Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 44. stav 2. Ustava Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 83/2006) i članova 4. i 14. Zakona o crkvama i verskim zajednicama (Sl. glasnik RS br. 36/2006),Skupština Saveza jevrejskih opština Srbije, na sednici održanoj 17. marta 2013. godine,donosi

 

STATUT SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Savez jevrejskih opština Srbije (u daljem tekstu: Savez) je verska i etnička organizacija koja je centralni organ jevrejskih opština Srbije udruženih u Savez.

 

Član 2.

Savez predstavlja jevrejsku zajednicu Srbije u zemlji i inostranstvu.

Savez je član Svetskog jevrejskog kongresa, Evropskog jevrejskog kongresa i drugih menunarodnih jevrejskih organizacija.

Savez je član Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije.

Savez saranuje sa drugim verskim, etničkim, manjinskim, humanitarnim, antirasističkim, antifašističkim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Saradnju sa subjektima iz stava 4. ovog člana, mogu da održavaju i jevrejske opštine neposredno, s tim da o tome prethodno obaveste Savez.

U cilju ostvarivanja svojih nadležnosti i zadataka, jevrejske opštine ostvaruju neposrednu saradnju i održavaju odnose sa državnim organima odnosno javnim telima u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa pravnim i fizičkim licima.

 

Član 3.

Članice Saveza su jevrejske opštine: Beograd, Kikinda, Niš, Novi Sad, Pančevo, Priština (sa sedištem u Beogradu), Sombor, Subotica, Zemun i Zrenjanin.

Jevrejske opstine imaju svojstvo pravnog lica i udružene su u Savez u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama i odredbama ovog Statuta.

Jevrejske opštine, u skladu sa odredbom člana 9. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, upisuju se u nadležni javni registar.

Jevrejske opštine svoju osnovnu delatnost obavljaju na svom području, koje podrazumeva područje administrativne opštine za koju je jevrejska opština osnovana i administrativno područje ugaslih jevrejskih opština čiji su pravni sledbenici za vreme dok su udružene u Savez, i to: JO Beograd za administrativno područje grada Beograda (bez opštine Zemun), i opština Novi Pazar, Šabac, Smederevo, Požarevac i Kragujevac; JO Kikinda za administrativno područje opština Kikinda i Novi Kneževac; JO Niš za administrativno područje opština Niš, Leskovac i Pirot; JO Novi Sad za administrativno područje grada Novog Sada, i opština Bačka Palanka, naseljenog mesta Kula, Temerin, Titel, Vrbas, Bečej, Šid, Innija, Sremska Mitrovica, Ruma, Bač, Bački Petrovac, Irig, Beočin, Žabalj, Srbobran i

Sremski Karlovci; JO Pančevo za administrativno područje opština Pančevo, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac; JO Priština za administrativno područje opštine Priština i ugaslih opština na području Kosova i Metohije; JO Sombor za administrativno područje opština Sombor, Odžaci, Apatin i Kula (izuzev naseljenog mesta Kula); JO Subotica za administrativno područje opština Subotica, Ada, Senta, Kanjiža, Bačka Topola i Mali Inoš; JO Zemun za administrativno područje opština Zemun i Stara Pazova i JO Zrenjanin za administrativno područje opština Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Žitište i Nova Crnja.

 

Član 4.

Savez može imati i pridružene članice − jevrejske organizacije sa sedištem u Srbiji.

Odluku o prijemu u članstvo pridruženih članica donosi Skupština Saveza na predlog Izvršnog odbora, a menusobni odnosi Saveza i pridruženih članica urenuju se posebnim ugovorom.

U Savez se mogu udružiti i novoosnovane jevrejske opštine u Srbiji, o čemu odluku donosi Skupština na predlog Izvršnog odbora Saveza.

Jevrejske opštine i jevrejske organizacije koje podnesu zahtev za udruživanje tj. pridruživanje istovremeno daju izjavu kojom prihvataju odredbe ovog Statuta i svih važećih opštih akata koji urenuju menusobne odnose članica i Saveza.

Članice Saveza su ravnopravne u ostvarivanju svojih prava i obaveza u okviru Saveza.

 

Član 5.

Ciljevi delovanja Saveza su:

− očuvanje i razvoj jevrejskog verskog i nacionalnog identiteta i očuvanje istorijskog naslena jevrejske zajednice Srbije,

− iniciranje i podržavanje aktivnosti u oblasti jevrejske kulture i obrazovanja, naročito u radu sa jevrejskom omladinom,

− suprotstavljanje asimilaciji jevrejske zajednice uz poštovanje verskih, nacionalnih i etničkih prava, tradicije i kulture drugih naroda,

− humanitarni rad u okviru i van zajednice, na principima jevrejske solidarnosti, preko humanitarnog fonda „Cedaka“,

− čuvanje sećanja na Holokaust,

− suprotstavljanje antisemitizmu, rasnoj netrpeljivosti i svakom obliku mržnje i diskriminacije i narušavanju ljudskih prava, samostalno i u saradnja sa drugim verskim, manjinskim, humanitarnim organizacijama i organizacijama za zaštitu ljudskih prava u zemlji u svetu,

− saradnja sa jevrejskim organizacijama,

− restitucija jevrejske imovine,

− održavanje veza sa jevrejskim zajednicama bivše Jugoslavije, sa Udruženjem Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu i drugim organizacijama osnovanim od strane članova jevrejske zajednice iz bivše Jugoslavije.

 

Član 6.

Savez ima svojstvo pravnog lica.

Sedište saveza je u Beogradu, u Ulici Kralja Petra I br. 71a.

Savez ima okrugli pečat na kojem, uz unutrašnju ivicu, piše Savez jevrejskih opština

Srbije na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, a u sredini pečata nalazi se Magen David

(Davidova zvezda).

 

ORGANI SAVEZA

 

Član 7.

Organi Saveza su:

− Skupština

− Izvršni odbor

− Radni odbor

− Nadzorni odbor

− Predsednik

Mandat svih organa Saveza, osim Skupštine, je četiri godine.

 

Član 8.

Svaki punoletni Jevrejin/Jevrejka, koji po pravilima jevrejske opštine čiji je član/članica ima biračko pravo, može biti izabran/a za člana organa Saveza, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Članovi organa Saveza ne mogu biti funkcioneri političkih partija i stalno zaposleni u Savezu.

Članovi organa Saveza ili nosioci funkcija ne mogu biti lica koja su u direktnom ili indirektnom poslovnom odnosu sa Savezom.

Članovi organa Saveza dužni su da svoje funkcije obavljaju savesno i odgovorno.

 

SKUPŠTINA SAVEZA

 

Član 9.

Skupštinu Saveza čine delegati svih jevrejskih opština udruženih u Savez.

Delegati za Skupštinu Saveza biraju se u skladu sa opštim aktima jevrejskih opština.

 

Član 10.

Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja, pisanim putem.

Poziv sadrži predlog dnevnog reda sa pisanim materijalom kao obrazloženjem.

Redovna skupština se saziva najmanje jednom godišnje, najkasnije do 30. aprila, a svake četvrte godine redovna skupština je ujedno i izborna.

 

Član 11.

Vanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja:

− svojom odlukom

− na obrazloženi zahtev najmanje tri jevrejske opštine i

− na obrazloženi zahtev Nadzornog odbora Saveza.

Poziv za Vanrednu skupštinu upućuje se u pisanom obliku sa predlogom dnevnog reda i pisanim materijalom kao obrazloženjem, najkasnije 30 dana pre zakazane Skupštine.

Ukoliko Izvršni odbor Vanrednu skupštinu ne sazove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, Vanrednu skupštinu može da sazove sam podnosilac zahteva, na način utvrnen u stavu 2 ovog člana.

 

Član 12.

Broj delegata za Skupštinu Saveza utvrnuje Izvršni odbor na osnovu sledećih merila:

− po jedan delegat na svakih stotinu članova i svaku započetu stotinu članova od 101 do 600

− po jedan delegat na svake započete dve stotine članova od 601 do 1200

− po jedan delegat na svake započete tri stotine članova preko 1200

Broj članova jevrejske opštine utvrnuje se na osnovu evidencije, koju svaka jevrejska opština mora jednom godišnje da ažurira i dostavi Savezu do 31. januara, radi odrenivanja  broja delegata. Jevrejska opština koja ne dostavi ažuriranu evidenciju, imaće samo jednog delegata na Skupštini.

Pored delegata iz člana 12. Statuta, u radu Skupštine učestvuju članovi Izvršnog odbora, predsednik i zamenik predsednika, koji su po položaju delegati i u istom svojstvu učestvuju u radu Skupštine, s tim što oni ne mogu glasati o izboru, opozivu i razrešenju članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 13.

Rad Skupštine je javan.

U izuzetnim slučajevima, Skupština može odlučiti da sednica ili pojedini delovi sednice budu zatvoreni za javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.

Rad Skupštine regulisan je Poslovnikom o radu Skupštine Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

Član 14.

Nadležnosti Skupštine su:

− da donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta,

− da donosi, menja, dopunjava i tumači Statut Saveza,

− da usklanuje načelna pitanja i opštu politiku Saveza,

− da utvrnuje minimum kriterijuma o uslovima za prijem članova jevrejskih opština,

− da utvrnuje merila za prijem opština u članstvo Saveza i ostalih jevrejskih organizacija u pridruženo članstvo Saveza,

− da donosi odluke o osnivanju i ukidanju ustanova Saveza,

− da donosi budžet i usvaja završni račun,

− da donosi odluke o vanbudžetskim prihodima Saveza i imovini Saveza,

− da bira i razrešava članove Izvršnog i Nadzornog odbora Saveza, predsednika i zamenika predsednika Saveza,

− da smenjuje izabrane članove Izvršnog i Nadzornog odbora koji nisu aktivni ili ne rade odgovorno, ili rade u suprotnosti sa zaključcima Skupštine i tela kojem pripadaju,

− da razmatra i prihvata izveštaje o radu izmenu dve Skupštine i to: Izvršnog odbora

Saveza, predsednika Saveza, komisija Izvršnog odbora i ustanova Saveza,

− da donosi poslovnike o svom radu i radu Nadzornog odbora

− da odlučuje o prigovorima i žalbama članova organa Saveza i zaposlenih u Savezu na odluke Izvršnog odbora,

− da odlučuje o članstvu Saveza u menunarodnim jevrejskim organizacijama,

− da odlučuje o prijemu novih jevrejskih opština u članstvo Saveza,

− da odlučuje o prijemu pridruženih jevrejskih organizacija,

− da odluči o prestanku rada Saveza,

− da odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u delokrugu ostalih organa Saveza.

− da donese odluku o raspisivanju Vanredne izborne skupštine ukoliko se ne prihvate budžet, završni račun ili izveštaj predsednika.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Skupštine Saveza.

Skupština može birati počasne predsednike i članove Izvršnog odbora Saveza.

Počasni predsednici i članovi Izvršnog odbora u radu mogu učestvovati bez prava glasa i bez prava istupanja u javnosti u ime Saveza.

Skupština dodeljuje najviša priznanja Saveza − upis u Zlatnu knjigu KKL i sanenje gaja ili šume u Izraelu.

 

Član 15.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo od tri člana, koje biraju delegati prisutni na Skupštini.

Sednice Skupštine se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 16.

Skupština može punopravno odlučivati ukoliko je prisutno više od polovine izabranih delegata.

Ukoliko na sednicu Skupštine u zakazano vreme ne done dovoljan broj delegata, početak rada se odlaže za jedan sat. Ako po isteku tog vremena Skupština nema kvorum, zakazuje se nov termin održavanja Skupštine, najkasnije u roku od 30 dana.

Skupština donosi odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova prisutnih delegata.

Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja donosi Skupština na samoj sednici.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Član 17.

Izvršni odbor se sastoji od izabranih članova i članova po funkciji.

Članovi Izvršnog odbora Saveza po funkciji su:

− predsednik Saveza

− zamenik predsednika Saveza i

− predsednici svih jevrejskih opština.

Izabranih članova ima 11 (jedanaest), koje bira Skupština Saveza.

Kandidate za članove Izvršnog odbora predlažu delegati Skupštine.

Izbor članova Izvršnog odbora vrši se na izbornoj Skupštini tajnim glasanjem.

Nijedna jevrejska opština ne može da ima više od 4 (četiri) izabrana člana Izvršnog odbora.

U slučaju kada je neko od članova Izvršnog odbora sprečen da učestvuje u radu, može ga zameniti lice kome je sprečeni član dao pismeno ovlašćenje za tu sednicu.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Izvršnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora pozivaju se da učestvuju u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa.

 

Član 18.

Sednice Izvršnog odbora su javne.

Izvršni odbor može odlučiti da pojedine sednice ili delovi sednice budu zatvoreni za javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se, po pravilu, tromesečno.

 

Član 19.

Sednicom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Saveza.

Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, jedan od potpredsednika ili lice koje odredi predsednik.

 

Član 20.

Predsednik Saveza saziva sednice Izvršnog odbora.

Sednica Izvršnog odbora može da se sazove i na osnovu:

− zahteva šest članova Izvršnog odbora

− zahteva Nadzornog odbora

− zahteva dve jevrejske opštine članice.

Predsednik Saveza saziva sednicu u roku od 30 dana od prijema zahteva, a ukoliko predsednik to ne učini, po proteku tog roka, sednicu saziva podnosilac zahteva.

 

Član 21.

Izvršni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

Odluke Izvršnog odbora se donose većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor odluke donosi javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja Izvršni odbor donosi na samoj sednici.

Sednice Izvršnog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 22.

Izvršni odbor je nadležan:

− da izvršava odluke Skupštine,

− da donosi odluke o svim poslovima Saveza koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine,

− da saziva redovne i vanredne skupštine Saveza,

− da zaključuje i raskida ugovore o radu sa zaposlenima u Savezu i druge ugovore sa saradnicima, i da rasporenuje zaposlene u skladu sa Zakonom,

− da suspenduje člana Izvršnog odbora koji ne radi aktivno i odgovorno,

− da odlučuje o sankcijama prema članovima Izvršnog odbora, zaposlenima u Savezu, stručnim saradnicima Saveza i počasnim članovima ukoliko u javnosti istupaju suprotno odlukama i ovlašćenjima, kao i da donosi odluke o njihovoj suspenziji, do odluke Skupštine po prigovoru,

− da pomaže rad jevrejskih opština i posreduje u slučaju njihovih sporova,

− da obrazuje stalna i povremena radna i koordinaciona tela i da odrenuje delokrug njihovog rada,

− da donosi pravilnike i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,

− da usvaja i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,

− da donosi poslovnik o svom radu

− da donosi pravilnike, poslovnike i druga akta o organizaciji i poslovanju Savezovih ustanova i njegovih radnih tela,

− da predlaže Skupštini budžet za tekuću godinu i završni račun Saveza za proteklu godinu,

− da predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu u članstvo Saveza,

− da odlučuje o drugim pitanjima za koja je ovlašćen odredbama ovog Statuta,

− da odrenuje lica koja će učestvovati u radu menunarodnih jevrejskih organizacija ili biti birana u njihova rukovodstva, u slučajevima kada se članovi rukovodstva u tim organizacijama biraju po pozivu, uz saglasnost jevrejske opštine čiji je kandidat član, − da odlučuje o dodeli svih priznanja Saveza osim najviših priznanja koja su u nadležnosti Skupštine,

− da u vanrednim okolnostima, rešava pitanja iz nadležnosti Skupštine, odnosno obrazuje krizni štab, sa nadležnostima svih organa i tela Saveza.

Raspored rada i podelu dužnosti izmedu članova Izvršnog odbora vrši sam Izvršni odbor.

Mandat člana Izvršnog odbora može prestati i pre isteka mandata na koji je izabran, podnošenjem ostavke, razrešenjem, u slučaju smrti ili iseljenjem.

Prestanak mandata u svim slučajevima osim razrešenja utvrnuje svojom odlukom Izvršni odbor, dok odluku o razrešenju zbog povreda Statuta ili neopravdanih uzastopnih nedolazaka na najmanje tri sednice, na obrazložen predlog Izvršnog odbora, većinom prisutnih članova donosi Skupština Saveza.

 

Član 23.

Izvršni odbor može na upražnjena mesta izabranih članova da kooptira do 4 (četiri) člana

sa liste kandidata sa Izborne skupštine, a po redosledu prema broju glasova.

 

RADNI ODBOR

 

Član 24.

U cilju operativnijeg delovanja i rešavanja problema koji zahtevaju hitno razmatranje i odlučivanje, formira se Radni odbor.

Radni odbor čine: predsednik Saveza, njegov zamenik, tri člana iz najbrojnijih opština i jedan rotirajući delegat iz ostalih jevrejskih opština. Sednicama rukovodi predsednik Saveza, odnosno član kojeg on ovlasti.

Rotirajući član Radnog odbora bira se na godinu dana, po dogovoru malih opština.

Osim ličnim prisustvom članova, sednice se mogu održavati i elektronskim putem.

Odluke se donose većinom glasova.

Za svoj rad, Radni odbor odgovara Izvršnom odboru Saveza.

Radni odbor se sastaje po potrebi i donosi zaključke o svim pitanjima u vezi sa pripremama i predlozima odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 25.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština Saveza.

Članovi Nadzornog odbora moraju da budu iz različitih jevrejskih opština.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član drugih organa Saveza.

 

Član 26.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 27.

Nadzorni odbor kontroliše celokupno finansijsko, materijalno i pravno poslovanje Saveza i ima pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju Saveza.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje jevrejskih opština, članica Saveza i pridruženih organizacija u pogledu namenskog trošenja sredstava koja jevrejske opštine i pridružene organizacije dobijaju preko Saveza.

Nadzorni odbor vrši kontrolu i drugih delatnosti jevrejskih opština članica koje imaju uticaj na rad Saveza.

Nadzorni odbor vrši kontrolu rada Saveza i njegovih organa u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata kao i ovog Statuta.

U slučaju da utvrdi nepravilnost, Nadzorni odbor je dužan da izvesti Izvršni odbor i predloži rok za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju da Izvršni odbor ne preduzme mere za otklanjanje nepravilnosti uočenih od strane Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je dužan da zatraži sazivanje vanredne Skupštine Saveza.

 

Član 28.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor svoje primedbe i konkretne predloge može u svako doba podneti Izvršnom odboru.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati svakoj sednici Izvršnog odbora, po pozivu ili sopstvenoj inicijativi.

 

PREDSEDNIK SAVEZA

 

Član 29.

Predsednik Saveza predstavlja Savez u zemlji i inostranstvu.

Predsednik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza.

Predsednik Saveza rukovodi radom Izvršnog odbora i, zajedno sa zamenikom predsednika Saveza, stara se o sprovonenju odluka svih organa Saveza, koordinira rad tela i ustanova Saveza i obavlja druge poslove predvinene Statutom ili poslove koje mu, u pojedinim hitnim slučajevima, izričito povere Izvršni odbor ili Skupština Saveza.

U cilju obavljanja pojedinih poslova, predsednik Saveza može iz redova članova Izvršnog odbora i drugih članova jevrejskih opština, obrazovati ad hoc radna tela. O radu tih tela predsednik obaveštava Izvršni odbor.

 

Član 30.

Predsednici tri najbrojnije jevrejske opštine članice su istovremeno potpredsednici Saveza.

Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti, ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, jedan od potpredsednika ili lice koje odredi predsednik.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Saveza, kojoj podnosi izveštaj o radu.

 

Član 31.

Predsednik i zamenik predsednika Saveza u istom mandatnom periodu moraju biti iz različitih jevrejskih opština.

Predsednik Saveza ne može istovremeno biti biran u druge organe jevrejskih opština.

Odredbe o sukobu interesa iz člana 8. ovog Statuta odnose se i na predsednika Saveza.

 

Član 32.

Predsednik Saveza izvršava odluke Skupštine, predstavlja i zastupa Savez po svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Saveza, učestvuje u radu svih povremenih i stalnih radnih tela.

Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez u Savetu za nacionalne manjine Republike Srbije.

 

Član 33.

Predsednik Saveza bira se na Izbornoj skupštini Saveza tajnim glasanjem.

Na Izbornoj skupštini delegati se opredeljuju prema izbornoj listi na kojoj bi trebalo da se nalaze najmanje dva kandidata.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati predaju svoj program rada za mandatni period za koji se vrši izbor.

Kandidatura bez programa rada se ne prihvata.

Program kandidata se dostavlja jevrejskim opštinama najmanje 30 dana pre održavanja izbora.

Skupština utvrnuje izbornu listu na Izbornoj skupštini.

Izbore sprovodi tročlana komisija iz redova delegata prisutnih na Skupštini.

Ukoliko su dva kandidata za izbor predsednika dobila isti broj glasova, glasanje se ponavlja, a ako rezultat ponovljenog glasanja bude isti, Izborna skupština se odlaže i glasanje ponavlja najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko je na izbornoj listi samo jedan kandidat, smatraće se da je izabran ako je dobio 50% plus jedan glas od ukupnog broja delegata koji imaju pravo glasa.

Zamenik predsednika Saveza bira se po postupku predvinenom za predsednika, izuzev obaveze podnošenja programa rada.

 

RADNA TELA I USTANOVE SAVEZA

 

Član 34.

Izvršni odbor Saveza obrazuje stalne i povremene komisije, savetodavna i koordinaciona tela, koja rade saglasno odlukama Izvršnog odbora i odgovaraju mu za svoj rad.

Izvršni odbor donosi poslovnike o radu stalnih komisija, odnosno odrenuje radni i vremenski okvir povremenih tela.

U radnim telima mogu biti angažovani članovi Izvršnog odbora i drugi aktivni jevrejski javni i kulturni radnici.

 

Član 35.

Stalne komisije Saveza su:

− Finansijska komisija,

− Komisija za kulturu i obrazovanje,

− Verska komisija,

− Muzejska komisija,

− Komisija za praćenje pojava antisemitizma,

− Omladinska komisija,

− Socijalna komisija,

− Komisija za rad sa ženskim sekcijama pri jevrejskim opštinama

 

Član 36.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta, Savez može, na osnovu odluke Skupštine Saveza, a na predlog Izvršnog odbora, osnivati ustanove.

Rabinat i Jevrejski istorijski muzej su ustanove Saveza.

 

Član 37.

Rabinat, sa sedištem pri Savezu, obavlja versku delatnost. Za rad Rabinata nadležna je Verska komisija Saveza.

U cilju sprovonenja verske delatnosti, Savez angažuje rabina koji svoju funkciju obavlja u svim jevrejskim opštinama.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Skupštine i Izvršnog odbora Saveza, i daje mišljenje o tome da li su odluke koje donose ovi organi Saveza u skladu sa jevrejskom verom i tradicijom.

Rabin Srbije ima okrugli pečat na kome u sredini piše na hebrejskom „Raba šel Serbia“, iznad stoji ćirilicom „Rabin jevrejske zajednice u Srbiji“ i latinicom „The Rabbi of Serbia“.

Ćirilični i latinični tekstovi su odvojeni Davidovim zvezdama.

 

Član 38.

Jevrejski istorijski muzej ima funkciju očuvanja materijalne i nematerijalne baštine Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije, a prema sporazumu jevrejskih−židovskih zajednica Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije iz 1996. godine.

Za rad Muzeja nadležna je Muzejska komisija, u čiji sastav, po odluci Izvršnog odbora, mogu biti imenovani ugledni javni i kulturni radnici.

Na predlog Muzejske komisije, upravnika Muzeja imenuje, razrešava i opoziva Izvršni odbor Saveza.

 

Član 39.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog statuta, Savez izdaje glasilo na srpskom jeziku "Jevrejski pregled".

Radi blagovremenog obaveštavanja članstva, Savez može imati i druga štampana ili elektronska sredstva informisanja.

Savez može izdavati i druge časopise, knjige i publikacije na srpskom i drugim jezicima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.

Izvršni odbor Saveza bira Izdavački savet svih Savezovih izdanja, u čiji sastav se biraju ugledni javni i kulturni radnici.

Glavnog i odgovornog urednika „Jevrejskog pregleda“ ili drugih štampanih ili elektronskih sredstava informisanja imenuje Izvršni odbor Saveza.

 

ADMINISTRACIJA SAVEZA

 

Član 40.

Unutrašnja organizacija stručnih službi Saveza, kojom se utvrnuju radna mesta u administraciji i ustanovama Saveza, regulisana je odgovarajućim pravilnicima o radu koje donosi Izvršni odbor Saveza.

Za stručne i administrativne poslove Saveza može se angažovati potreban broj izvršilaca na osnovu ugovora o radu u okviru službe ili se obavljanje tih poslova, na osnovu posebnog ugovora, može poveriti odgovarajućoj stručnoj sertifikovanoj organizaciji ili stručnoj službi jedne od opština.

Ukoliko se poslovi u administraciji i ustanovama Saveza obavljaju putem stručne službe, o potrebnom broju radnika, njihovom izboru, prijemu, rasporenivanju, postavljanju i razrešenju odlučuje Izvršni odbor.

Stručnim i administrativnim poslovima administracije Saveza rukovodi sekretar Saveza.

Sekretar za svoj rad odgovara predsedniku Saveza.

 

ISTUPANJE IZ SAVEZA

 

Član 41.

Jevrejske opštine i drugi članovi mogu istupiti iz Saveza.

Odluka o istupanju iz Saveza je punovažna ukoliko je doneta na referendumu sprovedenom u jevrejskoj opštini članici Saveza.

U slučaju istupanja, menusobni odnosi izmenu istupajućeg i ostalih članova i Saveza urenuju se posebnim sporazumom, koji sadrži naročito vreme prestanka svojstva člana, menusobne finansijske obaveze (obračun, dugovanja i potraživanja), preuzete obaveze i garancije prema domaćim i stranim donatorima odnosno kreditorima, i obaveze, garancije i sporazumni način korišćenja imovine kojom istupajući član raspolaže.

Sporazum, u ime Saveza, zaključuje Skupština Saveza.

 

Član 42.

Ukoliko članica Saveza donese odluku o istupanju iz Saveza, ima pravo samo na imovinu koja se nalazi na teritoriji administrativne opštine za koju je osnovana, dok druga nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji ugaslih opština na kojima je, do odluke o istupanju, obavljala svoju osnovnu delatnost u skladu sa ovim Statutom, pripada Savezu.

Odluku o raspodeli i upravljanju ovom imovinom donosi Skupština Saveza na predlog Izvršnog odbora.

 

RESTITUCIJA JEVREJSKE IMOVINE BEZ NASLEDNIKA

 

Član 43.

Savez je ovlašćen da pokreće inicijativu za donošenje posebnog zakona o restituciji Jevrejske imovine bez naslednika, oduzete sprovonenjem protivjevrejskih mera tokom Holokausta, predvinenog u Gl. I, čl. 5. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Sl. glasnik RS br.70/2011), i da pregovara sa državnim i drugim organima tokom donošenja i kasnijeg sprovonenja tog zakona, u skladu sa Terezinskom deklaracijom.

Sva imovina ostvarena postupkom restitucije pripada Savezu, a Skupština Saveza donosi akt o tome ko će i kako tom imovinom upravljati, u smislu ispunjenja ciljeva Saveza, navedenih u ovom Statutu, i koji su obuhvaćeni u tekstu Terezinske deklaracije.

 

SREDSTVA SAVEZA I NJIHOVA RASPODELA

 

Član 44.

Imovinu Saveza čine pokretne i nepokretne stvari i prava.

Savez upravlja svojom imovinom u skladu sa zakonom i Statutom.

Odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom Saveza donosi Skupština.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrnenih ovim Statutom, Savez prima donacije iz zemlje i inostranstva.

Savez je pravni sledbenik i upravlja imovinom ugaslih opština kojom, prema postojećim pravnim aktima, ne raspolaže nijedna jevrejska opština.

 

Član 45.

U slučaju prestanka rada jevrejske opštine članice Saveza, njena imovina se prenosi na Savez kao pravnog naslednika.

 

MEdUSOBNI ODNOSI SAVEZA I JEVREJSKIH OPŠTINA

 

Član 46.

Savez i jevrejske opštine saranuju uz vonenje računa o autonomiji jevrejskih opština i interesima jevrejske zajednice u celini.

Savez pomaže jevrejskim opštinama u sprovonenju njihovih zadataka, i to savetima, neposrednim konsultacijama, informacijama, materijalima za edukativno−kulturnu i drugu delatnost, organizovanjem zajedničkih manifestacija i slično.

Jevrejske opštine su u obavezi da, u skladu sa svojim mogućnostima, doprinose radu Saveza i njegovih organa aktivnim uključivanjem pojedinaca u rad organa Saveza, njegovih ustanova i radnih tela, kao i finansijskim doprinosima.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 47.

Za tumačenje odredaba ovog statuta nadležna je Skupština Saveza.

U hitnim slučajevima, sporne odredbe ovog Statuta primenjivaće se privremeno, prema tumačenju Izvršnog odbora, dok o tome ne odluči Skupština Saveza.

 

Član 48.

Statut Saveza najviši je pravni akt jevrejske zajednice u Srbiji.

Statuti jevrejskih opština članica Saveza treba da budu u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Član 49.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Saveza jevrejskih opština Srbije koji je donela Skupština Saveza 24. juna 2007. godine.

 

Član 50.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na Skupštini.

Radno predsedništvo:

 

Dr Božidar Levi

Mira Kon Panić

Marija Radan Cabafi

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare