Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANjU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Ĉlan 1.

U Zakonu o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sluţbeni glasnik RS”, broj 46/06), ĉlan 4. menja se i glasi:

 

Ĉlan 4.

Oduzeta  imovina  vraća  se  u  naturalnom  obliku,  a  ako  to  prema  ovom  zakonu  nije moguće, ostvaruje se pravo na obeštećenje u vidu drţavnih obveznica Republike Srbije i u novcu.”

 

Ĉlan 2.

U ĉlanu 7. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik vraćanja nepokretnosti je Republika Srbija, privredno društvo ili drugo pravno lice koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona vlasnik oduzete imovine, a obveznik obeštećenja je Republika Srbija.”

 

Ĉlan 3.

Naziv ĉlana 10. menja se i glasi:

„Vraćanje u naturalnom obliku”.

U ĉlanu 10 stav 2. menja se i glasi:

„Ako se imovina ne moţe vratiti u celini, moguće je delimiĉno vraćanje, s tim da se za razliku isplati obeštećenje.”

 

Ĉlan 4.

Naziv odeljka: „II. NOVĈANO OBEŠTEĆENjE”, iznad ĉlana 16. menja se i glasi: „II. OBEŠTEĆENjE”.

 

Ĉlan 5.

Naziv ĉlana 16. menja se i glasi: „Oblik obeštećenja”. U ĉlanu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Ako se nepokretnost koja je predmet vraćanja po ovom zakonu ne moţe vratiti, crkva, odnosno verska zajednica ima pravo na obeštećenje u vidu drţavnih obveznica Republike Srbije ili u novcu, u skladu sa opštim zakonom kojim se ureĊuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.”

Stav 2. briše se.

 

Ĉlan 6.

Nazivi ĉl. 17, 18, 19. i 20. i ĉl. 17, 18, 19. i 20. brišu se.

 

Ĉlan 7.

Naziv ĉlana 22. i ĉlan 22. menjaju se i glase:

„Agencija za restituciju

 

Ĉlan 22.

Agencija za restituciju osnovana opštim zakonom kojim se ureĊuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje (u daljem tekstu: Agencija) vodi postupak i odluĉuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje, pruţa struĉnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vodi propisane evidencije, godišnje izveštava Vladu, preko ministarstva nadleţnog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadleţnosti i obavlja druge poslove propisane zakonom.”

 

Ĉlan 8.

U ĉlanu 27. st. 1. i 2. reĉ: „Direkcija”, u datom padeţu, zamenjuje se reĉju: „Agencija”, u odgovarajućem padeţu.

 

Ĉlan 9.

Naziv ĉlana 28. i ĉlan 28. brišu se.

 

Ĉlan 10.

U ĉlanu 29. stav 1. reĉ: „Direkcija” zamenjuje se reĉima: „Prvostepeni organ”.

 

Ĉlan 11.

U ĉlanu 30. reĉ: „Direkcije” zamenjuje se reĉju: „Agencije”.

 

Ĉlan 12.

Naziv ĉlana 32. i ĉlan 32. menjaju se i glase:

„Pravna sredstva

 

Ĉlan 32.

Protiv rešenja prvostepenog organa moţe  se izjaviti ţalba,  ministarstvu nadleţnom  za poslove finansija, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ministarstvo nadleţno za poslove finansija je duţno da odluĉi o podnetoj ţalbi u roku od 90 dana od dana prijema.

Protiv drugostepenog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor.”

 

Ĉlan 13.

U ĉlanu 33. stav 2, alineja prva menja se i glasi:

„- sudovi,  ako  se vraća  nepokretnost  ili  pokretne  stvari  od  kulturnog,  istorijskog ili umetniĉkog znaĉaja;”.

 

Ĉlan 14.

Posle ĉlana 35. dodaju se naziv ĉlana i ĉlan 35a, koji glase:

„Shodna primena

 

Ĉlan 35a

U  pogledu  pitanja  koja  nisu  ureĊena ovim  zakonom,  shodno  se primenjuju  odredbe opšteg zakona kojim se ureĊuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.”

 

Ĉlan 15.

U ĉlanu 36. stav 3. reĉ: „Direkcije” briše se.

 

Ĉlan 16.

Posle ĉlana 38. dodaju se naziv ĉlana i ĉlan 38a, koji glase:

„Nastavljanje obavljanja poslova

 

Ĉlan 38a

Do poĉetka rada Agencije za restituciju iz ĉlana 22. ovog zakona, Direkcija za restituciju će nastaviti da obavlja poslove iz svoje nadleţnosti  utvrĊene Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sluţbeni glasnik RS”, broj 46/06).

 

Ĉlan 17.

U periodu iz ĉlana 16. ovog zakona, Direkcija za restituciju će u pogledu pitanja koja se odnose na vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama i obeštećenja, obavljati i poslove iz nadleţnosti Agencije za restituciju utvrĊene ovim zakonom i opštim zakonom kojim se ureĊuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.

 

Ĉlan 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom  glasniku Republike Srbije”.

 

OBRAZLOŢENJE

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Ustavni  osnov  za  donošenje  ovog  zakona  sadrţan  je  u  ĉlanu  97.  taĉka  7.  Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija ureĊuje i obezbeĊuje svojinske odnose i zaštitu svih oblika svojine.

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sluţbeni glasnik RS”, broj 46/06) u primeni je već ĉetiri godine. Po tom zakonu svim crkvama i verskim zajednicama do kraja 2010.godine u naturalnom obliku vraćeno je blizu 40% oduzetog zemljišta i 15% oduzetih objekata.

 

Koncepcija tog zakona utemeljena je na tradicionalnim pravnim naĉelima imovinskog i obligacionog prava, a pre svega na naĉelu da je pravo svojine apsolutno i neotuĊivo pravo koje nikome ne moţe biti oduzeto bez valjanog pravnog osnova i praviĉne naknade. Ovo stoga što je u bivšoj Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata bez naknade podrţavljeno merama agrarne reforme  i  nacionalizacije  više  hiljada  crkvenih  i  manastirskih  zemljišnih  i  šumskih  poseda razliĉite površine. Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ima za cilj ispravljanje te nepravde kroz naturalnu restituciju nepokretnosti ili isplatom obeštećenja titularima.

 

Ovaj zakon, u skladu sa konceptom parcijalne legislative u oblasti restitucije, gde je posle

1990. godine doneto više posebnih zakona kojima se vraća imovina pojedinim subjektima, ureĊuje vraćanje imovine samo crkvama i verskim zajednicama, njihovim zaduţbinama  i društvima. U pogledu novĉanog obeštećenja, Zakon upućuje na opšti zakon kojim će se urediti vraćanje imovine i obeštećenje.

 

Kako je u zakonodavnoj proceduri donošenje tzv. opšteg Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kojim se ureĊuje naturalna restitucija i novĉano obeštećenje i za sve druge subjekte, neophodno je izvršiti usklaĊivanje odredaba postojećeg Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama sa tim budućim zakonom, pre svega u delu novĉanog obeštećenja, postupka restitucije i nadleţnosti (Agencija umesto dosadašnje Direkcije za restituciju), kao i u pogledu pojmovnog preciziranja i ujednaĉene implementacije ta dva zakona.

 

Usvajanje ove zakonske novele ima za cilj da se i crkvama i verskim zajednicama, u sluĉaju kada nema uslova da im se oduzeta imovina vrati u naturalnom obliku, omogući odgovarajuća novĉana kompenzacija koju predviĊa budući zakon.

 

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAĈNIH REŠENJA

 

Deo odredaba Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama koji se odnosi na obeštećenje do sada nije mogao da se primenjuje jer taj zakon upućuje na primenu  opšteg  zakona  kojim  će  se  urediti  vraćanje  imovine  i  obeštećenje,  pre  svega metodologija procene imovine, izdavanje drţavnih obveznica i druga pitanja vaţna za novĉano obeštećenje koje je jedan od oblika restitucije.

 

Taj opšti zakon, ĉije usvajanje je u toku, predviĊa dva osnovna oblika restitucije: naturalnu  restituciju  i  novĉano  obeštećenje.  i  kako  Zakon  o  vraćanju  (restituciji)  imovine crkvama i verskim zajednicama u ĉlanu 18. stav 2. neposredno upućuje na njega, odredbama opšteg zakona dopunjuju se, a u nekim pitanjima i derogiraju, odredbe ranijeg zakona.

 

U ĉlanu 1. Predloga menja se odredba ĉlana 4. Zakona u delu u kom je predviĊeno da se oduzeta imovina naknaĊuje u vidu druge odgovarajuće imovine, jer Predlog opšteg zakona o vraćanju imovine i obeštećenju ne poznaje taj oblik vraćanja imovine. Iz istih razloga, u ĉlanu 3. Predloga, predlaţe se i izmena u ĉlanu 10. Zakona. a takoĊe se predlaţe brisanje stava 2. u ĉlanu 16. Zakona (ĉlan 5. Predloga), kao i izmena u ĉlanu 33. stav 2. alineja prva Zakona (ĉlan 12. Predloga).

 

U ĉlanu 2. Predloga vrši se izmena u ĉlanu 7. stav 1. Zakona, koja je više terminološke prirode jer se izraz „novĉana naknada“ zamenjuje izrazom „obeštećenje“, koji se dosledno koristi u odredbama koje se tiĉu novĉane kompenzacije u opštem zakonu. Takva izmena predlaţe se i u naslovu ĉlana 16. Zakona (ĉlan 4. Predloga).

 

Ĉlan 16. stav 1. Zakona transformiše se u upućujuću normu koja taj zakon povezuje sa opštim zakonom o vraćanju imovine i obeštećenju, ĉije odredbe o obeštećenju će ubuduće vaţiti i za crkve i verske zajednice (ĉlan 5. Predloga).

 

U skladu sa predloţenom izmenom iz ĉlana 5. Predloga, u ĉlanu 6. predlaţe se i brisanje odredbi o utvrĊivanju vrednosti oduzete imovine (ĉlan 17. Zakona), odredbi o drţavnim obveznicama (ĉlan 18. Zakona), odredaba o uraĉunavanju primljenog i izgubljenoj dobiti (ĉlan 19. Zakona), kao i odredaba o pravu na regres (ĉlan 20. Zakona), jer ta pitanja ureĊuje opšti

zakon o vraćanju i obeštećenju.

 

Ĉlanom 7. Predloga vrši se izmena ĉlana 22. Zakona s obzirom da ubuduće u postupku restitucije imovine crkvama i verskim zajednicama neće više postupati Direkcija za restituciju već Agencija za restituciju koja se osniva po novom zakonu o opštoj restituciji. Iz istog razloga se u više odredaba Predloga predlaţu izmene: umesto Direkcija – prvostepeni organ (ĉl. 8. i 10. Predloga) ili briše reĉ „Direkcija” (ĉlan 14. Predloga).

 

U ĉlanu 9. Predloga predlaţe se brisanje ĉlana 28. Zakona o sporazumnom rešavanju zahteva za restituciju i poravnanju, iz razloga što takvu odredbu opšti zakon o vraćanju imovine ne poznaje, a ocenjeno je da ona moţe biti izvor arbitrarnosti i nesporazuma.

 

Ĉlanom 11. Predloga vrši se izmena ĉlana 32. Zakona, tako što se usaglašava sistem pravnih lekova u dva zakona, s obzirom da zakon o konfesionalnoj restituciji ne poznaje ţalbu već stranku direktno usmerava na upravni spor. Po predloţenoj  izmeni od sada će i crkve i verske zajednice u postupku restitucije imati pravo ţalbe na prvostepeno rešenje Agencije za restituciju, a potom i pravo na tuţbu upravnom sudu.

 

U ĉlanu 13. Predloga predloţeno je dodavanje novog ĉlana o shodnoj primeni odredaba opšteg zakona kojim se ureĊuje pitanje vraćanja imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu, tako da će se ubuduće u onim pitanjima koja zakonom kojim se ureĊuje konfesionalna restitucija nisu ureĊena ili su drukĉije ureĊena u odnosu na opšti zakon, primenjivati odredbe tog opšteg zakona.

 

U ĉlanu 15. Predloga predviĊena je sprovedbena norma kojom se ureĊuje dalji rad i postupanje Direkcije za restituciju do poĉetka rada Agencije za restituciju koja će od nje preuzeti poslove i predmete konfesionalne restitucije. Kako Agencija za restituciju treba da poĉne sa radom do kraja 2011.godine. Direkcija za restituciju će do tog momenta nastaviti da obavlja poslove  iz  svoje  nadleţnosti  utvrĊene Zakonom  o  vraćanju  (restituciji)  imovine  crkvama  i verskim  zajednicama.  Ujedno,  Direkcija  će  obavljati  i  poslove  iz  nadleţnosti  Agencije,  a posebno pripremne aktivnosti neophodne za poĉetak rada novog organa za restituciju, tako da nakon donošenja Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ne bi bilo praznog hoda usled sukcesije ova dva organa.

 

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

Za sprovoĊenje ovog zakona biće potrebno obezbediti finansijska sredstva, pre svega za isplatu obeštećenja crkvama i verskim zajednicama u vidu drţavnih  obveznica i u novcu, u okviru budţetskih  i drugih sredstava namenski predviĊenih za restituciju po opštem zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

 

Osim toga, treba obezbediti i sredstva za funkcionisanje nove Agencije za restituciju koja

će, za razliku od dosadašnje Direkcije za restituciju, biti znaĉajno veća i kadrovski brojnija, a sve u cilju efikasne i pravilne primene opšteg zakona kojim se ureĊuje pitanje vraćanja imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu.

 

V. PREGLED ODREDBI  ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

 

Prioritet naturalne restitucije

Član 4.

  Oduzeta imovina vr ać a  se, po pravilu, u naturalnom obliku ili se nak naĊ uj e  u vidu druge o d go var aj uće  imovine, a

 tr ţišna  no vĉa na  naknada isp la ćuj e  se samo ako vr ać anj e  u naturalnom obliku ili u vidu druge o d go var aj uće  imovine nije mo g uće .

ODUZETA IMOVINA VRAĆA SE, U NATURALNOM OBLIKU, AKO TO PREMA OVOM ZAKONU NIJE MOGUĆE OSTVARUJE SE PRAVO NA OBEŠTEĆENjE U   VIDU DRŢAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE I U NOVCU

 

Subjekti obaveza

Član 7.

Obveznik vr ać anj a  nepokretnosti, odnosno isplate no vĉ ane  naknade je Republika Srbija, privredno d r uštvo  ili drugo pravno lice koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona vlasnik oduzete imovine.

OBVEZNIK VRAĆANjA NEPOKRETNOSTI JE REPUBLIKA SRBIJA, PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE KOJE JE U MOMENTU STUPANjA NA SANGU OVOG ZAKONA VLASNIK ODUZETE IMOVINE, A OBVEZNIK OBEŠTEĆENjA JE REPUBLIKA SRBIJA.

 

 Vrać anje  iste ili druge imovine-

VRAĆANjE U NATURALNOM OBLIKU

 

Član 10.

Obveznik  vraćanja  duţan   je  da  crkvi,  odnosno  verskoj  zajednici  vrati  pravo  svojine  i  drţavine   na nepokretnosti koja je bila oduzeta, ako je u pribliţno istom obliku i stanju u kome je bila u vreme oduzimanja.

Ako se imovina ne mo ţe  vratiti u celini, mo guće  je d eli miĉ no  vr ać a nj e , s tim da se za razliku u vrednosti plati

 tr ţišna  naknada.

AKO  SE  IMOVINA  NE  MOŢE  VRATITI  U  CELINI,  MOGUĆE  JE  DELIMIĈNO VRAĆANjE, S TIM DA SE ZA RAZLIKU ISPLATI OBEŠTEĆENjE.

 

I I NO VČANO OBEŠ TEĆENj E

I I OBEŠTEĆENjE

 

Novĉana  naknada OBLIK OBEŠTEĆENjA

 

Član 16.

        Ako se  nepokretnost koja je predmet vr ać anj a   po ovom zakonu ne  mo ţ e  vratiti, crkva, odnosno  verska zajednica ima pravo na no vĉa nu  naknadu u d r ţa vni m obveznicama izdatim u tu svrhu, ili  I u novcu ako je obveznik isplate naknade fiziĉ ko ili pravno lice.

AKO SE NEPOKRETNOST KOJA JE PREDMET VRAĆANjA PO OVOM ZAKONU NE MOŢE VRATITI, CRKVA, ODNOSNO VERSKA ZAJEDNICA IMA PRAVO NA OBEŠTEĆENjE U VIDU DRŢAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE ILI  U NOVCU, U SKLADU   SA   OPŠTIM   ZAKONOM   KOJIM   SE   UREĐUJE   VRAĆANjE   ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjE.

      U sluĉa j evi ma  iz stava 1. ovog ĉlana , crkva, odnosno verska zajednica i obveznik mogu se sporazumeti da crkvi, odnosno verskoj zajednici pripadne druga imovina.

 

 Ut vrĊi vanje  vrednosti

 Čla n  17.

Visina naknade za oduzetu imovinu ut vr Ċ uj e  se prema stanju te imovine u momentu oduzimanja, a  prema njenoj vrednosti u vreme d o no šenj a  prvostepenog r eše nj a .

Direkcija za restituciju će utvrditi metodologiju za ut vr Ċ ivanj e  vrednosti imovine iz stava 1. ovog ĉlana .

 

 Drţavne  obveznice

 Čla n  18.

           Ako je obveznik vr ać a nj a  Republika Srbija, naknada se isp lać uj e  u obveznicama Republike Srbije kojima  se

 mo ţe  trgovati na organizovanom tr ţišt u  ili van organizovanog tr ţišta , u smislu zakona koji ur eĊ uj e  tr ţište  hartija od vrednosti.

         Obveznice iz stava 1. ovog ĉlana  izd ać e  se pod uslovima i u rokovima o d r eĊ eni m  o p šti m  zakonom  kojim  se

 ur  uj u  pitanja vr ać anj a i o b eštećenj a za oduzetu imovinu.

         Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu izdatih obveznica o b ez b eĊ uj u se u b ud ţe tu Republike Srbije.

 

 Uraĉ unavanj e  primljenog i izgubljena dobit

 Čla n 19.

         Vr ać ena  imovina i isp la će na  naknada crkvama i verskim zajednicama po d o sad ašnj i m  propisima, uzimaju se u obzir i ur aĉ unać e se u o b r aĉ un  naknade po ovom zakonu.

 

         Ne mo ţe   se zahtevati naknada štete  po osnovu izgubljene dobiti zbog ne mo g uć no sti  ko r išće nj a ,  odnosno upravljanja oduzetom imovinom, kao i po osnovu njenog o d r ţa vanj a  u periodu od dana  oduzimanja  do njenog

 vr ać anj a .

 

Pravo na regres

 Čla n 20.

         Crkva, odnosno verska zajednica koja je svoju ranije oduzetu nepokretnost vratila na osnovu teretnog pravnog posla ima pravo regresa u novcu od Republike Srbije.

 

AGENCIJA ZA RESTITUCIJU

 

Član 22.

AGENCIJA ZA RESTITUCIJU OSNOVANA OPŠTIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE VRAĆANjE ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjE (U DALjEM TEKSTU: AGENCIJA) VODI POSTUPAK I ODLUĈUJE O ZAHTEVIMA ZA VRAĆANjE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENjE, PRUŢA STRUĈNU POMOĆ PODNOSIOCIMA ZAHTEVA I OBVEZNICIMA VRAĆANjA, VODI PROPISANE EVIDENCIJE, GODIŠNjE IZVEŠTAVA VLADU, PREKO MINISTARSTVA NADLEŢNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, O OBAVLjENIM POSLOVIMA IZ SVOJE NADLEŢNOSTI I OBAVLjA DRUGE POSLOVE PROPISANE ZAKONOM.

 

Član 27.

Ako su podnosiocu zahteva nedostupne isprave iz ĉlana 26. ovog zakona, Direkcija AGENCIJA će po sluţbenoj duţnosti od obveznika vraćanja ili trećih lica da zahteva dokaze o verovatnosti postojanja prava.

 

Obveznici vraćanja i treća lica duţni  su da Direkciji AGENCIJI podnesu sve dokaze i dozvole uvid u isprave i podatke koji su potrebni za kompletiranje dokumentacije o zahtevu, pod pretnjom novĉane kazne.

 

Predlog za sporazum i poravnanje

 Čla n 28.

        Uz zahtev za vr ać anj e  imovine i u toku postupka do d o no šenj a  r ešenj a  stranke u postupku mogu p r ed lo ţiti

sporazumno r ešenj e o imovinskim pitanjima.

        Crkva, odnosno verska zajednica, kao podnosilac zahteva, mo ţe   u toku postupka, na osnovu p r ed lo ţe no g

sporazuma, da za klj uĉi poravnanje sa obveznikom vr ać a nj a .

         Direkcija   će  strankama u postupku ukazati na mo g u ćno st  za k lj uĉe nj a  sporazuma ili poravnanja i pruţiti  im

 p o mo ć  u njegovom za k lj uĉe n j u  vo d eć i  r aĉ una  o tome da sporazum, odnosno poravnanje ne bude u  suprotnosti sa prinudnim propisima i da je izvr ši vo .

         Ako se postignuti sporazum ili poravnanje odnosi samo na deo imovine koja je predmet zahteva, Direkcija će

postignuti sporazum, odnosno poravnanje uneti u svoje r ešen j e .

         Postignuti sporazum ili poravnanje ima snagu izvr š ne isprave.

 

Sadrţina rešenja

Član 29.

Direkcija PRVOSTEPENI ORGAN utvrĊuje sve ĉinjenice i okolnosti od znaĉaja za odluĉivanje o zahtevu, donosi rešenje kojim odluĉuje o oduzetoj imovini, o subjektu prava na restituciju, o obliku, obimu i vrednosti imovine, o obveznicima za predaju imovine i uslovima vraćanja, kao i o naĉinu i rokovima za izvršenje rešenja.

 

Izmene u javnim knjigama

Član 30.

Izmene  stanja  u   zemljišnim  ili   drugim  javnim  knjigama  na   osnovu  izvršnog  rešenja   Direkcije AGENCIJE, sprovode se po sluţbenoj duţnosti.

 

Pravo na t uţbu

PRAVNA SREDSTVA

 

Član 32.

         Protiv r ešenj a Direkcije AGENCIJE ne mo ţe  se izjaviti ţa lb a , ali se mo ţe  pokrenuti upravni spor.

PROTIV REŠENjA PRVOSTEPENOG ORGANA MOŢE SE IZJAVITI ŢALBA, MINISTARSTVU  NADLEŢNOM  ZA  POSLOVE  FINANSIJA,  KAO  DRUGOSTEPENOM ORGANU, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA.

MINISTARSTVO NADLEŢNO ZA POSLOVE FINANSIJA JE DUŢNO DA ODLUĈI O PODNETOJ ŢALBI U ROKU OD 90 DANA OD DANA PRIJEMA.

PROTIV DRUGOSTEPENOG REŠENjA MOŢE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

 

Član 33.

- sudovi, ako se vr ać a  nepokretnost, odnosno uspostavlja pravo svojine na drugoj nepokretnosti ili ako se  vr ać aj u  pokretne stvari od kulturnog, istorijskog ili u metn iĉk o g  znaĉ aj a ;

-SUDOVI, AKO SE VRAĆA NEPOKRETNOST ILI POKRETNE STVARI OD KULTURNOG, ISTORIJSKOG ILI UMETNIĈKOG ZNAĈAJA;

 

Član 35a

U POGLEDU PITANjA KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OPŠTEG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE VRAĆANjE    ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjE.

 

PRELAZNE I ZAVR ŠNE ODREDBE

 

Član 36.

Zabrana iz stava 1. ovog ĉlana prestaje da vaţi  danom donošenja konaĉnog i izvršnog rešenja Direkcije kojim se odluĉuje o zahtevu za vraćanje imovine.

 

Član 38a

NASTAVLjANjE OBAVLjANjA POSLOVA DO POĈETKA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU IZ ĈLANA 22. OVOG ZAKONA, DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU ĆE NASTAVITI DA OBAVLjA POSLOVE IZ SVOJE NADLEŢNOSTI UTVRĐENE ZAKONOM O VRAĆANjU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA („SLUŢBENI GLASNIK RS ”, BROJ  46/06).

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

 

1.  Ovlašćeni predlagaĉ propisa: Vlada

ObraĊivaĉ: MINISTARSTVO FINANSIJA

 

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama Draft Law on amendments to the Law on restitution of property to churches and religious communities

 

3. UsklaĊenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju  izmeĊu Evropskih zajednica i njihovih drţava ĉlanica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Sluţbeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izmeĊu Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Sluţbeni glasnik RS”, broj

83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

 

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sarţinu propisa.

Ne postoje relevantne odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

 

b) Prelazni rok za usklaĊivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimiĉno ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

 

4. UsklaĊenost propisa sa propisima Evropske unije

a) NavoĊenje primarnih izvora prava EU i usklaĊenost sa njima

b) NavoĊenje sekundarnih izvora prava EU i usklaĊenost sa njima

v) NavoĊenje ostalih izvora prava EU i usklaĊenst sa njima

g) Razlozi za delimiĉnu usklaĊenost, odnosno neusklaĊenost

d) Rok u kojem je predviĊeno postizanje potpune usklaĊenosti propisa sa propisima Evropske unije

 

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklaĊenost treba konstatovati tu ĉinjenicu. U ovom sluĉaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklaĊenosti propisa.

Ne postoje propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklaĊenost

 

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

NE

 

7. Da li je propis preveden na neki sluţbeni jezik EU?

NE

 

8. Uĉešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklaĊenosti.

NE

Trascina file per caricare