Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HRVATSKI SABOR 3376

 

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU 3376

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o liječništvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.


Klasa: 011-01/08-01/122

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU 

(Klasa: 500-01/08-01/07, Zagreb, 26. rujna 2008).

 

Članak 1.

U Zakonu o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03.) iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Iznimno od članka 6. ovoga Zakona položen stručni ispit kao opći uvjet za obavljanje liječničke djelatnosti ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«

 

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Liječniku državljaninu države članice Europske unije bez specijalizacije i liječniku državljaninu države članice Europske unije na specijalizaciji daje se odobrenje za samostalan rad u području opće medicine.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 3.

Hrvatska liječnička komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska liječnička komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/08-01/07
Zagreb, 26. rujna 2008.

 

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.