Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

U K A Z

 

Na osnovu člana 74 tač. 6 i člana 136 Ustava Prezidijum Narodne skupštine FNRJ proglašuje Zakon o potvrdi i izmenama Zakona o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora, koji su na osnovu ovlaš ćenja iz člana 136 Ustava doneli zakonodavni odbori Saveznog ve ća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ, a koji glasi:

 

ZAKON O POTVRDI I IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI IZAZIVANJA NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I RAZDORA

 

Zakon o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora od 24 maja 1945 godine potvrđuje se sa izmenama navedenim u ovom zakonu, tako da njegov izmenjeni i prečišćeni tekst glasi:

 

ZAKON O ZABRANI IZAZIVANJA NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I RAZDORA

 

Član 1

Svako  ograničenje  prava  kao  i  svako  davanje  povlastica  i  privilegije  gra đanima Federativne Narodne Republike Jugoslavije na osnovu razlike u narodnosti, rasi i veroispovesti koje ide na to da se naruše ustavna na čela ravnopravnosti građana i naroda i bratstva i jedinstva naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije kazniće se po ovom zakonu.

 

Član 2

Kao delo protiv nacionalne ravnopravnosti kazni će se i svaka agitacija, propaganda i pisanje, izdavanje, štampanje i rasturanje spisa kojima se ide na to da se izazove ili raspali nacionalne ili rasna mržnja ili razdor.

 

Član 3

Dela iz čl. 1 i 2   ovog zakona kazniće se lišenjem slobode od tri meseca do pet godina. Uz ovu kaznu može sud izreći i kaznu gubitka političkih prava prema Zakonu

o vrstama kazni.

 

Član 4

Ako dela iz čl. 1 i 2 ovog zakona izazovu teže posledice, ili budu izvršena pod osobito otežavajućim okolnostima, ili ako delo iz čl. 2 izazove masovne nerede, kazniće se lišenjem slobode sa prinudnim radom od dve do petnaest godina i delimičnom ili potpunom konfiskacijom imovine i gubitkom politi čkih prava, a u slučaju pozivanja na izvršenje ubistava, kazni će se smrću.

Teže će se kazniti  delo u povratu ili ono koje izvrši  javni službenik u zvani čnoj dužnosti.

 

Član 5

Izazivanje  i  raspirivanje  verske  mržnje  kazni će se  kao i  izazivanje  i  raspirivanje nacionalne ili rasne mržnje.

Delo izazivanja i raspirivanja verske mržnje sastoji se u napadu pripadnika jedne veroispovesti   na   neku   drugu   veroispovest   ili   u   izazivanju   neprijateljskog suprotstavljanja pripadnika jedne prema pripadnicima druge veroispovesti na verskoj osnovi.

Naučna kritika religije uopšte i kritika neispravnog rada verskih pretstavnika i crkvenih službenika ne može se smatrati izazivanjem verske mržnje.

Smatraće se otežavajućom okolnosti ako izazivanje i raspirivanje verske mržnje vrše crkveni pretstavnici.

 

Član 6

Za suđenje po krivičkim delima iz ovog zakona nadležan je u prvom stepenu sreski sud, a ukoliko bi se za delo mogla izreći smrtna kazna, nadležan je u prvom stepenu okružni sud.

 

Član 7

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  osmog  dana  po  objavljivanju  u  „Službenom  listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije“.

 

U. br. 352

11 jula 1946 godine

Beograd

 

Prezidijum Narodne skupštine

Federativne Narodne Republike Jugoslavije

 

Sekretar,                                                                                              Pretsednik,

Mile Peruničić, s. r.                                                                   dr.  Ivan Ribar, s. r.

 

Quelle: Službeni list FNRJ, 2 (1946) 56, vom 12.07.1946.

Übersetzung: Gesetz über das Verbot der Provokation von nationalem, rassischem und religiösem Haß und Zwietracht.

Trascina file per caricare