Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 59. Statuta Jevrejske opštine Beograd, donetog 25. novembra 2001. godine, dopunjenog i izmenjenog 30. novembra 2003. godine, vanredna skupština Jevrejske opštine Beograd, na sednici održanoj dana 2005 godine usvojila je

 

STATUT JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se organizacija i rad Jevrejske opštine Beograd (u daljem tekstu JOB).

 

Član 2.

Jevrejska opština Beograd je dobrovoljno i samostalna zajednica Jevreja, osnovana radi očuvanja i daljeg razvoja jevrejskog etničkog i verskog identiteta i ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

JOB je član i jedan od osnivača Saveza jevrejskih opština Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: SJO SCG) i priznaje njegov Statut.

O statusnim promenama (spajanje, razdvajanje, učlanjivanje, istupanje iz članstva SJO SCG, prestanak rada itd.) odlučuje članstvo JOB neposrednim izjašnjavanjem, većinom ukupnog broja članova.

 

NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT

 

Član 3.

Naziv zajednice je Jevrejska opština Beograd. Skraćeni naziv je JOB.

JOB ima svojstvo pravnog lica.

 

Član 4.

Sedište JOB je u Beogradu, Ulica Kralja Petra broj 71a.

 

Član 5.

Pečat JOB je okruglog oblika, prečnika 4 cm sa Davidovom zvezdom u sredini. Naziv "Jevrejska opština Beograd" ispisan je ćirilicom oko Davidove zvezde.Uz ivicu pečata ispisano je na hebrejskom jeziku “קהילה יהודית בלגרד“ i na engleskom "Jewish Community Belgrade".

 

CILJEVI JOB I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

 

Član 6.

Ciljevi JOB su da obezbedi kontinuitet života i rada jevrejske zajednice u Beogradu, zaštiti njen identitet, neguje jevrejsku tradiciju i kulturu.

Ciljevi JOB se ostvaruju:

- negovanjem i zaštitom identiteta Jevreja, kroz obeležavanje verskih, tradicionalnih, nacionalnih i kulturnih praznika i poštovanjem verskih zakona i tradicije jevrejskog naroda;

- obrazovno-vaspitnim radom sa decom i omladinom u duhu jevrejske kulture i tradicije;

- obavljanjem verskih obreda;

- organizovanjem kulturnih delatnosti i negovanjem vrednosti judaizma;

- pružanjem socijalne i zdravstvene pomoći u okvirima i mogućnostima JOB;

- podizanjem spomenika i spomen obeležja žrtvama Holokausta i palim borcima za slobodu i održavanje uspomene na njih;

- borbom protiv antisemitizma, ksenofobije i rasizma;

- saradnjom sa drugim jevrejskim opštinama i jevrejskim i nejevrejskim organizacijama u zemlji i svetu;

- negovanjem odnosa uzajamnog poštovanja i uvažavanja sa narodima i religijama sa kojima živi u široj zajednici;

- staranjem o pokretnoj i nepokretnoj imovini JOB i upravljanjem tom imovinom;

- održavanjem grobalja i obezbeđivanjem sahrana na njima;

- prikupljanjem istorijske građe i druge dokumentacije iz istorije, života i rada Jevreja, a posebno iz perioda Holokausta, u saradnji sa Jevrejskim istorijskim muzejom u Beogradu;

- organizovanjem i drugih aktivnosti koje su u skladu sa navedenim ciljevima i jevrejskom tradicijom.

 

ČLANOVI JOB

 

Član 7.

Članstvo u JOB-a se stiče učlanjenjem.

Član JOB može biti svako lice kome su najmanje jedna baba ili deda Jevreji, kao i lica koja su izvršila konverziju u jevrejsku veru (gijur), njihovi bračni drugovi i deca.

Član JOB može biti lice koje boravi ili prebiva ili je poreklom sa teritorije SCG, a nije član nijedne druge Jevrejske opštine na teritoriji SCG.

Zahtev za učlanjenje u JOB sa dokazom o poreklu podnosi se Upravnom odboru JOB.

 

Član 8.

Član JOB ima sledeća prava i dužnosti:

- da doprinosi ostvarenju ciljeva JOB i da čuva njen ugled;

- da pokreće inicijative, daje predloge i primedbe organima JOB;

- da redovno plaća članarinu prema odlukama nadleznih organa JOB i uredno izvršava ostale svoje obaveze prema JOB;

- da koristi prostorije, usluge, i opremu JOB u skladu sa normativnim aktima;

Punoletni član JOB ima pravo da bira i da bude biran u organe JOB u skladu sa Statutom JOB.

Licima kojima je Država Izrael dodelila Medalju pravednika i ne-Jevrejima kojima su dodeljene megile i zahvalnice JOB ili SJO SCG, mogu se na njihov zahtev dati određena prava članova JOB. Ova prava ne obuhvataju biračko pravo.

 

Član 9.

Članovi JOB koji su na funkcijama u političkim strankama ne mogu biti birani u organe JOB.

Izabrani članovi JOB ne mogu biti uzastopno birani u isti organ više od dva mandata.

Članovi JOB stalno zaposleni u JOB i SJO SCG ne mogu biti birani u organe JOB.

Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora JOB ne mogu istovremeno biti i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora SJO SCG.

 Članovi uže porodice ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog i Nadzornog Odbora JOB.

ALTERNATIVA – brisati drugi stav clana 9

 

Član 10.

Članstvo u JOB prestaje:

-istupanjem iz članstva, po svojoj želji ili neispunjavanjem obaveza iz člana 8,

-isključenjem iz JOB,

-smrću.

Iz JOB može biti isključen član koji JOB ili jevrejskoj zajednici SCG nanese veliku moralnu ili materijalnu štetu. Ovu meru predlaže Upravni odbor, a donosi je Skupština JOB. Do odluke Skupštine, Upravni odbor može suspendovati člana.

Istupanjem ili isključenjem iz članstva ne gubi se pravo na učešće u verskim obredima i sahranjivanje na jevrejskom groblju.

Isključeni član može ponovo podneti molbu da stupi u članstvo JOB. Odluku o ponovnom prijemu, na predklog Upravnog odbora, donosi Skupština JOB.

 

ORGANI JOB

 

Član 11.

Organi JOB su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Predsednik

- Nadzorni odbor

Svi izabrani članovi organa JOB imaju pravo i obavezu da aktivno učestvuju u radu organa i tela u koja su izabrani.

Svi organi JOB kao i delegati za Skupštinu SJO SCG biraju se neposredno tajnim glasanjem, izmedju više kandidata nego što organ ima članova, a u slučaju da je broj kandidata jednak broju članova organa – većinom onih koji su glasali. Kandidati za kolektivne ograne biraju se sa jedinstvene liste.

Opoziv članova organa vrši se na način na koji su izabrani.

Na upražnjena mesta članova UO, NO i delegata za Skupštinu SJO SCG stupaju neizabrani kandidati sa izbornih lista po redosledu dobijenih glasova, pod uslovom da su dobili najmanje 20 odsto glasova.

 

SKUPŠTINA

 

Član 12.

Skupština je najviši organ JOB.Skupštinu čine svi punoletni članovi JOB.

 

Član 13.

Skupština:

- određuje smernice rada i godišnje programe aktivnosti;

- usvaja i menja Statut;

- usvaja Poslovnik o radu Skupštine JOB;

- bira i razrešava predsednika JOB, članove Upravnog i Nadzornog odbora;

- bira i razrešava delegate JOB za Skupštinu SJO SCG;

- razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu Predsednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

- usvaja izveštaje o finansijskom poslovanju, odobrava budžet i usvaja godišnji račun;

- na predlog UO odlučuje o isključenju I ponovnom prijemu člana JOB;

- odlučuje, najmanje dvotrećinskom većinom, o prodaji ili kupovini nepokretnosti JOB;

- razmatra i odlučuje po žalbama protiv odluka nižih organa i tela JOB;

 

Član 14.

Redovna skupština se održava najmanje jedanput godišnje.

Izborna skupština održava se svake treće godine.

Vanredna skupština održava se radi rešavanja vanrednih pitanja.

Uslovi za održavanje vanredne skupštine su isti kao i za održavanje redovne skupštine.

 

Član 15.

Rad Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu skupštine.

Skupštinu mogu zakazati Upravni odbor, predsednik, Nadzorni odbor ili najmanje 100 članova koji imaju pravo glasa.

O zakazivanju sednice Skupštine članoi JOB obaveštavaju se isticanjem poziva na oglasnoj tabli u prostorijama JOB, slanjem preporučenih pisama ili elektronskom poštom svim članovima JOB na adresu o kojoj je član dužan obavestiti JOB prilikom pristupanja, kao i objavljivanjem u "Biltenu" - glasilu SJO SCG.

Kvorum za rad Skupštine postoji ako je prisutno najmanje 100 članova JOB koji imaju pravo glasa.

Odluka Skupštine smatra se donetom ako se za predlog odluke izjasni većina prisutnih koji imaju pravo glasa.

Glasanje o odlukama i zaključcima je javno.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 16.

Upravni odbor je organ upravljanja i čini ga 11 (jedanaest) članova od kojih deset bira Skupština, a predsednik JOB je član po funkciji.

 

Član 17.

Upravni odbor:

- razmatra tekuća pitanja iz rada JOB i odlučuje o njima, ukoliko to nije u nadležnosti Skupštine;

- donosi pravilnike i druga opšta akta JOB;

- predlaže Statut i njegove izmene i dopune;

- utvrđuje predloge izveštaja o finansijskom poslovanju, budžetu i godišnjem računu i podnosi ih Skupštini JOB na usvajanje;

- donosi odluke o zaključivanju ugovora između JOB i trećih lica, osim u slučaju otuđenja i sticanja nepokretnosti;

- donosi odluke o vanrednim troškovima;

- prati pojave antisemitizma i odlučuje o reagovanju u saradnji sa SJO SCG;

- predlaže zaslužne članove JOB i druga lica za dodelu megila i zahvalnica JOB i SJO SCG;

- donosi predlog o isključenju članova iz JOB i njihovom ponovnom prijemu;

- daje saglasnost za obrazovanje novih vidova organizovanja u okviru JOB, imenuje njihova rukovodstva ukoliko pojedinim vidovima organizovanja nije prepustio da ih sami biraju, daje prethodnu saglasnost za njihovo pristupanje srodnim vidovima organizovanja u zemmji i inostranstvu i sklapa sa njima sporazume o mđjusobnim finansijskim i drugim obavezama;

-obrazuje i ukida radna tela;

-međusobno se informiše i konsultuje sa delegatima za Skupštinu SJO SCG,

- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sa zaposlenima u JOB;

- ovlašćuje predsednika i izvršnog sekretara da zaključe ugovor o radu sa zaposlenima, odn. potpišu odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenih u JOB,

- razmatra i usvaja tromesečne izveštaje o radu Sekretarijata;

- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.;

- donosi odluku o privremenom angažovanju stručnjaka iz pojedinih oblasti radi ostvarivanja odredjenih projekata.

 

Član 18.

Rad Upravnog odbora utvrđen je poslovnikom.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik, koji je ujedno i predsedavajući Upravnog odbora.

Sednice se održavaju najmanje jedanput mesečno.

Sednica Upravnog odbora može biti sazvana i na zahtev najmanje 4 člana Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.

 

PREDSEDNIK JOB

 

Član 19.

Predsednik rukovodi JOB, predstavlja je i zastupa u zemlji i inostranstvu.

Predsednik mora biti Jevrejin koji poznaje i poštuje jevrejsku kulturu, tradiciju, zajednicu i služi se engleskim jezikom.

 

Član 20.

Predsednik JOB:

 - prati i sprovodi odluke Skupštine i UO JOB;

- sarađuje sa vidovima organizovanja iz člana 23. ovog Statuta i sa radnim telima i prati njihov rad;

- potpisuje normativna akta, ugovore i ugovore o radu sa zaposlenima.

- iz redova članova Upravnog odbotra imenuje privremenog zamenika u slučaju svoje sprečenosti ili odsustva.

- ostvaruje kontakte sa javnošću;

- podnosi Upravnom odboru izveštaje o saradnji sa organizacijama u zemlji i inostranstvu;

- najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Skupštini JOB;

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 21.

Nadzorni odbor JOB najmanje jednom u tri meseca kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje JOB i utvrđuje da li je u skladu sa zakonima i Statutom JOB i kontroliše poštovanje zakona, Statuta i drugih normativnih akata u JOB.

Nadzorni odbor vrši i kontrolu rada JOB u pogledu statuta, poštovanja zakonitosti ovog statuta

Nadzorni odbor ima pravo uvida u svu dokumentaciju JOB i kontroliše da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa propisima i pravilima JOB.

Nadzorni odbor JOB podnosi izveštaj o utvrđenom stanju sa predlogom mera Upravnom odboru JOB i Skupštini.

Organ JOB kojem Nadzorni odbor ukaže na propust dužan je da u roku od petnaest dana isti razmotri i o tome obavesti Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor obavezno daje svoje pisano mišljenje na izveštaje o poslovanju koji se podnose Skupštini.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini JOB godišnji izveštaj o svom radu.

 

Član 22.

Nadzorni odbor se sastoji od pet članova.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

VIDOVI ORGANIZOVANJA

 

Član 23.

Vidovi organizovanja JOB su sekcije,društva, klubovi i drugi.

Na dan donošenja ovog statuta, to su: Omladinski klub, sekcija žena, sekcija boraca i zatočenika, hor «Braća Baruh», pozorište «Kralj David», društvo «Nahar HaEsh», sekcija za hebrejski jezik.

 

RADNA TELA

 

Član 24.

Radna tela JOB na dan donošenja ovog Statuta su:

Komisija za kulturu, Verska komisija, Memorijalna komisija, Socijalna i zdravstvena komisija, «Hevra Kadisha», Pravna komisija, Investiciona komisija, Popisna komisija, Konkursna komisija.

Predsednike i članove radnih tela imenuje Upravni odbor. Radna tela pomažu izabranim organima JOB na njihov zahtev, ili im samoinicijativno daju predloge iz svog delokruga rada. Radna tela ne donose odluke.

 

Član 25.

Članovi organa i radnih tela, kao i pravna lica i firme u kojima su oni vlasnici, suvlasnici ili zaposleni, ne mogu stupati u poslovne odnose sa JOB.

 

SEKRETARIJAT

 

Član 26.

Sekretarijat JOB-a čine zaposleni u administraciji JOB. Broj zaposlenih određuje se sistematizacijom i opisom radnih mesta. Sa zaposlenima, koji se biraju na internom ili javnom konkursu, ugovore o radu potpisuje predsednik i izvršni sekretar JOB.

Rad Sekretarijata organizuje, njime rukovodi i za njega odgovara izvršni sekretar JOB.

 

STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

 

Član 27.

JOB poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu.

JOB stiče sredstva preko dotacija, članarina, dobrovoljnih priloga, donacija, vanrednih doprinosa u vanrednim situacijama, poklona, zaveštanja i pravnim sledbeništvom nad imovinom ugaslih Jevrejskih opština na administrativnoj teritoriji grada Beograda i administrativnim teritorijama susednih opština gde ne postoje pravni sledbenici jevrejske imovine i sl.

JOB može u cilju efikasnijeg ostverivanja svojih prava, naročito u pogledu restitucije oduzete imovine, ovlastiti zastupnika ili predstvnika koji će predstavljati ili zastupati JOB i preduzimati pravne i druge radnje isključivo u ime i za račun JOB, pred trećim licima i državnim organima.

Sredstva koja pribavi JOB raspoređuju se namenski u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada, a prema finansijskom planu.

Vidovi organizovanja iz člana 23 ovog Statuta svoje finansijsko poslovanje vode preko knjigovodstva JOB na posebnim karticama na računu JOB, a sredstva koriste u skladu sa budžetom i odredbama Pravilnika o finansijskom poslovanju i načinu isplate.

 

Član 28.

Ukoliko se izabrani predstavnici i zaposlena lica u JOB ne ponašaju u skladu sa Statutom JOB, podležu moralnoj i zakonskoj odgovornosti.

 

Član 29.

JOB je pravni sledbenik Jevrejske sefardske i jevrejske aškenaske opštine u Beogradu koje su egzistirale pre Drugog svetskog rata, kao i svih jevrejskih društava, fondova i organizacija sa teritorije Beograda koje posle Drugog svetskog rata nisu obnovile svoj rad.

JOB je pravni sledbenik imovine Jevreja stradalih u Holokaustu koji su bez naslednika.

 

INFORMISANJE

 

Član 30.

Rad JOB je javan, osim ako to ugrožava bezbednost JOB.

SeKretarijat obezbeđuje javnost rada JOB i obaveštava članove o radu, problemima, odlukama i aktima koje donesu organi JOB .

 

Član 31.

Sve informacije i obaveštenja o radu JOB objavljuju se na oglasnoj tabli u prostorijama JOB, dostavljaju elektronskom i drugom poštom, objavljuju u glasilu SJO SCG - Biltenu, ili na drugi pogodan način.

  

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 32.

U svim slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim Sttutom, članovi i organi JOB će se ponašati u duhu jevrejske tradicije i kulture, a u okviru zakonskih propisa.

 

Član 33.

Sva normativna akta koja regulišu pojedine oblasti života JOB moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

 

Član 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, a primenjuje se osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli JOB.

 

Član 35.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 25.11.2001.godine, dopunjen i izmenjen 30.11.2003.godine.

Normativna akta koja se donose na osnovu ovog Statuta usvaja Upravni odbor.

Sva normativna akta JOB moraju se doneti i uskladiti sa ovim Statutom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu.

Trascina file per caricare