Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

"Службени гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом утврђују се прекршаји и кривична дела којим се угрожавају и ремете јавни ред и мир.

 

Члан 2.

Јавни ред и мир, у смислу овог закона, јесте усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном месту и деловањем органа и организација у јавном животу ради обезбеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну  и  имовинску  сигурност,  мир  и  спокојство,  приватни  живот,  слободу  кретања, очување јавног морала и људског достојанства и права малолетника на заштиту.

Службена лица надлежних органа заштићена су у обезбеђивању јавног реда и мира.

 

Члан 3.

Добровољни прилози од грађана могу се прикупљати у складу с одредбама овог закона.

Пиротехничка средства на јавном месту могу се користити у складу с одредбама овог закона.

 

II. ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ И ПИРОТЕХНИЧКА СРЕДСТВА

 

Члан 4.

Добровољне прилоге од грађана могу прикупљати хуманитарне и друге организације, уз пријаву Министарству унутрашњих послова - организационој јединици у општини на чијој се територији прилози прикупљају (у даљем тексту: надлежни орган), поднету најкасније осам дана пре почетка прикупљања.

У пријави из става 1. овог члана наводи се назив подносиоца пријаве, место, време, сврха и начин прикупљања, лични подаци лица која ће прикупљати прилоге и мере које ће се предузети  ради  обезбеђења  од  евентуалних  злоупотреба  у  вези  са  прикупљањем добровољних прилога.

Надлежни орган решењем ће забранити прикупљање добровољних прилога, ако такво прикупљање угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир, у року од 48 сати од дана пријема пријаве.

Жалба на решење из става 3. овог члана не одлаже извршење решења.

Другостепени орган одлучиће о жалби у року од три дана од дана подношења жалбе.

 

Члан 5.

Организовање  бакљада,  ватромета  и  приредби  на  којима  се  користе  пиротехничка средства пријављује се надлежном органу, најкасније осам дана пре почетка приредбе.

У пријави из става 1. овог члана наводи се назив подносиоца пријаве, место, време и сврха одржавања приредбе, врста и број бакљи, односно врста и количина пиротехничких средстава која ће се употребити, као и мере обезбеђења које ће се предузети.

Надлежни орган решењем ће забранити организовање бакљада, ватромета и приредби на којима се користе пиротехничка средства, ако се организују у близини школа, обданишта, болница, стамбених и пословних зграда и ако би се одржавањем ових приредби реметио јавни ред и мир или безбедност грађана и имовине.

Жалба на решење из става 3. овог члана не одлаже извршење решења.

Другостепени орган одлучиће о жалби у року од три дана од дана подношења жалбе.

 

III. ПРЕКРШАЈИ

 

Члан 6.

Ко свађом или виком ремети јавни ред и мир или угрожава безбедност грађана - казниће се новчаном казном од 500 нових динара или казном затвора до 20 дана.

Ко угрожава сигурност другог лица претњом да ће напасти на живот или тело тог или њему блиског лица - казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

Ко вређањем или злоупотребом другог, вршењем насиља над другим, изазивањем туче или учествовањем у њој, угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир-казниће се новчаном казном до 1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

Кад се прекршај из ст. 1. до 3. овог члана изврши у групи - казниће се казном затвора до 60 дана.

 

Члан 7.

Ко  неовлашћеним паљењем ракета и  другог запаљивог или  експлозивног материјала (петарде и сл.) или пуцањем из ватреног оружија ремети јавни ред и мир или угрожава безбеност грађана -  казниће се  новчаном казном до  1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

Ко прекршај из става 1. овог члана изврши у групи - казниће се казном затвора до 60 дана.

 

Члан 8.

Ко се коцка или уступа просторије ради коцкања казниће се новчаном казном до 1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

Ко се коцка са малолетним лицем или уступа просторије или на други начин омогућава коцкање малолетном лицу - казниће се казном затвора до 60 дана.

 

Члан 9.

Ко у обављању угоститељске делатности пропусти да упозори лице које нарушава јавни ред  и  мир  у  угоститељском  објекту  или  без  одлагања  о  томе  не  обавести  орган унутрашњих послова, односно радника милиције ради успостављања јавног реда и мира- казниће се новчаном казном до 900 нових динара или казном затвора до 40 дана.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казом до 9.000 нових динара, предузетник новчаном казном до 4.000 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 900 нових динара.

 

Члан 10.

Ко  врши  препродају  улазница  за  биоскопе,  спортске  и  друге  приредбе  -  казниће  се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

Ко прекршај из става 1. овог члана изврши у групи казниће се новчаном казном до 900 нових динара или казном затвора до 40 дана.

Ко  организује  или  омогућава  препродају  улазница  за  биоскопе,  спортске  или  друге приредбе - казниће се новчаном казном до 1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

 

Члан 11.

Ко  при  промету алкохолних пића  која  се  троше  на  лицу  места  даје  алкохолно пиће очигледно пијаном лицу или малолетном лицу које није навршило 16 година живота-казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

За прекршај из става 1. овог члана - казниће се правно лице новчаном казном до 700 нових динара, предузетник новчаном казном до 3.000 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 700 нових динара.

 

Члан 12.

Ко просјачењем или скитничањем, или непристојним, дрским и безобразним понашањем угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир - казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

Ко организује просјачење или ко се затекне да просјачи у групи - казниће се новчаном казном до 1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

 

Члан 13.

Ко се бави врачањем, прорицање судбине, тумачењем снова или сличним обмањивањем на начин којим угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир - казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

 

Члан 14.

Ко се одаје проституцији или ко уступа просторије ради проституције - казниће се казном затвора до 30 дана.

Ко малолетном лицу уступа просторије ради проституције - казниће се затвором до 60 дана.

 

Члан 15.

Ко ремети мир других извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената,  радио  и  телевизијских  пријемника  и  других  звучних  уређаја,  као  и механичким изворима буке и звучним сигналима (мотора и сл.) - казниће се новчаном казном до 500 нових динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном до 5.000 нових динара, предузетник новчаном казном до 2.500 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 500 нових динар.

 

Члан 16.

Ко стави или држи испед зграде или ограде, односно на згради или огради уређај или предмет који може угрозити пролазника или му нанети штету или ко такве предмете избаци на улицу - казниће се новчаном казном до 500 нових динара.

За прекршај из става 1. овог члана - казниће се правно лице новчаном казном до 5.000 нових динара, педузетник новчаном казном до 2.500 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 500 нових динара.

 

Члан 17.

Ко без надзора или без заштитних средстава држи опасне животње које другог могу престрашити или повредити или ко на јавном месту злоставља животиње, односно на други начин са њима сурово поступа казниће се новчаном казном до 500 нових динара.

 

Члан 18.

Ко неовлашћено прикупља добровољне прилоге - казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном до 7.000 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 700 нових динара.

 

Члан 19.

Ко  неовлашћено  организује  бакљаду,  ватромет  и  приредбу  на  којима  се  користе пиротехничка средства казниће се новчаном казном до 1.000 нових динара или казном затвора до 60 дана.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном до 10.000 нових динара, а одговорно лице новчаном казном до 1.000 нових динара.

 

Члан 20.

Родитељ  или  старалац  малолетника  који  изврши  прекршај  из  чл.  6.  до  19,  изузев прекршаја  из  члана  11.  овог  закона,  ако  је  учињени  прекршај  последица  његовог пропуштања дужног надзора над малолетником, а у могућности је да такав надзор врши-казниће се новчаном казном до 700 нових динара или казном затвора до 30 дана.

 

Члан 21.

За прекршаје из члана 6. ст. 2, 3. и 4. и чл. 7, 8, 10, 12, 13, 14. и 19. овог закона поред казни извршиће се заштитна мера одузимања предмета.

За прекршаје из чл. 9, 11. и 16. овог закона предузетнику се може изрећи заштитна мера забране вршења делатности.

 

Члан 22.

Овлашћена службена лица Министарства унутрашњих послова могу привремено одузети предмете који су употребљени за извршење прекршаја или су прибављени прекршајем или који су настали извршењем прекршаја.

 

IV. КРИВИЧНА ДЕЛА

 

Ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира

Члан 23.

Ко увреди, злостави, прети да ће напасти, покуша да нападе или нападне или на други начин омета овлашћено службено лице у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира - казниће се затвором од шест месеци до три године.

Ако приликом извршења дела из став 1. овог члана учинилац овлашћеном службеном лицу прети употребом оружја, или се маши за оружје, или му нанесе лаку телесну повреду-казниће се затвором од једне до пет година.

Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац на овлашћено службено лице потегне оружје или га употреби или му нанесе тешку телесну повреду - казниће се затвором најмање три године.

 

Спречавање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира

Члан 24.

Ко нападом или на други начин спречи овлашћено службено лице да изврши службену радњу у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира - казниће се затвором од једне до пет година.

Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац на овлашћено службено лице потегне оружје или му нанесе лаку телесну повреду - казниће се затвором најмање три године.

Ако  приликом  извршења  дела  из  став  1.  овог  члана  учинилац  према  овлашћеном службеном лицу употреби оружје или му нанесе тешку телесну повреду - казниће се затвором најмање пет година.

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о прекршајима против јавног реда и мира ("Службени гласник СРС", бр. 20/69, 39/69, 27/70, 49/70 и 11/75 и "Службени гласник РС", број 32/91), Закон о прекршајима јавног реда и мира ("Службени лист САПВ", бр. 10/76, 15/76, 22/84, 27/89, 32/89 и 37/89), Закон о јавном реду и миру ("Службени лист САПК", бр. 13/81, 9/87 и "Службени гласник РС", број 21/90), члан 213. став 3. и члан 214. Кривичног закона Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и "Службени гласник РС", број 16/90).

 

Члан 26.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".