Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 55/2000 и 28/2006

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Експропријација непокретности 

Члан 1 

Експропријација је лишење или ограничење права својине на непокретностима када то захтијева јавни интерес, уз накнаду према тржишној вриједности непокретности. 

Јавни интерес за експропријацију непокретности утврђује се законом, или на основу закона. 

Експропријацијом непокретности корисник експропријације стиче право да ту непокретност користи за сврху ради које је експропријација извршена. 

Поступак експропријације и органи за њено спровођење регулишу се овим законом. 

Експропријација може бити потпуна и непотпуна.

 

Непокретности 

Члан 2 

Непокретностима, у смислу овог закона, сматрају се земљишта, зграде и други грађевински објекти. 

 

Потпуна експропријација 

Члан 2а

Експропријацијом се мијења власник на експроприсаној непокретности (потпуна експропријација).

Члан 3 

- неуставан - 

 

Непотпуна експропријација 

Члан 4 

Експропријацијом може да се установи и службеност на непокретностима и закуп на земљишту на одређено вријеме (непотпуна експропријација). 

Закуп може да се установи само у случају када ће се земљиште, с обзиром на сврху за коју се закуп предлаже, користити ограничено вријеме, а највише до три године (за истраживање рудног и другог блага, коришћења каменолома, вађење глине, пијеска и шљунка, закуп природних добара за стављање под заштиту и сл.). 

По протеку рока на који је извршена непотпуна експропријација, корисник експропријације је дужан да земљиште врати у првобитно стање. 

 

Привремена заузимања 

Члан 5 

Земљиште које треба да служи одређеној потреби у вези са изградњом објекта (ради смјештаја радника, материјала, машине и сл.) може се привремено заузети (привремено заузимање). 

Привремено заузимање ће се укинути чим престане потреба због које је одређено. 

 

Привремене радње 

Члан 6 

На одређеној непокретности може се дозволити вршење припремних радњи у сврху експропријације. 

 

Корисник експропријације 

Члан 7 

Експропријација се може вршити за потребе државе, општине, државних фондова и јавних предузећа, ако законом није друкчије одређено. 

У поступку експропријације може да се установи службеност у корист грађана, ако је то законом предвиђено, ради постављања водоводних цијеви, електричних и телефонских каблова и сл. 

 

Експропријација преосталог дијела 

Члан 8 

Ако се приликом експропријације једног дијела непокретности утврди да власник нема економског интереса да користи преостали дио непокретности, односно ако је због тога на преосталом дијелу непокретности онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтјев, и тај дио непокретности. 

 

Накнада 

Члан 9 

Накнада за експроприсану непокретност одређује се у новцу, уколико овим законом није друкчије одређено. 

 

Експропријација земљишта под зградом 

Члан 10 

Експропријацијом грађевинског објекта на градском грађевинском земљишту експроприше се или престаје право коришћења на земљишту под објектом и земљишту које служи за његову редовну употребу. 

 

Враћање експроприсане непокретности 

Члан 11 

Експроприсана непокретност може се вратити ранијем власнику под условима прописаним овим законом. 

 

Посебан поступак експропријације 

Члан 12 

На подручјима захваћеним елементарним непогодама експропријација непокретности се спроводи по посебном поступку прописаном овим законом. 

 

Надлежни орган 

Члан 13 

Поступак експропријације непокретности за коју је утврђен јавни интерес спроводи орган управе надлежан за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе). 

 

Утврђивање јавног интереса 

Члан 14 

Ако јавни интерес за експропријацију непокретности није утврђен посебним законом, јавни интерес може утврдити и Влада Републике Црне Горе (у даљем тексту: Влада), на основу посебног елабората, у складу са законом. 

Предлог за утврђивање јавног интереса за експропријацију подноси лице које према одредбама овог закона може бити корисник експропријације. 

Предлог за утврђивање јавног интереса подноси се Влади преко органа управе надлежаног за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе), а садржи податке о непокретностима за које се предлаже утврђивање јавног интереса, сврху експропријације и друге податке од значаја за утврђивање јавног интереса. 

Влада је дужна да по предлогу за утврђивање јавног интереса одлучи у року од 60 дана. 

Актом о утврђивању јавног интереса, у складу са одредбама овог члана, Влада ће одредити и корисника експропријације. 

Против акта Владе о утврђивању јавног интереса може се покренути управни спор код Врховног суда Републике Црне Горе. 

 

II ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У СВРХУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

 

Вршење припремних радњи 

Члан 15 

Правно лице које намјерава да поднесе предлог за експропријацију може да тражи да му се, ради израде претходне студије оправданости или предлога за експропријацију, дозволи да на одређеној непокретности изврши потребне припремне радње (испитивање земљишта, геодетска снимања и слично). 

 

Предлог за дозволу 

Члан 16 

У предлогу за дозволу вршења припремних радњи морају се назначити сврха ради које се намјерава да предложи експропријација, непокретност на којој се намјерава да врше припремне радње, власник те непокретности, природа, обим и сврха радњи, као и вријеме њиховог трајања. 

О приједлогу за дозволу вршења припремних радњи рјешава орган управе надлежан за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе). 

Прије одлучивања о предлогу за дозволу припремних радњи, орган надлежан за доношење рјешења саслушаће власника непокретности о чињеницама од значаја за дозволу вршења припремних радњи.

 

Рјешење о дозволи 

Члан 17 

Ако подносилац предлога за дозволу вршења припремних радњи учини вјероватним да су припремне радње потребне за сврхе одређене овим законом, орган управе надлежан за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе) дозволиће вршење припремних радњи. 

Приликом доношења рјешења о дозволи за вршење припремних радњи водиће се рачуна о томе да се оне не врше у вријеме неподесно за власника непокретности, с обзиром на културу земљишта и сврху за коју непокретност користи. 

У рјешењу из става 2 овог члана, поред осталог, морају се навести припремне радње које подносилац предлога може да врши као и рок до којег је дужан да их изврши. 

Рјешењем у смислу става 2 овог члана не може се дозволити извођење грађевинских или других сличних радова.

 

Накнада 

Члан 18 

Правно лице у чију је корист дозвољено вршење припремних радњи дужно је да за то власнику непокретности плати накнаду прописану овим законом. 

 

III ПОСТУПАК ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

 

Предлог за експропријацију 

Члан 19 

Предлог за експропријацију може поднијети корисник експропријације тек пошто је, у складу са законом, утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности. 

Предлог за експропријацију подноси се органу управе надлежаном за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе) - подручној јединици у општини на чијој се територији налази непокретност предложена за експропријацију (у даљем тексту: надлежни орган управе). 

 

Садржај предлога 

Члан 20 

У предлогу за експропријацију непокретности морају бити назначени: 

1) назив и сједиште подносиоца предлога за експропријацију (корисник експропријације); 

2) непокретност за коју се предлаже експропријација и мјесто гдје се та непокретност налази; 

3) власник непокретности за коју се предлаже експропријација и његово пребивалиште или сједиште, и 

4) сврха ради које се предлаже експропријација. 

 

Поднесци уз предлог за експропријацију 

Члан 21 

Уз предлог за експропријацију подноси се: 

1) извод из катастра непокретности и других јавних књига у који се уписују права на непокретностима, који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација; 

2) доказ да је, у складу са законом, утврђен јавни интерес за експропријацију. 

 

Доказ о обезбјеђењу плаћања 

Члан 22 

Поред исправа из члана 21 овог закона, уз предлог за експропријацију подноси се потврда да је корисник експропријације на посебан рачун депозита Министарства финансија уплатио средства у висини тржишне цијене непокретности чија се експропријација предлаже.

Процјену тржишне цијене непокретности из става 1 овог члана, на захтјев корисника експропријације, врши надлежни орган управе.

Начин и поступак исплате средстава из става 1 овог члана прописаће Министарство финансија

Поступак и рјешење о експропријацији 

Члан 23 

Поступак по предлогу за експропријацију спроводи и рјешење доноси надлежни орган управе. 

Прије доношења рјешења о експропријацији орган из става 1 овог члана саслушаће власника непокретности о чињеницама у вези са експропријацијом. 

По жалби против првостепеног рјешења донијетог по предлогу за експропријацију рјешава Министарство финансија

 

Захтјев за експропријацију преосталог дијела 

Члан 24 

У случају из члана 8 овог закона, орган који води поступак експропријације дужан је да поучи ранијег власника да може да поднесе захтјев за експропријацију преосталог дијела непокретности и да то унесе у записник. 

Захтјев у смислу става 1 овог члана може се поднијети до доношења коначног рјешења о експропријацији. 

Ако се захтјев за експропријацију преосталог дијела непокретности поднесе до доношења првостепеног рјешења о експропријацији, надлежни орган рјешава по захтјеву истовремено са предлогом корисника експропријације, а ако је захтјев поднешен послије доношења првостепеног рјешења о захтјеву се рјешава у одвојеном поступку. 

 

Садржај рјешења о експропријацији 

Члан 25 

Рјешење којим се усваја предлог за експропријацију нарочито садржи: 

1) назначење корисника експропријације; 

2) назначење непокретности која се експроприше уз навођење података из катастра непокретности; 

3) назначење власника непокретности и његовог пребивалишта или сједишта; 

4) назначење сврхе експропријације; 

5) обавезу корисника експропријације на испуњење из чл. 36 и 38 овог закона; 

6) обавезу корисника да непокретност преда у државину корисника експропријације, као и рок предаје, и 

7) обавезу корисника експропријације да, у року од 15 дана од дана пријема рјешења о експропријацији, подручном органу надлежном за имовинско-правне послове поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретност. 

 

Забиљежба експропријације 

Члан 26 

На основу предлога за експропријацију, надлежни орган уписаће, по службеној дужности, забиљежбу експропријације у катастар непокретности гдје се уписују права на непокретностима. 

Отуђење непокретности за коју је стављена забиљежба експропријације, као и промјене односа на непокретности која може бити од утицаја на обавезу корисника експропријације нема правног дејства према кориснику експропријације. 

 

Трошкови експропријације 

Члан 27 

Трошкове поступка експропријације сноси корисник експропријације. 

 

Ступање у посјед 

Члан 28 

Корисник експропријације стиче право да ступи у посјед експроприсане непокретности даном правоснажности рјешења о експропријацији, уколико је до тада бившем власнику исплатио накнаду или предао у својину другу одговарајућу непокретност, односно уз доказ да је бивши власник уредно позван, али да је одбио да прими исплату накнаде из члана 22 овог закона.

 

Предаја непокретности 

Члан 29 

На захтјев корисника експропријације, орган управе надлежан за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе) може одлучити да се кориснику експропријације непокретност преда прије правоснажности рјешења о експропријацији, али не прије коначности рјешења о експропријацији, ако оцијени да је то неопходно због хитности изградње одређеног објекта или извођења радова. 

Неће се дозволити предаја непокретности у посјед кориснику експропријације, уколико корисник експропријације није претходно утврдио потребне елементе за одређивање висине накнаде за експроприсани објекат, у смислу члана 25 тачка 7 овог закона. 

Ако је кориснику експропријације непокретност предата прије правоснажности рјешења о експропријацији, а предлог за експропријацију буде у даљем поступку правоснажно одбијен, корисник експропријације је дужан да власнику врати непокретност и надокнади штету. 

 

Деекспропријација 

Члан 30 

Корисник експропријације може, до правоснажности рјешења о експропријацији, да одустане од предлога за експропријацију. 

На захтјев ранијег власника експроприсане непокретности, правоснажно рјешење о експропријацији поништиће се или измијенити, ако корисник експропријације од правоснажности рјешења о експропријацији није извршио најмање трећину вриједности од укупне вриједности предвиђених радова. 

О одустанку од предлога за експропријацију и по захтјеву за поништај или измјену правоснажног рјешења о експропријацији рјешава орган који је по предлогу за експропријацију рјешавао у првом степену. 

Прије доношења рјешења, орган из става 3 овог члана саслушаће овлашћеног представника органа надлежног за утврђивање јавног интереса. 

Имовинско-правне односе између корисника експропријације и власника непокретности у случају спора рјешава редовни суд.

 

IV ПОСЕБАН ПОСТУПАК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ НА ПОДРУЧЈИМА ЗАХВАЋЕНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА ВЕЋЕГ ОБИМА

 

Елементарна непогода 

Члан 31 

На подручјима захваћеним земљотресом, поплавама, пожаром, еколошким удесом и другим елементарним непогодама већег обима, експропријација ради изградње објекта и извођења радова којима се отклањају посљедице проузроковане тим непогодама врши се по одредбама чл. 32 до 34 овог закона. 

 

Рјешење о привременом заузећу 

Члан 32 

Земљиште се може привремено заузети и када је то потребно и цјелисходно ради постављања и изградње привремених објеката (објекти за смјештај становника и имовине и сл.). 

Жалба изјављена против рјешења којим се установљава привремено заузимање земљишта не одлаже извршење рјешења. 

Рјешење о привременом заузимању земљишта укинуће се чим престане потреба због које је донијето. 

 

Предаја непокретности 

Члан 33 

Корисник експропријације може, на основу коначног рјешења о експропријацији, тражити предају те непокретности ради привођења сврси. 

Ако се експроприше стамбена зграда, стан као посебан дио зграде или пословна просторија, корисник експропријације је дужан да ранијем власнику обезбиједи други стан или пословну просторију у својину, односно закуп. 

До обезбјеђења стана или пословне просторије, корисник експропријације је дужан да, прије рушења таквог објекта, лицима из става 2 овог члана обезбиједи привремени смјештај који испуњава услове становања, односно обављања дјелатности. 

Одредбе ст. 2 и 3 овог члана сходно ће се примјењивати и у случају експропријације других објеката. 

 

Подручја 

Члан 34 

Подручја и вријеме на којима ће се примјењивати одредбе чл. 32 и 33 овог закона утврђује Влада. 

Уколико одредбама чл. 32 и 33 овог закона није друкчије одређено, на подручјима захваћеним елементарним непогодама већег обима примјењиваће се остале одредбе овог закона. 

 

V НАКНАДА ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ НЕПОКРЕТНОСТ

 

Висина накнаде 

Члан 35 

Вриједност објекта који се даје у својину или сусвојину на име накнаде и вриједност експроприсаног објекта, у случају заснивања права својине или сусвојине, одређује се према тржишној цијени тих објеката у моменту заснивања права својине, односно сусвојине. 

Висина накнаде у новцу за експроприсане непокретности одређује се по тржишној цијени према околностима у моменту закључивања споразума о висини накнаде, а ако споразум није постигнут, према околностима у моменту доношења првостепене одлуке о накнади. 

Ако се кориснику експропријације непокретност предаје прије правоснажности рјешења о експропријацији, ранији власник има право да бира да му се накнада одреди према околностима у вријеме предаје експроприсане непокретности или у вријеме доношења првостепене одлуке о накнади. 

Ако су експроприсане непокретности разних врста у својини истог власника, у споразуму о висини накнаде, односно у одлуци суда посебно се исказује накнада за поједине врсте непокретности (земљиште, зграде, уређаји и др.). 

 

Накнада за пољопривредно земљиште 

Члан 36 

Накнада за експроприсано пољопривредно земљиште одређује се у новцу према тржишној цијени таквог земљишта. 

Накнада за експроприсано обрадиво пољопривредно земљиште лицу коме је приход од тог земљишта услов за егзистенцију, на његов захтјев и ако су за то испуњени услови, одређује се давањем у својину другог одговарајућег земљишта исте културе и класе или одговарајуће вриједности у истом мјесту или ближој околини. 

Ранијем власнику експроприсаног објекта који је коришћен за узгој стоке и смјештај или прераду пољопривредних производа, а коме је приход од тих дјелатности услов за егзистенцију, на његов захтјев и ако су за то испуњени услови, накнада се одређује давањем у својину другог објекта у коме ће моћи да настави обављање дјелатности на мјесту које предложи ранији власник у оквиру свог пољопривредног посједа, а у складу са важећим прописима. 

До предаје у посјед објекта који се даје у својину на име накнаде, корисник експропријације је дужан да, прије рушења експроприсаног објекта, ранијем власнику омогући коришћење другог објекта. 

 

Накнада за градско-грађевинско земљиште 

Члан 37 

Накнада за експроприсано грађевинско и градско-грађевинско земљиште одређује се у новцу према тржишној цијени таквог земљишта. 

 

Накнада за стан и пословну просторију 

Члан 38 

Накнада за експроприсану стамбену зграду, стан или пословну просторију одређује се према тржишној цијени такве непокретности. 

Ранијем власнику експроприсане стамбене зграде или стана, односно пословне просторије коју је користио за обављање дјелатности, корисник експропријације може, на његов захтјев и ако су за то испуњени услови, дати у својину или сусвојину другу стамбену зграду или стан, односно пословну просторију у истом мјесту, која, по структури, површини и локацији просторија, одговара условима становања, односно обављања дјелатности које је ранији власник имао прије експропријације. 

Ранијем власнику, који експроприсану непокретност користи у смислу става 1 овог члана, друга непокретност обезбиједиће се прије рушења експроприсаног објекта. 

Закупцу стана у експроприсаној стамбеној згради или стану као посебном дјелу зграде, корисник експропријације дужан је да, прије рушења зграде, обезбиједи коришћење другог одговарајућег стана, са правом закупа на неодређено вријеме. 

 

Разлика у цијени 

Члан 39 

У случају да се вриједности експроприсаног објекта и објекта који се даје на име накнаде у својину или сусвојину разликују, корисник експропријације, односно ранији власник дужан је да другој страни исплати разлику у цијени. 

Обавезу из става 1 овог члана ранији власник има само у случају када се сагласи да му се на име накнаде да у својину или сусвојину објекат веће вриједности од вриједности експроприсаног објекта. 

Начин, услови и рок исплате разлике из става 1 овог члана утврђују се споразумом странака, односно одлуком суда. 

 

Накнада за виноград или воћњак 

Члан 40 

Накнада за експроприсани виноград или воћњак који дају плодове одређује се тако што се одреди обештећење за земљиште према члану 36 овог члана, па се том износу дода тржишна вриједност неамортизованих инвестиција уложених у подизање и одржавање таквог винограда или воћњака и износ чистог приноса који би тај виноград дао, а обзиром на своју старост и плодност, за онолико година колико је потребно да се подигне и да ступи у пунородност нови виноград или воћњак. 

Накнада за експроприсани млад виноград или воћњак који не дају плодове одређује се тако што се одреди накнада за земљиште по одредбама члана 36 овог закона, па се томе дода вриједност инвестиција уложених за његово подизање и износ чистог приноса који би се остварио онолико година колико је тај виноград или воћњак стар до тренутка експропријације. 

По одредбама ст. 1 и 2 овог члана одређује се накнада за поједина стабла воћњака и чокота винове лозе који се налазе на експроприсаном земљишту. 

 

Накнада за расадник 

Члан 41 

Накнада за експроприсани расадник одређује се као за пољопривредно земљиште (члан 36) и овако одређена накнада увећава се за тржишну цијену садног материјала (саднице и остали материјал за репродукцију) који ранији власник није искористио до дана предаје непокретности кориснику експропријације. 

 

Накнада за шуму 

Члан 42 

Накнада за експроприсану зрелу или приближно зрелу шуму представља вриједност шумских сортимената и осталих шумских производа утврђена према тржишним цијенама на камионском путу или другом утовару, односно откупном мјесту умањења за трошкове производње. 

Накнада за експроприсану младу шуму одређује се према трошковима подизања такве шуме увећаним за фактор простора вриједности којим се постиже вриједност зреле шуме. 

Накнада одређена по одредбама ст. 1 и 2 овог члана увећава се за износ накнаде за земљиште утврђено по одредбама члана 36 овог закона. 

Под трошковима производње подразумијевају се трошкови сјече, израде и транспорта шумских сортимената из шуме до камионског пута или другог утоварног, односно откупног мјеста. 

Трошкови подизања младе шуме подигнуте вјештачким путем одређују се у висини трошкова пошумљавања, а трошкови подизања младе шуме настале природним путем у висини трошкова вјештачког пошумљавања сјеменом. 

 

Врста шуме 

Члан 43 

У смислу овог закона као приближно зрела за сјечу сматра се она једнодобна шума која има најмање двије трећине старости зреле шуме, а као млада једнодобна шума сматра се она шума која има до двије трећине старости зреле шуме за сјечу. 

Разнодобна шума (пребирна шума и групимично разнодобна шума) сматра се шумом зрелом за сјечу. 

 

Засади на грађевинском земљишту 

Члан 44 

Накнада за виноград, воћњак, расадник и шуму који се налазе на грађевинском земљишту одређује се по одредбама чл. 40 и 42 овог закона. 

 

Накнада за улагање 

Члан 45 

Ранији власник нема право на накнаду за улагање које је извршио послије дана када је писмено обавијештен о поднијетом предлогу за експропријацију, осим трошкова који су били неопходни за коришћење непокретности. 

Обавјештење о поднијетом предлогу за експропријацију ранијем власнику доставља орган надлежан за доношење рјешења о експропријацији. 

 

Члан 46 

У поступку утврђивања накнаде, у складу са одредбама овог закона, накнадом се може одредити већи износ од тржишне цијене, узимајући у обзир материјалне и друге личне и породичне прилике ранијег власника, ако су те околности од битног значаја за његову егзистенцију (увећан број чланова домаћинства и број чланова способних за привређивање, односно запослених, здравствено стање чланова домаћинства, мјесечни приходи домаћинства и сл.). 

 

Скидање усјева 

Члан 47 

Ранији власник има право да скине усјеве и убере плодове са експроприсаног земљишта. 

Орган надлежан за доношење рјешења о експропријацији може, у хитним случајевима, дозволити кориснику експропријације, на његов захтјев, да на експроприсаном земљишту почне да изводи радове прије доспјећа усјева или плодова за жетву или бербу. 

Ако ранији власник није био у могућности да скине усјев или убере плодове, усљед тога што је кориснику експропријације дозвољено да отпочне радове прије скидања усјева и убирања плодова, ранији власник има право на накнаду за усјеве или плодове према тржишној цијени по одбитку потребних трошкова које би имао од жетве или бербе. 

 

Накнада за установљење службености 

Члан 48 

У случају установљења службености, накнада се одређује у износу за који је, усљед установљења службености, смањена тржишна вриједност земљишта или зграда. 

Накнада из става 1 овог члана одређује се по поступку за одређивање накнаде прописаном овим законом. 

 

Накнада за установљење закупа и привременог заузећа 

Члан 49 

У случају установљења закупа и привременог заузећа земљишта, накнада се одређује у висини закупнине на тржишту која се остварује за најближе слично земљиште. 

Накнада се одређује у облику једнократног износа за вријеме трајања закупа и привременог заузећа у једнаким временским размацима почев од дана предаје земљишта у закуп и дана почетка привременог заузећа. 

 

Накнада за припремне радње 

Члан 50 

Накнада за припремне радње одређује се у висини и на начин како је то овим законом прописано за установљење закупа, с тим да се као основ рачунања обештећења узима вриједност трајања припремних радњи и вријеме за довођење у првобитну функцију или функцију будуће намјене. 

 

Накнада за штету 

Члан 51 

Накнада из чл. 49 и 50 овог закона не искључује право на накнаду штете по прописима о одговорности за штету. 

 

Споразум о накнади 

Члан 52 

Странке се могу споразумјети о облицима и висини накнаде, као и о предаји непокретности која се експроприше ван поступка прописаног овим законом све до правоснажности рјешења о експропријацији. 

У случају споразума обуставља се даљи поступак о експропријацији. 

 

Расправа о накнади 

Члан 53 

Послије правоснажности рјешења о експропријацији, надлежни орган управе послове дужан је да, без одлагања, закаже и одржи расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност. 

Корисник експропријације дужан је да органу из става 1 овог члана поднесе писмену понуду о висини накнаде у року који не може бити дужи од 15 дана од дана правоснажности рјешења о експропријацији. 

Орган из става 1 овог члана, без одлагања, доставља примјерак понуде ранијем власнику експроприсане непокретности, а од управних и других органа и организација прибавља обавјештење о чињеницама које могу бити од значаја за споразумно одређивање накнаде. 

 

Садржај споразума о накнади 

Члан 54 

Споразумом о накнади за експроприсану непокретност мора бити одређен нарочито: облик и висина накнаде, рок у коме је корисник експропријације дужан да испуни те своје обавезе, као и обавезе ранијег власника, уколико су споразумом уговорене. 

Споразум о накнади уноси се у записник који мора да садржи све податке неопходне за испуњење обавеза странака. 

 

Врсте споразума о накнади 

Члан 55 

У поступку пред надлежним органом управе или пред надлежним судом странке се могу споразумјети: о давању друге непокретности у својину или сусвојину умјесто експроприсане непокретности; о новчаном износу накнаде; о међусобним доплатама разлике у вриједности непокретности; о премјештају експроприсаних објеката на друго по прописима дозвољено мјесто; о изградњи прилаза, пролаза и приступних путева, као и другим законом дозвољеним чинидбама. 

 

Достава списа суду 

Члан 56 

Ако се споразум о накнади у цјелини не постигне у року од два мјесеца од дана правоснажности рјешења о експропријацији, надлежни орган управе доставиће правоснажно рјешење о експропријацији, са свим списима суду на чијем се подручју налази експроприсана непокретност, ради одређивања накнаде. 

Ако надлежан орган не поступи по одредби става 1 овог члана, ранији власник и корисник експропријације могу се непосредно обратити суду ради одређивања накнаде.

Терети и друга ограничења 

Члан 57 

Даном правоснажности рјешења о експропријацији престају на експроприсаној непокретности личне службености и сви стварни терети, осим стварних службености чије је вршење могуће након привођења намјени експроприсане непокретности. 

Хипотека установљена на експроприсаној непокретности преноси се на непокретност која се даје у својину на име накнаде или на неку другу личну имовину одговарајуће вриједности. 

Стварна права из става 1 овог члана бришу се у катастру непокретности по предлогу корисника експропријације. 

 

Упис својине 

Члан 58 

Упис својине и других права на непокретностима која су на име накнаде дата ранијем власнику врши се на основу правоснажних рјешења о експропријацији и извршених исправа о накнади. 

 

Члан 58а

Упис права својине и других права на експроприсаној непокретности врши се на основу правоснажног рјешења о експропријацији и доказа о исплаћеној накнади.

Захтјев за упис може поднијети свака странка.

 

Плаћање таксе 

Члан 59 

У поступку експропријације и одређивања накнаде за експроприсане непокретности сви поднесци и одлуке ослобођени су плаћања таксе. 

 

Евиденција о експропријацији 

Члан 60 

Надлежни орган управе води евиденцију о експропријацији непокретности за територију општине. 

Садржину и начин вођења евиденције о експропријацији непокретности прописује орган управе надлежан за упис права на непокретностима (у даљем тексту: надлежни орган управе). 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Претходни поступци 

Члан 61 

Поступак по предлогу за експропријацију који није правоснажно окончан до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама ранијег закона, осим у случајевима када су предмет експропријације пословни и стамбени објекти. 

Поступак одређивања накнаде за експроприсану непокретност у коме, до дана ступања на снагу овог закона, није закључен споразум о накнади, односно донијета правоснажна судска одлука окончаће се по одредбама овог закона. 

 

Престанак ранијег закона 

Члан 62 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о експропријацији ("Службени лист СРЦГ", бр. 20/81 и 10/90). 

 

Ступање на снагу 

Члан 63 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе". 

Trascina file per caricare