Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Закон о грађевинском земљишту

Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 55/2000 од 1.12.2000. године.

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Појам грађевинског земљишта

Члан 1

Грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти и земљиште које служи редовном коришћењу тих објеката, као и земљиште које је у складу са законом намијењено за изградњу и коришћење објекта.

 

Својински режим

Члан 2

Грађевинско земљиште може бити у државној и у приватној својини.

 

Коришћење

Члан 3

Грађевинско земљиште користи се према његовој намјени, у складу са законом.

 

Врсте

Члан 4

Грађевинско земљиште може бити:

1) градско грађевинско земљиште и

2) грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта.

 

Одређивање градског грађевинског земљишта

Члан 5

Као градско грађевинско земљиште може се одредити:

1) земљиште које чини већу гушће изграђену и урбанистички уређену цјелину у саставу града, односно насеља градског карактера (урбанистички већ изграђено земљиште);

2) земљиште у границама генералног урбанистичког плана града, односно насеља градског карактера које је предвиђено за проширење града, односно насеља;

3) земљиште у другим подручјима предвиђеним за стамбену и другу комплексну изградњу (приградска насеља, индустријски и енергетски комплекси, рекреационо-туристички центри и слична подручја посебне намјене).

 

Надлежност за одређивање

Члан 6

Градско грађевинско земљиште одређује јединица локалне самоуправе, односно Република, као функционалну и урбанистичку цјелину, у складу са законом.

Градско грађевинско земљиште одређује се просторним, односно урбанистичким планом који садржи детаљну разраду.

Актом о одређивању градског грађевинског земљишта не мијења се облик својине на земљишту које се одређује за градско грађевинско земљиште.

Одређивање грађевинског земљишта ван граница градског грађевинског земљишта.

 

Члан 7

Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта одређује се просторним, односно урбанистичким планом.

 

Промет грађевинског земљишта

Члан 8

Грађевинско земљиште је у промету.

 

Накнада за уређивање и коришћење

Члан 9

За уређивање и коришћење грађевинског земљишта плаћа се накнада.

Средстава од накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта могу се користити само за уређивање грађевинског земљишта, изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре и израду просторно-планске документације.

 

Привођење намјени

Члан 10

Грађевинско земљиште приводи се намјени изградњом објеката, односно извођењем других радова у складу са прописима о планирању и уређењу простора.

Прије привођења намјени грађевинског земљишта, образују се урбанистичке парцеле на основу плана парцелације, односно другог акта у складу са прописима о планирању и уређењу простора.

 

Надлежност

Члан 11

Јединица локалне самоуправе, односно Република обезбјеђује услове коришћења грађевинског земљишта и стара се о његовом уређивању, у складу са законом.

Обезбјеђење услова за уређивање и коришћење

Члан 12

Ради обезбјеђења услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, јединица локалне самоуправе може основати предузеће, односно другу организацију или вршење ових послова обезбједити на други начин, у складу са статутом јединице локалне самоуправе.

Обезбјеђење услова, у смислу става 1 овог члана, обухвата нарочито:

1) припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта;

2) уређивање грађевинског земљишта;

3) старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта;

4) обављање других послова у складу са прописом јединице локалне самоуправе.

 

II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Шта обухвата уређивање

Члан 13

Уређивање грађевинског земљишта обухвата:

1) припрему грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију објеката;

2) изградњу и реконструкцију објеката и уређаја комуналне инфраструктуре.

Програм уређивања

Члан 14

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима уређивања, које доноси јединица локалне самоуправе.

Министарство надлежно за послове уређења простора доноси ближе прописе о садржини програма уређивања грађевинског земљишта, као и о роковима за њихово доношење .

 

Припрема за изградњу

Члан 15

Припрема градског грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију објеката обухвата, нарочито:

1) израду документације и предузимање мјера заштите споменика културе и заштите објеката природе, који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта;

2) санационе радове на земљишту;

3) рушење постојећих објеката и уређаја и уклањање материјала, као и премјештање постојећих надземних и подземних инсталација.

 

Комунално опремање

Члан 16

Изградња и реконструкција објеката и уређаја комуналне инфраструктуре обухвата изградњу или реконструкцију, нарочито:

1) путева и улица у насељу, укључујући плочнике и пјешачке пролазе, тргове, скверове и јавна паркиралишта у насељу;

2) објеката јавне расвјете;

3) зелених површина у насељу, паркова, пјешачких стаза, травњака, терена дјечјих игралишта, јавних градских објеката и гробаља;

4) депонија и објеката за прераду и уништавање отпадних материјала;

5) комуналних објеката и инсталација до прикључка на урбанистичку парцелу.

 

III НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Плаћање накнаде

Члан 17

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор изградње објекта.

Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се у зависности од степена уређености грађевинског земљишта и програма уређивања грађевинског земљишта.

На основу критеријума из става 2 овог члана, јединица локалне самоуправе уређује мјерила за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

 

Уређивање међусобних односа

Члан 18

Јединица локалне самоуправе, односно предузеће или друга организација из члана 12 став 1 овог закона и инвеститор изградње објекта уговором уређују међусобне односе у погледу уређивања грађевинског земљишта и плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Уговором из става 1 овог члана утврђује се нарочито: износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта и динамика плаћања; обим, структура и рокови извођења радова на изградњи или реконструкцији комуналних објеката и инсталација до прикључка на урбанистичку парцелу; поступак и услови измјене уговора (у случају промјене намјене и капацитета објеката и др.).

 

IV ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

 

Које се земљиште сматра градским грађевинским

Члан 19

Градско грађевинско земљиште је земљиште које се у складу са овим законом одреди као градско грађевинско земљиште.

Градско грађевинско земљиште је и земљиште које је до дана ступања на снагу овог закона одређено као градско грађевинско земљиште:

1) законом;

2) на основу акта надлежног органа донијетог на основу закона.

 

Коришћење градског грађевинског земљишта

Члан 20

Градско грађевинско земљиште користи се по основу својине на том земљишту, својине на објекту, односно коришћењу објекта изграђеног на том земљишту, или на основу акта о давању на коришћење градског грађевинског земљишта.

Градско грађевинско земљиште користи се као изграђено или као неизграђено грађевинско земљиште.

Изграђеним градским грађевинским земљиштем сматрају се урбанистичке парцеле или дјелови тих парцела на којима су изграђени објекти у складу са планом.

Неизграђеним градским грађевинским земљиштем сматрају се урбанистичке парцеле које нијесу приведене трајној намјени предвиђеној урбанистичким планом.

 

Пренос права на објекту

Члан 21

Преносом права на објекту на изграђеном градском грађевинском земљишту преносе се и права на урбанистичкој парцели на којој је тај објекат изграђен.

 

Обавеза корисника

Члан 22

Корисник градског грађевинског земљишта дужан је да трпи промјене граница урбанистичке парцеле, према плану парцелације, односно другом акту из члана 10 став 2 овог закона.

 

Пренос права

Члан 23

Пренос права на градском грађевинском земљишту у државној својини врши јединица локалне самоуправе.

Градско грађевинско земљиште у државној својини преноси се као неизграђено и уређено, ако овим законом није друкчије одређено.

Уређено градско грађевинско земљиште, у смислу овог закона, је земљиште које је комунално опремљено, земљиште чије је уређивање предвиђено годишњим програмом уређивања грађевинског земљишта, као и неизграђено градско грађевинско земљиште на коме је извршена парцелација, изграђен приступни пут, електромрежа и ријешено снабдијевање водом према мјесним приликама.

Преносити се могу права и на градском грађевинском земљишту које није уређено, под условом да лице коме се то земљиште преноси уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању грађевинског земљишта.

 

Поступак преноса

Члан 24

Уговори о преносу права на градском грађевинском земљишту у државној својини закључују се на основу јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, на начин и по поступку који пропише Влада Републике Црне Горе (у даљем тексту: Влада), осим у случају:

1) преноса земљишта ради изградње објекта за потребе државних органа и организација, органа и организација јединица локалне самоуправе и организација које обављају јавну службу које послују средствима у државној својини, као и других објеката у државној својини,

2) споразумног преноса земљишта ранијем власнику на име накнаде за експроприсано или изузето земљиште.

У случају из става 1 тачка 1 овог члана, земљиште се преноси на захтјев инвеститора изградње објекта.

Актом Владе уређује се нарочито: начин и поступак спровођења јавног надметања, односно прикупљања понуда; рок подношења пријава на оглас; најнижи износ накнаде за земљиште; рок за плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта; орган који спроводи поступак преноса земљишта; начин и рокови обавјештавања учесника о резултатима поступка; рок за подношење приговора; надлежност за одлучивање по приговору и правно дејство акта донијетог по приговору.

 

Најповољнији понуђач

Члан 25

Кад се право на градском грађевинском земљишту у државној својини преноси на основу јавног надметања или прикупљањем понуда, пренос се врши лицу које понуди да плати највиши износ.

 

Закључивање уговора о преносу

Члан 26

О преносу градског грађевинског земљишта у државној својини закључује се уговор између јединице локалне самоуправе, односно предузећа или друге организације из члана 12 став 1 овог закона и лица коме се земљиште преноси, у року од 30 дана од доношења одлуке о преносу земљишта.

Уговор из става 1 овог члана садржи нарочито: податке о урбанистичкој парцели и о намјени и величини објекта; висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта, рок и начин плаћања те накнаде.

Уговором из става 1 овог члана утврђује се и рок у коме лице коме се земљиште преноси треба да приведе земљиште намјени, као и права и обавезе уговорних страна у случају неизвршења ове обавезе.

 

Закуп на одређено вријеме

Члан 27

Јединица локалне самоуправе може дати у закуп на одређено вријеме неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини и изграђено градско грађевинско земљиште у државној својини које је у општој употреби.

Остали корисници неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини могу то земљиште давати у закуп на одређено вријеме другим лицима у случајевима утврђеним актом јединице локалне самоуправе.

Изграђено градско грађевинско земљиште може се давати у закуп на одређено вријеме, у смислу става 1 овог члана, под условом да је то предвиђено програмом привременог коришћења градског грађевинског земљишта, који доноси јединица локалне самоуправе.

Поступак, услове и начин давања на привремено коришћење градског грађевинског земљишта уређује јединица локалне самоуправе.

 

V НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Плаћање накнаде

Члан 28

За коришћење градског грађевинског земљишта плаћа се накнада.

Накнаду за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта плаћа власник објекта.

Изузетно од става 2 овог члана, накнаду за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта плаћа носилац права коришћења на објекту, односно посебном дијелу објекта, а кад је објекат, односно посебан дио објекта дат у закуп на неодређено вријеме - закупац објекта, односно дијела објекта.

 

Висина накнаде

Члан 29

Висина накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта утврђује се у зависности од обима и степена уређености земљишта, његовог положаја у насељу, опремљености земљишта објектима друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са локалним, односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу и других погодности које земљиште има за кориснике.

Мјерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта утврђује јединица локалне самоуправе.

Актом из става 2 овог члана може се то земљиште различито категорисати, према погодностима које оно пружа, с обзиром на положај у насељеном мјесту и намјени коришћења (за становање, за производну и другу дјелатност).

 

Мјерна јединица за одређивање накнаде

Члан 30

Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта плаћа се по квадратном метру урбанистичке парцеле или по квадратном метру изграђеног простора.

Накнада за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта плаћа се у већим износима од износа накнаде за коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта.

За неизграђене парцеле градског грађевинског земљишта плаћа се накнада као за изграђено земљиште које је приведено планираној намјени, ако је протекло најмање пет година од дана када је то земљиште дато на коришћење ради изградње.

 

Накнада за земљиште ван граница градског грађевинског земљишта

Члан 31

За коришћење грађевинског земљишта ван граница градског грађевинског земљишта плаћа се накнада, ако је то земљиште средствима јединице локалне самоуправе, односно другим средствима у државној својини опремљено основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни пут).

У погледу утврђивања мјерила, висине, начина и рокова плаћања и принудне наплате накнаде из става 1 овог члана сходно се примјењују одредбе чл. 28, 29 и 30 овог закона.

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Рок за доношење нових прописа

Члан 32

Јединица локалне самоуправе ће уредити и обезбиједити коришћење грађевинског земљишта, у складу са овим законом, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Остали прописи на основу овлашћења из овог закона донијеће се у року од четири мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.

 

Коришћење права из ранијег закона

Члан 33

Ранији власник неизграђеног градског грађевинског земљишта наставиће да користи то земљиште и да га употребљава за дозвољене сврхе, на начин којим се не мијења облик и својство земљишне парцеле, до дана када је, на основу одлуке надлежног органа локалне управе, дужан да га преда јединици локалне самоуправе, односно одређеном кориснику, или га сам приведе намјени одређеној планом.

У случају привођења планираној намјени градског грађевинског земљишта из става 1 овог члана, утврђује се и плаћа накнада по закону којим се уређује експропријација.

 

Коришћење у складу са овим законом

Члан 34

Корисници градског грађевинског земљишта у државној својини наставиће са коришћењем тог земљишта у складу са овим законом.

Корисником градског грађевинског земљишта, у смислу става 1 овог члана, не сматра се ранији власник из члана 33 став 1 овог закона.

 

Примјена ранијих подзаконских аката

Члан 35

До доношења прописа на основу овог закона примјењиваће се постојећи подзаконски акти, уколико нијесу супротни овом закону.

 

Престанак важности закона

Члан 36

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о грађевинском земљишту ("Службени лист СРЦГ", бр. 28/80 и 12/86).

 

Ступање на снагу

Члан 37

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе".

Trascina file per caricare