Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

На основу члана 100. Закона о заштити споменика култ уре („Службени лист

РЦГ”, број 47/91), Скуп штина Републике Црне Горе, на сједници од 22. и 24. фебруара

1992. године, донијела је

 

О Д Л У К У

О ОРГАНИЗОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА

КУЛТУРЕ

 

Члан 1.

Постојећа радна организација - Општински завод за заштиту споменика култ уре у Котору организује се и послује као јавна установа под називом Регионални завод за заштиту споменика култ уре, са сједи штем у Котору (у даљем тексту: Регионални завод).

 

Члан 2.

Скуп штина Реп ублике Црне Горе (у даљем тексту: Скуп штина) има права и дужности оснивача Регионалног завода.

 

Члан 3.

Дјелатност Регионалног завода је да за територију оп штина: Котор, Херцег Нови и Тиват:

- проучава, евидентира, прикупља и чува документацију о споменицима култ уре;

- учеств ује у поступку друштвеног планирања са становишта заштите, обнове и употребе споменика култ уре и даје ми шљења на планске документе;

- води регистар споменика култ уре;

- води евиденцију споменика култ уре и предмета који уживају претходн у заштиту;

- издаје конзерваторске услове и даје сагласност на пројектну документацију за све врсте радова на непокретним споменицима култ уре;

- израђује пројекте за извођење радова на конзервацији и рестаурацији споменика култ уре;

- даје сагласност на претходне и припремне радове;

- врши претходне и припремне радове и радове на конзервацији и рестаурацији споменика култ уре;

- врши непосредан конзерваторски надзор над извођењем радова на споменицима култ уре;

- врши стручни надзор над извођењем археолошких истраживања и ископавања и обавља заштитна ископавања;

- предлаже приоритете у ирограму заштите и обнове споменика култ уре;

- израђује програм заштите споменика култ уре прије изградње привредних и других објеката на подручју на којем се налази споменик култ уре;

- утврђује и даје сагласност на истицање фирми, табли, натписа и реклама на покретним споменицима култ уре;

- пружа стручну помоћ установама за заштиту споменика култ уре у њиховом чувању и одржавању;

- израђује студије                 заштите    градитељског насљеђа, као основу у изради урбанистичких и просторних планова; и

- стара се о усавршавању радника који раде на заштити споменика култ уре.

Регионални завод остварује дјелатност из става 1. овог члана у сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика култ уре, у складу са законом.

 

Члан 4.

Регионални завод има својство правног лица и самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун са потпуном одговорношћу.

 

Члан 5.

Регионални завод стиче средства за финансирање дјелатности на осн ову програма рада из:

- средстава која се обезбјеђују за потребе култ уре из Буџета Републи ке и буџета општина (преко органа управе надлежног за послове култ уре);

- средстава која оствари својом дјелатношћу (од пружених услуга у грађевинарству, израде проје ктне документације за конзервацију и рестаурацију споменика култ уре и др.,);

- партиципације заинтересованих субјеката (општине, цркве, грађани др.); и

- других извора (спонзорства, таксе, разгледнице) Средства из става 1. алинеје 1. овог члана обезбјеђују се из буџета Републике у износу од 60%, а из буџета општина у износу од 40%.

 

Члан 6.

Орган управљања Регионалним заводом је управни одбор.

Управни одбор чине представници радника Регионалног завода и одређени број научних и стручних радника афирмисаних у областима које доприносе развоју култ уре.

Управни одбор има седам чланова, и то: предсједник и два члана су радници Регионалног завода, а четири члана су научници и стручњаци из области које доприносе развоју култ уре.

Управни одбор из става 3. овог члана именује Влада Реп ублике Црне Горе у даљем тексту: Влада).

 

Члан 7.

Директор Регионалног завода именоваће се најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

До именовања директора Регионалног завода дужност директора вршиће досадашњи директор Општинског завода за заштиту споменика култ уре у Котору.

 

Члан 8.

Право радника на штрајк у Регионалном заводу се може остваривати само под условима да се претходно обезбиједи минимум остваривања послова и задатака ради који х је Регионални завод основан у обиму којим се неће довести у питање задовољавање потреба живота и рада грађана или рада други х организација и извршавање међународних обавеза.

Начин обезбјеђивања услова из става 1. овог члана, прописује реп ублички орган управе надлежан за послове култ уре.

 

Члан 9.

Доношење статута и избор органа управљања Регионалног завода, као и упис у судски регистар изврши ће се најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Ради обезбјеђивања заштите јавног интереса у Регионалном заводу сагласност на статут и програм рада Регионалног завода даје Влада.

 

Члан 10.

Даном уписа Регионалног завода у судски регистар Регионални завод преузима средства, права и обавезе постојеће радне организације.

Даном уписа Регионалног завода у судски регистар Скуп штина преузима од Скуп штине општине Котор права и дужности оснивача Регионалног завода.

Даном уписа Регионалног завода у судски регистар имовинско -правни односи између Републике Црне Горе и Скуп штине општине Котор уређују се уговором.

 

Члан 11.

Радници постојеће радне организације стичу статус радника јавне установе.

Распоређивање радника из с тава 1. овог члана, изврши ће се у складу са актом о систематизацији послова и радних мјеста на који сагласност даје Министарство култ уре и спорта.

 

Члан 12.

Регионални завод је дужан да своју организацију, рад и општа акта усклади са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Републи ке Црне Горе".

 

Број: 478

Титоград, 24. фебруара 1992. године

 

Скуп штина Републи ке Црне Горе Предсједник,

Др Ристо Ђ.Вукчевић, с.р.

Trascina file per caricare