Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

 

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O MATIČNIM REGISTRIMA

("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 41/10 od 23.07.2010)Proglašavam Zakon o matičnim registrima, koji je donijela Skupština Crne Gore na sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 29. jula 2008. godine.

Broj: 01-1543/2

Podgorica, 4. avgusta 2008. godine

 

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

ZAKON

O MATIČNIM REGISTRIMA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Matični registri

Član 1

Evidentiranje rođenja, zaključenja braka, smrti i drugih zakonom utvrđenih podataka koji se odnose ili su u vezi sa ličnim i porodičnim statusom (u daljem tekstu: lično stanje) crnogorskih državljana, nastalim u Crnoj Gori i drugoj državi, kao i državljana drugih država i lica bez državljanstva (u daljem tekstu: stranac), nastalim u Crnoj Gori, vrši se u matičnim registrima.

 

Načelo autentičnosti

Član 2

Podaci upisani u matične registre i činjenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se, u zakonom propisanom postupku, ne dokaže suprotno.

Izvodi i uvjerenja koji se izdaju na osnovu podataka upisanih u matične registre su javne isprave.
Pisana forma matičnih registara i izvodi iz matičnih registara sadrže Grb Crne Gore.

 

Jezik i pismo

Član 3

Matični registri se vode, a izvodi i uvjerenja izdaju na crnogorskom jeziku.
Lično ime pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice upisuje se u matične registre na njegovom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.

Lično ime stranca upisuje se na jeziku podnosioca zahtjeva latiničnim pismom.

Lično ime u matičnim registrima može biti upisano samo na jednom jeziku i pismu.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, prezime koje se stiče prilikom zaključenja braka upisuje se na jeziku čije se prezime uzima ili pridružuje, pri čemu novo lično ime mora biti upisano na jednom pismu.

Podaci o mjestu, opštini i državi koji se odnose na pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice upisuju se na jeziku i pismu tog manjinskog naroda ili druge manjinske zajednice, u skladu sa zakonom.

Izvodi i uvjerenja iz matičnih registara za pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice izdaju se i na jeziku i pismu tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom.

 

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3a

Izrazi koji se u ovom članu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

 

II. VRSTE I SADRŽAJ MATIČNIH REGISTARA

 

Vrste matičnih registara

Član 4


Matični registri su matični registar rođenih, matični registar vjenčanih i matični registar umrlih (u daljem tekstu: matični registar).

Matični registri se vode za teritoriju opštine i automatski objedinjavaju za teritoriju Crne Gore.
Sastavni dio matičnih registara je zbirka isprava koju čine isprave koje su osnov za upis podataka, kao i dopunu, izmjenu ili brisanje podataka u matičnim registrima.

 

Sadržaj matičnih registara

Član 5

Matični registri sadrže osnovni upis podataka i dopunu, izmjenu ili brisanje osnovnog upisa.

 

Sadržaj matičnog registra rođenih

Član 6

Matični registar rođenih sadrži:

1) osnovni upis: podatke o rođenju - ime i prezime, rođeno prezime i pol lica, dan, mjesec, godinu, čas i mjesto i opštinu rođenja (za lica koja su rođena u drugoj državi grad i državu rođenja); podatke o roditeljim - ime i prezime (za majku i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, državljanstvo i jedinstveni matični broj;

2) dopunu, izmjenu ili brisanje osnovnog upisa: priznavanje, utvrđivanje ili osporavanje očinstva ili materinstva, naknadno zaključivanje braka roditelja ako je dijete rođeno prije zaključenja braka, usvojenje i prestanak usvojenja, starateljstvo i prestanak starateljstva, produženje i oduzimanje ili lišenje i ograničenje i vraćanje roditeljskog prava, promjenu ličnog imena djeteta i promjenu ličnog imena roditelja, usvojioca ili staratelja, promjenu pola, promjenu državljanstva, zaključivanje i prestanak braka, poništenje i oglašavanje braka nepostojećim, smrt i proglašenje umrlim, naknadne ispravke grešaka i druge promjene u vezi sa upisanim podacima.

Za strance rođene na teritoriji Crne Gore matični registar rođenih sadrži podatke iz stava 1 ovog člana, osim podatka o državljanstvu, a podatke o zaključenju braka i smrti samo ukoliko su poznati u trenutku upisa ličnog stanja.

 

Sadržaj matičnog registra vjenčanih

Član 7

Matični registar vjenčanih sadrži:

1) osnovni upis: podatke o supružnicima - ime i prezime, dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stana; podatke o zaključenju braka - dan, mjesec, godinu i mjesto zaključenja braka i izjave supružnika o prezimenu nakon zaključenja braka; podatke o roditeljima supružnika - ime i prezime i datum rođenja; ime, prezime i prebivalište svjedoka pri zaključivanju braka;

ime i prezime odbornika skupštine opštine pred kojim je brak zaključen i ime i prezime matičara; ime i prezime i prebivalište punomoćnika, ako pri zaključenju braka jednog supružnika zastupa punomoćnik i ime i prezime tumača, ako je pri zaključenju braka bilo neophodno prisustvo tumača.

2) dopunu, izmjenu ili brisanje osnovnog upisa: prestanak braka - smrću supružnika, proglašenjem nestalog supružnika umrlim, razvodom ili poništenjem braka; promjenu imena i prezimena supružnika, naknadne ispravke grešaka i druge promjene u vezi sa upisanim podacima.

 

Sadržaj matičnog registra umrlih

Član 8

Matični registar umrlih sadrži:

1) osnovni upis: podatke o smrti - dan, mjesec, godinu, čas i mjesto smrti; podatke o umrlom licu - ime i prezime, prezime prije zaključenja braka, pol, dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo; podatke o roditeljima – ime i prezime roditelja (za majku i rođeno prezime); podatke o supružniku ako je umrli bio u braku - ime i prezime i prezime prije zaključenja braka, jedinstveni matični broj; podatke o prijavi smrti - ime i prezime i prebivalište lica koje je prijavilo smrt odnosno naziv ustanove ako je smrt prijavila ustanova, proglašenje nestalog lica umrlim i podatak o smrti utvrđen u sudskom postupku i podatke iz odluke.

2) dopunu i izmjenu osnovnog upisa: utvrđivanje identiteta nepoznatog leša, ukidanje odluke o proglašenju lica umrlim, ukidanje ili preinačenje sudske odluke o utvrđivanju smrti i naknadne ispravke grešaka i druge promjene u vezi sa upisanim podacima.

 

III. VOĐENJE I ČUVANJE MATIČNIH REGISTARA

 

Nadležnost

Član 9

Matični registar rođenih i matični registar umrlih vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Matični registar vjenčanih vodi organ lokalne uprave, kao poslove iz prenijete nadležnosti.

 

Primjerci matičnih registara

Član 10


Matični registri rođenih i umrlih vode se u elektronskoj formi.

Matični registar vjenčanih vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

Pisana forma matičnog registra vodi se ručno na propisanom obrascu. Prije početka upisa, pisana forma matičnog registra vjenčanih se ovjerava i na kraju svake kalendarske godine zaključuje sa posljednjim rednim brojem upisa u toj godini.

Matični registri rođenih i umrlih, kao i matični registar vjenčanih u elektronskoj formi sastavni su dio Centralnog registra stanovništva Bliži način vođenja elektronske forme matičnog registra, kao i obrazac, biliži način vođenja, ovjeravanja i zaključivanja pisane forme matičnog registra vjenčanih, propisuje Ministarstvo.

 

Ovlašćeno lice za upis podataka

Član 11

Podatke u matične registre rođenih i umrlih upisuje službenik ovlašćen za vođenje tih registara ( u daljem tekstu: službeno lice), a u matični registar vjenčanih,  matičar koji je službenik organa lokalne uprave.

Službeno lice, odnosno matičar ovlašćen je i odgovoran i za izdavanje izvoda iz matičnih registara i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnim registrima, kao i za obavljanje drugih poslova utvđenih zakonom.

 

Upis podataka

Član 12

Pravna i fizička lica koja prijavljuju rođenje, zaključivanje braka i smrt za upis u matični registar, obavezna su da u prijavi za upis navedu istinite podatke.

Prijava rođenja ili smrti može se podnijeti Ministarstvu, u bilo kojoj opštini, bez obzira na mjesto gdje je lice rođeno, odnosno umrlo.

U matične registre se upisuju samo podaci koji su prijavljeni ili koje sadrži akt organa nadležnog za odlučivanje o promjeni ličnog stanja. Organ koji je donio odluku ili izdao ispravu koja utiče na promjenu ličnog stanja lica, obavezan je da ispravu dostavi Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave u roku od 48 časova od njene konačnosti, pravosnažnosti odnosno izdavanja.

Službeno lice, odnosno matičar je obavezan da upis u matični registar izvrši bez odlaganja.
Ako postoji osnovana sumnja da podatak koji se upisuje u matični registar nije tačan, službeno lice, odnosno matičar je obavezan da prije upisa provjeri tačnost tog podatka.

 

Ovjeravanje upisa

Član 13

Podaci upisani u matični registar rođenih i umrlih, kao i elektronsku formu matičnog registra vjenčanih službeno lice, odnosno matičar potpisuje naprednim elektronskim potpisom.

Izvršeni upis u pisnoj formi matičnog registra vjenčanih matičar je obavezan da pročita licu koje prijavljuje činjenice odnosno daje podatke.

Upis podataka iz stava 2 ovog člana potpisuje lice koje je prijavilo činjenice, odnosnoi dalo podatke i matičar, a druga lica kad je to zakonom propisano. Ako lice koje je prijavilo činjenice, odnosnoi dalo podatke odbije da potpiše upis podataka, matičar će to konstatovati u matičnom registru i o tome sačiniti zabilješku.

Podaci upisani u pisnu formu matičnog registra vjenčanih unose se u elektronsku formu tog registra, najkasnije u roku od 24 časa od njihovog upisa.

 

Izmjena, dopuna ili brisanje podataka

Član 14

Podatak upisan u matični registar mijenja se, dopunjava ili briše na osnovu konačne, odnosno pravosnažne odluke organa nadležnog za odlučivanje o promjeni ličnog stanja.
Ako upis promjene nije moguć, zbog nedostatka ili nepotpunosti podataka osnovnog upisa u matični registar, službeno lice, odnosno matičar će prekinuti postupak i licu iz člana 12 stav 1 ovog zakona naložiti da, u cilju rješavanja prethodnog pitanja, zahtijeva od nadležnog organa pokretanje postupka, odrediti mu rok u kojem je dužno da to učini i zahtijeva da o tome podnese dokaz.

Ako se postupak za rješavanje prethodnog pitanja može voditi samo po službenoj dužnosti, službeno lice, odnosno matičar će obavijestiti nadležni organ radi pokretanja postupka.

 

Ispravljanje grešaka

Član 15

Pogrešno upisane podatke u matični registar rođenih i umrlih ispravlja službeno lice i ovjerava naprednim elektronskim potpisom.

Pogrešno upisane podatke u pisnoj formi matičnog registra vjenčanih, koji su primjećeni, prije zaključenja upisa ispravlja matičar i ovjerava potisom i pečatom u tom registru.

Ispravljeni podaci iz stava 2 ovog člana unose se u elektronsku formu matičnog registra vjenčanih,najkasnije u roku od 24 časa od njihove ispravke.

 

Čuvanje

Član 16

Ministarstvo i organi lokalne uprave obavezni su da dnevno vrše elektronsko arhiviranje baze podataka elektronske forme matičnog registra. Arhivirane kopije čuvaju se na najmanje dva mjesta.

Matični registri se čuvaju 100 godina od posljednjeg upisa, nakon čega se zajedno sa zbirkom isprava predaju na čuvanje organu uprave nadležnom za poslove arhiva (u daljem tekstu: Arhiv).

Izvode i uvjerenja iz matičnih registara i matičnih knjiga koji su predati Arhivu izdaje Arhiv.
Ministarstvo i organi lokalne uprave obezbjeđuju zaštitu ličnih podataka u matičnim registrima i matičnim knjigama od gubitka, neovlašćenog pristupa, izmjene ili davanja podataka, u skladu sa zakonom.

 

Obnova

Član 17

Ako dođe do oštećenja, uništenja ili nestanka matičnih registara njihova obnova se vrši bez odlaganja, na način koji odredi Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, državni organi, organi lokalne uprave, pravna i fizička lica i drugi organi i organizacije obavezni su da Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave dostave sve podatke i javne isprave sa kojima raspolažu, radi obnove matičnih registara.
Odredbe st. 1 i 2 ovog člana odnose se i na matične knjige koje se vode do početka primjene ovog zakona.

 

IV. UPIS PODATAKA O LIČNIM STANJIMA NASTALIM U CRNOJ GORI

 

1. Upis rođenja

 

Mjesto upisa

Član 18

Rođenje djeteta upisuje se u matični registar rođenih u opštini u kojoj je dijete rođeno.
Rođenje djeteta u saobraćajnom sredstvu upisuje se u matični registar rođenih u opštini u kojoj se završilo putovanje majke.

Rođenje djeteta čiji su roditelji nepoznati upisuje se u matični registar rođenih u opštini u kojoj je dijete nađeno. Upis se vrši na osnovu rješenja organa starateljstva koje sadrži: ime, prezime, pol i mjesto rođenja. Kao mjesto rođenja upisuje se mjesto u kojem je dijete nađeno.

Rješenje iz stava 3 ovog člana donosi se na osnovu zapisnika o nalasku djeteta. Zapisnik se, uz rješenje, dostavlja službenom licu.

Na zahtjev usvojioca djeteta čiji su roditelji nepoznati, rješenjem iz stava 3 ovog člana odrediće se da se, kao ime, prezime i drugi podaci roditelja u matični registar rođenih upiše ime, prezime i drugi podaci usvojioca.

 

Prijava za upis

Član 19


Rođenje djeteta u porodilištu ili drugoj zdravstvenoj ustanovi obavezna je da prijavi zdravstvena ustanova, po pravilu, elektronskim putem.

Rođenje djeteta van zdravstvene ustanove obavezan je da prijavi otac djeteta, odnosno majka ako je u mogućnosti.

Ako lica iz stava 2 ovog člana nijesu u mogućnosti da prijave rođenje djeteta, rođenje djeteta je obavezno da prijavi lice koje je porođaj obavilo ili koje je prisustvovalo porođaju, odnosno lice u čijem je stanu dijete rođeno.

U slučaju iz st. 2 i 3 ovog člana, uz prijavu se prilaže potvrda doktora medicine o rođenju djeteta.
Sadržaj prijave iz stava 1 ovog člana, kao i način njenog podnošenja, propisuje Ministarstvo.

 

Rok za prijavu

Član 20

Rođenje se prijavljuje u roku od tri dana od dana rođenja djeteta.
Rođenje mrtvorođenog djeteta prijavljuje se u roku od 24 časa od rođenja mrtvog djeteta.
Ako se prijava, zbog neradnog dana, ne može podnijeti u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, prijava se podnosi prvog narednog radnog dana.

 

Rok za određivanje ličnog imena

Član 21

Lica koja su, po propisima kojima se uređuje lično ime, obavezna da odrede lično ime djeteta,prijavljuju lično ime djeteta službenom licu ili u roku od tri dana od dana rođenja djeteta, odnosno donošenja rješenja organa starateljstva u slučaju da su roditelji nepoznati, nijesu živi ili su u nemogućnosti da vrše roditeljska prava.

Izuzetno, ako iz opravdanih razloga lično ime djeteta nije moglo biti prijavljeno u roku iz stava 1 ovog člana, lica koja su obavezna da odrede lično ime djeteta mogu lično ime djeteta prijaviti službenom licu najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja ili pronalaska djeteta.

Ako se ime ili prezime djeteta sastoji od više od tri riječi, u prijavi se određuje ime, odnosno prezime kojim će se dijete služiti u pravnom saobraćaju.

 

2. Upis zaključenog braka

 

Mjesto upisa

Član 22

Upis zaključenog braka vrši matičar u opštini u kojoj je brak zaključen.
Upis iz stava 1 ovog člana vrši se istog dana kada je brak zaključen.

 

Obaveza suda

Član 23

Odluku o razvodu braka ili odluku o poništenju braka sud dostavlja matičaru, po pravilu u elektronskoj formi, radi upisa u matični registar rođenih i matični registar vjenčanih.

 

3. Upis smrti

 

Mjesto upisa

Član 24

Smrt lica upisuje službeno lice u opštini gdje je smrt nastupila.


Ukoliko mjesto smrti nije moguće utvrditi, smrt lica upisuje službeno lice u opštini gdje je umrlo lice nađeno.

 

Prijava za upis

Član 25

Smrt lica u zdravstvenoj ustanovi, vojnom objektu, ustanovi za smještaj starih lica, turističkom objektu, organu, odnosno ustanovi za izvršenje sankcija ili drugom objektu za zajedničko stanovanje, prijavljuje zdravstvena ili druga ustanova, vojni ili drugi organ i drugo pravno lice u čijem je objektu lice umrlo, po pravilu, u elektronskoj formi.

Ako je smrt lica nastupila van objekta iz stava 1 ovog člana, smrt lica prijavljuje doktor medicine koji je konstatovao smrt, članovi porodice umrlog ili druga lica sa kojima je umrlo lice živjelo, odnosno vlasnik stana u kojem je nastupila smrt.

Smrt lica čiji je leš nađen i identitet nije utvrđen prijavljuje organ koji je sačinio zapisnik o nalasku umrlog lica.

Uz prijavu se prilaže potvrda o smrti koju izdaje doktor medicine koji je konstatovao smrt, odnosno zdravstvena ustanova u kojoj je lice umrlo ili zapisnik o nalasku umrlog lica.

Izuzetno, upis smrti lica u matični registar umrlih službeno lice može vršiti i bez potvrde, odnosno zapisnika iz stava 4 ovog člana, nakon sprovedenog postupka utvrđivanja činjenica u vezi smrti.

Ukoliko službeno lice u postupku utvrdi dea nema osnova za upis u matični registar umrlih u skladu sa ovim zakonom, donijeće rješenje o odbijanju prijave za upis.

 

Rok za prijavu

Član 26

Smrt lica prijavljuje se u mjestu gdje je smrt nastupila u roku od tri dana od dana smrti, odnosno nalaska umrlog lica.

Ako se prijava, zbog neradnog dana, ne može podnijeti u roku iz stava 1 ovog člana, prijava se podnosi prvog narednog radnog dana.

Ako posebnim propisom nije određen krajnji rok za sahranu, prijava smrti lica podnosi se prije sahrane.

 

Upis na osnovu sudske odluke

Član 27

Odluku o proglašenju nestalog lica umrlim, odnosno odluku o utvrđivanju smrti, sud dostavlja, po pravilu, u elektronskoj formi službenom licu u opštini gdje je umrli imao posljednje prebivalište, radi upisa u registar umrlih.

Ako je mjesto prebivališta umrlog nepoznato ili je van Crne Gore, odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se službenom licu u opštini gdje je umrli rođen.

Ako je mjesto rođenja umrlog van Crne Gore, odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se službenom licu u opštini u kojoj je sjedište suda koji je donio odluku.

 

4. Obavještenje o upisu činjenica za strance

 

Član 28

Ministarstvo je obavezno da izvod iz matičnih registara o upisu podataka o rođenju, zaključenju braka i smrti stranaca u matične registre dostavi nadležnom organu druge države, u roku od osam dana od upisa.

 

V. UPIS PODATAKA O LIČNIM STANJIMA CRNOGORSKIH DRŽAVLJANA NASTALIM VAN CRNE GORE

 

Obaveza upisa

Član 29

Rođenje, zaključenje braka i smrt crnogorskog državljanina u drugoj državi, upisuje se u matične registre u Crnoj Gori.

 

Osnov upisa

Član 30

Upis iz člana 29 ovog zakona vrši se na osnovu izvoda iz matičnih registara koje, za crnogorske državljane, vode diplomatska ili konzularna predstavništva Crne Gore. Uz izvod se dostavlja i ovjerena fotokopija isprave organa druge države, ako je upis u matične registre izvršen na osnovu te isprave.
Ako diplomatska ili konzularna predstavništva Crne Gore ne vode matične registre iz stava 1 ovog člana, ili ako rođenje, zaključenje braka i smrt crnogorskog državljanina nijesu prijavljeni diplomatskom ili konzularnom predstavništvu, upis u matične registre u Crnoj Gori vrši se na osnovu izvoda iz odgovarajuće evidencije nadležnog organa druge države.

Izvod iz stava 2 ovog člana pribavlja i podnosi lice na koje se upis odnosi, odnosno koje prijavljuje podatke, ako međunarodnim ugovorom nije predviđena obaveza organa druge države da izvode iz svojih evidencija dostavljaju Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ako se izvod iz evidencije nadležnog organa druge države ne može pribaviti, upis podataka u matične registre rođenih i umrlih službeno lice će izvršiti nakon sprovedenog postupka utvrđivanja činjenica u vezi rođenja ili smrti crnogorskog državljanina nastalih u drugoj državi, a upis činjenica u vezi zaključenja braka u matični registar vjenčanih izvršiće matičar na osnovu rješenja Ministarstva.

Ukoliko se u postupku utvrdi da nema osnova za upis u matične registre u skladu sa ovim zakonom, donijeće se rješenje o odbijanju prijave za upis.

Ako u izvodima iz st. 1 i 2 ovog člana nije upisan podatak o promjeni prezimena pri zaključivanju braka, podatak o tome se upisuje na osnovu izjava supružnika, u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.
Izgled i sadržaj obrazaca i način vođenja matičnih registara u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima propisuje Ministarstvo.

 

Nadležnost za upis

Član 31

Rođenje, zaključenje braka i smrt iz člana 29 ovog zakona upisuju se u matične registre, i to:

1) rođenje - u matični registar rođenih u opštini u kojoj su roditelji djeteta imali posljednje zajedničko prebivalište, a ako zajedničkog prebivališta nema, roditelji sami odlučuju u kojoj će se opštini dijete upisati u matični registar rođenih;

2) zaključenje braka - u matični registar vjenčanih u opštini u kojoj su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište, a ako zajedničkog prebivališta nema, bračni drugovi sami odlučuju u kojoj će se opštini zaključenje braka upisati u matični registar vjenčanih;
3) smrt - u matični registar umrlih u opštini u kojoj je umrli imao posljednje prebivalište.
Ako upis rođenja, zaključenja braka ili smrti nije moguće izvršiti na način iz stava 1 ovog člana, upis će se izvršiti u matične registre u opštini rođenja roditelja, supružnika ili umrlog lica.

Ako upis nije moguće izvršiti u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, upis će se izvršiti u matične registre u Podgorici.

 

Upis rođenja ili smrti nastalih na brodu ili u vazduhoplovu

Član 32

Upis rođenja ili smrti na brodu kojem je matična luka u Crnoj Gori, odnosno u vazduhoplovu koji je pod crnogorskom zastavom i ima crnogorsku državnu pripadnost, vrši se saglasno članu 31 ovog zakona.

Osnov upisa iz stava 1 ovog člana je zapisnik koji sačinjava kapetan broda, odnosno vazduhoplova.

 

VI. NAKNADNI UPIS U MATIČNE REGISTRE

 

Upis po isteku roka

Član 33

Naknadni upis rođenja ili smrti ili drugih činjenica prijavljenih nakon isteka roka od 30 dana od dana kad su se desile službeno lice će izvršiti nakon sprovedenog postupka utvrđivanja činjenica u vezi rođenja ili smrti.

Ukoliko službeno lice utvrdi da nema osnova za upis iz stava 1 ovog člana u matične registre u skladu sa ovim zakonom, donijeće rješenje o odbijanju prijave za upis.

 

Naknadni upis zbog više sile

Član 34

Ako usljed više sile ili iz drugih sličnih razloga podaci nijesu mogli biti upisani u matične registre, naknadni upis podataka može se izvršiti na način iz člana 33 ovog zakona.

 

Upis po prijemu u državljanstvo

Član 35

Lice koje je crnogorsko državljanstvo steklo prijemom službeno lice upisaće u matični registar rođenih po službenoj dužnosti.

 

Obaveze matičara

Član 36

Briše se. („Sl. list CG“, br. 41/10).

 

VII. KORIŠĆENJE I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Korišćenje podataka

Član 37

Podaci iz matičnih registara mogu se koristiti u skladu sa zakonom ili na osnovu pisane saglasnosti lica na koje se odnose.

Podatke iz matičnih registara može koristiti Ministarstvo za povezivanje podataka iz matičnih registara i podataka iz drugih evidencija koje vodi, kao i za obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Državni organi, organi lokalne uprave i drugi organi i organizacije mogu koristiti podatke iz matičnih registara za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.

Podaci iz matičnih registara mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

 

Izvodi i uvjerenja

Član 38

Izvod iz matičnog registra izdaje se u mjestu podnošenja zahtjeva. Zahtjev za dobijanje izvoda iz matičnog registra može se podnijeti u elektronskoj formi, ukoliko je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom podnosioca zahtjeva, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.
Izvod iz matičnog registra sadrži posljednje podatke koji su upisani u matični registar do trenutka izdavanja izvoda.

Uvjerenje koje se izdaje na osnovu podataka iz matičnog registra sadrži pojedine podatke upisane u matični registar ili pojedine činjenice o ličnom stanju lica koje proističu iz tih podataka.
Ako se ime ili prezime ili i ime i prezime sastoji od više riječi, u izvod iz matičnog registra upisuje se, kao lično ime, ono kojim se lice služi u pravnom saobraćaju.

Izvodi i uvjerenja izdaju se na zahtjev lica na koje se upis odnosi, na zahtjev drugih lica ako imaju njegovo ovlašćenje u pisanoj formi ili ako su na to ovlašćeni zakonom.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije živo i da za života nije dalo izričito ovlašćenje za davanje svojih ličnih podataka, izvodi i uvjerenja izdaju se samo licima koji imaju zakonski interes za korišćenje ličnih podataka umrlog lica i ako se tome ne protive njegovi nasljednici određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasljeđivanje.

Izvod iz matičnog registra izdaje se na obrascu čiji sadržaj i izgled propisuje Ministarstvo.

 

Uvid u podatke u matičnim registrima

Član 39

Pravo na uvid u podatke koji su upisani u matične registre i uvid u zbirku isprava u matičnim registrima ima lice na koje se upis odnosi, drugo lice koje ima njegovu saglasnost u pisanoj formi ili je na to ovlašćeno zakonom.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije živo i da za života nije izričito odobrilo dostavljanje svojih ličnih podataka, pravo uvida u njegove lične podatke u matičnim registrima imaju lica koja dokažu zakonski interes za korišćenje tih podataka, a tome se ne protive njegovi nasljednici, određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasljeđivanje.
U slučaju da je od smrti lica upisanog u matične registre proteklo 20 godina i da za života nije izričito zabranilo dostavljanje svojih ličnih podataka, pravo uvida u njegove lične podatke imaju lica koja dokažu da će podatke koristiti u naučno-istraživačke, kulturne ili publicističke svrhe, ako se tome ne protive nasljednici umrlog lica.

 

Dostavljanje podataka korisnicima

Član 40

Korisnici iz člana 37 stav 3 ovog zakona su obavezni da za dobijanje podataka koriste informacionu i telekomunikacionu tehnologiju i ispunjavaju tehničke i druge uslove koje odredi Ministarstvo i organ uprave nadležan za poslove informatike.

 

Evidencija o prijavama

Član 40a

Nadležni organ  vodi evidencije o podijetim prijavama, podacima iz prijava i dokumentaciji koja je priložena uz prijave.

Biliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

 

Zaštita podataka

Član 41

Državni organi, organi lokalne uprave i drugi korisnici podataka iz matičnih registara obavezni su da obezbijede zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom.

 

VIII. NADZOR

 

Član 42

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Član 43

Novčanom kaznom od petostrukog do dvanaestrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj lice koje:

1) namjerno u prijavi za upis u matični registar da neistinite podatke (član 12 stav 1);

2) prijavi smrt koja se nije desila;

3) prijavi rođenje koje se nije desilo;

4) u propisanom roku ne prijavi lično ime djeteta (član 21 stav 1);

5) u propisanom roku ne prijavi smrt lica (član 26).

 

Član 44

Novčanom kaznom od dvanaestostrukog do tridesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj pravno lice ako u propisanom roku:

1) ne prijavi rođenje djeteta (član 19);

2) ne prijavi smrt lica (član 26).

Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

 

Član 45

Novčanom kaznom od trostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj odgovorno lice organa koje ne dostavi u propisanom roku javnu ispravu službenom licu, odnosno matičaru za upis u matične knjige odnosno matične registre (član 17 stav 2).

 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 46

Matične knjige koje su vođene do 9. maja 1946. godine, kao i izvodi iz tih matičnih knjiga i uvjerenja koja su izdata na osnovu tih matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javne isprave.

 

Član 47

Pisana forma matičnih registara ustanoviće se 1. januara 2009. godine.

Elektronska forma matičnih registara ustanoviće se u roku od dvije godine od dana početka primjene ovog zakona.

Matične knjige koje se vode po propisima koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se vode 31. decembra 2008. godine.

Matične knjige iz stava 3 ovog člana, kao i izvodi iz tih matičnih knjiga i uvjerenja koja su izdata na osnovu tih matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javne isprave.

 

Član 48

Podaci iz matičnih knjiga prenijeće se u elektronsku formu matičnih registara iz člana 47 stav 2 ovog zakona, a unos će se izvršiti u skladu sa čl. 6 do 8 ovog zakona.

Unos podataka iz matičnih knjiga rođenih i matičnih knjiga umrlih u elektronsku formu matičnih registara izvršiće Ministarstvo.

Unos podataka iz matičnih knjiga vjenčanih u elektronsku formu matičnog registra vjenčanih izvršiće organ lokalne uprave.

 

Član 49

Izvodi iz matičnih knjiga diplomatskih ili konzularnih predstavništava SFRJ, SRJ i SCG o ličnim stanjima crnogorskih državljana, upisani u te knjige do stupanja na snagu propisa iz člana 30 stav 6 ovog zakona, imaju dokaznu snagu javnih isprava, kojim se dokazuje rođenje, zaključenje braka i smrt.

Matične knjige koje se vode po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona čuva organ lokalne uprave 100 godina od posljednjeg upisa, a po proteku tog vremena predaju na čuvanje Državnom arhivu Crne Gore.

 

Član 49a

Matični registri rođenih i umrlih u pisnoj formi koji su ustanovljeni 1. Januara 2009.godine prestaju da se vode danom stupanja na snagu ovog zakona.

Matične registre iz stava 1 ovog člana čuva Ministarstvo 100 godina od posljednjeg upisa, nakon čega predaju Državnom arhivu Crne Gore.

 

Član 50

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 51

Postupci pokrenuti po Zakonu o matičnim knjigama ("Službeni list SRCG", br. 21/74, 14/79 i 23/87), do početka primjene ovog zakona, okončaće se po ovom zakonu.

 

Član 52

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o osnovnim podacima za matične knjige ("Službeni list SFRJ", broj 6/73) i prestaje da važi Zakon o matičnim knjigama ("Službeni list SRCG", br. 21/74, 14/79 i 23/87).

 

Član 53


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2009. godine.


SU-SK Broj 01-382/13

Podgorica, 29. jula 2008. godine


Skupština Crne Gore

Predsjednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

Trascina file per caricare