Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU

"Službeni glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005, 101/2005

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se prekršaji i krivična dela kojim se ugrožavaju i remete javni red i mir.

 

Član 2.

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbeđivanja jednakih uslova za ostvarivanje prava građana na ličnu i imovinsku sigurnost, mir i spokojstvo, privatni život, slobodu kretanja, očuvanje javnog morala i ljudskog dostojanstva i prava maloletnika na zaštitu.

Službena lica nadležnih organa zaštićena su u obezbeđivanju javnog reda i mira.

 

Član 3.

Dobrovoljni prilozi od građana mogu se prikupljati u skladu s odredbama ovog zakona. Pirotehnička sredstva na javnom mestu mogu se koristiti u skladu s odredbama ovog zakona.

 

II. DOBROVOLJNI PRILOZI I PIROTEHNIČKA SREDSTVA

 

Član 4.

Dobrovoljne priloge od građana mogu prikupljati humanitarne i druge organizacije, uz prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova - organizacionoj jedinici u opštini na čijoj se teritoriji prilozi prikupljaju (u daljem tekstu: nadležni organ), podnetu najkasnije osam dana pre početka prikupljanja.

U prijavi iz stava 1. ovog člana navodi se naziv podnosioca prijave, mesto, vreme, svrha i način prikupljanja, lični podaci lica koja će prikupljati priloge i mere koje će se preduzeti radi obezbeđenja od eventualnih zloupotreba u vezi sa prikupljanjem dobrovoljnih

priloga.

Nadležni organ rešenjem će zabraniti prikupljanje dobrovoljnih priloga, ako takvo prikupljanje ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir, u roku od 48 sati od dana prijema prijave.

Žalba na rešenje iz stava 3. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Drugostepeni organ odlučiće o žalbi u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.

 

Član 5.

Organizovanje bakljada, vatrometa i priredbi na kojima se koriste pirotehnička sredstva prijavljuje se nadležnom organu, najkasnije osam dana pre početka priredbe.

U prijavi iz stava 1. ovog člana navodi se naziv podnosioca prijave, mesto, vreme i svrha održavanja priredbe, vrsta i broj baklji, odnosno vrsta i količina pirotehničkih sredstava koja će se upotrebiti, kao i mere obezbeđenja koje će se preduzeti.

Nadležni organ rešenjem će zabraniti organizovanje bakljada, vatrometa i priredbi na kojima se koriste pirotehnička sredstva, ako se organizuju u blizini škola, obdaništa, bolnica, stambenih i poslovnih zgrada i ako bi se održavanjem ovih priredbi remetio javni red i mir ili bezbednost građana i imovine.

Žalba na rešenje iz stava 3. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Drugostepeni organ odlučiće o žalbi u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.

 

III. PREKRŠAJI

 

Član 6.

Ko svađom ili vikom remeti javni red i mir ili ugrožava bezbednost građana - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 20 dana.

Ko ugrožava sigurnost drugog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica - kazniće se novčanom kaznom do 25.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko vređanjem ili zloupotrebom drugog, vršenjem nasilja nad drugim, izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj, ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Kad se prekršaj iz st. 1. do 3. ovog člana izvrši u grupi - kazniće se kaznom zatvora do

60 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 7.

Ko neovlašćenim paljenjem raketa i drugog zapaljivog ili eksplozivnog materijala (petarde i sl.) ili pucanjem iz vatrenog oružija remeti javni red i mir ili ugrožava bezbenost građana - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi - kazniće se kaznom zatvora do 60 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 8.

Ko se kocka ili ustupa prostorije radi kockanja kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko se kocka sa maloletnim licem ili ustupa prostorije ili na drugi način omogućava kockanje maloletnom licu - kazniće se kaznom zatvora do 60 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 9.

Ko u obavljanju ugostiteljske delatnosti propusti da upozori lice koje narušava javni red i mir u ugostiteljskom objektu ili bez odlaganja o tome ne obavesti organ unutrašnjih poslova, odnosno radnika milicije radi uspostavljanja javnog reda i mira - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 40 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kazom do 100.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 50.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 10.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 10.

Ko vrši preprodaju ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe - kazniće se novčanom kaznom do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 40 dana.

Ko organizuje ili omogućava preprodaju ulaznica za bioskope, sportske ili druge priredbe - kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 11.

Ko pri prometu alkoholnih pića koja se troše na licu mesta daje alkoholno piće očigledno pijanom licu ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana - kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 50.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 25.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 10.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 12.

Ko prosjačenjem ili skitničanjem, ili nepristojnim, drskim i bezobraznim ponašanjem ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko organizuje prosjačenje ili ko se zatekne da prosjači u grupi - kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 13.

Ko se bavi vračanjem, proricanje sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 14.

Ko se odaje prostituciji ili ko ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se kaznom zatvora do 30 dana.

Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se zatvorom do 60 dana.

 

Član 15.

Ko remeti mir drugih izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima (motora i sl.) - kazniće se novčanom kaznom do 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 30.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 25.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 10.000 dinar.

 

Tekst pre izmene

Član 16.

Ko stavi ili drži isped zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi uređaj ili predmet koji može ugroziti prolaznika ili mu naneti štetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu - kazniće se novčanom kaznom do 5.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana - kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 30.000 dinara, peduzetnik novčanom kaznom do 25.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 5.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 17.

Ko bez nadzora ili bez zaštitnih sredstava drži opasne životnje koje drugog mogu prestrašiti ili povrediti ili ko na javnom mestu zlostavlja životinje, odnosno na drugi način sa njima surovo postupa kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 18.

Ko neovlašćeno prikuplja dobrovoljne priloge - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 50.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 10.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 19.

Ko neovlašćeno organizuje bakljadu, vatromet i priredbu na kojima se koriste pirotehnička sredstva kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom 800.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 30.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

Član 20.

Roditelj ili staralac maloletnika koji izvrši prekršaj iz čl. 6. do 19, izuzev prekršaja iz člana 11. ovog zakona, ako je učinjeni prekršaj posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnikom, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši - kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Tekst pre izmene

Član 21.

Za prekršaje iz člana 6. st. 2, 3. i 4. i čl. 7, 8, 10, 12, 13, 14. i 19. ovog zakona pored kazni izvršiće se zaštitna mera oduzimanja predmeta.

Za prekršaje iz čl. 9, 11. i 16. ovog zakona preduzetniku se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti.

 

Član 22.

Ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova mogu privremeno oduzeti predmete koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su pribavljeni prekršajem ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

 

IV. KRIVIČNA DELA

 

Ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

Član 23.

Ko uvredi, zlostavi, preti da će napasti, pokuša da napade ili napadne ili na drugi način ometa ovlašćeno službeno lice u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira - kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

Ako prilikom izvršenja dela iz stav 1. ovog člana učinilac ovlašćenom službenom licu preti upotrebom oružja, ili se maši za oružje, ili mu nanese laku telesnu povredu - kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac na ovlašćeno službeno lice potegne oružje ili ga upotrebi ili mu nanese tešku telesnu povredu - kazniće se zatvorom najmanje tri godine.

 

Sprečavanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

Član 24.

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/2005 - Krivičnim zakonikom Tekst pre izmene

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Službeni glasnik SRS", br. 20/69, 39/69, 27/70, 49/70 i 11/75 i "Službeni glasnik RS", broj 32/91), Zakon o prekršajima javnog reda i mira ("Službeni list SAPV", br. 10/76, 15/76, 22/84, 27/89, 32/89 i 37/89), Zakon o javnom redu i miru ("Službeni list SAPK", br. 13/81, 9/87 i "Službeni glasnik RS", broj 21/90), član 213. stav 3. i član 214. Krivičnog zakona Socijalističke Republike Srbije ("Službeni glasnik SRS", br.

26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90 i "Službeni glasnik RS", broj 16/90).

 

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog  dana od dana objavljivanja u "Službenom  glasniku Republike  Srbije".