Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o komunalnim djelatnositma ("Sl.list RCG", broj 12/95) i člana 30 Statuta Opštine Kotor ("Sl.list Opštine Kotor", broj 3/04, "Sl.list RCG - Opštinski propisi", broj 14/05; "Sl.list CG - Opštinski propisi", broj 17/08), Skupština opštine Kotor, na sjednici održanoj 31. 03.2011.godine, donijela je

 

ODLUKU

o grobljima

(Objavljeno u "Sl. listu CG - opštinski propisi", br. 13 od 18 aprila 2011)

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

Ovom olukom propisuje se način upravljanja, uređenja, održavanja i izgradnje grobova i nadgrobnih spomenika, vršenje pogrebnih poslova, način sahranjivanja umrlih lica, stavljanje groblja van upotrebe, vođenje potrebnih evidencija i uređuju se druga pitanja u vezi sa grobljem i sahranjivanjem na teritoriji opštine Kotor.

 

Član 2

Pod pogrebnim poslovima u smislu ove odluke smatra se davanje odobrenja za sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlih, davanje grobnih mjesta na korišćenje, prevoz i prenos posmrtnih ostataka umrlih, čuvanje posmrtnih ostatka umrlih, sahranjivanje, način korišćenja kapele, kao i drugi poslovi i radnje u vezi sa sahranjivanjem.

 

Član 3

Grobljem u smislu ove odluke smatra se prostor, koji je opština Kotor odgovarajućim planskim dokumentom namjenila za groblje radi sahranjivanjaumrlih, kao i svi objekti koji su izgrađeni na tom prostoru, kao i oni koji služe za sahranjivanje, uređenje i korišćenje groblja.

 

Član 4

Gradsko groblje u upotrebi je groblje u Škaljarima i Dobroti (Vrbice).

Pored Gradskog groblja u Škaljarima i Dobroti, na teritoriji opštine Kotor postoje mjesna i seoska groblja.

 

Član 5

Groblja i kapele na teritoriji opštine Kotor imaju status komunalnih objekata.

Objektima za vršenje vjerskih obreda (crkvama), koji se nalaze na groblju, upravljaju vjerske zajednice kojima ti objekti pripadaju.

 

Član 6

Groblje u upotrebi služi za sahranu lica koja su umrla na teritoriji opštine Kotor, ili su na području opštine imala poslednje prebivalište odnosno boravište, kao i lica koja su stekla pravo sahrane na određenom groblju.

Na određenom groblju, ukoliko za to postoje mogućnosti, može se sahraniti i lice koje je za života tako odredilo, odnosno kada porodica ili lice koje se stara o njegovoj sahrani to zahtjeva.

Na određenom groblju mogu se sahranjivati i posmrtni ostaci lica koja su za života zakupila grobnicu na groblju, bez obzira na područje na kojem su imali svoje poslednje prebivalište ili boravište.

 

II. UPRAVLjANjE, UREĐENjE I ODRŽAVANjE GROBLjA

 

Član 7

Upravljanje, uređenje, održavanje i vršenje pogrebne djelatnosti na Gradskom groblju u Škaljarima i groblju "Vrbice" u Dobroti, po pravilu vrši Javno komunalno preduzeće Kotor.

Upravljanje, uređenje, održavanje i vršenje pogrebne djelatnosti na Gradskom groblju u Škaljarima i groblju "Vrbice" u Dobroti, može se povjeriti i preduzetniku, po uslovima propisanim Zakonom.
Upravljanje, uređivanje i održavanje mjesnih i seoskih groblja na teritoriji opštine Kotor obavlja Mjesna zajednica na čijoj teritoriji se groblje nalazi. Mjesna zajednica može formirati odbor, koji će se starati o održavanju groblja.

 

Član 8

Pod upravljanjem, uređenjem i održavanjem groblja, u smislu ove Odluke, smatra se:

- upotreba groblja: parcelacija groblja i davanje na korišćenje grobnog mjesta (parcele);

- izdavanje odobrenja za izgradnju grobova, grobnica i nadgrobnih spomenika;

- održavanje čistoće i reda na groblju;

- formiranje cjenovnika za korišćenje grobnih mjesta, za korišćenje kapele i cjenovnika drugih usluga sahranjivanja;- naplata propisanih usluga;

- uspostavljanje i vođenje potrebnih evidencija.

 

Član 9

Groblje se uređuje i održava u skladu sa Planom održavanja i uređenja groblja, koji donosi preduzeće ili preduzetnik, kome je Opština povjerila održavanje groblja odnosno Mjesna zajednica, u skladu sa urbanističkim i sanitarnim propisima.

Sastavni dio Plana iz stava 1. ovog člana čini geodetski snimak groblja, sa parcelacijom na grobna polja, grobne redove i grobne parcele, koje moraju biti posebno numerički obilježene, a za Gradsko groblje u Škaljarima i groblje Vrbice u Dobroti, nanijetu granicu obuhvata groblja, koja mora biti u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentom.

Plan iz stava 1.ovog člana treba da sadrži i uslove za izgradnju grobova, grobnica i nadgrobnih spomenika.

 

Član 10

Groblja koja su u upotrebi moraju biti ograđena i održavati se tako da uvjek budu čista i uredna.
Proširenje groblja nije dozvoljeno suprotno usvojenoj planskoj dokumentaciji.

Ograda groblja, kapela, pristupne staze i drugi objekti na groblju koji služe za pogrebne usluge, moraju biti u ispravnom stanju.

 

Član 11

Grobno mjesto - parcelu određuje i daje na korišćenje preduzeće ili preduzetnik, odnosno Mjesna zajednica kome je opština povjerila održavanje groblja.

Prilikom davanja grobnog mjesta na korišćenje, preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica izdaje rješenje o pravu i uslovima korišćenja grobnih mjesta, obavezama korisnika u vezi održavanja i plaćanja grobnog mjesta.

 

Član 12

Korisnik grobnog mjesta nema pravo da korišćenje grobnog mjesta prenesena drugo lice bez pisane saglasnosti preduzeća ili preduzetnika odnosno Mjesne zajednice.

U slučaju smrti korisnika grobnog mjesta, pravo korišćenja parcele pripada licu koje je oglašeno za njegovog zakonskog naslednika.

Preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica dužni su da evidentiraju naslednika kao novog korisnika.

 

Član 13

Visina naknade za korišćenje grobnog mjesta, utvrđuje se u godišnjem iznosu i plaća se unaprijed preduzeću ili preduzetniku odnosno Mjesnoj zajednici.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne izmiruje obavezu plaćanja u ugovorenom roku, preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica, dužni su da korisnika pismeno opomenu odnosno preduzmu odgovarajuće zakonske mjere.

 

Član 14

O uređivanju i održavanju grobnog mjesta stara se korisnik grobnog mjesta.

Korisnik grobnog mjesta vršenje ovih poslova može povjeriti preduzeću ili preduzetniku odnosno Mjesnoj zajednici uz plaćanje odgovarajuće naknade, o čemu se zaključuje ugovor.

Ukoliko korisnik ne uređuje i ne održava grobno mjesto, preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica o tome će ga pismeno upozoriti.

 

Član 15

Ako prilikom uređenja groba dođe do oštećenja okolnih grobova, lice koje je pruzrokovalo štetu dužno je najkasnije u roku od 10 dana otkloniti nastalo oštećenje.

Ukoliko lice koje je prouzrokovalo štetu ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica, otkloniće nastala oštećenja na teret lica koje je štetu prouzrokovalo.

 

Član 16

Na groblju se ne može saditi visoko rastuće drveće, već samo ukrasno drveće, trava i cvijeće.

 

Član 17

Nadgrobni spomenici moraju odgovarati estetskim kriterijumima i običajima.

Pored odgovarajućih podataka o umrlom i ožalošćenima, nadgrobni spomenik može sadržati i neki drugi prigodni tekst, crtež, sliku ili ornament.

 

Član 18

Prepravka groba ili grobnica, odstranjivanje spomenika, nadgrobnih ploča i slično, može se izvršiti samo na osnovu saglasnosti preduzeća, odnosno Mjesne zajednice.

Korisnici grobnih mjesta mogu prenositi spomenike, obilježja i slično, sa jednog groba na drugi, samo po odobrenju preduzeća, preduzetnika odnosno Mjesne zajednice.

 

Član 19

Klupe se ne smiju postavljati na groblju bez odobrenja preduzećaili preduzetnika odnosno Mjesne zajednice.
Posude za cvijeće mogu se stavljati na grobovima ako se uredno održavaju.

Zabranjeno je kao posude za cvijeće stavljati neprikladne, dotrajale ili oštećene posude.
Preduzeće ili preduzetnik odnosno Mjesna zajednica ovlašćeno je da takve posude za cvijeće ukloni kao i dotrajale vijence i uvelo cvijeće.

 

 

Trascina file per caricare