Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

 

ОДЛУКА

 

  1. Се поништува актот бр. 10-3445/1 од 24.08.1999 година донесен од Министерството за образование, со кој се пропишува во основните и средните училишта да се одржи верски благослов на почетокот на учебна-та 1999/2000 година.

 

  1. Оваа одлука произведува правно дејство од де-нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-ка Македонија“.

 

  1. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Хелсиншкиот комитет за заштита на човековите права во Република Македонија, со ре-шение У.бр. 195/99 од 1 март 2000 година поведе пос-тапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 19 ставовите 1, 2 и 3 од Уставот, со член 13 став 1 од Законот за основното образование и со член 7 став 1 од Законот за средното образование.

 

  1. На седмицата Судот утврди дека оспорениот акт, кој има форма на известување за постапување, е утврдено дека директорите на основните и средните училишта од Република Македонија на 1.09.1999 г. на првиот училишен ден во учебната 1999/2000 г., треба во училишните дворови (или холови, сали и сл.) да ги повикаат своите ученици, наставници и другите вработени работници и воедно да ги поканат парохиските свештеници да ги благословат сите за среќен почеток, и успех во новата учебна година.

Понатаму е определено дека во средините со хетероген национален состав, односно со различна вероисповест на населението, потребно е благослов - дува да одржат свештени лица од соодветната конфесија (христијанска-католичка, православна, муслиманска или друга), што е во согласност со уставните начела за слобода и право на вероисповест на граѓаните на Република Македонија.

 

  1. Уставниот суд најпрво го разгледа прашањето за природата на оспорениот акт. Притоа, Судот заклучи дека, иако неговата форма не ги задоволува барањата на еден пропис, неговата содржина несомнено претставува задолжителна правна норма со општо дејство во правниот поредок, пропишана од државен орган и затоа поткрепена со авторитет на јавната власт. На тој начин, со оспорениот акт во РМ се воведува верска активност во основните и средните училишта како регулиран и траен правен однос кој треба да важи и да се применува, независно од тоа што актот непосредно се однесува само за 1 септември 1999 г. Впрочем, ефикасноста на примената на оспорениот акт е непосреден доказ за неговата општа правна важност. Од тие причини Судот оцени дека оспорениот акт има суштински карактеристики на пропис, поради што и ја прифати надлежноста за неговото оценување.

 

  1. Според чл. 16 ст. 1 од Уставот на Република Македонија се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Како посебен случај на слободата на уверувањето и совеста, Уставот во чл. 19 ст. 1 и 2 ја гарантира слободата на вероисповеста и слободата на јавното, поединечно или во заедница со други изразување на верата.

Според член 19 став 3 од Уставот, Македонската православна црква, другите верски заедници и религи-озни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот.

Согласно член 13 став 1 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ“ бр. 44/95) во основното училиште се забранува политичко и верско организирање и дејствување, а согласно член 7 став 1 од Законот за средно образование ("Службен весник на РМ“ бр. 44/95) во средното училиште е забрането секакво политичко и верско организирање и дејствување.

 

  1. Слободата на вероисповеста односно на верското уверување и принципот на одвоеноста на државата од верските заедници и религиозните групи се однесуваат на крајно комплексни и темелни прашања, не само во уставниот поредок на РМ, туку и во оние на другите држави во светот, кои несомнено имаат различни аспекти, како што се и оние изнесени во иницијативата на Хелсиншкиот комитет за човековите права, но не само тие. Во тој контекст за Уставниот суд на РМ од првенствено значење е да се одредат вистинските импликации на оспорениот акт и да се оцени нивната уставност и законитост од аспект на принципите што се релевантни за тие импликации.

Потпирајќи се на тој методолошки пристап Уставниот суд на РМ во оспорениот акт согледа два клучни факти: прво, дека со оспорениот акт се воведува верска активност односно верско дејствување во основните и средните училишта и второ, дека тоа се прави по налог на државен орган. Според тоа, релевантниот контекст за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт е принципот на одвоеност на државата од верските заедници и религиозните групи и димензиите на нејзината неутралност, како еден од суштинските услови за реализација на слободата на вероисповеста.

..Слободата на вероисповеста нужно во себе ги содржи принципите дека секој има слобода, без влијание од никого, да го определи своето верско уверување, да прифати или да не прифати одредена вера или да прифати друга вера, или да не прифати никаква вера, да ја исповеда или да не ја исповеда својата вера, да учествува или да не учествува во верски обреди и т.н. Државата во тој контекст, од своја страна, согласно со принципот на одвоеност и неутралност, не смее да се меша во прашањата на верата, односно на верските заедници и религиозни групи, да го поттикнува определувањето за определена вера или за вера воопшто, ниту да го попречува изразувањето на верата, ниту пак да наметнува верски конформизам или верски активности или обреди како општествено пожелно поведение.

Не навлегувајќи во можните облици на уредување на односите помеѓу државата и верските заедници и религиозните групи, или воопшто за односот на државата кон верската слобода, од изнесените уставни одредби несомнено произлегува еден основен принцип, а тоа е дека државата не може и не смее да бара или да наредува религиозни активности било каде и во било кој вид.

Разгледувајќи го оспорениот акт на овој аспект, имајќи предвид дека со него државата наложува верска активност, Судот оцени дека тој не е во согласност и со член 19 став 3, а во врска со став 1 и 2 од тој член од Уставот.

Од друга страна, имајќи предвид дека со оспорениот акт се овозможуваат верски активности односно верско дејствување во основните и средните училишта, Судот смета дека тој не е во согласност со означе-ните одредби од законите за основното и средното образование, кои тоа изречно го забрануваат.

 

  1. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во т. 1 од оваа одлука.

 

  1. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот Ба Судот д-р Ми-лан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски,

д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

 

У .бр.195/99 Претседател 19 април 2000 година на Уставниот суд на Република Скопје Македонија, д-р МиланНедков,с.р.

Trascina file per caricare