Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

 

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

 

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA

("Sl. list Crne Gore", br. 56/09 od 14.08.2009, 40/11 od 08.08.2011)

 

Proglašavam ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 27. jula 2009. godine.

 

Broj: 01-2329/2

Podgorica, 05.08.2009. godine

 

Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 27. jula 2009. godine, donijela je

 

ZAKON

O NACIONALNIM PARKOVIMA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Posebna zaštita

Član 1

(1) Nacionalni parkovi kao zaštićena prirodna dobra uživaju posebnu zaštitu.

(2) Na nacionalne parkove primjenjuju se propisi o zaštiti prirode, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Nacionalni parkovi Crne Gore

Član 2

(1) Nacionalni parkovi na teritoriji Crne Gore su: Nacionalni park "Biogradska gora", Nacionalni park "Durmitor", Nacionalni park "Lovćen", Nacionalni park "Skadarsko jezero" i Nacionalni park "Prokletije" (u daljem tekstu: nacionalni parkovi).

(2) Nacionalni parkovi iz stava 1 ovog člana su zaštićena prirodna dobra II kategorije.

 

Djelatnost od javnog interesa

Član 3

Zaštita, unaprjeđivanje i razvoj nacionalnih parkova je djelatnost od javnog interesa.

 

Zaštita i unaprjeđivanje nacionalnih parkova

Član 4

Zaštita i unaprjeđivanje nacionalnih parkova ostvaruje se naročito:

- obezbjeđivanjem uslova za zaštitu, unapređivanje i racionalno korišćenje dobara nacionalnih parkova;

- stvaranjem povoljnih uslova za održavanje i razvoj biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i njihovih zajednica;

- očuvanjem i unapređivanjem posebnih prirodnih vrijednosti;

- istraživanjem i korišćenjem nacionalnih parkova za potrebe razvoja nauke, obrazovanja, turizma, kulture i rekreacije;

- sprečavanjem radnji koje mogu da naruše osnovna svojstva i osobine nacionalnih parkova i očuvanja životne sredine.

 

Upravljanje

Član 5

(1) Nacionalnim parkovima upravlja Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

(2) Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) ima prava i obaveze osnivača Javnog preduzeća.

 

Nadzor

Član 6

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrše nadležni organi državne uprave, u skladu sa zakonom.

 

II. GRANICE

 

Granice Nacionalnog parka "Biogradska gora"

Član 7

(1) Nacionalni park "Biogradska gora" obuhvata djelove teritorije opština: Kolašin, Mojkovac i Berane, u granicama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Granica Nacionalnog parka iz stava 1 ovog člana počinje sa rijeke Tare kota 832, preko Jarčevih strana izbija na poligon 2032, a odatle na kotu 2005. Granica zatim skreće u pravcu istoka i izbija na greben iznad Šiškog jezera, pa u luku skreće i izbija na Veliku Ostrovicu na kotu 1907, zahvatajući Veliki Ursulovac izbija na

Crnu Glavu - kota 2137. Odatle granica produžava u pravcu zapada izbijajući na kotu 1898, izlazi na Troglav, zatim produžava na katun Vranjak - kota 1787, skreće na sjevero-zapad na kotu 1890, katune Goleš i Crvenu gredu, izbija na Donji lumer-kota 1728 i spušta se do Lumerskog potoka. Potom granica produžava do ušća Lumerskog potoka u Taru, skreće u pravcu sjevera i ide lijevom obalom rijeke Tare do početne tačke.

 

Granice Nacionalnog parka "Durmitor"

Član 8

(1) Nacionalni park "Durmitor" obuhvata djelove teritorije opština: Žabljak, Mojkovac, Pljevlja, Plužine i Šavnik, u granicama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Granica Nacionalnog parka iz stava 1 ovog člana počinje ispod Javorovačkog poligona 1529, odakle se spušta prirodnom granicom do na kolski put Žabljak-Šavnik i tim putem produžava do sela Kovačica, odakle skreće u pravcu jugozapada, izbija na kotu 1494, zatim produžava istim pravcem do Ranisave-kota 1750, zahvata Boljske grede i spušta se na kotu 1303 ispod Kliještina, odatle se penje na poligon 2093 na veliki

Buručkovac, odakle skreće u pravcu sjeverozapada, preko Treskavca spušta se u Nikolin do i produžava do na Šakački kom-kota 1930. Odatle skreće u pravcu sjevera i izbija na Orajevicu - kota 1839 i preko Gomila produžava užom kanjonskom dolinom Sušice, izbija na Sokolinu - kota 1334, odatle produžava do na Presjeku. Sa Presjeke se spušta na rijeku Taru i izbija u pravcu istoka na granicu između Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, penje se na Rudo polje, a odatle u pravcu istoka i jugoistoka produžava desnom stranom kanjonske doline Tare-kotama 1457, 1549, 1861, 1622, 1502, 1438. Granica zatim skreće prema istoku do kote - 1407, zatim u pravcu sjevera ide kanjonskom dolinom rijeke Drage do Crkvina - kota 1080, odatle skreće u luku prema jugu i zahvatajući kanjonsku dolinu rijeke Drage izbija na kotu - 1224, odakle granica skreće na istok zahvatajući Javorovačke stijene i ispod Ravana produžava prema istoku i jugoistoku granicom kanjonske doline Tare i ispod Zaglavka izbija na Igrište - kota 1231, zatim preko kote 1246 spušta se na Tešnjicu - kota 1006, odakle se granica spušta na Selačku rijeku iznad njenog ušća u Taru, odakle ide prirodnom granicom preko kote 1162 na kotu 1120, gdje izbija na Lisac, poligon - 1437, odakle se ispred Vaškova spušta na kotu 1304. Odavde se granica parka penje na kotu - 1697 i preko kote - 1694 ide vododelnicom i spušta na ušće Bistrice u Taru - kota 759. Odatle se granica penje u pravcu jug-jugozapad, zahvata Crna poda i izlazi vododjelnicom do na Krstac - kota 1641, odakle skreće u pravcu sjeverozapad, izbija na mjesto Jasici - kota 1360, skreće u pravcu jugozapada i zahvatajući Zabojsko jezero vraća se u pravcu sjeveroistoka do naspram kote 1360, nastavlja u pravcu zapada prema Gradini kota 1655, zatim skreće na sjever preko Krcija, ispod Jeline Gore i preko Rudanaca izbija na kotu 1311 i dalje ide kotama 1212 i 256 i preko kote 1274 izbija ispod Razvršja i ispod Trgalja, Crnog vrha i Elava i nastavlja se užom kanjonskom dolinom Tare, izlazi na Tomorski glavicu - kota 1425 odakle skreće u pravcu jugozapada, izbija na Kamenjaču - kota 1554, odakle se penje na Čurovac - kota 1625. Granica parka sa Čurovca izbija na Kuk kota 1615, zatim se penje na Mali Štulac - kota 1953, odakle skreće na jugoistok i izbija na Bosaču - kota 1543, zatim skreće na istok do Pitomina - kota 1520 odakle izuzimajući naselje Žabljak, izbija na početnu tačku na Javorovaču.

 

Granice Nacionalnog parka "Lovćen"

Član 9

(1) Nacionalni park "Lovćen" obuhvata djelove teritorije opština: Budva i Cetinje, u granicama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Granica Nacionalnog parka iz stava 1 ovog člana počinje od raskrsnice puteva na mjestu Krstac, odakle ide na jugoistok grebenom do puta Krstac-Ivanova korita, zatim istim putem istočno od vrha Janšine - grebenom do kote 1276 i dalje preko kota 1383, 1465, 1451 i 1402 do puta iznad Grabove prodoli, gdje izlazi na pute Dolovi - Velja glava, zatim grebenom Velja glava izlazi na Babinu glavu - kota 1474, grebenom Koložunjskih greda do kote 1427 i kote 1315 (Kolovijeri), grebenom do kote 1278 na Murakovac - kota 1387, grebenom

nad Reskavicom do Mainskog vrha - kota 1324, grebenom nad Širokom stranom na kotu 1210, grebenom Majinske gradine iznad Velje strane na kotu 1180 i 1118 (Korita), kote 1174, zatim preko vrha Rome strane - kota 1187 - kote 939 na Ugnjima, preko Brštanovih krša na kotu Goli vrh iznad Osoja do Stanišine glave - kota 1104, sjevernim grebenom Gole strane do okuke puta za Konjsko preko puta za Ivanova korita, jugoistočnim grebenom na Krst - kota 1177 na kotu 1091 (Kruška), grebenom nad naseljem Gornič do kote 1080 (Klačnik) i kote 1183 (Goliš) preko Stare Lazine na kotu 1151, preko Krivača na kotu 1187, dalje na kotu 1195, sjevernim grebenom Golog brda na kotu 1273, jugozapadnim grebenom i stazom na prevoj Šavnik i Vrh kape - kota 1302, preko Završja na kotu 1286 (Raduljica), zatim po postojećoj granici Nacionalnog parka "Lovćen" i ivicom šume južno od NJegoša - Petrova ljut - kota 985 izlazi na Krstac.

 

Granice Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"

Član 10

(1) Nacionalni park "Skadarsko jezero" obuhvata djelove teritorije opština: Podgorica, Cetinje i Bar, u granicama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Granica Nacionalnog parka iz stava 1 ovog člana počinje na mjestu gdje državna granica Crne Gore- Republike Albanije presijeca put Ckla-Zoganj i nastavlja grebenom do kote 93. Odatle ide putem iznad Demirovića, penje se na Čačev - kota 384, odakle se spušta na kotu 304 i putem iznad Bljaca izbija na Pod, preko Dočina i Besa stiže na Donje Muriće. Odatle putem izbija na kotu 209 i preko Dračevice do kote 185. Granica se savija u luku putem preko Krnjica na kotu 230, skreće na zapad preko Kršćela i penjući se izbija na kotu 258. Odatle preko Rajice kolskim putem iznad Virpazara izbija na put Virpazar-Boljevići i ovim putem ide do ispod Zelenike, presijecajući i Željezničku prugu preko Crmničkog polja izbija na Bistricu i kolskim putem u pravcu sjevera stiže na magistralni put. Granica zatim preko kote 147 silazi na kolski put prema Orahovu i putem Virpazar-Rijeka Crnojevića do novog mosta u Rijeci Crnojevića. Odatle nastavlja putem za Riječki grad, obuhvatajući Riječki grad izbija na kotu 238. Zatim granica iznad Obodske pećine izbija na put Košćele-Začir, odakle se spušta na krivinu kod Oćevića, pa kolskim putem preko Rijeke Crnojevića i Šinđona nastavlja do krivine iznad Base, odakle skreće prema jugu do kote 262, spušta se na kotu 196, a zatim penje iznad Studenca na kotu 225. Granica se zatim spušta na krivinu iznad Karuča i putem Rvaši-Dodoši nastavlja do Kraćedola, odakle se penje na Velju bobiju - kota 436, spušta se preko kote 87 na Bobovine i seoskim putem u pravcu sjevera izbija na kotu 88, odakle se u pravcu jugoistoka penje na Begovu glavicu - kota 214, skreće u pravcu istoka i jugoistoka, izlazi na Velja liješala - kota 126, odakle izbija ispod Ponara i putem preko Beglaka siječe rijeku Moraču i stiže do željezničke pruge. Od iznad željezničke stanice Zeta spušta se jugoistočno na potok prema Kurilu, izbija na kotu 8, nastavlja istim pravcem i izbija na raskrsnicu puta prema Stankovini, odakle kreće u pravcu sjeveroistoka putem ispod sela Kurila - kota 8, odakle produžava do poligona 8, izlazi na raskrsnicu puta prema Plavnici, presijeca Plavnički potok iznad Gornje Plavnice i putem iznad poligona 8 skreće prema sjeveroistoku, zahvata Majače i izvorište Gostiljske rijeke i putem ispod Gostilja zahvata Pijavnik, poplavni dio Mrke (iznad poligona 8), zahvatajući Šipnicu i ide putem preko kontrabudanskog polja zahvatajući Dališan iznad kote 6, produžava u pravcu sjeveroistoka ispod Podhuma, a iznad Poligona 7 izbija na put prema Humskom blatu i granicom Humskog blata u pravcu sjevera i izlazi na krivinu kolskog puta, zahvatajući izvorište Vitoje, odakle ovim putem produžava do državne granice sa Republikom Albanijom.

 

Granice Nacionalnog parka " Prokletije"

Član 11

(1) Nacionalni park "Prokletije" obuhvata djelove teritorije opštine Plav, u granicama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Granica nacionalnog parka iz stava 1 ovog člana počinje od graničnog kamena broj B14/II koji se nalazi na granici Crne Gore i Republike Albanije (zvano mjesto Godilja). Od ove beljege granica ide u pravcu jugoistoka do raskrsnice dviju staza, od kojih jedna ide prema mjestu Krlje, a druga staza koja ide prema izvoru kod brda Glavica u dužini od 0,3 km, granica prati stazu koja ide prema izvoru kod brda Glavica u pravcu istoka u dužini od 1,9km, granica se odvaja od puta i lomi pod uglom od 90ş i ide u pravcu juga (uz Kanjski krš prema K 1631) u dužini od 0,6 km (do granice između katastarskih opština Grnčar i Dolje). Granica se lomi pod uglom od 225° (slijedi granicu gore spomenutih katastarskih opština) u pravcu jugo- zapada, juga do graničarske česme u dužini od 1,6 km. Granica se lomi pod uglom od 90ş do potoka Bistrica

u dužini od 0,8 km granica ide i pravcu sjevera potokom Bistrica u dužini 1,4 km. Granica se lomi pod uglom od 220ş u pravcu juga do staze (koja prolazi kroz mjesto Ahmedmujovići) u dužini od 0,1 km, granica se lomi pod uglom od 135ş prati stazu u pravcu jugoistoka u dužini 0,1 km, granica se lomi pod uglom od 270ş u pravcu jugozapada i ide do na K 1'915 (V. Karaula) u dužini 2,5 km. Granica se lomi pod uglom od 90ş u pravcu jugoistoka (kroz šumu) do livade iznad sela Dolja u dužini 1,2 km. Granica se lomi pod uglom od 210ş do K 1064m rijeci Dolja (krša Dolja) u dužini od 0,3 km. Granica skreće u pravcu sjeveroistoka prati ivicu šume i livade (krivudavo) sve do dva izvora u mjestu Dolja u dužini od 1,6 km. Granica se lomi i skreće u pravcu istoka do raskršća staza na granici katastarskih opština Dolja i Vusanje u dužini od 1,6 km. Granica skreće prema jugu, prati granicu gore spomenutih katastarskih opština (blizu K 2021 - Maja e Podgojs) u dužini od 2,0 km. (tu je i katastarska MB 4). Od ove beljege granica se lomi pod uglom od 90ş u pravcu sjeveroistoka do ispod K.1386 u dužini od 1,1km. Granica se lomi pod uglom od 315ş stupnjeva u pravcu jugozapada u dužini od 0,8 km. Granica se lomi pod uglom od 135ş u pravcu jugoistoka u dužini od 1,0 km. Granica se lomi pod uglom od 135ş u pravcu istoka (presijeca potok Skakavač ispod 2 izvora i istim pravcem produžava) u dužini 1,4 km. Granica se lomi pod uglom 110ş u pravcu sjeveroistoka na K 1524 produžava u istom pravcu (presijeca potok Belićki K 1071) sve do izvora koji se nalazi na stazi zaseoka Zorunica u dužini od 1,9 km. Granica u pravcu sjeverozapada prati stazu iznad sela G. Vusanje do presjeka dviju staza mjesto Čarišta u dužini 2, 4km. Granica skreće prema sjeveroistoku, prati stazu koja prolazi kroz katun do granice katastarskih opština Vusanje i Kruševu u dužini od 2,0 km. Granica u istom pravcu (krivudavo) prati granicu između državne šume (blok br. 12) i privatne sve do granice katastarskih opština Kruševo i Vojno selo u dužini od 8, 2km. Granica nastavlja u pravcu sjeveroistok, istok na uvir jednog potoka u Beli potok, prati ivicu šume do staze koja ide iz katuna Podkobila u zaseok Budovica u dužini od 1,4 km. Granica ide u pravcu sjeveroistoka, prati spomenutu stazu i ivicu šume u dužini od 0,9 km. Zatim zaobilazi brdo Gradec u pravcu istoka, pa juga do K 1418, koja se nalazi na jednoj stazi u dužini od 0,7 km. Granica prati stazu i ivicu šume do raskrsnice dviju staza u pravcu sjevera u dužini od 0,7 km, granica stazom u obliku luka dolazi na granicu katastarskih opština Vojno Selo i Đurička rijeka u dužini od 0,4km. Granica u pravcu sjeveroistoka prati granicu gore spomenutih katastarskih opština u dužini od 0,9 km. Granica zatim skreće prema istoku stazom u dužini od 0,3 km. Zatim granica ide u pravcu juga, jugoistoka, juga, prati stazu u dužini od 2,4 km. Granica se lomi pod uglom od 90ş u pravcu jugoistoka do K 1043 u dužini od 0,3 km. Granica se lomi pod uglom od 90ş, prati ivicu šume sve do granice katastarskih opština Đurička rijeka i Hoti u dužini od 0,5 km. Granica u istom pravcu prati granicu gore spomenutih katastarskih opština u dužini od 0,5 km. Granica skreće u pravcu jugoistoka, prati tok Trokuske rijeke u dužini od 1,4 km, granica prati ivicu šume, zaobilazi zaseok Zabelj, prati ivicu šume i livade u pravcu jugozapada u dužini od 0,8 km. Zatim u pravcu sjeverozapada stazom u dužini od 0,4 km. Granica se zatim lomi u pravcu juga, zaobilazi jedan izvor i ide ivicom šume presijeca jednu stazu sve u dužini 1,6 km. Granica se lomi prema istoku do staze koja prolazi kroz selo Zabelj, prati ivicu šume u dužini od 0,6 km. Granica i dalje prati ivicu šume, u pravcu sjeveroistoka do Trokuske rijeke u dužini od 0,6 km. Granica ide tokom rijeke Trokuske u pravcu sjeverozapada u dužini od 0,6 km. Granica se lomi pod uglom od 270ş u pravcu sjeveroistoka do staze koja ide iz katuna Baništa u mjesto Kunj u dužini od 0,9 km. Granica zatim prati ivicu šume u pravcu sjevera do Hotske rijeke u dužini od 0,9 km. Granica se lomi pod uglom od 315ş u pravcu istoka, prati dio toka Hotske rijeke, staze kroz katun Horalac, pa ponovo tokom Hotske rijeke u dužini od 1,9 km. Granica prati ivicu šume i livade u pravcu sjeveroistoka do granice katastarskih opština Hoti i Bogajići u dužini od 1,5 km. Granica prati granicu gore spomenutih katastarskih opština u pravcu sjeverozapad u dužini od 1,9 km. Granica ide u pravcu sjevera stazom, nailazi na K 1720 i dalje prati stazu, pa ivicu šume pa potokom do uliva u Vrgonoški potok na granici katastarskih opština Bogajići i Prnjavor u dužini od 2,5 km. Granica ide granicom gore spomenutih katastarskih opština u pravcu sjeveroistoka do K 1182 u dužini od 0,9km. Granica prati tok Treskavičke rijeke u pravcu sjevera do mosta na kolskom putu Plav-Babino polje u dužini od 0,8 km. Granica prati trasu kolskog puta Plav-Babino polje u pravcu istok i jugoistok do kraja istog puta gdje se uliva potok Studenac u Babino poljsku rijeku u dužini od 9,4 km. Granica ide Babino poljskom rijekom do uliva Modrog potoka a ujedno granicom kota - starinskih opština Prnjavor i Desni Meteh u dužini od 0, 4 km.

Granica slijedi granicu gore spomenutih opština Modrim potokom u pravcu istoka do K 2245 (Ćafa Belega), gdje je i granica Crne Gore sa granicom Kosova u dužini od 1,7km. Od K 2245 (Ćafa Belega). Granica ide između Crne Gore i Kosova, ide u pravcu juga preko K 2204 do K 2366 (Tromeđa, gdje je tromeđa između Crne Gore, Kosova i Republike Albanije u ukupnoj dužini od 2,8 km. Dalji opis granici slijedi opis granice između Crne Gore i Republike Albanije. Od K 2366 (Tromeđa) granica se lomi pod uglom od 270ş i ide u pravcu zapada, prelazi preko kamenih beljega i kota (u daljem tekstu k) B 28/III, B 28/II i 2232, do graničnog kamena br. B 28 u dužini od 1,9 km. Granični kamen br. B 28 (2203 Maja e Spalit) je sazidan na grebenu B. Spalit. Oko graničnog kamena nalaze se ostaci šanca. Od graničnog kamena br. B 28 granica ide vododjelnicom basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane u opštem jugozapadnom pravcu do graničnog kamena br. B 27 (Ćafa Bjelaj), prelazi preko K 2269, B 27/II u dužini od 2,0 km. Granični kamen br. B 27 je sazidan u tjesnacu zvanom (Ćafa Bjelaj), odakle polaze staze prema B. Karanfilit, prema Plavu i prema katunu Dobri dol. Od graničnog kamena br. B 27 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane, idući najprije prema jugozapadu, zatim prema sjeverozapadu do graničnog kamena B 26 (2158), prelazi preko K 1989, i B 26/IV u dužini od 1,9 km. Granični kamen B 26 je sazidan na K 2165, koji se nalazi otprilike 350 m na jugoistoku od najviše tačke B. Korolac (Horolac) K 2201. Od graničnog kamena br. B 26 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i basena Valbone sa albanske strane, idući u opštem sjeverno-sjevernoistočnom pravcu do graničnog kamena br. B 25 (K 1916- Ćafa e Aljucit) i prolazeći preko B 25/XI, K 1994 - Pločice (B 25/VIII, K 2075 - Maja e Karanfilit, B 25/VI, B 25/III, B 25/II K 1983 - Krš DŽonbalića), u dužini 3,5 km. Granični kamen B 25 koji je sazidan na malom brežuljku u tjesnacu zvanom Ćafa Trokusit, odakle polaze staze prema katunu Krasnići, prema B. Markovtsit, prema Plavu i prema Karanfilima. Od graničnog kamena br. B 25 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane, penjući se u opštem jugozapadnom pravcu do graničnog kamena B 24 (K 2044) i prelazeći preko K B 24/III u dužini od 0,6 km. Granični kamen B 24 je sazidan na K 2063, koji se nalazi otprilike 400 m na sjeverozapadno od najviše tačke brda Markovtsit (2119). Od graničnog kamena br. 24 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane i ide u opštem sjeverozapadnom smjeru do graničnog kamena br. 23 i prelazeći preko K B. 23/IV, 1780 u dužini od 1,8 km. Granični kamen broj B 23 nalazi se u tjesnacu zvanom Ćafa Vranica preko kojega prolazi staza koja vodi iz Čerema prema Plavu. Od graničnog kamena B 23 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane do graničnog kamena br. B 22. Ona ide prema sjeverozapadu, penjući se, mijenja pravac u smjeru jugozapada sve do K 1760, a zatim ide pravcem zapad do K 1928 (Maja i Vranica), a onda u pravcu sjeverozapada do kamena br. B 22 i prelazeći preko K B 22/XI, (1714), B 22/VIII (1718), B 22/VII (1760, B 22/VI, B 22/IV, 1928) (Maja i Vranices), B 22/II, (1892) u dužini od 3,9 km. Granični kamen br. B 22 podignut je na istočnom vrhu brda Zabelit K 2005. Od graničnog kamena br. B 22 granica ide vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane u opštem jugozapadnom pravcu do graničnog kamena br. B 21, prelazeći preko K B 21/VIII (2010), B 21/VII, B 21/V, 2044, B 21/III (1973), 1952 u dužini od 2,6. Granični kamen br B 21 je podignut u tesnacu koji se nalazi istočno od brda Capit i odakle polazi jedna staza prema Plavu, drugi prema Gusinju, a treća prema B. Zebelit. Od graničnog kamena br. B 21 granica se uzdiže penje u pravcu zapada i jugozapada, idući vododjelnicom između basena Lima sa crnogorske i Valbone sa albanske strane do graničnog kamena br. B 20 u dužini od 0,8 km. Granični kamen br. 20 je sazidan na jednoj strani na vrhu brda Capit K 2149 koja se nalazi jugoistočno od brda Borit. Blizu graničnog kamena nalazi se nekoliko tragova šanaca. Nekoliko metara od graničnog kamena na crnogorskoj teritoriji sazidan je novi trigonometrijski znak. Granični kamen B 20 sam predstavlja trigonometrijsku tačku mreže koja je služila komisiji radi snimanja. Od graničnog kamena br. 20 granica se spušta prema jugu, idući vododjelnicom između Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane do graničnog kamena br. B 19 (1850) u dužini od 0,7. Granični kamen br. B 19 je sazidan na tjesnacu T. Derijan, preko kojeg prolazi staza koja vodi iz Gusinja prema Čeremu. Od graničnog kamena br. B 19, granica uzima opšte jugozapadni pravac i ide vododjelnicom između Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane, prolazeći preko K 2411, 2528 (Maja Kolata), 2034 (Ćafa e Preslopit), 2197 (LJugu i Preslopit), 2294, 2464, (Maja e Desljes), 2360, 2444, 2524 (Maja e Rosit), B 18/II (Ćafa e Farumit), B 18/I (2257) do graničnog kamena br. B 18 u dužini od 10,1 km. Sav ovaj veliki greben veoma je strmenit, kamenit i neprolazan. Granični kamen broj B 18 je sazidan u tjesnacu T. Valbona preko kojeg prolazi staza koja vodi iz Gusinja prema Valbonskoj dolini. Od graničnog kamena br. B 18 granica prolazi preko kamenitog, vrlo brežuljkastog i neprolaznog zemljišta, ona kreće prema jugozapadu, ide vododjelnicom između Lima sa crnogorske strane i Valbone sa albanske strane i preko nekoliko tjesnaca, vrhova i K 2146 i stalno se penje do šiljastog vrha K 2246, a zatim spušta u pravcu sjevero zapada do graničnog kamena br. B 17 (1714), prolazeći preko K B 17/IV, B 17/III, (2011), B 17/II, B 17/I, u dužini od 2,8. Granični kamen br. B 17k je sazidan u tjesnacu koji se nalazi sjeverno od Jezerca i jugoistočno od B. Kakisa; preko ovog tjesnaca prolazi staza koja vodi iz Vunseja u Jezerce. Od graničnog kamena br. B 17 granica uzima opšti sjevernozapadni pravac i prolazi kamenitim grebenom, vrlo strmenitog i neprolaznog brda Kakisa K 2221, do graničnog kamena br. B 16, prolazi preko K B 16/II, B 16/I u dužini od 2,1. Granični kamen br. B 16 sazidan je u krajnjoj južnoj tački Ličeni Krstca, na 20 m istočno od staze koja vodi iz sela Vunsej u T. Pejs. Od granice kamena br. B 16 granica uzima opšti pravac prema sjeverozapadu, prolazeći preko kota i biljega k: B 15/XXIX, B 15/XXVIII, (1838), B 15/XXVII (2210), B 15/XXVI, B 15/XXV, B 15/XXIV (2057), B 15/XXII, B 15/XX, 1966, B 15/XVI, B 15/XIII (1960), B 15/XII, B 15/XI (2120), Ćafa Trajan B 15/ IX (2090), B 15/VIII, B 15/V (vrh Veliki-2190), B 15/IV, B 15/III (1922), B 15/II, Alibegova škala, do graničnog kamena br. B 15 u dužini od 12,3. Granični kamen br. B 15 je sazidan u tjesnacu preko kojeg prolazi staza koja vodi iz doline Grnčar u dolinu Lepuša. Od graničnog kamena B 15 granica uzima opšti južni-jugozapadni pravac i ide preko K 1184, B 14/VI do B 14/II gdje je i završetak granice NP - "Prokletije". Ukupna granica nacionalnog parka "Prokletije" kroz opštinu Plav iznosi 72,6 km, dok je državna granica sa Kosovom 2,8 km, a sa Albanijom 47,7 km, što ukupno iznosi 123,1 km.

 

Obilježavanje granica

Član 12

(1) Kartografski prikaz sa ucrtanim granicama nacionalnih parkova odštampan je uz ovaj zakon i čini njegov

sastavni dio.

(2) Obilježavanje granica nacionalnih parkova iz čl. 7, 8, 9, 10 i 11 ovog zakona vrši komisija koju obrazuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu Vlada), na predlog ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Komisiju iz stava 2 ovog člana čine predstavnici: Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pravnog lica nadležnog za stručne poslove u oblasti zaštite prirode (u daljem tekstu: pravno lice), organa uprave nadležnog za poslove državnog premjera i katastra, Javnog preduzeća i opštine na čijoj teritoriji se nalazi nacionalni park.

(4) Aktom o obrazovanju komisije iz stava 2 ovog člana utvrđuje se broj predstavnika organa državne uprave iz stava 3 ovog člana, pravnog lica, Javnog preduzeća i opštine, zadaci i sredstva za rad komisije.

 

III. MJERE ZAŠTITE, RAZVOJA I UNAPRJEĐIVANJA

 

Planski akti

Član 13

(1) Za nacionalni park donosi se:

- prostorni plan posebne namjene u skladu sa zakonom;

- plan upravljanja;

- godišnji program upravljanja.

(2) Prostornim planom posebne namjene utvrđuju se zone zaštite.

(3) Planove upravljanja izrađuje Javno preduzeće, po prethodno pribavljenom mišljenju pravnog lica.

 

Plan i program upravljanja

Član 14

(1) Plan upravljanja nacionalnim parkom (u daljem tekstu: plan upravljanja) donosi Vlada, na period od pet

godina u skladu sa zakonom.

(2) Godišnji program upravljanja nacionalnim parkom (u daljem tekstu: godišnji program upravljanja) donosi Javno preduzeće u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja, uz saglasnost Ministarstva.

(3) Godišnji program upravljanja Javno preduzeće dostavlja Ministarstvu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

 

Sadržaj godišnjeg programa upravljanja

Član 15

(1) Godišnji program upravljanja naročito sadrži:

- mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korišćenja dobara nacionalnog parka;

- razvojne smjernice, smjernice i prioritete za zaštitu i očuvanje dobara nacionalnog parka uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva;

- način sprovođenja zaštite, korišćenja i upravljanja nacionalnim parkom;

- ciljeve zaštite i održivog razvoja;

- analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje ciljeva zaštite;

- prikaz prirodnih resursa i korisnika dobara nacionalnih parkova;

- prioritetne aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih i drugih vrijednosti i segmenata životne sredine;

- ocjenu stanja nacionalnog parka;

- smjernice za naučno-istraživački rad;

- planirane aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih resursa, razvoju i uređenju prostora;

- prostornu identifikaciju planskih namjena i režima korišćenja zemljišta;

- aktivnosti na promociji i valorizaciji dobara nacionalnog parka;

- oblike saradnje i partnerstva sa lokalnim stanovništvom, vlasnicima i korisnicima nepokretnosti;

- dinamiku i način sprovođenja i realizacije plana upravljanja i godišnjeg programa upravljanja;

- finansijska sredstva za realizaciju godišnjeg programa upravljanja;

- druge elemente od značaja za upravljanje nacionalnim parkom u skladu sa zakonom.

(2) Pravna i fizička lica koja vrše djelatnosti ili ostvaruju svoje interese na području nacionalnog parka dužna su da sprovode te aktivnosti u skladu sa planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja.

(3) Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja Javno preduzeće dostavlja Ministarstvu do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

 


Zabrane

 

Član 16

(1) Na području nacionalnih parkova zabranjeno je:

- krčenje šuma;

 

- unošenje alohtonih biljnih vrsta, izuzev za potrebe sprječavanja erozije i klizišta, kao i sakupljanje rijetkih,

 

endemičnih i prorijeđenih biljnih vrsta, osim u svrhe naučnih istraživanja;

- unošenje alohtonih životinjskih vrsta koje slobodno žive, kao i poribljavanje jezera, rijeka i drugih vodotoka sa alohtonim vrstama riba;

- hvatanje ili ubijanje ugroženih životinjskih vrsta koje žive na tom području;

- uznemiravanje ugroženih životinjskih vrsta, posebno u periodu razmnožavanja, ishrane, hibernacije ili migracije;

- uništavanje ili uzimanje jaja životinja iz divljine;

- ugrožavanje ili uništavanje lokaliteta na kojima se odvija razmnožavanje ili odmor životinja;

- istrebljivanje autohtone divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, branje, sakupljanje, korišćenje i uništavanje zaštićenih divljih vrsta biljaka, osim u slučajevima utvrđenim zakonom kojim je uređena zaštita prirode;

- uznemiravanje, hvatanje i ozljeđivanje zaštićenih divljih životinja, smanjivanje brojnosti populacije zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, uništavanje ili oštećivanje njihovih staništa ili mijenjanje njihovih životnih uslova;

- branje, sakupljanje i korišćenje nezaštićenih biljaka i gljiva, odnosno hvatanje i ubijanje nezaštićenih životinjskih vrsta u mjeri u kojoj se može ugroziti brojnost populacije;

- branje, sakupljanje, uništavanje, sječa, iskopavanje, držanje i promet strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka i gljiva, osim u slučajevima koji su utvrđeni zakonom kojim je uređena zaštita prirode;

- strogo zaštićene divlje vrste životinja hvatati, držati, odnosno ubijati, uznemiravati naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije, uzgajati i stavljati u promet, pribavljati na drugi način, preparirati, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla, kao i područja njihovog razmnožavanja ili odmaranja, osim u slučajevima utvrđenim zakonom kojim je uređena zaštita prirode;

- hvatanje ili ubijanje divljih vrsta životinja na području nacionalnog parka korišćenjem neselektivnih sredstava kao što su: zamke, samostrijeli, električne smrtonosne ili omamljujuće naprave, vještačke svijetleće naprave, ogledala i druge zasljepljujuće naprave, odašiljači zvuka (magnetofoni, kasetofoni i dr.) koji emituju zvukove dozivanja, boli ili oglašavanja, naprave za osvetljavanje cilja, optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog povećavanja ili pretvaranja slike, eksploziv, otrovi i otrovni ili omamljujući mamci, poluautomatsko ili automatsko oružje, letjelice, vozila na motorni pogon u pokretu i druga sredstva utvrđena međunarodnim ugovorima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom kojim je uređena zaštita prirode;

- ubijanje ili hvatanje strogo zaštićenih ptica, naročito selica, uništavanje njihovih gnijezda i jaja ili uklanjanje gnijezda čak i ako su prazna, njihovo uznemiravanje, naročito u vrijeme othranjivanja ptića i tokom razmnožavanja, držanje ptica koje je zabranjeno loviti, kao i vršenje drugih radnji suprotno zakonu;

- branje, sakupljanje, sječenje, vađenje iz korijena ili uništavanje ugroženih biljnih vrsta i gljiva čija staništa su na području nacionalnog parka;

- držanje u zatočeništvu, prevoz, prodaja ili razmjena i nuđenje na prodaju ili razmjenu primjeraka ugroženih vrsta životinja porijeklom sa područja nacionalnih parkova, kao i držanje, prevoz, prodaja ili razmjena i nuđenje na prodaju ili razmjenu primjeraka ugroženih vrsta biljaka i gljiva;

- eksploatacija zemlje, kamena, pijeska, šljunka i drugog materijala i mineralnih sirovina, ukoliko zakonom i planom upravljanja nije drukčije određeno;

- razoravanje i melioracija planinskih pašnjaka, močvarnih i drugih livada sa autohtonom vegetacijom, na većem nagibu terena i podizanje vještačkih travnjaka i mijenjanje sastava vegetacije;

- deponovanje industrijskog, građevinskog i komunalnog otpada i njegovo privremeno odlaganje van za to određenih mjesta;

- ispuštanje neprečišćenih industrijskih i drugih otpadnih voda u vode jezera, rijeka, potoka i u druge prirodne recipijente;

- graditi nuklearne objekte i deponovati radio-aktivne i opasne materije;

- graditi objekte suprotno prostornom planu posebne namjene.

(2) Radi sprječavanja, uništavanja, oštećenja ili zagađivanja nacionalnih parkova zabranjeno je:

- parkiranje vozila van mjesta određenog za parkiranje i vožnja vozila van određenog puta;

- sidrenje i vezivanje plovila van mjesta određenog za te namjene i vožnja plovila van određenog plovnog puta;

- bacanje otpadaka van mjesta određenog za te namjene;

- oštećivanje natpisa i oznaka kojima se obilježavaju vrijednosti nacionalnih parkova ili daju obavještenja posjetiocima;

- loženje vatre van mjesta određenog za te namjene.

(3) Pored radnji iz st. 1 i 2 ovog člana, prostornim planom posebne namjene, planom upravljanja i aktima Javnog preduzeća utvrđuju se i drugi uslovi i mjere za zaštitu nacionalnih parkova, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

(4) U zaštitnoj zoni nacionalnog parka određenoj prostornim planom posebne namjene ne smiju se unositi alohtone vrste i genetski modifikovani organizmi i preduzimati druge radnje u suprotnosti sa mjerama zaštite utvrđene prostornim planom posebne namjene.

 

Izuzeci od zabrana

Član 17

(1) Na području nacionalnih parkova mogu se, izuzetno, preduzimati pojedine radnje iz člana 16 stav 1 ovog

zakona, na osnovu dozvole Ministarstva, radi:

- zaštite divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i očuvanja prirodnih staništa;

- sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, šumama, ribnjacima, vodama i dr;

- zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti i vazdušne sigurnosti;

- istraživanja i obrazovanja.

(2) O sprovođenju radnji iz stava 1 ovog člana Javno preduzeće sačinjava godišnji izvještaj koji dostavlja Ministarstvu.

(3) Izvještaj iz stava 2 ovog člana sadrži:

- sprovedene radnje, razloge zbog kojih su sprovedene, divlje vrste biljaka, životinja i gljiva na kojima su sprovedene radnje;

- sredstva, opremu ili metode koji su korišćeni u sprovođenju radnji;

- sprovedene mjere nadzora i dobijeni rezultati.

(4) Izvještaj iz stava 3 ovog člana je sastavni dio izvještaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja.

 

IV. KORIŠĆENJE DOBARA NACIONALNIH PARKOVA Dobra nacionalnih parkova

 

Član 18

(1) Dobra nacionalnih parkova (zemljište, šume, vode, biljni i životinjski svijet i druga prirodna bogatstva, kao i radom stvorene vrijednosti u nacionalnim parkovima) mogu se koristiti u skladu sa zakonom, prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti.

(2) Na području nacionalnih parkova mogu se vršiti kulturne, naučno-istraživačke, obrazovne, turističke, rekreativne, sportske i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, koje po svom karakteru, obimu i načinu sprovođenja ne narušavaju prirodne vrijednosti nacionalnih parkova.

(3) Na području nacionalnih parkova fizička lica koja žive, odnosno posjeduju zemljište u nacionalnom parku mogu koristiti zemljište u državnoj svojini (livade i pašnjake), radi ispaše stoke u skladu sa godišnjim programom upravljanja.

(4) Djelatnostima iz st.1 i 2 ovog člana ne smiju se ugrožavati biološke, geološke, ekosistemske, predione, hidrografske, geomorfološke, kulturne vrijednosti i izvornost i nesmetan prirodni razvoj biljnog i životinjskog svijeta.

 

Zaštita pri korišćenju dobara nacionalnih parkova

Član 19

Pri korišćenju dobara nacionalnih parkova, u skladu sa planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja, mora se obezbijediti zaštita voda i njihovih obala, zemljišta i šuma, divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, ribljeg fonda, vazduha, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti i radom stvorenih vrijednosti i drugih prirodnih bogatstava.

 

Naknade

Član 20

(1) Za korišćenje dobara nacionalnog parka pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: korisnik) plaća naknadu

Javnom preduzeću, i to za:

- ulazak u nacionalni park;

- pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje prirodnjačke zbirke, parkiranje, kampovanje);

- korišćenje imena i znaka nacionalnog parka;

- posmatranje ptica;

- snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama;

- splavarenje i iznajmljivanje čamaca i brodova;

- sportski ribolov;

- ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (restorane, bungalove, privremene objekte, reklame, trafostanice, korišćenje zemljišta za održavanje sportskih i drugih manifestacija);

- druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.

(2) Naknadu iz stava 1 alineja 1 ovog člana ne plaćaju fizička lica koja žive, odnosno posjeduju nepokretnost u nacionalnom parku.

(3) Pravna i fizička lica koja se bave sakupljanjem, branjem i otkupom šumskih plodova i gljiva u komercijalne svrhe plaćaju naknadu Javnom preduzeću.

(4) Visinu, način obračuna i plaćanja naknade iz st. 1 i 3 ovog člana određuje opštim aktom Javno preduzeće. (5) Na akt Javnog preduzeća iz stava 4 ovog člana saglasnost daje Ministarstvo.

(6) Javno preduzeće je dužno da sredstva iz st. 1 i 3 ovog člana koristi za zaštitu, razvoj i unaprjeđivanje nacionalnih parkova.

 

Izgradnja objekata

Član 21

(1) Izgradnja objekata i izvođenje drugih radova na području nacionalnih parkova može se vršiti samo ako je u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja.

(2) Izgradnja objekata i izvođenje drugih radova u nacionalnim parkovima može se vršiti na osnovu građevinske dozvole, koju izdaje nadležni organ državne uprave u skladu sa zakonom.

 

Šume u nacionalnim parkovima

Član 22

(1) Šume u nacionalnim parkovima su šume posebne namjene.

(2) Šume u nacionalnim parkovima nijesu obuhvaćene šumskim područjima obrazovanim u skladu sa propisima o šumama.

(3) Šumama i šumskim zemljištem u nacionalnim parkovima upravlja Javno preduzeće u skladu sa planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja, kojim se obezbjeđuje ostvarivanje svih funkcija šuma utvrđenih zakonom.

(4) Upravljanje šumama i šumskim zemljištem vrši se u skladu sa propisima o šumama, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

(5) Vlasnici šuma i šumskog zemljišta na području nacionalnih parkova dužni su da šume i šumsko zemljište koriste u skladu sa planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja.

 

Upravljanje zemljištem i drugim nepokretnostima

Član 23

(1) Zemljištem i drugim nepokretnostima u državnoj svojini koja se nalaze na području nacionalnih parkova

upravlja Javno preduzeće.

(2) Zemljištem i drugim nepokretnostima u privatnoj svojini koja se nalaze na području nacionalnih parkova upravlja vlasnik, u skladu sa prostornim planom posebne namjene, planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja.

 

Pravo preče kupovine

Član 24

(1) Pravno ili fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti koja se nalazi na području nacionalnog parka (u daljem tekstu: vlasnik nepokretnosti) koji namjerava da proda nepokretnost dužan je da nepokretnost prethodno ponudi Vladi.

(2) Ako Vlada ne prihvati ponudu iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana kada je ponuda dostavljena, vlasnik ne može prodati nepokretnost drugom licu pod povoljnijim uslovima od uslova pod kojima ih je ponudio Vladi.

(3) Ugovor zaključen suprotno st. 1 i 2 ovog člana ništav je.

 

Uslovi korišćenja dobara nacionalnih parkova

Član 25

(1) Zemljište i druge nepokretnosti koje se nalaze na području nacionalnog parka u državnoj svojini Javno preduzeće može davati na korišćenje privrednim društvima i drugim pravnim i fizičkim licima, radi obavljanja djelatnosti u skladu sa zakonom i prostornim planom posebne namjene.

(2) Način, uslovi i vrijeme davanja na korišćenje zemljišta, nepokretnosti i dobara nacionalnih parkova iz stava 1 ovog člana uređuju se propisom Vlade.

(3) U skladu sa aktom iz stava 2 ovog člana Javno preduzeće i korisnik dobara zaključuju ugovor.

(4) Korisnik dobara nacionalnih parkova ne može prenijeti pravo korišćenja na drugo pravno ili fizičko lice bez saglasnosti davaoca.

 

Objekti privremenog karaktera

Član 26

(1) Na području nacionalnih parkova mogu se postavljati objekti privremenog karaktera na lokacijama u skladu sa planom objekata privremenog karaktera.

(2) Plan iz stava 1 ovog člana donosi ministarstvo nadležno za uređenje prostora, u skladu sa zakonom, na period od tri godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Javnog preduzeća.

 

Naknada štete

Član 27

(1) Vlasnik nepokretnosti u nacionalnom parku, kome se ograničava pravo korišćenja i raspolaganja

nepokretnostima mjerama zaštite nacionalnog parka, ima pravo na naknadu štete srazmjerno umanjenju prihoda.

(2) Visinu naknade štete iz stava 1 ovog člana utvrđuju ugovorom upravljač i vlasnik nepokretnosti.

(3) Ako se u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva subjekti iz stava 2 ovog člana ne sporazumiju, visinu naknade štete određuje nadležni sud.

 

V. UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOVIMA

 

Djelatnost Javnog preduzeća

Član 28

(1) Javno preduzeće upravlja nacionalnim parkovima na osnovu plana upravljanja i godišnjih programa upravljanja i vrši djelatnost u skladu sa aktom o osnivanju i zakonom.

(2) Javno preduzeće u vršenju upravljanja nacionalnim parkovima obavlja sljedeće poslove:

- preduzima mjere i aktivnosti za ostvarivanje utvrđene politike u upravljanju, korišćenju, zaštiti, razvoju i unaprjeđivanju nacionalnih parkova;

- donosi akt o unutrašnjem redu u nacionalnom parku i obezbjeđuje službu zaštite;

- stara se o sprovođenju plana upravljanja i godišnjeg programa upravljanja;

- sprovodi mjere zaštite u skladu sa režimom zaštite;

- čuva, unaprjeđuje i promoviše nacionalne parkove;

- održava oznake kojima su obilježene granice nacionalnog parka;

- obezbjeđuje nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja nacionalnih parkova;

- prati stanje u nacionalnim parkovima i dostavlja podatke organu uprave nadležnom za poslove zaštite prirode (u daljem tekstu: organ uprave) i pravnom licu;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju.

 

Organi upravljanja i rukovođenja

Član 29

(1) Organ upravljanja Javnim preduzećem je Upravni odbor. (2) Organ rukovođenja Javnim preduzećem je direktor.

(3) Upravni odbor i direktora Javnog preduzeća imenuje Vlada.

(4) Aktom o osnivanju Javnog preduzeća bliže se uređuju djelatnost, nadležnost organa, njegov broj i sastav, mandat, način izbora i druga pitanja od značaja za rad Javnog preduzeća.

(5) Javno preduzeće ima statut koji donosi Upravni odbor.

(6) Statutom Javnog preduzeća bliže se uređuje djelatnost, prava i dužnosti organa upravljanja i rukovođenja, uslovi za izbor direktora, osnovi organizacije i druga pitanja od značaja za rad Javnog preduzeća.

(7) Na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javnog preduzeća saglasnost daje Ministarstvo. (8) Nadzor nad radom Javnog preduzeća vrši Ministarstvo.

 

Unutrašnji red

Član 30

(1) Radi sprovođenja plana upravljanja i godišnjeg programa upravljanja, Javno preduzeće opštim aktom utvrđuje unutrašnji red u nacionalnim parkovima i organizuje službu zaštite. (2) Službu zaštite vrše nadzornici nacionalnih parkova u skladu sa zakonom.

 

Prava i dužnosti nadzornika

Član 31

(1) Nadzornik nacionalnog parka ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i opštim aktom Javnog preduzeća.

(2) Nadzornik nacionalnog parka vrši dužnost u službenom odijelu (uniformi), ima službeni znak i legitimaciju i može nositi oružje, u skladu sa zakonom.

(3) Službeni znak i legitimaciju iz stava 2 ovog člana propisuje i izdaje Javno preduzeće.

 

VI. SREDSTVA ZA RAD UPRAVLJAČA

 

Izvori sredstava

Član 32

Sredstva za rad Javnog preduzeća obezbjeđuju se:

 

- iz budžeta Crne Gore,u skladu sa godišnjim programima, planovima upravljanja i projektima u oblasti zaštite prirode;

- iz naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova;

- iz donacija;

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

VII. SAVJET ZA NACIONALNE PARKOVE

 

Savjet

Član 33

(1) Savjet za nacionalne parkove (u daljem tekstu: Savjet) osniva se radi davanja predloga za odlučivanje o

stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa iz oblasti zaštite nacionalnih parkova.

(2) Savjet iz stava 1 ovog člana:

- daje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja upravljanja nacionalnih parkova;

- učestvuje u izradi i praćenju sprovođenja propisa i planova upravljanja;

- učestvuje u pripremi analiza i ocjena i davanja predloga u oblasti planiranja i upravljanja nacionalnim parkovima;

- sarađuje u planiranju istraživanja, razvoja i zaštiti prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova;

- daje stručna mišljenja na predložene projekte;

- daje predloge za promociju značaja zaštite nacionalnih parkova i edukaciju javnosti;

- daje predloge od značaja za unaprjeđenje stanja u oblasti zaštite nacionalnih parkova;

- sarađuje sa drugim subjektima koji se bave zaštitom prirode.

(3) U vršenju poslova iz stava 2 ovog člana Savjet sarađuje sa Ministarstvom i organom uprave.

 

Osnivanje Savjeta

Član 34

(1) Savjet osniva Vlada.

 

(2) Savjet ima predsjednika i 10 članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada.

(3) Članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

(4) Članovi Savjeta imenuju se iz reda istaknutih javnih, naučnih i stručnih radnika iz oblasti zaštite prirode; jedinica lokalne samouprave; vlasnika nepokretnosti u nacionalnim parkovima; nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine, kao i naučnih i stručnih institucija od značaja za održivo upravljanje nacionalnim parkovima, u skladu sa aktom o imenovanju Savjeta.

(5) Dva člana Savjeta iz jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nacionalni park Ministarstvu predlaže zajednica opština.

(6) Jednog člana Savjeta - predstavnika vlasnika nepokretnosti u nacionalnim parkovima Ministarstvu predlaže referentna organizacija poljoprivrednika.

 

Rad Savjeta

Član 35

(1) Organizacija Savjeta bliže se uređuje poslovnikom Savjeta.

(2) Savjet donosi poslovnik o svom radu. (3) Rad Savjeta je javan.

(4) Savjet podnosi Vladi izvještaj o svom radu, najmanje jedanput godišnje. (5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo. (6) Sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 36

(1) Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako u nacionalnim

parkovima preduzima radnje suprotno članu 16 stav 1 al. 2, 3 i 5 ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

 

Član 37

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne postupi po odredbama člana 28 stav 2 al. 2, 4, 6, 7 i 8 ovog zakona;

2) sredstva iz člana 20 st. 1 i 3 ovog zakona ne koristi za zaštitu, razvoj i unaprjeđivanje nacionalnih parkova

(član 20 stav 6 ).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu - Javnom preduzeću novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

 

Član 38

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako u nacionalnim parkovima preduzima radnje suprotno članu 16 stav 1 alineja 2 ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom do 150 eura na licu mjesta kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se u nacionalnim parkovima zatekne da:

- parkira vozilo van mjesta određenog za parkiranje i vozi vozilo van određenog puta, izuzev fizičkih lica koja posjeduju nepokretnost u nacionalnom parku prilikom njegovog korišćenja, u skladu sa zakonom (član 16 stav 2 alineja 1);

- usidrava i vezuje plovila van mjesta određenog za te namjene i vozi plovilom van određenog plovnog puta

(član 16 stav 2 alineja 2);

- baca otpatke van mjesta određenog za te namjene (član 16 stav 2 alineja 3);

- oštećuje natpise i znake kojima se obilježavaju vrijednosti nacionalnih parkova ili daju obavještenja posjetiocima (član 16 stav 2 alineja 4);

- loži vatru van mjesta određenog za te namjene (član 16 stav 2 alineja 5).

(3) Za prekršaj iz stava 2 ovog člana nazdornici nacionalnih parkova izriču kazne prekršajnim nalogom u iznosu od 150 eura.

 

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Rok za donošenje prostornog plana područja posebne namjene za Nacionalni park "Prokletije"

Član 39

(1) Prostorni plan područja posebne namjene za Nacionalni park "Prokletije" donijeće se u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Plan upravljanja za Nacionalni park "Prokletije" donijeće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja prostornog plana iz stava 1 ovog člana.

 

Rokovi za donošenje planova upravljanja

Član 40

(1) Planovi upravljanja nacionalnim parkovima "Skadarsko jezero", "Lovćen", "Biogradska gora" i "Durmitor" donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja planova iz stava 1 ovog zakona primjenjivaće se programi zaštite i razvoja nacionalnih parkova "Skadarsko jezero", "Lovćen", "Biogradska gora" i "Durmitor" za period 2005-2010. godine, na koje je saglasnost dala Vlada.

 

Rok za obrazovanje komisije i obilježavanje granica

Član 41

(1) Komisija iz člana 12 stav 2 ovog zakona obrazovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Obilježavanje granica nacionalnih parkova Komisija iz stava 1 ovog člana izvršiće u roku od godinu dana od dana njenog obrazovanja.

 

Usklađivanje osnivačkog akta

Član 42

(1) Osnivački akt postojećeg Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore uskladiće se sa ovim zakonom

u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore nastavlja sa vršenjem poslova u skladu sa zakonom.

(3) Javno preduzeće iz stava 2 ovog člana dužno je uskladiti svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Postojeći organi upravljanja i rukovođenja Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore nastavljaju sa radom do isteka mandata.

 

Rokovi za donošenje propisa

Član 43

(1) Propis iz člana 25 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog

zakona.

(2) Opšti akti Javnog preduzeća za nacionalne parkove koji su donešeni do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana i opštih akata na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Prestanak važenja propisa

Član 44

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nacionalnim parkovima ("Službeni list RCG", br. 47/91).

 

Stupanje na snagu

Član 45

Ovaj zakon stnpa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

SU-SK Broj O 1-89/39

Podgorica.  27. jula 2009. godine

 

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predsjednik.

Ranko Krivokapić.  s.r.

Trascina file per caricare