Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski, dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora, na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine, donio je sljedeću

 

ODLUKU 1010

(Broj: U-I-673/1996, Zagreb, 20. travnja 2000).

Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96), ukinutih odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenom u »Narodnim novinama«, br. 39/99.

Novi rok određuje se s danom 31. prosinca 2000. godine.

 

Obrazloženje

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora podnio je prijedlog da se odgodi rok prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine naznačenih u odluci Ustavnog suda, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Predlagatelj navodi da je Vlada Republike Hrvatske ocijenila da bi uz obvezu dopune i izmjene navedenog Zakona, koja proizlazi iz odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, trebalo otkloniti i druge pravne nedostatke i nedorečenosti koje proizlaze iz Zakona u cijelosti, a uočene su u njegovoj dvogodišnjoj praktičnoj primjeni.

Vlada također ocjenjuje da, s obzirom da se radi o Zakonu koji je od velikog značenja za Republiku Hrvatsku, njegove izmjene i dopune zahtijevaju temeljite pripreme, koje se ne mogu na zadovoljavajući način obaviti u zadanom roku (23. travnja 2000.).

Predlaže se produljenje roka stupanja na snagu odluke i rješenja Ustavnog suda do 31. prosinca 2000. godine.

Prijedlog je osnovan.

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom označenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona, time da je u t. 3. odlučio da zakonske odredbe ukinute pod t. 1. a), b) i c) izreke prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne godine od dana objave ove odluke i rješenja u »Narodnim novinama«.

Budući da se radi o složenim propisima, koji zahtijevaju temeljitu razradu problema na koje je Sud u obrazloženju svoje odluke ukazao, Ustavni sud smatra prijedlog osnovanim te produljenje roka opravdanim.

Ovo naročito iz razloga što zbog održavanja izbora početkom 2000. godine i konstituiranja novog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora nije bio moguć rad na donošenju izmjena i dopuna Zakona o naknadi u odnosu na ukinute odredbe.

Iz navedenih razloga, temeljem članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996
Zagreb, 20. travnja 2000.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.