Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007, 79/08 od 23.12.2008, 86/09 od 25.12.2009, 78/10 od 29.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 14/12 od 07.03.2012)

 

Proglašavam Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je donijela Skupština Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 29. novembra 2007. godine.

 

Broj: 01-1397/2

Podgorica, 11. decembra 2007. godine

 

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

ZAKON

O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici, osnovice i stope doprinosa, obveznik obračunavanja i plaćanja, rokovi za uplatu i druga pitanja koja se odnose na plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Član 2

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), u smislu ovog zakona su:

1) doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

3) doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.

 

Član 3

Doprinosi iz člana 2 tačka 1 ovog zakona su prihod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore.

Doprinosi iz člana 2 tačka 2 ovog zakona su prihod Fonda za zdravstveno osiguranje. Doprinosi iz člana 2 tačka 3 ovog zakona su prihod Zavoda za zapošljavanje.

 

Član 3a

(1) Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa je bruto zarada zaposlenog, koja obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

(2) Bruto zarada zaposlenog iz stava 1 ovog člana obuhvata i naknade koje su direktno povezane sa radom i radnim učinkom (naknada za rad u radnim tijelima, grupama, timovima i sl.), na koje se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

 

Član 4

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) obveznik doprinosa je osiguranik, poslodavac ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos;

2) obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa je osiguranik, poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje ime, a u korist osiguranika;

3) osiguranik je fizičko lice koje je osigurano u skladu sa zakonom;

4) zaposleni je fizičko lice koje radi kod poslodavca i ima prava i obaveze iz radnog odnosa na osnovu ugovora o radu, odnosno rješenja;

5) upućeno lice je zaposleni koji za poslodavca sa sjedištem u Crnoj Gori obavlja poslove u drugoj državi ili je na radu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu ili u međunarodnoj organizaciji u inostranstvu;

6) državljanin Crne Gore zaposlen u inostranstvu je zaposleni u inostranstvu kod inostranog poslodavca ako za to vrijeme nije obavezno osiguran kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, po propisima te države, ne može ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo je bio osiguran u Crnoj Gori, odnosno ako je prije odlaska u inostranstvo imao prebivalište u Crnoj Gori;

7) inostrani penzioner je lice koje prima penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja, a ima prebivalište u Crnoj Gori;

8) lice koje obavlja privremene i povremene poslove je lice koje obavlja poslove po osnovu posebnih ugovora zaključenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu;

9) poslodavac je pravno i fizičko lice koje se bavi privrednom djelatnošću, ustanova, držani organ, organ lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave, Vojska Crne Gore, banka, organizacija za osiguranje, udruženje, agencija, zadruga i drugo pravno i fizičko lice kod kojeg zaposleni zasniva radni odnos na osnovu ugovora o radu, odnosno rješenja;

10) isplatilac prihoda je poslodavac, odnosno pravno ili fizičko lice koje je dužno da u ime i u korist osiguranika ili u svoje ime, a u korist osiguranika obračuna i uplati doprinos;

11) samostalna djelatnost je privredna djelatnost koju obavlja preduzetnik, profesionalna ili druga djelatnost koju obavlja fizičko lice kao osnovno zanimanje, sveštenik, vjerski službenik i poljoprivrednik;

12) povremena samostalna djelatnost je djelatnost koju obavlja fizičko lice povremeno, radi ostvarivanja prihoda;

13) preduzetnik je fizičko lice koje obavlja privrednu djelatnost u cilju sticanja dobiti u skladu sa zakonom;

14) lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.);

15) ugovorena naknada je naknada u kojoj su sadržani porez i doprinosi koje plaća lice koje ostvaruje tu naknadu;

16) novčana naknada je naknada koja se ostvaruje za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje;

17) naknada zarade je naknada koju ostvaruje zaposleni kao pravo po osnovu privremene spriječenosti za rad;

18) poljoprivrednik je lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a po tom osnovu nije obveznik poreza na dohodak fizičkih lica;

19) doprinos iz osnovice je iznos doprinosa koji obračunava, obustavlja i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u ime i u korist osiguranika;

20) doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos;

21) najniža mjesečna osnovica doprinosa je osnovna zarada na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mjesec osiguranja, propisana opštim kolektivnim ugovorom za odgovarajuću kategoriju stručnosti, iskazana u bruto iznosu;

22) najviša godišnja osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za kalendarsku godinu osiguranja;

23) prosječna mjesečna zarada u Crnoj Gori je prosječan iznos mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini po zaposlenom u Crnoj Gori, a prema podacima organa nadležnog za poslove statistike;

24) najniža cijena rada u Crnoj Gori je iznos mjesečne cijene rada utvrđene na način propisan Opštim kolektivnim ugovorom.

 

II. OBVEZNICI DOPRINOSA

 

1. Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Član 5

(1) Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje su:

1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

4) članovi odbora direktora u privrednom društvu i drugom pravnom licu i članovi upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu;

5) upućena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6) državljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

7) državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu;

8) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

9) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

10) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

11) lica koja ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje;

12) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje;

13) lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, ako nijesu obveznici doprinosa po drugom osnovu;

14) sveštenici, vjerski službenici, monasi i monahinje;

15) poljoprivrednici.

(2) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje :

1) za lica iz stava 1 tač. 1 do 3 i tač. 5, 6, 8, 9 i 10 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda;

2) za lica iz stava 1 tačka 11 ovog člana je Zavod za zapošljavanje;

3) za lica iz stava 1 tačka 14 ovog člana su vjerske zajednice.

 

2. Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje

 

Član 6

(1) Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su:

1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

4) članovi odbora direktora u privrednom društvu i drugom pravnom licu i članovi upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu, ako nijesu obveznici po drugom osnovu;

5) državljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6) upućena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

7) državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu u domaćinstvima državljana Crne Gore iz stava 1 tačka 6 ovog člana;

8) državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu;

9) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

10) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

11) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

12) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje;

13) lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, ako nijesu obveznici po drugom osnovu;

14) lica koja ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje;

15) nezaposlena lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, a ne primaju naknadu po tom osnovu;

16) korisnici penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

17) borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, članovi njihovih porodica i korisnici prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca;

18) korisnici socijalno-zaštitnih prava, u skladu sa posebnim propisima;

19) inostrani penzioneri, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

20) poljoprivrednici i lica koja su vlasnici poljoprivrednog zemljišta;

 

 

 

21) sveštenici, vjerski službenici, monasi i monahinje;

22) lica koja su na izdržavanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izrečena mjera obaveznog čuvanja i obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;

23) lica koja su nosioci ličnog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

(2) Obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje:

1) za lica iz stava 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10 i 11 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda;

2) za lica iz stava 1 tačka 14 ovog člana je Zavod za zapošljavanje;

3) za lica iz stava 1 tač. 15, 17, 18 i 22 ovog člana je nadležni organ uprave;

4) za lica iz stava 1 tačka 16 ovog člana je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore;

5) za lica iz stava 1 tačka 21 ovog člana su vjerske zajednice.

 

3. Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

 

Član 7

(1) Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti su:

1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

4) državljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

5) upućena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te države ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

7) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

8) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

9) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje.

(2) Obveznik doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za lica iz stava 1 tač. 1 do 8 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda.

 

4. Obveznici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Član 8

(1) Poslodavac je obveznik dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

(2) Preduzetnik je obveznik dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, a koji kao osiguranik ostvaruje u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

III. OSNOVICE DOPRINOSA

 

1. Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Član 9

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1 do 3 i tač. 8 do 10 ovog zakona čini bruto zarada zaposlenog iz člana 3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 6 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 7 ovog zakona utvrđuje opštim aktom ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

6) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 čini novčana naknada koju primaju ta lica prema zakonima koji uređuju rad i zapošljavanje;

7) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 12 ovog zakona, čini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, pri čemu osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, a za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu osnovicu čini oporezivi dohodak utvrdjen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uredjuje oporezivanje dohotka fizičkih lica;

8) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 13 ovoga zakona čini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica;

9) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona osnovice osiguranja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, polazeći od dužnosti na kojoj je obveznik raspoređen, njegove

školske spreme i godina radnog staža, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

10) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 15 ovog zakona čini 20% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, s tim što se obveznik može opredijeliti da plaća doprinos na osnovicu iznad propisane, a na način propisan zakonom kojim se uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

2. Osnovice doprinosa za zdravstveno osiguranje

 

Član 10

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje:

1) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 3 i tač. 9 do 11 ovog zakona, čini bruto zarada zaposlenog iz člana

3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 6 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 7, 20 i 21 ovog zakona čini 20% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori;

6) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 8 ovog zakona čini iznos isplaćene naknade koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

7) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 12 ovog zakona, čini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, pri čemu osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, a za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu osnovicu čini oporezivi dohodak utvrdjen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uredjuje oporezivanje dohotka fizičkih lica;

8) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 13 ovog zakona čini oporezivi dohodak u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak;

9) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 14 ovog zakona čini novčana naknada ostvarena u skladu sa zakonima kojim se uređuju rad i zapošljavanje;

10) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 15 i 22 ovog zakona čini iznos najniže cijene rada u Crnoj Gori u mjesecu za koji se doprinos plaća;

11) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 16 i 19 ovog zakona čini iznos penzije;

12) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 17 i 18 ovog zakona čini iznos plaćene naknade, s tim što ista ne može biti niža od najniže cijene rada u Crnoj Gori;

13) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 23 ovog zakona čini iznos prosječne mjesečne izarade u Crnoj Gori.

 

3. Osnovice doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

 

Član 11

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti:

1) za obveznike iz člana 7 stav 1 tač.1 do 3 i tač. 7 do 9 ovog zakona, čini bruto zarada zaposlenog iz člana 3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 6 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 10 ovog zakona, čini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak fizičkih lica, pri čemu osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, a za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu osnovicu čini oporezivi dohodak utvrdjen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uredjuje oporezivanje dohotka fizičkih lica.

 

4. Osnovice doprinosa za vrijeme privremene spriječenosti za rad

 

Član 12

Osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja za vrijeme privremene spriječenosti za rad ostvaruju naknadu zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, čini ta naknada.

 

Član 13

Osnovicu na koju se plaća doprinos za lica koja koriste pravo na naknadu zarade po osnovu porodiljskog odsustva, odnosno za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena čini naknada u skladu sa zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

 

5. Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa

 

Član 14

(1) Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Najviša godišnja osnovica plaćanja doprinosa za 2012. godinu iznosi 50.000,00 Eura.

(3) Osnovica iz stava 2 ovog člana usklađuje se godišnje prema kretanju prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini, a prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

(4) Akt o usklađivanju najviše godišnje osnovice iz stava 2 ovog člana donosi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

(5) Bliži način i postupak obustave plaćanja, odnosno povraćaja doprinosa po osnovu ostvarenja najviše godišnje osnovice propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

 

IV. STOPE DOPRINOSA

 

1. Stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Član 15

Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na propisanu osnovicu iznose:

1) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5% i na teret osiguranika 15,0%;

2) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,5%;

3) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,5%;

4) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona, na teret vjerske zajednice 20,5%.

 

2. Stopa dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Član 16

Dodatni doprinosi za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac, odnosno preduzetnik iznosi:

1) 6% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14

 

 

 

mjeseci staža osiguranja;

2) 9% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja;

3) 12% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja;

4) 18% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.

5) 28% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja.

 

3. Stope doprinosa za zdravstveno osiguranje

 

Član 17

(1) Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na propisanu osnovicu iznose:

1) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10, 11 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 3,8% i na teret osiguranika 8,5%;

2) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 12,3%;

3) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 14, 15, 17,18 i 22 ovog zakona 3,8%;

4) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačke 16 ovog zakona 1,0%;

5) za obveznike iz člana 6 stav 1 tačke 19 ovog zakona 12,3%;

6) za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20, 21 i 23 ovog zakona 12,3%.

(2) Za zaposlene koji se nalaze na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana poslodavac plaća doprinos po stopi od 12,3%.

 

4. Stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

 

Član 18

Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na propisanu osnovicu iznose:

1) za obveznike iz člana 7 stav 1 tač. 1 do 8 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 0,5% i na teret osiguranika 0,5%;

2) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 9 ovog zakona na teret osiguranika 1%.

 

IVa OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA NA LIČNA PRIMANJA

 

Član 18a

(1) Doprinosi se ne plaćaju na lična primanja fizičkih lica do iznosa određenog zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, doprinosi se ne plaćaju na primanja po osnovu otpremnina, solidarnih i socijalnih pomoći, naknada za odvojeni život i jubilarnih nagrada.

(3) Doprinosi se ne plaćaju na lična primanja ostvarena u obliku robe, poklona i kod činjenja ili pružanja pogodnosti zaposlenom, osim ako se ta lična primanja daju kao kompenzacija za neisplaćenu zaradu.

(4) Za zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama Crne Gore u inostranstvu ne plaćaju se doprinosi na poseban dodatak na osnovnu zaradu, posebne naknade troškova (za zdravstveno osiguranje, porodiljsko odsustvo, za stanovanje, dio za školovanje djece, za slučaj smrti u inostranstvu) i druga primanja (otpravničko, žeransko i funkcionalno primanje i primanje za izdržavanje članova porodice), u skladu sa propisima koji uredjuju prava i obaveze zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama Crne Gore u inostranstvu.

 

V. MIROVANJE OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA

 

Član 19

Zaposlenom kome je odobreno mirovanje radnog odnosa u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose za to vrijeme miruje i obaveza plaćanja doprinosa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Član 20

(1) Preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje koje privremeno odjavi obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje ta djelatnost za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa, osim ako to lice podnese zahtjev za plaćanje doprinosa u tom periodu.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od pet radnih dana od dana privremene odjave obavljanja

 

 

 

djelatnosti.

 

VI. OBRAČUN I ROKOVI ZA UPLATU DOPRINOSA

 

Član 21

(1) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6 , 8, 9 i 10, člana 6 stav 1 tač. 1 do 7 i tač. 9, 10 i 11,

člana 7 stav 1 tač. 1 do 8 i čl. 12, 13 i 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac prihoda, prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade na teret osiguranika i poslodavca.

(2) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 7 i člana 6 stav 1 tač. 8, 19 i 23 ovog zakona uplaćuje sam osiguranik do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kalendarskog tromjesečja.

(3) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 i člana 6 stav 1 tačka 14 ovog zakona obračunava i uplaćuje

Zavod za zapošljavanje prilikom isplate naknade.

(4) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 12, člana 6 stav 1 tačka 12, člana 7 stav 1 tačka 10 i člana 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje osiguranik, na način kako se obračunava i uplaćuje porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica.

(5) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4 i 13 i člana 6 stav 1 tačka 13 ovog zakona obračunava i uplaćuje isplatilac ugovorene naknade prilikom njene isplate.

(6) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 i člana 6 stav 1 tačka 21 ovog zakona obračunava i uplaćuje vjerska zajednica do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjesečja.

(7) Doprinos za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 16 ovog zakona uplaćuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore prilikom isplate penzija.

(8) Doprinos za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 17 i 18 ovog zakona uplaćuje ministarstvo nadležno za poslove boračko-invalidske i socijalne zaštite prilikom isplate odgovarajućih naknada.

(9) Doprinos za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 15 i 22 ovog zakona uplaćuje nadležni organ uprave do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

10) Ako doprinose za zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet, ne obračuna i ne uplati isplatilac ličnih primanja, doprinose iz i na lična primanja je dužan da obračuna i uplati sam zaposleni, u roku od pet dana od dana prijema tih primanja.

11) Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za obveznike poljoprivrednike utvrđuju se rješenjem nadležnog poreskog organa, auplaćuju se kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

12) Doprinose za zdravstveno osiguranje za obveznike vlasnike poljoprivrednog zemljišta uplaćuje sam osiguranik, kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

13) Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa iz stava 1 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija, a doprinosa iz stava 12 ovog člana,ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

 

VII. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA

 

Član 22

(1) Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa.

(2) Poslodavac, odnosno isplatilac prihoda koji je u svoje ime, a u korist osiguranika platio doprinose na osnovicu koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa.

(3) Zahtjev za povraćaj više plaćenih doprinosa obveznik doprinosa iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi

 

nadležnom poreskom organu po isteku godine.

(4) O zahtjevu iz stava 3 ovog člana nadležni poreski organ odlučuje rješenjem.

 

 

Član 23

Briše se. ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08)

 

 

Član 24

Bliži postupak i način povraćaja više plaćenog doprinosa propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

 


VIII. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA

 

 

Član 25

U pogledu utvrđivanja, kontrole i naplate doprinosa, rokova, kamate i zastare, osim zastare doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i drugih pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, primjenjuje se zakon kojim je uređen poreski postupak.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Član 26

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako kao isplatilac prihoda na koje se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, na prihode ne obračuna, netačno obračuna, ne obustavi ili ne uplati doprinose prilikom svake isplate prihoda (član 21 st. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, odnosno organu lokalne saouprave i lokalne uprave novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 5.000 eura.

 

Član 27

Novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj obveznik doprinosa - fizičko lice koje ne uplati doprinose za obvezno socijalno osiguranje u propisanom roku (član 21 st. 2, 10, 11 i 12).

 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 28

Izuzetno od čl. 15 i 17 ovog zakona, za 2008. godinu stope doprinosa:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 9,0 %,

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13, 14 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 21,0 %;

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 21,0 %;

2) za zdravstveno osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10, 11 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5 % i na teret osiguranika 6,5 %;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 12,0 %;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 6,5 %;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20, 21 i 23 ovog zakona 12,0 %;

- za zaposlene koji su na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana 12,0 %.

 

Član 29

Izuzetno od čl. 15 i 17 ovog zakona, za 2009. godinu stope doprinosa:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 8,5 %,

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,5 %;

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,5 %;

2) za zdravstveno osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10, 11 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5 % i na teret osiguranika 5,0 %;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 10,5 %;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 5,0%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20 i 23 ovog zakona 10,5 %;

- za zaposlene koji su na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana 10,5 %.

 

Član 30

Bliže propise za primjenu ovog zakona donijeće ministarstvo nadležno za finansije u roku od šest mjeseci od

dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 30a

Izuzetno za 2009. i 2010. godinu na primanja zaposlenog po osnovu otpremnina ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

 

 

 

 

Član 31

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja sadržanih u ovom zakonu primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04 i 79/04), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 32

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe:

1) Odredbe Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Službeni list RCG" br. 32/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98), koje se odnose na obveznike, osnovice i stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti;

2) Čl. 147 do 164, 166 stav 1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 188 stav 1 tačka 6, 191, 192 i 209 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG" br. 54/03, 39/04 i 79/04);

3) Čl. 64 do 67 i 69 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list RCG" broj 39/04).

 

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.

 

SU-SK Broj 01-522/11

Podgorica, 29. novembra 2007. godine

 

Skupština Crne Gore

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

Trascina file per caricare