Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 2001

 

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smi­ljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Marijan Hra­njski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Jasna Omejec, Že­ljko Potoč­njak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2001. godine, donio je

 

ODLUKU

(Broj: U-I-673/1996 i dr. Zagreb, 19. prosinca 2001)

 

I. Produ­ljuje se rok odgode prestanka važe­nja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješe­njem Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine, objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99.

 

II. Određuje se novi rok prestanka važe­nja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 1. srp­nja 2002. godine.

 

Obrazlože­nje

 

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostav­ljen je 13. prosinca 2001. godine prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, klasa: 943-01/01-01/01, urbroj: 612/2-01 i urbroj: 612/3-01 od 11. prosinca 2001. godine, za produ­lje­nje roka odgode prestanka važe­nja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, u da­lj­njem tekstu: Zakon o naknadi), koje je Ustavni sud ukinuo svojom odlukom i rješe­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine, objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u da­lj­njem tekstu: Odluka Ustavnog suda).

 

2. U podnesku kojim se predlaže produ­lje­nje roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi navodi se da su nadležni parlamentarni odbori razmotrili, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. prosinca 2001. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi, utvrdivši da je jedan od razloga za donoše­nje izmjena i dopuna Zakona o naknadi i Odluka Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine ­nje­gove odredbe, uz napomenu da su Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi obuhvaćena i mnoga pita­nja koja nisu sadržana u ukinutim odredbama.

Nada­lje, s obzirom na to da je Zakon o naknadi u parlamentarnoj proceduri, a da su o načinu uređiva­nja pojedinih pita­nja zauzeta različita stajališta, nadležni odbori Hrvatskog sabora predlažu Ustavnom sudu da odgodi prestanak važe­nja odredaba Zakona o naknadi, kako bi se u međuvremenu sva sporna pita­nja usuglasila i uredila na primjeren način do 1. srp­nja 2002. godine.

Prijedlog je osnovan.

 

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješe­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine, objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te Odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona o naknadi, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupa­njem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. trav­nja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. trav­nja 2000. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produ­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova produ­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. ožujka 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 28. ožujka 2001. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 27/2001, iznova produ­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 15. srp­nja 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem donesenom 12. srp­nja 2001. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 65/2001, iznova produ­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. prosinca 2001. godine.

 

4. Ocje­njujući sve okolnosti slučaja važne za donoše­nje odluke o ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da je opravdanost ponovnog produ­lje­nja odgodnog roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi vezana uz iznimnu složenost i važnost građe koja se izmjenama i dopunama Zakona o naknadi treba urediti, u okolnostima koje u prijedlogu navode Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora.

Opravdanost ponovnog produ­lje­nja odgodnog roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi očituje se i u či­njenici što je Vlada Republike Hrvatske, kao predlagate­lj prethodnih produ­lje­nja odgodnih rokova, prijedlog Konačnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi dostavila u parlamentarnu proceduru (drugo čita­nje) unutar roka određenog Odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-673/1996 i dr. od 12. srp­nja 2001. godine (»Narodne novine«, broj 65/2001).

Budući da je, teme­ljem odredbe članka 78. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, pročišćeni tekst, broj 41/01, 55/01 - ispravak), redovito zasjeda­nje Hrvatskoga sabora prestalo 15. prosinca 2001. godine, a do tog vremena Hrvatski sabor nije uspio usvojiti prijedlog Konačnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi, prestanak važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi s danom 31. prosinca 2001. godine doveo bi do nesagledivih pos­ljedica u pravnom poretku, čime bi Republici Hrvatskoj i cjelokupnoj društvenoj zajednici bila nanesena teška i nepoprav­ljiva šteta.

Rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o naknadi Ustavni sud je utvrdio prema procjeni složenosti građe koja se izmjenama i dopunama Zakona o naknadi mora urediti, kao i prema procjeni traja­nja parlamentarne procedure u donoše­nju ovog Zakona, a nakon razmatra­nja težine spornih pravnih pita­nja o kojima predstoji rasprava i usuglašava­nje u Hrvatskom saboru.

 

5. Iz navedenih razloga, teme­ljem članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

 

Broj: U-I-673/1996 i dr.

Zagreb, 19. prosinca 2001.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

sc. Smi­ljko Sokol, v. r.