Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Закон о изградњи објеката

Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 55/2000 од 1.12.2000. године.

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Садржина закона

Члан 1

Овим законом уређује се изградња и реконструкција објеката, као и рушење објеката због дотрајалости или већих оштећења.

Одредбе овог закона не примењују се на објекте који се граде, односно радове који се изводе због пријетећих природних и других непогода и ванредних догађаја, како би се спријечило њихово дјеловање или осигурала заштита и санирале њихове штетне посљедице.

Одредбе овог закона примјењују се и на рударске, телекомуникационе и електроенергетске објекте, ако посебним законом није друкчије прописано.

 

Значење појединих израза

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овом закону имају сљедеће значење:

1) "изградња објекта" је скуп радњи који обухвата: претходна проучавања, израду техничке документације за изградњу објекта, контролу техничке документације, стручни надзор у току грађења објекта, претходне радове, припремне радове за грађење и грађење објекта;

2) "објекат" је просторна, функционална, конструктивна, архитектонска, естетска или биотехничка цјелина са свим инсталацијама, постројењима и опремом, односно саме инсталације, постројења и опрема која се уграђује у објекат или самостално изводи (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, унутрашња и спољна мрежа и инсталације, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и др.);

3) "помоћни објекат" је објекат који служи коришћењу стамбеног и другог објекта, а гради се на истој урбанистичкој парцели (бараке, гараже, оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл.);

4) "инвеститор" је лице за чије потребе се гради објекат, односно које финансира изградњу објекта и на чије име се издаје грађевинска дозвола;

5) "грађење објекта" је извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња инсталација, постројења и опреме;

6) "реконструкција" је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши надоградња, доградња, санација, замјена инсталација, уређаја, постројења и опреме; утиче на стабилност и сигурност објекта; мијењају битни конструктивни елементи; мијења технолошки процес; мијења спољни изглед који је одређен условима за уређење простора, утиче на безбједност сусједних објеката, саобраћаја и животне средине; мијења режим вода; мијењају услови заштите природног и непокретног културног добра, добра које ужива претходну заштиту и заштиту његове заштићене околине, осим конзерваторско-рестаураторских радова; изграђује нови простор уз или на постојећи објекат и са њим чини функционалну или техничку цјелину или којима се мијења намјена објекта (претварање) и сл;

7) "адаптација" је извођење радова на одржавању објекта и радова који нијесу од утицаја на стабилност објекта, односно појединих његових дјелова и не сматрају се грађењем објекта;

8) "рушење објекта" је извођење радова на рушењу или демонтажи грађевинског објекта или дијела објекта;

9) "грађевински производи" су грађевински материјали и из њих израђени грађевински елементи, као и други производи или полупроизводи који су намијењени за трајњу уградњу у објекте;

10) "претходна проучавања" обухватају припрему и анализу свих техничких и осталих подлога које су потребне за израду техничке документације и организацију грађења објекта и извршавање претходних и припремних радова;

11) "претходни радови" су радови на уклањању постојећих објеката, измјештању саобраћајница и инсталација, скретању водотокова и друго, које је потребно урадити да би се грађење објекта и извршење припремних радова могло несметано одвијати;

12) "припремни радови" су радови који претходе грађењу објекта и односе се нарочито на: грађење и постављање објекта, инсталација, постројења и опреме привременог карактера за потребе извођења радова; обезбјеђење простора за допрему и смјештај грађевинског материјала и други радови којима се обезбјеђује сигурност сусједних објеката и обезбјеђење несметаног одвијања саобраћаја и коришћења околног простора;

13) "техничка документација" је скуп писане, нумеричке и графичке документације којим се разрађује концепција, услови и начин изградње објеката;

14) "генерални пројекат" или "идејно рјешење" је пројекат којим је утврђује генерална концепција, техничко-технолошке и економске карактеристике и оправданост за изградњу објекта;

15) "идејни пројекат" је пројекат којим се одређују: положај, капацитет, архитектонске, техничке, технолошке и функционалне карактеристике објекта, организациони елементи изградње објекта, елементи одржавања објекта, оријентациона вриједност објекта и оправданост за изградњу објекта;

16) "главни пројекат" је пројекат којим се утврђују архитектонско-грађевинске, техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона рјешења за изградњу објекта, вриједност објекта и услови одржавања објекта;

17) "извођачки пројекат" је пројекат који садржи разраду свих неопходних детаља за грађење објекта према главном пројекту;

18) "пројекат изведеног објекта" је пројекат који приказује изведено стање објекта за потребе експлоатације и одржавања објекта;

19) "техничка контрола техничке документације" је провјера усклађености техничке документације са законима и другим прописима, стандардима, техничким нормативима, правилима струке и нормама квалитета који се обавезно примјењују при грађењу одређене врсте објекта.

 

II ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОБЈЕКТИ

 

Стабилност и трајност објеката

Члан 3

Објекат мора бити стабилан у цјелини, као и у сваком његовом дијелу и елементу.

Грађењем и коришћењем објекта не смије се угрозити стабилност сусједних објеката, тла на сусједним земљиштима, као ни саобраћајне површине, водотоци, инсталације, животна средина и сл.

Објекат се гради тако да његова трајност и употребљивост одговара намјени.

 

Заштита од земљотреса

Члан 4

Изградња и коришћење објеката морају бити у свему у складу са важећим прописима и принципима за асеизмичко пројектовање и грађење, у циљу свођења сеизмичког ризика на прихватљиви ниво.

 

Заштита од елементарних и других непогода

Члан 5

При пројектовању, грађењу и коришћењу објеката морају се, у складу са техничким и осталим прописима, осигурати мјере за заштиту од клизања терена, поплава, удара грома, индуковане сеизмичности од вјештачких језера и других непогода.

 

Заштита од пожара и експлозија

Члан 6

Објекти морају бити пројектовани, грађени и коришћени тако да се спријечи настајање и ширење пожара и експлозија, а у случају пожара и експлозија да испуњавају услове за њихово ефикасно гашење и спашавање људи и материјалних добара.

 

Заштита од корозије и сличних дејстава

Члан 7

Објекат мора бити пројектован, изграђен и коришћен тако да се омогући заштита од дјеловања површинских и подземних вода, влаге, агресивног тла, воде и ваздуха, штетних хемикалија, паре, температурних промјена, као и других неповољних дејстава.

 

Топлотна заштита, заштита од буке и вибрације

Члан 8

Објекат се мора градити тако да се у односу на климатске услове, локацију објекта и његову намјену смањи губитак топлоте на најмању мјеру, односно спријечи загријавање просторија усљед спољњег утицаја.

Објекат мора бити заштићен од унутрашње и спољне буке, а околина објекта од буке која настаје у објекту усљед технолошког процеса или из других разлога.

Објекат се мора градити тако да смањује вибрацију и буку од уграђених постројења у објекту са сврхом спрјечавања њиховог преноса.

 

Заштита јавних интереса

Члан 9

Пројектовање, грађење и коришћење грађевинских објеката мора се обављати у складу са прописима из области планирања и уређења простора, саобраћаја и телекомуникација, енергетике, заштите вода, заштите здравља, заштите на раду, заштите споменика културе, заштите природе, заштите шума, пољопривредног земљишта, одбране и др.

Градилиште, односно објекат на коме се изводе радови или објекат који је изграђен без грађевинске дозволе не може бити прикључен (привремено или стално) на техничку инфраструктуру (електроенергетску, водоводну, канализациону и др.).

 

Карактеристике грађевинских производа

Члан 10

Грађевински производи морају код уобичајеног одржавања, у економски прихватљивом временском периоду, подносити без већих штета све утицаје нормалне употребе и утицаје околине, тако да објекат у који су уграђени све вријеме своје употребе испуњава све захтјеве у погледу стабилности, заштите од пожара и експлозија, хигијенске и здравствене заштите, очувања околине, сигурности употребе објекта, заштите од буке, уштеде енергије и др.

У техничким прописима за појединачне врсте објеката одређују се техничке карактеристике грађевинских производа како би објекти испуњавали услове из овог закона.

 

Услови за приступ инвалидних лица

Члан 11

Нови објекти у јавној употреби, који се граде на основу одредби овог закона, морају обезбјеђивати инвалидним лицима адекватан приступ и употребу.

Код нових стамбених зграда са више од десет станова, захтјев из става 1 овог члана морају испуњавати заједничке просторије и најмање једна десетина свих станова.

 

III ПРЕТХОДНА ПРОУЧАВАЊА

 

Претходна проучавања и студија оправданости

Члан 12

Прије почетка израде техничке документације за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство и објеката примарне комуналне и саобраћајне инфраструктуре у насељеним мјестима, обављају се претходна проучавања на основу чијих резултата се израђује техничка и друга документација за изградњу ових објеката.

Претходна проучавања, у зависности од врсте и карактеристика објекта, обухватају: истраживања и израду анализа и пројеката и других стручних материјала, прибављање података којима се анализирају и разрађују технички, економски, технолошки, енергетски, урбанистички, геолошки, геотехнички, сеизмички, геодетски, метеоролошки, хидролошки, водопривредни и саобраћајни услови, услови заштите од пожара и експлозија, заштите животне средине и други услови од утицаја на изградњу и коришћење одређеног објекта.

На основу резултата претходних проучавања израђује се претходна студија оправданости.

Претходна студија оправданости садржи и генерални пројекат или идејно рјешење.

 

Израда студије оправданости

Члан 13

За изградњу објеката из члана 12 став 1 овог закона, објеката за које је прописана израда процјене утицаја захвата на животну средину, објеката који се налазе у заштићеној околини непокретног културног добра од изузетног и великог значаја и за објекте који ће се градити у етапама ради се студија оправданости.

Студија оправданости садржи идејни пројекат.

 

Стручна оспособљеност предузећа

Члан 14

Претходна проучавања за изградњу објеката, израду претходне студије оправданости, студије оправданости и техничке документације која се израђује на основу резултата претходних проучавања може обављати предузеће, односно друго правно лице (у даљем тексту: предузеће) које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова који се изводе у оквиру претходних проучавања, односно за послове консалтинга и инжињеринга у тој области и које испуњава услове у погледу стручног кадра и друге услове утврђене за предузеће које израђује техничку документацију, односно обавља послове грађења те врсте објеката.

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

1. Израда техничке документације

 

Врсте пројеката

Члан 15

Техничка документација за изградњу и реконструкцију објекта изграђује се на основу урбанистичко-техничких услова, рјешења о локацији и пројектног задатка као генерални пројекат или идејно рјешење, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног објекта.

Генерални пројекат или идејно рјешење и идејни пројекат израђују се за потребе утврђивања концепције, изводљивости и процјене трошкова изградње објекта.

Главни пројекат израђује се за потребе изградње објекта и прибављања грађевинске дозволе.

Извођачки пројекат израђује се за потребе грађења, а представља главни пројекат допуњен са свим детаљима за извођење.

Пројекат изведеног објекта израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта.

 

Садржај техничке документације

Члан 16

Техничку документацију чине нарочито сљедећи дјелови:

1) пројекти технологије;

2) пројекти архитектуре;

3) пројекти грађевинских конструкција и други грађевински пројекти;

4) пројекти електро инсталација;

5) пројекти машинских постројења, уређаја и инсталација;

6) елаборат о процјени утицаја захвата на животну средину;

7) остали пројекти и елаборати.

 

Генерални пројекат

Члан 17

Генерални пројекат или идејно рјешење садржи нарочито податке о: макролокацији објекта; техничко-технолошкој концепцији објекта; начину обезбјеђења инфраструктуре; могућим варијантама просторних и архитектонских рјешења са становишта уклапања у простор; природним условима; процјени утицаја захвата на животну средину; заштити од пожара и експлозија, заштити природних и непокретних културних добара; функционалности и рационалности рјешења.

 

Идејни пројекат

Члан 18

Идејни пројекат садржи нарочито податке о: микролокацији објекта са инсталацијама и опремом; техничко-технолошким и експлоатационим карактеристикама објекта; прелиминарном прорачуну стабилности и сигурности објекта; техничко-технолошким и организационим елементима изградње објекта; мјерама за спречавање или смањење негативних утицаја захвата на животну средину и заштиту од пожара и експлозија; идејном рјешењу инфраструктуре; упоредној анализи варијантних архитектонских, конструктивних и грађевинских рјешења са становишта својства локације и тла, функционалности, стабилности, процјени утицаја захвата на животну средину, природним и непокретним културним добрима, рационалности изградње и експлоатације, висини трошкова изградње, транспорта, одржавања, обезбјеђења енергије и других трошкова.

 

Главни пројекат

Члан 19

Главни пројекат садржи нарочито:

1) допунске истражне радове;

2) разраду техничко-технолошких и експлоатационих карактеристика објекта са опремом и инсталацијама;

3) архитектонска, односно грађевинска рјешења, прорачун стабилности и сигурности објекта и прорачуне из области грађевинске физике;

4) техничко-технолошка и организациона рјешења за изградњу објекта;

5) разраду прикључака објекта на одговарајућу саобраћајну и другу инфраструктуру и уређење слободних површина;

6) техничка рјешења за заштиту објекта и сусједних објеката од пожара и експлозија и друга техничка рјешења заштите;

7) разраду мјера за спречавање или смањење негативних утицаја захвата на животну средину;

8) трошкове изградње и одржавања објекта;

9) геодетско-техничку документацију за грађење и осматрање објекта.

Главни пројекат за надоградњу објекта, поред документације из става 1 овог члана, садржи и анализу услова надоградње којом се потврђује да:

- надоградња до предвиђене висине неће угрожавати објекат, као и сусједне објекте;

- надоградња неће погоршати употребљивост појединих дјелова објекта за сврхе којима служе и друге услове коришћења објекта;

- објекат по довршеној надоградњи као цјелина задовољава захтјеве стабилности, сигурности и савремене услове коришћења.

Главни пројекат за извођење радова на претварању заједничких дјелова објекта у стамбени, односно пословни простор, поред документације из става 1 овог члана, садржи и сљедеће податке:

- да је претварање могуће по прописаним техничким условима за изградњу станова;

- да претварање неће утицати на стабилност објекта и сусједних објеката;

- да претварање неће погоршати употребљивост појединих дјелова објекта и услова његовог коришћења.

 

Извођачки пројекат

Члан 20

Извођачким пројектом разрађују се детаљи за извођење радова обухваћених главним пројектом.

 

Пројекат изведеног објекта

Члан 21

Пројекат изведеног објекта израђује се за све објекте за које се по одредбама овог закона прибавља грађевинска дозвола.

Пројекат изведеног објекта је главни пројекат са измјенама насталим у току грађења објекта.

У случају да у току грађења објекта није одступљено од главног пројекта, инвеститор и извођач радова на главном пројекту констатују да је изведено стање идентично пројектованом стању.

 

Предузеће за израду техничке документације

Члан 22

Техничку документацију може да израђује предузеће, односно друго правно лице, које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које има најмање једно запослено лице за сваки дио техничке документације. Запослена лица морају имати високу школску спрему одговарајуће струке и овлашћење за пројектовање.

Техничку документацију за објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство може да израђује предузеће, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката, које има најмање по два запослена лица за сваки дио техничке документације. Запослена лица морају имати високу стручну спрему одговарајуће струке и овлашћење за пројектовање.

Предузеће, односно друго правно лице из ст. 1 и 2 овог члана може израђивати и дјелове техничке документације за које нема запослено лице, односно запослена лица, под условом да има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи са предузећем које има запослено лице, односно запослена лица, за израду тих дјелова техничке документације, односно са лицем или лицима која имају овлашћење за пројектовање.

Испуњеност услова из овог члана утврђује Инжињерска комора лиценцом.

 

Посебне одредбе за израду техничке документације

Члан 23

Техничку документацију не може да израђује предузеће, односно друго правно лице које је законом или другим прописом овлашћено да утврди неки од услова садржаних у рјешењу о локацији и урбанистичко-техничким условима за изградњу објекта за који се техничка документација израђује.

Техничку документацију за изградњу породичне стамбене зграде са највише двије надземне етаже укупне површине до 250 m 2

и помоћних објеката може да израђује лице које има најмање вишу стручну спрему архитектонске или грађевинске струке.

 

Лица која не могу учествовати у изради техничке документације

Члан 24

У изради техничке документације не може да учествује лице које је запослено у надлежном органу који је овлашћен да утврди неки од услова садржаних у акту о урбанистичко-техничким условима на основу кога се техничка документација израђује, као ни лице које је учествовало у изради просторног или урбанистичког плана у року од пет година од дана доношења плана, осим у случајевима утврђеним овим законом.

У изради техничке документације не може да учествује лице које врши надзор под примјеном одредаба овог закона.

 

Водећи и одговорни пројектант

Члан 25

Техничку документацију, као и њене саставне дјелове, односно пројекте израђују и потписују лица која су као водећи и одговорни пројектанти руководила њиховом израдом.

Водећи пројектант је лице које руководи израдом техничке документације у цјелини.

Одговорни пројектант је лице које руководи израдом појединих дјелова техничке документације.

Водећи пројектант, у смислу става 2 овог члана, односно одговорни пројектант, у смислу става 3 овог члана, за објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство може бити лице које има овлашћење за пројектовање.

Водећи пројектант, у смислу става 2 овог члана, односно одговорни пројектант, у смислу става 3 овог члана, за објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе може бити лице које има високу школску спрему одговарајуће струке и најмање три године радног искуства на пројектовању.

 

2. Контрола техничке документације

 

Стручна контрола генералног и идејног пројекта

Члан 26

Генерални пројекат или идејно рјешење и идејни пројекат подлијежу стручној контроли предузећа, другог правног лица или комисије коју образује инвеститор (у даљем тексту: ревизиона комисија).

Стручна контрола генералног пројекта или идејног решења и идејног пројекта, у смислу става 1 овог члана, обухвата и контролу претходне студије оправданости и студије оправданости.

Стручном контролом се провјерава концепција објекта са становишта погодности локације у односу на врсту и намјену објекта, услова грађења објекта у погледу примјене мјера заштите животне средине, заштите од пожара и експлозија, сеизмолошких, геолошких, саобраћајних и других услова, обезбјеђења енергетских услова у односу на врсту планираних енергената, техничко-технолошких карактеристика објекта, техничко-технолошких и организационих рјешења за изградњу објекта, као и савремености техничких рјешења и усклађености са развојним програмима у тој области и других прописаних услова изградње објекта.

Стручну контролу генералног и идејног пројекта не може да врши предузеће или друго правно лице које је израдило тај пројекат, ни предузеће које је инвеститор.

Ревизиона комисија доставља инвеститору извјештај са предлогом мјера.

Трошкове стручне контроле сноси инвеститор.

 

Техничка контрола главног пројекта

Члан 27

Главни пројекат подлијеже техничкој контроли.

Вршиоца техничке контроле главног пројекта за објекте из члана 32 овог закона именује министар надлежан за грађевинарство, а за остале објекте инвеститор.

Техничку контролу главног пројекта може да врши предузеће које испуњава услове из члана 22 овог закона или комисија.

Техничку контролу главног пројекта не може да врши предузеће које је израдило тај пројекат, ни предузеће које је инвеститор.

Техничка контрола главног пројекта обухвата: провјеру усклађености пројекта са урбанистичко-техничким условима, са резултатима претходних проучавања, оцјену намјенских подлога за темељење објекта, провјеру исправности и тачности техничко-технолошких рјешења објекта и архитектонска рјешења изградње објекта, стабилности и безбједности, рационалности пројектованих материјала, провјеру усклађености свих фаза пројекта са предвиђеним мјерама заштите од пожара и експлозија, утицаја захвата на животну средину и сусједне објекте, усклађености са законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих дјелова техничке документације.

У случају да послије техничке контроле главног пројекта, а прије подношења захтјева за издавање грађевинске дозволе дође до промјене техничких прописа, стандарда и норми квалитета, главни пројекат се мора усагласити са тим промјенама и подлијеже поновној техничкој контроли.

Техничком контролом главног пројекта провјерава се да ли је поступљено по налогу ревизионе комисије.

Трошкове техничке контроле главног пројекта сноси инвеститор.

 

Техничка контрола извођачког пројекта

Члан 28

Техничку контролу извођачког пројекта врши инвеститор.

Техничком контролом се утврђује да ли је извођачки пројекат урађен у складу са главним пројектом, на основу којег је добијена грађевинска дозвола.

 

Ограничење у вршењу техничке контроле

Члан 29

У вршењу техничке контроле може да учествује лице које испуњава услове прописане овим законом за израду те врсте техничке документације.

У вршењу техничке контроле не може да учествује: лице које је запослено у предузећу, односно другом правном лицу које је израдило техничку документацију или је учествовало у њеној изради; лице које је запослено код инвеститора и лице које врши послове инспекцијског надзора.

 

Техничка контрола документације израђене по прописима других земаља

Члан 30

Техничка документација израђена по прописима других земаља подлијеже техничкој контроли којом се провјерава усклађеност те документације са овим законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који се примјењују у нашој земљи.

 

Извјештај о техничкој контроли

Члан 31

О извршеној техничкој контроли главног пројекта сачињава се извјештај, а исправност главног пројекта се потврђује на сваком пројекту и доставља надлежном органу.

 

V ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

 

1. Надлежност за издавање грађевинске дозволе

 

Члан 32

Грађењу објекта може да се приступи када се прибави грађевинска дозвола.

Престоница, главни град и јединице локалне самоуправе издају грађевинску дозволу за изградњу објеката, осим за објекте од значаја за Републику.

Објекти од значаја за Републику, за које дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство, су:

1) објекти базне и хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекти за производњу целулозе и папира, објекти за прераду коже и крзна, објекти у којима се производе и складиште опасне материје и слични објекти и постројења која би својим радом могла угрожавати животну средину;

2) станице и постројења за ускладиштење и претакање горива моторних возила;

3) жељезничке пруге јавног саобраћаја;

4) постројења на течни и нафтни гас;

5) ауто-путеви, магистрални и регионални путеви, тунели дужине преко 50 метара;

6) луке капацитета пријема и отпреме робе преко 500.000 t ;

7) аеродроми;

8) хидроелектране и термоелектране снаге 10 MW и више;

9) високе бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање;

10) далеководи и трафостанице напона 110 kV и више и расклопна постројења од 110 kV и више;

11) магистрални плиноводи и нафтоводи;

12) међурегионални и регионални објекти водоснабдијевања;

13) уређаји за пречишћавање отпадних вода за градска насеља;

14) међурегионални и регионални канализациони системи;

15) транзитне и главне телефонско-телеграфске централе и у њима припадајућа постројења и везе између тих централа;

16) објекти од посебног интереса за одбрану земље;

17) радио дифузне станице и радио релејни системи;

18) објекти у којима се сакупља већи број лица (позоришне, биоскопске, фискултурне, изложбене и сличне дворане), вјерски објекти, факултети институти и школе, болнице, стадиони, вишеетажне робне и сличне куће, хотели, пословне и стамбене зграде преко 1000 m2 и са више од четири надземне етаже;

19) примарне инфраструктурне мреже градова;

20) силоси запремине 500 m3 и више;

21) мостови распона 15 m и више;

22) хале распона 15 m и више, конструкције система љуске, преднапрегнуте и спрегнуте конструкције и куполе;

23) санитарне депоније отпадака и постројења за третман чврстог и опасног отпада;

24) индустријске кланице, кафилерије и слични објекти;

25) системи и објекти који се граде на територији двије или више јединица локалне самоуправе.

 

2. Издавање грађевинске дозволе

 

Дозвола за објекат и припремне радове

Члан 33

Грађевинска дозвола издаје се за цио објекат, односно за дио објекта ако тај дио представља техничку и функционалну цјелину.

Припремни и претходни радови изводе се на основу грађевинске дозволе из става 1 овог члана.

Припремни и претходни радови већег обима, чије извођење траје дуже вријеме, могу се изводити и на основу посебне грађевинске дозволе.

За издавање посебне грађевинске дозволе потребно је прибавити:

1) идејни пројекат;

2) правноснажно рјешење о локацији;

3) ситуацију објекта приказану на катастарском плану;

4) податке о динамици и року изградње објекта;

5) начелну сагласност за грађење цијелог објекта од органа надлежног за издавање грађевинске дозволе.

 

Документација за издавање грађевинске дозволе

Члан 34

Грађевинска дозвола издаје се рјешењем, на основу сљедеће документације;

1) правноснажног рјешења о локацији;

2) главног пројекта на који је дата урбанистичка сагласност;

3) извјештаја комисије за техничку контролу да је главни пројекат урађен у складу са овим законом, техничким и другим прописима;

4) доказа о праву својине, односно другом праву на грађевинском земљишту ради изградње или доказа о праву својине, односно другом праву на објекту ради реконструкције објекта;

5) доказа о уређивању међусобних односа са надлежним органом у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

6) сагласности, мишљења и других доказа утврђених посебним прописима.

За изградњу објекта у слободној зони, као доказ о праву на земљиште служи уговор о коришћењу земљишта, који закључује инвеститор са корисником зоне.

У случају издавања грађевинске дозволе за надоградњу зграда, односно претварање заједничких просторија у станове и пословни простор, као и претварање станова у пословни простор, поред документације из става 1 овог члана, прилаже се уговор закључен по посебним прописима.

У случају издавања грађевинске дозволе за реконструкцију објекта, уколико се реконструкцијом не мијења намјена и величина објекта, уз документацију из става 1 овог члана не прилаже се рјешење о локацији.

Документацију из става 1 тач. 1, 2 и 3 овог члана обезбјеђује орган надлежан за издавање грађевинске дозволе по службеној дужности. Осталу документацију доставља инвеститор уз захтјев за издавање грађевинске дозволе.

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје грађевинску дозволу у року од 15 дана од подношења захтјева са документацијом из овог члана.

Орган који је издао грађевинску дозволу, један примјерак грађевинске дозволе доставља инспекцији која врши надзор над изградњом објекта.

 

Рок важења грађевинске дозволе

Члан 35

Грађевинска дозвола престаје да важи ако грађење објекта не отпочне у року одређеном у грађевинској дозволи.

Рок из става 1 овог члана не може бити краћи од шест мјесеци ни дужи од једне године.

 

Рок за завршетак радова

Члан 36

У грађевинској дозволи за надоградњу објекта утврђује се рок у коме се радови на надоградњи морају завршити, а који не може бити дужи од једне године од дана правноснажности рјешења којим је одобрена надоградња.

У грађевинској дозволи за претварање заједничких дјелова објекта у стамбени, односно пословни простор утврђује се рок у коме се радови на претварању морају завршити, а који не може бити дужи од шест мјесеци од дана правноснажности рјешења којим је одобрено претварање.

Ако се надоградња, односно претварање из ст. 1 и 2 овог члана не заврши у утврђеном року, надлежни орган може, на захтјев инвеститора, продужити тај рок.

Допунска грађевинска дозвола

Члан 37

Ако се у току грађења објекта, због промијењених околности које се нијесу могле предвидјети, мора одступити од техничке документације на основу које је издата грађевинска дозвола, инвеститор прибавља допунску грађевинску дозволу по измијењеном пројекту.

Одступањем од техничке документације, у смислу става 1 овог члана, сматра се свако одступање од намјене, техничко-технолошке концепције, положаја, димензија и облика објекта утврђених у техничкој документацији.

 

Радови који се не сматрају грађењем

Члан 38

Ако се на постојећем објекту изводе радови који се не сматрају грађењем, односно реконструкцијом, у смислу овог закона, инвеститор о том радовима подноси пријаву надлежном инспекцијском органу, најкасније осам дана прије отпочињања радова.

Уз пријаву из става 1 овог члана инвеститор подноси опис радова.

 

Чување техничке документације

Члан 39

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе трајно чува један оригинални примјерак техничке документације на основу које је издата грађевинска дозвола, као и један оригинални примјерак пројекта изведеног објекта.

Инвеститор трајно чува један комплетиран примјерак техничке документације из члана 16 овог закона.

 

VI ГРАЂЕЊЕ

 

1. Извођење радова

 

Ко може да врши извођење радова

Члан 40

Грађење објекта, односно извођење радова може да врши предузеће, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за изградњу тих објеката, односно извођење појединих радова на објекту и које има најмање једно запослено лице са високом школском спремом одговарајуће струке са овлашћењем за руковођење грађењем (у даљем тексту: извођач радова).

Грађење објекта за који грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство може да врши предузеће које је уписано у одговарајући регистар за изградњу тих објеката, односно извођење појединих радова на објекту и које има најмање три запослена лица са високом школском спремом одговарајуће струке са овлашћењем за руковођење грађењем те врсте објеката, да предузеће или запослена лица имају одговарајуће стручне резултате у изградњи те врсте објеката и одговарајућу техничко-технолошку опремљеност за извођење те врсте радова.

Испуњеност услова из ст. 1 и 2 овог члана утврђује Инжињерска комора лиценцом.

Одредбе ст. 1 и 2 овог члана не примењују се у случају када породични стамбени објекат са највише двије надземне етаже укупне површине до 250 m 2

, за своје потребе и потребе чланова свог породичног домаћинства, гради непосредно инвеститор који има најмање средњу стручну спрему грађевинске или архитектонске струке, као и приликом изградње и извођења радова из члана 23 став 2 и члана 45 овог закона.

 

Ко може руководити грађењем

Члан 41

Извођач радова одређује лице које руководи грађењем.

Грађењем објекта за који грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства може руководити лице које има овлашћење за руковођење грађењем.

Грађењем осталих објеката може руководити лице које има високу школску спрему одговарајуће струке, односно смјера, најмање три године радног искуства на пословима грађења или лице са вишом стручном спремом и пет година радног искуства на пословима грађења.

Извођењем појединих грађевинско - занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објекта и уређењу терена може руководити и лице са вишом и средњом стручном спремом одговарајуће струке, са најмање три године радног искуства на пословима грађења.

Грађењем објекта из члана 23 став 2 овог закона може да руководи лице које има најмање средњу стручну спрему грађевинске или архитектонске струке.

 

Обавеза инвеститора

Члан 42

Инвеститор, прије почетка грађења, обезбјеђује обиљежавање урбанистичке парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова.

 

Обавезе извођача радова

Члан 43

Извођач радова дужан је да:

1) изводи радове према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;

2) организује градилиште на начин којим ће се обезбиједити приступ локацији, обезбјеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све вријеме трајања грађења;

3) обезбјеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (сусједних објеката и саобраћајница);

4) обезбјеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме издат од стране овлашћене организације;

5) води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције;

6) обезбјеђује мјерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

7) обезбјеђује објекте и околину у случају прекида радова.

Извођач радова, односно инвеститор обавјештава надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се гради објекат о почетку извођења радова, најмање осам дана прије почетка извођења радова, као и о завршетку израде темеља. За објекте од значаја за Републику из члана 32 овог закона, извођач је дужан да обавијести и министарство надлежно за грађевинарство.

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема обавјештења из става 2 овог члана, извршиће контролу усаглашености изграђених темеља са главним пројектом и о томе издати писмену потврду.

Ако извођач примијети недостатке у пројектној документацији по којој гради објекат, мора одмах упозорити инвеститора и предузеће, односно друго правно лице које је израдило пројектну документацију. Ако инвеститор и предузеће, односно друго правно лице које је израдило пројектну документацију без одлагања не отклоне недостатке на које су били упозорени извођач мора обавијестити о томе орган који је издао грађевинску дозволу, као и надлежни инспекцијски орган, када се ради о недостацима који су у супротности са важећим прописима.

Ако недостаци угрожавају живот и здравље људи, сигурност објекта, околину, саобраћај или сусједне објекте, извођач мора одмах обуставити извођење радова и отклонити недостатке.

Извођач је такође дужан да писмено обавијести надлежни орган у случају наиласка на археолошка налазишта, фосиле, активна клизишта, подземне воде и сл.

 

2. Стручни надзор

 

Обезбјеђење стручног надзора

Члан 44

Инвеститор врши сам или обезбјеђује преко стручне институције стручни надзор у току пројектовања и грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.

Стручни надзор обухвата контролу да ли се:

- пројектовање врши у складу са урбанистичко-техничким условима, пројектним задатком, техничким и осталим прописима, условима надлежних органа, стандардима и прописима квалитета;

- грађење врши према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола, контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда и техничких норматива; провјеру да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбјеђења детаља технолошких и организационих рјешења за извођење радова и рјешавање других питања која се појаве у току пројектовања и извођења радова.

Стручна институција за надзор треба да испуњава услове за пројектовање или грађење.

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане овим законом за пројектовање или руковођење грађењем те врсте објеката.

 

3. Грађење помоћних и мањих монтажних објеката

 

Члан 45

Изградњу и постављање помоћних и мањих монтажних објеката привременог карактера који се постављају на јавним површинама у насељеним мјестима (киосци за продају различитих врста роба и пружање услуга, постављање љетњих башти, покретних тезги и сл.) уређује јединица локалне самоуправе својим актом.

 

VII УСТУПАЊЕ РАДОВА

 

Члан 46

Израда техничке документације и грађење објекта уступају се путем јавног надметања, прикупљањем понуда или непосредном погодбом.

Услове, начин и поступак уступања израде техничке документације и грађења објекта, односно извођења радова јавним надметањем, прикупљањем понуда и непосредном погодбом прописује посебним правилником министарство надлежно за грађевинарство.

 

VIII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ГРАЂЕЊЕМ

 

Стицање овлашћења

Члан 47

Овлашћење за пројектовање може добити лице које има високу стручну спрему одговарајуће техничке струке, положени стручни испит за израду појединих дјелова техничке документације, да има најмање три године радног искуства на пројектовању и да је члан Инжињерске коморе.

Овлашћење за руковођење грађењем може добити лице које има високу стручну спрему одговарајуће струке, положен стручни испит, најмање три године радног искуства на пословима грађења објеката и да је члан Инжињерске коморе.

Испуњеност услова из става 1 овог члана утврђује се овлашћењем за пројектовање које издаје Инжињерска комора, након уписа у регистар овлашћених пројектаната.

Испуњеност услова из става 2 овог члана утврђује се овлашћењем за руковођење грађењем које издаје Инжињерска комора, након уписа у регистар овлашћених руководилаца грађењем.

Стручни испит полаже се по програму пред комисијом коју именује Инжињерска комора.

Изузетно од одредаба става 5 овог члана лица која имају научни степен магистра и доктора техничких наука ослобођена су од полагања стручног испита.

 

IX УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 

1. Технички преглед објекта

 

Вријеме вршења и садржина техничког прегледа

Члан 48

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед објекта врши се на захтјев инвеститора, по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом, односно по завршетку изградње дијела објекта за који се може издати употребна дозвола, у складу са овим законом.

Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова на захтјев инвеститора, у случају ако се по завршетку изградње објекта не би могла извршити контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола, као и са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

 

Ко врши технички преглед

Члан 49

Технички преглед објеката од значаја за Републику из члана 32 овог закона врши комисија коју образује министарство надлежно за грађевинарство или предузеће, односно друго правно лице коме се повјери вршење тих послова, а које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова пројектовања, грађења или надзора.

Комисија, односно друго правно лице из става 1 овог члана о свом налазу сачињава извјештај.

Технички преглед објекта за који је грађевинску дозволу издао надлежни орган јединице локалне самоуправе врши комисија коју образује та управа или предузеће, односно друго правно лице из става 1 овог члана.

У вршењу техничког прегледа може да учествује лице које испуњава услове прописане овим законом за овлашћеног пројектанта, односно руководиоца грађењем те врсте објекта.

У вршењу техничког прегледа не могу да учествују лица која су запослена у предузећу које је израдило техничку документацију или је било извођач радова, лица запослена код инвеститора, лица која су вршила стручни надзор, као и лица која врше послове инспекцијског надзора.

Надлежни инспектори могу присуствовати техничком прегледу објекта и могу у записник комисије унијети своја мишљења и предлоге у погледу техничке исправности објекта.

Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.

 

2. Пробни рад

 

Пуштање објекта у пробни рад

Члан 50

Ако се, ради утврђивања подобности објекта за употребу, морају вршити пробна оптерећења или претходна испитивања и провјера инсталација, уређаја, постројења, стабилности или безбједности објекта, уређаја и постројења за заштиту животне средине или друга испитивања, али ако је то предвиђено техничком документацијом, комисија за технички преглед предложиће надлежном органу да одобри пуштање објекта у пробни рад, под условом да утврди да су за то испуњени услови.

Актом о одобравању пуштања објекта у пробни рад утврђује се вријеме трајања пробног рада које не може бити дуже од једне године, као и обавеза надлежних инспектора да прате резултате пробног рада и да по истеку пробног рада надлежном органу доставе податке о његовим резултатима.

Комисија за технички преглед у току пробног рада објекта провјерава испуњеност услова за издавање употребне дозволе и по истеку рока пробног рада свој извјештај доставља органу надлежном за издавање употребне дозволе.

3. Издавање употребне дозволе

 

Надлежност и поступак

Члан 51

Објекат се може користити по претходно прибављеној употребној дозволи.

Употребну дозволу издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Употребна дозвола се издаје рјешењем.

Уз захтјев за издавање употребне дозволе, инвеститор подноси пројекат изведеног објекта и другу документацију прописану законом.

Употребна дозвола издаје се за цио објекат или за дио објекта, који представља техничко-технолошку цјелину и може се као такав самостално користити.

 

Кад се издаје употребна дозвола

Члан 52

Употребна дозвола издаје се кад се утврди да је објекат, односно дио објекта подобан за употребу.

Објекат је подобан за употребу: ако је изграђен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола; ако је обезбијеђен доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме издат од стране овлашћене организације; ако је извршено геодетско снимање објекта и ако су испуњени други прописани услови.

Употребна дозвола садржи и гарантни рок за објекат и поједине врсте радова, утврђен посебним прописом, односно уговором између инвеститора и извођача.

Рјешење којим се одобрава употреба објекта садржи, поред елемената предвиђених законом, обавезу инвеститора, односно корисника објекта да у одређеном року, у зависности од карактеристика објекта и тла, врши одговарајућа осматрања понашања тла и објекта и утицаја објекта на животну средину и да о резултатима тих осматрања и предузетим мјерама обавјештава надлежног инспектора.

На захтјев инвеститора орган из члана 51 став 2 овог закона може да образује стручну комисију за континуирано праћење резултата осматрања понашања тла и објекта и за оцјену предложених мјера којима се обезбјеђује стабилност објекта.

 

Рок за издавање употребне дозволе

Члан 53

Надлежни орган издаје употребну дозволу у року од осам дана од дана пријема извјештаја комисије којим је утврђено да је објекат подобан за употребу, односно у истом року одбија захтјев за издавање употребне дозволе из разлога наведених у налазу комисије.

Не може се вршити технички преглед објекта или његовог дијела, ни одобрити употреба ако је објекат, односно његов дио изграђен без грађевинске дозволе.

 

Предаја изграђеног објекта

Члан 54

Инвеститор и извођачко предузеће које је објекат изградило, односно на њему изводило поједине радове морају, у року од 60 дана од дана пријема употребне дозволе, извршити прелиминарну примопредају објекта и коначан обрачун вриједности изведених радова, осим ако у уговору није друкчије одређено.

Коначну примопредају објекта инвеститор и извођачко предузеће извршиће након истека гарантног рока.

 

X РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ ИЛИ ВЕЋИХ ОШТЕЋЕЊА

 

Рјешења о рушењу објеката због дотрајалости или већих оштећења

Члан 55

Надлежни орган јединице локалне самоуправе наложиће, односно одобриће рјешењем, по службеној дужности или на захтјев заинтересованог лица, рушење објекта за који утврди да је усљед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност па због тога представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и за безбједност саобраћаја.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе може рјешењем одобрити рушење објекта на захтјев власника, односно носиоца права располагања објектом, ако оцијени да се тим рушењем не угрожавају корисници објекта, односно живот и здравље људи, сусједни објекти и безбједност саобраћаја.

 

Обезбјеђење услова за рушење објеката због дотрајалости или већих оштећења

Члан 56

Надлежни орган јединице локалне самоуправе уређује и обезбјеђује услове и мјере које је потребно спровести и обезбиједити приликом рушења објекта који представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и за безбједност саобраћаја.

 

Одобрење реконструкције објеката због дотрајалости или већих оштећења

Члан 57

Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе утврди да се непосредна опасност за живот и здравље људи, сусједне објекте и за безбједност саобраћаја може отклонити реконструкцијом објекта, на захтјев власника објекта, односно носиоца права располагања објектом може се одобрити реконструкција објекта.

Рјешењем којим се одобрава реконструкција објекта, у смислу става 1 овог члана, утврђује се рок у коме се радови на реконструкцији морају завршити.

 

XI ИНЖИЊЕРСКА КОМОРА

 

Удруживање у Комору

Члан 58

Због гарантовања стручности и заштите јавног интереса на подручју изградње објеката, као и заштите трећих лица, инжињери који раде на урбанистичком планирању, пројектовању и изградњи објеката удружују се у инжињерску комору, под називом: Инжињерска комора Републике Црне Горе (у даљем тексту: Комора).

Комора има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом Коморе.

Највиши орган Коморе је Скупштина. У Скупштини морају бити равноправно и једнако заступљене све струке које су удружене у Комори.

Скупштина усваја Статут Коморе.

Сагласност на Статут даје Влада Републике Црне Горе (у даљем тексту: Влада).

Статутом Коморе се детаљније одређују задаци и организација Коморе, као и надлежности Скупштине и других органа Коморе.

 

Надлежност коморе

Члан 59

Комора се стара о стручном развоју урбанистичког планирања, пројектовања и грађења, гарантује заједничке услове за рад својих чланова и заступа њихове интересе.

Комора нарочито врши сљедеће задатке:

1) доноси правила добре праксе урбанистичког планирања, пројектовања и грађења, као и друга правила за рад својих чланова;

2) утврђује испуњавање услова за стицање овлашћења за пројектовање и извођење радова (лиценце);

3) успоставља, води и одржава регистар пројектантских и грађевинских предузећа, као и регистар овлашћених инжињера;

4) организује и спроводи полагање стручних испита по одредбама овог закона;

5) стара се о усавршавању чланова и учествује у припремању програма за усавршавање;

6) одређује висину чланарине својих чланова;

7) води дисциплинске поступке против својих чланова и изриче мјере;

8) у сагласности са Владом одређује минималне тарифне услове за пројектовање који гарантују потребан квалитет и надзире њихово спровођење.

 

Средства Коморе

Члан 60

Средства за пословање Коморе се обезбеђују из сљедећих извора:

1) чланарине и других прилога њених чланова;

2) накнаде за полагање стручних испита;

3) накнаде по основу вршења техничке контроле документације и техничких прегледа објеката;

4) накнаде за давање лиценци и овлашћења;

5) из других извора, у складу са законом.

 

XII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

 

Надлежност

Члан 61

Влада прописује минималне гарантне рокове за поједине врсте објеката, односно радова (члан 52 став 3).

Министарство надлежно за грађевинарство доноси:

1) правилник о начину израде и садржини техничке документације (чл. 15 и 16);

2) правилник о поступку и начину издавања лиценци (чл. 22 и 40);

3) правилник о условима, начину и поступку техничке контроле техничке документације израђене по прописима других земаља (члан 30);

4) правилник о методологији и процедури реализације пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику (члан 32);

5) правилник о условима, начину и поступку уступања израде техничке документације и грађења објекта, односно извођења радова јавним надметањем, прикупљањем понуда и непосредном погодбом (члан 46);

6) програм и начин полагања стручног испита и стицање овлашћења за пројектовање и руковођење грађењем (члан 47);

7) правилник о начину вршења пописа објеката и садржину података (члан 70).

Министарство надлежно за грађевинарство прописује:

1) садржину и обим претходних проучавања, претходне студије, оправданости и студије оправданости (чл. 12 и 13);

2) садржину и начин вршења техничке контроле документације (чл. 26, 27, 29, 30);

3) садржај и начин припреме документације за добијање грађевинске дозволе (члан 34);

4) садржину и начин вођења грађевинског дневника, грађевинске књиге и књиге инспекције (члан 43 став 1 тачка 5);

5) садржину и начин вршења стручног надзора (члан 44);

6) садржину и начин осматрања тла и објекта у току грађења и употребе (чл. 43 и 52);

7) садржину и начин вршења техничког прегледа објекта и издавања употребне дозволе (чл. 48 до 54).

 

XIII НАДЗОР

 

Члан 62

Послове инспекцијске контроле у области изградње објеката врше надлежни инспекцијски органи у складу са посебним прописима.

 

XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Казне за лице које израђује техничку документацију

Члан 63

Новчаном казном у висини тристаструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице које израђује техничку документацију, ако:

1) израђује техничку документацију супротно условима прописаним у члану 22 овог закона;

2) послове одговорног пројектанта повјери лицу које не испуњава услове (члан 25);

3) израду техничке документације повјери лицу које је запослено код предузећа, односно другог правног лица које је утврдило неки од услова за изградњу објекта или лицу које врши надзор над примјеном одредби овог закона (члан 24);

4) врши контролу техничке документације, а не испуњава прописане услове (члан 29 став 1);

5) послове контроле техничке документације повјери лицу које не испуњава прописане услове (члан 29 став 2).

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици.

 

Казне за лице које је инвеститор

Члан 64

Новчаном казном у висини тристаструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице које је инвеститор, ако:

1) израду техничке документације повјери предузећу, односно другом правном лицу које је утврдило неки од услова за изградњу објекта (члан 23);

2) контролу техничке документације повјери предузећу, односно другом правном лицу које не испуњава прописане услове (члан 29);

3) приступи грађењу објекта без грађевинске дозволе (члан 32);

4) не обезбиједи вршење стручног надзора над грађењем објекта (члан 44);

5) отпочне са коришћењем објекта без употребне дозволе (члан 51).

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу које је инвеститор новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици.

 

Казне за лице које гради

Члан 65

Новчаном казном у висини тристаструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице које гради објекат, ако:

1) гради објекат без грађевинске дозволе, односно изводи радове супротно техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и не придржава се прописаних услова, односно ако инвеститору, лицу које врши стручни надзор и грађевинском инспектору не прикаже сву документацију о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме и ако у предвиђеном року не пријави почетак извођења радова (члан 43 ст. 1 и 2);

2) не обезбиједи сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (члан 43 став 1 тачка 3);

3) настави са извођењем радова прије прибављања потврде о исправности темеља (члан 43 став 3);

4) не осигура безбједност околине у случају прекида радова (члан 43 став 1 тачка 7);

5) не одреди лице које руководи грађењем објекта или ако одреди лице које за то не испуњава прописане услове (члан 41);

6) не води грађевински дневник (члан 43 став 1 тачка 5);

7) не обавијести надлежни орган о завршетку изградње темеља (члан 43 став 2);

8) писмено не упозори инвеститора или лице које врши надзор над примјеном одредаба овог закона на недостатке у техничкој документацији (члан 43 став 4).

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу које гради објекат, односно изводи радове, новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици.

 

Казна одговорном лицу за прекршај

Члан 66

Новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај одговорно службено лице и руководилац у органу надлежном за грађевинарство, ако:

1) овјери техничку документацију која је израђена супротно локацији и урбанистичко-техничким условима (члан 18);

2) у законском року не изда грађевинску (члан 34 став 6) и употребну дозволу (члан 53);

3) изда употребну дозволу противно прописима (чл. 48 до 54).

 

Казна грађанину за прекршај

Члан 67

Новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај грађанин, ако приступи грађењу објекта без грађевинске дозволе (члан 32).

 

Казна лицу које бесправно ради

Члан 68

Новчаном казном у висини двадесетоструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај лице које обавља дјелатност израде техничке документације и извођења радова противно одредбама овог закона.

 

Кривична дјела

Члан 69

Ко противно одредби члана 9 став 2 овог закона прикључи или дозволи да градилиште, односно објекат на коме се изводе радови, или објекат који је изграђен без грађевинске дозволе буде прикључен (привремено или стално) на техничку инфраструктуру, казниће се за кривично дјело затвором од двије године.

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Мјере јединице локалне самоуправе

Члан 70

Јединица локалне самоуправе, у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, извршиће попис објеката који су изграђени без грађевинске дозволе, односно који се користе без употребне дозволе.

Јединица локалне самоуправе, послије извршеног пописа објеката из става 1 овог члана, предузеће мјере за покретање одговарајућих поступака ради утврђивања могућности за издавање грађевинске, односно употребне дозволе, односно за рушење објеката, ако издавање ових дозвола није могуће.

Мјере у смислу става 2 овога члана предузеће се у року од једне године од дана истека рока из става 1 овог члана.

 

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 71

Прописе из члана 27, члана 46 став 2 и члана 61 овог закона донијеће министарство надлежно за грађевинарство, у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

 

Рок за усклађивање пословања

Члан 72

Предузећа која обављају дјелатност за коју су овим законом прописани посебни услови дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

Лица која су положила стручни испит којим је извршена провјера стручне оспособљености за рад на пословима одређеним овим законом, по прописима који су били на снази у вријеме њиховог полагања, испуњавају услове за вршење тих послова и према одредбама овог закона.

 

Рјешавање раније поднијетих захтјева

Члан 73

Рјешавање поднијетих захтјева за издавање грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за рјешавање о појединачним правима и обавезама наставиће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

 

Примјена ранијих прописа

Члан 74

До доношења прописа из члана 61 овог закона примјењиваће се прописи који су важили прије ступања на снагу овог закона.

 

Оснивање инжињерске коморе

Члан 75

Припрему за оснивање Инжињерске коморе врши министарство надлежно за грађевинарство.

 

Престанак важења ранијег закона

Члан 76

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о изградњи и финансирању инвестиционих објеката ("Службени лист СРЦГ" бр. 29/90, 46/90 и "Службени лист РЦГ" бр. 29/93).

 

Ступање на снагу

Члан 77

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе". 

Trascina file per caricare