Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН О ОСНОВНИМ  ПОДАЦИМА  ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ

("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/73)

 

Члан 1

Матичне  књиге су  јавне исправе о личним стањима грађана.

О  личним   стањима  грађана  воде  се   матична   књига  рођених,  матична   књига  венчаних  и матична  књига умрлих.

 

Члан 2

У матичну  књигу рођених уписују се:

1) подаци   о  рођењу,  и  то: име  и  презиме   и  пол  детета;  дан,  месец,  година,  час   и  место рођења детета и држављанство;

2) подаци   о  родитељима  детета,   и  то:  име   и  презиме   (за   мајку   и  девојачко  презиме), држављанство, пребивалиште и адреса стана;

3) признавање и  утврђивање  очинства и  материнства; позакоњење; усвојење и  престанак усвојења; старатељство и престанак старатељства; закључење, престанак и поништење брака и  оглашавање  брака  непостојећим; промена   имена   и  презимена детета  и  промена   имена   и презимена родитеља односно усвојиоца; промена  држављанства; смрт и проглашење умрлим.

 

Члан 3

У матичну  књигу венчаних уписују се:

1) подаци   о  закључењу брака,  и  то: име  и  презиме;  дан,  месец,  година и  место  рођења; држављанство;  пребивалиште и  адреса  стана  брачних другова; дан,  месец,  година  и  место закључења брака и изјаве брачних другова о њиховом презимену;

2) име  и  презиме   родитеља  брачних другова; име  и  презиме   и  пребивалиште сведока  при закључењу брака; име и презиме  службеног лица  пред  којим  је брак  закључен и име и презиме матичара;

3) оглашавање брака непостојећим; поништење брака и престанак брака;

4) име  и  презиме   и  пребивалиште  пуномоћника,  ако  при  закључењу  брака једног  брачног друга заступа пуномоћник.

 

Члан 4

У матичну  књигу умрлих  уписују се:

1) подаци  о смрти, и то: име и презиме  умрлог; његово презиме  пре  закључења брака;  пол; дан,  месец,  година,  час   и  место   смрти; дан,  месец,  година  и  место   рођења; брачно  стање; држављанство; пребивалиште и адреса стана;

2) име и презиме  брачног друга и његово презиме  пре  закључења брака,  ако  је умрли био у браку; име и презиме  родитеља умрлог; име и презиме  и пребивалиште лица  које је пријавило смрт односно назив установе ако  је смрт пријавила установа;

3) проглашење несталог лица  умрлим и податак о смрти који  је доказан у судском поступку.

 

Члан 5

О личним стањима југословенских држављана у иностранству, матичне књиге воде дипломатска и конзуларна представништва Југославије у иностранству.

Овлашћује се  Савезно извршно   веће   да  донесе ближе  прописе  о  вођењу матичних   књига у дипломатским  и  конзуларним представништвима Југославије   у  иностранству, и  о  издавању извода и уверења на  основу тих матичних  књига.

 

Члан 6

Овлашћује се  савезни секретар за  унутрашње послове да  донесе ближе  прописе  о издавању извода из матичних  књига намењених иностранству.

 

Члан 7

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о матичним књигама
("Службени лист СФРЈ", бр. 8/65).

Упутство о обрасцу потврде о смрти ("Службени лист СФРЈ", бр. 14/66 и 33/68), Упутство о вођењу матичних књига ("Службени лист СФРЈ", бр. 42/68), Упутство о издавању извода из матичних књига намењених иностранству ("Службени лист СФРЈ", бр. 28/69) и Упутство о обрасцима за достављање статистичких података органима статистичке службе ("Службени лист СФРЈ", бр. 14/66, 46/67 и 54/69), престају да важе по истеку 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.


Члан 8

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

Trascina file per caricare