Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O VOLONTIRANJU

("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

1. Predmet

 

Član 1

Ovim zakonom ureĊuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, naĉela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona.

 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i u ženskom rodu u skladu sa zakonom.

 

2. Značenje pojmova

 

Član 2

Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novĉane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukĉije odreĊeno.

Dugoroĉno volontiranje jeste volontiranje koje traje duže od 10 ĉasova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na kratkoroĉno i dugoroĉno volontiranje.

 

Član 3

Volontiranjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

1) vreme provedeno na struĉnom osposobljavanju i usavršavanju ili na praktiĉnom radu bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

2) rad van radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

3) obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedno lice dužno da pruži drugom licu, u skladu sa zakonom i drugim propisom;

4) izvršavanje sudskih, prekršajnih i drugih odluka nadležnih organa;

5) obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobiĉajene u porodiĉnim, prijateljskim ili susedskim odnosima;

6) obavljanje poslova Crvenog krsta Srbije koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka u skladu sa zakonom i drugim propisom;

7) obavljanje poslova i aktivnosti u politiĉkim strankama, sindikatima i drugim udruženjima, koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka tih organizacija, odnosno udruženja od strane njihovih ĉlanova, u skladu sa statutom;

8) obavljanje "ad hoc" aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro trećeg lica, koje ne traju duže od 10 ĉasova nedeljno, najduže 30 dana bez prekida ili sa prekidima, u toku kalendarske godine.

 

Član 4

Volonter može biti domaće ili strano fiziĉko lice, u skladu sa ovim zakonom.

Organizator volontiranja može biti pravno lice ĉiji osnovni cilj, u skladu sa osnivaĉkim aktom, nije sticanje dobiti.

Izuzetno, organizator volontiranja može biti privredno društvo i javno preduzeće, pod uslovima utvrĊenim ovim zakonom.

Državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave i organ mesne zajednice mogu biti organizatori volontiranja u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima i potvrĊenim meĊunarodnim ugovorima.

Korisnik volontiranja može biti fiziĉko lice, pravno lice ĉiji osnovni cilj nije sticanje dobiti ili organizator volontiranja ĉiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

 

II NAĈELA VOLONTIRANJA

 

1. Načelo solidarnosti i promovisanja volontiranja

 

Član 5

Volontiranje se promoviše kao aktivnost od interesa za Republiku Srbiju, odnosno od javnog interesa, kojom se doprinosi aktivnom ukljuĉivanju graĊana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti, kao i poboljšanju kvaliteta života graĊana.

 

2. Načelo zabrane diskriminacije

 

Član 6

Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje organizatora volontiranja prema volonterima koje predstavlja diskriminaciju u skladu sa zakonom, osim ako drukĉije ne proizlazi iz prirode volonterske aktivnosti, mogućnosti samog volontera ili ako nije drukĉije odreĊeno ovim zakonom.

Organizator volontiranja i volonter dužni su da postupaju prema fiziĉkim licima - korisnicima

volontiranja u skladu sa naĉelom iz stava 1. ovog ĉlana.

 

3. Načelo zaštite korisnika volontiranja

 

Član 7

Organizator volontiranja dužan je da obezbedi da se obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti vrši na naĉin kojim se štiti liĉni integritet i interes korisnika volontiranja.

 

4. Načelo zabrane zloupotrebe volontiranja

 

Član 8

Zabranjeno je organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti.

Zabranjeno je volontiranje kojim se zamenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu.

 

5. Načelo zaštite omladine

 

Član 9

Na maloletne volontere i lica izmeĊu navršene 18. i 21. godine života pri obavljanju volontiranja primenjuju se propisi koji se odnose na zaštitu ovih lica na radu.

 

6. Načelo besplatnosti volontiranja

 

Član 10

Volonter nema pravo na novĉanu naknadu ili drugu imovinsku korist za volontiranje.

Novĉanom naknadom ili imovinskom koristi za volontera ne smatra se naknada troškova volontiranja, i to za:

1) radnu odeću i sredstva i opremu za liĉnu zaštitu volontera;

2) putovanja, smeštaj i ishranu volontera i drugih troškova koji nastanu u vezi sa izvršavanjem

volonterskih usluga i aktivnosti;

3) lekarske preglede obezbeĊene za potrebe volontiranja;

4) obuke za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

5) premije osiguranja isplaćene za sluĉaj povrede ili profesionalne bolesti tokom volontiranja, odnosno novĉane naknade u svrhu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili trećeg lica;

6) isplatu džeparca, kod dugoroĉnog volontiranja, ĉiji meseĉni iznos ne može biti veći od 30%

od neto iznosa minimalne meseĉne zarade za puno radno vreme u Republici Srbiji. Isplata džeparca utvrĊuje se ugovorom o volontiranju.

 

III USLOVI ZA VOLONTIRANJE

 

Član 11

Volontiranje može da obavlja lice koje ima najmanje 15 godina života.

Lice mlaĊe od 18 godina života može da volontira uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja. Lice mlaĊe od 15 godina života može biti ukljuĉeno u obavljanje vaspitno-obrazovnih volonterskih aktivnosti, u skladu sa propisima o obrazovanju i vaspitanju i ratifikovanim meĊunarodnim konvencijama.

Volonteri ne mogu raditi na poslovima koji su opasni za život i zdravlje ili se obavljaju u uslovima opasnim za život i zdravlje.

 

Član 12

Ako su korisnici volontiranja deca, osobe sa invaliditetom, stara lica, lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne osobe ili osobe koje su potpuno ili delimiĉno lišene poslovne sposobnosti organizator volontiranja dužan je da postupa sa posebnom pažnjom prilikom izbora i obuke volontera.

Volontiranje sa korisnicima iz stava 1. ovog ĉlana ne može da obavlja:

1) lice kojem je izreĉena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog leĉenja na slobodi ili obaveznog leĉenja narkomana ili alkoholiĉara ili zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, koja je u vezi sa delatnošću volontiranja;

2) pravosnažno osuĊeno lice za kriviĉno delo protiv života i tela, protiv sloboda i prava ĉoveka i graĊanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv zdravlja ljudi;

3) lice koje je u potpunosti ili delimiĉno lišeno poslovne sposobnosti;

4) lice koje je u potpunosti ili delimiĉno lišeno roditeljskog prava i lice prema kome su izreĉene mere zbog nasilja u porodici.

 

Član 13

Strani državljanin i lice bez državljanstva ima pravo da volontira u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i potvrĊenim meĊunarodnim ugovorima.

 

IV USLOVI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA ZA ORGANIZOVANJE

VOLONTIRANJA

 

Član 14

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće može da bude organizator volontiranja u skladu sa ovim zakonom, ako:

1) organizuje volontiranje za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica na poslovima van delatnosti privrednog društva, odnosno javnog preduzeća;

2) se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiĉe dobit;

3) volontiranje ne zamenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću.

Pravno lice iz stava 1. ovog ĉlana dužno je da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za rad (u daljem tekstu: ministarstvo) na program volontiranja.

Program volontiranja, naroĉito, sadrži podatke o organizatoru i korisniku volontiranja, mestu obavljanja i trajanje volontiranja, planirani broj volontera, opis volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o osposobljavanju za volontere.

Pravno lice iz stava 1. ovog ĉlana dužno je da ministarstvu uz program volontiranja dostavi izvod iz registra privrednih subjekata i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, a na zahtev ministarstva i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da se volontiranje obavlja u skladu sa stavom 1. ovog ĉlana.

Ministarstvo je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema programa volontiranja, odnosno dopune dokumentacije odluĉi o davanju ili odbijanju saglasnosti na program volontiranja.

 

V UGOVOR O VOLONTIRANJU

 

Član 15

Volontiranje se obavlja na osnovu ugovora o volontiranju.

Ugovor o volontiranju zakljuĉuju organizator volontiranja i volonter. Ugovor o volontiranju obavezno se zakljuĉuje u pisanom obliku:

1) kod dugoroĉnog volontiranja;

2) sa maloletnim volonterom;

3) sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva;

4) sa državljaninom Republike Srbije koji volontira u inostranstvu, ako organizator volontiranja ima sedište u Republici Srbiji;

5) ako su korisnici volontiranja lica iz ĉlana 12. ovog zakona;

6) na zahtev volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

 

Član 16

Ugovor o dugoroĉnom volontiranju koji se zakljuĉi sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje kretanje i boravak stranaca.

 

Član 17

Volontiranjem u skladu sa ovim zakonom ne gube se prava po osnovu nezaposlenosti.

 

Član 18

Ugovor o volontiranju, naroĉito, sadrži:

1) ime i prezime volontera, mesto njegovog prebivališta, odnosno boravišta;

2) naziv i sedište organizatora volontiranja;

3) podatke o korisniku volontiranja;

4) podatke o mestu i trajanju volontiranja;

5) opis volonterskih usluga ili aktivnosti;

6) podatke o osposobljavanju za volontiranje;

7) troškove volontiranja i naĉin njihove naknade;

8) druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da od volontera, pre zakljuĉivanja ugovora o volontiranju iz ĉlana 15. stav 1. taĉka 5) ovog zakona, pribavi potvrdu nadležnog organa da kod volontera ne postoje smetnje iz ĉlana 12. ovog zakona.

Potvrda iz stava 2. ovog ĉlana ne može da bude starija od šest meseci.

 

Član 19

Ugovor o volontiranju prestaje:

1) istekom vremena na koji je zakljuĉen ili ispunjenjem ugovorne obaveze;

2) sporazumom ugovornih strana;

3) jednostranim raskidom ugovora;

4) danom pravosnažnosti odluke o nastupanju smetnje iz ĉlana 12. ovog zakona;

5) kada se roditelj ili staratelj maloletnog lica ne saglasi sa nastavkom volontiranja;

6) u drugim sluĉajevima odreĊenim ugovorom o volontiranju.

 

Član 20

Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na naĉin propisan za njegovo zakljuĉivanje, bez obaveze da za to navede razlog.

Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju:

1) kad prestane potreba za volontiranjem;

2) ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje;

3) ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze;

4) ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnika volontiranja;

5) u drugim sluĉajevima odreĊenim ugovorom o volontiranju.

 

VI PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA I OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

 

1. Prava volontera

 

Član 21

Volonter ima pravo:

1) da bude upoznat sa uslovima volontiranja, uslugama i aktivnostima koje će obavljati, pravima koja mu pripadaju na osnovu ovog zakona, drugih propisa i opštih akata organizatora volontiranja;

2) da u pisanom obliku, na svoj zahtev, dobije opis volonterske usluge ili aktivnosti;

3) da bude upoznat sa kodeksom ponašanja, odnosno etiĉkim pravilima ponašanja koja su propisana u delatnostima u kojima se obavlja volontiranje;

4) na odgovarajuće osposobljavanje, ako je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

5) na struĉnu pomoć i podršku tokom volontiranja;

6) na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem;

7) na bezbedne i zdrave uslove rada i sredstva i opremu za liĉnu zaštitu, u skladu sa prirodom volonterskih usluga i aktivnosti koje obavlja;

8) da se upozna sa opasnostima i štetnostima koja su u vezi sa volonterskim uslugama i aktivnostima koje obavlja;

9) na odmor u toku volontiranja i dnevni odmor, u ugovorenom trajanju;

10) na zaštitu privatnosti i liĉnih podataka;

11) da bude konsultovan pri odluĉivanju o naĉinu obavljanja volonterske usluge i aktivnosti;

12) druga prava odreĊena ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

 

2. Obaveze volontera

 

Član 22

Volonter je dužan da:

1) volontira u skladu sa zakonom, ugovorom o volontiranju i uputstvima organizatora volontiranja;

2) pruža usluge liĉno i neposredno u skladu sa pravilima struke i profesionalne etike, kada pružanje usluge zahteva struĉna znanja;

3) pruža usluge nepristrasno, bez obzira na liĉna svojstva korisnika;

4) obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiĉu ili bi mogle da utiĉu na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugrožavaju njegov život ili zdravlje, odnosno

život ili zdravlje lica s kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja;

5) ĉuva službenu tajnu i poverljive, liĉne podatke o korisniku volontiranja;

6) odbije volontiranje koje nije u skladu sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

 

Član 23

Volonter nije dužan da volontira u skladu sa uputstvom organizatora volontiranja:

1) ako izvršavanje uputstva može da ugrozi život i zdravlje volontera, korisnika volontiranja ili

drugog lica;

2) koje je moralno neprihvatljivo za volontera, korisnika volontiranja ili drugo lice;

3) koje je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Ako izvršavanje uputstva može da prouzrokuje štetu volonteru, korisniku volontiranja ili trećem licu volonter je dužan da na to upozori organizatora volontiranja pismenim putem.

Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno pismenim putem upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost.

 

Član 24

Organizator volontiranja je odgovoran za štetu koju volonter prouzrokuje korisniku ili trećem licu u vezi sa vršenjem volonterske usluge ili aktivnosti.

Organizator volontiranja koji je nadoknadio štetu koju je prouzrokovao volonter namerno ili krajnjom nepažnjom, ima pravo da od tog volontera zahteva naknadu plaćenog iznosa.

Volonter je odgovoran za štetu koju vršenjem volonterske usluge ili aktivnosti prouzrokuje

organizatoru volontiranja namerno ili krajnjom nepažnjom.

Na utvrĊivanje postojanja štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, odgovornost i naĉin naknade, shodno se primenjuju propisi o radu.

Organizator volontiranja je u obavezi da volonteru naknadi štetu koju pretrpi u vezi sa volontiranjem, osim ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom volontera.

 

3. Obaveze organizatora volontiranja

 

Član 25

Organizator volontiranja dužan je da:

1) obezbedi volonteru bezbednost i zdravlje tokom obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti, u skladu sa zakonom;

2) izda volonteru potvrdu o obavljenom volontiranju, na njegov zahtev;

3) obezbedi sredstva za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

4) obezbedi tajnost liĉnih podataka volontera i zaštitu privatnosti;

5) obezbedi druge uslove za volontiranje i prava volontera propisana ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Potvrda o kratkoroĉnom volontiranju izdaje se na zahtev volontera danom prestanka volontiranja.

Potvrda o volontiranju iz stava 1. taĉka 2) i stava 2. ovog ĉlana, naroĉito, sadrži: liĉne podatke o volonteru, korisniku i organizatoru volontiranja, kratak opis volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja i podatke o osposobljavanju volontera tokom volontiranja.

Organizator volontiranja odgovara za taĉnost podataka upisanih u potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju može da se izda u obliku knjižice (volonterska knjižica).

Bližu sadržinu i izgled potvrde o volontiranju propisuje ministar nadležan za poslove rada (u

daljem tekstu: ministar).

 

Član 26

Organizator volontiranja dužan je da organizuje osposobljavanje volontera za rad sa decom, osobama sa invaliditetom, starim licima, osobama kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili delimiĉno lišene poslovne sposobnosti, kada je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti.

 

Član 27

Organizator volontiranja dužan je da volontera osigura za sluĉaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja:

1) ako je tako ugovoreno;

2) kada se radi o dugoroĉnom volontiranju.

 

VII EVIDENCIJA O VOLONTIRANJU

 

Član 28

Organizator volontiranja dužan je da vodi evidenciju o volontiranju.

Evidencija o dugoroĉnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja, odnosno trajanje programa volontiranja, broj volontera angažovanih na programu volontiranja, podatke o korisniku volontiranja, liĉne podatke o volonteru, podatke o osposobljavanju volontera i druge podatke od znaĉaja za volontiranje.

Evidencija o kratkoroĉnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o trajanju programa volontiranja i broju angažovanih volontera.

Evidencija o volontiranju poĉinje da se vodi danom poĉetka obavljanja volontiranja, a prestaje

danom prestanka volontiranja.

Sadržinu i naĉin voĊenja evidencije propisuje ministar.

 

VIII EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

 

Član 29

Ministarstvo vodi evidenciju o organizatorima volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu podnese prijavu o organizovanju volontiranja

koje se obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prijava se podnosi prilikom prvog organizovanja volontiranja.

Sadržinu prijave i naĉin upisa i brisanja organizatora volontiranja iz evidencije propisuje

ministar.

 

IX IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU

 

Član 30

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o volontiranju sadrži podatke o: organizatoru volontiranja, programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima, korisniku volontiranja, volonterima i ugovorima o volontiranju.

Bližu sadržinu i naĉin podnošenja izveštaja propisuje ministar.

 

X NADZOR

 

Član 31

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o volontiranju i ugovora o volontiranju vrši inspekcija rada, odnosno upravna inspekcija.

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da rešenjem naloži organizatoru volontiranja da u odreĊenom roku otkloni utvrĊene povrede zakona, drugih propisa o volontiranju i ugovora o volontiranju.

Organizator volontiranja dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrĊene povrede, obavesti inspekciju o izvršenju rešenja.

Inspektor rada, odnosno upravni inspektor podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako naĊe da je organizator volontiranja, povredom zakona ili drugih propisa kojima se ureĊuje volontiranje izvršio prekršaj.

 

XI KAZNENE ODREDBE

 

Član 32

Novĉanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj organizator volontiranja sa svojstvom pravnog lica:

1) ako prekrši naĉelo zabrane diskriminacije (ĉlan 6);

2) ako organizuje volontiranje u cilju sticanja dobiti ili volontiranjem zamenjuje rad (ĉlan 8);

3) ako zakljuĉi ugovor o volontiranju sa maloletnim licem suprotno odredbama ovog zakona (ĉlan 11);

4) ako zakljuĉi ugovor o volontiranju sa licem iz ĉlana 12. stav 2. ovog zakona;

5) ako ne pribavi saglasnost ministarstva za organizovanje volontiranja u skladu sa odredbama ovog zakona (ĉlan 14);

6) ako ne zakljuĉi ugovor o volontiranju sa volonterom u skladu sa odredbama ovog zakona (ĉlan 15. stav 3);

7) ako ne pribavi potvrdu od volontera pre zakljuĉenja ugovora o volontiranju u skladu sa odredbama ovog zakona (ĉlan 18. stav 2);

8) ako volonteru ne izda potvrdu o volontiranju ili u potvrdu upiše netaĉne podatke (ĉlan 25);

9) ako ne vodi evidenciju o volontiranju u skladu sa ovim zakonom (ĉlan 28);

10) ako ne prijavi organizovanje volontiranja u skladu sa ovim zakonom (ĉlan 29);

11) ako ne dostavi izveštaj ministarstvu u skladu sa ovim zakonom (ĉlan 30);

12) ako ne postupi po rešenju inspektora rada, odnosno upravnog inspektora u skladu sa ovim zakonom (ĉlan 31).

Ako je prekršajem iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana pribavljena imovinska korist, korist će se oduzeti.

Novĉanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog ĉlana odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.

 

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 33

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike  Srbije", a primenjuje se po isteku roka od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.