Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 39/93, 44/93 - ispr., 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Područje posebnih prirodnih vrednosti i odlika od ekološkog, naučnog, kulturnog, obrazovnog i zdravstveno-rekreativnog značaja stavlja se, kao dobro od opšteg interesa, pod zaštitu države kao nacionalni park.

 

Član 2

Nacionalni park je područje koje po svojim ekološkim, biogeografskim i drugim karakteristikama predstavlja prirodnu celinu izuzetnog značaja sa ekosistemima i predelima posebne vrednosti u pogledu izvornosti i raznovrsnosti vegetacije, flore i faune i ako ima jednu ili više sledećih odlika: reprezentativne biološke, geomorfološke, geološke, hidrološke i druge pojave i procese kulturno-istorijske vrednosti sa reprezentativnim oblicima tih vrednosti nastalih u interakciji čoveka i njegovog prirodnog okruženja.

Predlog za stavljanje određenog područja pod zaštitu kao nacionalni park, sadrži dokumentaciju o prethodnim naučnim i stručnim istraživanjima vrednosti i odlika područja, ocenu o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana, podatke o površini područja, kriterijume za određivanje zona različitih režima zaštite, predlog granica nacionalnog parka, podatke o vlasništvu i kartografski prikaz odgovarajuće razmere.

 

II ZAŠTITA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOM

 

1. Zaštita i razvoj nacionalnog parka

 

Član 3

Na području nacionalnog parka sprovode se mere zaštite i razvoja koje obuhvataju:

1) sprečavanje aktivnosti koje mogu narušiti osnovna obeležja i druga svojstva nacionalnog parka;

2) zaštitu, očuvanje i unapređivanje: biogeografskih obeležja područja, ekosistema i raznovrsnosti izvorne flore i faune, genetskog fonda i njegovog obnavljanja (obnavljanjem potencijalne vegetacije i ponovnim unošenjem vrsta flore i faune koje su živele na području nacionalnog parka, izdvajanjem i uzgajanjem semenskih objekata, formiranje semenskih plantaža i dr.); reprezentativnih bioloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeografskih i pejsažnih obeležja; reprezentativnih oblika etnološkog nasleđa i drugih kulturno-istorijskih vrednosti;

3) naučnoistraživačku aktivnost;

4) kulturno-obrazovnu aktivnost;

5) prezentaciju i popularizaciju vrednosti nacionalnog parka;

6) uređivanje područja i izgradnju objekata u svrhe očuvanja, obnavljanja i unapređivanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti i njihove prezentacije, kao i sanacije i revitalizacije ugroženih delova nacionalnog parka;

7) uspostavljanje i razvoj turističkih, rekreativnih i drugih razvojnih funkcija u korišćenju prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti nacionalnog parka u granicama i na način kojim će se obezbediti zaštita, očuvanje i unapređivanje tih vrednosti.

 

Član 4

Zaštita i razvoj nacionalnog parka sprovodi se prema programu zaštite i razvoja područja nacionalnog parka, u skladu sa prostornim planom tog područja i drugim aktima donetim na osnovu zakona.

Programom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se naročito: ciljevi, prioritetni zadaci i aktivnosti na ostvarivanju obaveza zaštite i razvoja određenih u članu 3. ovog zakona; zadaci u zaštiti šuma, uređenju voda, građevinskog zemljišta, lovstva i ribarstva u nacionalnom parku i drugih posebnih programa za ostvarivanje zaštite i razvoja; materijalne i organizacione pretpostavke za sprovođenje programa.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se za vreme od pet godina a ostvaruje se godišnjim programima, koji se donose najkasnije do 30. novembra tekuće, za narednu godinu, a obuhvataju aktivnosti s dinamikom izvršavanja poslova i visinom potrebnih sredstava.

 

Član 5

Zaštita i unapređivanje flore, faune (posebno lovne i ribolovne) i vegetacije, šuma i voda, kao i uređivanje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u nacionalnom parku sprovodi se prema posebnim programima i osnovama, u skladu sa zakonom.

Programi i osnove iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa programom zaštite i razvoja nacionalnog parka.

Na akta iz stava 1. ovog člana saglasnost daju ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, vodoprivrede i građevinskog zemljišta.

 

Član 6

Na području nacionalnog parka zabranjeno je:

1) seći ili uništavati drveće, žbunje i ostalu vegetaciju, kad se time ugrožava gornja granica šume i narušava zaštita zemljišta od erozije kao i na obalama i priobalju jezera, reka i njihovih pritoka gde su mrestilišta riba, osim sanitarne seče;

2) unositi neautohtone divlje biljne vrste izuzev za potrebe sprečavanja erozije i klizišta u zoni režima zaštite III stepena, unositi neautohtone divlje životinjske vrste koje slobodno žive, kao i lov divljači izuzev sanitarnog i uzgojnog odstrela u zoni režima zaštite II i III stepena;

3) graditi objekte ili izvoditi druge radove kojima se zagađuje vazduh i zemljište, pogoršava kvalitet voda, menja njihova količina, prostorni i vremenski raspored, osim objekata i radova za zaštitu od erozije, bujica i poplava i objekata za potrebe vodosnabdevanja i hidroenergije u zoni režima zaštite III stepena;

4) graditi nadzemne energetske i druge vodove u zoni režima zaštite I i II stepena i podzemne vodove u zoni zaštite I stepena sa statusom rezervata prirode;

5) graditi nuklearne objekte, deponovati komunalne i industrijske otpatke, radioaktivne i druge opasne otpadne materije;

6) eksploatisati mineralne sirovine, osim za privremena pozajmišta u zoni režima zaštite III stepena, ako je to određeno prostornim planom područja nacionalnog parka;

7) graditi magistralne i regionalne puteve u zoni režima zaštite I i II stepena osim kada je to predviđeno prostornim planom područja nacionalnog parka;

8) koristiti šumske puteve za javni saobraćaj;

9) obavljati delatnosti i preduzimati druge radnje kojima se uništava priroda, odnosno ugrožavaju obeležja nacionalnog parka i aktivnosti određene u članu 3. ovog zakona.

Izgradnja objekata za deponovanje radioaktivnog i drugog opasnog otpada i drugih objekata kojima bi se mogao zagaditi vazduh, voda i zemljište, ugroziti flora i fauna na području nacionalnog parka, kao i obavljanje delatnosti i radnji iz stava 1. tačka 9. ovog člana zabranjene su i u zaštitnoj zoni nacionalnog parka.

 

Član 7

U nacionalnom parku uspostavljaju se režimi zaštite I, II i III stepena, u skladu sa zakonom.

Za područje nacionalnog parka donosi se prostorni plan kojim se utvrđuju zone sa režimima zaštite I, II i III stepena i drugi uslovi i mere, u skladu sa zakonom.

Prostornim planom nacionalnog parka određuju se granice zaštitne zone nacionalnog parka.

Urbanistički planovi na području nacionalnog parka i zaštitne zone, donose se po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove urbanizma i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ako zakonom nije drukčije određeno.

Do donošenja urbanističkih planova iz stava 4. ovog člana, uslovi za uređenje pojedinačnih lokacija utvrđuju se po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove urbanizma i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta u nacionalnom parku dostavlja jedan primerak dozvole javnom preduzeću koje upravlja nacionalnim parkom.

 

2. Upravljanje nacionalnim parkom

 

Član 8

Poslovi zaštite, razvoja i upravljanja nacionalnim parkom su poslovi od opšteg interesa.

Nacionalnim parkom upravlja javno preduzeće.

Javno preduzeće sprovodi režim zaštite u nacionalnom parku i upravlja prirodnim vrednostima, građevinskim zemljištem koje mu je preneto na korišćenje i upravljanje objektima koji služe upravljanju prirodnim vrednostima, kao i drugim nepokretnostima koje mu se povere na upravljanje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nad javnim preduzećem ne može se voditi postupak stečaja.

 

Član 9

Javno preduzeće koje upravlja nacionalnim parkom u okviru zaštite i unapređivanja prirodnih vrednosti nacionalnog parka obavlja i poslove:

1) gazdovanja šumama;

2) zaštite, gajenja, unapređivanja i korišćenja lovne i ribolovne faune;

3) upravljanja građevinskim zemljištem koje mu je preneto na korišćenje;

4) organizovanja istraživanja u oblasti zaštite i razvoja nacionalnog parka;

5) prezentacije i popularizacije nacionalnog parka i njegovih prirodnih vrednosti i kulturnih dobara;

6) projektovanja, izgradnje i održavanja objekata koji su u funkciji zaštite, unapređivanja i prezentacije prirodnih i kulturnih dobara nacionalnog parka.

Javno preduzeće može obavljati i druge poslove određene statutom pod uslovom da to ne ometa obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

 

Član 10

U obavljanju poslova zaštite i razvoja nacionalnog parka javno preduzeće:

1) utvrđuje način i uslove korišćenja prirodnih dobara, daje na korišćenje prirodna dobra kojima upravlja, odnosno gazduje, daje saglasnost za obavljanje naučnih istraživanja, izvođenja istražnih radova, snimanje filmova, postavljanje privremenih objekata na površinama u nacionalnom parku i daje druga odobrenja utvrđena zakonom;

2) obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine na području nacionalnog parka za potrebe: vođenja podataka od značaja za planiranje i uređenje prostora u nacionalnom parku; izrade analiza i druge dokumentacione osnove iz okvira svoje delatnosti za pripremanje prostornih i urbanističkih planova za područje nacionalnog parka; pripremanja uslova za uređenje lokacija na građevinskom zemljištu koje je preneto na korišćenje i upravljanje javnom preduzeću;

3) daje u zakup zemljište i objekte kojima upravlja;

4) vodi podatke o: zaštićenim prirodnim vrednostima i kulturnim dobrima; vrstama flore i faune u nacionalnom parku; izvršenim naučnoistraživačkim projektima i istražnim radovima (geološkim, hidrološkim i dr.) od interesa za zaštitu i razvoj nacionalnog parka.

Podatke iz stava 1. tačka 4. ovog člana javno preduzeće dostavlja nadležnim ustanovama za zaštitu prirode i za zaštitu kulturnih dobara.

 

Član 11

Javna preduzeća mogu organizovati zajedničko obavljanje određenih stručnih poslova na zaštiti i razvoju nacionalnih parkova od interesa za više nacionalnih parkova.

 

Član 12

Sredstva za zaštitu i razvoj nacionalnog parka javno preduzeće stiče i pribavlja:

1) iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti, od zakupa, pružanjem usluga i ostalih prihoda koje ostvari svojim poslovanjem;

2) iz budžeta Republike, prema godišnjem programu zaštite i razvoja;

3) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Neutrošena sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana, prenose se u narednu godinu.

 

Član 13

Javno preduzeće u obavljanju poslova zaštite i razvoja nacionalnog parka obezbeđuje unutrašnji red u nacionalnom parku, u skladu sa aktom koji donosi.

Aktom iz stava 1. ovog člana uređuju se pravila za sprovođenje režima zaštite i razvoja, a naročito: način i uslovi kretanja i boravka posetilaca u nacionalnom parku; način i uslovi korišćenja lovne i ribolovne faune, pašnjaka, lekovitog bilja, šumskih plodova, rekreativnih i drugih javnih površina; uslovi kretanja i parkiranja vozila; uslovi i način postavljanja reklamnih informativnih i drugih oznaka korisnika nacionalnog parka; mere zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja i izvođenja istražnih radova; obavljanje turističkih, ugostiteljskih usluga i drugih delatnosti; pravila za održavanje čistoće u nacionalnom parku; posebne zabrane i ograničenja u sprovođenju režima zaštite; način davanja saglasnosti, odnosno odobrenja, u skladu sa ovlašćenjima javnog preduzeća i drugi uslovi obezbeđenja režima zaštite i razvoja u nacionalnom parku, u skladu sa zakonom.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite u nacionalnom parku javno preduzeće je dužno da na pogodan način javno oglasi tako da budu dostupna korisnicima i posetiocima nacionalnog parka.

Javno preduzeće utvrđuje oblik, sadržinu i način postavljanja informativnih i drugih obeležja u nacionalnom parku.

Javno preduzeće je dužno da čuva, održava i obnavlja oznake koje postavlja.

 

Član 14

Javno preduzeće organizuje službu nadzora radi obezbeđivanja unutrašnjeg reda u nacionalnom parku.

Nadzornik nacionalnog parka kontroliše sprovođenje pravila unutrašnjeg reda u nacionalnom parku, stara se o postavljenim oznakama u nacionalnom parku i obavlja poslove čuvanja šuma, lovišta i ribolovnog područja nacionalnog parka i obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

 

Član 15

Kada nadzornik nacionalnog parka, u vršenju službe, ustanovi da je učinjena radnja suprotna pravilima unutrašnjeg reda ili druge, zakonom utvrđene, zabrane kršenja režima zaštite ili kad postoji opravdana sumnja da je učinjen prekršaj, odnosno krivično delo, ovlašćen je i dužan da:

1) legitimiše lica u nacionalnom parku;

2) izvrši pregled svih vrsta vozila ili tovara;

3) izvrši svaki pregled, osim stanova i drugih prostorija, za čiji je pregled potreban sudski nalog;

4) privremeno oduzme predmete kojima je izvršen prekršaj ili krivično delo i predmete koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog dela, kao i da ove predmete, bez odlaganja, preda nadležnoj službi javnog preduzeća;

5) lice bez ličnih isprava, zatečeno u vršenju prekršaja ili krivičnog dela, privede nadležnom organu unutrašnjih poslova;

6) na licu mesta naplati novčanu kaznu, propisanu za učinjeni prekršaj.

U vršenju službe, nadzornik nacionalnog parka je dužan da pokaže legitimaciju nadzornika nacionalnog parka.

Legitimaciju nadzornika nacionalnog parka izdaje javno preduzeće na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

 

Član 16

Nadzornik nacionalnog parka mora imati najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavati propisane uslove za nošenje oružja i druge uslove, utvrđene aktom javnog preduzeća.

Za vreme službe, nadzornik nacionalnog parka nosi službeno odelo i naoružan je oružjem koje odredi javno preduzeće.

Javno preduzeće je dužno da obezbedi stručnu obuku nadzornika nacionalnog parka po posebnom programu koji donosi.

 

Član 17

Organi javnog preduzeća jesu upravni odbor, nadzorni odbor i direktor koje imenuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

 

Član 18

Upravni odbor javnog preduzeća:

1) utvrđuje poslovnu politiku;

2) donosi statut i usvaja plan razvoja i program rada;

3) odlučuje o osnivanju novih preduzeća;

4) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća, periodične obračune i godišnji obračun;

5) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala i o raspodeli dobiti;

6) donosi investicione odluke;

7) donosi srednjoročni i godišnji program zaštite i razvoja nacionalnog parka, program uređivanja građevinskog zemljišta koje je preneto na korišćenje i upravljanje javnom preduzeću, programe i osnove iz člana 5. ovog zakona;

8) donosi akt o sistematizaciji poslova javnog preduzeća;

9) donosi akte o unutrašnjem redu i o službi nadzora;

10) odlučuje o davanju u zakup zemljišta i objekata kojima upravlja, o visini i načinu plaćanja zakupa i drugih naknada;

11) odlučuje o organizovanju zajedničkog obavljanja određenih stručnih poslova na zaštiti i razvoju nacionalnih parkova, u smislu člana 11. ovog zakona;

12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Upravni odbor ima sedam članova, od kojih se tri člana imenuju iz reda predstavnika javnog preduzeća.

Na statut, srednjoročni program zaštite i razvoja nacionalnog parka i odluke iz stava 1. tač. 3, 5. i 10. ovog člana, saglasnost daje Vlada.

Na godišnji program zaštite i razvoja nacionalnog parka i akte iz stava 1. tač. 8. i 9. ovog člana saglasnost daje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

 

Član 19

Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog preduzeća, pregleda godišnji izveštaj, periodične obračune, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti i vrši druge poslove, u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor javnog preduzeća ima pet članova.

Dva člana nadzornog odbora imenuju se iz reda predstavnika javnog preduzeća.

 

Član 20

Radom javnog preduzeća rukovodi direktor.

Direktor javnog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće; predlaže poslovnu politiku, vodi poslovanje preduzeća i organizuje proces rada; samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada preduzeća; izvršava odluke upravnog odbora, imenuje i razrešava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i obavlja druge poslove određene zakonom i statutom.

 

Član 21

Statutom javnog preduzeća uređuju se pitanja unutrašnje organizacije, delokrug rada organa preduzeća, prava i obaveze delova preduzeća u prometu, ovlašćenja u raspolaganju sredstvima i druga pitanja od značaja za poslovanje javnog preduzeća.

 

III NACIONALNI PARKOVI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

Član 22

Nacionalni parkovi na teritoriji Republike Srbije jesu:

1) Nacionalni park Fruška gora,

2) Nacionalni park Đerdap,

3) Nacionalni park Tara,

4) Nacionalni park Kopaonik, i

5) Nacionalni park Šar planina.

Područja nacionalnih parkova Fruška gora, Đerdap, Tara i Kopaonik i granice tih područja, kao i privremeni opis područja i granica Nacionalnog parka Šar planina, dati su u Opisu područja nacionalnih parkova, koji je sastavni deo ovog zakona.

 

Član 23

Za upravljanje nacionalnim parkovima iz člana 22. ovog zakona osnivaju se javna preduzeća i to:

1) Javno preduzeće "Nacionalni park Fruška gora", sa potpunom odgovornošću, sa sedištem u Sremskoj Kamenici, grad Novi Sad - za upravljanje Nacionalnim parkom Fruška gora;

2) Javno preduzeće "Nacionalni park Đerdap", sa potpunom odgovornošću, sa sedištem u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek - za upravljanje Nacionalnim parkom Đerdap;

3) Javno preduzeće "Nacionalni park Tara", sa potpunom odgovornošću, sa sedištem u Bajinoj Bašti, opština Bajina Bašta - za upravljanje Nacionalnim parkom Tara;

4) Javno preduzeće "Nacionalni park Kopaonik", sa potpunom odgovornošću, sa sedištem na Kopaoniku, opština Raška - za upravljanje Nacionalnim parkom Kopaonik;

5) Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina", sa potpunom odgovornošću, sa sedištem u Štrpcu, opština Štrbac - za upravljanje Nacionalnim parkom Šar planina.

Sredstva javnih preduzeća iz stava 1. ovog člana u državnoj su svojini.

 

Član 24

Sredstva za osnivanje i rad javnog preduzeća iz člana 23. stav 1. tačka 1. ovog zakona čine sredstva Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora, a javnih preduzeća iz tač. 2, 3. i 4. istog člana, čine sredstva odgovarajućih preduzeća za zaštitu i razvoj nacionalnih parkova Đerdap, Tara i Kopaonik, utvrđena bilansom stanja na dan 30. juna 1993. godine.

Sredstva za osnivanje i rad Javnog preduzeća Nacionalni park Šar planina čine sredstva Javnog preduzeća "Srbijašume", koja su služila gazdovanju šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini na području Nacionalnog parka Šar planina, utvrđena bilansom stanja na dan 31. decembra 1993. godine.

 

IV VRŠENJE NADZORA

 

Član 25

Upravni nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 26

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši inspektor za zaštitu životne sredine.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor za zaštitu životne sredine ovlašćen je i dužan da:

1) ostvaruje neposredan uvid i traži potrebne podatke i izveštaje o izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata;

2) naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u određenom roku;

3) zabrani vršenje radnji koje su suprotne zakonu i drugim propisima;

4) naredi da se u određenom roku izvrši propisana obaveza koja nije izvršena.

Kada inspektor zaštite životne sredine nađe da neprimenjivanje mera iz nadležnosti drugih inspekcija utiče na zaštitu i razvoj nacionalnih parkova, dužan je da o tome odmah obavesti nadležnu inspekciju.

 

V KAZNENE ODREDBE

 

Član 27*

Novčanom kaznom najmanje od 100.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice ako:

1) ne donese programe zaštite i razvoja nacionalnog parka u skladu sa odredbama ovog zakona (član 4);

2) ne donese akta iz člana 5. ovog zakona i ne gazduje na području nacionalnog parka u skladu sa odredbama tih akata;

3) gradi objekte, puteve, izvodi druge radove, deponuje radioaktivne i druge opasne materije, odnosno vrši njihov transport, i ako eksploatiše mineralne sirovine suprotno odredbama člana 6. stav 1. tač. 3. do 9. i stav 2. istog člana ovog zakona;

4) ne pribavi prethodne saglasnosti (član 7);

5) ne donese akt o unutrašnjem radu i ako javno ne oglasi pravila određena tim aktom (član 13);

6) ne organizuje poslove nadzora u nacionalnom parku (član 14);

7) ne donese projekt sanacije, odnosno rekultivacije u propisanom roku i ako sanaciju, odnosno rekultivaciju ne izvrši po dinamici određenoj tim projektom (član 39).

Novčanom kaznom najmanje od 2.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom najmanje od 2.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. tačka 4. ovog člana odgovorno lice u organu uprave, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.

 

Član 28*

Novčanom kaznom najmanje od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako:

1) seče drveće i žbunje suprotno članu 6. stav 1. tačka 1. ovog zakona;

2) unese neautohtone divlje biljne, odnosno životinjske vrste i lovi divljač suprotno odredbama člana 6. stav 1. tačka 2. ovog zakona;

3) koristi puteve suprotno odredbama člana 6. stav 1. tačka 8. ovog zakona;

4) ne dostavi primerak građevinske dozvole javnom preduzeću (član 7. stav 6);

5) ne vrši obeležavanje granica i posebno zaštićenih lokaliteta i objekata i ne postavlja druga obeležja u nacionalnom parku, odnosno ne čuva, ne održava i ne obnavlja postavljene oznake (član 13).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu ili organu uprave novčanom kaznom najmanje od 1.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom najmanje od 5.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom najmanje od 1.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored izrečene novčane kazne, učiniocu će se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta nastalih izvršenjem prekršaja ili predmeta kojim je prekršaj izvršen.

Član 29*

Novčanom kaznom od 500 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice na licu mesta, a preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara, ako na području nacionalnog parka koristi lekovito bilje, šumske plodove, pašnjake i druga prirodna dobra, postavlja reklame, informativne i druge oznake i privremene objekte, izvodi istražne radove bez saglasnosti, odnosno odobrenja javnog preduzeća i ako obavlja turističko-ugostiteljske i druge delatnosti suprotno pravilima režima zaštite (čl. 10. i 13).

Kaznu iz stava 1. ovog člana ovlašćen je da naplaćuje nadzornik nacionalnog parka.

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30

Javna preduzeća iz člana 23. tač. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona, počeće sa radom 1. jula 1993. godine.

Danom početka rada javna preduzeća iz stava 1. ovog člana preuzimaju prava, obaveze, zaposlene i sredstva, i to:

1) Javno preduzeće iz člana 23. tačka 1. ovog zakona od Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora - Sremska Kamenica;

2) Javno preduzeće iz člana 23. tačka 2. ovog zakona od Preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Đerdap - Donji Milanovac;

3) Javno preduzeće iz člana 23. tačka 3. ovog zakona od Preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Tara - Bajina Bašta;

4) Javno preduzeće iz člana 23. tačka 4. ovog zakona od Preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Kopaonik - Kopaonik.

 

Član 31

Vlada će imenovati upravne odbore i direktore javnih preduzeća iz člana 23. stav 1. tač. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona do dana početka rada tih preduzeća.

 

Član 32

Danom stupanja na snagu ovog zakona, Javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora, preduzeća za zaštitu i razvoj nacionalnih parkova Đerdap, Tara i Kopaonik ne mogu otuđivati ili opterećivati imovinu, niti zapošljavati nove radnike bez saglasnosti ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Akti i radnje koje su preduzeća donela, odnosno preduzela suprotno stavu 1. ovog člana, ništavi su.

 

Član 33

Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina" počeće sa radom 1. oktobra 1993. godine.

Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora i privremeni upravni odbor Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina" najkasnije do 1. jula 1993. godine.

 

Član 34

Javna preduzeća iz člana 30 ovog zakona doneće statut u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar.

 

Član 35

Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina" preuzeće na korišćenje i upravljanje šumsko zemljište, šume, sredstva, prava i obaveze koje se odnose na delatnost gazdovanja tim šumama i šumskim zemljištem i zaposlene radnike koji su obavljali poslove gazdovanja tim šumama od Javnog preduzeća "Srbijašume" do 1. maja 1994. godine.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine će obrazovati komisiju od predstavnika tog ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove šumarstva, Javnog preduzeća "Srbijašume", Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina" i Republičkog geodetskog zavoda, koja će izvršiti popis šumskog zemljišta, šuma i sredstava koja preuzima Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina", u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 36

Javna preduzeća dužna su da donesu srednjoročne programe zaštite i razvoja nacionalnih parkova u roku od jedne godine od dana početka rada.

Do donošenja programa iz stava 1. ovog člana donose se godišnji programi zaštite i razvoja nacionalnog parka.

 

Član 37

Javna preduzeća iz člana 33. stav 1. ovog zakona dužna su da donesu akte o unutrašnjem redu u roku od šest meseci od dana početka rada.

Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina" dužno je da donese akt iz stava 1. ovog člana do 31. decembra 1994. godine.

 

Član 38

Prostorni plan područja Nacionalnog parka Fruška gora uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Područje i granice Nacionalnog parka Šar planina utvrdiće se na osnovu elemenata iz člana 2. stav 2. ovog zakona, najkasnije do 31. decembra 1993. godine, a prostorni plan doneće se u roku od jedne godine od dana utvrđivanja granica Nacionalnog parka.

 

Član 39

Projekt sanacije, odnosno rekultivacije dela područja nacionalnog parka, njegove zaštitne zone gde se vrši, odnosno gde je izvršena eksploatacija mineralnih sirovina, doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a sanacija, odnosno rekultivacija izvršiće se po dinamici određenoj tim projektom.

 

Član 40

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o Nacionalnom parku Tara ("Službeni glasnik SRS", broj 29/88);

2) Zakon o Nacionalnom parku Đerdap ("Službeni glasnik SRS", broj 29/88);

3) Zakon o Nacionalnom parku Kopaonik ("Službeni glasnik SRS", broj 29/88);

4) Zakon o proglašenju Fruške gore za nacionalni park ("Službeni glasnik NRS", broj 15/65);

5) Odluka o osnivanju Preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Tara ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89);

6) Odluka o osnivanju Preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Kopaonik ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89);

7) Odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Đerdap ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89).

 

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".