Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUT

Saveza jevrejskih opština Srbije

1907

 

Član 1.

Osnivači Saveza jevrejskih opština Srbije su jevrejske opštine Beograd, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Zemun, Pančevo, Sombor, Kikinda, Niš i Priština sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu: osnivači), koje su nastavljači kontinuiteta sa pravnim subjektivitetom jevrejske verske zajednice stečenim na osnovu Zakona o verskoj zajednici Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji (Sl. nov. KJ br. 301/1929).

Osnivači Saveza jevrejskihopština Srbije imaju svojstvo pravnog lica u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama i svoju osnovnu delatnost obavljaju na svom području, koje podrazumeva područje administrativne opštine i administrativno područje ugaslih jevrejskih opština čiji su pravni sledbenici, i to: JO Beograd za administrativno područje opština Beograd, Novi Pazar, Šabac, Smederevo, požarevac i Kragujevac, JO Niš za administrativno područje opština Niš, Leskovac i Pirot, JO Novi Sad za administrativno područje opština Novi Sad, Bačka Palanka, grad Kula, Temerin, Titel, Vrbas, Bečej, Šid, Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma, Bač, Bački Petrovac, Irig, Beočin, Žabalj, Srbobran i Sremski Karlovci, JO Subotica za administrativno područje opština Subotica, Ada, Senta, Kanjiža, Bačka Topola i Mali Iđoš, JO Zrenjanin za administrativno područje opština Zrenjanin i Novi Bečej, JO Zemun za administrativno područje opština Zemun i Stara Pazova, JO Pančevo za administrativno područje opština Pančevo, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac, JO Sombor za administrativno područje opština Sombor, Odžaci, Apatin i Kula, JO Kikinda za administrativno područje opština Kikinda i Novi Kneževac, i JO Priština za administrativno područje opština Priština i Kosovska Mitrovica.

UVODNE ODREDBE

Član 2.

Savez jevrejskih opština Srbije (u daljem tekstu: Savez) zajednički je organ osnivača i predstavlja jevrejsku zajednicu Srbije u zemlji i inostranstvu.

Organi Saveza su najviša tela jevrejske verske i nacionalne zajednice u Srbiji.

Opštine mogu da ostvaruju i neposrednu saradnju i održavaju odnose sa državnim organima Republike Srbije, drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 3.

Osnovni ciljevi Saveza su:

- očuvanje i negovanje tradicije i običaja jevrejskog naroda;

- negovanje jevrejskog nacionalnog identiteta;

- iniciranje i podržavanje aktivnosti u oblasti jevrejske kulture i obrazovanja;

- stvaranje uslova za upoznavanje i upražnjavanje jevrejske vere za sve članove;

- aktivan rad na obrazovanju dece i omladine u „Hederu“ i „Talmud Tori“ u skladu sa osnovnim principima jevrejske vere i tradicije;

- „cedaka“ – humanitarni rad i socijalna aktivnost na principima jevrejske solidarnosti;

- suprotstavljanje asimilaciji jevrejske zajednice, uz poštovanje verskih, nacionalnih i etničkih prava, tradicija i kultura drugih naroda;

- suprotstavljanje antisemitizmu, rasnoj netrpeljivosti i svakom obliku mržnje i diskriminacije, te narušavanju osnovnih ljudskih prava i sloboda;

- očuvanje sećanja na Holokaust,

- održavanje posebnih veza sa jevrejskim zajednicama iz okolnih zemalja, sa udruženjem Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu, sa državom Izrael i drugim delovima jevrejskog naroda u svetu;

- saradnja sa jevrejskim organizacijama i drugim verskim, nacionalnim i humanitarnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Savez svoje ciljeve ostvaruje neposredno preko organa Saveza ili u saradnji sa osnivačima.

Član 4.

Savez ima svojstvo pravnog lica.

Sedište saveza je u Beogradu, u Ulici Kralja Petra I br. 71a.

Savez ima okrugli pečat na kojem uz unutrašnju ivicu piše Savez jevrejskih opština Srbije na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, a u sredini pečata nalazi se Magen David.

Član 5.

savezu mogu pristupiti i novoosnovane jevrejske opštine u Srbiji, o čemu odluku donosi Skupština na predlog Izvršnog odbora Saveza.

savezu se mogu pridružiti i druge jevrejske organizacije sa sedištem u Srbiji, o čemu odluku donosi Skupština na predlog Izvršnog odbora Saveza, s tim da se prethodno pribavi saglasnost jevrejske opštine kojoj teritorijalno pripada podnosilac zahteva za pridruživanje. Međusobni odnosi Saveza i pridružene jevrejske organizacije uređuju se posebnim ugovorom.

Jevrejske opštine i jevrejske organizacije koje podnesu zahtev za pristupanje tj. pridruživanje istovremeno daju izjavu kojim prihvataju odredbe ovog statuta i svih važećih opštih akata koji uređuju međusobne odnose osnivača i Saveza.

Član 6.

Osnivači mogu istupiti iz Saveza.

U slučaju istupanja, međusobni odnosi između istupajućeg i ostalih osnivača i istupajućeg osnivača i Saveza uređuju se posebnim sporazumom, kojio sadrži naročito vreme prestanka svojstva osnivača, finansijske obaveze između istupajućeg i ostalih osnivača i Saveza (obračun, dugovanja i potraživanja), preuzete obaveze i garancije prema domaćim i stranim donatorima odnosno kreditorima i obaveze, garancije i sporazumni način korišćenja imovine kojom istupajući osnivač raspolaže nakon povrata oduzete jevrejske imovina na području čiji je pravni sledbenik.

Sporazum, u ima Saveza, zaključuje Skupština Saveza.

Član 7.

Osnivači saveza su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i obaveza u okviru Saveza.

ORGANI SAVEZA

Član 8.

Organi Saveya su:

Skupština

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Predsednik

Mandat svih organa je četiri godine.

Član 9.

Za člana organa Saveza ili nosioca funkcije može biti izabran svaki punoletni član jevrejske opštine, koji po pravilima osnivača čiji je član, ima aktivno i pasivno biračko pravo, izuzev u slučajevima utvrđenim ovim statutom.

Član 10.

Članovi organa Saveza ili nosioci funkcija ne mogu biti funkcioneri političkih partija ili lica koja su se kandidovala ili istupala na izbornim listama političkih partija i lica zaposlena u administraciji Saveza i osnivača.

Članovi organa Saveza ili nosioci funkcija ne mogu biti lica koja su u direktnom ili indirektnom poslovnom odnosu sa Savezom ili osnivačima, ako su osnivači, vlasnici ili suvlasnici privrednih društava ili radnji preduzetnika ili imaju bilo kakav neposredni ili posredni interes u tim društvima ili radnjama, na bilo koji način koji se može smatrati sukobom interesa.

SKUPŠTINA SAVEZA

Član 11.

Skupštinu Saveza čine delegati iz svih osnivača.

Broj delegata koje ima svaki osnivač, kao i način izbora utvrđuje Izvršni odbor na osnovu sledećih merila:

- po jedan delegat na svaku stotinu članova i svaku započetu stotinu članova od 101 do 600.

- po jedan delegat na svake započete dve stotine članova od 601 do 1200.

- po jedan delegat na svake započete tri stotine članova preko 1200.

- broj članova osnivača utvrđuje se na osnovu evidencije o plaćenoj članarini iz prethodne kalendarske godine.

Član 12.

Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja, pismenim putem.

Poziv sadrži predlog dnevnog reda sa pismenim materijalom kao obrazloženjem.

Redovna skupština se saziva jednom godišnje, a svake četvrte godine redovna skupština je ujedno i zborna.

Član 13.

Vanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor na osnovu svoje odluke, zahteva najmanje dva osnivača i obrazloženog zahteva Nadzornog odbora Saveza.

Poziv za vanrednu skupštinu se upućuje u pismenom obliku sa predlogom dnevnog reda i pismenim materijalom kao obrazloženjem, najkasnije 10 dana pre zakazane skupštine.

Ukoliko Izvršni odbor vanrednu skupštinu ne sazove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, vanrednu skupštinu može da sazove podnosilac zahteva.

Član. 14.

Sem delegata iz člana 11. Statuta, u radu Skupštine učestvuju članovi Izvršnog odbora, nadzornog odbora, predsednik i zamenik predsednika, koji su po položaju delegati i u istom svojstvu učestvuju u radu Skupštine, s tim što oni ne mogu glasati o izboru, opozivu i razrešenju članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika.

Član 15.

Rad Skupštine je javan.

U izuzetnim slučajevima, Skupština može odlučiti da sednica ili pojedini delovi sednice budu zatvoreni za javnost.

 

Član 16.

Nadležnosti Skupštine:

- razmatra zajedničke elemente za godišnje programe i aktivnosti;

- razmatra godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika Saveza, osnivača i pridruženih članova;

- donosi budžet i godišnji račun Saveza sa iskazom bilansa stanja na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;

- usklađuje načelna pitanja i opštu politiku saveza kao verske i etničke organizacije;

- utvrđuje minimum kriterijuma o uslovima za prijem u članstvo jevrejske opštine ili u članstvo saveza jevrejskih opština Srbije;

- bira, razrešava i opoziva članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza;

- smenjuje izabrane članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza koji nisu aktivni i li ne rade odgovorno;

- daje mišljenje o članstvu Saveza u međunarodnim jevrejskim organizacijama;

- odlučuje o pristupanju novih opština u članstvo Saveza na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;

- donosi, menja, dopunjava i tumači Statut;

- na osnovu odluke osnivača, donosi konačnu odluku o prestanku rada Saveza;

- odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

Član 17.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo od tri člana, koja se biraju od članova prisutnih na Skupštini.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik, koji verifikuje Radno predsedništvo u roku od 20 dana od održavanja sednice.

Zapisnik se dostavlja delegatima i osnivačima u daljem roku od 10 dana posle verifikacije.

Član 18.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih izabranih delegata.

Odluke Skupštine su punopravne ako u njenom radu učestvuje više od polovine izabranih delegata.

Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem. Odluku o načinu glasanja donosi Skupština na samoj sednici.

IZVRŠNI ODBOR

Član 19.

Izvršni odbor se sastoji od članova:

- po funkciji, predsednika jevrejskih opština koje su izabrali osnivači,

- predsednika Saveza i zamenika predsednika Saveza koje bira Skupština Saveza;

- tri predstavnika iz osnivačkih opština Beograd, Novi Sad i Subotica, koje, na osnovu predloga iz matičnih opština, bira Skupština Saveza.

U slučaju sprečenosti člana Izvršnog odbora po funkciji, u radu Izvršnog odbora zamenjuje ga potpredsednik ili lice sa pismenim ovlašćenjem iz te opštine.

Član 20.

Mandat članova Izvršnog odbora počinje i završava se istovremeno sa mandatom članova Nadzornog odbora i predsednika Saveza.

Član 21.

Sednice Izvršnog odbora su javne. Izvršni odbor može odlučiti da pojedine sednice ili delovi sednice budu zatvoreni za javnost.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se, po pravilu, tromesečno.

Sednici Izvršnog odbora mogu da prisustvuju počasni članovi, koje, po posebnoj odluci, imenuje Izvršni odbor iz redova dugogodišnjih aktivista u opštinama i organima Saveza i istaknutih jevrejskih javnih i kulturnih radnika.

Član 22.

Sednicom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Saveza, a u slučaju njegove sprečenosti, zamenik predsednika Saveza, ili, u slučaju trajne sprečenosti predsednika i odsutnosti i zamenika predsednika Saveza, lice koje članovi Izvršnog odbora odrede na samoj sednici.

Član 23.

na sednici Izvršnog odbora, odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Izvršni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

Izvršni odbor odluke donosi javnim ili tajnim glasanjem. Odluku o načinu glasanja Izvršni odbor donosi na samoj sednici.

Na sednicama Izvršnog odbora, vodi se zapisnik, koji se sačinjava u roku od sedam dana po održanoj sednici i dostavlja članovima Izvršnog odbora. Zapisnik potpisuju zapisničar i lice koje je predsedavalo sednici.

 

Član 24.

Predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije saziva sednice Izvršnog odbora u skladu sa članom 21. ovog Statuta.

Izvršni odbor može da se sazove i na osnovu:

- zahteva šest članova Izvršnog odbora

- zahteva Nadzornog odbora

- zahteva jednog osnivača.

Predsednik Saveza saziva sednicu u roku od 15 dana od prijema zahteva, a po proteku tog roka, sednicu saziva podnosilac zahteva.

Član 25.

Nadležnosti Izvršnog odbora:

- donosi odluke o svim tekućim poslovima Saveza koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine;

- imenuje nosioce projekata i koordinira rad sa Savezom i organima i radnim telima osnivača;

- donosi opšta akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza;

- ustanovljava, ukida i određuje organizaciju rada i način poslovanja ustanova Saveza;

- predlaže Skupštini budžet i završni račun Saveza na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;

- utvrđuje i sprovodi operativne osnove zajedničkih jednogodišnjih i višegodišnjih programa i aktivnosti osnivača;

- određuje stalna i povremena radna i koordinaciona tela i određuje njihov delokrug;

-  ustanovljava, ukida i određuje organizaciju i način rada administracije Saveza i obavlja funkciju poslodavca lica zaposlenih u Savezu;

- predlaže prijem nove jevrejske opštine ili jevrejske organizacije i predlog dostavlja Skupštini Saveza na potvrđivanje;

- odlučuje o podeli svih priznanja Saveza, osim upisa u Zlatnu knjigu KKL;

- određuje lica koja će učestvovati u radu međunarodnih jevrejskih organizacija ili biti birana u njihova rukovodstva u slučajevima kada se članovi rukovodstva u tim organizacijama biraju po pozivu;

- imenuje počasne članove Izvršnog odbora;

- u vanrednim okolnostima, a iz razloga hitnosti, uz prethodnu konsultaciju sa osnivačima, rešava o načelnim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, koja Skupština naknadno potvrđuje;

- ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim državnim organima, verskim i društvenim organizacijama u zemlji, svim jevrejskim organizacijama u inostranstvu i državom Izrael;

- vodi materijalno i finansijsko poslovanje i upravlja dodeljenom imovinom;

- utvrđuje predlog visine članarina za osnivače i pridružene članove.

 

RADNI ODBOR

Član 26.

radni odbor je stalno radno telo Izvršnog odbora. Sačinjavaju ga predsednik Saveza, zamenik predsednika, predsednici osnivačkih opština Beograd, Novi Sad, Subotica i jedan zajednički rotirajući delegat ostalih manjih opština.

Radni odbor se sastaje jednom mesečno, tj. po potrebi, i donosi zaključke o svim pitanjima u vezi sa pripremama i predlozima odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora.

Zaključci koji ne mogu da se donesu jednoglasno prosleđuju se Izvršnom odboru na dalje razmatranje i odlučivanje.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 27.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština Saveza na mandatni period od četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora moraju da budu iz različitih osnivača.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti biran u druge organe Saveza ili osnivača.

Član 28.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

Na sednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Nadzornog odbora, a on se potom dostavlja ostalim članovima Nadzornog odbora i predsedniku Saveza.

Član 29.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje Saveza i ima prava uvida u svu dokumentaciju Saveza u vezi sa finansijskim i materijalnim poslovanjem.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje osnivača i pridruženih organizacija u pogledu namenskog trošenja sredstava koja osnivači i pridružene organizacije dobijaju preko Saveza.

Nadzorni odbor kontrolu obavlja tromesečno.

U slučaju da utvrdi nepravilnost, Nadzorni odbor je dužan da izvesti Izvršni odbor i predloži rok za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju da Izvršni odbor ne otkloni uočenu nepravilnost, Nadzorni odbor može da sazove sednicu Skupštine sa zahtevom da Skupština donese konačnu odluku o neslaganju između Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Član 30.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu osnivačima i Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor svoje primedbe i konkretne predloge može u svako doba podneti Izvršnom odboru.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati svakoj sednici Izvršnog odbora po pozivu ili sopstvenoj inicijativi.

PREDSEDNIK SAVEZA

Član 31.

Predsednik Saveza predstavlja Savez prema trećim licima u zemlji i inostranstvu.

Predsednik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza.

Predsednik Saveza zajedno sa zamenikom predsednika Saveza, stara se o sprovođenju odluka svih organa Saveza, koordinira rad tela i ustanova Saveza i obavlja i druge poslove predviđene Statutom ili poslove koje mu, u pojedinim hitnim slučajevima, izričito povere Izvršni odbor ili Sjupština Saveza.

Predsednika Saveza u slučaju njegove sprečenosti, ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, član Izvršnog odbora kojeg odredi.

Za svoj rad predsednik odgovara osnivačima i Skupštini saveza, kojima podnosi izveštaj o radu.

Član 32.

Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza biraju se na mandatni period od četiri godine.

Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza u istom mandatnom periodu moraju biti iz različitih osnivača.

Predsednik Saveza ne može istovemeno biti biran u druge organe osnivača ili Saveza.

Odredbe o sukobu interesa iz čl. 10 ovog Statuta odnose se i na predsednika Saveza.

Član 33.

Predsednik saveza izvršava odluke Skupštine, predstavlja i zastupa Savez po svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Saveza, učestvuje u radu svih povremenih i stalnih radnih tela.

Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez u Savetu za nacionalne manjine.

Član 34.

Predsednik Saveza bira se na Izbornoj skupštini Saveza tajnim glasanjem.

Na Izbornoj skupštini delegati se opredeljiju prema izbornoj listi na kojoj bi trebalo da se nalaze najmanje dva kandidata.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati predaju i svoj program rada za mandatni period za koji se vrši izbor. Kandidatura bez programa rada se ne prihvata.

Program kandidata se dostavlja osnivačima najmanje 15 dana pre održavanja izbora.

Skupština utvrđuje izbornu listu na Izbornoj skupštini.

Izbore sprovodi tročlana komisija iz redova članova delegata prisutnih na Skupštini.

Ukoliko su dva kandidata za izbor predsednika dobila isti broj glasova, glasanje se ponavlja, a ako rezultat ponovljenog glasanja bude isti, Izborna skupština se odlaže i glasanje ponavlja najkasnije u roku od 15 dana.

Ukoliko je na izbornoj listi samo jedan kandidat, smatraće se da je izabran ako je dobio 50% plus jedan glas od ukupnog broja delegata koji imaju pravo glasa.

Zamenik predsednika Saveza i tri predstavnika iz osnivačkih opština Beograd, Novi Sad i Subotica biraju se po postupku predviđenom za predsednika, izuzev obaveze podnošenja programa rada.

RADNA TELA I USTANOVE SAVEZA

Član 35.

Izvršni odbor Saveza može, ako se ukaže potreba, da obrazuje stalne i povremene komisije, savetodavna i koordinaciona tela, koja rade saglasno odlukama Izvršnog odbora i odgovaraju mu za svoj rad.

U radnim telima mogu biti angažovani članovi Izvršnog odbora i drugi aktivni jevrejski javni i kulturni radnici.

Član 36.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta, Savez izdaje mesečno glasilo na srpskom jeziku Bilten Saveza – Jevrejski pregled.

Radi blagovremenog obaveštavanja članstva, Savez može da ima i druga štampana ili elektronska sredstva informisanja.

Izvršni odbor Saveza obavlja funkciju Izdavačkog saveta, u čiji sastav, po odluci Izvršnog odbora, mogu biti imenovani ugledni jevrejski javni i kulturni radnici.

Glavnog i odgovornog urednika Biltena ili drugih štampanih ili elektronskih sredstava informisanja imanuje Izvršni odbor Saveza.

Ustanova Saveza je jevrejski istorijski muzej. Izvršni odbor Saveza obavlja funkciju upravnog organa Muzeja, u čiji sastav, po odluci Izvršnog odbora, mogu biti imenovani ugledni jevrejski javni i kulturni radnici.

Upravnika Muzeja imenuje, razrešava i opoziva Izvršni odbor Saveza.

Savez može izdavati i druge časopise, knjige i publikacije na srpskom i drugim jezicima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.

ADMINISTRACIJA SAVEZA

Član 37.

Odlukom o unutrašnjoj organizaciji, utvrđuju se radna mesta u administraciji i ustanovama Saveza.

Za stručne i administrativne poslove Saveza može se angažovati potreban broj izvršilaca na osnovu ugovora o radu u okviru službe ili se obavljanje tih oslova, na osnovu posebnog ugovora, može poveriti odgovarajućoj stručnoj sertifikovanoj organizaciji ili stručnoj službi jednog od osnivača.

Ukoliko se poslovi u administraciji i ustanovama Saveza obavljaju putem stručne službe, o potrebnom broju radnika, njihovom izboru, prijemu, raspoređivanju, postavljanju i razrešenju odlučuje Izvršni odbor.

Stručnim i administrativnim poslovima administracije i ustanova Saveza rukovodi sekretar Saveza.

Sekretar za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsedniku Saveza.

Član 38.

Radi zadovoljavanja verskih potreba članova, Savez angažuje rabina sa sedištem u Beogradu, koji svoju funkciju obavlja što je moguće ravnomernije u svim opštinama.

 

SREDSTVA SAVEZA I NJIHOVA RASPODELA

Član 39.

Imovina Saveza je imovina jevrejske zajednice Srbije i čine je pokretne i nepokretne stvari i prava.

Savz upravlja imovinom u skladu sa zakonom i ovim statutom. Odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom Saveza donosi Skupština Saveza.

U slučaju prestanka rada jevrejske opštine-osnivača, njena imovina se prenosi na geografski najbližu jevrejsku opštinu-osnivača kao pravnog naslednika.

U slučaju prestanka rada pridruženog člana jevrejske organizacije, njena imovina koja je bila poverena na upravljanje Savezu vraća se osnivačima te jevrejske organizacije zajedno sa svim pripacima i dobiti po odbitku stvarnih troškova rukovanja i poslovanja.

MEĐUSOBNI ODNOSI SAVEZA I OSNIVAČA

Član 40.

Osnivači, članovi Saveza, autonomni su u radu i donošenju odluka, s tim da se saradnja i zajednički interesi ostvaruju kroz Savez.

Savez predstavlja jevrejsku zajednicu i dužan je da vodi računa o interesima svih osnivača.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva iz ovog statuta, Savez može da prima donacije iz zemlje i inostranstva.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

za tumačenje odredaba ovog statuta nadležna je Skupština Saveza.

U hitnim slučajevima, sporne odredbe ovog statuta primenjivaće se privremeno, prema tumačenju Izvršnog odbora, dok o tome ne odluči Skupština Saveza.

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Saveza jevrejskih opština Srbije i Crne Gore, koji je donela Skupština Saveza 25. januara 2004. godine.

Član 43.

Ovaj statut stupa na snagu 2. jula 2007. godine, tj. osmog dana od dana usvajanja.