Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu clana 21. stav 4. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ("Sluzbeni glasnik RS", broj 36/06), Ministar vera donosiù

 

O PRAVILNIK  O SADRZINI I NACINU VODENJA REGISTRA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

("Sluzbeni glasnik RS", broj 64/2006)

 

Clan 1. 

Ovim pravilnikom blize se ureduje postupak registracije crkava i verskih zajednica i propisuje se sadrzina i nacin vodenja Registra crkava i verskih zajednica (u daljem tekstu: Registar).

 

Clan 2. 

Pod imenom Srpska pravoslavna crkva u Registar se upisuju Patrijaršija i sve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Srbiji i u svetu. 

U saglasju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Registar se upisuje i odgovarajuca organizaciona jedinica Rumunske pravoslavne crkve u Banatu.

 

Clan 3. 

Pod imenom Katolicka crkva u Srbiji (Rimokatolicka i Grkokatolicka) u Registar se na osnovu prijave Biskupske konferencije upisuju sve biskupije Rimokatolicke crkve koje su organizovane na teritoriji Srbije i Apostolski egzarhat za grkokatolike.

 

Clan 4. 

Crkve iz clana 13. Zakona o crkvama i verskim zajednicama (u daljem tekstu: Zakon) se upisuju u Registar pod svojim tradicionalnim imenom uz dodatak: "u Srbiji".

 

Clan 5. 

Pod imenom Islamska zajednica u Srbiji u Registar se upisuju legitimni, na osnovu unutrašnjih propisa obrazovani mešihati i muftijstva, kao i organizacione jedinice u njihovom sastavu koje prijave.

 

Clan 6. 

Pod imenom Jevrejska zajednica u Srbiji u Registar se upisuje Savez jevrejskih opština Srbije sa organizacionim jedinicama koje Savez prijavi.

 

Clan 7. 

Konfesionalne zajednice i druge verske organizacije iz clana 16. Zakona i ostale verske organizacije (u daljem tekstu: verske organizacije) upisuju se u Registar pod imenima sa kojima se prijave, u skladu sa clanom 9. stav 4. i clanom 19. Zakona.

Kad verske organizacije osnuju saveze i unije duhovnih i evandeoskih crkava Srbije i druga udruzenja, clanice saveza ili unije upisuju se u Registar pod istim uslovima kao i samostalne verske organizacije.

Broj osnivaca verske organizacije, predvidjen clanom 18. stav 2. tacka 1. Zakona, iznosi najmanje 100 punoletnih drzavljana koji imaju prebivalište u Republici Srbiji ili isti broj stranih drzavljana sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije i uskladjivace se sa zakonom.

Verske organizacije koje su osnivaci socijalnih i humanitarnih organizacija, obrazovnih, kulturnih i izdavackih ustanova, informativnih i misionarskih glasila, privrednih subjekata, kao i kulturnih i socijalnih udruzenja ili nevladinih organizacija, pre podnošenja zahteva za upis u Registar, odnosno pre dobijanja rešenja o upisu u Registar, treba da nazive ustanova, organizacija i delatnosti usklade sa Zakonom (clan 9. stav 4; clan 33. stav 3. i clan 43. st. 2. i 3. Zakona).

U Registar i u rešenje o registraciji verske organizacije upisuje se datum njene prve prijave po ranije vazecim zakonima i propisima.

Verska organizacija moze vršiti svoje delatnosti na osnovu legalizacije stecne prijavom po ranije vazecim zakonima i propisima u ovoj oblasti, bez obaveze da se upiše u Registar, pod uslovom da njena delatnost nije ogranicena clanom 3. Zakona.

Verska organizacija koja nema prijavu i koja ne zeli da se upiše u Registar uziva verske slobode na osnovu Ustava i medunarodnih konvencija o ljudskim pravima i slobodi veroispovedanja, u skladu sa cl. 1, 2. i 5. Zakona, osim ako je njeno delovanje u suprotnosti sa clanom 3. Zakona.

 

Clan 8. 

Registar propisan ovim pravilnikom ima oblik tvrdo ukoricene knjige. 

Na naslovnoj strani Registra upisuje se naziv: "Registar crkava i verskih zajednica" i broj registra.

 

Clan 9. 

Registar je sastavljen od registarskih listova cije su strane numerisane. 

Registar se overava pecatom organa i potpisom sluzbenog lica koje je ovlašceno za vodenje Registra. 

U Registar se, za svaku crkvu i versku zajednicu, podaci upisuju na posebnoj strani.

 

Clan 10. 

Registarski list iz clana 9. ovog pravilnika sadrzi rubrike u koje se upisuju podaci predvideni clanom 21. Zakona:

- redni broj upisa;

- naziv crkve ili verske zajednice;

- adresa sedišta crkve ili verske zajednice;

- licno ime, adresa i svojstvo lica ovlašcenog da zastupa i predstavlja crkvu, versku zajednicu ili versku organizaciju;

- licno ime i adresa lica ovlašcenog da podnese prijavu ili zahtev za upis u Registar;

- organizacione jedinice, organi i ustanove sa svojstvom pravnog lica stecenog na osnovu clana 9. Zakona;

- podaci o verskim školama, kulturnim ustanovama, udruzenjima, humanitarnim, dobrotvornim i zdravstvenim organizacijama ciji je osnivac crkva, verska zajednica ili verska organizacija;

- datum i vreme upisa u Registar i broj rešenja o upisu;

- datum i broj rešenja o brisanju iz prethodnog registra pravnih lica;

- odbacivanje zahteva za upis u Registar;

- odbijanje zahteva za upis u Registar;

- podaci o brisanju iz Registra;

- napomena.

 

Clan 11. 

Popunjavanje rubrika u Registru vrši se upisivanjem odgovarajucih podataka, koji su naznaceni u produzetku broja rubrike. 

Rubrike u Registru popunjavaju se citko i upisani tekst se ne sme ispravljati i brisati.

 

Clan 12. 

Upis verske organizacije u Registar vrši se na osnovu rešenja donetog u skladu sa clanom 20. Zakona. 

Akti i dokumenti na osnovu kojih je prihvacena prijava za upis u Registar, kao i akta i dokumenta na osnovu kojih je pozitivno rešen zahtev verske organizacije za upis u Registar, cuvaju se u posebnom omotu za svaku crkvu i versku zajednicu i predstavljaju sastavni deo Registra. 

Na omotu spisa upisuje se naziv crkve i verske zajednice upisane u Registar i registarski broj pod kojim je izvršen upis.

 

Clan 13.

U rubrici "odbacivanje i odbijanje prijave" upisuje se broj rešenja kojim je prijava odbijena - odbacena i osnov za odbacivanje - odbijanje.

 

Clan 14. 

Promene u Registru mogu se vršiti samo na osnovu pismene odluke ili rešenja koje donosi ministar.

 

Upis promene odredjene cinjenice ili podatka upisanog u Registar vrši se u odgovarajucoj rubrici registarskog lista, neposredno ispod osnovnog upisa koji se precrtava kosom crvenom linijom.

 

Clan 15. 

Brisanje crkve i verske zajednice iz registra vrši se precrtavanjem registarskog lista dvema paralelnim kosim linijama. U odgovarajucu rubriku se upisuje datum donošenja i broj rešenja o brisanju iz registra.

 

Clan 16.

Uz Registar kao pomocna knjiga vodi se imenik.

 

Clan 17. 

Lice ovlašceno za vodenje Registra duzno je da cuva Registar i spise predmeta od zloupotrebe, uništenja i oštecenja.

 

Clan 18. 

Podaci upisani u Registar su javni.

Uvid u Registar i spise predmeta moze se vršiti samo uz obavezno prisustvo lica ovlašcenog za vodjenje Registra.

 

Clan 19. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". 

Na osnovu clana 3. Uredbe o izmenama Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 49/06), Republicki sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je precišcen tekst Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.

Precišcen tekst Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine obuhvata:

1. Uredbu o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 104/04 - osnovni tekst), iz koje je izostavljen clan 8, kojim je uredeno kad ta uredba stupa na snagu,

2. Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 117/05), iz koje je izostavljen clan 2, kojim je uredeno kada ta uredba stupa na snagu,

3. Uredbu i izmenama Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 49/06), iz koje je izostavljen clan 3, kojim je dato ovlašcenje za utvrdivanje i dostavljanje na objavljivanje precišcenog teksta Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine, i clan 4, kojim je uredeno kada ta uredbe stupa na snagu.

 

O UREDBA O OBRAZOVANJU SAVETA REPUBLIKE SRBIJE ZA NACIONALNE MANJINE (PRECIŠCEN TEKST)

("Sluzbeni glasnik RS", broj 61/2006)

 

Clan 1. 

Radi ocuvanja, unapredenja i zaštite nacionalnih, etnickih, verskih, jezickih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji obrazuje se Savet Republike Srbije za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Savet).

 

Clan 2. 

Savet:

1. potvrduje nacionalne simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina (u daljem tekstu: nacionalni saveti);

2. razmatra nacrte zakona i drugih propisa znacajnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i o tome daje mišljenje Vladi;

3. prati i razmatra stanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i stanje medunacionalnih odnosa u Republici Srbiji;

4. predlaze mere za unapredenje pune i delotvorne ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina i razmatra mere koje u te svrhe predloze drugi organi i tela;

5. prati ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta sa nadleznim organima Republike Srbije, autonomnih pokrajina i opština, gradova i grada Beograda;

6. razmatra uslove za rad nacionalnih saveta;

7. razmatra ostvarivanje medunarodnih obaveza u pogledu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji i medunarodnu saradnju nacionalnih saveta;

8. vrši i druge poslove odredene zakonom.

 

Clan 3. 

Clanovi Saveta su predsednik Vlade, ministar za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete i sporta, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici Vlade, predsednici nacionalnih saveta obrazovanih u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije i Crne Gore, koji ima polozaj kao predsednik nacionalnog saveta.

Predsednik Vlade je predsednik Saveta.

 

Clan 4.

Kad Savet u svome radu donosi odluke, odluka je donesena vecinom glasova svih predstavnika Vlade i vecinom glasova svih predsednika nacionalnih saveta.

 

Clan 5.

Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Na zahtev predsednika dve trecine nacionalnih saveta, predsednik Saveta duzan je da sazove sednicu Saveta.

 

Clan 6. 

Savet donosi poslovnik o svom radu. 

Savet ima sekretara Saveta, koji priprema sednice Saveta.

 

Clan 7. 

Strucnu i administrativno-tehnicku podršku radu Saveta pruza Sluzba za ljudska i manjinska prava. 

Uslove za rad Saveta obezbeduje Generalni sekretarijat Vlade.

Trascina file per caricare