Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

2Na osnovu člana 44. stav 2. Ustava Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 83/2006) i članova 4. i 14. Zakona o crkvama i verskim zajedni cama (Sl. glasnik RS br. 36/2006),  Skupština Saveza jevrejskih opština Srbije, na sedn ici održanoj 17. marta 2013. godine,  donosi

 

STATUT

SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Savez jevrejskih opština Srbije (u daljem tekstu: Savez) je verska i etnička organizacija  koja je centralni organ jevrejskih opština Srbije u druženih u Savez.

 

Član 2.

Savez predstavlja jevrejsku zajednicu Srbije u zeml ji i inostranstvu.

Savez je član Svetskog jevrejskog kongresa, Evropskog jevrejskog kongresa i drugih meñunarodnih jevrejskih organizacija.

Savez je član Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije.

Savez sarañuje sa drugim verskim, etničkim, manjins kim, humanitarnim, antirasističkim, antifašističkim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Saradnju sa subjektima iz stava 4. ovog člana, mogu da održavaju i jevrejske opštine

neposredno, s tim da o tome prethodno obaveste Save z.

U cilju ostvarivanja svojih nadležnosti i zadataka, jevrejske opštine ostvaruju neposrednu  saradnju i održavaju odnose sa državnim organima o dnosno javnim telima u Republici Srbiji  i inostranstvu, kao i sa pravnim i fizičkim licima.

 

Član 3.

Članice Saveza su jevrejske opštine: Beograd, Kikin da, Niš, Novi Sad, Pančevo, Priština (sa sedištem u Beogradu), Sombor, Subotica, Zemun i Zrenjanin.

Jevrejske opstine imaju svojstvo pravnog lica i udr užene su u Savez u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama i  odredbama ovog Statuta.

Jevrejske opštine, u skladu sa odredbom člana 9. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, upisuju se u nadležni javni registar.

Jevrejske opštine svoju osnovnu delatnost obavljaju na svom području, koje podrazumeva područje administrativne opštine za koju je jevrejs ka opština osnovana i administrativno  područje ugaslih jevrejskih opština čiji su pravni  sledbenici za vreme dok su udružene u Savez, i to:

JO Beograd  za administrativno područje grada Beograda (bez op štine Zemun), i opština Novi Pazar, Šabac, Smederevo, Požarevac i Kragujevac;

JO Kikinda za  administrativno područje opština Kikinda i Novi Kne ževac;

JO Niš za administrativno  područje opština Niš, Leskovac i Pirot;

JO Novi Sad za administrativno područje grada  Novog Sada, i opština Bačka Palanka, naseljenog mes ta Kula, Temerin, Titel, Vrbas, Bečej,  Šid, Inñija, Sremska Mitrovica, Ruma, Bač, Bački Pe trovac, Irig, Beočin, Žabalj, Srbobran i  Sremski Karlovci;

JO Pančevo za administrativno područje opština Pančevo, Pland ište,  Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vrša c;

JO Priština  za administrativno  područje opštine Priština i ugaslih opština na podr učju Kosova i Metohije;

JO Sombora za administrativno područje opština Sombor, Odžaci, Ap atin i Kula (izuzev  aseljenog mesta  Kula);

JO Subotica za administrativno područje opština Subotica, Ada, Senta, Kanjiža,  Bačka Topola i Mali Iñoš;

JO Zemun za administrativno područje opština Zemun i Stara  Pazova i

JO Zrenjanin za administrativno područje opština Zrenjanin, Nov i Bečej, Sečanj, Žitište i Nova Crnja.

 

Član 4.

Savez može imati i pridružene članice

 • jevrejske organizacije sa sedištem u Srbiji.

Odluku o prijemu u članstvo pridruženih članica don osi Skupština Saveza na predlog Izvršnog odbora, a meñusobni odnosi Saveza i pridru ženih članica ureñuju se posebnim ugovorom.

U Savez se mogu udružiti i novoosnovane jevrejske opštine u Srbiji, o čemu odl uku donosi Skupština na predlog Izvršnog odbora Saveza.

Jevrejske opštine i jevrejske organizacije koje pod nesu zahtev za udruživanje tj. pridruživanje istovremeno daju izjavu kojom prihvat aju odredbe ovog Statuta i svih važećih  opštih akata koji ureñuju meñusobne odnose članica i Saveza.

Članice Saveza su ravnopravne u ostvarivanju svojih prava i obaveza u okviru Saveza.

 

Član 5.

Ciljevi delovanja Saveza su:

 • očuvanje i razvoj jevrejskog verskog i nacionalnog identiteta i očuvanje istorijskog nasleña jevrejske zajednice Srbije,
 • iniciranje i podržavanje aktivnosti u oblasti jevrejske kulture i obrazovanja, naročito u radu sa jevrejskom omladinom,
 • suprotstavljanje asimilaciji jevrejske zajednice uzpoštovanje verskih, nacionalnih i etničkih prava, tradicije i kulture drugih naroda,
 • humanitarni rad u okviru i van zajednice, na princi pima jevrejske solidarnosti, preko humanitarnog fonda „Cedaka“,
 • čuvanje sećanja na Holokaust,
 • suprotstavljanje antisemitizmu, rasnoj netrpeljivos ti i svakom obliku mržnje i diskriminacije i narušavanju ljudskih prava, samost alno i u saradnja sa drugim verskim, manjinskim, humanitarnim organizacijama i organizacijama za zaštitu ljudskih prava u zemlji u svetu,
 • saradnja sa jevrejskim organizacijama,
 • restitucija jevrejske imovine,
 • održavanje veza sa jevrejskim zajednicama bivše Jug oslavije, sa Udruženjem Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu i drugim organizacij ama osnovanim od strane članova jevrejske zajednice iz bivše Jugoslavije.

 

Član 6.

Savez ima svojstvo pravnog lica.

Sedište saveza je u Beogradu, u Ulici Kralja Petra I br. 71a.

Savez ima okrugli pečat na kojem, uz unutrašnju ivi cu, piše Savez jevrejskih opština

Srbije na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, au sredini pečata nalazi se Magen David (Davidova zvezda).

 

ORGANI SAVEZA

 

Član 7.

Organi Saveza su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Radni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik

Mandat svih organa Saveza, osim Skupštine, je četir  i godine.

 

Član 8.

Svaki punoletni Jevrejin/Jevrejka, koji po pravili ma jevrejske opštine čiji je član/članica ima biračko pravo, može biti izabran/a za člana organa Saveza, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Članovi organa Saveza ne mogu biti funkcioneri političkih partija i stalno zaposleni u Savezu.

Članovi organa Saveza ili nosioci funkcija ne mogubiti lica koja su u direktnom ili indirektnom poslovnom odnosu sa Savezom.

Članovi organa Saveza dužni su da svoje funkcije obavljaju savesno i odgovorno.

 

SKUPŠTINA SAVEZA

 

Član 9.

Skupštinu Saveza čine delegati svih jevrejskih opština udruženih u Savez.

Delegati za Skupštinu Saveza biraju se u skladu sa opštim aktima jevrejskih opština.

 

Član 10.

Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja, pisanim putem.

Poziv sadrži predlog dnevnog reda sa pisanim materi jalom kao obrazloženjem.

Redovna skupština se saziva najmanje jednom godišnj e, najkasnije do 30. aprila, a svake četvrte godine redovna skupština je ujedno i izborn a.

 

Član 11.

Vanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja:

 • svojom odlukom
 • na obrazloženi zahtev najmanje tri jevrejske opštine i
 • na obrazloženi zahtev Nadzornog odbora Saveza.

Poziv za Vanrednu skupštinu upućuje se u pisanom ob liku sa predlogom dnevnog reda i pisanim materijalom kao obrazloženjem, najkasnije 30 dana pre zakazane Skupštine.

Ukoliko Izvršni odbor Vanrednu skupštinu ne sazove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, Vanrednu skupštinu može da sazove sam podnosilac  zahteva, na način utvrñen u stavu 2 ovog člana.

 

Član 12.

Broj delegata za Skupštinu Saveza utvrñuje Izvršni odbor na osnovu sledećih merila:

 • po jedan delegat na svakih stotinu članova i svaku započetu stotinu članova od 101 do 600
 • po jedan delegat na svake započete dve stotine član ova od 601 do 1200
 • po jedan delegat na svake započete tri stotine član ova preko 1200

Broj članova jevrejske opštine utvrñuje se na osnov u evidencije, koju svaka jevrejska  opština mora jednom godišnje da ažurira i dostavi Savezu do 31. januara, radi odreñivanja  broja delegata. Jevrejska opština koja ne dostavi a žuriranu evidenciju, imaće samo jednog delegata na Skupštini.  

Pored delegata iz člana 12. Statuta, u radu Skupšti ne učestvuju članovi Izvršnog odbora,  predsednik i zamenik predsednika, koji su po položa ju delegati i u istom svojstvu učestvuju u radu Skupštine, s tim što oni ne mogu glasati o izb oru, opozivu i razrešenju članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 13.

Rad Skupštine je javan.

U izuzetnim slučajevima, Skupština može odlučiti da sednica ili pojedini delovi sednice budu zatvoreni za javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.

Rad Skupštine regulisan je Poslovnikom o radu Skupš tine Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

Član 14.

Nadležnosti Skupštine su:

 • da donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta,
 • da donosi, menja, dopunjava i tumači Statut Saveza,
 • da usklañuje načelna pitanja i opštu politiku Saveza,
 • da utvrñuje minimum kriterijuma o uslovima za prijem članova jevrejskih opština,
 • da utvrñuje merila za prijem opština u članstvo Saveza i ostalih jevrejskih organizacija u pridruženo članstvo Saveza,
 • da donosi odluke o osnivanju i ukidanju ustanova Saveza,
 • da donosi budžet i usvaja završni račun,
 • da donosi odluke o vanbudžetskim prihodima Saveza iimovini Saveza,
 • da bira i razrešava članove Izvršnog i Nadzornog odbora Saveza, predsednika i zamenika predsednika Saveza,
 • da smenjuje izabrane članove Izvršnog i Nadzornog odbora koji nisu aktivni ili ne rade odgovorno, ili rade u suprotnosti sa zaključci ma Skupštine i tela kojem pripadaju,
 • da razmatra i prihvata izveštaje o radu izmeñu dve Skupštine i to: Izvršnog odbora Saveza, predsednika Saveza, komisija Izvršnog odbor a i ustanova Saveza,
 • da donosi poslovnike o svom radu i radu Nadzornog odbora
 • da odlučuje o prigovorima i žalbama članova organa Saveza i zaposlenih u Savezu na odluke Izvršnog odbora,
 • da odlučuje o članstvu Saveza u meñunarodnim jevrejskim organizacijama,
 • da odlučuje o prijemu novih jevrejskihopština u članstvo Saveza,
 • da odlučuje o prijemu pridruženih jevrejskih organizacija,
 • da odluči o prestanku rada Saveza,
 • da odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u delokrugu ostalih organa Saveza.
 • da donese odluku o raspisivanju Vanredne izborne skupštine ukoliko se ne prihvate budžet, završni račun ili izveštaj predsednika.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa , prisustvuje sednicama Skupštine Saveza.

Skupština može birati počasne predsednike i članove Izvršnog odbora Saveza.

Počasni predsednici i članovi Izvršnog odbora u rad u mogu učestvovati bez prava glasa i  bez prava istupanja u javnosti u ime Saveza.

Skupština dodeljuje najviša priznanja Saveza

 • upis u Zlatnu knjigu KKL i sañenje gaja ili šume u Izraelu.

 

Član 15.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo od tričlana, koje biraju delegati prisutni na Skupštini.

Sednice Skupštine se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 16.

Skupština može punopravno odlučivati ukoliko je prisutno više od polovine izabranih delegata.

Ukoliko na sednicu Skupštine u zakazano vreme ne doñe dovoljan broj delegata, početak rada se odlaže za jedan sat. Ako po isteku tog vremena Skupština nema kvorum, zakazuje se nov termin održavanja Skupštine, najkasnije u roku od 30 dana.

Skupština donosi odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova prisutnih  delegata.

Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja donosi Skupština na samoj sednici.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Član 17.

Izvršni odbor se sastoji od izabranih članova i članova po funkciji.

Članovi Izvršnog odbora Saveza po funkciji su:

 • predsednik Saveza
 • zamenik predsednika Saveza i
 • predsednici svih jevrejskih opština.

Izabranih članova ima 11 (jedanaest), koje bira Skupština Saveza.

Kandidate za članove Izvršnog odbora predlažu delegati Skupštine.

Izbor članova Izvršnog odbora vrši se na izbornoj Skupštini tajnim glasanjem.

Nijedna jevrejska opština ne može da ima više od 4 (četiri) izabrana člana Izvršnog odbora.

U slučaju kada je neko od članova Izvršnog odbora srečen da učestvuje u radu, može ga zameniti lice kome je sprečeni član dao pismeno ovlašćenje za tu sednicu.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Izvršnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora pozivaju se da učestvuju u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa.

 

Član 18.

Sednice Izvršnog odbora su javne.

Izvršni odbor može odlučiti da pojedine sednice ili delovi sednice budu zatvoreni za javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se, po pravilu, tromesečno.

 

Član 19.

Sednicom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Saveza.

Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti i li po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečen osti, jedan od potpredsednika ili lice koje odredi predsednik.

 

Član 20.

Predsednik Saveza saziva sednice Izvršnog odbora.

Sednica Izvršnog odbora može da se sazove i na osno vu:

 • zahteva šest članova Izvršnog odbora
 • zahteva Nadzornog odbora
 • zahteva dve jevrejske opštine članice.

Predsednik Saveza saziva sednicu u roku od 30 dana od prijema zahteva, a ukoliko predsednik to ne učini, po proteku tog roka, sednic u saziva podnosilac zahteva.

 

Član 21.

Izvršni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

Odluke Izvršnog odbora se donose većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor odluke donosi javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja Izvršni odbor donosi na samoj sednici.

Sednice Izvršnog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 22.

Izvršni odbor je nadležan:

 • da izvršava odluke Skupštine,
 • da donosi odluke o svim poslovima Saveza koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine,
 • da saziva redovne i vanredne skupštine Saveza,
 • da zaključuje i raskida ugovore o radu sa zaposlenima u Savezu i druge ugovore sa saradnicima, i da rasporeñuje zaposlene u skladu saZakonom,
 • da suspenduje člana Izvršnog odbora koji ne radi aktivno i odgovorno,
 • da odlučuje o sankcijama prema članovima Izvršnog odbora, zaposlenima u Savezu,

stručnim saradnicima Saveza i počasnim članovima ukoliko u javnosti istupaju suprotno odlukama i ovlašćenjima, kao i da donosi odluke o njihovoj suspenziji, do odluke Skupštine po prigovoru,

 • da pomaže rad jevrejskih opština i posreduje u slučaju njihovih sporova,
 • da obrazuje stalna i povremena radna i koordinaciona tela i da odreñuje delokrug njihovog rada,
 • da donosi pravilnike i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,
 • da usvaja i druga akta o unutrašnjoj organizaciji iradu Saveza,
 • da donosi poslovnik o svom radu
 • da donosi pravilnike, poslovnike i druga akta o organizaciji i poslovanju Savezovih ustanova i njegovih radnih tela,
 • da predlaže Skupštini budžet za tekuću godinu i završni račun Saveza za proteklu godinu,
 • da predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu u članstvo Saveza,
 • da odlučuje o drugim pitanjima za koja je ovlašćen odredbama ovog Statuta,
 • da odreñuje lica koja će učestvovati u radu meñunarodnih jevrejskih organizacija ili biti birana u njihova rukovodstva, u slučajevima kada se članovi rukovodstva u tim organizacijama biraju po pozivu, uz saglasnost jevrejske opštine čiji je kandidat član,
 • da odlučuje o dodeli svih priznanja Saveza osim najviših priznanja koja su u nadležnosti Skupštine,
 • da u vanrednim okolnostima, rešava pitanja iz nadležnosti Skupštine, odnosno obrazuje krizni štab, sa nadležnostima svih organa i tela Saveza.

Raspored rada i podelu dužnosti izmedu članova Izvršnog odbora vrši sam Izvršni odbor.

Mandat člana Izvršnog odbora može prestati i pre isteka mandata na koji je izabran, podnošenjem ostavke, razrešenjem, u slučaju smrti ili iseljenjem.

Prestanak mandata u svim slučajevima osim razrešenja utvrñuje svojom odlukom Izvršni odbor, dok odluku o razrešenju zbog povreda Statutaili neopravdanih uzastopnih nedolazaka na najmanje tri sednice, na obrazložen predlog Izvršnog odbora, većinom prisutnih članova donosi Skupština Saveza.

 

Član 23.

Izvršni odbor može na upražnjena mesta izabranih članova da kooptira do 4 (četiri) člana sa liste kandidata sa Izborne skupštine, a po redosledu prema broju glasova.

 

RADNI ODBOR

 

Član 24.

U cilju operativnijeg delovanja i rešavanja problema koji zahtevaju hitno razmatranje i odlučivanje, formira se Radni odbor.

Radni odbor čine: predsednik Saveza, njegov zamenik, tri člana iz najbrojnijih opština i jedan rotirajući delegat iz ostalih jevrejskih opština. Sednicama rukovodi predsednik Saveza, odnosno član kojeg on ovlasti.

Rotirajući član Radnog odbora bira se na godinu dana, po dogovoru malih opština.

Osim ličnim prisustvom članova, sednice se mogu održavati i elektronskim putem.

Odluke se donose većinom glasova.  

Za svoj rad, Radni odbor odgovara Izvršnom odboru Saveza.

Radni odbor se sastaje po potrebi i donosi zaključke o svim pitanjima u vezi sa pripremama i predlozima odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 25.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira SkupštinaSaveza.

Članovi Nadzornog odbora moraju da budu iz različitih jevrejskihopština.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti člandrugih organa Saveza.

 

Član 26.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 27.

Nadzorni odbor kontroliše celokupno finansijsko, materijalno i pravno poslovanje Saveza i ima pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju Saveza.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje jevrejskih opština, članica Saveza i pridruženih organizacija u pogledu namenskog trošenja sredstava koja jevrejskeopštine i pridružene organizacije dobijaju preko Saveza.

Nadzorni odbor vrši kontrolu i drugih delatnosti jevrejskih opština članica koje imaju uticaj na rad Saveza.

Nadzorni odbor vrši kontrolu rada Saveza i njegovihorgana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata kao i ovog Statuta.

U slučaju da utvrdi nepravilnost, Nadzorni odbor jedužan da izvesti Izvršni odbor i predloži rok za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju da Izvršni odbor ne preduzme mere za otklanjanje nepravilnosti uočenih od strane Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je dužan dazatraži sazivanje vanredne Skupštine Saveza.

 

Član 28.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor svoje primedbe i konkretne predloge može u svako doba podneti Izvršnom odboru.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati svakoj sednici Izvršnog odbora, po pozivu ili sopstvenoj inicijativi.

 

PREDSEDNIK SAVEZA

 

Član 29.

Predsednik Saveza predstavlja Savez u zemlji i inostranstvu.

Predsednik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza.

Predsednik Saveza rukovodi radom Izvršnog odbora i, zajedno sa zamenikom predsednika

Saveza, stara se o sprovoñenju odluka svih organa Saveza, koordinira rad tela i ustanova

Saveza i obavlja druge poslove predviñene Statutom ili poslove koje mu, u pojedinim hitnim slučajevima, izričito povere Izvršni odbor ili Skupština Saveza.

U cilju obavljanja pojedinih poslova, predsednik Saveza može iz redova članova Izvršnog odbora i drugih članova jevrejskih opština,obrazovati ad hoc radna tela. O radu tih tela predsednik obaveštava Izvršni odbor.

 

Član 30.

Predsednici tri najbrojnije jevrejske opštine članice su istovremeno potpredsednici Saveza.

Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti, ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, jedan od potpredsednika ili lice koje odredi predsednik.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Saveza, kojoj podnosi izveštaj o radu.

 

Član 31.

Predsednik i zamenik predsednika Saveza u istom mandatnom periodu moraju biti iz različitih jevrejskih opština.

Predsednik Saveza ne može istovremeno biti biran u druge organe jevrejskih opština.

Odredbe o sukobu interesa iz člana 8. ovog Statuta odnose se i na predsednika Saveza.

 

Član 32.

Predsednik Saveza izvršava odluke Skupštine, predstavlja i zastupa Savez po svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Saveza, učestvuje u radu svih povremenih i stalnih radnih tela.

Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez u Savetu za nacionalne manjine Republike Srbije.

 

Član 33.

Predsednik Saveza bira se na Izbornoj skupštini Saveza tajnim glasanjem.

Na Izbornoj skupštini delegati se opredeljuju premaizbornoj listi na kojoj bi trebalo da se nalaze najmanje dva kandidata.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati predaju svoj program rada za mandatni period za koji se vrši izbor.

Kandidatura bez programa rada se ne prihvata.

Program kandidata se dostavlja jevrejskimopštinama najmanje 30 dana pre održavanja izbora.

Skupština utvrñuje izbornu listu na Izbornoj skupštini.

Izbore sprovodi tročlana komisija iz redova delegata prisutnih na Skupštini.

Ukoliko su dva kandidata za izbor predsednika dobila isti broj glasova, glasanje se ponavlja, a ako rezultat ponovljenog glasanja bude isti, Izborna skupština se odlaže i glasanje ponavlja najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko je na izbornoj listi samo jedan kandidat, smatraće se da je izabran ako je dobio

50% plus jedan glas od ukupnog broja delegata koji imaju pravo glasa.

Zamenik predsednika Saveza bira se po postupku predviñenom za predsednika, izuzev obaveze podnošenja programa rada.

 

RADNA TELA I USTANOVE SAVEZA

 

Član 34.

Izvršni odbor Saveza obrazuje stalne i povremene komisije, savetodavna i koordinaciona tela, koja rade saglasno odlukama Izvršnog odbora iodgovaraju mu za svoj rad.

Izvršni odbor donosi poslovnike o radu stalnih komisija, odnosno odreñuje radni i vremenski okvir povremenih tela.

U radnim telima mogu biti angažovani članovi Izvršnog odbora i drugi aktivni jevrejski javni i kulturni radnici.

 

Član 35.

Stalne komisije Saveza su:

 • Finansijska komisija,
 • Komisija za kulturu i obrazovanje,
 • Verska komisija,
 • Muzejska komisija,
 • Komisija za praćenje pojava antisemitizma,
 • Omladinska komisija,
 • Socijalna komisija,
 • Komisija za rad sa ženskim sekcijama pri jevrejskim opštinama

 

Član 36.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta, Savez može, na osnovu odluke Skupštine Saveza, a na predlog Izvršnog odbora, osnivati ustanove.

Rabinat i Jevrejski istorijski muzej su ustanove Saveza.

 

Član 37.

Rabinat, sa sedištem pri Savezu, obavlja versku delatnost. Za rad Rabinata nadležna je Verska komisija Saveza.

U cilju sprovoñenja verske delatnosti, Savez angažuje rabina koji svoju funkciju obavlja u svim jevrejskimopštinama.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Skupštine i Izvršnog odbora Saveza, i daje mišljenje o tome da li su odluke koje donose ovi organi Saveza u skladu sa jevrejskom verom i tradicijom.

Rabin Srbije ima okrugli pečat na kome u sredini piše na hebrejskom „Raba šel Serbia“, iznad stoji ćirilicom „Rabin jevrejske zajednice u Srbiji“ i latinicom „The Rabbi of Serbia“.

Ćirilični i latinični tekstovi su odvojeni Davidovim zvezdama.

 

Član 38.

Jevrejski istorijski muzej ima funkciju očuvanja materijalne i nematerijalne baštine Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije, a prema sporazumu jevrejskih

 • židovskih zajednica Bosne i

Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije iz 1996. godine.

Za rad Muzeja nadležna je Muzejska komisija, u čijisastav, po odluci Izvršnog odbora, mogu biti imenovani ugledni javni i kulturni radnici.

Na predlog Muzejske komisije, upravnika Muzeja imenuje, razrešava i opoziva Izvršni odbor Saveza.

 

Član 39.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog statuta, Savez izdaje glasilo na srpskom jeziku "Jevrejski pregled".

Radi blagovremenog obaveštavanja članstva, Savez može imati i druga štampana ili elektronska sredstva informisanja.

Savez može izdavati i druge časopise, knjige i publikacije na srpskom i drugim jezicima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.

Izvršni odbor Saveza bira Izdavački savet svih Savezovih izdanja, u čiji sastav se biraju ugledni javni i kulturni radnici.

Glavnog i odgovornog urednika „Jevrejskog pregleda“ili drugih štampanih ili elektronskih sredstava informisanja imenuje Izvršniodbor Saveza.

 

ADMINISTRACIJA SAVEZA

 

Član 40.

Unutrašnja organizacija stručnih službi Saveza, kojom se utvrñuju radna mesta u administraciji i ustanovama Saveza, regulisana je odgovarajućim pravilnicima o radu koje donosi Izvršni odbor Saveza.

Za stručne i administrativne poslove Saveza može seangažovati potreban broj izvršilaca na osnovu ugovora o radu u okviru službe ili se obavljanje tih poslova, na osnovu posebnog ugovora, može poveriti odgovarajućoj stručnoj sertifikovanoj organizaciji ili stručnoj službi jedne od opština.

Ukoliko se poslovi u administraciji i ustanovama Saveza obavljaju putem stručne službe, o potrebnom broju radnika, njihovom izboru, prijemu, rasporeñivanju, postavljanju i razrešenju odlučuje Izvršni odbor.

Stručnim i administrativnim poslovima administracije Saveza rukovodi sekretar Saveza.

Sekretar za svoj rad odgovara predsedniku Saveza.

 

ISTUPANJE IZ SAVEZA

 

Član 41.

Jevrejske opštine i drugi članovi mogu istupiti iz Saveza.

Odluka o istupanju iz Saveza je punovažna ukoliko j e doneta na referendumu sprovedenom u jevrejskoj opštini članici Saveza.

U slučaju istupanja, meñusobni odnosi izmeñu istupa jućeg i ostalih članova i Saveza ureñuju se posebnim sporazumom, koji sadrži naročit o vreme prestanka svojstva člana, meñusobne finansijske obaveze (obračun, dugovanja ipotraživanja), preuzete obaveze i garancije prema domaćim i stranim donatorima odnosno kreditorima, i obaveze, garancije i sporazumni način korišćenja imovine kojom istupajući član raspolaže.

Sporazum, u ime Saveza, zaključuje Skupština Saveza

 

Član 42.

Ukoliko članica Saveza donese odluku o istupanju izSaveza, ima pravo samo na imovinu koja se nalazi na teritoriji administrativne opštine za koju je osnovana, dok druga nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji ugaslih opština na kojima je, do odluke o istupanju, obavljala svoju osnovnu delatnost u skladu sa ovim Statutom, pripada Savezu.

Odluku o raspodeli i upravljanju ovom imovinom donosi Skupština Saveza na predlog Izvršnog odbora.

 

RESTITUCIJA JEVREJSKE IMOVINE BEZ NASLEDNIKA

 

Član 43.

Savez je ovlašćen da pokreće inicijativu za donošenje posebnog zakona o restituciji Jevrejske imovine bez naslednika, oduzete sprovoñenjem protivjevrejskih mera tokom Holokausta, predviñenog u Gl. I, čl. 5. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Sl. glasnik RS br.70/2011), i da pregovara sa državnim i drugim organima tokom donošenja i kasnijeg sprovoñenja tog zakona, u skladu sa Terezi nskom deklaracijom.

Sva imovina ostvarena postupkom restitucije pripada Savezu, a Skupština Saveza donosi akt o tome ko će i kako tom imovinom upravljati, u smislu ispunjenja ciljeva Saveza, navedenih u ovom Statutu, i koji su obuhvaćeni u tekstu Terezinske deklaracije.

 

SREDSTVA SAVEZA I NJIHOVA RASPODELA

 

Član 44.

Imovinu Saveza čine pokretne i nepokretne stvari i prava.

Savez upravlja svojom imovinom u skladu sa zakonom i Statutom.

Odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom Saveza donosi Skupština.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrñenih ovim Statutom,

Savez prima donacije iz zemlje i inostranstva.

Savez je pravni sledbenik i upravlja imovinom ugaslih opština kojom, prema postojećim pravnim aktima, ne raspolaže nijedna jevrejska opština.

 

Član 45.

U slučaju prestanka rada jevrejske opštine članice Saveza, njena imovina se prenosi na Savez kao pravnog naslednika.

 

MEðUSOBNI ODNOSI SAVEZA I JEVREJSKIHOPŠTINA

 

Član 46.

Savez i jevrejske opštine sarañuju uz voñenje računa o autonomiji jevrejskih opština i interesima jevrejske zajednice u celini.

Savez pomaže jevrejskim opštinama u sprovoñenju njihovih zadataka, i to savetima, neposrednim konsultacijama, informacijama, materijalima za edukativno

 • kulturnu i drugu delatnost, organizovanjem zajedničkih manifestacijai slično.

Jevrejske opštine su u obavezi da, u skladu sa svojim mogućnostima, doprinose radu Saveza i njegovih organa aktivnim uključivanjem pojedinaca u rad organa Saveza, njegovih ustanova i radnih tela, kao i finansijskim doprinosima.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 47.

Za tumačenje odredaba ovog statuta nadležna je Skupština Saveza.

U hitnim slučajevima, sporne odredbe ovog Statuta primenjivaće se privremeno, prema tumačenju Izvršnog odbora, dok o tome ne odluči Skupština Saveza.

 

Član 48.

Statut Saveza najviši je pravni akt jevrejske zajednice u Srbiji.

Statuti jevrejskih opština članica Saveza treba da budu u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Član 49.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Saveza jevrejskih opština Srbije koji je donela Skupština Saveza 24. juna 2007. godine.

 

Član 50.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na Skupštini.

 

Radno predsedništvo:

Dr Božidar Levi

Mira Kon Panić

Marija Radan Cabaf

 

 

Trascina file per caricare