Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006

 

ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Појам личне карте и њена сврха

Члан 1.

Лична карта је јавна исправа којом грађани Републике Србије доказују идентитет.

У складу са законом, лична карта служи и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане.

Ако је то одређено међународним уговором, лична карта може да служи и као путна исправа.

 

Право на личну карту

Члан 2.

Право на личну карту има сваки држављанин Републике Србије (у даљем тексту: држављанин), старији од 16 година живота.

Право на личну карту има и држављанин старији од десет година живота (у даљем тексту: дете).

 

Дужност да се има лична карта

Члан 3.

Држављанин старији од 16 година живота који има пребивалиште на територији Републике Србије дужан је да има личну карту.

 

Странци и лична карта

Члан 4.

Страним држављанима и лицима без држављанства који бораве на територији Републике Србије лична карта се издаје у складу са посебним законом.

 

II  ВАЖЕЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ

 

Члан 5.

Лична карта издаје се са роком важења од пет година, а деци са роком важења од две године, а најкасније до краја месеца у календарској години када пуне 16 година живота.

 

III НАДЛЕЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ

 

Члан 6.

Личну карту издаје на прописан начин министарство надлежно за унутрашње послове (у даљем тексту: надлежни орган).

Пропис из става 1. овог члана доноси министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).

 

IV  ОБРАЗАЦ ЛИЧНЕ КАРТЕ

 

Садржина обрасца

Члан 7.

Лична карта издаје се на обрасцу који пропише министар.

У образац личне карте уносе се следећи подаци о имаоцу те исправе:

1)    презиме;

2)    име;

3)    пол;

4)    дан, месец и година рођења;

5)    место, општина и држава рођења;

6)    јединствени матични број грађана.

У образац личне карте уносе се и слике биометријских података имаоца те исправе (фотографија, отисак прста и потпис).

У образац личне карте уноси се и датум издавања личне карте са роком њеног важења.

 

Аутоматско очитавање података. Заштитни елементи

Члан 8.

Образац личне карте садржи простор за контактни микроконтролер (ЧИП) и простор за машински читљиву зону за потребе аутоматског очитавања података, у који се уносе сви видљиви подаци на личној карти, као и подаци о држављанству, пребивалишту и адреси стана њеног имаоца и јединствени матични број његових родитеља.

Образац личне карте садржи и заштитне елементе које прописује министар.

 

Штампање обрасца. Уписивање података

Члан 9.

Образац личне карте штампа се на српском језику, ћириличким писмом, и на енглеском језику.

Образац личне карте штампа се и на језику и писму националних мањина, у складу са законом.

У образац личне карте подаци о презимену и имену уписују се у изворном облику онако како су уписани у изводу из матичне књиге рођених. Подаци о презимену и имену припадника националних мањина паралелно се уписују и по српском правопису и писму.

Остали подаци уписују се на српском језику, ћириличким писмом, и на језику и писму националних мањина, у складу са законом.

 

V ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЧНЕ КАРТЕ

 

Захтев. Подношење захтева

Члан 10.

Лична карта издаје се на лични захтев.

Захтев за издавање личне карте подноси се надлежном органу преко његових организационих јединица у општинама, градовима и граду Београду, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије који ће га, без одлагања, проследити надлежном органу.

Захтев за издавање личне карте подноси се лично.

За дете, односно лице лишено пословне способности захтев за издавање личне карте подноси родитељ или други законски заступник.

Ради утврђивања идентитета и других чињеница значајних за решавање о захтеву за издавање личне карте и узимања биометријских података (фотографија, отисак прста, потпис), приликом подношења захтева потребно је присуство лица коме се издаје лична карта.

Лице из става 5. овог члана, које према националној припадности, вероисповести или народним обичајима носи капу или мараму као саставни део ношње, односно одеће, може бити фотографисано са капом или марамом, у складу са прописом о начину узимања биометријских података. Биометријски подаци из става 5. овог члана узимају се на начин који пропише министар.

 

Рок за подношење захтева

Члан 11.

Лица која су по одредбама овог закона дужна да имају личну карту захтев за издавање личне карте подносе најкасније у року од 15 дана по навршеној 16. години живота, односно у року од 15 дана по испуњавању услова из члана 3. овог закона.

 

Истинитост података

Члан 12.

У захтеву за издавање личне карте подносилац захтева мора да наведе истините податке.

 

Садржина захтева

Члан 13.

Подносилац захтева дужан је да у захтеву за издавање личне карте да следеће податке:

1.  јединствени матични број грађана;

2.  презиме и име;

3.  пол;

4.  датум рођења;

5.  место, општина и држава рођења;

6.  држављанство;

7.  јединствени матични број за родитеље;

8.  пребивалиште на територији Републике Србије (место, општина и адреса стана) у време подношења захтева;

9.  страна држава у којој живи, за лица без пребивалишта на територији Републике Србије;

10. датум подношења захтева.

 

Прилози уз захтев

Члан 14.

Уз захтев за издавање личне карте ставља се на увид раније издата лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и друге исправе из којих се може утврдити идентитет лица коме се издаје лична карта, односно којима се доказују подаци из тог захтева.

Лице коме се први пут издаје лична карта уз захтев за издавање личне карте прилаже фотографију прописане величине, која верно приказује његов лик.

 

Потврда о поднетом захтеву

Члан 15.

Приликом подношења захтева за издавање личне карте подносиоцу се издаје потврда на обрасцу који пропише министар, која служи као доказ о поднетом захтеву.

 

Одређивање јединственог матичног броја грађана у случају кад тај број није одређен

Члан 16.

Ако се у поступку издавања личне карте утврди да држављанину који није рођен на територији Републике Србије и на тој територији нема пријављено пребивалиште није одређен јединствени матични број грађана, надлежни орган је дужан да приликом издавања личне карте држављанину одреди тај број, у складу са законом.

За одређивање јединственог матичног броја грађана у случају из става 1. овог члана, за број регистра (ИВ група) одређује се број 88.

 

Рок за издавање личне карте

Члан 17.

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У хитним случајевима (лечење, болест или смрт члана породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су за то испуњени услови које пропише министар, надлежни орган је дужан да личну карту изда и у краћем року.

 

Поништавање раније издате личне карте

Члан 18.

Приликом уручења личне карте надлежни орган је дужан да раније издату личну карту поништи.

Поништавање личне карте врши се на начин који пропише министар.

 

VI ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАТОМ ЛИЧНОМ КАРТОМ

 

Забрана коришћења личне карте. Издавање нове личне карте

Члан 19.

Ималац не сме да користи личну карту:

1.  ако су промењени његови лични подаци из члана 7. став 2. овог закона;

2.  ако фотографија на личној карти више не одговара његовом изгледу;

3.  ако је лична карта оштећена или из било ког другог разлога не служи сврси;

4.  ако накнадно сазна да му је у личну карту унет нетачан податак.

Ималац личне карте дужан је да поднесе захтев за издавање нове личне карте у року од 15 дана од дана наступања неког од разлога из става 1. овог члана.

 

Престанак важења личне карте

Члан 20.

Лична карта престаје да важи:

1.  истеком рока на који је издата;

2.  смрћу њеног имаоца;

3.  ако њен ималац престане да испуњава услове из члана 2. овог закона.

У случају из тачке 1. става 1. овог члана, лице које је по одредбама овог закона дужно да има личну карту дужно је да поднесе захтев за издавање нове личне карте најкасније у року од 15 дана по истеку рока на који му је претходна лична карта издата.

Лице које је у поседу личне карте умрлог лица, односно лице из тачке 3. става 1. овог члана дужно је да врати личну карту надлежном органу ради поништења у року од 15 дана од дана престанка важења личне карте.

 

Легитимисање. Забрана злоупотребе

Члан 21.

Лице које је по одредбама овог закона дужно да има личну карту дужно је да је носи и да је покаже на захтев службеног лица овлашћеног за легитимисање.

Забрањено је личну карту давати другом лицу да се њом служи као својом, односно служити се туђом личном картом као својом или је на други начин злоупотребљавати.

 

Нестанак и проналазак личне карте

Члан 22.

Лице које остане без личне карте или нађе туђу личну карту дужно је без одлагања да пријави нестанак или проналазак личне карте надлежном органу.

Ако је лична карта нестала или пронађена у иностранству, лице из става 1. овог члана дужно је да њен нестанак или проналазак пријави дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које ће о томе обавестити надлежни орган.

 

Неважећа лична карта

Члан 23.

Несталу личну карту надлежни орган решењем проглашава неважећом.

Против решења из става 1. овог члана жалба није допуштена.

Лице чија је лична карта проглашена неважећом дужно је да то огласи у “Службеном гласнику Републике Србије” о свом трошку.

Надлежни орган издаће личну карту након што утврди да је нестала лична карта оглашена неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Трошкови издавања личне карте. Ослобађање од плаћања таксе

Члан 24.

За издавање личне карте плаћа се накнада, која обухвата цену обрасца личне карте и трошкове техничке израде.

Цену обрасца личне карте и трошкове техничке израде утврђује министар.

У поступку издавања личне карте не плаћа се такса.

 

VII  ЕВИДЕНЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

 

Евиденција о личним картама. Надлежност за вођење евиденције

Члан 25.

О издатим личним картама, о поднетим захтевима за издавање личне карте, о личним картама које су поништене и о личним картама које су проглашене неважећим води се евиденција (у даљем тексту: евиденција о личним картама).

Евиденцију о личним картама води надлежни орган.

Начин вођења евиденције о личним картама и обрасце за вођење те евиденције прописује министар.

Код вођења евиденције о личним картама на средствима за аутоматску обраду података примењују се мере заштите од неовлашћеног приступа и чувања податка у облику у коме је формиран, односно примљен.

 

Садржина евиденције

Члан 26.

Евиденција о личним картама садржи податке о: подносиоцу захтева из члана 13. овог закона и слике његових биометријских података; о серијском и регистарском броју личне карте; о року важења и датуму издавања личне карте; о разлозима поништења личне карте и о неважећим личним картама.

Евиденција садржи и податке на основу којих се може идентификовати службено лице у надлежном органу које је решавало о захтеву за издавање личне карте.

 

Тачност података. Заштита података

Члан 27.

Евиденција о личним картама мора да буде ажурна, тачна и безбедним мерама заштићена од неовлашћеног приступа и коришћења.

 

Коришћење података

Члан 28.

Надлежни орган може податке из евиденције давати државним и другим органима и организацијама, као и правним и физичким лицима, и то под следећим условима:

1)    да је субјект који тражи податке законом или другим прописима овлашћен да тражи и прима те податке;

2)    да су субјекту који тражи податке ти подаци неопходни за извршавање послова из његове надлежности;

3)    да субјект који тражи податке обезбеђује заштиту личних података.

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Прекршаји

Члан 29.

Новчаном казном до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај лице:

1)    које супротно утврђеној дужности нема личну карту (члан 3);

2)    које у одређеном року не поднесе захтев за издавање личне карте (чл. 11. и 20. став 2);

3)    које у захтеву за издавање личне карте наведе неистините податке (члан 12);

4)    које користи личну карту коју не сме да користи ( члан 19);

5)    које одбије да покаже личну карту службеном лицу овлашћеном за легитимисање (члан 21. став 1);

6)    које личну карту да другом лицу да се њоме служи као својом, односно служи се туђом личном картом као својом или је на други начин злоупотребљава (члан 21. став 2).

 

Члан 30.

Новчаном казном до 5. 000 динара казниће се за прекршај лице:

1)    које у прописаном року не врати личну карту надлежном органу ради поништења (члан 20. став 3);

2)    које не носи личну карту а дужно је да је има (члан 21. став 1);

3)    које без одлагања не пријави нестанак или проналазак личне карте (члан 22);

4)    које у "Службеном гласнику Републике Србије" не огласи несталу личну карту неважећом (члан 23. став 3).

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Важење личне карте издате по ранијим прописима

Члан 31.

Лична карта издата пре дана почетка примене овог закона важи до рока наведеног у личној карти, а најдуже пет година од дана ступања на снагу овог закона.

 

Примена Закона на држављане Србије и Црне Горе са пребивалиштем на територији Републике Србије

Члан 32.

На држављане Србије и Црне Горе са пребивалиштем на територији Републике Србије који немају држављанство Републике Србије примењују се одредбе овог закона, а најдуже пет година од дана ступања на снагу овог закона.

 

Поступање са нерешеним захтевима

Члан 33.

Поступак за решавање захтева за издавање личне карте започет пре дана почетка примене овог закона окончаће се по одредбама овог закона.

 

Рок за доношење подзаконских прописа.

Примена ранијих прописа

Члан 34.

Подзаконске прописе утврђене у члану 6. став 2, члану 7. став 1, члану 8. став 2, члану 10. став 7, члану 14. став 2, члану 15, члану 17. став 2, члану 18. став 2, члану 24. став 2. и члану 25. став 3. овог закона, министар ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене подзаконских прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

 

Престанак важења закона

Члан 35.

Даном почетка примене овог закона престају да важе Закон о основним подацима за личну карту ("Службени лист СФРЈ", број 6/73) и Закон о личној карти (“Службени гласник СРС”, бр. 15/74, 54/77, 57/80, 45/85 и 40/88 и "Службени гласник РС", бр. 53/93- др. закон, 67/93- др. закон, 48/94- др. закон и 101/05- др. закон).

 

Ступање на снагу Закона и почетак примене

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а почиње да се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу.