticati službene znakove i simbole Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kao i simbole i znakove opština i gradova, u skladu sa njihovim propisima.

 

III. UPOTREBA JEZIKA

 

Član 8.

Republika Srpska priznaje i štiti pravo svakom pripadniku nacionalne manjine korištenje svog jezika slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno.

Pravo iz stava 1. ovog Člana, podrazumjeva i pravo pripadniku nacionalne manjine da koristi svoje ime i prezime na jeziku manjine i da zahtjeva da kao takvo bude u javnoj upotrebi.

 

Član 9.

U opštinama, gradovima i mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine cine apsolutnu ili relativnu veCinu stanovništva, organi vlasti obezbjeduju da se jezik manjine koristi izmedu tih pripadnika i organa vlasti, da natpisi institucija budu ispisani na jeziku manjine, te da lokalni nazivi, imena ulica i drugih topografskih oznaka namijenjenih javnosti budu istaknuti i na jeziku manjine koja to zahtjeva.

Opštine i gradovi mogu u svojim statutima utvrditi, da prava iz stava 1. ovog Člana mogu koristiti pripadnici nacionalne manjine i kada ne cine apsolutnu ili relativnu veCinu stanovništva, veC kada u gradu, opštini, mjesnoj zajednici ili naseljenom mjestu tradicionalno stanuje znatan broj lica pripadnika nacionalne manjine.

 

IV. OBRAZOVANjE

 

Član 10.

Pripadnici nacionalnih manjina mogu osnovati i voditi vlastite privatne institucije za obrazovanje i strucno usavršavanje.

Finansiranje institucija iz stava 1. ovog Člana, dužni su osigurati pripadnici nacionalnih manjina.

 

Član 11.

U okviru predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštinama, gradovima i u naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalnih manjina cine apsolutnu ili relativnu veCinu stanovništva, obezbjeduje se obrazovanje na jeziku manjine. Ako pripadnici nacionalnih manjina to zahtijevaju, obezbjeduje se ucenje njihovog jezika, književnosti, istorije i kulture na jeziku manjine kojoj pripadaju kao dodatnu nastavu, nezavisno od broja pripadnika nacionalne manjine, u skladu sa opštim aktima o izvodenju nastave.

Radi ostvarivanja prava iz stava 1. ovog Člana, obezbjeduju se potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srpske, za realizaciju programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u budžetima opština i gradova u oblasti predškolskog obrazovanja, a odnosi se na osposobljavanje nastavnika koji Ce izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, prostor i druge uslove za izvodenje dodatne nastave i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.

 

V. INFORMISANjE

 

Član 12.

Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica i izdavanje novina i drugih štampanih informativnih novina, na jezicima manjina kojim pripadaju.

 

Član 13.

Radio i televizijske stanice ciji su osnivaci Republika Srpska, opštine i gradovi, koji ostvaruju ulogu javne službe, dužni su u svojim programskim šemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina a mogu obezbjediti i druge sadržaje na jezicima manjina. Upravni i redakcijski odbori dužni su obezbijediti ucešCe pripadnika nacionalnih manjina prilikom utvrdivanja programske šeme, koja se odnosi na nacionalne manjine, uz prethodno mišljenje Saveza i Savjeta nacinalnih manjina.

Radio televizija Republike Srpske je dužna najmanje jednom sedmicno obezbijediti posebnu informativnu emisiju za pripadnike nacionalnih manjina na njihovim jezicima.

Opštine i gradovi Ce svojim propisima utvrditi prava pripadnika nacionalnih manjina iz stava 1. ovog Člana, polazeCi od razmjera zastupljenosti nacionalnih manjina u opštini, gradu i naseljenom mjestu.

 

VI. KULTURA

 

Član 14.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo osnivati biblioteke, videoteke, kulturne centre, muzeje, arhive, kulturna, umjetnicka i folklorna društva i sve druge oblike slobode kulturnog izražavanja, te brinuti se o održavanju svojih spomenika kulture i kulturnog nasljeda.

U gradovima, opštinama i mjesnima zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine cine preko jedne treCine stanovništva, u institucijama u oblasti kulture, obezbjeduje se sadržaj na jezicima nacionalnih manjina.

Arhivi, muzeji i ustanove za zaštitu spomenika kulture u Republici Srpskoj su dužne u svojim programima i sadržajima obezbjediti srazmjernu zastupljenost svih nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i štititi spomenicko blago i kulturnu baštinu nacionalnih manjina.

 

VII. EKONOMSKO-SOCIJALNA PRAVA

 

Član 15.

U gradovima, opštinama i mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina cine apsolutnu ili relativnu veCinu stanovništva, u finansijskim, bankarskim, poštanskim i drugim službama javnog sektora, kroz uplatnice, obrasce i formulare, te u bolnicama, domovima za stara lica i drugim socijalnim ustanovama obavezno se omoguCava upotreba jezika manjina.

 

VIII. UCESTVOVANjE U ORGANIMA VLASTI

 

Član 16.

Pripadnici nacionalnih manjina iz Člana 2. ovog zakona, imaju pravo na zastupljenost u organima vlasti i javnim službama na svim nivoima, srazmjerno procentu njihovog ucešCa u stanovništvu prema posljednjem popisu stanovništva.

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, predlaže kandidate iz reda nacionalnih manjina, shodno Članu 2 ovog zakona.

Predstavnici nacionalnih manjina u strukturama vlasti, predstavnici su svih nacionalnih manjina i dužni su štititi interese svih nacionalnih manjina.

Nacin zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, kao i u javnim službama, urediCe se propisima Republike Srpske, opština i gradova.

 

Član 17.

Narodna skupština Republike Srpske, Ce osnovati Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske, kao posebno savjetodavno tijelo, koje Ce sacinjavati pripadnici nacionalnih manjina iz Člana 2. ovog zakona.

Narodna skupština Republike Srpske, bira Savjet nacinalnih manjina Republike Srpske, iz reda kandidata koje predlaže Savez nacionalnih manjina.

 

Član 18.

Savjet nacionalnih manjina davaCe mišljenja, savjete i prijedloge Narodnoj skupštini Republike Srpske i drugim republickim organima o svim pitanjima koja se ticu prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske može delegirati strucnjaka u Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Član 19.

Novcanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM, kazniCe se za prekršaj pravno lice ako:
1. u programskoj šemi ne predvidi posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina (Član 13. ovog

zakona);
2. ne omoguCi upotrebu jezika nacionalnih manjina u skladu sa Članom 15. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog Člana, kazniCe se odgovorno lice u pravnom licu, novcanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 20.

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiCe se propisi Republike Srpske, opština, gradova sa odredbama ovog zakona.

U roku od 3 mjeseca, Narodna skupština Republike Srpske, Ce osnovati Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske.

 

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 01-970 /04

Datum: 16. decembar 2004. godine

 

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE

Dušan Stojičić