Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIGJI NR. 03/L-039

PER ZONAT E VEÇANTA TE MBROJTURA

 

Nè mbèshtetje tè Kapitullit IV neni 65 pika 1 tè Kushtetutès sè Republikès sè Kosovès, me qèllim tè vendosjes sè rregullave ligjore per zonat e veçanta tè mbrojtura.

Kuvendi i Republikès sè Kosovès, Miraton:

 

LIGJIN PERZONAT E VEÇANTATE MBROJTURA

 

Neni 1

QiHiimi i Ligjit

Ky ligj do tè sigurojè mbrojtjen e Manastireve Ortodokse Serbe, Kishave, vendeve tè tjera fetare, si dhe vendeve historike dhe kulturorè tè njè rèndèsie tè veçantè per Komunitetin Serb si dhe per komunitetet e tjera nè Republikèn e Kosovès, nèpèrmjet themelimit tè Zonave tè Veçanta tè Mbrojtura.

 

Neni 2


Zonat e Veçanta te Mbrojtura

"Zone e Veçantè e Mbrojtur" do tè jetè njè zone e pèrcaktuar me hartè, ose me njè zone tè pèrcaktuar qè rrethon njè monument, ndèrtesè, grup ndèrtesash, tèrèsi, fshat, ose qendèr historike tè qytetit qè mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet i ciii mund tè dèmtojè kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik, mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik.

 

Neni 3

Objektivat

Objektivat e Zonave tè Veçanta tè Mbrojtura janè:

 1. a) tè sigurojnè ekzistencèn dhe funksionimin paqèsor tè vendeve qè do tè mbrohen dhe tè ruajnè mènyrèn monastike tè jetesès sè klerikève;
 2. b) tè ruajnè karakterin dhe pamjen e vendeve qè do tè mbrohen, nè veçanti, kontekstin historik, kulturor, arkitektural dhe arkeologjik, mjedisin natyror dhe kuadrin vizual estetik; dhe
 3. c) tè parandalojnè zhvillimet e pafavorshme rreth vendeve qè duhet tè mbrohen, ndèrkohè qè sigurojnè kushtet mè tè mira tè mundshme per zhvillimin e harmonizuar dhe tè qèndrueshèm tè komuniteteve qè banojnè nè zonat rreth kètyre vendeve duke rregulluar zhvillimin dhe aktivitetet e

 

Neni 4


Keshilli Zbatues dhe Monitorues

Kèshilli Zbatues dhe Monitorues (me poshtè i pèrmendur si "KZM") do tè themelohet, ndèr tè tjera, per tè monitoruar dhe lehtèsuar implementimin e kètij ligji. Detyrat relevante tè KZM-sè sipas kètij Ligji do tè pèrfshijnè:

 1. a)  mbikèqyrjen e vijèzimit tè Zonave tè Veçanta tè Mbrojtura ne terren dhe implementimin e tyre;
 2. b)  rekomandimin e ndryshimeve tè kufijve administrativè tè Zonave tè Veçanta tè Mbrojtura, dhe 
kufizimet qè do tè aplikohen ne to, nèse ashtu e kèrkojnè rrethanat;
 3. c)  ndèrmjetèsimin e zgjidhjes se mosmarrèveshjeve mes Kishès Ortodokse Serbe dhe autoriteteve qendrore dhe lokale tè Republikès se Kosovès per sa i pèrket implementimit tè dispozitave tè 
kètij ligji; dhe
 4. d)  kèshillimin e agjencive tè zbatimit tè ligjit dhe institucioneve tè tjera relevante tè Republikès se Kosovès mbi çeshtjet e lidhura me sigurinè qè kanè ndikim mbi vendete trashègimisè fetare dhe kulturore. 


 

Neni 5


Aktivitetet e Ndaluara brenda Zonave te Veçanta te Mbrojtura

çdo aktivitet i ri ne fushat e mèposhtme do tè ndalohet:

 1. a)  ndèrtimet apo zhvillimet industriale, tè tilla si eksplorimi dhe shfrytèzimi i burimeve minerale dhe ndèrtimi i digave, centraleve elektrike apo linjave tè tensionit, furrave dhe fabrikave dhe rrugève tranzite ne zonat rurale; dhe
 2. b)  ndèrtimet apo zhvillimet qè çojnè ne shpyllèzimin apo ndotjen e mjedisit. 


 

Neni 6


Aktivitetet e Kufizuara brenda Zonave te Veçanta te Mbrojtura

çdo aktivitet i ri nga lista e mèposhtme e aktiviteteve mund tè kufizohet nèse e kèrkojnè rrethanat. Para se tè kryhen aktivitete tè tilla ne fushat e mèposhtme, komuna pèrkatèse do tè kèrkojè marrèveshjen e Kishès Ortodokse Serbe. Nèse nuk arrihet asnjè marrèveshje, palèt do t'ia referojnè çèshtjen KZM-sè per shqyrtim, ne pajtueshmèri me pikèn c tè nenin 4 tè kètij ligji:

 1. a)  ndèrtimet apo zhvillimet komerciale tè tilla si: strukturat ose godinat me tè larta se manastiri/ kisha/monumenti kulturor qè duhet tè mbrohet; ndèrtimi i rrugève; ndèrtimi i magazinave, punètorive, shitoreve, restoranteve, bareve, kafeterive, hotele-ve/moteleve, tezgave dhe kioskave ushqimore, stacioneve tè furnizimit me karburant dhe riparimit tè automjeteve, supermarketeve, klubeve tè natès, apo ndonjè ndèrtimi tjetèr ne shkallè me tè gjerè ne zonat rurale;
 2. b)  tubimet, argètimi dhe zbavitja publike; dhe
 3. c)  urbanizimi i tokès bujqèsore. 


 

Neni 7


Klasifikimi i Zonave te Veçanta te Mbrojtura

7.1 Zonat e Veçanta tè Mbrojtura do tè definohen per vendet e mèposhtme, si ne hartat e bashkangjitura:

 1. a) Manastiri i Deçanit, Deçan : (Kjo Zone e Veçantè e Mbrojtur èshtè identike me "Zonèn e Posaçme" tè krijuar me herèt);
 2. b)  Patriarkana e Pejès, Pejè;
 3. c)  Manastiri i Graçanicès , Prishtinè;
 4. d)  Kisha e Shpalljes se Virgjèreshès, Lipjan;
 5. e)  Manastiri i Deviçit, Skènderaj;
 6. f)  Manastiri i Gorioçit, lstog;
 7. g)  Manastiri
 8. h)  Manastiri
 9. i)  Manastiri
 10. j)  Manastiri
 11. k)  Manastiri
 12. l)  Manastiri

iBudisavcit,Kliné;
i Sokolicés, Zveçan;
i Draganacit, Gjilan;
i i Arkangjelit te Shenjté, Prizren; i Banjskés, Zveçan;
i Zoqishtés, Zoqishté, Rahovec;

 1. m)  FshatiHoqéeMadhe,HoqéeMadhe,Rahovec;
 2. n)  Manastiri Duboki Potok, Zubin Potok;
 3. o)  Kisha e Shén Gjergjit,Gornjasellé, Prizren;
 4. p)  Manastiri i Soçanicés, Leposaviq;
 5. q)  Kisha e Heremitéve, Uljaricé Kliné; dhe
 6. r)  Vetmia e Petrit te Shenjté, Korishé,

Zona e Veçanté e Mbrojtur per Manastirin e Sokolicés, Zveçan dhe Kompleksi Memoria! i lsa Boletinit

7.2
jané Zona te Veçanta te Mbrojtura si né hartén e bashkangjitur. Komuna pérkatése do te kérkojé marréveshje nga Kisha Ortodokse Serbe dhe Administrata e Muzeut te lsa Boletinit per çdo aktivitet te ri ashtu si parashikohet nga neni 6 i kétij ligji.

7.3 Per Zonat e méposhtme te Veçanta te Mbrojtura te pérkufizuara né hartat e bashkangjitura né rastin e ndonjé aktiviteti te ri te pérshkruar né nenin 6 te kétij ligji, komuna pérkatése do te konsultohet drejtpérsédrejti me KZM-né:

 1. a) Monumenti Memoria! i Gazimestanit dhe Tyrbja e Bajraktaréve, Obiliq do te pérfshihen né te njéjtén Zone te Veçanté te Mbrojtur;
 2. b)  Késhtjella Mesjetare e Zveçanit, Zveçan;
 3. c)  Qyteti Mesjetar i Novobérdés, Novobérdés; dhe
 4. d)  Ura Mesjetare/e Vjetér e Vojnoviqéve,

7.4 Zonat e Veçanta te Mbrojtura per vendete cekura me poshté do te kufizohen me njé hapésiré prej 100 metrash rreth perimetrit te tyre dhe do te identifikohen nga Agjensioni Kadastral i Republikés sé Kosoves ne bashképunim me komunat pérkatése né hartat qé do t'i bashkengjiten ketij Ligji te cilat do te formojné njé pjesé integrale te kétij ligji dhe do te miratohen para perfundimit te periudhés sé tranzicionit:

 1. a)  Manastiri i Premtit te Shenjté, Leposaviq;
 2. b)  Manastiri i Shéruesve te Shenjté, Leposaviq;
 3. c)  Manastiri i Virgjéreshés sé Shenjté te Hvosnos, lstog ;
 4. d)  Manastiri i Markut te Shenjté, Korishé, Prizren;
 5. e)  Manastiri i Treshit te Shenjté, Mushtisht, Suhareké;
 6. f)  Kisha e Virgjéreshés sé Shenjté, Sredské, Prizren;
 7. g)  Manastiri i Uroshit te Shenjté, Nerodime, Ferizaj; dhe
 8. h)  Manastiri i Binaçit, Buzovik,

7.5 Zonat e Veçanta te Mbrojtura per vendete cekura me poshté do te kufizohen me njé hapsiré prej 50 metrash rreth perimetrit te tyre dhe do te identifikohen nga Agjencioni Kadastral i Republikés sé Kosovés né bashképunim me komunat pérkatése né hartat qé do t'i bashkéngjiten kétij Ligj, te cilat do te formojné nje pjese integrale te ketij ligji dhe do te miratohen para pérfundimit te periudhes sé tranzicionit:

 1. a)  Manastiri i Dollcit, Kliné;
 2. b)  Kisha e Shén Nikollés, Gjurakoc, lstog;
 3. c)  Kisha e Virgjéreshés sé Shenjté né Hodegetri, Mushtisht, Suhareké;
 4. d)  Kisha e Nikollés sé Shenjté, Shtérpcé;
 5. e)  Kisha e Teodorit te Shenjté, Biti e Poshtme, Shtérpcé;
 6. f)  Kisha e Nikollés sé Shenjté, Gotovushé, Shtérpcé;
 7. g)  Kisha e Virgjéreshés sé Shenjté, Gotovushé, Shtérpcé;
 8. h)  Kisha e Shén Gjergjit, Biti e Epérme, Shtérpcé;
 9. i)  Kisha e Nikollés sé Shentjé, Mushnikové, Prizren;
 10. j)  Kisha e Nikollés sé Shentjé, Bogoshevc, Prizren;
 11. k)  Kisha e Nikollés sé Shentjé, Drajçiq, Prizren;
 12. l)  Kisha e Nikollés sé Shenjté, Sredské, Prizren;
 13. m) Kisha e Apostujve te Shenjté (ose Premtit te Shenjté), Mushnikové, Prizren; dhe n) Kisha e Shén Gjergjit, Serdské, Prizren.

 

Neni 8


Themelimi i Zones se Veçante te Mbrojtur per Qendren Historike te Prizrenit

8.1 Zona e Veçanté e Mbrojtur per Qendrén Historike te Prizrenit do te themelohet nga organet komunale te Prizrenit né bashképunim me KZM dhe do te pérfshijé objektet e Kishés Ortodokse, objektet otomane, katolike, laike dhe objektet e tjera te réndésisé sé veçanté historike dhe kulturore Objektet e me poshtme kulturore dhe fetare serbe do te pérfshihen né Zonén e Veçanté te Mbrojtur:. Kisha e Virgjereshés sé Shenjté te Levishés; lagja e vjetér "Méhalla Marash"; Kisha e Shpétimtarit te Shenjté; Shkolla Ortodokse per Priftérinj e Kirilit dhe Metodit te Shenjté; dhe Kompleksi i Rezidencés Episkopike (qé pérfshiné rezidencén e Peshkopit, Katedralen e Gjergjit te Shenjté, Kishat e Gjergjit te Shenjté (Runovic) dhe Nikollés sé Shenjté (Tutic).

8.2 Aplikimi i nenit 6 te kétij ligji per çdo aktivitet te ri né Zonén e Veçanté te Mbrojtur per Qendrén Historike te Prizrenit do te pércaktohet me njé ligj.

 

Neni 9


Dispozitat e Veçanta per Fshatin Hoqa e Madhe

9.1. Fshati i Hoqés sé Madhe, i pérshkruar né pikén m) paragrafi 1 i nenit 7 te kétij ligji do te keté te drejtén, né konsultim me komunén e Rahovecit, qé te ushtrojé autoritet te kufizuar mbi aktivitetet nga fusha e mbrojtjes dhe promovimit te trashégimisé kulturore dhe fetare, dhe nga fusha e planifikimit rural duke respektuar Zonén e saj te Veçanté te Mbrojtur, né perputhje me dispozitat relevante te legjislacionit mbi Vetéqeverisjen Lokale dhe parimet e Deklarates Universale te UNESCO-s mbi Diversitetin Kulturor. KZM-ja do te lehtésojé konsultime te lilla.

9.2. Aplikimi i nenit 6 te kétij ligji per çdo aktivitet te ri né Zonén e Veçanté te Mbrojtur per fshatin e Hoqés se Madhe do tè pèrcaktohet me njè Ligj.

 

Neni 10

Planifikimi Hapesinor

10.1 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapésinor do te sigurojé qe planet hapésinore per sipérfaqet brenda Zonave te Veçanta te Mbrojtura te jené né pajtueshméri me dispozitat e neneve 5 dhe 6 te kétij ligji dhe né pajtueshméri me nenet 12, 13, 14 te Ligjit mbi Planifikimin Hapésinor.

10.2 Autoritetet lokale do t'i permbahen plotésisht dispozitave te nenit 1O.

 

Neni 11

Dispozitat Perfundimtare

11.1 Ky Ligj do te zevendésojé çdo dispozité te ligjeve né fuqi qé nuk éshté né pajtueshméri me te. Zonat e Veçanta te Mbrojtura gjithashtu gézojné plotésisht mbrojtjen e pércaktuar nga Ligji mbi Trashégiminé kulturore dhe ndryshimet e tij te métutjeshme.

4

11.2 KZM bashkepunon me Keshillin e Republikes se Kosoves per Trashegimi Kulturore, ashtu si parashikohet ne paragrafin 8 te nenit 4 te ligjit mbi Trashegimine Kulturore mbi çdo çeshtje tjeter qe ka lidhje me mbrojtjen dhe ruajtjen e trashegimise fetare dhe kulturore ne Republiken e Kosoves.

11.3 KZM do te punoje per se afermi me Komisionin e lmplementimit te Rindertimit per Vendet Fetare Ortodokse ne Republiken e Kosoves.

11.4 Dispozitat e ketij Ligji ne asnje menyre nuk do te paragjykojne apo ndryshojne ndonje detyrim ekzistues te ndermarre ne lidhje me ndonje vend te percaktuar nen Konventen e UNESCO-s qe ka te beje me Mbrojtjen e Trashegimise Kulturore dhe Natyrore Boterore.

11.5 Dispozitat e ketij Ligji nuk do te paragjykoje te drejtat e pronesise mbi pronat e ndodhura brenda Zonave te Veçanta te Mbrojtura.

 

Neni 12

Hyrja ne fuqi

Ky ligj hyn né fuqi pesémbédhjeté ( 15) dite pas publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.

 

Miratuar nga Kuvendi i Republikes se Kosoves
Me daten:

20.02.2008

 

ZAKON BR. 03/L - 039

O SPECIJALNIM ZASTiéENIM ZONAMA

 

Na osnovu IV Poglavlja ciana 65 tacka 1 Ustava Republike Kosova, a u cilju uspostavljanja zakonskih pravila o zastiéenim zonama,

Skupstina Republike Kosova, Usvaja

 

ZAKON O SPECIJALNIM ZASTiéENIM ZONAMA

 

Clan 1.

Svrha zakona

Ovaj zakon ée osigurati zastitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i ostalih verskih mesta, kao i istorijskih i kulturnih mesta koja imaju poseban znacaj sa zajednicu kosovskih Srba, kao i za ostale zajednice u Republici Kosova, kroz uspostavljanje specijalnih zastitnih zona.

 

Clan 2.

Specijalne zastitne zone

"Specijalne zastitne zone" biée podrucja definisana kartom, ili definisanom oblaséu koje okruzuje spomenik, zgradu, grupu zgrada, celinu, selo, ili istorijski centar grada koje se zastititi od bilo kog razvoja ili aktivnosti koje mogu narusiti istorijski, kulturni ili arheoloski kontekst, prirodno okruzenje ili estetsko vizuelnu sredinu.

 

Clan 3.

Ciljevi

Ciljevi specijalnih zastiéenih zona su:


 1. a) da obezbede mirno postojanje i funkcionisanje mesta koja ée se zastitit i da se ocuva monaski zivot

svestenstva;


 1. b) da ocuvaju karakter i izgled mesta koja ée biti zastiéena, posebno, istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheoloski kontekst, prirodno okruzenje ili estetsko vizuelnu sredinu; i
 2. c) da sprece nepovoljne razvoje oko mesta koja ée se zastititi, istovremeno osigurati najbolje moguée uslove za harmonican i odrziv razvoj zajednica koje zive u oblastima koje se nalaze oko takvih mesta, time sto ée se regulisati razvoj i ostale aktivnosti.

 

Clan 4.


Savet za sprovodenje i nadgledanje

Savet za sprovodenje i nadgledanje (u daljem tekstu "SSN") biée osnovan da bi izmedu ostalog nadgledao i olaksao sprovodjenje ovog zakona. Zadaci SSN-a koji se odnose na ovaj zakon ukljucuju sledeée:

 1. a) nadgleda ucrtavanje Specijalnih zastitnih zona na terenu i njihovu implementaciju;

 2. b) preporucuje promene na granic-nim linijama Specijalnih zastitnih zona i ogranicenja koja ée se primenjivati na njima ukoliko okolnosti to budu dozvoljavale;

 3. c) pomaze pri razresavanju sporova izmedu Srpske Pravoslavne Crkve i centralnih i lokalnih vlasti na Kosovu u pogledu sprovodjenja odredbi ovog zakona; i
 4. d) savetuje kosovske agencije za odrzavanje reda i mira, i ostale relevatne institucije o pitanjima bezbednosti koje mogu imati uticaja na mesta verskog i kulturnog n

 

Clan 5.


Aktivnosti koje se zabranjuju unutar Specijalnih zastitnih zona

Svaka nova aktivnost u sledeéim poljima ée biti zabranjena:

 1. a)  andustrijska izgradnja ili razvoj, kao sto su iskopavanje i eksploa-tacija mineralnih izvora i izgra-dnja brana, elektrana ili daleko-voda, ciglana i fabrika, i tranzitnih puteva u seoskim oblastima; i
 2. b)  izgradnja ili razvoj koji vodi ka seci suma ili zagadenju sredi

 

Clan 6.

Ogranicene aktivnosti unutar Specijalnih zastitnih zona

Svaka nova aktivnost sa sledeéeg spiska aktivnosti moze se ograniciti ako to okolnosti budu nalagale. Pre zapocinjanja bilo koje takve aktivnosti u sledeéim oblastima, nadlezna opstina ée se traziti saglasnost Srpske Pravoslavne Crkve. Ako se sporazum ne postigne, stranke ée slucaj dati na razmatranje SSN-u, u skladu sa Clanom 4 (c)) ovog zakona:

 1. a) komercijalna izgradnja struktura ili zdanja koja su visa od manastira l crkava l kulturnih spomenika koje ée biti zastiéene; izgradnja puteva ulica, izgradnja skladista, radionica, prodavnica, restorana, barava, kafiéa, hotelalmotela, piljarnica i kioska, benzinskih pumpi i automeha-nicarskih radionica, supermar-keta, noénih klubova ili nekih drugih gradevina veéih razmera u seoskim oblastima;
 2. b) javna okupljanja, rekreacija i zabava;
 3. c) i urbanizacija poljoprivrednog zemljista.

 

Clan 7.


Klasifikacija Specijalnih Zastitnih Zona

7.1 Specijalne zastitne zone za sledeéa mesta biée definisane kartama koje se se nalaze u prilogu:

 1. a)  Manastir Visoki Decani, Decane (ava Specijalna zastitna zona je ista kao prethodno uspostavljena Specijalna zonska oblast);
 2. b)  Peéka Patrijarsija, Peé;
 3. c)  Manastir Gracanica, Pristina;
 4. d)  Crkva Vavedenja Presvetle Bogorodice, Lipljan;
 5. e)  Manastir Devic, Srbica;
 6. f)  Manastir Gorioc, lstok;
 7. g)  Manastir Budisavci,Klina;
 8. h)  Manastir Sokolica, Zvecan;
 9. i)  Manastir Draganac, Gnjilane;
 10. j)  Manastir Svetih Arhangela, Prizren;
 11. k)  Manastir Banjska,Zvecan;
 12. l) Manastir Zociste,Orahovac; m) Selo Velika Hoca, Orahovac;
 13. n)  Manastir Duboki,ZubinPotok;
 14. o)  Crkva Svetog Dorda Gornje Selo, Prizren;
 15. p)  Manastir Socanica,Leposavié;
 16. q)  lsposnica sa crkvom, Uljarice, Klina; i
 17. r)  Korisa,isposnica Svetog Petra,

7.2 Specijalna zastitna zona za Manastir Sokolica u Zvecanu i memorijalni kompleks lsa Boljetini su
Specijalne zastitne zone kao sto je navredno u priloznoj karti . Nadlezna opstina ée traziti saglasnost Srpske Pravoslavne Crkve i uprave muzeja lse Boljetinija u vezi bilo koje nove aktivnosti, kako je predvideno clanom 6. ovog zakona.

7.3 U slucaju novih aktivnosti, kao sto je navedeno u Clanu 6 ovog zakona, u sledeéim Specijalnim zastitnim zonama definisanim u prilozenoj karti, nadlezna opstina ée se direktno konsultovati sa SSN-om:

 1. a)  memorijalni spomenik Gazimestan i Bajraktarevo Turbe, Obilié biée deo jedne Specijalne zastitne zone; srednjevekovna
 2. b)  tvrdava Zvecan, Zvecan; srednjevekovnigrad
 3. c)  Novo Brdo, Novo Brdo; i srednjevekovni most
 4. d)  Vojnovié, Vucitrn.

7.4 Za sledeéa mesta Specijalne zastitne zone biée ogranicene u krugu od 100 melara i biée identifikovane od strane Katastarske agencije Republike Kosova u saradnji sa nadleznim opstinama, na karti koja ée biti prilozena ovom zakonu, prestavlja sastavni deo ovog zakona i biée usvojena pre zavrsetka prelaznog perioda.

 1. a) manastir Svete Petke, Leposavié;

 2. b) manastir Sveti Vraci, Leposavié;

 3. c) manastir Svete Bogorodice Hvostanske, lstok;
 4. d) manastir Svetog Marka, Korisa, Prizren;

 5. e) manastir Svete Trojice, Musutiste, Suva Reka;

 6. f) crkva Svete Bogorodice, Sredska, Prizren;

 7. g) manastir uspenija Svetog Urosa, Nerodimlje, Urosevac;
 8. h) manastir Binac ili Buzovik, Vitina;

7.5 Specijalne zastitne zone za sledeéa mesta biée ogranicene u krugu od 50 metara i biée identifikovane od strane Katastarske agencije Republike Kosova u saradnji sa nadleznim opstinama, na karti koja ée biti prilozena ovom zakonu, predstavlja sastavi deo ovog zakona i biée usvojena pre zavrsetka prelaznog perioda.

 1. a) Manastir Dolac, Klina;
 2. b)  Crkva Svetog Nikole, Durakovac, lstok;
 3. c)  Crkva Bogorodice Odigitrije, Suva Reka;
 4. d)  Crkva Svetog Nikole, Strpce;
 5. e)  Crkva Svetog Teodora, Donja Bitinja, Strpce;
 6. f)  Crkva Svetog Nikole, Gotovusa, Strpce;
 7. g)  Bogorodicna Crkva, Gotovusa, Strpce;
 8. h)  Crkva Svetog Dorda, Gornja Bitinja, Strpce;
 9. i)  Crkva Svetog Nikole Musnikovo, Prizren;
 10. j)  Crkva Svetog Nikole, Bogosevci, Prizren;
 11. k)  Crkva Svetog Nikole, Drajcici, Prizren;
 12. l)  Crkva Svetog Nikole, Sredska, Prizren;
 13. m)  Crkva Svetih apostola (ili Svete Petke), Musnikovo,Prizren; i
 14. n)  Crkva Sv. Dorda, Sredska, Prizren; 


 

Clan 8.


Osnivanje Specijalne Zastitne Zone za lstorijski Centar u Prizrenu

8.1 Specijalnu zastitnu zonu za lstorijski centar Prizrena osnovaée opstinske vlasti Prizrena u saradnji sa SSN-om, i ona ée obuhvatiti srpske pravoslavne, otomanske i katolicke, lokalne i druge objekte od kulturnog znacaja. Sledeéi srpski kulturni i verski objekti biée ukljuceni u Specijalnu zastitnu zonu: Crkva Bogorodice Ljeviske; stara "Maras Mahala"; Crkva Svetog Spasa; Pravoslavna Bogoslovija Svetih éirila i Metodija; Vladicanski dvor (Kompleks Vladicanskog dvora obuhvata Vladicanski dvor, katedralu Svetog Dorda, crkvu Svetog Dorda (Runovié) i crkvu Svetog Nikole (Tutié).

8.2 Sprovodjenje Ciana 6 ovog zakona u vezi novih aktivnosti u Specijalnoj zastitnoj zoni za lstorijski centar Prizrena biée regulisan zakonom.

 

Clan 9.


Posebne odredbe za selo Velika Hoca

9.1. Selo Velika Hoca opisano u Clanu 7.1 (m)), imaée pravo da u konsultaciji sa opstinom Orahovac primeni ogranicena ovlaséenja u vezi sa aktiv-nostima u oblasti zastite i unapredenja verskog i kulturnog nasleda i seoskog planiranja, u odnosu na svoju Specijalnu zastitnu zonu, u skladu sa zakonodavstvom o lokalnoj samou-pravi i principima Univerzalne deklaracije UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti. SNN ée omoguéiti te konsultacije.

9.2. Sprovodjenje Ciana 6 ovog zakona u vezi novih aktivnosti u Specialnoj zastitnoj zoni za selo Velika Hoca biée regulisano zakonom.

 

Clan 10.

Prostorno planiranje

10.1 Ministarstvo sredine i prostornog planiranja ée osigurati da su prostorni planavi za podrucja unutar Specijalnih zastitnih zona u skladu sa odredbama Clanova 5 i 6 ovog zakona i u skladu sa Clanovima 12, 13 i 14 Zakona o prostornom planiranju.

10.2 Lokalne vlasti ée delovati u potpunosti skladno sa odredbama Ciana 10.1

 

Clan 11.

Zavrsne odredbe

11.1 Ovaj zakon ée zameniti sve odredbe zakona na snazi koji nisu u saglasnosti sa ovim zakonom. Specijalne zastitne zone ée uzivati potpunu zastitu regulisanu Zakonom o kulturnom nasledu i njegovim amandmanima.

11.2 SNN ée saradivati sa Savetom za kulturno naslede Republike Kosova kao sto je odredeno Clanom 4.8 Zakona o kulturnom nasledu u vezi svih pitanja koja su u vezi sa zastitom i ocuvanjem verskog i kulturnog nasleda u Republici Kosova.

11.3 SNN ée blisko saradivati sa Komisijom za sprovodenje rekonstrukcije srpskih pravoslavnih verskih objekata u Republici Kosova.

11.4 Odredbe ovog zakona ni na koji nacin neée ugroziti ili zameniti postojeée preduzete obaveze koje su u vezi sa bilo kojim mestom naznacenim u Konvenciji UNESCO-a o zastiti kulturnog i prirodnog nasleda.

11.5 Odredbe ovog zakona neée ugroziti imovinska prava na imovinu koja se nalazi unutar Specijalnih zastitnih zona.

 

Clan 12.

Stupanje na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu petnaest (15) dana posle objavljivanja u Sluzbenom listu Republike Kosovo.

 

Usvajanja od Skupstine Republike Kosova

Data: 20. 02.2008

 

LAW NR. 03/L-039

ON SPECIAL PROTECTIVE ZONES

 

Based on Chapter IV article 65 item 1 of the Constitution of Republic of Kosova and with the purpose of setting legai rules on special protective
zones; The Assembly of Republic of Kosova,

Hereby adopts

 

LAW ON SPECIAL PROTECTIVE ZONES

 

Article 1

Purpose of the Law

This law shall ensure protection of Serbian Orthodox Monasteries, Churches, other religious sites, as well as historical and cultura! sites of special significance far the Kosovo Serb community, as well as other communities in Republic of Kosova, through the establishment of Special Protective Zones.

 

Article 2


Special Protective Zones

"Special Protective Zone" shall be an area defined by a map, or by a defined area surrounding a monument, building, group of buildings, ensemble, village, or historic town center that is safeguarded from any development or activity which could damage its historical, cultura!, architectural or archeologica! context, natural environment or aesthetic visual setting.

 

Article 3

Objectives

The objectives of the Special Protective Zones are:

 1. a) to provide far the peaceful existence and functioning of the sites to be protected, and to preserve the monastic way of life of the clergy;
 2. b) to preserve the character and appearance of the sites to be protected, in particular, the historical, cultura!, architectural or archeologica! context, natural environment or aesthetic visual setting; and c) to prevent adverse development around the sites to be protected, while ensuring the best possible conditions far harmonious and sustainable development of the communities inhabiting the areas surrounding such sites by regulating development and other activiti

 

Article 4


The lmplementation Monitoring Council

The lmplementation and Monitoring Council (hereinafter referred to as the "lMC") shall be established to,
inter alia, monitor and facilitate the implementation of this Law. The lMC tasks relevant to this Law shall include:

 1. a)  supervise the delineation of the Special Protective Zones on the ground and their implementation;
 2. b)  recommend changes to the boundaries of Special Protective Zones, and the restrictions to be applied therein should the circum-stances so warrant;
 3. c) facilitate the resolution of disputes between the Serbian Orthodox Church and the centrai or local

authorities of Republic of Kosova with regard to implementation of the provisions of the present Law; and

 1. d) advise the Republic of Kosova law enforcement agencies and other relevant institutions on security related issues affecting the religious and cultura! heritage sites.

 

Article 5


Activities Prohibited within the Special Protective Zones

Any new activities in the following areas shall be prohibited:

 1. a) industriai construction or development, such as the exploration and exploitation of minerai resources and the building of dams, power plants or power lines, kilns and factories, and transit roads in rural areas; and
 2. b) construction or development leading to deforestation or pollution of the envir

 

Article 6

Activities Restricted within the Special Protective Zones

Any new activity from the following list of activities may be restricted as circumstances warrant. Prior to any such activities being conducted in the following areas, the municipality concerned shall seek the agreement of the Serbian Orthodox Church. lf no agreement is reached, the parties shall refer the matter to the lMC for review, in accordance with point c of Article 4 of this Law:

 1. a)  commerci ai constructions or devel opment such as structures or edifices taller than the 
monastery/ church/cultural monument to be protected; road/street construction; construction of warehouses, workshops, shops, restaurants, bars, cafes, hotels/motels, food stalls and kiosks, petrol and automobile repair stations, supermarkets, night clubs, any other large scale
 2. b)  construction in rural areas;
 3. c)  public gatherings, recreation and entertainment; and

urbanization of agricultural land.


 

Article 7

Classification of Special Protective Zones

7.1 Special Protective Zones shall be defined for the following sites, as in the attached maps:

 1. a) Visoki Decani Monastery, Deçan/ Decani (this Special Protective Zone is identica! to the previouslyestablished SpecialZoningArea);
 2. b)  Peé Patriarchate, Peje/Peé;
 3. c)  Gracanica Monastery, Prishtine/ Pristina;
 4. d)  Church of Presentation of the Virgin, Lipjan/Lipljan;
 5. e)  Devic Monastery, Skenderaj/ Srbica;
 6. f)  Gorioc Monastery, lstog/lstok;
 7. g)  Budisavci Monastery, Kline /Kiina;
 8. h)  Sokolica Monastery, Zveçan /Zvecan;
 9. i)  Draganac Monastery, Gjilan/ Gnjilane;
 10. j)  Holy Archangels Monastery, Prizren/Prizren;
 11. k)  Banjska Monastery, Zveçan l Zvecan;
 12. l)  ZocisteMonastery,Zoqishte/ Zociste,Rahovec/Orahovac;
 13. m)  Village of Velika Hoca/ Hoçe e Madhe, Rahovec/Orahovac;
 14. n)  Duboki Potok Monastery, Zubin Potok!Zubin Potok;
 15. o)  Church of Saint George, Gornje Selo/Gornjaselle, Prizren/Prizren;
 16. p)  Socanica Monastery, Leposaviq/ Leposavié;
 17. q)  Hermitage with Church, Uljarice, Kline /Kiina; and
 18. r)  Hermitage of Saint Peter of Korisa, Korishe/ Korisa, Prizren/ Prizren.

7.2 The Special Protective Zone for Sokolica Monastery Zveçan /Zvecan and the lsa Boletini Memoria! Complex are Special Protective Zones as in the attached map. The Municipality concerned shall seek agreement from both the Serbian Orthodox Church and the lsa Boletini Museum Administration for any new activity as envisaged by Article 6 of this Law.

7.3 Far the following Special Protective Zones defined in the attached map in the case of any new activities as described in Article 6 of this Law, the municipality concerned shall consult directly with the lMC:

 1. a) Gazimestan memoria! monument and Bajraktarevo Turbe, Obiliq/Obilié will be induded in the same Special Protective Zone;
 2. b)  Zvecan medieval fortress, Zveçan l Zvecan;
 3. c)  Medieval town of Nova Brdo, Novobèrdè/Novo Brdo; and
 4. d)  Vojnovié Medievai/Oid Bridge,

7.4 Special Protective Zones far the following sites shall be limited to a 100-meter area around their perimeter and shall be identified by the Republic of Kosova Cadastral Agency, in cooperation with the relevant municipalities in a map to be attached to this Law, which will form an integrai part of this Law and shall be adopted before the end of the transitional period:

 1. a)  Monastery of Saint Petka, Leposaviq/Leposavié;
 2. b)  Monastery of the Holy Healers, Leposaviq/Leposavié;
 3. c)  Monastery of the Holy Virgin of Hvosno, lstog /lstok;
 4. d)  Monastery of Saint Mark, Korishè/ Korisa, Prizren/Prizren;
 5. e)  Trinity Monastery, Mushtisht/Musutiste, Suharekè/Suva Reka;
 6. f)  Church of the Holy Virgin, Sredskè/Sredska, Prizren/Prizren;
 7. g)  Monastery of Saint Uras, Nerodime/Nerodimlje, Ferizaj/Urosevac; and
 8. h)  Monastery Binac, Buzovik! Buzovik,

7.5 Special Protective Zones for the following sites shall be limited to a 50-meter area around their
perimeter and shall be identified by the Republic of Kosova Cadastral Agency, in cooperation with the relevant municipalities in a map to be attached to this Law, which will form an integrai part of this Law and shall be adopted before the end of the transitional period.

 1. a) Dolac Monastery, Kline/Kiina;
 2. b)  Church of Saint Nicholas, Gjurakoc/Durakovac, lstog/lstok;
 3. c)  Church of the Holy Virgin Hodegetria, Mushtisht/ Musutiste, Suharekè/Suva Reka;
 4. d)  Church of Saint Nicholas, Strpce/Shtèrpce;
 5. e)  Church of Saint Theodore, Biti e Poshtme/Donja Bitinja, Strpce/Shtèrpcè;
 6. f)  Church of Saint Nicholas, Gotovushè/Gotovusa, Strpce/Shtèrpcè;
 7. g)  Church of the Holy Virgin, Gotovushè/Gotovusa, Strpce/Shtèrpce;
 8. h)  Church of Saint George, Biti e Epèrme/Gornja Bitinja, Strpce/Shtèrpcè;
 9. i)  Church of Saint Nicholas, Mushnikovè/Musnikovo, Prizren/Prizren;
 10. j)  Church of Saint Nicholas, Bogosevci, Prizren/Prizren;
 11. k)  Church of Saint Nicholas, Drajçiq/Drajciéi, Prizren/Prizren;
 12. l)  Church of Saint Nicholas, Sredskè/Sredska, Prizren/Prizren;
 13. m)  Church of the Holy Apostles (or Saint Petka), Mushnikove/ Musnikovo Prizren/Prizren; and
 14. n)  Church of Saint George, Sredskè/Sredska, Prizren/ 


 

Article 8


The Establishment of the Special Protective Zone for the Historic Centre of Prizren

8.1 The Special Protective Zone far the Historic Center of Prizren shall be established by the municipal authorities of Prizren in cooperation with the lMC, and shall include Serbian Orthodox, Ottoman, Catholic, vernacular and other sites of historic and cultura! significance. The following Serbian cultura! and religious sites shall be included in the Special Protective Zone: Church of the Holy Virgin of Ljevisa; the old "Maras Mahala"; the Church of the Holy Savior; the Orthodox Seminary of Saints Cyril and Methodius; and the Episcopal Residence Complex (induding the Bishop's residence, St. George Cathedral, Churches of St. George (Runovié) and St. Nichoilas (Tutié).

8.2 The application of Article 6 of this Law on any new activities in the Special Protective Zone for the historic centre of Prizren shall be set forth in a Law.

 

Article 9


Special Provisions for the Village of Velika Hoca/ Hoçe e Madhe

The village of Velika Hoca/ Hoçe e Madhe, described in point m), paragraph 1 of Article 7 of thos Law, shall have the right, in consultation with the municipality of Rahovec/Orahovac, to exercise limited authority aver activities in the areas of protection and promotion of religious and cultura! heritage, and rural planning with respect to its Special Protective Zone, in accordance with the relevant provisions of the legislation on Local Self-Government and the principles of the UNESCO Universal Declaration on Cultura! Diversity. The lMC shall facilitate such consultation.

9.2. The application of article 6 of this Law on any new activities in the Special Protective Zone for the viliage of Velika Hoca/Hoce e Madhe shall be set forth in a Law.

 

Article 10 Spatial Planning

10.1 The Ministry of Environment and Spatial Planning shall ensure that spatial plans far areas within the Special Protective Zones are in conformity with the provisions of Articles 5 and 6 of the present Law and in accordance with Articles 12, 13, 14 of the Law on Spatial Planning.

10.2 The local authorities shall fully comply with the provisions of Article 10.

 

Article 11

Final Provisions

11.1 This Law shall supersede any provision in the applicable law that is inconsistent with it. Special Protective Zones also fully enjoy protection set forth under the Law on Cultura! Heritage and its further amendments.

11.2 The IMC cooperates with the Republic of Kosova Council for Cultura! Heritage, as foreseen in paragraph 8 Article 4 of the Law on Cultura! Heritage on any other issue related to the protection and preservation of religious and cultura! heritage in Republic of Kosova.

11.3 The IMC shall work closely with the Reconstruction lmplementation Commission for Serbian Orthodox Religious Sites in Republic of Kosova.

11.4 The provisions of this Law shall in no way prejudice or alter any existing obligations undertaken with respect to any site designated under the UNESCO Convention Concerning the Protection of World Cultura! and Natural Heritage.

11.5 The provisions of this Law shall not prejudice the ownership rights aver the property located within the Special Protective Zones.

 

Article 12

Entry into force

This Law shall enter into force fifteen (15) days after being edited in the Official Gazette of Republic of Kosova.

 

Adopted by the Assembly of the Republic of Kosova

Date: 20.02.2008

 

YASA No. 03 /L- 039

KORUMA ALTINDA OLAN ÒZEL BÒLGELER KANUNU

 

Kosova Cumhuriyeti Anayasasi IV Bolum 65 madde 1 fikrasina dayanarak, koruma altinda olan özel boölgelerde geçerli olacak kurallann saptanmas1 ereğiyle,

 

Kosova Cumhuriyeti Meclisi,

işbu yasayi onaylar

 

KORUMA ALTINDA OLAN ÒZEL BÒLGELER KANUNU'NU

 

Madde 1

Kanunun amac1

Işbu
kanun sayesi ile kurulacak olan Koruma Altina Olan Özel Bölgeler sayesi ile, Sirp Ortodoks manastirlari, kiliseleri, diğer ibadet hane ve yerleri ve Sirp topluluğu ile Kosova Cumhuriyeti'nde yaşayan diğer topluluklar açisindan özel önem arz eden diğer tarih ve kültür anitlarinin korunmasi sağlanir.

 

Madde 2

Koruma Altına Olan Özel Bölgeler

"Koruma Altında Olan Özel Bölgeler" haritada belirlenecek bir bölge olabileceği gibi, belli bir anıt, bina, bir grup bina, tamamen olarak bir belde, köy ya da koruma altına kentte bulunan tarihi bir merkez etrafında koruma c;ıltına alınan bir kuşak olarak tanımlanabilir ve bu bölge tarihi, kültürel, mimari veya arkeoloji özelliği, bulunduğu doğal ortanı ya da onun estetik görüntü (vizüel) manzarasına zarar verecek her tür aktivite ve gelişme karşısında koruma altına alınır.

 

Madde 3

Hedefler

Koruma Altına Olan özel Bölgelerin hedefleri şöyle sıralanabilir:

 1. a) koruma altına alınan yer ve bölgelerin var oluşu ve işlevlerini barışçıl bir şekilde sürdürmelerinin sağlanması ve burada yaşayan din adamlarının kendilerine has yaşam tarzlannın muhafaza edilmesi ve koruma altına alınması;
 2. b) koruma altına alınacak yerlerin ve özellikle onların tarihi, kültürel, mimari ve arkeolajik özellikleri, bulundukları doğal ortam ve estetik vizüel manzarası açısından karakter ve görünüşlerinin muhafaza edilmesi; ve
 3. c) koruma altına alınacak olan yerlerin etrafında zararlı gelişmeler önlenirken, bu arada da bu yerlerin etrafında bulunan yöre ve beldelerde yaşayan topluluğun mümkCın olduğu kadar uymlu ve dayanıklı gelişmelerinin sağlanması ereğiyle onların kalkınmalarının düzenlenmesi ve diğer aktiviteler ile bunun yerine getirilmesi anıaçlanmaktadır.

 

Madde 4


Gozetleme ve Uygulama Konseyi

Gözetierne ve Uygulama Konseyi (metnin devamında "GUK") adında oluşturulan organ, diğerleri arasında, işbu Kanun'un uygulanmasınırı kolaylaşması ve onun gözetlenmesi amacıyla kurulur. Bu Kanun ile GUK'un yerine getirmesi gereken önemli görevleri arasında şunlar da yer alır:

 1. a) Özel Koruma Altında Olan Bölgelerin arazideki sınırlarının çizilmesi - belirlenmesi ve onların uygulanması ile ilgili gözetierne işinin yerine getirilmesi;
 2. b) olay ve gelişmeler böyle bir şeyi zaruri kıldığı durumda, özel Koruma Altında Olan Bölgelerin idari sınırlarının ve orada uygulanan sınırlandırmaların değiştirilmesi ile ilgili önerinin yapılması;
 3. c) bu Kanun hükümlerin uygulanması ile ilgili Sırp Ortodoks Kılisesi ile kosova Cumhuriyeti merkezi ya da mahali idareleri çerçevesindeki otoriteler arasında çıkabilecek anlaşmamazlıkların çözüme kavuşması yönünde arabuluculuk yapması; ve
 4. d) dini ve kültürel miras ifade eden yerlerde etkili olabilecek güvenilk ile ilgili konular hakkında işbu Kanunun uygulanması ile üstlenen ajans ve Kosova Cumhuriyeti yetkin kurumlara gereken talimat ve nasihatlarda bulunması.

 

Madde 5


Koruma Altmda Olan Özel Bölgelerde yasak olan faaliyetler

Devamda beliriilen alanlc;ırda aşağıda sayılan tüm yeni faaliyetler yasaklanmaktadır:

 1. a) mineral kaynaklardan yararlanma ve onların çıkarılması ile ilgili tüm sanayi inşaat ve gelişme ile ilgili yapıların inşaat edilmesi, barajların (bentlerin) yapımı, elektirk santral ya da yüksek gerilim hat ve şebekelerinin kurulması ve inşaa edilmesi, fırın, fabrika ve kırsal kesimde tranzit yolların inşaatı; ve
 2. b) ormanların yok olması ve çevrenin kirlenmesine etki eden her tcır gelişme ve inşaatın yapımı.

 

Madde 6

Koruma Altma Olan Özel Bölgelerde sinirli olan faaliyetler

Devamda getirilerı listede belirtilen her tür yeni aktiviteye, durum gerekli kıldığı zamarı sınırlandırma konabilir. Devamda belirtilen alanlarda bu tür aktivitelere geçilmeden önce ligili belediye Sırp Ortodoks Kılisesi ile anlaşmanın sağlanmasını talep eder. Konu ile ilgili herhangi bir anlaşmaya vanlmadığı durumda, ilgili taraflar, bu Kanun'un 4. maddesi c noktası lle belirtilen şekilde, devamda belirtilen alan ile ilgili konuları GUK'a havale eder:

a)inşaat ya da ticari gelişmeler arasında, özellikle ele: koruma altında olan nıanastır/ kılise/ tarihi anıttan daha yüksek yapı ve binaların inşaat edilmesi; yolların inşaat edilmesi; depo, çalışma atölyesi, mağaza, restoran /lar, bar, kafeterya, otel-ler 1 moteller, gıda tezgahları ve bayileri, benzin istasyonları ve arabaların tamir edildiği atölyeler, süpermarketler, gece kulübleri, ya da kırsal kesimde daha büyük bir bina olarak yapılması düşünülen inşaatların gerçekleşmesi;

 1. b) toplanmalar, kamu eğlence toplantı ve partileri; ve
 2. c) ekilebilir tarım arazilerinde inşaatın yapılmasına iznin

 

Madde 7


Koruma Altma Olan Özel Bölgelerin siniflandirilmasi

7.1 Devamda adları belirtilen yerler, ilişikte olan haritalarda da belirtildiği gibi Koruma Altına Olan Bölgeler olarak sayılır:

 1. a) Deçan Manastırı, Deçan: (Koruma Altına Olan bu Özel Bölge daha önce oluşturulup ilan eelilen "Özel Bölge" ile aynıdıraynı alanı kapsar);
 2. b) ipek Patrikhanesi, ipek;
 3. c) Graçanitsa Manastırı, Priştine;
 4. d) Aya Bakire ilanı Kılisesi, Lipyan;
 5. e) Deviç Manastırı, Skenderaj - Sırbiça;
 6. f) Gorioç Manastırı, istog;
 7. g) Budisavaç Manastırı, klina;
 8. h) Sokolaç Manastırı, Zveçan;
 9. i) Draganaç Man21stırı, Gilan;
 10. j) Aya Arkarıeel Manastırı, Prizren;
 11. k) Baniska Marıastırı, Zveçan;
 12. l) Zoçişte Manastırı, Rahoveç- Ravt,.ısa;
 13. m) Büyük Hoça Köyü, Hoqe e Madhe, Rahoveç - Ravusa;
 14. n) Duboki Potok Manastrrı, Zubin Potok;

0) Aya Georgi Kılisesi,Gornyasel, Prizren;

 1. p) Soçanitsa Manastırı, Leposaviç;
 2. q) Heremit Kılisesi, U!yarice- Kllna; ve
 3. r) Aya Petre Yalnızlığı, Korişa,

7.2 ilişikte belirtilen haritada da Özel Koruma Altına Olan Bölgeler olarak belirtildiği şekilde Zveçan'da bulunan Sokoliça Manastırı ve isa Boletini Mernorial Kompleksi de Özel Koruma Altında Olan Bölgeler kapsamına girer. Bu Kanun'un 6. maddesinde belirtildiği gibi, ilgili belediye, her tcır yeni aktivite ve faaliyet için, Sırp Ortodoks Kılisesi ve lsa Boletini Müze Idaresi ile anlaşma talep eder.

7.3 Devamda adları belirtilen bölgeler, ilişikte bulunan haritalarda sınırları belirtilen Koruma Altına Olan Bölgeler olarak ilan edilmiştir ve, işbu Kanun'un 6. maddesi ile belirtildiği şekilde her tür yeni aktivite ve faaliyetlerin yapılması için ilgili belediyelerin GUK ile doğrudan doğruya temasa geçmelidir:

 1. a) Gazimestan Mornoryal Anıtı Bayraktarlar Türbesi - Obiliç, ortak bir Özel Koruma Bölgesi ile kapsam altına alınacaktır;
 2. b) Zveçan Ortaçağ kailesi, Zveçan;
 3. c) Nobırda Ortaçağ Kenti, Nobırda; ve
 4. d) Ortaçağ Eski Köprüsü- Voyinoviç Köprüsü, Vıçıtırın.

7.4 Devamda adlar·ı beliriilen Özel koruma Altında Bölgeler, bulundukları yerden itibaren etrafiarı 100 metrelik bir alan ile sınırlanacak ve onlar ilgili belediyeler ile işbirliği sürdürecek olan Kosova Cumhuriyeti Kadastro Ajansı tarafından işbu kanun'un ilişiğinde yer alacak olan haritalarda tanımlanıp belirlenecektır ve bunlar sözü edilen bu yasanın entegral (ayrılmaz) bir bölümünü oluşturup tranzisyon (dönüşüm) sistemi tamamlanmsdan önce onaylanacaktır:

 1. a) Kutsal Cuma Manastırı, Leposaviç;
 2. b) Kutsal lyileştiriciler Manastırır, Leposavlç;
 3. c) Hvosna Aya Bakiresi Manastırı, lstog;
 4. d) Aya Marko Manastırır, Prizren;
 5. e) Kutsal Üçlü Manastırı, Suhareka;
 6. f) kutsal Bakire Kılisesi, Sredska, Prizren;
 7. g) Aya Uroş Manastırı, Nerodime, Ferizovik; ve
 8. h) Binaç Manastırı, Buzovik,

7.5 Devamda adları beliı·tilen koruma Altındaki Böl ıeler,

metre genişliğinele bir alan ile sınırlanacak ve onlar ilgili belediyeler ile işbirliği sürdürecek olan Kosova Cumhuriyeti Kadastro Ajansı tarafından işbu kanun'un ilişiğinde yer alacak olan haritalarda tanımlanıp belirlenecektir ve bunlar sözü edilen bu yase:ının entegral (ayrılmaz) bir bölümünü oluşturup tranzisyon (dönüşüm) sistemi tamamlanmadan önce onaylanacaktır:

 1. a) Dolç Manastırı, klina;
 2. b) Aya Nikola Kılisesi, Curakovats, lstog;
 3. c) Hodegetri Aya Bakire Kılisesi, Muşitişte, Suhareka;
 4. d) Aya Nikola Kılisesi, Ştırpçe;
 5. e) Aya Teodor Kılisesi, Aşağı Bit köyü, Ştırpçe;
 6. f) Aya Nikola Kılisesi, Gotovuşa, Ştırpçe;
 7. g) Aya Bakire Kılisesi, Gotovuşa, Ştirpçe;
 8. h) Aya Georgia Kılisesi, Yukarı Bit köyü, Ştırpçe;
 9. i) Aya Nikola Kılisesi, Mushnikov, Prizren;
 10. j) Aya Nikola Kılisesi, Bogoşevaç, Prizren;
 11. k) Aya Nikola Kılisesi, Drayçiç, Prizı·en;
 12. l) Aya Nikola Kılisesi, Sredska, Prizren;
 13. m) Aya Havariler Kılisesi (ya da Kutsal Cuma Kılisesi), Muşnikova, Prizrerı; ve
 14. n) Aya Georgio kılisesi, Sredska, Prlzrerı.

 

Madde 8


Prizren Tarihi Merkezinin Korunmasına ait Özel Bölgenin oluşturulması

8.1 Prizren Tarihi Merkezi ile ilgili Koruma Altında Özel Bölgenin kurulması GUK ile ortaklaşa sürdüreceği işbirliği soncu Prizren belediye organları tarafından ilan edilecektir. Koruma altına alınacak yerler arasında Ortodoks kılisesi objeleri, Osmanlı dönemine ait objeler, katollk ve laiklik dönemine ait objeler yanı sıra tarih ve kültür açısındaırıönem arz eden objeler de yer almaktadır. Özel koruma Altına alınacak olan Sırp kültür ve dini abideleri arasında şunlar yer alacaktir: Aya Levişka Bakiresi Kılisesi; "Maraş Mahalesi" adı altında eski mahale; Aya Kurtarıcı Kılisesi; Aya Kiril ve Metod] Ortodoks Papaz Okulu; ve Piskoposluk F ezidansı

aya Georgio Kılisesi (Runoviç) ve Aya Nikola Kılisesi (Tutiç).

8.2 Işbu Kanun 6. maddesi ile ilgili Prizren Tarihi Merkezinin korunrnasına aktivitenin başiatıimacı çıkartılacak olan bir kanun ile düzenlenecektir.

 

Madde 9


Büyük Hoça (Hoqa e Madhe) köyüne ait Özel Kurallar

9.1. Işbu kanun'un 7. maddesi, 1. fıkrası m) noktasında ifade edildiği gibi BüyCık Hoça köyü, Rahovça belediyesi lle gerçekleştireceği ıstişarelerden sonra, kültür ve dini miras eserlerinin korunması ve onların promosyonlarının gerçekleşmesi yönünde sınırlı aktifite olmak üzere biı· yetki sahibi olabileceği gibi, kendisinin içinde bulunduğu Özel koruma Altında Bölge pozisyonundan hareketle kırsal alanda planiaştırma işlerini de görebilir. Bu aktiviteler, Mahali idare alanını düzenleyen ilgli kanun ve yasal düzenlemeler ve Kültür Çeşitliliğe ait UNESCO Evrensel Deklarasyonu ilkelerine saygı gösterilecek

şekilde yerine Jetirilir.

9.2. Büyük Hoça köyOne ait Özel koruma Altındaki Bölge'de işbu kanun 6. maddesi ile öngörülen yeni aktiviteler bir Kanun ile düzenlenir.

 

Madde 10


10.1 Çevre ve Uzaysal Planlama Bakanlığı, Özel korunıa Altında Olan Bölgeler içerisinde ve onlar ile ilgili alansal planlarnaların işbu kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirlenenen hükümlere göre uyumlu olmasını sağlanıası yanı sıra Uzaysal Planlama Kanunu 12., 13. ve 14. maddeleri ile uyumlu olmasına da özen gösterecektir.

10.2 Ma hali düzeydeki otoriteler de 1O. madde ile öngörülen kurallara tamamen riayet eder.

 

Madde 11

Nihayi Hükümler

11.1 işbu Kanun, bununla uyum içinde olmayan tüm kanun hükümlerini değiştirip onların yerine geçer. Özel koruma Altında Olan Bölgeler, onların ilerde değişmesi ile ilgili olarak, aynı zamanda, Kültür Mirasının Korunması Kanunu ile belirlenen koruma altına da tamamen alınır.

11.2 Kültür Mirası kanunu 8. maddesi 4. fıkrası ile öngörüldüğü şekilde, Kosova Cunıjhuriyeti'nde kültür ve dini mirasın korunması ve rnahafaza edilmesi ile her tür konu ile llglli, GUK, Kosova Cumhuriyeti Kültür Mirası Konseyi ile istişare ve işbirliğinde bulunur.

11.3 GUk, Kosova Cumhuriyetinde mevcut Ortodoks Din ibadet Yerlerinin Yeniden inşaat Edilmesi komisyonu ile yakından bir ilişki içinde bulunup işbirliğini sürdürür.

11.4 Dünya Kültür ve Doğa Zenginlikleri UNESCO Sözleşmesi ile belirlenen herhangi bir yer ile ilgili mevcut yCıkümlliiCıklerin değişmesi yönünde işbu Kanun'un hiç bir kuralı atıfta bulunamaz ve böyle bir değişme hakkında önyargıda bulunanıaz.

11.5 Koruma Altına Özel Bölgeler içinde bulunan ve bu kapsama alınaıımal varlıkları üzerinde sahiplik hakkı ile ilgili haklar konusunda işbu Kanun'un hiç bir hlıkmü bir önyargı ya da atıfta bulunamaz.

 

Madde 12

Yürürlüğe girmesi

Işbu Ycısa, Kosova Cumhuriyetinin Resmi Gazetesinde ilan edildikten on bes (15) gun sonra yürürlüğe girer

 

Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylandi

Tarih : 20. 02. 2008.